Kadının Siperi ve Kalası Tesettür-1626 (001662)

İndirim Oranı : %25 İndirim
Fiyat : €5,22(KDV Dahil)
İndirimli : €3,91(KDV Dahil)
Test2
:

KADININ SİPERİ VE KAL'ASI TESETTÜR

  • Kağıt Kapak : 195 sayfa
  • ISBN-10 : 9758880195
  • ISBN-13 : 978-9758880195
  • Ürün Boyutları : 1 x 13.5 x 21 cm
  • Yayıncı : Tuğra Neşriyat (1 Mart 2013)
  • Dil: : Türkçe
TAKDİM
Bütün Peygamberlerin şerrinden Allahu Azimüşşan'a sığındıkları dehşetli bir zamanda yaşamaktayız.
Beşeriyet sanki câhiliye devrini yaşıyor gibi. Bu Kâinatın Malik-i Hakikisi olan Allahu Teâlâ'yı, Allah'ın hükümlerini, Allah'ın Peygamberlerini, Allah'ın kitaplarını, Âhiret gününü bütünüyle unutmuş gibi.
Bu yetmiyormuş gibi, asırlardan beri dünyayı fesada veren bir komite, hem insanlığın zihnini bütünüyle here ü merc etmek, hem Müslümanların inancını sarsmak için çalışıyor.
O ifsat komitesinin en çok üzerinde durduğu tâife kadınlardır. Onlar, kadınların ailenin ve cemiyetin dirlik ve düzeninin temel taşı olduğunu çok iyi tespit etmiş durumdadırlar. Bu bakımdan, hem onları fıtratlarından ayrı yollara saptırmak, hem de onları bir silah olarak kullanarak erkekler tâifesini perişan etmek, hem aile mefhumunu yok etmek, hem iffet, haya ve hicap duygularını bütünüyle köreltmek için çalışmaktadırlar.
İnsanlığın âdeta dehşetli bir uçuruma koşarcasına gittiği bir zamanda, "Durun! Onların gösterdiği istikamete gitmeyin!" desek sesimizi ne derece duyurabiliriz? Biz kendi cirmimizin elverdiğince, tahribatı bir nebze de olsun tâmir etmek ve çok mühim bir konuda Müslümanların inançlarını tashih etmelerine yardımcı olmak için "tesettür" konusunu ele almış bulunuyoruz.
Sözün bu kısmında bir ikazda bulunalım:
Bizim muhatabımız bütünüyle Müslümanlardır. Hem de "hâlis, muhlis" Müslümanlar. Muvahhid Mü'minler Peygamber Efendimizin (asm) taraf-ı Îlâhî'den getirdiği ahkâm-ı İlâhiyi tasdik ve kabul edenler...
Mü'min, Müslüman odur ki; "Ben Allahu Azimüşşan’a teslim oldum. Allah'ın yanındaki yegane hak din olan Islama teslim oldum. Kur'an-ı Azimiişşan'da beyan buyrulan, Sevgili Peygamberimizin (asm) hadis-i şerifleriyle açıkladığı bütün hükümleri can baş üstüne kabul ettim. Zerreden, yani atomlardan da küçük parçacıklardan, galaksilere, vücudumuzdaki hücrelerimizin çalışmasından damarlarımızda dolaşan kanın içerisindeki alyuvarların ve akyuvarların muntazaman vazife görmesine kadar, bütün mevcudatın, mahlukatın muntazaman çalışma kanununu koyan Allahu Teâlâ, biz insanların ve cinlerin ef'al-i ihti- yariyesiııi tanzim için de kanun koymuştur. O kanunların cümlesi haktır ve gerçektir. Benim kendi nefsimi karıştırarak yaptıklarım yanlış, Allah'ın emri doğrudur. Allah'ın emrine uymadığım için ben günahkârım. Hatamdan dolayı tevbe ediyorum." Der işte bu kitabımızı böyle diyenler okusun.
Kitabımız dört bölümden ibarettir.
