Kuranda Peygamberler ve Peygamberimiz - Dersler ve İbretler (T26717)

İndirim Oranı : %30 İndirim
Fiyat : €18,51(KDV Dahil)
İndirimli : €12,96(KDV Dahil)
15
:

Kuranda Peygamberler ve Peygamberimiz - Dersler ve İbretler

Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : Gonca Yayınevi
  • Yazar : Afif Abdülfettah Tabbara
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 599
  • Ebat : 17 X 24 cm
  • Ağırlık : 856 gr
  • Dil : Türkçe
  • Barkod : 9789944790352


TAKDİM

Peygamberler, hak yolunun kılavuzlarıdır. Onlara tâbi olanlar, dünya veâhiret saadetine ermişler, âsi olanlar ise şeytanların peşinde ebedî felâkete sürüklenmişlerdir.
Şer cephesinin ele başıları olan Nemrutlar, Firavunlar ve benzerleri, insanlığı, karanlıklara, yanıp sönen arzuların, ihtirasların kölesi olmaya firarlarken, fazilet cephesinin önderleri peygamberler de aydınlıklara ne gerçek bir hayata dâvet etmişlerdir. Birinciler miras olarak; inkâr, köle- B, düşmanlık ve cehalet, İkinciler ise; îman, şahsiyet, sevgi ve merhamet tnakmışlardır.
- Hayatlarım insanların hidayet ve saâdetine adayan peygamberler, sevilip sayılmaya en lâyık kimselerdir. Yaptıkları mücadelelerde hiç bir Maddî menfaat gözetmeyen, sevgi, merhamet ve fedakârlık timsali olan peygamberler, beşeriyyetin mânevî önderleri olarak daima gönüllerde Müstesna bir yer işgal edeceklerdir. Gösteriş ve debdebeden uzak olarak fShşmış, almak için değil, vermek için; yaşamak için değil, yaşatmak için gelmiş olan bu mübarek insanlar bizim mânâ âlemimizin nur kaynaklanır. Yolumuz onlarla aydınlanıyor, yönümüz onlarla tayin ediliyor. Hak ve bâtılın kervanı dün olduğu gibi bugün de mücâdelelerle dolu alacak yoluna devam ettiğine göre hak yolunun yolculan olarak bu yolun Mavuzlanm ve özellikle de son kılavuz olan Hz. Muhammed (s.a.v)'i takanak zorundayız.
Başarımız, onlan iyi tanıyıp onlara iyi tâbi olmaya bağlıdır.
' Kur'ân-ı Kerîm, onlann hayat ve mücâdelelerini anlatan âyetlerle doladur. Onlann hayatlan, devrini tamamlamış kuru bir mâzi veya mücerbir hâtıra değildir. Bilâkis, hâlâ yaşanan bir hayat ve içiçe olduğumuz kir vakıadır. Zaman bütündür. İnsan, hâtıralanyla mâzi, yaşayışıyla hâl ve ümitleriyle de istikbâldir. Bu bütün olan hayatin, ibret verici ve mücadelemize güç katicı bütün unsurlarından faydalanmamız gerekir. Bu itibarla onların hayat ve mücadelelerini hayatımıza aktarmak ve onlardan kuvvet almak zorundayız. Kurian'ın onlardan bahsedişi sırf tarih ve sohbet zevkimizi tatmin için değildir.
İşte bu anlayışla bu kitabm müellifi peygamberlerin hayatini kaleme almış, onların kıssalarım günümüzün yaşanan vâkıalan hâlinde bize sunmuş, kısaca onlarla bizi bütünleştirmiştir.
Gerçi bu konuda bir çok kitaplar yazılmıştır. Fakat bu kitabm kendine mahsus bir takım özellikleri vardır. Ana hatlarıyla bunları şöylece sıralayabiliriz:
a — Müellif, mesnetsiz ve hayal mahsulü haberlere asla itibar etmemiş, konulan incelerken Kurân-ı Kerim'i ve diğer sahih kaynaklan esas almıştır.
b — Okuyucu yönünden sadece âlimleri göz önünde bulundurmamış, oldukça mâkul ve orijinal bir üslûpla her sınıf okuyucuya hitab edebilmiştir.
c — Peygamberlerin kıssalarını arzederken, Kuriân-ı Kerîm'in mû'cize olduğuna her vesile ile işaret etmiş, Kuriân'ın haber verdiği olayları, arkeolojik araştırmaların neticeleri ve modem ilmin yeni buluşlarıyla da karşılaştırarak İslâmiyetin gerçeklere dayanan bir din olduğunu göstermiştir.
