Kırk Hadis Şerhi - Şahver Çelikoğlu (T27920)

İndirim Oranı : %30 İndirim
Fiyat : €20,64(KDV Dahil)
İndirimli : €14,45(KDV Dahil)
15
:

Kırk Hadis Şerhi - Şahver Çelikoğlu


Ürün Özellikleri :

  • Yayınevi : Marifet Yayınları
  • Yazar : Şahver Çelikoğlu
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : 1.Hamur
  • Sayfa Sayısı : 591
  • Dil : Türkçe
  • Ebat : 13.5 X 21 cm
  • Ağırlık : 600 gr
  • Barkod : 9789753591898ÖNSÖZ

Nâmütenâhî hamd, âlemleri yoktan vâr eden Allâh’u Zülcelâl ve’l Cemâl Hazretlerine, salât ve selâm Habîb-i Edîbî peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimize olsun.
Sonsuz hamd hiç şüphesiz Allâh’adır. O’na hamdederiz, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefsin şerlerinden, amellerin kötülüklerinden O’na sığınırız. Allah kimi doğru yola iletirse, onu kimse saptıramaz, kimi de saptıracak olursa, onu kimse doğru yola iletemez. Ben şehâdet ederim ki, Allah’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O, Birdir, Tek’dir, hiçbir ortağı yoktur. Yine şahâdet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve resûlüdür.
Bütün hamdler, kıyâmete kadar İzzet ve kemâl sâhibi Allah’adır, Allâh’indir (c.c). Bizleri İslâm dîni ile şereflendiren, insanların en hayırlısı olan Hz. Muhammed (s.a.v)’in sünnetine uymakla ikramda bulunan, kendisine itaat ve rızâsına uygun işlerde başarılı kılan Yüce Rabbimize hamdü senâlar olsun. Allah Teâlâ’mn İlâhî risâletini tebliğ eden, emâneti yerine getiren ve ümmetine nasihatte bulunan peygamberimiz, Efendimize salâtu selâm olsun.
Dünyâ düzenini sağlamak ve ahiret saadetine ulaştırmak için sevgili Peygamber’i (s.a.v) vâsıtasıyla bizlere Kurân-ı Kerîm’i indiren Allah Teâlâ’ya sonsuz hamdü senâlar ederiz. Mübârek sözleriyle Kur’ân-ı Kerîm’in mücmelini açıklayan ve güzel yaşantısıyla bizlere örnek teşkil eden Hz. Muhammed’e ve onun âline, ashâbına ve tâbîlerine salât ve selâm ederiz.
Yüce Allah’dan, Nebî’sine ve âline, ashâbına salât ve selâm etmesini, nîmetlerine şükretmede bizleri muvaffak kılmasını ve İlâhî takdîrinin gizliliklerini bizlere de bildirmesini niyâz ediyoruz.
Bilindiği üzere İslâm dîninin iki ana kaynağı vardır. Birincisi Kur'ân-ı Kerîm, İkincisi Resûl-i Ekrem (s.a.v)'in sünneti seniyyesidir. Şüphesiz, sözlerin en güzeli Allâh’ın kelâmı, yolların en hayırlısı Muhammed Mustafa (s.a.v)’in yoludur. İşte bu yüzden bu iki ana kaynak dînin temelini oluşturur. Sünnet, yâni Hz. Peygamber (s.a.v)’in sözleri uygulamaları, kabul ve redleri İslâm'ın doğup geliştiği sahabe devrinde dînin temeli sayılmıştır. Vahyin inişine ve tebliğine şâhit olan sahâbe-i kiram (r.anhüm), İlâhî vahyi Resûlullâh’ın tebliğ ettiği ve uyguladığı şekilde alıp uygulamışlar ve kendilerinden sonraki nesle de öylece nakletmişlerdir.
Resûlullah (s.a.v)’in sünnetinin dindeki önemli yerini hakkıyla kavrayan Müslümanlar, bu önemli emânetin kendilerinden sonraki nesle doğru ve eksiksiz biçimde ulaştırılması için çok büyük gayretler ve fedâkârlıklar göstermişlerdir. Sünnetin yazılı olarak ifâdesi olan hadis mecmuaları, cüzleri ve eserleri ilk asırdan îtibâren ortaya çıkmaya başlamıştır. İkinci asrın ortalarına doğru “kırk hadis” tedvinleri, bu hummâlı çalışmalar hicrî üçüncü asırda Hadis ilminin altın çağım yaşamasını sağlamış, bugün Kütüb-i Sitte (altı kitap) olarak bilinen ve bütün İslâm âlimleri tarafından en üst sırada hadis eserleri kabul edilen Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce ve Ebû Dâvud gibi hadis âlimleri eserlerini üçüncü asırda telif etmişlerdir.
