Allah (C.C.) ı Niçin Anıyoruz?-1852 (003247)

İndirim Oranı : %20 İndirim
Fiyat : €6,21(KDV Dahil)
İndirimli : €4,96(KDV Dahil)
Test2
15
:

Allah (C.C.)' ı Niçin Anıyoruz?

Abdullah Arığ

Bahar Yayınları

Hazırlayan: Tacettin Çetinkaya
  • Dil: TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı: 480
  • Cilt Tipi: Karton Kapak
  • Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
  • Boyut: 14 x 21 cm

"Ey mü'minler Allah'ı çok zikrediniz ve onu sabah akşam teşbih ediniz."
(Ahzap: 42)

Ebû'd-Derdâ (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtu vesselam), (bir gün) sordu: "En hayırlı olan ve derecenizi en ziyade artıran, melikinizin yanında en temiz, sizin için gümüş ve altın paralar bağışlamaktan daha sevaplı, düşmanla karşılaşıp boyunlarını vurmanız veya boyunlarınızı vurmalarından sizin için daha hayırlı olan amelinizin hangisi olduğunu haber vereyim mi ?" "Evet! Ey Allah'ın Resulü!" dediler."Allah,ın zikridir!" buyurdu.
Tirmizî, Daavat 6, (3374)

İTHAF

Bu müteuazi çalışmayı, Allah’ın Resulü Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz’den başlayarak Allah yolunda İlm-i Tasavvufa hizmet eden çok saygıdeğer ve muhterem şahsiyet merhum Abdullah Arığ Bey’in ruh-u azizelerine ithaf ediyoruz.

Bismillâhirrahmanirrahîm
Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemin ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.


