Büyük İslam İlmihali / İmadül İslam 1462 (001260)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €56,65
İndirimli : €33,32  + KDV
KDV Dahil : €39,66
Test2
15
:

Büyük İslam İlmihali / İmadül İslam


Bu esere Fıkıh Ve İlmihal Kitapları Kategorinden Ulaşabilirsiniz.Kitabın müellifi olan Şeyh Abdurrahman bin Yusuf, Hicrî 800 yıllarında yaşamış Türk - İslâm meşayih ve alimlerinden olup Cema- leddin Aksarayî’den yetişmiştir.

  • Yayın Tarihi 1990-01-01
  • ISBN 9759180706
  • Baskı Sayısı Baskı
  • Dil TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı 654
  • Cilt Tipi Ciltli
  • Kağıt Cinsi İthal Kağıt
  • Boyut 16 x 24 cm


Bundan başka müellif, ve laquo;Umdetü’l-îslâm ve raquo; kitabının tertibi üzere (İman, Namaz, Oruç, Zekât ve Hacc) kitapları tamam olduktan sonra buna (Ölüm ve Kabir Halleri Kitabı, Haklar Kitabı, ve Acirc;dâb Kitabı ve ve Acirc;hiret Kitabı) kısımlarını da telif edip esere, Tam ve Mü-kemmel bir İslâm İlmihali bütünlüğünü kazandırmıştır.Kitabın Takdimi başlığı altında müellifin de açıkladığı gibi eserin aslı, Mevlâna Abdülaziz Farisî tarafından Farsça olarak yazılmış olan Umdetü’l-İslâm ve mdash; İslâm’ın Temeli adlı kitaptır. Yine müellifin de-diği gibi bu kitap, Ebu Hanife mezhebi üzere seksen beş parça mute-ber kitaptan derlenip "İslâm’ın temeli beş şeydir."diye buyrulan meş-hur lıadîs-i şerifin ifadesine uygun olarak tertip edilmiştir. Müellif, o zamanlar Anadolu’da yaşayan Müslüman Tiirkler arasında, fıkıh ve ahlâk üzerine Türkçe kitapların hiç yok denecek derecede bulunma-sından üzülerek bu kitabı Türkçeye tercüme etmek istemiştir. Böylece bu ve laquo;Umdetü’l-İslâm ve raquo; kitabını Farscadan Türkçeye tercümeye girişen müellif, eseri yeni baştan telif edercesine genişleterek ve kendi teteb- buunun semerelerini de katarak bu ve laquo;İmadü’l-îslâm ve raquo; kitabını meydana getirmiştir. Ayrıca müellif, eserin aslındaki seksen beş parça kitaba kendi araştırmalarının mahsulü olan altmış parça muteber din kita-bından gerekli yerlerde mes’eleler ve hadîsler ilâve ederek eserin ter-cümesini aslından daha büyük ve önemli bir telif olarak ortaya çıkar-mıştır.

Eserin Özellikleri:

Eserin dikkati çeken en önemli özelliği, hemen her paragrafında mehazın zikredilmesidir. Öyle ki, müellif, hiç bir indî tefsire ve boş mülâhazaya yer vermemiştir. Din hükümleri, bütün temel bil-gileriyle özleştirilmiş ve her fikrin mehazı açıkça belirtilmiş olarak eş-siz bir âbide gibi inşa ve tertip edilmiştir.

Aynca söylemek gerekir ki, mehaz olarak alman eserlerin hepsi de Ebu Hanife mezhebi üzere yazılmış en güvenilir eserlerdir.Mehaz olarak seçilen bu muteber kitapların sayısının 145 olduğunu söylemek, bu eserin ne büyük bir inceleme ve araştırma mahsulü olduğunu gös-termeye yeter.