Birinci Bölüm'de; "Tesettür-ü Şer'î'nin şeklini ve hükmünü başta Kur'an-ı Azimüşşan ve Ehâdis-i Nebeviye olmak üzere temel kaynaklara dayanarak açıklıyoruz. Kadınların hicabı, örtünmesi ne şekildedir? Bu husus zerre kadar tereddüde ve şüpheye yer bırakmayacak derecede nettir, berraktır. 350 bin tefsir ilgili âyeti kerimeleri açıklamış, müçtehidler, müceddidler, âlimler binlerce cilt eserlerle konuya açıklık getirmişlerdir. Ayrıca bu hususta "fiilî icmâ" , yani 1400 seneden beri ümmetin ittifak ettiği bir şekil vardır. Bu hususu en muteber kaynaklara dayanarak aktardık.
İkinci Bölüm'de, "hanımların zinetinin iffet, haya ve hicap" olduğunu yine temel kaynaklara dayanarak hatırlatmak istedik. Ümmet-i Muhammed'in hem erkekler, hem hanımlar tâifesinin hatırı sayılır bir nisbetinin maateessüf belirtelim ki, imtihanı kaybettiği bir konuyu gayet açık bir şekilde dile getirdik. Umarız ki yitik belgiler bulunmak suretiyle, tevbeye ve asla dönüşe vesile olur...
Üçüncü Bölüm'de, "Ülkemizde tesettürün tarihçesi"ni anlattık. Şer'î tesettürden, günümüzdeki o şer'î tesettürle ilgili olmayan "şekle" nasıl gelindi, bu "dönüşüm" nasıl oldu? Bunu belgelerle ortaya koyduk.
Dördüncü Bölüm'de, on beş yıl boyunca bütünüyle temel kaynaklara dayanarak yazmış olduğumuz yazılarımızı derlemiş bulunuyoruz.
Cenab-ı Hak, bu asrın fitnesinden cümlemizi muhafaza buyursun. Hanım kardeşlerimizden âcizâne istirhamım şudur: Eseri baştan sona dikkatle okuduktan ve hakkı gördükten sonra o hakkı kabullenip kendiliklerinden bir yoruma girmemeleridir. Şayet "tesettür-ü şer'î"ye uyan bir kıyafet içerisinde değillerse, "Doğrusu Allah'ın emrettiğidir. Benim
yaptığım yanlıştır. Allah beni affetsin." Demelidirler. Bu takdirde inançlarım korumuş olurlar.
Aynı ikaz Müslüman erkekler için de geçerlidir. Kendi hanımı, kız kardeşi, yahut yakın hanım akrabaları tesettür-ü şer'î içerisinde olmayabilir. O durumda, "Doğrusu, Allah'ın emrettiği ve Resulullah'ın beyan buyurduğudur. Din neyse onu bütünüyle kabul ederiz. Allah bizi ve bu yakınlarımızı affetsin. Nefsimize gücümüz yetmiyor. İnşaallah onlar da tesettür-ü şer'î neyse o şekilde giyinir ve o şekilde davranırlar." Demelidirler.
Bu konuda yazılmış pek çok eser var. Maalesef onlardan bazılarının içerisindeki can alıcı kısımlar, "sadeleştirme" ameliyesi esnasında uçup gitmiştir. Biz o eserlerden bazılarının orijinal metinlerinden iktibaslar yaparak konuyu takviye ettik.
Cenab-ı Hak cümlemize, rızasına uygun şekilde yaşamayı, İslâm'a ve Kur'an'a hizmet etmeyi, son nefesimizi imanla vermeyi nasip eylesin (âmin).
Hürmetlerimle...

