99 Soruda İslam İnancı (003481)

İndirim Oranı : %30 İndirim
Fiyat : €20,64(KDV Dahil)
İndirimli : €14,45(KDV Dahil)
Test2
15
:

99 Soruda İslam İnancı

Ahmet Mahmut Ünlü (Takriz)

  • Yayın Tarihi: 01 ocak 2015
  • Dil:TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı: 310
  • Cilt Tipi: Karton Kapak
  • Kağıt Cinsi: 1.hamur Kağıt
  • Boyut: 15x20
  • 304 gr

Bütün hamdler "Gerçekten işte bu, benim dosdoğru yolumdur, öyleyse siz ona hakkıyla uyun! (Başka) yollara ise asla uymayın, son-ra onlar sizi O (Allâh-u Sübhânehû)nun (bi-ricik) yolundan ayırır. İşte size! O (Allâh) bu (dosdoğru yolu)nu (izlemenizi) size kuvvetlice emir buyurmuştur" (Enam Sûresi: 153’den) buyu-ran Allâh-u Te'âlâ’ya mahsustur.

Sonsuz salât-ü selamlar "Yahudiler yetmiş bir fırkaya ayrıldılar. (Bunlardan) biri cennet-te, yetmişi ateştedir. Hristiyanlar da yetmiş iki fırkaya ayrılmıştır. (Onlardan da) yetmiş bir fır-ka ateşte, biri cennettedir. Muhammed’in canı (kudret) elinde bulunan (Allâh-u Te'âlâ’y)a ye-min ederim ki elbette benim ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bir fırka cennette yet-miş iki fırka ateştedir" (İbni Mâce, Fiten:17, no:3992, 2/1322) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sel- lem)in, sünnet ve cemaat itikadının ilk mümessil-leri olan âl-i ashâbının üzerine olsun.

Şüphesiz bu dünyaya gelen her insan için ilk olarak elde etmesi gereken en önemli şey iman-dır. Dünya ve âhiret saadeti bu imanla yaşayıp bu imanla ölmeye bağlıdır. Ameller hususunda

müsâmaha varsa da itikat hususunda hiçbir ya-nılmanın ve eksikliğin affı yoktur.

Bundan dolayı şirkin dışındaki günahlar hak-kında Allâh-u Te'âlâ’nın dilemesine bağlı ola-rak affı mağfiret sözü varsa da şirk üzere ölenin asla affedilmeyeceği, cennet yüzü görmeyip ce-hennemden çıkamayacağı kesindir.

Öyleyse ebedi kurtuluş arayan herkesin her şeyden evvel iman konusu üzerinde durarak Allâh-u Te'âlâ indinde yüzünü ak edecek sağ-lam bir inanca sahip olması gerekir. Ancak şu var ki her "İnandım" diyenin imanı Allâh-u Te'âlâ katında mûteber değildir.

Rasulüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) de arka-sından ümmetinin yetmiş üç fırkaya ayrılaca-ğını, bunlardan yetmiş ikisinin dalâlette kalıp Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaaf tan ibaret olan tek bir fırkanın kurtulacağını defaatla açıklamıştır.

İşte elinizdeki bu kitap sizlere bu "Fırka-ı Nâciye" yani kurtulacak fırkanın neye nasıl inandığını ve bu cemaatten olabilmek için ina-nılması gereken şartları, anlayacağınız bir dilde soru-cevap şeklinde madde madde beyan et mektedir. Bu kitapta zikredilen hususları bilip bellemeden ve böylece inanmadan aklı, zekası ve rütbesi ne olursa olsun hiçbir ferdin âhirette kurtulması mümkün değildir.

O halde Allâh-u Te'âlâ ve Rasûlü (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) tarafından bize sarkıtılan bu ipe sımsıkı tutunarak istenilen sağlam inanca sahip olmalı ve bu marifetlerden mahrum olan insan-lara ulaşıp bu eseri acilen ulaştırmalıyız ki belki de bu sayede bir insan daha Ehl-i Sünnet inan-cıyla ölme nimetine mazhar olarak ebedi azap-tan kurtulur.