d — Müellif, tarihî hâdiseleri sadece aktarmakla yetinmemiş, bilâkis günümüzün İktisadî, sosyal ve ahlâkî problemlerine bu hâdiseler açısından yaklaşmış ve tarihî olaylardan çıkardığı ders ve ibretlerle bu problemlerin çözümüne ışık tutmuştur. Zaten Kuriân-ı Kerîm'in de bu kıssa-lardan maksadı, okuyucuların bunlardan ders ve ibret almasıdır.
e — Kitapta Hz. Muhammed (s.a.v)'in hayati, Kur'ân-ı Kerîm açısından ele alınmış, konular can alıcı noktalara temas edilerek işlenmiş ve okuyucuya Hz. Peygamber ve İslâmiyet hakkında tatmin edici bilgiler sunulmuştur.
Eserin meydana gelmesinde tüm emeği geçenlere ve okuyucularına yüce Mevlâ'dan ecir ve rahmet dilerim.
Ali Rıza TEMEL Haseki -1982


İÇİNDEKİLER

Takdim 7
BİRİNCİ KİTAP
GİRİŞ
Birinci Bölüm
Peygamberliğin Tarifi 11
Resuller ve Nebiler Kimlerdir? 11
Nebî ile Resûl Arasındaki Fark 12
Peygamberler ve Peygamberliğin Aklen Mümkün Oluşu 12
Hayvanlardaki Sezgi 13
Çağdaş Ruhsal Araştırmalar 13
Peygamberliğin Özellikleri 14
Peygamberliğin Umumî Oluşu 15
Peygamberlik Vazifesi 15
Resûl ve Nebilerin Sayısı 17
Peygamberlere îmanın Gereği 19
Peygamberlerin Günahsızlığı 20
Peygamberler İnsanlığın Önderleridir 22
Peygamberlerin Mûcizeleri 22
İkinci Bölüm
Peygamber Kıssaları ve Bu Kıssaların Hedefleri 26
Peygamber Kıssalarından Maksat 26
Kıssalar Konusunda Kur'an'm Metodu 27
Kıssaların İfade Tarzı 28
Kıssalardaki Tekrarın Hikmeti 29
Peygamber Kıssaları Konusunda Kupanla Tevrat'm Farkı 29
İKİNCİ KİTAP
ÂDEM (A.S)
İDRİS (A.S)
Birinci Bölüm
Hz. Âdem'in Yaradılışı ve Yüceltilişi 33
Âdem (a.s)'in Zuhuru 33
Hz. Âdem'in Mevkii 34
Hz. Âdemin Yüceltilişi 35
Meleklerin Secdesi ve İblis'in Yüz Çevirmesi 36
İkinci Bölüm
Âdem ve İblis 37
İblis'in Cennet7ten Kovulması 37
Hz. Havva'nın Yaradılışı 39
İblis'in, Âdem'i Tahriki 39
Âdem (a.s)'in Hatası 40
Hz. Âdem'in Af Edilmesi ve Cennetten Çıkarılması 41
Allah'ın, Âdem'i Barındırdığı Cennetin Mahiyeti 42
Üçüncü Bölüm
Dersler ve İbretler 44
İnsanın Yüceltilişi 44
Kibrin Sonu 46
Rûhî Yükselişe Dâvet 47
Yeryüzünde İlk Yerleşen Kimdi ? 49
insanın Maddesi Hakkında ilmin Görüşü 51
Kötülükten Korunma Konusunda Ders 52
Dördüncü Bölüm
Kabil ve Habil Kıssası 59
Beşinci Bölüm
İdris (a.s)'in Peygamberliği 63
ÜÇÜNCÜ KİTAP
NÛH (A.S)
Birinci Bölüm
Nûh (a.s)'un Kıssası 67
Put ve Sahte İlâhlara Tapınma 67
Allah'a Dâvet 68
Kâfirlerin Kibirlenmesi 69
Nûh (a.s), Davetini Sürdürüyor 70
Öldürücü İnat 71
Allah'a Şikâyet . .72
Hz. Nûh'un, Dikkatleri Allah'ın Kudretine Çekmesi 73
Hz. Nûh'un Tehdit Edilişi. 74
İkinci Bölüm
Tufan 76