Arasıra zikir ve tasavvuf aleyhinde konuşmalara rastlıyordum ve camide cemaatle zikrin bidat olduğuna dair bir de broşür yayınlandığını görünce, bu kişiler âyet ve hadislerin açık emirleri karşısında böyle nasıl konuşuyorlar diye hayret ettim. Zikre dair âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şerif-lerden biraz yazıp cevap vermek istedim. Fakat başlayınca, yazılan âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerifler bir kitap hacmine yaklaştı. Ayrıca diğer bazı itirazlan da cevaplandırmak icabetti. Bunun üzerine, kitap halinde yayınlanması düşüncesi doğdu. Sonra da, İslâm büyüklerinden bir kısmının klasik eserlerinden de zikir hakkmdaki görüşlerini ve sözlerini mümkün olduğu kadar alıp ilave etmek de hatıra geldi. Bunları okumakla zikrin insanları ne mertebelere eriştirdiği ve ne büyük feyizlere nail eylediği ve şeriat terazisini elden bırakmamak şartı ile Allah’ı bilip zikretmek, farzdan evvel farz olduğu iyice anlaşılması ve bu yoldan yetiştiği için İslâm Büyüklerinin kitaplarından özet olarak parçalar alınıp eklendi. Ancak iki sene evvel başladığım bu iş, o sırada İzmir’de Adalet Komisyonu Başkanı, Basın Mahkemesi Başkanlığı, İl Seçim Kurulu Başkanlığı ve 2. Aslî Ceza Hakimliği gibi mühim ve yoğun görevlerimin bulunması yüzünden ağır yürüdü ve daha fazla uğraşmama da imkan bırakmadı. Ancak, 1973 Temmuz’unda yaş haddinden emekli olunca, muhterem üstadımızın (Hacı Mehmed Akhan Efendi) emir ve ısrarları ve daktilo ile yazacak arkadaşlar; Mustafa Koçak, Hüseyin Tokul ve Muammer Beyleri görevlendirmesi üzerine basılacak hale getirildi. Dini gayretleri ile bu işin başarılmasına çalışan üstad ve arkadaşlarıma açıkça teşekkür ederim.
Kitap 6 fasıldan ibarettir: (1) ve Acirc;yet-i Kerîmeler, (2) Hadîs-i Şerifler, (3) İtirazcının Şir’at-ül İslâm Şerhi’nden gösterdiği delilin yanlışlığını gösteren fasıl, (4) Bir hukukçu sıfatı ile zikrin kanunen yasak olmadığını açıklayan kısım, (5) Zâkirlerin kandil geceleri ezan ve kâmetsiz cemaatle evlerde kıldıkları nafile namazlara ilişkin itirazlara cevap, (6) Müslüman büyüklerinin zikre dair görüşleri. Bunların içinde en uzunu 6. fasıldır. Bu fasılda İslâm âleminin tanınmış bir kısım büyük veli alimlerinin zikre dair görüşleri tercüme edilerek alınmış ve Türkçe olanlar toplanmış ve alınan bu sözlerin mehazleri de sahife numaraları ile başlarında gösterilmiştir. Şeyh-i Ekber Muhyiddîn-i Arabî Hazretlerinin konumuzla ilgili yazıları bilhassa Fütûhât-ı Mekkiyye’sinden, İmâm-ı Şa’rânî Hazretlerinin kitaplarından hülâsa edilerek alınmış olduğundan, ayrıca tarafımızdan tetkikine de lüzum görülmemiştir. İslâm ulemasının alman sözleri aynı konuya ait olduğundan, bir mevzunun tekrarı gibi görülebilirse de;
ve laquo; Sen öğüt verip-hatırlat; çünkü gerçekten hatırlatma, mü’minlere yarar sağlar. ve raquo; (Zâriyât, 55)
âyet-i kerimesi ile Peygamberimizi (s.a.v.) Cenab-ı Hakk’ı tezkire devam etmesinde ve va’z u nasihate, aynı mevzuyu tekrarla devam etmesinde müminlere menfaat bulunduğunun bildirilmesi dolayısı ile ve ayrıca:
ve laquo; Ben, cinleri ve insanları yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarattım. ve raquo; (Zâriyât, 56)
âyet-i kerîmesi ile de insanların yaratılmalarının hikmeti; Allah’ı tanıyıp, O’na ibadet ve kulluk ederek anmak olduğu, bunun dışında sarf olunan ömrün ve emellerin zayi edilmiş bulunduğu beyan buyrulduğuna göre; Allah’ı bilmek ve anmak farzdan evvel farz mesabesinde olup, bu mühim vazifeye ait muhtelif gerçekçi alim ve velilerin kendi makam ve derecelerine ve sezişlerine göre görüşlerini öğrenmekte tekrar bile olsa büyük faydalar bulunduğu ve her birinin ağızlarından ayrı ayrı dinlemekte bir başka zevk ve feyiz elde edildiği cihetle bu tekrar, sıkıcı ve lüzumsuz sayılmamıştır.
Kitapta hadîs-i şerifler tamamen Arapça metinleriyle yazılmıştı, bunların klişelerinin yapılması, basma masraflarını çok yükselteceğinden sadece mealleri yazıldı. İsteyen, alındığı kitaptan asıllarını bulup okuyabilir. Bundan önce yayınlanmış "el-İbriz" kitabı gibi, bundan da Müslüman kardeşlerimizin manen çok faydalanacaklarını ümid etmekteyim. İnsanlık icabı noksan ve hata oldu ise; okuyanların bizi uyarmalarını ve bağışlamalarını öncelikle rica ederim. Cenab-ı Hakk rızasına nail etsin ve din kardeşlerimizin okumalarını ve okudukları ile hallenmelerini ve amel etme-lerini nasib eylesin. ve Acirc;min!
Tevfîk Allah’tandır.
Abdullah Arığ