Diğer taraftan müellifin, zâhir ilimlerinde olduğu kadar bâtın ilimlerinde de mârifet sahibi bir tasavvuf ehli oluşu, eserin değerini da-ha da arttırmaktadır. Bilindiği gibi şeriat, zâhir ve bâtın üimlerini tev- hid eden bir İlâhî müessese olduğu için onu en iyi anlayan ve anlatan kimseler, İmam-ı Gazali, Ebu’l-Leys Semerkandî ve diğerleri gibi, iç ve dış ilimlerde mârifet sahibi olanlardır. Tam ve gerçek bir tevhid ve ta-savvuf bilgisi olmadan şeriatın anlaşılması, anlatılması ve yaşanması da mümkün değildir. İşte bu bakımdan müellifin dış ve iç ilimlerdeki mârifeti, eserde yer yer kendini gösteren en önemli özelliklerinden bi-ridir. Öyle ki, bazı yerlerde öz olarak açıklanan ve bazı yerlerde de oku-yucunun düşünüp anlamasına bırakılan bu bilgiler, çok ender kitaplar- larda bulunacak derecede seçkin ve üstündür.

Eserin dil bakmandan güzelliği ise ayrı bir üstünlük gösterir. Al-tı yüz yıl önceki Anadolu halk Türkçesi ile yazılmış olan eserdeki te-miz Türkçe’nin güzelliğini, aynen korumaya çalıştık. Bugünkü yazı di-linde birçokları unutulmuş, fakat Anadolu halk ağızlarında hâlâ ya-şayan kelimeleri bazı yerlerde aynen alıp yanına parantez içinde bu-günkü mânasını ekledik. Böylece kitabın aslındaki üslûbu korumaya dikkat ettik. Türkçe’nin köklerini araştıran dilcilerimize eserin mem-leketimiz kütüphanelerinde bulunması muhtemel elyazması nüshala-rının daha da faydalı olacağı muhakkaktır.

Bu kitabın sadeleştirmede esas aldığımız taşbasması nüshası, maa-lesef birçok hattat hataları ile dolu halde idi. Biz, bu hataları, son de-rece titiz bir dikkatle düzelterek ve aynı zamanda eserin aslındaki dil ve üslûp güzelliğini de bozmamaya aynı titizlikle çalışarak Allah’ın yardımı ile tamamlayıp istifadenize sunduk. Faydalı olmasını umar, hayırlı olmasını dileriz.

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ESER VE MÜELLİFİ 5

MUKADDEME 7

KİTABIN TAKDİMİ 11

İmanın Faydaları 14

Birinci Kitap İMAN KİTABI (17-63)

Fasıl: İmanın Hakikati 19

Fasıl: İmanın Şartları, Hükümleri ve Rükünleri 23

Fasıl: Mufassal İman 26

Allah’a inanmak 27

Meleklere İnanmak 30

Kitaplara İnanmak 31

Resullere İnanmak 32

Peygamberimizin Sureti 33

Peygamberimizin Cömertliği 34

Peygamberimizin Mucizeleri 35


Peygamberimizin Mi’racı 36


Kıyamet Gününe İnanmak 36

Kabir Suali 37

Kıyamet Alâmetleri 38

Sünnet ve Cemaat Ehlinin Alâmeti 39

Takdire İnanmak 40

Farz’ın İki Nev’i 41

Şehadet Kelimesinin Mânası 42

Hulasa 43

Fasıl: İmanla İlgili İki Hadîs 43

Nefsini Tanımak 45

Fasıl: İnsan Bedeninin Tertibi 51

Fasıl: Küfür Olan Sözler 55

İkinci Kitap NAMAZ KİTABI (65 -262)

Birinci Bölüm:

NAMAZIN ŞARTLARI

Fasıl: Namazın Birinci Şartı: ABDEST ALMAK 71

Abdestin Farzları 72

Abdestin Sünnetleri 74

Abdestin Müstehabı 77

Fasıl: Abdestin Sıfatı (Nasıl Olacağı) 77

Fasıl: Abdesti Bozan Şeyler 84

Fasıl: Sargılar Üzerine Mesh 87

Fasıl: Cenabetten Gusül Etmek 87

Guslün Farzları 88

Guslün Sünnetleri 88

Fasıl: Teyemmüm 89

Teyemmümün Şekli 90

Fasıl: Namazın İkinci Şartı: NAMAZ KILANIN GİY-

SİSİ TEMİZ OLMALI - 91

Fasıl: Namazın Üçüncü Şartı: NAMAZ KILINACAK

YERİN TEMİZ OLMASI 93

Fasıl: Namazın Dördüncü Şartı: AVRET YERLERİ-

Nİ ÖRTMEK ' 93

Fasıl: Namazın Beşinci Şartı: KIBLEYE YÖNEL-MEK 94

Fasıl: Namazın Altıncı Şartı: NİYET ETMEK 94

12. Fasıl: Kadınların Hayız Hali 96

İkinci Bölüm:

NAMAZ VAKİTLERİ

Fasıl: Ezan 100

Fasıl: Namazın Farzları 101

Tekbir Mes’eleleri 101

Kıyam Mes’eleleri 102

Kıraet Mes'eleleri 104

Rükû Mes’eleleri 105

Secde Mes’eleleri 106

Kuud Mes’eleleri 106

7. Namazdan Çıkma Mes’eleleri 107

Namazın Vacipleri 107

Namazın Sünnetleri 109/

Namazın Edepleri 112

Namazın Sıfatı (Kılınması Keyfiyeti) 113

Kadınların Namazındaki Farklar 116

Salavat Duası 116

Namaz İçinde Okunan Dualar 117

Hulasa Olarak Farzlar 118

Bir Günün Namazları 119

Namazı Bozan Şeyler 121

Namazın Mekruhları 123

Cemaat 128

Tertip Sahibinin Kaza Kılması 135

Namaz Kılınamayacak Vakitler 136

Farz Namaza Yetişme 137

Tilavet Secdesi 138

Sehiv Secdesi ' 139

Seferde (Yolculukta) Namaz 140

Vitir Namazı 140

Hastanın Namazı 143

Üçüncü Bölüm:

NAFİLE NAMAZLAR

Nafile Namazların Sayısı 145

Açıklama 147

Teravih Namazı 152

Küsûf Namazı 153

Husûf Namazı 154

Rîh ve Feza (Fırtına ve Korku) Namazı 154

İstiska (Yağmur Dileme) Namazı 154

Teşbih Namazı 156

Valideyn (Ebeveyn) Namazı 156

İstihare Namazı 157

Hacet Namazı 159

Abdest Namazı 160

Tahiyyat-ı Mescit Namazı 161

İhram Namazı 161

Tavaf Namazı 162

Sefer (Yolculuk) Namazı 162

Sayfa

Fasıl: Regaib Namazı 153

Fasıl: Berat Namazı 154

Fasıl: Kadir Namazı 1^5

Fasıl: Bayram Gecesi Namazı 165

Fasıl: Bayram Günü Namazı 166

Fasıl: Adha (Kurban Bayramı Gecesi) Namazı 167

Fasıl: Teheccüt Namazı 167

Fasıl: Azrail Namazı 169

Fasıl: NaşiyeNamazı 170

Fasıl: Receb Namazı 170

Fasıl: Otuz Ramazan Gecesi Namazı 171

Her Ramazan Gecesi Namazının Faziletleri . 171

Fasıl: Peygamberi Rüyada Görme Namazı 177

Fasıl: îşrak Namazı 177

Fasıl: Duha (Kuşluk) Namazı 182

Fasıl: Vitirden Sonra îkiRek’at Namaz 183

31.. Fasıl: Vitirden Sonra İki Secde 183

Fasıl: Kefaret-i Fevaid (Kaçırılanların Kefareti)