Münkirlere Beddua 76
Kurtuluş Gemisinin İnşâsı 77
Tûfanın Başlaması 78
Tûfanın Cereyanı 79
Nûh'un Oğlunun Boğuluşu 79
Nûh Oğlunun Kurtuluşunu İstiyor 80
Tûfanın Sona Ermesi 81
Gemiden İniş 81
Irak'da Tufanla İlgili Kalıntıların Ortaya Çıkarılması
Üçüncü Bölüm
Dersler ve İbretler 84
Tûfam Tasvirde Kur'an'm Belâgati 84
Kur'an'm İlmî Hakikatlerinden Bazılan 86
Sınıflar Arasım Düzeltme 88
Azmin Gücüne Dair Ders 89
Fasid Akrabalıklara Baş Kaldırma 90
DÖRDÜNCÜ KİTAP
HÛD (A.S) SALİH (A.S)
Giriş 95
Birinci Bölüm
Hûd (a.s)'un Kıssası 96
Âd Kavminin Yurtlan ve İlâhları 96
Allah'a Davet 97
Allah'ın Nimetlerini Hatırlatma 98
Putperestlerle Tartışma 99
Tövbeye Davet. 101
Mü'minlerin Kurtuluşu, Kafirlerin Helaki 101
İkinci Bölüm
Salih (a.s)'in Kıssası 103
Semûd Kavminin Yurtlan ve Tannlan 103
Allah'a İbadete Davet 103
Öldürücü İsraf 104
Semûd Mûdze İstiyor 105
Düşmanlığın Kaynaması 106
Devenin Boğazlanması 107
Salih (a.s)'in Öldürülmesi Hakkında Müzakere 108
Semûd'un Helaki 108
Üçüncü Bölüm
Dersler ve İbretler 110
Geçimde Denge 110
Zorbalara Karşı Devrim Çağrısı 112
Cesaret Dersi 113
Yeryüzünde Kibirlilik Taslamanın Sonu Helaktir 114
İstiğfâr, Tevbe ve Neticeleri 114
BEŞİNCİ KİTAP
İBRAHİM (A.S)
İSMAİL (A.S)
LÛT (A.S)
Peygamberlerin Babası İbrahim (a.s) 119
Birinci Bölüm
İbrahim (a.s) ve Putperestlik 121
İbrahim (a.s)'in Babil'de Yetişmesi 121
İbrahim (a.s) ve Babil'in Tannlan 122
İbrahim (a.s), Babasuu Putlara İbadeti Terke Çağırıyor 123
İbrahim (a.s), Putları Parçalıyor 125
İbrahim (a.s)'in Muhakemesi 127
Kur'an'ın, İlmî Bir Keşfi 129
İkinci Bölüm
İbrahim (a.s)'in İmam 131
Çok Tanrıcılığın Saçmalığına Dair İbrahim (a.s)'in Delili 131
Gerçek îlâh'ın, Sadece Allah Olduğuna Dair Delil 133
Ölüleri Diriltmede Allah'm Kudreti 135
Üçüncü Bölüm
İsmail (a.s)'in Kıssası 137
Hz. İsmail'in Peygamberliği 137
İbrahim (a.s)'in Mısır'a Hicreti .137
İbrahim (a.s)'e, İsmail (a.s) Lütfediliyor 138
İbrahim (a.s)'in, Oğlu İsmail (a.s)'i Mekke Vadisine Götürmesi 139
Zemzem Suyunun Kaynaması 140
İsmail (a.s)'i Kurban Etme 141
İsmail'in Hanımı ve İbrahim 143
İbrahim ve İsmail (a.s) Kabe'yi Binâ Ediyorlar 144
Dördüncü Bölüm
İbrahim (a.s)'in Faziletleri 147
İbrahim Kıssasının Takdiminde, Kur'an ile Tevrat'ın Mukayesesi 147
İbrahim (a.s)'in Mertebesi 147
İbrahim (a.s)'in Bazı Duaları 150
Hanif ve Müslüman İbrahim 152
İbrahim (a.s)'in Cömertliği 154
Beşinci Bölüm
Dersler ve İbretler 156
Yüce Kalpli İbahim (a.s) 156
Cesaret Konusunda Bir Ders 158
Allah Yolunda Can ve Çocukla Fedakârlık 159
Put ve Benzerlerine Tapınma 160