ÖNSÖZ 9
Fasıl 1: Zikre Dair ve Acirc;yetlerden Bazıları 12
1) Ahzab, 41-42 12
2) Ra’d, 28 13
3) Ankebut, 45 14
4) Bakara, 200 15
5) Bakara, 198 15
6) Nisa, 142 15
7) A’raf, 20 16
8) Nur, 36-37 19
9) Münâfikûn, 9 19
10) Kehf, 28 20
11) İnsan, 25 22
12) Nisâ, 103 22
13) Cuma, 10 22
14) Ahzab, 35 23
15) Müzzemmil, 8 24
16) Hacc, 40 24
17) Ahzab, 21 25
18) Cin, 17 25
19) Tâhâ, 124 25
20) Mâide, 91 26
21) Zümer, 22-23 26
22) Tâhâ, 33 27
23) Hacc, 34 27
24) Şuarâ, 227 28
25) Mücadele, 11 28
26) Haşr, 19 28
27) Necm, 29 29
28) Furkan, 29 30
29) Mü’minûn, 110 30
30) Enbiya, 37 31
31) Enbiya, 42 32
32) Zâriyât, 56 32
33) En’am, 91 33
34) Bakara, 114 33
35) Enfal, 35
36) Furkan 36
37) Hadid, 37
38) ve Acirc;l-i İmran, 40
39) Bakara, 152 41
40) En’am, 52 42
41) ve Acirc;l-i İmran, 135 43
42) En’am, 121 43
43) A’raf, 201 43
44) Enfal, 2 44
45) Zuhruf, 32 44
Fasıl 2: Zikre Dair Hadis-i Şeriflerden Bazıları 45
1) Hz. Enes’den (r.a.) rivayet 45
2) Feyzu’l-Kadir, cilt 5, sahife 255 46
3) Resûlullah (s.a.v.) buyurmuş ki 46
4) Resûlullah (s.a.v.) buyurmuş ki 46
5) Hazreti Aişe’den (r.a.) rivayet 47
6) Hazreti Ömer’den (r.a.) rivayet 47
7) Hazreti Osman’dan (r.a.) rivayet 47
8) Râmûzü’l-Ehâdîs Şerhi, cilt 1, sahife 159 48
9) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 64 ve Levâkıhü’l-Envâru’l-Kudsiye, sahife 114 48
10) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 191 48
11) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 427 49
12) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 164 49
13) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 166 50
14) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 202 50
15) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 208 51
16) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 266 51
17) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 342 52
18) Hz. Ebu Hüreyre’den rivayet 52
19) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 346 52
20) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 391 52
21) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 478 52
22) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 439 53
23) Râmûzü’l-Ehâdîs Şerhi, sahife 444 53
24) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 73 53
25) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 74 53
26) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 76 54
27) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 80 54
28) Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu ki 54
29) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 496 54
30) Hz. Hafsa’dan (r.a.) rivayet 54
31) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 554 54
32) Kudsî Hadisler Şerhi kitabından 55
33) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 151 55
