İbadetlerde Ruh ve Şekil - Mustafa Karataş (T28439)

İndirim Oranı : %30 İndirim
Fiyat : €15,92  + KDV
İndirimli : €11,14  + KDV
KDV Dahil : €13,26
15
:

İbadetlerde Ruh ve Şekil - Mustafa Karataş


Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : Ensar Kitap
  • Yazar : Mustafa Karataş
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 224
  • Dil : Türkçe
  • Ebat : 15 X 21 cm
  • Ağırlık : 200 gr
  • Barkod : 9786059991254


ÖNSÖZ

Hamd ancak Allah'a mahsustur. Salât ve selâm, O'nun elçisi Muhammed'in (aleyhisselâm] ve ehlinin üzerine olsun.
Dinin dünya ve âhiret huzur ve saâdetini temin maksadıyla gönderilmiş olduğunu bütün inananlar olarak bilir ve söyleriz. Ne var ki, günümüzde müslümanlara şöyle bir baktığımızda, çoğunlukla problemli insanlar göze çarpmaktadır. Namazda bile uflayıp puflayan insanlara rastlamaktayız. Dindar kimsede bulunması gerektiğini söylediğimiz huzur ve neşenin ibâdet esnasında bile eserini görememek, üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Oysa müslümanın içi dışı cıvıl cıvıl, neş'eli, huzurlu olmalı değil midir? Bir insan ne kadar çok dindar ise, huzuru o derece artmalıdır. Aksi sabit oluyorsa dînî tutumumuzu ve anlayışımızı çok iyi tahlil etmemiz gereklidir.
İslâm'ı ve Allah'ı gerçek manâda tanıyamayanların ibâdetleri, âyin ve âdet olmaktan öteye geçememektedir. İbâdet şuuru ortadan kalkıp yerini törenlere, gelenekselleşmiş ve içgüdüsel hâle gelmiş bir takım hareket ve davranışlara bırakmıştır. Tefekkür ve tedebbürden uzak, şuursuzca yapılan amellerin bir fayda temin etmeyeceği açıktır. Müslümanlar bu yüzden muhtaç oldukları gerçek kimliğe kavuşamamaktadırlar.
Bugün müslümanlar birçok bid'at ve hurâfeleri dîn adına yapıyorlar. Dînimizi asıl kaynaklarından öğrenmek durumundayız. Zira nehrin kaynağına yaklaştıkça daha gür ve berrak aktığı unutulmamalıdır.
İbâdetin belli bir zamana, belirli mekâna ve belirli kişilere mahsus olduğunu zanneden düşüncenin sakat bir anlayışın ürünü olduğunu, Müslüman’ın yirmi dört saatini ibâdet ve kulluk şuuru ile doldurması gerektiğini bu kitapta göreceksiniz. İslâm’ın bir bütün olduğunu, namaz, oruç gibi ibâdetlerin yanısıra, cihâd, nefis terbiyesi ve yardımlaşma gibi konuların İslâm'ın temel eseslarından olduğunu okuyacaksınız. Aynı zamanda bu kitapta dîn ile dünyanını asla ayrılmayacağını; dînin, dünyanın huzuru ve saâdeti için gerekli olduğunu bulacaksınız.
İbâdet çok geniş bir kavramdır. Bu nedenle eserde ibâdet kavramı çok yönlü olarak ele alınmıştır. Biz bu kitapta ibâdetlerin fıkhî hükümlerini anlatacak değiliz. Namazın, orucun, zekâtın, haccın vs. farz, vâcip ve sünnetlerini anlatmak gibi bir niyetimiz yok. Bunlar, ilmihâl ve fıkıh kitaplarında çok geniş anlatılmıştır. Bizim bu eserde anlatmak istediğimiz, dikkat çekmeye çalıştığımız konu, Müslümanların bu ibâdetleri nasıl anladıklarını, nasıl uyguladıklarını ve bu