Ölüm Öncesi ve Sonrası-1683 (001849)

Fiyat : €4,74  + KDV
KDV Dahil : €5,64
Test2
15
:

ÖLÜM ÖNCESİ VE SONRASI

  • Dil Türkçe
  • Kağıt Cinsi Hamur
  • Cilt Tipi Ciltsiz
  • Sayfa Sayısı 960
  • Ölçü 13,5x20

Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle arılatıyor: Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: Allah Teâlâ şöyle ferman buyurdu: "Ben Azîmüş’şân, cennette sâlih amelli kullarım için öyle şeyler (öyle nimetler) hazırladım ki; Onlar, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insan kalbinden geçmeyen (yani, hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği ve hiçbir insan kalbinden geçmeyip) hayal bile edilemeyen nimetler hazırlamışımdır. " (Hadis-i Kudsi. Müslim Kitabül’cenneh) "İşte o günde (Kıyamet gününde) kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar (kaçacaktır). Çünkü o gün (Kıyamet günü), insanlardan her kişinin kendisine yetecek başından aşkın bir derdi vardır. (Kimse kimseyle ilgilenemez, herkes kendi başının derdine düşecektir.)"

(Abese Sûresi, âyet 34-37)

ÖLÜM ÖNCESİ VE SONRASI

Ey Fânî Dünyanın Ebedî ve Acirc;hiret Yolcusu Kardeş!

"ÖLÜM ÖNCESİ VE SONRASI KIY ve Acirc;MET VE ve Acirc;HİRET" adını verdi-ğim bu kitabımı, değerli okuyucu kardeşlerime sunarken ölüm öncesi ve sonrası konusunda bir kaç cümle ile ifâde-i meram etmek gerekiyor. Yani ölüm öncesinden maksadım nedir, ve sonrası demekle ne demek istiyorum?

Ölüm öncesinden kastım, ölümden önce yaşadığımız dün-ya hayatıyla ilgili yaşam tarzımızdır. ve Acirc;hiret yolcusu olduğuna inanmış bir mü’minin dünya hayatı nasıl olmalıdır? İşte bunu kitabımın ikinci bölümünde anlattım.

Ve sonrası, yani ölüm sonrasından kastım, ölümden sonra her insanın başına gelecek olan hallerin tümünü kastettim.

Her insan için özet olarak iki hayat, iki çeşit yaşam söz ko-nusudur. Bunlardan birisi dünya hayatıdır, birisi de ölüm ile başlayıp ondan sonra ebedî olarak (sonsuza dek) devam edecek olan âhiret hayatıdır.

ÖLÜM ÖNCESİ VE SONRASI

Kitabımın içine aldığım konuları ana başlık olarak bölüm-lere ayırdım. Kitabımızın bölümleri şöyledir:

Birinci Bölüm: Ölüm konusu ile ilgili âyet-i kerimeler, me-tinleri ve Türkçe anlam, tefsir ve yorumlarını ihtiva ediyor. Ko-nu ile ilgili açıklamalar bulunuyor.

İkinci Bölüm: Ölüm öncesi hayat. Bir mü’minin dünya ha-yatı nasıl olmalı? Konu ile ilgili âyet-i kerimeler, Türkçe anlam ve yorumları, hadis-i şerifler ve açıklamalar...

Üçüncü Bölüm: Ölümü hatırlamak, ölüm konusunu çokça konuşmak, ölüm konusuyla fazlaca haşır neşir olmanın kazan-dıracağı yararlar

Dördüncü Bölüm: Ölüme hazırlanmak ne demek, ölüme nasıl hazırlanılır?

Beşinci Bölüm: Tûl-i Emel ne demek? Tûl-i emelden nasıl kurtulunur, Tûl-i emelin zararları. Cennete girmek isteyen Tûli emeli bıraksın buyrulmuştur.

Altıncı Bölüm: Hazret-i Peygamberin ailesinin maişeti, ya-ni peygamberimizin ev halkının geçim tarzını ve peygamber ailesinin dünya hayatında benimsedikleri yaşam biçiminin açıklamaları. Peygamber ailesi nasıl bir hayatı tercih etmişler-di, lüks bir hayatı mı yoksa zühd-ü takvayı mı tercih etmişler-di! Her cennet isteklisi mü’minin peygamber ailesinin dünya-da yaşadığı zühd hayatını bilmeli mi?...

Yedinci Bölüm: Kabir hayatı. Kabir hayatı, ölüm sonrası ha-yatın, yani âhiret hayatının giriş kapısıdır. Kabirde sual melek-leri, kabir azabı ve kabirde ölmüş insanın başına gelecekler...