34) Et-Terğîb ve’t-Terhîb Şerhi, cilt 2, sahife 393 56
35) Feyzü’l-Kadir Şerhi, cilt 5, sahife 457 56
36) Et-Terğîb ve’t-Terhîb Şerhi, cilt 2, sahife 399 56
37) Hz. Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayet 56
38) Hadis-i Şerif 57
39) Râmûz, sahife 383, Feyzü’l-Kadir, cilt 5, sahife 451 57
40) Et-Terğîb ve’t-Terhîb Şerhi, cilt 2, sahife 401 57
41) Hadis-i Şerif 59
42) Abdullah İbn-i Revaha’dan (r.a.) rivayet 59
43) Abdullah İbn-i Amir’den (r.a.) rivayet 60
44) Hz. Cabir (r.a.) anlatıyor 60
45) Hadis-i Şerif 60
46) Hadis-i Şerif 60
47) Feyzü’l-Kadir, cilt 2, sahife 483 61
48) Hz. Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayet 61
49) Hadis-i Şerif 62
50) Et-Terhîb ve't-Terhîb Şerhi, cilt 1, sahife 303 62
51) Ramûzü’l-Ehâdîs, sahife 547 62
52) Ramûzü’l-Ehâdîs, sahife 122, 285 62
53) Ramûzü’l-Ehâdîs Şerhi, sahife 521 62
54) Hadis-i Şerif 64
55) Hadis-i Şerif 64
56) Hadis-i Şerif 64
57) Hadis-i Şerif 66
Kaside-i Tevhid-i Şerif 66
58) Râmûzü’l-Ehâdîs Şerhi, cilt 1, sahife 459 68
59) İhya-u Ulûmi’d-Dîn, cilt 1, sahife 242 ve c. 4, s. 136 68
60) İhya-u Ulûmi’d-Dîn, cilt 1, sahife 242 69
61) İhya-u Ulûmi’d-Dîn, cilt 2, sahife 244 69
62) Feyzü’l-Kadir, cilt 4, sahife 186 69
63) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 317 70
64) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 319 70
65) Riyâzü’l-Cenneti fî Ezkâri’l-Kitâbı ve’s-Sünneti, s. 67 70
66) Riyâzü’l-Cenneti, sahife 41, 121 71
67) Riyâzü’l-Cenneti, sahife 111 71
68) Riyâzü’l-Cenneti, sahife 31, 101 71
69) Riyâzü’l-Cenneti, sahife 69, 91 71
70) Riyâzü’l-Cenneti, sahife 23, 86 72
71) Râmûzü’l-Ehâdîs Şerhi, cilt 1, sahife 439 72
72) Hz. İbn-i Edra’nın (r.a.) rivayeti 72
73) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 327 74
74) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 515 74
75) Râmûzü’l-Ehâdîs, sahife 426 74
76) Kitab-ı Kâlâdü’l-Cevâhir, sahife 17 74
77) Feyzü’l-Kadir, cilt 2, sahife 528 75
78) Râmûzü’l-Ehâdîs Şerhi, cilt 4, sahife 734 75
79) Râmûzü’l-Ehâdîs Şerhi, cilt 4, sahife 735 75
80) Râmûzü’l-Ehâdîs Şerhi, cilt 4, sahife 739 76
81) Mişkâtü’l-Mesâbih Şerhi, cilt 3, sahife 2 76
82) Mişkâtü’l-Mesâbih Şerhi, cilt 3, sahife 122 77
83) Mişkâtü’l-Mesâbih Şerhi, cilt 3, sahife 3 77
84) Mişkâtü’l-Mesâbih Şerhi, cilt 3, sahife 11 78
85) Mişkâtü’l-Mesâbih Şerhi, cilt 3, sahife 16 78
86) Mişkâtü’l-Mesâbih Şerhi, cilt 3, sahife 17 79
87) Mişkâtü’l-Mesâbih Şerhi, cilt 3, sahife 19 80
88) Mişkâtü’l-Mesâbih Şerhi, cilt 3, sahife 230 80
89) Feyzü’l-Kadir, cilt 5, sahife 214 80
90) Feyzü’l-Kadir, cilt 5, sahife 254 82
91) Et-Terğîb ve’t-Terhîb Şerhi, cilt 1, sahife 429 82
92) Et-Terğîb ve’t-Terhîb Şerhi, cilt 1, sahife 218 82
93) Feyzü’l-Kadir, cilt 5, sahife 353 83
