Riyazüs-Salihin - İmam Nevevi (005105)

İndirim Oranı : %33 İndirim
Fiyat : €14,22(KDV Dahil)
İndirimli : €9,48(KDV Dahil)
Test2
15
:

Riyazüs-Salihin - İmam Nevevi


Ürün Özellikleri :


Yayınevi : Beka Yayınları
Kapak Kalitesi : Karton Kapak
Sayfa Kalitesi : 2.Hamur
Sayfa Sayısı : 670
Dil : Türkçe
Ebat : 13.5 X 21 cm
Ağırlık : 568 grRİY ve Acirc;ZÜ’S-S ve Acirc;LİHÎN ÜZERİNE

Tam adı Riyâzü’s-Sâlihîn min Kelâmi Seyyidi’l-Mürselîn’dir. 1-4 Ramazan 670 (14 Nisan 1272) tarihinde tamamlanmıştır.
Nevevî eserini kaleme alırken, kişiyi ahirete hazırlayacak, ona bâtını ve zahirî edepleri kazandıracak, onu iyi davranışlara teşvik edip kötü davranışlardan uzaklaştıracak ve zühd, nefis terbiyesi, ahlâkı gü-zelleştirme, kalpleri arındırıp tedavi etme, bedendeki organları koruma ve sapmaları önleme ve bunlar dışında gerçek Müslümanın diğer amaç ve not;larını gerçekleştirmesini sağlayacak hadisleri almaya önem verdiğin: belirtmiştir.
Nevevî, ele aldığı konuya önce o konudaki âyetleri zikrederek başlamakta, ardından da hadisleri nakletmektedir. Müellif eserine aldığı hadislerin sahih olmasına da özellikle dikkat etmiştir. Bundan dolamda eserdeki hadislerin yaklaşık olarak üçte ikisi Buhârî ve Müslim’in Sahfü Terinden alınmıştır. Bunlar dışında kalan hadislerin çoğunluğu ise Ebû Davud ve Tirmizî’nin Sünen Terinden nakledilmiştir. Nesâî, Dârim ve Dârekutnî’nin Sünen’leri, İmam Mâlik’in Muvatta’ı, Ahmed b. Harbel’in Müsned’i ve Hâkim en-Nîsâbûrî’nin el-Müstedrek’i de müellifin başvurduğu diğer kaynaklardır.
Müellif hadisleri naklettikten sonra her hadisin sonunda hadisin kaynağını belirtmiş, Buhârî ve Müslim’in Sahîh’len dışındaki hadislerin sıhhat durumlarına işaret etmiş, zaman zaman hadislerde geçen ga- rib kelime ve tabirleri açıklamış, çok uzun hadisleri bazen kısaltılmış, az sayıda hadisi de mana ile rivayet etmiştir.
Nevevî, Riyâzü’s-Sâlihîn’ e aldığı hadislerin sahih olduğunu söyle-mekteyse de eserde az sayıda zayıf hadisin bulunduğu kaydedilmekte, bazıları bunların üç kadar, bazıları ise elli kadar olduğunu ileri sürmek-tedirler. Elbânî ve Şuayb el-Amaût yaptıkları neşirlerde zayıf rivayetlerin derecelerini belirtmiş, ancak bunların eserin değerini azaltmadığına işaret etmişlerdir.
Eserde 19 ana bölüm ve 372 bab (alt bölüm) bulunmaktadır. Ha-dislerin bölümlere göre dağılımı şu şekildedir:
1. Gerçek Müslümanın Hedefleri Bölümü: 1-681.
1. Edeb Bölümü: 682-728
Yemek ve Acirc;dabı Bölümü: 729-779.
Giyim-Kuşam Bölümü: 780-814.
5.Uyku ve Acirc;dabı Bölümü: 815-845.
6.Selam Bölümü: 846-895.
" Hastayı Ziyaret Etme Bölümü: 896-957.
8 Yolculukta Uyulması Gereken Edep Kuralları Bölümü: 958-992.
9.Faziletler Bölümü: 993-1270.
10.İtikâf Bölümü: 1271-1273.