Sekizinci Bölüm: Ölünün arkasından yas tutmak. Ölünün arkasından ağlamak caiz mi, değil mi? Bağırıp çağırmak ve öle-nin arkasından saçını başını yolmanın hükmü nedir?... Çocu-ğu ölenlerin durumlan ve zararlı davranışları, yararlı davranış-larında alacakları sevaplar, mükafatlar...

Dokuzuncu Bölüm: Kabirleri ziyaret. Peygamberimiz de ka-birleri ziyaret ederdi ve nasıl ziyaret eder ve neler okurdu? Bir müslüman kabir ziyaretinde neler okumalı ve neler yapmalıdır?

Onuncu Bölüm: Tâziye, bir yakını ölmüş olan, ölü sahihleri-ne baş sağlığı dilemek anlamındadır. Bir felaketten dolayı, başı-na gelen bir felâket sebebiyle din kardeşine geçmiş olsun deme-nin büyük sevabı olduğuna dair. Ölüm olan evlere yakın komşu ve akrabaların yeme içme konusunda yardımcı olmaları...

On Birinci Bölüm: Kıyâmet ve kıyâmetin kopması. Dünya-nın yıkılıp yok olması. Kıyâmet nasıl kopacak konu ile ilgili âyetler, hadisler, yorumlar ve açıklamalar.

On İkinci Bölüm: Ba’s-ü Ba’del Mevt. Öldükten sonra yeni-den dirilmek, bütün insanlar öldükten sonra dirileceklerdir, nasıl dirilecekler bunların âyet ve hadislerin ışığında genişçe açıklamalarını göreceğiz.

On Üçüncü Bölüm: Haşr ve mahşer meydanında olacaklar, İnsanlar yeniden diriltilip mahşer meydanında toplanacaklar. Bu dünyada yapıp ettiklerinden hesaba, sorgu ve suâle çekile-cekler... Hesap günü mahşer günü neler olacak...

On Dördüncü Bölüm: Mizan, amellerin tartılması, bu da mahşerde hesap gününde olacak safhalardır. İnsanlar hesaba çekilecek, sorgu suâle tabi tutulacak ve amelleri tartılacaktır... Amel defterleri ortaya çıkacak, sahiplerine dağıtılacak...

On Beşinci Bölüm: Şefâat, Peygamberimizin mahşer halkı-na şefâati. En büyük şefâat makamı (Makam-ı Mahmut) Pey-gamberimize verilmiştir. Şefâatle ilgili meseleler.

On Altıncı Bölüm: Kevser Havuzu. Peygamber Efendimize âhirette cennette verilmiş olan Kevser Havuzunun özellikleri ve ümmet-i Muhammedin Kevser Havuzundan su içmeleri ve Kevser Havuzunun güzellikleri...

On Yedinci Bölüm: Sırat Köprüsü. Kıyâmet günü, cehenne-min üzerine kurulmuş bir ucundan öbür ucuna uzanmış olan kıldan ince, kılıçtan keskince bir cennet yoludur. Cennete gi-denler sırat köprüsünden geçecek, başka yol yok. On yedinci bölüm, Sırat köprüsüyle ilgili meseleler...

On Sekizinci Bölüm: Cennet ve Cehenem

On Dokuzuncu Bölüm: Cehennemin isimleri. Kur’ân-ı Ke-rim de bildirilen cehennem isimleri sırasıyla anlatılmaktadır.

Yirminci Bölüm: Cennet ve cennet nimetlerinin açıklama-larını ihtiva eden son bölüm. Cennet, Allah’ın, mü’min ve salih amelli kulları için hazırlanmış bir saadet evidir.

Ölüm denen devletli, her insanı ilgilendiren bir olay. Hiçbir insan diyemez ki, ben ölümle ilgilenmiyorum. Veya diyeceksin ki, bazı insanlar ölümle ilgilenmiyor. Ben de derim ki, o ilgilen-meyebilir ama ölüm, onunla ilgileniyor. Onlar istese de, iste-mese de ölüm ansızın, kimseye sorup haber vermeden gelip onların kapısına dayanıyor, kapısını çalıyor ve istediğini onla-ra sormadan alıp götürüyor. Hem de istediğini! Çiçeği burnun-da dünya güzeli gelinleri, damatları, gelinlik kızları, gençliğinin baharına ilk adımını atmış fidan gibi delikanlı civanları alıp gö-türüyor. Peki hani onu ilgilendirmiyordu?

ÖLÜM ÖNCESİ VE SONRASI

Evet ey dost! Ölüm denen devletli, her insanı ilgilendiriyor. Hiçbir insan onunla burun buruna gelmekten kendisini alamı-yor. Onun için her aklı başındaki insanın ölüm denen bu dev-letli hakkında önemli bir bilgi sahibi olması gerektiği her akl-ı selim sahibinin kabul ettiği bir gerçektir.