Namazı 184

Fasıl: Şükür Namazı 186

Fasıl: Musibet Namazı 186

Fasıl: Nezir (Adak) Namazı 187

Fasıl: İstiğna (Zenginleme) Namazı 188

Fasıl: Kabir Ziyareti Namazı 190

Fasıl: Haftanın her Gününde Kılınacak Gündüz ve

Gece Namazları 191

Fasıl: Dalle (Kayıp) Namazı 198

Fasıl: Sıddîkler Namazı 198

Fasıl: Kabir Namazı 199

Dördüncü Bölüm DİĞER ÖNEMLİ NAMAZLAR ve İLGİLİ MES’ELELER

Fasıl: Farz Namazlardan Sonra Okunan Teşbihler

veVirdler ' 200

Fasıl: Cuma Namazı 204

Fasıl: Bayram Namazı 210

Sadaka-i FıtırMes’eleleri 211

Kurban Mes’eleleri 213

Fasıl: Cenaze Namazı 215

Hastalık ve Musibet 216

Vasiyet 221

Mevlâna Hüsrev Vasiyeti 222

Ölüm Anından Sonra Yapılması Gereken

Şeyler 232

Ölünün Yıkanması 239

Ölünün Taşınması 243

Gizli ve Açık Zikir 245

Şehidlerle İlgili Mes’eleler 252

Hükmî Şehidi er 253

Cenaze Namazının Kılınması 254

Cenazenin Kabre Konması 258

Ölü Ruhlarının Nevileri 261

Ölülere Ulaşan Hediyeler 262

Üçüncü Kitap

ORUÇ KİTABI (263 - 392)

Birinci Bölüm:

RAMAZAN ORUCU

Ramazana Hazırlanmak

Niyet Mes’eleleri 2,71

Orucu Bozan Şeyler 272

Oruçta Özürler 273

Nafile Oruçlar 275

Haramların Açıklanması 278

İkinci Bölüm:

HARAMLAR ve İLGİLİ MES’ELELER

Kesin Haramlar 279

Şüpheli Haramlar 288

Calisin Kazanmanın Faziletleri 293

Dille İlgili Olan Haramlar: 296

Yalan Söylemek

Vaadini Tutmamak

Gıybet Söylemek 298

Cidal (Münakaşa) Etmek 309

Kendi Nefsini Öğmek 300

Lânet Deyici ve copy;lfnak 301

Beddua Etmek 301

Başkasiyle Alay Etmek 302

Başkasına Sövmek 302

Gözle ilgili Haramlar 303

Kulakla İlgili Haramlar 303

Ferçle İlgili Haramlar 304

Elle İlgili Haramlar 304

Ayakla İlgili Haramlar 305

Giyimle İlgili Haramlar 305

Bütün Kötülüklerin Anası: Riya, Ucub ve

Haset : 307

TevbeMes’eleleri 317

Günahların Türleri 319

Şeytanın Gönül Kalesine Girecek Yerleri 322

Şeytanın Ordu Kumandanları 323

Şeytanın Tuzakları 324

Bid’atler 327

Büyük Günahların Açıklanması 327

Gerçek Tevbenin Şekli 330

Haramlığı Şüpheli ve Zor Olan Şeyler 332

İçkilerle İlgili Mes’eleler 349

Boğazlanması Gereken Hayvanlar 350

Üçüncü Bölüm:

NAFİLE ORUÇLARIN FAZİLETLERİ

Recep Ayının Faziletleri 353

Şaban Ayının Faziletleri 360

Ramazanın Faziletleri 366

Kadir Gecesinin Faziletleri 371

Bayram Gecesinin .Faziletleri 377

Orucun Makbul Olmasının Alâmetleri 378

Münafıklık Alâmeti 3'80

Fasıklık Alâmeti 380

Ahmaklık Alâmetleri 380

Diğer Alâmetler 381

Sebt Günlerinin Faziletleri 383

Zilhiccenin On Gününün Faziletleri 384

Arefenin Faziletleri 385

Muharrem Avının Faziletleri 386

Fasıl: Aşurenin (Muharremin Onuncu Gününün)

Faziletleri 387

Fasıl: Beyz Günlerinin Faziletleri 389

Fasıl: Haftanın Oruçlarının Faziletleri 391

Dördüncü Kitap ZEK ve Acirc;T KİTABI (393 - 417)

Fasıl: Zekât ve Öşür 395

Öşür 398

Fasıl: Zekâtın ve Öşrün Verileceği Yerler 399

Fasıl: Zekâtı Vermeyenlerin Hali 400

Altın ve Gümüş Zekâtını Vermeyenlerin

Azabı 401

Hayvan Cinsinden Zekâtını Vermeyenleri

Azabı 404

FsCsıl: Nafile Sadakanın Faziletleri 405

Fasıl: Fakirlerin Zenginlere Üstünlüğü 410

Sadaka Hakkında Başka Bir Haber 413

Beşinci Kitap HACC KİTABI (419 - 430)