Altıncı Bölüm
Hz. Lût (a.s)'un Kıssası 163
Lût Kavminin Fesadı 163
Hz. Lût (a.s)'un Peygamberliği 164
Melekler Sodom Yolunda 165
Allah'ın Lût Kavmini Cezalandırması 167
Yedinci Bölüm
Dersler ve İbretler 169
Homoseksüellikten Sakındırma 169
Homoseksüelliğin Tıbbi Zararlan 170
Allah Teâlâ'nın, Homoseksüelleri Cezalandırması .171
Homoseksüellik ve İslâmdaki Cezası 171
Misafiri Konuna 172
ALTINCI KİTAP
İSHAK (A.S)
YÂKUB (A.S)
YÛSUF (A.S)
Birinci Bölüm
İshak ve Yâkub (a.s)'un Kıssası 175
İshak ve Yâkub (a.s)'un Peygamberliği 175
İshak ve Yâkub (a.s)'urı Hayatına Kısa Bir Bakış 176
Torunlar 178
Yûsuf (a.s)'un Peygamberliği 178
İkinci Bölüm
Kardeşlerinin Komplosu ve Yûsuf (a.s) 180
Yûsuf (a.s)'un Rüyası 180
Yûsuf (a.s)'a Komplo Düzenlenmesi 181
Yûsuf (a.s) Kuyuda 182
Yûsuf (a.s)'un Kurtarılışı ve Kralın Vezirine Satılması 183
Üçüncü Bölüm
Kadının Azgınlığı ve Yûsuf (a.s) 185
Azizin Karısı, Yûsuf (a.s)'u Kötülüğe Teşvik Ediyor 185
Yûsuf (a.s) ve Kadınlar 187
Dördüncü Bölüm
Yûsuf (a.s) Zindanda 190
Yûsuf (a.s)'a Suç İsnadı ve Hapsedilmesi 190
Yûsuf (a.s), Sadece Allah'a Kul Olmaya Çağırıyor 191
Yûsuf (a.s) İki Arkadaşının Rüyasını Tâbir Ediyor 192
Beşinci Bölüm
Kralm Veziri Yûsuf (a.s) 194
Kralın Rüyası 194
Sucu Başı, Yûsuf (a.s)'un Yarımda 195
Yûsuf (a.s), Kralm Rüyasını Tâbir Ediyor 196
Komplonun İncelenmesi 196
Kralm, Yûsuf (a.s)'a Maliye Bakanlığı Vermesi 198
Albna Bölüm
Yûsuf (a.s)'un, Kardeşlerini Taraması 200
Yûsuf (a.s)'un Kardeşleri Mısır'da 200
Kardeşlerin, Babalan Yâkub (a.s)'a Dönmeleri 202
Yûsuf (a.s), Kardeşi Bünyamin'i Alıkoyuyor 204
Yûsuf (a.s)'dan İstirham 206
Yedinci Bölüm
Yâkub ije Yûsuf (a.s)'un Buluşması 200
Üzüntülerin Parçaladığı Yâkub 200
Kardeşler, Yûsuf (a.s)'u Tanıyorlar 211
Yâkub (a.s), Yûsuf (a.s)'un Sağlık Haberini Alıyor 213
Heyecanlı Buluşma ve Yûsuf (a.s)'un Rüyasının Gerçekleşmesi 214
Sekizinci Bölüm
Dersler ve İbretler 217
Yâkub (a.s)'un îmanındaki Ders 217
Allah'm Birliğine Delil 219
Kadın-Erkek İhtilâfa ve Zararian 221
İffet Konusunda Ders 221
Sabrın Sonu 223
İyiliğin Mükâfatı 223
Güzel Nâm 224
Güçlü İken Afvetme 225
Çocuklar Arasmda Adalet 226
YEDİNCİ KİTAP
ŞUAYB (A.S)
EYYÛB (A.S)
ZÜ'L-KÎFL (A.S)
Birinci Bölüm
Şuayb (a.s.)'ın Kıssası 229
Medyen Halkının Sapıklığı 229
Medyenlilerin İstihzası 231
Şüayb (a.s)'ın Tehdit Edilmesi 232
Medyenlilerin Helaki 233
Ashâb-ı Eyke 234
İkinci Bölüm
Dersler ve İbretler 236
Islâh ve Islâh Prensipleri 236
Namazm Te'siri • -237
Dürüstlüğe Teşvik 238
Üçüncü Bölüm
Eyyûb (a.s)'un Kıssası 240