Çünkü insan, ölümlü bir varlıktır. Ölümün vakti saati de yoktur, yaşı başı da yoktur. Ne zaman gelecek, kime gelecek, gence mi, ihtiyara mı, yoksa kundaktaki bebeğe mi gelecek kimse bilmemektedir!

Öyle ise, ölüm denen devletli insanı nereye alıp götürüyor, ölüm ötesi veya ölüm sonrası hayat nasıl bir hayattır? Giden-ler, nereye gidiyor, altmış, yetmiş santim derinliğinde bir bu-çuk, iki metre uzunluğundaki çukura (kabre) gömülen bu insa-nın hâli, durumu ne oluyor? Şüphesiz ki, bu sorular her akl-ı selim sahibi insanı ilgilendiren sorulardır. Bunların hepsini eli-nizdeki bu kitabımızda bulacağınızı ümid ediyorum.

Ölüm öncesi yaşadığımız hayatın nasıl bir hayat olduğunu biliyor muyuz? İşte ölüm öncesi bu hayatımız (dünyamız) ile il-gili önemli bilgileri de Kur'an-ı Kerim âyetlerinin ışığında uzunca bir bölümde bulacak ve okuyacaksınız. Çünkü insan, içinde yaşam sürdürdüğü bu geçici (fani) hayatı (dünya hayatı) hakkında da gerçeğe dayanan bilgileri edinmek zorundadır.

Hiçbir şey gelişi güzel (tesadüfen) var olmuş değildir. İnsa-noğlunun varlığı (yaratılışı) da amaçsız değildir. Onu yaratan kudret (Allah), ondan bir takım görevler beklemektedir. Onu (insanı) başı boş kendi haline bırakmamıştır.

İnsanoğlu akıllı, büyük değerler taşıyan, şerefli bir varlıktır. Kendisine bu değer ve kıymetleri veren yüce Rabbine karşı bir takım görev ve sorumlulukları vardır ve olması da aklî ve mantıkîdir. Bu görev ve sorumluluklar, ölüm öncesi yapılması ve yerine getirilmesi zorunlu olan gerçeklerdir.

Ölüm sonrası, kişinin ölüp de kabre konulmasıyla başlayıp tâ cennet veya cehenneme girmesi ve âhiret hayatının cennet ya da cehennemde devam edecek bir hayatın safha ve merha-lelerini içine alması demektir. Ölüm sonrası denen bu hayatın içinde daha bir takım merhaleler vardır.

Kabir hayatı, ölüm sonrası hayatın ilk merhalesidir. Kabir hayatı, çok çetin, çok maceralı bir merhaledir. Kendi bölümün-de bu merhaleyi uzun uzun anlattık.

Kıyametin kopması, insanların yeniden diriltilmesi de ölüm sonrası hayatın bir merhalesidir. Bunu da kendi bölü-münde, yeterince açıklamış bulunuyoruz.

Ölüm sonrası safha ve merhaleler, mahşer günü safhası, hesap-kitap, sorgu-sual, amellerin tartılması, Cenâb-ı Allah’ın huzurunda muhakeme olunmak, sırat köprüsünden geçiş gibi, daha bir takım zor ve çetin merhaleler vardır. Bunları da ken-di bölümlerinde anlatmış bulunuyoruz.

Aslında ölüm ve sonrası, her insanın ister istemez ilgilen-diği ve ilgilenmesi gereken meselelerin başında gelmektedir.

Çünkü, her insan, ölüyor ve eninde sonunda, ama geç ama erken ölecektir.

Her insan ölüm acısını tadıyor ve tadacaktır. Ölümden ka-çılmıyor, kaçılmaz ve kaçılamaz. Ölüm, her canlının başına ge-lecek olan, katlanılması zor dayanılması güç mü güç olan acı bir olaydır.

Daha acı olan ise, ölümden kaçıyor ve kaçıyormuş gibi bir davranış içine girmek ve ölüm gerçeğini unutmaya (yok sayma-ya) kalkışan ve gaflete bürünmeye yeltenmektir. Bu ise, sağlıklı bir akıl sahibi insanın takınacağı bir tavır olmayıp, olsa olsa, inanç nimetinden mahrum, din nimetinden uzak, insanlık de-ğerlerini kavrayamayan gaflet ehlinin takınacağı bir haldir.