Hadîs; dînin en önemli unsurlarından birisi olmakla yüce bir ilim ve başlı başına bir ilim dalıdır. Hadis ilmi sahasında her çağda ve her tarafta eserler verilmeye devâm etmiş ve devâm etmektedir.
Hadîs-i şeriflerin büyük bir bölümü, bir bakıma, Allah Teâlâ’nın Kitabındaki hükümlerin açıklanışı niteliğindedir. Kavranmasında, ilk bakışta güçlük çekilen, yorumları farklı biçimde yapılabilen, iniş sebepleri ve uygulama sınırları ile amaçları etrafında görüş ayrılıkları doğması mümkün olan “âyetler, sûreler” hakkında, ancak sahih hadislerin ışığında gerçeğe ve doğru anlama varılabilir. Bu görüş ve düşünce ile hareket edilince: Hadîslerin, İslâm dînindeki önemi ve değeri kolayca anlaşılır. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v)’in hayâtı, sözleri ve fiillerinde bütün çağların insanları için, uyulması çok hayırlı örnekler mevcut olduğundan, bunları öğrenince, bunlardan yararlanma, bunları sadâkatle izlemenin: Erdemli, huzurlu ve mutlu bir yaşama kavuşturacağı inancı da bu konuda birçok imrenilmeğe değer eserin doğmasına, bereketli meyvelerin bilim ağaçlarında olgunlaşmasına yol açmıştır.
İslâm dünyâsının en meşhur ve makbul ana hadîs kitapları kabul edilen “Kütüb-i Sitte” denen bu büyük eserlere her seviyedeki insanın her arzuladığı zamanda başvurabilmesi, onlarda aradığını kolayca bulabilmesi zor olduğundan, daha sonraları yetişen İslâm bilginleri (genellikle, sözünü ettiğimiz Kütüb-i Sitte’den yararlanarak) daha az hacimli, günlük hayatta daha kolay ve daha çabuk istifâde edilebilecek hadis seçmeleri vücûda getirmişlerdir. Bu türden olmak üzere Begavî’nin Mesâbihü’s-Sünne, Hatib et-Tebrizî’nin Mişkâtü’l- Mesâbih ve Celâleddîn Suyûtî’nin Câmiu’s-Sağir gibi tanınmış eserleri hatırlanabilir.
Bâzı hadîs âlimleri ile bâzı edip ve şâirler de daha dar çerçevede olmak üzere, seçme küçük hadîs risâleleri tertip etmeği arzulamış ve bunu gerçekleştirmiştir. "Kırk hadis" kategorisi bugün artık İslâm edebiyatında işlenen din konuları arasında kendine özgü yerini almış bulunmaktadır. Okuyucunun: Allâh’ın Sevgilisi ve Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v)'in nurlu, yol gösterici, fazilet ve ahlâk üstünlüğü telkin adici bu sözlerinden daha iyi yararlanabilmesi için kırk hadislerde gerekli açıklamalar yapılmış, yorumlarda bulunulmuştur.
Doğuşu, gelişmesi ve olgunlaşmasını en çok Hz. Peycamberin “Her kim, benim hadislerimden kırk tanesini hıfzedip başkasına da öğretirse, Allah Teâlâ: Onu, kıyâmet gününde bilginler ve fakihler arasında diriltsin” anlamındaki müjde haberine borçlu olan ve Türkçede seksenden fazla esere vücut veren dînî edebiyâtın nüvelerini vermeye devam edecektir, müslümanların ortak kültür mîrası çerçevesinde mütâlaa edilen, din ve ahlâk kuralları bakımından da öğretici gücü apaçık olan “Kırk Hadis”lerden tüm müslümanlar yararlanmaya devâm edecektir.( Prof. Dr. A.Karahan)