Fasıl: Haccın Farz Olmasının Şartları 421

Fasıl: Hacc ve Kâbe Hakkında Bazı Mes’eleler ... 423

Haccın Farzları 423

Kâbenin Hususiyetleri 424

Kâbenin ve Haccın Kuruluşu 424

Fasıl: Haccın Faziletleri 426

Altıncı Kitap ÖLÜM ve KABİR HALLERİ KİTABI (431 - 442)

Yedinci Kitap HAKLARKİTABI (443 - 47G)

Fasıl: Ebeveynin Hakları

Fasıl: Çocuğun Hakları 447

Fasıl: Karı - Kocanın Hakları 450

Resulullah Efendimizin, Kızı Fatımaya

Öğütleri 453

Kartının Kocası Üzerinde Olan Hakları ... 454

Komşu Hakları 455

Akraba Hakları 458

Horasanî’nin Hikâyesi 459

Müslümanların Hakları 461

Kardeşlik Hakları 462

Üstat (Öğretici) Hakları 465

Konuk Hakları 468

Alimlerin Hakları 470

Amirlerin Haklan 475

Sekizinci Kitap ve Acirc;D ve Acirc;B KİTABI (477 - 516)

Yemek ve Acirc;dâbı 479

Yemeğin Farzları 483

Yemeğin Sünnetleri 484

Yemeğin Edepleri 484

İhtiyarlık Getiren Şeyler 486

Ömrü Uzatan ve Kısaltan Şeyler 486

Gönlü Ferahlandıran Şeyler 486

Fakirlik Getiren Şeyler 487

İçmek ve Acirc;dâbı 487

Su ile Yapılan Hayırlar 488

Uyku ve Acirc;dâbı 489

Giyim ve Acirc;dâbı 494

Selâm ve Acirc;dâbı 497

İhtiyarlar ve Acirc;dâbı 499

Evlât ve Acirc;dâbı 501

Kur’ân ve Acirc;dâbı 507

Dua ve Acirc;dâbı 509

Salâvat ve Acirc;dâbı 512

Dokuzuncu Kitap A II İ R E T KİTABI (517 - 618)

Birinci Bölüm:

KIYAMET ve HAŞİR

Kıyamet Alâmetleri 520

Haşir 524

Fasıl: İsa Aleyhisselâm’mînmesi 527

Fasıl: Ye’cuc ve Mecuc’un Çıkması 528

Fasıl: Dabbetü’l-Arz’ın Çıkması 530

Fasıl: Güneşin Batıdan Doğması 531

Birinci Nefha : 532

İkinci Nefha 537

Fasıl: ve Acirc;silerin Sıfatları 539

Fasıl: İman Nurunun Sıfatı 542

Fasıl: Göklerin Parçalanması 543

Fasıl: Meleklerin Nuru o44

Fasıl: Mahşer Halkının Terlemesi 544

Fasıl: Arş’ın Gelmesi 546

Fasıl: Cennetin ve Cehennemin Gelmesi 548

Fasıl: Allah’ın Kendini Göstermesi 551

Fasıl: Mahşer Ehlinin Müşaveresi ve Şefaat İçin

Peygamberlere Koşmaları 552

Fasıl: Haşir Halleri Hakkında Bazı Öğütler ve Ha-

tırlatmalar 554

Kıyamet Gününün İsimleri 558

Levh-i Mahfuz’un Gelmesi 562

İkinci Bölüm:

SUAL ve HESAP

Fasıl: Nebilerin Sorguya Çekilmesi 563

Fasü: Cehenneme Nasip Olanların Çıkarılması ... 571

Fasıl: Hesap ve Kitap 574

Müttekilerin Hesabı 575

ve Acirc;silerin Hesabı 575

Riya Ehlinin Hesabı 578

Fasıl: Mizan 580

Fasıl: Araf ve ve Acirc;raf Ehli 583

Fasıl: Kul Hakkı ve Hasımlann Birleşmesi 587

Fasıl: Peygamberlerin Sancakları ve Altında Top-

lanacak Kimseler 591

Üçüncü Bölüm:

CEHENNEM EHLİNİN HALLERİ

Cehennemin Büyüklüğü 597

Cehennem Ehlinin Yalvarması 599

Dördüncü Bölüm:

CENNET EHLİNİN HALLERİ

Cennetler ve Cennet ehli 602

Peygamberlerin Cennet Ehline Ziyafetleri 614

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.