Allâh-u Te'âlâ cümlemize bu eserde bulunan îtikadî meseleleri kavrayıp inanmayı ve bu iti- kad üzere yaşayıp ölmeyi nasip eylesin.

ve Acirc;mîn!

Ahmet Mahmut ÜNLÜ (Cübbeli Ahmet Hoca)

AKAİD

İtikat ilmi neden bahseder? 8

İslam inancının temeli neye dayanır? 9

Kelam ilminin gerekliliği hakkında

bilgi verir misiniz? 13

Kelam ilminin tarihi gelişimi hakkında bilgi verir misi-niz? 15

Kelam ilminin önemi hakkında bilgi verir misiniz? ..20

İtikattaki mezhepler hakkında bilgi verir misiniz? ....23

İslam inancında inanılması zorunlu olan ana maddeler nelerdir? 37

İtikat ilmini oluşturan ana bölümler nelerdir? 39

İlahiyat Nedir? 40

Sem’iyyat Nedir? 41

Nübüvvet Nedir? 42

Ehl-i Sünnet inancı denilince ne anlamalıyız? 43

Ehl-i Sünnet imamları arasında ihtilaf var mıdır? 45

Ehl-i Sünnet itikadı kaç mezhebe ayrılır?

Bunlar Hangileridir? 46

Ehl-i Sünnet imamları arasında ihtilaf varsa onları nasıl anlamalıyız? 47

Öne çıkan ihtilaflar nelerdir? 53

Selefılik ve Vahhabilik hakkında

bilgi verir misiniz? 56

İLAHİYYAT

Allah Teâlâ‘nın sıfatları kaç kısımdır? 59

Bu üç kısım nedir? 60

Allah Teâlâ‘nm zati sıfatları kaç kısımdır? 61

Allah Teâlâ’nın subuti sıfatları kaç kısımdır? 63

Allah Teâlâ’nın fiili sıfatı hakkında

bilgi verir misiniz? 66

Vücut sıfatını nasıl anlamalıyız? 69

Kıdem sıfatını nasıl anlamalıyız? 71

Beka sıfatını nasıl anlamalıyız? 73

Muhalefetü’n-li’l-havadis sıfatını nasıl anlamalıyız? 74

Kıyam bi-nefsihi sıfatını nasıl anlamalıyız? 76

Vahdaniyet sıfatını nasıl anlamalıyız? 78

Hayat sıfatını nasıl anlamalıyız? 79

İlim sıfatını nasıl anlamalıyız? 81

İrade sıfatını nasıl anlamalıyız? 83

Kudret sıfatını nasıl anlamalıyız? 87

Sem’ (işitme) sıfatını nasıl anlamalıyız? 90

Basar (görme) sıfatını nasıl anlamalıyız? 92

Kelam sıfatını nasıl anlamalıyız? 94

Allah Teâlâ‘nm kelam-ı nefsi’si işitilebilir mi? 97

Allah Teâlâ’nın kelamı zatıyla kaim yani kadim oldu-ğuna göre, olacak olayları oldu sığasıyla haber vermesi, yalan olmaz mı? Bu Allah Teâlâ için muhal olduğuna göre neyle açıklanabilir? 99

Tekvin sıfatını nasıl anlamalıyız? 101

Allah Teâlâ‘nm yapamayacağı şeyler var mıdır? 103

Vukuu mümkün fiiller ne demektir? 104

Vukuu adeten muhal fiiller ne demektir? 105

Vukuu aklen muhal fiiller ne demektir? 107

Allah Teâlâ kul için en uygun olanını

yaratmak zorunda mıdır? 109

Allah Teâlâ’nın isimleri zât ve sıfatları gibi kadim mi-dir? İsimlerinin kadim olmasının manası nedir? 110

Bazılarının Kur’an ve Sünnette olmayan isimleri Allah Teâlâ‘ya kullandıklarını görüyoruz. Bu caiz midir? 112

Kaza ve kader nedir? 114

Günümüzde din adına konuşan bazı kimseler; kadere iman konusunun, tartışmalı bir fazlalık olduğunu iddia etmek-tedirler. Buhari de ki Cibril hadisinde, kadere inanmak maddesinin olmadığını da bu görüşlerine gerekçe yapmak-tadırlar. Bunlara nasıl cevap vermeliyiz? 117