İman sahibi, salih amelli insanlar için ölüm, o kadar da korkulacak bir olay değildir. Onlar için ölüm sevdiği (Yüce Rabbine) ve kendisinden önce ölmüş olan sevdiklerine kavuşma vesilesidir. Bu yönüyle inanmış bir mü’minin ölümü ile inanmamış bir kafirin ölümü birbirinden ayrıcalık ifade eder. An-cak dünya gözüyle (yani kafa gözüyle) bakıldığı zaman, her in-san için ölümün yüzü soğuk ve ürkütücüdür. Efendimiz Aleyhisselâtü vesselâm ölümü şöyle tarif etmiş:

"Lezzetleri bıçak keser gibi kesen, ağızların tadını yok eden ölü-mü düşünmeyi çoğaltınız." buyurmuştur.

Ölüm burada herşeyi kesip koparan keskin bir bıçağa ben-zetilmiştir. Ölüm, insanın ağzının tadını bıçakla kazır gibi, ka-zıyıp yok eden, insanın keyfini kaçıran, huzurunu alt üst eden, insan için hiçbir şeyde tat, tuz ve lezzet bırakmayan acı bir olay olarak bildiriliyor.

Ancak burada şu gerçeği ifade vardır ki, her acı olayda ol-duğu gibi, ölüm olayında da akl-ı selim sahibi mü’min (inan-mış) kimselerin kendilerine çeki düzen vererek âhiret yolculu-ğuna hazırlanmalarını sağlıyor ve aynı zamanda dünya haya-tının faniliğini (geçiciliğini) hatırlatıyor ve ölüm ibret alınması gereken bir olay olarak takdim ediliyor. İşin doğru anlaşılması gereken yönü burasıdır. Efendimiz Aleyhisselâtü vesselâm, Hz. Ömer (r.a.) efendimize hitaben: "Ya Ömer! Öğüt ve nasihatçı ola-rak sana ölüm yeter"buyurmuştur.

Bir insanın ölüm denen devletliden ibret (öğüt) alabilmesi için akl-ı selim sahibi bir kimse olması gerekir. Aslında her in-san kendi aklını beğenir akıllıyım der de fakat aklı bir işe yara-maz (o da bunun böyle olduğunun bilincinde değildir).

İşte böyleleri ölüyü kabre koyar, üzerine toprak atar da ağızıyla da durmadan konuşur: "Efendim, hepimiz öleceğiz" deyip dururken, bu sefer de yanındaki dostlarına;

"Eee, işler nasıl bakalım" diyerek iş muhabbeti yapmaya başlar. Be arkadaş birkaç saniye önce "hepimiz öleceğiz" diyor-dun. Bu güzel bir söz, yerinde bir sözdü. Akıllı adam sözüydü. Birkaç saniye sonra ne oldu da o güzelim sözü (ölüm gerçeğini) unutuverdin!...

Halbuki o anda iş güç düşünmek şöyle dursun insan kendi kendine şu soruyu sorabilir:

"Şu anda bu kabir çukuruna konan ben olabilirdim, o zaman ne yapardım! Çünkü âhiret yolculuğu için yeterli bir hazırlığım ve yol azığım yoktur veya hiçbir hazırlığım yoktur.Yolcuya yol azığı gerekir. Şu andan itibaren andolsun, kendimi burasıiçin, âhiret yolculuğu için hazırlamalıyım, azık biriktirmeliyim. Çünkü ölüm denen seferin (yolculuğun) vakti, saati yok, ne zaman ve nerede ge-leceği de belli değil. Sonra buölüm yolculuğunun yaşı-başı genciihtiyarı da yok, sırası da yok!..."

Diyerek kendi nefsine bir özeleştiri yapmalıydı. Ama yap-madı, yapamadı, yapamıyor. Çünkü bu özeleştiriyi yapabilme-si için, sermayesi yok veya yeterli değildir. Bu işin sermayesi güçlü Kâmil bir iman, salih amel (Allah’ın istediği yararlı iş-lemdir.

Bir insanda bunlar olursa, o insan sağlıklı düşünür, akıllı kişilerin konuştuğu gibi konuşur ve yerinde, yerli yerince söz-ler söyleyip sonra da susup kendi akıbetini düşünür de düşü-nür!..

İslâm büyüklerinin sözü şudur: "Eğer ölüm yolculuğu için çalışıp hazırlandınsa, ölüm senin için büyük bir nimettir. Eğer ölümden gaflet edip hazırlanmamışsan ölüm senin için büyük bir nedamet ve pişmanlıktır!" Bunlar unutulmayacak pırlanta sözlerdir.

Çalışmak bizden başarıya ulaştırmak Cenâb-ı Al-lah’tandır. (Ve minallahit’tevfik).