Eyyûb (a.s.)'un İmtihanı 240
Kufan'da Eyyûb (a.s) 242
Dördüncü Bölüm
Dersler ve İbretler 244
Musibetlere Karşı Sabır 244
Allah'a Sığınmak 245
Tedavi Olmak 245
Hanıma Karşı Yumuşak Davranmak 245
Zül-Kifl (a.s)'in Peygamberliği 246
SEKİZİNCİ KİTAP
MÛSÂ (A.S)
HÂRUN (A.S)
Giriş 249
Mûsâ (a.s) ve Hârun (a.s)'un Peygamberliği 249
İsrail Oğullarına Zulüm 249
Birinci Bölüm
Hz. Mûsâ'nın Peygamberlikten Önceki Hayatı 251
Hz. Mûsâ (a.s)'nm, Firavun'un Sarayında Yetişmesi 251
Mûsâ (a.s), İsrail Oğullarından Birine Yardım Ediyor 253
Yaptığı İşin Duyulması ve Mûsâ (a.s)'nm Kaçışı 254
Mûsâ (a.s) Medyen'de 255
Hz. Mûsâ (a.s)'mn Evlenmesi 257
İkinci Bölüm
Mûsâ ve Harun'un Peygamberliği 258
Hz. Mûsâ (a.s)'run Peygamber Oluşu 258
Firavun'a Gitmesi İçin Mûsâ (a.s)'ya İlâhî Emir 260
Mûsâ (a.s) ve Hârun (a.s), Rablerinin Emirlerini Tebliğ Ediyorlar 261
Allah'ın Rabliği Konusunda Mûsâ (a.s) ile Firavun'un Tartışması 262
Firavun, Göğe Çıkmak İçin Kule Yapılmasını Emrediyor 26i
Üçüncü Bölüm
Mûsâ (a.s) ve Kavminin Mücadelesi 265
Hz. Mûsâ (a.s)'run Mucizeleri ve Sihirbazların îmana Gelişi 265
Hz. Mûsâ (a.s) ve Taraftarlarının Direnişi 268
Firavun Ailesinden Bir Mü'min, Kavmini İkaz Ediyor 269
Mümin, Kurtuluşa Çağmyor 220
Firavun'un Böbürlenmesi 271
Dördüncü Bölüm
Firavun ve Kavminin Sonu 273
Allah'ın, Firavun ve Kavmini Karşı Karşıya Getirdiği Musibetler 273
İsrâil Oğullarının Mısır'dan Çıkışı, Firavun ve Kavminin
Helak Oluşu 275
Firavun Hanedanının Âhiretteki Akıbeti 279
Beşinci Bölüm
Va'dolunan Yer Yolunda 280
İsrâil Oğullan Arasmda Putperestliğin Kök Salması 280
Allah'ın İsrail Oğullarına Olan İhsânı 281
Mûsâ (a.s)'mn, Rabbiyle Buluşması 282
İsrail Oğullarının Altın Buzağıya Kulluk Edişi 284
İsrail Oğullarım Cezalandırma ve Sonra Bağışlama 288
İsrail Oğullarının Üzerine Dağın Kaldınlması 289
İsrail Oğullan'mn Arz-ı Mukaddes'e Girmekten Menedilmesi 290
İsrail Oğullan'mn Sahrada Şaşkın Şaşkın Dolaşması 291
Altıncı Bölüm
Dersler ve İbretler 298
Milletlerin Bozulmasından Sonra Islâhı 298
Küfrün ve Zulmün Akıbeti 295
İnanç Kuvveti 297
Hakkın Batıla Galibiyyeti 299
Halkların Hürriyeti 300
Zorluklara Karşı Direnmeye Dâvet 301
Azgınlığın Çöküşü 302
Müminlerin Kurtuluşu 303
Taklidlerin Baskısından Kurtulma 304
Yumuşak Sözle Süslenme 305
Akıl Yoluyla îman 305
Eski Mısırlıların Akidelerini İptal 307
Allah'ı Tenzih ve O'nu Hakkıyla Takdir Etmek 310
Yedinci Bölüm
Hz. Mûsâ (a.s) ve Sâlih Kul 312
Sâlih Kul ile Buluşma 312
Mûsâ (a.s) İlim İstiyor 313
Mûsâ (a.s) Sâlih Kula İtiraz Ediyor 314
Sâlih Kulun Tasarruflarının Sim 316