Allah Teâlâ zaman ve mekân ötesi midir? 136

Allah Teâlâ mekândan münezzeh ise, ayette ki "Rahman arşı istiva etti" den maksat nedir? Ayrıca mekândan ve zamandan münezzeh olan rabbimiz için ayet ve hadislerde geçen el, ayak, kalp vs.leri nasıl an-lamak gerekir? 138

Allah Teâlâ’nın görülmesi mümkün müdür? 142

Allah Teâlâ’nın görülmesine dair Ehli Sünnetin delilleri nelerdir? 145

Allah Teâlâ‘ya "Şey" denir mi? 149

SEM’İYYAT 152

Kabirde hesaba çekilmek var mıdır? 152

Kabir azabı var mıdır? Delili nedir? 156

Öldükten sonra nasıl diriltileceğiz? 164

Kıyamet gününden maksat nedir? 167

Mahşerdeki hesaptan maksat nedir? 169

Amellerin tartılmasını nasıl anlamalıyız? 171

Sırat köprüsünü nasıl anlamalıyız? 174

Şu anda Cennet ve cehennem mevcut mudur? 176

Cehennem ebedi midir? 179

Bu konuda ki görüşleri anlatılmışınız? 182

Ehl-Î Sünnet’in ve Diğer Mezheplere Mensup Olan Müslümanların Ekseriyetinin Görüşünün delilleri neler-dir? 184

İbnül Kayyimin görüşünün tutarsız oluşunun

delili nedir? 196

Havz ve Kevser nedir? 216

Hesap gününde bazı insanların bazılarına şefaat edeceği doğru mudur? 218

Kâfirler için şefaat var mıdır? 220

Büyük günah işleyen kâfir olur mu? ....222

Kıyamet alametleri nelerdir? Bunlara inanmak gerekli midir? 225

İsa (Aleyhi’s-Selam)’ın tekrar yeryüzüne inmesi haberi sahih midir? 229

Rızkı veren Allah Teâlâ olduğuna göre haram rızkı ve-ren de o mudur? 233

İmamet nedir? Hak olan imamlar kimlerdir? 236

Halifede aranan şartlar nelerdir? 238

NÜBÜVVET ve İMAN MESELELERİ

Günümüzde bazı insanların Allah Teâlâ‘ya inandıklarım fakat peygambere veya şeriatına inanmadıklarım duyu-yoruz. Bu insanlar için iman ehlidir, denilebilir mi? 240

Peygamberlerde bulunması vacip olan

sıfatlar nelerdir? 243

Peygamberler için caiz olan sıfatlar nelerdir? 246

Peygamberlerin en faziletlisi hangisidir? 248

Peygamberler arasında fazilet farkı var mıdır? 250

Hızır (Aleyhi’s-Selâm) şuan hayatta mıdır? 252

Hazreti Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) en üstün

insan olunca, ashabı da insanların

en üstünü olur mu? 254

Peygamber olmadığı halde peygamberlik iddiasında bulunan kişinin yalancı olduğunun delili nedir? 257

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ’in mu-cizeleri arasında en önde geleni hangisidir? 259

Sahabe-i Kiram’ın en faziletlisi kimdir? 261

Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer’in insanların en üstünü olduğuna dair delilleri anlatabilir misiniz?...262

Nebi ile resul arasındaki fark nedir? 264

Mucize ile keramet arasındaki fark nedir? 265

Mucize ve kerametlere inanmak şart mıdır? 267

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'m. şeri-atının daha önceki şeriatları nesh ettiğinin yani kaldırdı-ğının delili nedir? 268

Meleklere inanmaktan maksat nedir? 271

İnsanlar mı yoksa melekler mi daha üstündür? 275

Kiramen kâtibin (hafaze/koruyucu) meleklerinin görev-leri nelerdir? 276

İman nedir? 279

Kalp ile tasdikten kasıt nedir? 280

Dil ile ikrardan, tasdikten kasıt nedir? 281

Şer’i delillere inanmak imanın gereği midir? 285

İmanda artma eksilme olur mu? 289

İman ile İslam arasında fark var mıdır? 295

Din Nedir? 299

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.