İÇİNDEKİLER

Önsöz 3

BİRİNCİ BÖLÜM

Ölüm Gerçeğini Anlatan ve Acirc;yetler 11

Her İnsan Ölüm Acısını Tadacaktır 11

Öldüren De Yaşatan Da Allah Teâlâ’dır 17

Ölüm Ve Hayatın Birlikte Yaratılmasının Sebebi Hikmeti 18

ve Acirc;yet-i Kerimede Geçen Bir İki İncelik 20

Ölümden Kurtuluş Yoktur 23

Küçük Bir Menkıbe: Ölümün İnsanı Bulması 25

Allah’ın İzni Olmadan Kimse Ölmez 26

Ecel Nedir? 28

Hiçbir İnsan Ölümsüz Değildir 31

Sen De Öleceksin Onlar Da Ölecekler 33

İnsan Rabbinin Huzuruna Duruşmaya Çıkacak 36

Her İnsan Dünyada Yapmış Olduğu Şeylerin Karşılığını Ancak Kıyamette Alacaktır 38

Mümin, Kafir, İyi, Kötü Herkes Ölmektedir 40

Peygamber Ölse Bile Allah’ın Dini Bakidir 42

Bu ve Acirc;yet Uhud Savaşında Nazil Olmuştur 44

Uhud Savaşı Azim Bir Sınavdı 46

Bir Anlık Gaflet Ve Büyük İmtihan 48

Ölümün Acısı, Şiddeti, Izdırabı Vardır 52

Ölümü Anında Acı, Şiddet Ve Izdırap 53

Hz. İbrahim (A.S.) Ve Ölümün Şiddeti 54

Ecel Gelip Can Boğaza Dayandığı Vakit 59

Kişinin Canını Almakla Görevli Ölüm Meleği 62

Ölümün Şiddetinden Ayakların Birbirine Dolanması, Kişinin Ölüm Acısı İle Kıvranması 63

Kişinin Ölmek İstiyorum Demesi Caiz Değildir 68

Ölümü İstemeyin, ve Acirc;hiret Halleri Çok Çetindir 73

Ölmek İçin Dua Etmeyiniz 73

Ölümü İstemenin Caiz Olduğu Yerler 75

İKİNCİ BÖLÜM

Ölüm Öncesi Hayat, Dünya Hayatı 77

Dünya Hayatının Faniliğini Anlatan ve Acirc;yetler 77

Dünya Az Bir Geçimliktir Ahiret İse Müttekî’ler İçin Daha Hayırlıdır 79

Dünya Hayatının Geçici Bir Oyuna Benzetilmesi 79

Allah Bütün Kullarını Uyarmaktadır 83

Dünya Hayatının Durumu Gökten Yağan Yağmura Benzer 85

Dünya Hayatının Yağmur Ve Onun Bitirdiği Yeşil Ürünlere Benzetilmesindeki Hikmet Ve İncelik 87

Dünya Hayatının Faniliği Geçiciliği Şunlara Benzer: Bir Oyun, Bir Eğlence, Bir Süs, Bir Öğünme 91

Ayetteki Teşbihler, Benzetmeler Şöyle Özetlenebilir 93

Mal Ve Çocuklar Dünya Hayatının Süsüdür 94

Allah Katında Karşılığı Görülecek Sevablar 98

Cennet Ağaçlarının Meyveleri 99

İnsanoğlunun Hoşlandığı Dünya Hayatının Süsleri 101

Dünya Nimetlerinin Süslü Gösterilmesi 104

Kadın Veya Kadının Durumu 106

Hz. Havva’nın Yaratılışı 109

Dünya Ve Kadın 113

Kadınlara Hayrı Tavsiye 118

İnsanların Çoklukla Övünmeye Meraklı Olmaları 121

Tekâsür Sûresinin Tefsir Ve Yorumu 124

İnsanların Ahirette Hesaba Çekilip Sorgulanmaları 132

Peygamberimizin Tekâsür Sûresini Okuması Ve Hayretini Belirtmesi 136

Dünyanın Allah Katında Değersizliği 139

Dünya Nimetinin, Ahiret Nimetine Kıyasla Azlığı 144

Peygamberimizin Hasır Üzerinde Uyuması 145

Kişi Ölünce Üç Varlığı Onunla Kabre Kadar Gelir 148

Geçinebilecek Kadar Dünyalık İstemek 148

Selman-ı Fârisî’nin Ağlaması 150

Az Mal Mı, Çok Mal Mı Hayırlıdır 151

Yetecek Kadar Geçimi Kanaat Etmek Mutluluktur 155

Mutluluk Ölçü Ve Reçetesi Şu Hadîs Olmalıdır 156

Asıl Zenginlik Gönül Zenginliğidir 157

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ölümü Hatırlamanın Yararları 159