Din ilmi, dîne sağlam bir şekilde bağlılığı, hıfzının kuvveti; Kitap ve Sünnetin naslarını Allâh’m (c.c) ve Resûlünün (s.a.v), kendilerinden övgüyle söz etmiş olduğu zevât-ı kirâmm yoluna uygun olarak anladığı kabul edilen kimselerden öğrenilir.
Daha önce kırk hadis yazan ve çok meşhur âlimlerin kervanında bulunmanın da bir şeref olacağı muhakkaktır. İşte biz de bu nokta-i nazardan hareketle ve Resûlullâh’m (s.a.v) müjdesinden, istifâde ümîdiyle, elinizdeki bu kitabı hazırlamak cür'etinde bulunduk.
Bu kırk hadisten her birisi, dînin temel kaidelerinden birisini içerir. Muhtelif konularda olan kırk hadîsimizde “Tevhîd ve Namaz” konuları ağırlıktadır. Konular içinde hadisler veyâ açıklamalarda mükerrer gelenler vardır, onların çıkarılmasını uygun görmedik konu bütünlüğü açısından.
Hadîs-i şerifleri açıklarken, ulemâmızın mûteber ve makbul eserlerinden yararlandık, çok yerde söz ve metinleri hiç değiştirmeden dercettik. Çünkü bu sahada mübtedî, yolun başında olan bizim, aynı alanda kendisinden öncekilerin eserleriyle aydınlanmamız gerekir, biz de öyle yaptık.
Hadislerin her birinin şerhinde, hadislerin iyice anlaşılması, hadislerden çıkarılan hükümlerin beyân edilmesi gibi hususlara dikkat ettik. Hadîs-i şerifleri konuyla ilgili âyet-i kerîmelerle destekledik. Konuyu oluşturan aslî hadîsi açıklayıcı nitelikteki hadislere de bol miktarda yer verdik. Ayrıca her hadisin sonunda, hadis-i şerifin ravîsinin kısa biyografisini verdik. Aslî hadislerin her birinin, kitabın sonunda tahrici verilmiştir. Böylece. hadis ilmi açısından, bu hadislerin sıhhat durumları, isnâdınm kimlerden oluştuğuna yer verilmiştir. Ayrıca, âyet-i kerîme, hadis¬i şerîf ve yararlandığımız eserler, akabinde dip not olarak gösterilmiştir. Böylece okuyucunun kaynaklara kolayca ulaşmasını hedefledik.
Elinizdeki bu “Kırk Hadis”in bir ayrıcalığı vardır. O da şudur: Bütün aslî hadisler, sâdece Buhârî Şerîf’ten alınmıştır. Destek hadisler ise muhtelif hadis küliyyâtlarındandır. Aslî hadisin dipnotuna, “Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh’’ diye yazdık ki, okuyucu ulaşabilsin.
Çok özet olarak, hadîs’in ne demek olduğunu ve Buhârî (r.a) Hazretlerinin kısa biyografisini vermeyi uygun gördük.
Hamdü senâlar olsun o Allâh’a (c.c) ki, bizi cevâmiu’l- kelîm olan yüce Resulünün (s.a.v) çok vecîz, çok faydalı çok derin mânâ ve hikmetlerin ifâde edildiği bu eseri hazırlama ve okuyucuya sunma imkânı bahşeyledi. Ve bu çalışma ile Resûlullah (s.a.v)’in sünnetine bir nebze de olsa hizmet etme nîmetini ikrâm buyurdu. Allah’dan niyâzımız bu eserin okuruna bilhassa genç nesillerimize faydalı ve yol gösterici olmasıdır. Okuyucudan istirhamımız hayır duâlarında bizi de anmalarıdır.
Hayli mesâi sarfederek kitabı neşre hazırlayan Rukiye Erdönmez ve Tahric bölümünü hazırlayan Hilmi ye Ketenci hanımefendilere teşekkürler ederim. Allah kendilerini dâimâ hayırla mükâfatlandırsın, (âmîn)
Hamd Allâh’a (c.c), salât ve selâm Resûlullâh’a (s.a.v)...
“Allâh’ım, bize dünyâda iyilik ver. Âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru. (Amin)”
Şahver Çelikoğlu 1 Nisan. 2010 Eskişehir


