Cennet-Cehennem Ölüm ve Sonrası İmam-ı Gazali (004679)

İndirim Oranı : %30 İndirim
Fiyat : €20,03(KDV Dahil)
İndirimli : €14,02(KDV Dahil)
Test2
15
:

Cennet-Cehennem Ölüm ve Sonrası İmam-ı Gazali


Ürün Özellikleri :


Çevirmen: Ahmet Yılmaz
Çevirmen: Mehmet Coşkun
Yayın Tarihi 2014-01-01
ISBN 9758524099
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 496
Cilt Tipi Ciltli
Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
Boyut 16.5 x 24.5 cm
Ağırlık : 692 gr


Giriş

lümle ceberrût sahiplerinin boynunu koparan, kisraların belini kıran, kayserlerin emelini kısaltan Allah'a hamdolsun! Onların kalpleri, hak olan va'd (ölüm) gelip çatıncaya ve onları çukura atıncaya kadar ölümün anılmasından ürker. Bu bakım ve not;dan onlar saraylardan kabirlere, fenerlerin ışığından lahidlerin karanlığına, cariye ve gılmanların cilvesinden, haşerat ve böcekle ve not;rin hücumuna, leziz yemekler ve içkilerden, toprakta sürünmeye mahkum olurlar. İşretin ünsiyetinden tenhalığın vahşetine, yu ve not;muşak yataktan korkunç düşüş yerine nakledilirler. Acaba on ve not;lar ölümden koruyucu bir kale ve sığınak buldular mı? Ölümün önüne bir perde ve koruyucu bir set çekebildiler mi? Dikkat et! Onların herhangi birinden bir kıpırtı veya gizli bir ses duyuyor musunuz? Öyleyse tek başına kahr ve istila sahibi olan Allah, ek ve not;siklikten münezzehtir! Bâkî kalma özelliği olan ve mahlukâtı hük ve not;müyle ezen, sonra ölümü muttakiler için kurtuluş ve onlar hak ve not;kında mülâkat yapan, kabri günahkarlar için kıyamet gününe kadar daracık bir tutukevi yapan Allah, ortaklardan münezzehtir. Aralıksız nimetlerle nimet etmek, kahredici azaplarla infikam almak O’na mahsustur. Göklerde ve yerde şükür, geçmişte ve gelecekte hamd O'na mahsustur.
Salât, apaçık mu’cizeler ve görünür burhanlar sahibi Hz. Pey-gamberin âlinin ve ashabının üzerine olsun! Onlara çokça selâm et (yârab!).
O kimse ki ölüm onun mesrâ'ı, toprak onun yatağı, böcek onun enîsi, münker ve nekir onun celisi, kabir onun karar yeri, kıyamet onun va'dedilen yurdu, cennet veya cehennem onun varacağı yeri olursa, ona en uygun olanı ölüm için hazırlanmaktır. Sadece ölüm için tedbir almalıdır. Sadece ölüme bakıp ölüm üze ve not;rinde durup düşünmelidir. Ölüme ihtimam gösterip onun etra ve not;fında dönmeli, onu beklemelidir. İnsan için en uygun olan nef ve not;sini ölülerden sayması, kabir sahiplerinden görmesidir. Çünkü her gelecek olan yakındır. Uzak olan gelmeyecek olandır. Nite ve not;kim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur;
Akıllı odur ki nefsini hesaba çekmiş ve ölümden sonrası için çalışmıştır.
Herhangi bir şey için hazırlanmak ancak onun kalpte zaman zaman anılmasıyla mümkün olur. O şeyin zikri ancak hatırlatan hükümlere kulak vermek ve ona dikkat çekenlere bakmak suretiyle yenilenir. O halde biz ölümün mukaddime ve lahikaların ve not;dan, ahiret, kıyamet, cennet ve cehennem hallerinden, kul için zaman zaman hatırlanması ve düşünmek suretiyle ayrılmaması gereken şeyleri zikredeceğiz ki hazırlık hususunda teşvik edici olsun. Ölümden sonraki aleme göç etmek yaklaşmış ve ömürden az bir şey kalmıştır. Oysa halk bu hususta gafildir;
İnsanların hesap vakti (kıyamet günü) yaklaştı. Fakat onlar hâlâ gaflet içinde yüz çevirmektedirler. (Enbiya/1)
Bu, ölümle ilgili olan şeyi iki bölümde zikredeceğiz. Birinci bölüm; ölümün mukaddimeleri ve sûr’un üfürülüşüne kadar olan şeyler hakkındadır. Bu bölümde sekiz kısım vardır:
-Ölümü anmanın fazileti ve bu husustaki teşvikler
-Tul-i emel ve kasr-ı emel (emelin uzunluğu ve kısalığı)
-Ölümün dehşeti ve ölüm anında karşılaşılan haller
-Hz. Peygamberin ve ondan sonra Hulefâ-i Râşidîn'in vefatı
-Ölüme hazırlanmış halife, emir ve sâlihlerin sözleri
-Ariflerin cenaze, mezar ve kabir ziyareti hakkındaki sözleri
-Ölümün hakikati, ölünün kabirde surun üfürülüşüne kadar karşı karşıya kaldığı şeyler
-Uyku halinde mükâşefe yoluyla ölülerin hallerinden bilinen şeyler.