Ölüm Konusunda İslâm Büyüklerinin Sözleri 166

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ölüme Hazırlanmak 169

Dünyada Bir Yolcu Gibi Olmak 170

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tûl-ü Emel 183

Hiç Ölmeyecek Gibi Plânlar Yapmak 183

Tûl-i Emelin İlâcı 185

Tûl-i Emel Aldatıcıdır 186

Cennete Girmek İsteyen Tûl-i Emeli Bıraksın 187

Tûl-i Emel, Kalbi Karartır 188

İnsan Yaşadıkça Tûl-i Emel Artar 188

Mal Ve Dünya Hırsı Dinine Zarar Verir 189

Hikâye 190

Peygamberimiz Tûl-i Emel’i Hoş Görmezdi 192

ALTINCI BÖLÜM

Peygamber’in Ailesinin Maişeti ve Geçim Tarzı 195

Peygamberimizin Ev Halkının Yaşam Tarzı 201

Yüce Peygamberimizin Hasır Üzerinde Yatması 210

Peygamberin Yatağı Sert Cisimlerdi 211

Hz. Ömer Peygamberimizi Hasır Üzerinde Görünce Ağladı 213

Ashab’dan Resûlullah’m Geçim Tarzını Benimseyenler 216

YEDİNCİ BÖLÜM

Kabir Hayatı 221

Kabir Hayatı, Nasıl Bir Hayattır? 222

Kabir Hayatı Gözardı Edilemez 223

Peygamberimizin Oğlu İbrahim’in Kabrinde Ağlaması 224

Hz. Ömer’in Sözleri Ve Ashabının Ağlaması 224

Peygamber, Kızının Kabrinde Üzülmüştü 225

Kabirde İlk Azap, Kabrin Mevtayı Sıkıştırması 227

Kabir Azabı Vardır Ve Haktır, Olacaktır 228

Kabirde İlk Sorgu-Sual 229

Münker Ve Nekir (Sorgu Melekleri) 230

Yâ Ömer Kabirde Halin Nice Olacak 233

Kabir Azabı 234

Kabir Azabına Delil Olan ve Acirc;yetler 235

Kişi Öldüğünde ve Acirc;hiretteki Yeri Gösterilir 236

Kafire Kabirde 99 Yılanın Musallat Olması 239

Kabir Azabına Delil İkinci ve Acirc;yet 239

Kabir Azabına Delil Olan 3. Bir ve Acirc;yet 242

Müminlerin Kavli Sabitle Sağlam ve Sebatlı Kılınması 246

Ölmüşlerin Affı İçin Dua Etmek Lâzımdır 251

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ölünün Arkasından Yas Tutmak 253

Hz. Fatıma’nın, Efendimizin Vefatında Ağlaması 254

Ölüye Ağlamak İki Kısma Ayrılır 257

Bağırıp Çağırarak Ağlamanın Zararları 259

Ölüye Sessizce Ağlamak Şefkat Gereğidir 262

Çocuğu Ölenin Durumu Ve Ağlaması 265

İlk Çocuğu Ölen Kadın 266

Kızı Ölen Kadın Ve Peygamberimiz 267

Çocuğu Ölenin Sabrının Karşılığı Cennettir 269

Üç Çocuğu Ölüp Sabreden Cennete Girer 270

Düşük Yapan Anneye De Cennet Vardır 272

Büyük Felaketin Ecri De Büyük Olur 273

Hikâyemsi Bir Öğüt 276

Bir Kadının Başına Gelen Büyük Felaketler 279

Kâmil İman Sahibi Bir Kadının Çocuğunun Ölümüne Sabrı 281

Peygamberimizin Gözünden Yaş Dökülmesi 288

Kısa Bir Açıklama 290

Peygamberimizin Emrine Uymanın Mükâfatı 292

Bir Felaket Anında Söylenecek Kelimeler 295

Felaket ve Musibet Anında Şu ve Acirc;yet Okunmalıdır 297

Musibetzede Şu Kelimelerle Dua Ederse Kazanır 297

Çocuğunun Ölümüne Sabır Edene Cennette Bir Köşk Verilir 301

Musibete Katlanıp Cennetlik Olan Kadın 303

Kulun İki Gözüne Karşılık Cennet Verilir 306

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kabirleri Ziyaret Etmek 309

Müminler İçin İstiğfarla Emrolunmak 311

Hz. Ali Efendimizin Kabirdekilere Sorusu 318

Kabirdekiler Ziyaretçilerini Tanır 319

Ölmüşlerimize Kur’ân Okunabilir Mi? 321

Ölmüşlerimizin Kabrinde Neler Okuyabiliriz? 323

Kabirleri Ziyarete Gelince 326

Ölüye Dirilerin İyilik Ve Sevap Göndermesi 326

ONUNCU BÖLÜM

Taziye Ve Başsağlığı Dileğinde Bulunma 329

Din Kardeşine Geçmiş Olsun Demenin Sevabı 331

Şimdi Gelelim Taziye Sözlerine 333

Peygamberimizin Taziye İçin Söyledikleri 333

Hz. Peygamberin Muâz B. Cebel’e Yazdığı Taziye Mektubu 334

Taziye Üç Gün İçinde Yapılmalıdır 336

Cenaze Evine Komşuların Yemek Götürmesi 338

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Kıyâmetin Kopması - Kıyâmet Alametleri 343