Bu Kıssadan İbretler 317
DOKUZUNCU KİTAP
DÂVÛD (A.S)
SÜLEYMAN (A.S)
İLYÂS (A.S)
EL-YESE' (A.S)
YÛNUS (A.S)
Giriş 321
Birind Bölüm
Talût ve Dâvûd (a.s) 322
İsrail Oğullan'mn Hezimete Uğraması ve Tabût'un
Ellerinden Alınması 322
İsrail Oğullan Bir Hükümdar İstiyor 323
Talât'ım Hükümdarlığı Üstlenmesi 324
TaKıPda Hükümdarlığın İşareti 325
Talût Ordusunu Deniyor 326
Talât'ım Zafere Ulaşması 327
Hz. Dâvûd ve Onun Calût'u Öldürmesi 328
Talût'un Ölümü ve Dâvûd (a.s)'un Hükümdarlığı Üstlenmesi 329
İkinci Bölüm
Dâvûd (a.s)'un Kıssası 331
Hâkim Dâvûd (a.s) 331
Tarla Hakkında Hüküm 334
İbâdete Düşkün Dâvûd (a.s) 335
Dâvûd (a.s)'un Hükümdarlığı ve Peygamberliği 336
Dâvûd (a.s)'un Mû'cizeleri 337
Dâvûd (a.s)'a İndirilen Kitab 337
Üçüncü Bölüm
Süleyman (a.s)'ın Kıssası 339
Süleyman (a.s) ve Karıncaların Konuşmasını Anlaması 339
Süleyman (a.s)'ın Denenmesi 341
Allah'ın Süleyman (a.s)'a Has Kıldığı Nimetler 341
Süleyman (a.s) ve Atlar 343
Dördüncü Bölüm
Süleyman (a.s) ve Sebe' Kraliçesi 345
Sebe' Memleketi 345
Çavuş Kuşu (Hüdhüd) ile Süleyman (a.s) Arasmda Geçen Konuşma. .346
Süleyman (a.s)'dan Belkîs'e Bir Mektub 348
Belkîs'in, Süleyman (a.s)'ın Mektubuna Cevabı 349
Belkîs'in Tahtı Süleyman (a.s)'ın Önünde 351
Belkîs Tahtım Tanıyor 352
Belkîs, Süleyman (a.s)'ın Sarayında 353
Süleyman (a.s)'ın Ölümü 354
Beşinci Bölüm
Dersler ve İbretler 356
Adâlet Hakkında Bir Ders 356
İbâdette Değerlendirilen Zamanlar 357
Dünya ve Âhireti Beraber Yürütme —358
Nefsi Hesaba Çekme 359
Şûra Sistemine Önem Verme 360
Malın Kötülüğe Teşviki Karşısında-inancın Direnişi 362
Tevâzu Hakkında Bir Ders 363
Altına Bölüm
İlyâs (a.s)'ın Peygamberliği 365
Yedinci Bölüm
El-Yese'(a.s)'in Peygamberliği 366
Sekizinci Bölüm
Yûnus (a.s)'un Kıssası 368
Yûnus (a.s), Allah'a Dua Ediyor 368
Yunus (a.s) Balığın Kamında 369
Yûnus (a.s)'un Kavminin Akıbeti 369
Yûnus (a.s)'un Kurtuluşu ve Kavmine Doğru Yolu Göstermesi 370
Dokuzuncu Bölüm
Dersler ve İbretler 372
Allah'a İbâdet, Sıkıntıdan Kurtarır 372
Sıkıntı Anında Allah'a Sığınma 373
Dâvet Yolunda Sabır 374
ONUNCU KİTAP
ZEKERİYYÂ (A.S)
YAHYA (A.S)
İSÂ (A.S)
Birinci Bölüm
Zekeriyyâ ve Yahya (a.s)'nm Kıssası 377
Zekeriyyâ (a.s) Bir Çocuk İstiyor 377
İsmi Yahya Olan Bir Çocukla Müjdeleme 379
Yahya (a.s)'nın Peygamberliği ve Sıfatlan 380
İkinci Bölüm
Hz. Meryem'in Kıssası ve İsâ (a.s)'run Doğumu 382
Allah Katında Meryem'in Derecesi
Melekler, Hz. Meryem'e Müjde Veriyor
Cebrail (a.s) ve Meryem
İsâ (a.s)'ya Gebe Kalma ve İsâ (a.s)'nm Doğumu
İsâ (a.s) Beşikte İken Konuşuyor J...