94) Feyzü’l-Kadir, cilt 5, sahife 286 83
95) Feyzü’l-Kadir, cilt 5, sahife 475 83
96) Feyzü’l-Kadir, cilt 5, sahife 497 84
97) Feyzü’l-Kadir, cilt 5, sahife 480 84
98) Feyzü’l-Kadir, cilt 5, sahife 241 84
99) Feyzü’l-Kadir, cilt 2, sahife 175 84
100) Feyzü’l-Kadir, cilt 6, sahife 82 84
101) Feyzü’l-Kadir, cilt 6, sahife 83 .85
102) Râmûzü’l-Ehâdîs metni, sahife 405 85
103) Râmûzü’l-Ehâdîs metni, sahife 270 86
104) Râmûzü’l-Ehâdîs metni, sahife 416 86
105) Râmûzü’l-Ehâdîs metni, sahife 449 86
106) Câmiü’s-sağîr metni, cilt 1, sahife 23 86
107) Câmiü’s-sağîr metni, cilt 1, sahife 147 86
108) Sahih-i Buhari Muhtasarı
Tecrid-i Sarih Tercemesi, cilt 2, sahife 896 86
109) Kitabü’z-Zühd ve’r-Rakâik, sahife 192 87
110) El Edebü’l-Müfred, sahife 104 87
111) Keşfü’l-Ğumme, cilt 1, sahife 388 87
112) Râmûzü’l-Ehâdîs metni, sahife 501 88
113) Resûlullah (s.a.v.) buyurmuş ki 88
Fasıl 3 89
Fasıl 4: Zikir Yapmak Kanunen Yasak Değildir 93
Fasıl 5: Bazı Büyüklerin Zikre Dair Sözleri 99
Fasıl 6: Müslüman Büyüklerinin Zikre Dair Görüşlerinden Numuneler 105
Marifetname (Erzurumlu İbrahim Hakkı) 105
Kitabü’l-Hitab (Bursalı İsmail Hakkı) 108
İhyâu Ulûmi’d-Dîn (İmam-ı Gazâlî) 119
El-Münkızü’l-Mine’d-Dalâl (İmam-ı Gazâlî) 153
Kimya-yı Saadet (İmam-ı Gazâlî) 156
Minhâcü’l-Abidîn (İmam-ı Gazâlî) 165
Levâkıhü’l-Envâri’l-Kudsiye fî Beyâni’l-Uhudi’l Muhammediyye (İmam-ı Şarânî) 166
Fütûhât-ı Mekkiyye (Muhyiddin-i Arabî) 195
Tabakat-ı Kübra (İmam-ı Şarânî) 221
El-Envarü’l-Kudsiye fî Beyâni ve Acirc;dâbi’l-Ubudiye(İmam-ı Şarânî) 281
Kitâbü’l-İbriz (Seyyid Abdülaziz Debbağ) 295
Dürerü’l-Gavvas - Kitabü’l-Cebâhir ve Dürer (Aliyyü’l-Havvas) 298
El-Bahr’ül-Mevrud fi’l-Mevasiki ve’l-Uhud (İmam-ı Şarânî) 300
Tenbîhü’l-Muğterîn (İmam-ı Şarânî) 320
Kitabü’l-Keşfi ve’t-Tebyin fî Gururi’l-Halkı Ecmaîn (İmam-ı Gazâlî) 322
Letâifü’l-minel ve’l-Ahlâk (İmam-ı Şarânî) 327
Fütûhu’l-Gayb (Abdülkadir Geylânî) 337
Miftâhü’l Felâh ve Misbâhü’l Ervâh (Şeyh Tâceddin Ahmed bin Atâullah İskenderanî) 392
El-Fetave’l-Hadîsiye (Şeyh Ahmed Şahabeddin el-Haceri’l-Heytemî) 411
Keşf’ül-Gumme an Cemî’il-Ümme (İmam-ı Şarânî) 429
Câmiü’l-Usûl (Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Hazretleri) 431
İslâmî Araştırmalar ve Şer’î Fetvalar (Haseneyn Muhammed Mahluf) 448
Reddü’l-Muhtar ale’d-Dürr’il-Muhtar Şerh-ü Tenviri’1-Ebsâr (İbni ve Acirc;bidin) 449
El-Bürhanü’l-Müeyyed (Seyyid Ahmed Rufâî) 450
Uhud-u Muhammediye (İmam-ı Şa’rânî) 456
Mektubât (İmam-ı Rabbânî) 457
Mesnevî-i Şerif (Mevlânâ) 471
Erriyazü’t-Tasavvufiye (Seyyid Abdülhakim Arvasî) 473
Şerh’ül Usûlü’l-Aşere (Necmeddin-i Kübrâ) 473
Hediyyetü’l-Aşıkin (Abdurrahman Samî Efendi) 474
Mi’yârül-Evliya (Abdurrahman Samî Efendi 476

Benzer Ürünler
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.