İçindekiler

Kitabu Zikr’il-Mevt ve Mâ Ba'dehu
(Ölümü ve Sonrasını Düşünmek)
Giriş 11
BİRİNCİ BÖLÜM
Ölümün Mukaddimeleri ve Sûr’un Üfiirülüşüne Kadar
Ölümden Sonraki Ahval
Birinci Kısım 17
Ölümü Hatırlamanın Fazileti ve Bu Husustaki Teşvikler 17
Her Durumda Ölümü Anmanın Fazileti . 19
Ashab'ın ve ve Acirc;limlerin Sözleri 21
Ölümü Anmayı Kalbe Yerleştirmenin Yolu 23
İkinci Kısım 27
Uzun Emel'in Kötülenmesi, Kısa Emel'in Fazileti, Uzun
Emel'in Sebebi ve Çaresi 27
Kısa Emel'in Fazileti Tl
Ashab'ın ve ve Acirc;limlerin Sözleri.... 31
Uzun Emel'in Sebebi ve Çaresi 38
a.Dünya Sevgisi 38
b.Cehalet 39
Uzun Emel ile Kısa Emel Hususunda İnsanların Durumları 41
Amel Hususunda Acele Etmek, Gecikme Afetinden Sakmmak44
Üçüncü Kısım 51
Can Çekişmenin Şiddeti ve Ölüm Anında Müstehab Olan
Durumlar 51
Ölüm Esnasında Kişiye Müstehab Olan Durumlar 62
Lisan-ı Halin Belirttiği Hikayelerle Ölüm Meleğinin
Mülakatı Anında Çekilen Hasret 65
Dördüncü Kısım 73
Hz. Peygamberin (a.s.) ve Hulefa-i Raşidin’in Vefatları Hz.
Peygamberin Vefatı 73
Hz. Ebubekir’in (r.a.) Vefatı 92
Hz. Ömer’in (r.a.) Vefatı 95
Hz. Osman’ın (r.a.) Vefatı 99
Hz. Ali’nin (r.a.) Vefatı 102
Beşinci Kısım 105
Halifelerin, Emirlerin ve Salihlerin Ölüm Döşeğindeki
Sözleri 105
Sahabe, Tabiîn ve Onlardan Sonra Gelen Ehl-i
Tasavvuf’dan Bazı Kimselerin Sözleri 110
Altıncı Kısım 119
Cenazeler, Mezarlar ve Mezarları Ziyaret Hususunda
Ariflerin Sözleri 119
Mezarın Hali ve Selefin Mezar Başlarındaki Sözleri 123
Mezar Taşları Üzerinde Yazılı Beyitler 129
Çocukları Vefat Ettiğinde Selefin Sözleri 132
Kabir Ziyareti, Ölüye Dua ve Bununla İlgili Hükümler 134
Yedinci Kısım 145
Ölümün Hakikati, Kabrinden Kalkıncaya Kadar Ölünün
Kabirdeki Ahvali 145
Ölümün Hakikati 145
Kabrin Ölüye Hitap Etmesi 157
Kabir Azabı ve Münker-Nekir'in Sorgusu 159
Münker ve Nekir’in Sorgusu, Suretleri, Kabrin Sıkması ve Kabir Azabı İle İlgili Diğer Hususlar 169
Sekizinci Kısım 173
Rüyada Mükâşefe Yolu ile Ölülerin Bilinen Ahvali 173