konularda halk arasındaki yanlış yaklaşım ve uygulamaları göz önüne sermek; ibâdetin gâye ve hikmetini ortaya koymak, inanan ve inancını yaşamaya gayret eden insanların yanlışlarına dikkat çekmektir. Zira inanç ve ibâdet eyleme geçtikçe insanı daha bir ileriye, daha bir kemâle götürmelidir. Ancak yıllarca namaz kıldığı, oruç tuttuğu hâlde, defalarca hacca gitmesine rağmen hâlâ yerinde sayan ve birtakım yanlışlar içerisinde bocalayan insanlar hiç de az değildir. Bunun sebebi, bu ibâdetlerin insanları kemâle erdiremediğinde değil, insanların bu ibâdetleri kemâl-i edeple yerine getiremediğinde aranmalıdır.
Üzülerek ifâde etmek gerekir ki, tahsili veya mevkii ne olursa olsun ibâdet konularında hiç umulmadık yanlış inanç ve uygulamaların kurbanları, günümüzde sanıldığından da pek fazladır. Nitekim bizi böyle bir çalışmaya sevkeden en büyük etken, bu tür insanlarla devamlı yüzyüze gelmemiz, onların sorunlarını dinleyerek yardımcı olmaya çalışmamızdır.
Eserin giriş kısmında ibâdetin, âyin, âdet ve alışkanlıktan farklı olduğunu ortaya koymak bakımından âyin örneklerine ve tarihçesine kısaca temas edilmiş, İslâm'a uygun olup olmadıkları konusunda bir takım değerlendirmeler yapılmıştır.
Birinci bölümde kulluk ve ibâdet kavramları derinlemesine ele alınmıştır. Kulluğun tanımı ve kapsamı, ibâdetin anlamı, aşamaları,
d-gâyesi, Kur’ân ve Sünnet'e uygunluğu gibi konular işlenmiştir.
İkinci bölümde, temizlik, namaz, Kur’ân, oruç, zekât, hac ve umre, cihâd ve nikâh gibi konular; ibâdet, âyin, âdet ve alışkanlık olmak üzere dört terim çerçevesinde ele alınmış, sözkonusu ibâdetlerdeki
hikmetler, maksat, manâ ve derinlik açısından ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Üçüncü bölüm, zikir-duâ, tasavvuf ve tarikatlar konusundan oluşmaktadır. Tasavvufun tanımı, gâyesi, tarikatların işlevi, tarikatlara giren bid'at ve hurâfeler ve bunların yanısıra, gaybı bilmek, kerâmet gibi hususlara değinilmiştir. İbâdet hayatımız için geniş bir yer işgal eden tasavvuf ve tarikatlar bu gözle incelenmiş, tarikatlardaki yanlış anlayışlar ve tatbikatlara dikkat çekilmiştir.
Eserin son bölümünde ise, günümüzde hayli artmış olan bid'at ve hurâfelere değinilmiş, bid'at ve hurâfelerden örnekler verilerek, hayatımıza girmiş pekçok bid'at ve hurâfe Kur’ân ve Sünnet ekseni içe¬risinde değerlendirilmiştir.
Çalışmam esnasında yardımlarını esirgemeyen değerli dost ve arkadaşlarıma, yetişmemde emeği geçen başta annem, babam ve hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim. İlim uğruna zorlukları benimle birlikte paylaşan sevgili eşim ve çocuklarıma muhabbetlerimi suna¬rım. Eserin basımında ve dağıtımında emeği geçen yayınevi sahiplerine ve kardeşim Yusuf Karataş'a teşekkür ederim.
Rabbim! Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dilerim; Sana sığınır ve Senin sonsuz rahmetini beklerim.
Mustafa KARATAŞ Bahçelievler 2005