İÇİNDEKİLER
TAKDİM 9
BİRİNCİ BÖLÜM
TESETTÜR-Ü ŞER'İNİN ŞEKLİ VE HÜKMÜ 13
Şer'î Tesettürün (Cilbab'm) Şekli Nasıldır? 16
Kalbler Rahat olur 22
Tesettür; Kadın Hürriyetinin Yegâne Hizmetkârıdır 23
Erkek Hanımının İffetli Olmasını İster 24
Müslüman Hanımların Hürriyeti Erkeklerden Fazla 25
Tesettür Risâlesi'ndeki Açıklamalar 26
Çarşafla Örtünmeyi Fıtratı Gerektiriyor 33
Âyet-i Kerimeden Anlaşılan Şer'î Hükümler 34
Tesettürün Keyfiyeti nasıldır? 37
Kadınların Yüzünü Örtmesi Vacip Midir? 39
Müfessirlerin Görüşleri 40
Şer'î Usule Göre Örtünmenin Şartlan 42
Âyet-i kerimeden İstifade Edilen İrşâdî Düsturlar 44
Bu Bölümün Hülâsası 45
İKİNCİ BÖLÜM HANIMLARIN ZÎNETİ: İFFET-HAYA-HİCAB 47
"Evlerinizde Oturun!" 50
"Evin Haricinde Bulunmaları İstisnadır" 53
Tefsirlerdeki Açıklamalar 59
Kadınlar Yuvalarına Dönmeli 63
En Tesirli Öğretmen, Annedir 65
Aile hayatı Bozulmağa başlamış 67
Kadının Evinin İçindeki Tesettürü 69
"Perde Arkasından İsteyin" 70
İffet ve Hayâ Eğitimi 74
"Ey Göz, Güzel Bak!" 75
"Gözlerini Haramdan Korusunlar!" 76
Müslüman Hanım Hangi Erkeklere Gözükebilir? 78
İffeti Muhafaza Neyle Olur? 82
Temiz Toplum Kurma Vesilesi 86
Bu Bölümün Hülâsası 88
Kadın Evinden Dışarı Çıktığında Nasıl davranacak?... 91
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜLKEMİZDE TESETTÜRÜN TARİHÇESİ 95
Kadının İzzeti İffetindedir 95
Aile Kalesine Hücum var! 99
Damızlık Erkek İsteyen Vardı! 100
"Çarşaf ve Peçeye Dair" 100
27 Mayıs'a Kadar Yine Çarşaftı 104
Asıl Mecrâdan Uzaklaşınca 105
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KONU İLE İLGİLİ YAZILARIMIZ 109
Tesettür Fıtrîdir, Umûmidir 109
"Gerçek Tesettür" Hangisi? 112
Çarşaf 114
Kadınların Kal'ası 119
Kadın İlmihali 124
Kadının İzzeti, İffetindedir.
Kadının Süsü, Hayâsıdır 126
Mü'mine Hanımlar Kimlere Gözükebilir? 130
"Evde Oturmak" Kadınlar İçin Nâkise Değil,
Şereftir 133
Kadma Hakkım ve Değerini Ancak İslâmiyet Verir 136
Hz. Fâtıma (ra) Validemizin Vasiyyeti 139
Hz. Ebû Bekir'in (r.a.) Ailesi 143
Aile Müessesesi Tehdit Altında 146
Kadın, Reis Olur Mu? 148
En Hayırlı Genç 151
Gençlik ve İslâm Yolu 155
Saadet Dolu Yuva Nasıl Kurulur? 157
Aileler Anlayış Göstermeli 160
En Dehşetli Fitne 162
Cahiliyye Devri Kadınlarına Benzememek 165
Kadınlar Yuvasına Dönmeli 168
İslâm'da Haremlik Selamlık 172
Müslüman Hanımların Cennete Girmesi Çok Kolay 174
Hicret'e Dâvet 176
Kadın Haklarına Riâyet Edilmeli 179
İnsanoğlunun En Güzel Zîneti: Haya 181
Müslüman Hanımlar Çok Şanslı 183
Kızlarını Diri Diri Toprağa Gömenlerden de
Zâlim Olmak 185
İffet Kalesine Taarruzlar 187
Haya Perdesini Yırtmayın! 189
BİBLİYOGRAFYA 193
Benzer Ürünler
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.