Üçüncü Bölüm
İsâ (a.s)'mn Peygamberliği 390
İsrâil Oğullan'mn Sapıklığı 390
İsâ (a.s)'mn Peygamberliği 391
Muhammed (s.a.v)'in Geleceğini Müjde 391
İsâ (a.s)'nın Yardımcıları 392
İsâ (a.s)'nın Mû'cizeleri 393
İsâ (a.s)'nın Mû'cizelerinin Hikmeti 394
Yahudîlerin İsâ (a.s)'ya Olan Düşmanlıkları 395
îsâ (a.s)'nın Sonu 396
İsâ (a.s)'mn Dâvası, Yalnız Vahdaniyyet İdi 398
Hıristiyanlık, Sevgi Bakımından Dinlerin İslâm'a En Yakm Olanıdır ..400
Dördüncü Bölüm
Dersler ve İbretler 402
Sâlih Zürriyet İstemek 402
Takva ve Faydalan 403
Allah'ın Dinine Yardım Dâveti 405
ON BİRİNCİ KİTAP
MUHAMMED (S.A.V)
BİRİNCİ KISIM
DOĞUMUNDAN HİCRETİNE KADAR OLAN HAYATI
Giriş 411
Resûlüllah (s.a.v)'ın İnsanlığa İkramı 411
Hatalı Bir Şüphe 412
Birinci Bölüm
Peygamberimiz (s.a.v)'in Peygamberlikten Önce Yetişme Devresi 413
Doğumu 414
Süt Anneye Verilmesi 414
Annesinin Ölümü 415
Dedesinin ve Amcasının Onu Himâyelerine Almaları 415
Şam Yolculuğu 416
Ficâr Harbinde ve Hilful Fudûlde Hazır Bulunması 416
Peygamberlikten Evvelki Hayaü 417
Hatice (r.a) ile Evlenmesi 417
Kabe'nin Yapılması Sırasmda Hakem Tâyin Edilmesi 418
Peygamberlikten Önceki Meşguliyyeti 419
İkinci Bölüm
Muhammed (s.a.v)'in Peygamberliği 420
Allah'ın Resûlüne Vahyin Gelmeye Başlaması.... 420
Resûlüllah (s.a.v)'m Gizlice İslâm'a Çağırması 422
Resûlüllah (s.a.v)'m Dâveti Açığa Vurması 423
Kureyş'in Resûlüllah (s.a.v)'a Karşı Direnmesi 425
Resûlüllah (s.a.v)'ı Tehdîd 427
Resûlüllah (s.a.v)'ı Kandırma Gayreti 429
Üçüncü Bölüm
Peygamber (s.a.v) ve Mü'minlere Yapılan Zulüm 431
Resûlüllah (s.a.v)'a Yapılan Eziyyet 431
Mü'minlere Yapılan Eziyyet 432
Habeşistan'a Hicret 435
Resûlüllah (s.a.v) ve Mü'minleri Muhasara 437
Resûlüllah (s.a.v)'ın Taif'de Uğradığı İşkence 438
Dördüncü Bölüm
İslâmî Davetin Yayılışı 440
İslâm'm Güçsüzler Arasmda Kuvvetle Yayılması 440
İsrâ ve Mi'râc 444
Yesrîb Şehrinde İslâm'm Başlangıcı 446
Yesrîb Halkı, Resûlüllah ile Muahede (Sözleşme) Yapıyor 447
Beşinci Bölüm
Resûlüllah (s.a.v)'ın Hicreti 450
Resûlüllah (s.a.v)'ın Hayatı Hakkında Görüşmeler 450
Resûlüllah (s.a.v), Ebu Bekir (r.a)'in Evinde 451
Resûlüllah (s.a.v)'ın Kurtuluşu 452
Resûlüllah (s.a.v) Aranıyor 455
Allah'ın Resûlüllah (s.a.v)'ı Koruması 454
Resûlüllah (s.a.v)'ın Kubâ'ya Varışı 455
Resûlüllah (s.a.v)'m Bir Hutbesi 455
Resûlüllah (s.a.v) Yesrîb'de 457
Muhacirler ile Ensâr Arasmda Kardeşlik Akdi 458
İKİNCİ KISIM
RESÛLÜLLAH (S.A.V)'IN DAVET YOLUNDAKİ CİHADI
Cihadın Emredilmesi 443
Kureyş'in Ticaret Yolunun Kesilmesi 464
Birinci Bölüm
Büyük Bedir Savaşı 466
Kervânı Takib 466
Kervanın Kaçıp Kurtulması 467
Kervân Hakkında Haberlerin Elde Edilmesi 468
Müslümanlar Bedir'de 468
Harp Hazırlığı 471
Müslümanların Zaferi 422
İkinci Bölüm
Uhud Savaşı 425
Müslümanlardan İntikam Alma Arzûsu 475
Münafıkların Geri Dönüşü 428
Resûlüllah (s.a.v)'m Vasiyyeti 477
Müslümanların Zaferi 428