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 13
1)Âyinin Tanımı 15
2)Âyinin Tarihçesi 16
3)İslâm'da Âyin 17
4)Alışkanlık ve İbâdet 19
5)İbâdet mi, Âyin mi? 21
6)Âdet ve İbâdet 25
BİRİNCİ BÖLÜM
KULLUK ve İBÂDET
A)KULLUK 27
1)Kulluğun Tanımı 27
2)Kulluğun Kapsamı 28
B)İBÂDET 29
1)İbâdetin Tanımı 30
2)İbâdetin Anlamı 31
3)İbâdetin Kapsamı 32
4)İbâdetler Ancak Niyet ile Olur 35
5)İbâdetler Teşekkürdür 36
6)İbâdetin Aşamaları .,..37
7)İbâdetlerimiz Allah İçin Olmalıdır 38
8)İbâdetin Farz Oluşu 42
9)İbâdetin Yaşı ve Mükellefiyet Çağı 43
10)Yapılış Bakımından İbâdetler 44
11)İbâdetlerin Gâyesi 45
12)İbâdetlerde İtidal (Orta Yol) 48
13)İbâdet Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar 54
14)Kalp Temizliği Yeter mi? 55
15)"Çalışmak da İbâdettir" Sözü 56
16)İbâdetlerimiz Kur’ân ve Sünnete Uygun Olmalıdır 57
17)İbâdet ve Kılık-Kıyafet 58
a)Mahremiyet ve Tesettür 61
b)Kadınların Örtüsü 62
İKİNCİ BÖLÜM
İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI
A)TEMİZLİK 67
1)Abdest 67
2)İstibrâ ve İstincâ 68
3)Tahâretin Sırrı 69
B)NAMAZ 69
1)Namazın Manâsı 69
2)Namazda Huşû' 74
3)Avret Yerini Örtmek (Setr-i Avret) 79
4)Kıbleye Dönmek (İstikbâl-i Kıble) 79
5)Kıyâm (Ayakta Durmak) * 80
6)Rükû' ve Secdeler 81
7)Namazın Önemi ..81
8)Namaz Kılmayan Müslüman Bir Toplum (!) 82
9)Cemâat 89
10)Câmi ve Fonksiyonu 91
11)İmâm 97
12)İmâmlık ve Cemâatle Namaz 98
13)Ezân 103
C)KUR'ÂN-I KERÎM 108
1)Kur’ân Allah Kelâmıdır 108
2)Kur’ân’ı Anlamak 108
3)Kur’ân Okumak 113
4)Kur'ân Okumanın Edebleri 115
a)Zahirî Edebler 115
b)Kalbe Ait Edebler 118
D)ORUÇ 122
1)Ramazan ve Oruç 122
2)Orucun Faydası ve Önemi 127
3)Orucun Hakikati ve Rûhu 128
E)ZEKÂT VE SADAKA 132
1)Zekât ve Sadakanın Önemi 132
2)Kazancımız Helâl Olmalıdır 138
F)HAC VE UMRE 139
1)Haccın Mâhiyeti ve Farziyeti 139
2)Hacdaki İbâdet ve Sembollerin Manâsı 143
a)Hac İçin Azık 143
b)Binit 144
c)İhrâm .144
d)Yolculuk 144
e)Mîkât 145
f)Telbiye 145
g)Mekke 146
h)Kâbe 146
ı)Tavâf 147
i)Hacer-i Esved 148
j)Sa'y Etmek (Safâ-Merve) 148
k)Arafat 148
l)Şeytan Taşlamak (Mînâ] 149
m)Medîne 150
n)Resûlullâh’ı (sallallâhu aleyhi ve sellem) Ziyaret 151
G)CİHÂD 152
1)Cihâdın Farz Oluşu ve Dîndeki Yeri 152
2)Cihâdın Fazîleti, Âdâbı ve Faydaları 157
3)Cihâdsız Bir Dîn Anlayışı 159
4)Cihâd Nasıl Olmalıdır? 160
H)NİKÂH 162
1)Evlilik ve Düğün 162
2)Nikâh ve Talak 163
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ZİKİR, DUÂ, TASAVVUF VE TARİKAT
A)ZİKİR VE DUÂ 167
1)Zikir 167
2)Duâ ve Önemi 169
B.TASAVVUF VE TARİKAT 171
1)Tasavvuf 171
a)Anlamı 171
b)Konusu 173
c)Doğuşu ve Gelişimi 174
d)Nefis Terbiyesi 177
2}Tarîkat 181
a)Tarîkat Kuralları 183
b)Tarikatlara Giren Bid'at ve Hurâfeler 186
c)Gaybı Bilmek 189
d)Kerâmet 192
e)Tarîkat Silsileleri 194
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİD AT VE HURÂFELER
A)BİD'AT 197
B)BİD'ATLARA KARŞI MÜCÂDELE 200
C)BİD'AT ÖRNEKLERİ 202
1)Ebced Hesâbı ve Hurûfîlik 202
2)Türbelerle İlgili Bid'atlar 204
3)Kıssalar ve İsrâiliyât 205
4)Abdestin Fazileti 206
5)Müslümanların Günahlarını Sahabîler Yükleniyor 206
6)Mûsâ (a.s), Allah’ı Yalancılıkla Suçluyor 209
7)Bal Tefsiri 210
8)Muskacılık 212
9)Medyumlar ve Üfürükçüler 213
10)Dilek Taşları 214
11)Kısmet duâları 214
12)Namazla İlgili Yanlış Anlayışlar ve Uygulamalar 215
13)İnançla İlgili Bid'at ve Hurâfeler 217
14)Farklı Konularda Bid'at ve Hurâfeler 218
SONUÇ 221
KAYNAKÇA
Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.