Kıyâmet Olayını Bildiren ve Acirc;yetler 348

Hacc Sûresi, Birinci, İkinci ve Acirc;yetler 348

Sûr’a İkinci Defa Üfürülüş İnsanların Yeniden Dirilişi, Kıyâmet Gününün Başlaması 353

Kıyâmetin Ne Zaman Kopacağını İnsanlar Bilebilir Mi? 365

Kıyâmetin Ne Zaman Kopacağını Ancak Allah Bilir 365

Kâfirlere Dünyada Ne Kadar Kaldıkları Sorulacak. Bir Gün Veya Bir Günün Yarısı Kadar Kaldık Diyecekler 369

Kıyâmet Alâmetleri 371

Büyük Alâmetler 371

1.Deccâl Nedir? 372

Hz. İsâ Ve Deccal 375

2.Duhan Nedir? 376

3.Dâbbetül’arz Nedir? 378

4.Hz. İsâ’nın (A.S.) Yeryüzüne İnmesi 382

5.Ye’cûc Ve Me’cûc Nedir? 383

6.Güneşin Batı’dan Doğması 387

7nci, 8nci Ve 9ncu Büyük Kıyâmet Alâmetleri Yer Batması, Yer Çöküntüsüdür 389

10. Yemen’den Büyük Bir Ateşin Çıkması 389

Kıyâmet Alâmetleri Bilgileri Gaybi Bilgilerdir 390

Küçük Kıyâmet Alâmetleri 392

Câriyenin Sahibini Doğurması 394

Çobanların Yüksek Binalar Yapması 396

İnsanın Belalardan Bıkıp Ölümü İstemesi 397

Kıyâmete Yakın Kadın Nüfusu Artacak 398

Kıyâmete Yakın Zina (Fuhuş) Belâsının Açıktan Açığa İşlenecek Olması Kıyâmet Alâmetidir 400

Kıyâmetten Önce Öldürme Olayları Artacaktır 402

ON İKİNCİ BÖLÜM

Ba’sü Ba’del-Mevt Öldükten Sonra Yeniden Dirilmek 403

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Haşr Ve Mahşer Meydanı 415

Hz. Ayşe Validemizin Peygamberimizden Haşri (Yeniden Dirilmeyi) Sorması 419

Hesab Günü 426

Kıyâmet Günü Hesâbı Sorulacak Beş Şey 427

Ameller Yönünden Kulun İlk Hesabı Namaz Olacaktır 429

Kıyâmet Günü Kul Hakkının Hesabı 430

Kıyâmet Günü Müflis Kişi Kimdir? 431

Kıyâmet Günü Haklar Sahihlerine Verilecektir 432

Asıl Müflis Kimdir? 436

Hesab Günü, Üç Çeşit Kimse Değerli Amelinin Sevabını Almaya Hak Edemez 438

Amel Defterlerinin Dağıtılması 440

Amel Defterlerinin Sahihlerine Verilmesi 440

Amel Defteri Kitabının Ortaya Konması 442

Herkese Amel Defterini Okuması Emredilecek 444

İnsanın Uzuvları, ve Acirc;zâ Ve Organlarının Konuşması 448

Kirâmen Kâtibîn Ve Hafaza Melekleri 451

İnsanın Ağzından Çıkan Her Sözü Yazılıyor 454

İnsanın Sağında Ve Solunda Oturan İki Melek 458

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mîzân (Mahşer Günü Amellerin Tartılması) 461