Şeyhlerin Rüyaları 183
İKİNCİ BÖLÜM
Sûr’un Üfürülmesinden İtibaren Cennet veya Cehennem’de
Yerini Alıncaya Kadar Ölünün Halleri, Önündeki Dehşetin ve
Tehlikelerin Tafsilatı
Sûr'a Üfürülmenin Keyfiyeti 199
Mahşer Yeri ve Mahşer Halkının Durumu 204
Terlemenin Keyfiyeti 207
Kıyamet Günü'nün Uzunluğu 209
Kıyamet Günü, Dehşeti ve İsimleri 211
Sorgu- Suâl 216
Mizan 224
Sırat 236
Şefaat 241
Kevser Havuzu 248
Cehennem, Dehşeti ve Azabı 251
Cennet ve Çeşitli Nimetleri 268
Cennet'in Duvarları, Toprağı, Ağaç ve Nehirleri 276
Cennet Ehlinin Elbiseleri, Yatakları, Sergileri, Koltukları ve Köşkleri 278
Cennet Ehlinin Yiyecekleri 280
Cennetteki Huriler ve Vildanlar 282
Cennet Ehlinin Vasıfları Hakkında Hadislerde Varid Olan
Kısmî Haberler 285
Allah’ın Cemâline Bakmak 288
Allah’ın Rahmetinin Genişliği 290
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kitab’ul-Fikr (Tefekkür)
Giriş 303
Tefekkür’ün Fazileti 305
Tefekkür’ün Hakikati ve Semeresi 311
Tefekkür’ün Yolları 316
Birinci Kısım 317
1-Günahlar 318
2-İbadetler 320
3-Helak Edici Sıfatlar 321
4.Kurtarıcı Sıfatlar 323
İkinci Kısım 332
Birinci makam 333
İkinci Makam 334
Allah'ın Mahlukatı Hakkında Tefekkür 337
Sıdk, Sıdk'ın Fazileti ve Hakikati 373
Sıdk'ın Fazileti 373
Sıdk'ın Hakîkati, Mânâsı ve Mertebeleri 377
Dilin Sıdk'ı 377
Niyet'in ve İrade'nin Sıdk'ı 381
Azim'de Vefa 383
Amelin Sıdk'ı 386
Dinî Mertebelerde Sıdk 388
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kitab'ul Murakabe ve'l-Muhasebe
(Murakabe ve Muhasebe)
Giriş 397
1.Müşarete 401
Göz 404
Dil 405
Mide 405
2.Murakabe 411
Murakabe’nin Fazileti 411
Murakabe’nin Hakikati ve Dereceleri 416
Birinci Derece 417
İkinci Derece 421
3.Muhasebe-i Nefs 435
Nefsi Hesaba Çekmenin Fazileti 435
Amelden Sonra Muhasebe-i Nefs'in Hakikati 439
4.Kusurlarından Ötürü Nefsi Kınamak 443
5.Mücahede 449
6.Nefsin Kınanması 479
Kitabu Zikr’il-Mevt ve Mâ Ba'dehu
(Ölümü ve Sonrasını Düşünmek)

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.