İÇİNDEKİLER


Önsöz 7
Hadis 13
Büyük Türk İslâm Âlimi (BUHÂRÎ) 22
1.Hadis 22
Niyet ve Samimiyet 35
2.Hadis 53
İslâm’ın Beş Temel Farzı 33
3.Hadis
îman, İslâm, İhsan 78
4.Hadis 95
Hayâ da îmandan Bir Şu’bedir 95
5.Hadis 107
Farz-ı Ayn Olan İlim 108
6.Hadis 119
Cehlin Kökleşmesi, Cehâlet 125
Sarhoşluk 126
Zinadan Korunmak 128
7.Hadis 131
Şüphenin Çeşitleri 132
Helâl-Haram ve Şüpheli Şeylerin Sıfatı 134
8.Hadis 141
İstiğfar ve Tevbe 145
9.Hadis 155
Garip Ne Demektir? Garipler Kimlerdir? 161
10.Hadis 163
Sevgilinin Kelâmını (Kur'ân-ı Kerîm’i) Sevmek 163
11.Hadis 177
tcmâlî ve Tafsîli îman 178
12.Hadis 187
13.Hadis 201
14.Hadis 217
15.Hadis 231
îmânın Tadı: Allah İçin Sevmek 242
16.Hadis 247
17.Hadis 259
İbâdet ve Ubûdet 259
18.Hadis 271
îman, Şirk ve İnsan 271
19.Hadis 295
Allah İçin Kardeşliğin Faydası 297
20.Hadis 307
Şeytanın Düşmanlığı ve Tuzakları 314
21.Hadis 317
Salât ü Selâm Getirmenin Fazileti 327
22.Hadis 331
Yalan Konuşmaya Ruhsat Verilmiş midir? 338
23.Hadis 343
Kardeşlik Hakları 349
24.Hadis 351
Nimetin Asıl Sahibini Bilmek 358
25.Hadis 361
Övmek ve Medih 362
26.Hadis 369
Zikrin Sünnet ve Âdâbı 370
27.Hadis 379
Güzel Müslümanlığın Alâmetleri 380
28.Hadis 389
Servetin Faydalan 390
29.Hadis 401
Kardeşlik Hukûku 402
30.Hadis 411
Fakih Kime Denir 412
31.Hadis 423
Helâl Yiyeceğin Fazîleti Özellikleri 423
32.Hadis 439
Nifak=Münâfık 439
33.Hadis 455
Namazın Rükünlerini Tam Yapmanın Fazîleti 457
34.Hadis 467
Huşû Sâhiblerinin Örnek Halleri 475
35.Hadis 479
Ramazan Orucunun Ana Prensipleri 480
36.Hadis 489
Mekke-i Mükerreme’nin Hürmet ve Edebi 492
37.Hadis 503
Hamd ile Şükür Arasındaki Fark 509
38.Hadis 517
Kim İslâm’dan Başka Bir Dîne Yönelirse 518
39.Hadis 539
Sağlık ve Boş Zaman 539
40.Hadis 555
Duâ’nın Fazîleti 555
Tahriç 569
Benzer Ürünler
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.