Mîzânda Ağır Gelecek İki Kelimelik Duâ Ve Zikir 466

Mîzân Kimlere Olacaktır 466

ON BEŞİNCİ BÖLÜM

Şefâat 471

Makam-ı Mahmud 473

Şefâat Konusunda Peygamberimizin Hadisleri 475

Peygamberin Şefâati Büyük Günahlara Olacak 477

Kıyâmet Günü İlk Şefâat Edecek Olan Hz. Muhammed Aleyhisselâm’dır 478

Peygamberimizin Ümmetine Şefâat Edebilmek İçin Var Gücüyle Gayreti 479

Kıyâmet Günü Mahşer Halkının Şefâatçı Aramaları Ne Demek 481

Hz. Muhammed’in (a.s.) ve Acirc;hirette Sahib Olduğu Üstünlükler 482

Hz. Muhammed (a.s.)’m Şefaatçi Olmayı Üzerine Alması 489

Ebû Hüreyre’nin Rivâyet Ettiği Şefâat Hadisi 491

Cennet Kapılarının Son Derece Genişliğine İşâret Vardır 498

Cennetin Kapısını İlk Çalan 498

Peygamberimizin Ümmeti İçin Şefkatinden Ağlaması 500

Üzerlerinde Cehennemin İzi Bulunacak Cennetlikler 503

Hz. Muhammed’in Şefâati Da Allah’ın İznine Bağlıdır 505

Kıyâmet Günü Şefâat Edecek Grublar 506

Diğer Şefâatler, Şefâati Kabul Olunacaklar 507

ON ALTINCI BÖLÜM

Kevser Havuzu 511

Kıyâmet Günü Her Peygamberin Bir Havuzu Olacak 519

Kevser Havuzundan Uzaklaştırılacak Kimseler 523

ON YEDİNCİ BÖLÜM

Sırat Köprüsü 527

Sıratın Kritik Konumu Ve Hz. ve Acirc;işe’nin Ağlaması 532

Cehennem Üzerine Sırat Köprüsü Kurulacak 533

Mü’minlerin Sırat Köprüsünde Duâları 537

Sırat Köprüsünde Mü’minlerin Önünü Aydınlatan Nurları Olacak 539

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM

Cennet Ve Cehennem 545

Cennetle Cehennemin Kendi Aralarında Söyleşmeleri 547

Bir Grup Cennette, Bir Grup Cehennemdedir 550

ve Acirc;hirette İnsanlar Bedbaht Ve Bahtiyar Olmak Üzere İki Grubdur 550

Kafirlerin Yeri Cehennem, Mü’minlerin Yeri Cennettir 551

Cehennem Nedir 552

Cehennemin Yedi Kapısı, Tabakası Vardır 555

ON DOKUZUNCU BÖLÜM

Cehennemin İsimleri 557

Cehennemin Sekar Tabakası 569

Mü’minlerin, Kafirlere Sizi Cehenneme Sokan Nedir Diye Sormaları 572

Cehennemin Hutame Tabakası 575

Allah Teâlâ’nın Uyarısı 578

Hutame’nin Nasıl Bir Ateş Olduğu 579

İsteyen İnanır, İsteyen İnkar Edip Kafir Olur 581

Cehennemin Hâviye Tabakası 583

Cehennemin Cahîm Tabakası 584

Cehennemlikler Ve Azabları 585

Azabı En Hafif Olan Cehennemlik 589

YİRMİNCİ BÖLÜM

Cennet Ve Cennet Nimetleri 591

Takva Ehlinin (Müttekîlerin) Yüksek Dereceleri 599

Müttekîlere Vaad Edilen Cennetin Özelliği 601

Kur’ân-ı Kerîm’de Bildirilen Cennet İsimleri 603

1.Firdevs Cenneti’nin Süs Ve Tezyini 603

2.Adn Cenneti 608

3.Cennetü Naîm 612

4.Cennetül’Me’vâ 615

Cennette Bir Kamçı Boyu Kadar Yer, Bütün Dünyadan Kıymetlidir 616

Cennetin Zerresi Bile Dünyadan Hayırlıdır 618

Cennetliklerin Cennete Girişleri 621

Cennete İlk Girenlerin Yüzleri Ayın On Dördü Gibi Olacaktır 622

Cennet Hayatını Anlatan ve Acirc;yetlerden Örnekler 623

Cennetin Sekiz Kapısı Vardır 624

Cennet Nimetlerini Anlatan ve Acirc;yetler Saffât Sûresinden 10 ve Acirc;yet 628

Cennet İçecekleri 630

Cennette Özel Yaratılan Hûrîlerin Niteliği 632

Rahman Sûresinde Cennet Sahnelerinin Tasviri 634

Rabbinden Korkana İki Cennet Vardır 634

Cennette Yaratılan Hûrîlerin Vasıfları 637

Kâsırâtüt’tarf İle İlgili Açıklama 638

Vakia Sûresi’nin Cennet Hayatını Anlatan ve Acirc;yetleri 643

Cennet Kadınlarının Yeniden Yaratılmaları 650

İhtiyar Kadınlar Cennete Girmez 654

Cennet Ehli Olan Kadın Hûrîlerden Daha Üstündür 657

Cennet Ehlinin Kaç Yaşında Olacakları 660

Cennete İlk Gireceklerin Yüzleri Aym On Dördü Gibidir 661

Cennette Mertebesi En Aşağı Olan Kişi 663

Cennette Uzun Gölgeli Bir Ağaç Vardır Ki, Atla Yüz Sene Gölgesi Geçilemez 665

Cennette Allahü Teâlâ’yı Görmek 666

ÖLÜM ÖNCESİ VE SONRASI

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.