Zaferden Sonra Bozgun 479
Resûlüllah (s.a.v)'ın Öldürüldüğü Haberinin Yayılması 481
Müslümanlar Derlenip Toparlanıyorlar 482
Müslümanlar, Ölülerini Sayıyorlar 483
Fedakârlık ve Kahramanlık Örnekleri 484
Maneviyâtın Yükseltilmesi 486
Ölüm Olayı 488
Üçüncü Bölüm
Hudeybiye Antlaşması 491
Mesdd-i Haram'ı Ziyâret 491
Resûlüllah (s.a.v)'ı Ziyâretten Menetme 493
Resûlüllah (s.a.v) ile Kureyş Arasmda Görüşmeler 494
Rıdvan Bîatı 495
Sulh Antlaşması 496
Bu Antlaşmanın Müslümanlar Üzerindeki Te'siri 496
Resûlüllah (s.a.v)'ın Hanımının Akıl Üstünlüğü 498
Antlaşmadan Bir Şartın İptali 499
Hudeybiye Antlaşmasının Neticesi 499
Dördüncü Bölüm
Resûlüllah (s.a.v)'ın Sultan ve Reislere Gönderdiği Mektuplar 502
Bizans Hükümdarına Resûlüllah (s.a.v)'m Gönderdiği Mektup 502
Resûlüllah (s.a.v)'ın Fars Hükümdarına Mektubu 503
Resûlüllah (s.a.v)'ın Habeşistan Hükümdarına Mektubu 503
Resûlüllah (s.a.v)'m, İslâm'ın Zaferine Olan Sarsılmaz İnana 504
İslâm, Islâh Edici Bir Dâvettir 505
Resûlüllah (s.a.v)'m Mektublannın Te'siri 507
Beşinci Bölüm
Mekke'nin Fethi 510
Kureyş Antlaşmayı Bozuyor 510
Gizli Olarak Mekke'ye Yürüyüş 511
Mekke Yolunda Olanlar .513
Kureyş Kumandanının İslâm'a Girişi 513
Resûlüllah (s.a.v)'ın Mekke'ye Girişi .515
Büyük Af .517
İnsanlar Arasmda Eşitlik 518
İnsanların En Yumuşak Huylusu 520
Altına Bölüm
Resûlüllah (s.a.v)'ın Son Günleri 523
Vedâ Haca 523
Resûlüllah (s.a.v)'ın Vefatı 526
Resûlüllah (s.a.v)'ın Mü'minlere Hitabesi 527
Ebu Bekir (r.a)'in Namaz Kıldırmakla Vazifelendirilmesi 528
Son Vasiyyet 529
Son Anlar 530
ÜÇÜNCÜ KISIM
RESÛLÜLLAH (S.A.V)'IN UMÛMÎ VE HUSÛSÎ HAYATI Birinci Bölüm
Resûlüllah (s.a.v)'ın Şemâil-i Şerifi 535
Kâmil Nümûne Muhammed (s.a.v) 535
Bedenî Vasfı (Fizyonomik Yapısı) 536
Tevazûu 537
Merhameti 538
Af Edişi ve Yumuşaklığı 541
Zühdü 543
İbâdeti 545
Belagatı ve Hikmeti 548
İkinci Bölüm
Resûlüllah (s.a.v)'m Hammları 550
İslâm'da Birden Fazla Kadınla Evlenme Mes'elesi 550
Resûlüllah (s.a.v)'ın İffetinden Canlı Bir Misâl 551
Huveylid'in Kızı Hatice (r.a) 551
Resûlüllah (s.a.v)'ın Birden Fazla Kadmla Evlenmesinin Sebebleri... .552
Resûlüllah (s.a.v)'m Hanımlarının Durumları 553
Ebu Bekir (r.a)'in Kızı Âişe (r.a) 553
Ömer (r.a)'in Kızı Hafsâ (r.a) 554
Ebu Süfyân'm Kızı Ümmü Habîbe (r.a) 555
Ebu Ümeyye'nin Kızı Ümmü Seleme (r.a) 555
Cahş'ın Kızı Zeyneb (r.a) 556
Cuveyriye (r.a) 557
Safiyye (r.a) 559
Meymûne (r.a) 559
Câriyeleri 559
Çocukları 559
Resûlüllah (s.a.v)'ın Hanımları ve Geçim Sıkıntısı 560
Üçüncü Bölüm
Dersler ve İbretler 562
Hicretten Dersler 562
Hicret ve Te'sirleri 563
Resülüllah (s.a.v) ve Mü'minlerin Cihadından Dersler 566
Resûlüllah (s.a.v)'m Hayatı Peygamberliğinin Doğruluğuna
Şahitlik Eder 571
Mevlîd Kandili 574
Dördüncü Bölüm
Büyüklerin Büyüğü 576
Bu Kitab Yazılırken Müracaat Edilen Kaynaklar 579
Benzer Ürünler
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.