Hac Bölümü: 1274-1287.
12.Cihad Bölümü: 1288-1378.
13.İlim Bölümü: 1379-1395.
14.Allah Teâlâ’ya Hamd ve Şükür Bölümü: 1396-1399.
15.Allah Resûlü Ü ve sect;’e Salavat Getirme Bölümü: 1400-1410.
16.Zikirler Bölümü: 1411-1467.
1". Dualar Bölümü: 1468-1513.
18.Yasaklanan İşler Bölümü: 1514-1811.
19.Farklı Konularda İlgi Çekici Hadisler Bölümü: 1812-1900.
Toplam 1900 hadisin yer aldığı eserde burada da görüldüğü üzere
razı bölüm ve bablar onlarca hadisten, bazıları birkaç hadisten oluş- naktadır. Eserde konuların niteliği sebebiyle pek çok mükerrer hadis er almaktadır.
Bölümlerin ve özellikle bablann dikkat çekici yanı her birinin sıra- zruşmdaki fikrî insicam ve mükemmel iç düzendir. Bablann adlandırılasındaki isabet müellifin hadis kitaplarında yer alan rivayetleri büyük :ir '.nkufla değerlendirdiğini, Kur’ân ve sünnetin muhtevasına vakıf ob ve not;ruğunu göstermektedir.
Eserin ilk ve en geniş bölümü olan ve toplam 682 hadisten meyda- zu gelen "Gerçek Müslümanm Hedefleri" bölümünde her Müslümanı bulunması gereken özellikler sıralanıp kişiye belirli bir Müslüman ve laquo;cinlik ve kişiliği kazandırıldıktan sonra diğer bölümlere geçilmekte ve not;dir. Devamındaki "Edeb," "Yemek ve Acirc;dabı," "Giyim-Kuşam," "Uyku Adabı," "Selam," "Hasta Ziyareti" ve "Yolculuk ve Acirc;dabı" bölümlerinde kişisel değerlerden toplumsal değerlere doğru giden bir sıralamayla her ve laquo;eşinin hayatında uyması gerekli olan edeb-ahlâk kuralları üzerinde du- cnaktadır.
Sonraki bölümlerde ise hayatın her anında karşımıza çıkacak olan ve sürekli olarak göz önünde bulundurmamız ve yapmamız gereken hususlar üzerinde durulmaktadır. Özellikle 300’e yakın hadisin yer al ve not;dığı "Yasaklanan İşler Bölümü"nde İmam Nevevî, iyi bir Müslümanın yapması uygun olmayan davranışlar ve sahip olması kötü görülen huy ve not;lar üzerinde ayrıntılı olarak durmaktadır.
Eser sadece bir hadis mecmuası değil, Nevevî’nin yaşadığı dö ve not;nemde toplumun ve İslâm coğrafyasının meselelerini ortaya koyan bir belge, ferdin ve cemiyetin ihtiyaçlarına İslâm’ın iki ana kaynağı ışı ve not;ğında çözüm üretme yollarını anlatması açısından âlimler, yöneticiler ve halk için bir rehber niteliğindedir.
Sonuç olarak bir ahlâk, edep ve insan eğitimi kitabı olan Riyâ- zu’s-Sâlihîn, insanın hayatının her anında neler yapması gerektiğini hadislerle ortaya koyan, "İyi bir Müslüman nasıl bir yaşantıya sahip olmalıdır?" sorusuna Hz. Peygamber’in rehberliğinde cevap arayan bir eserdir. Bundan dolayı da yüzyıllardır insanların ellerin ve not;den düşürmedikleri önemli eser bir olma hüviyeti kazanmıştır. Hatta Riyâzu’s-Sâlihîn’in Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en çok okunan kitap olduğu da söylenmektedir.


İÇİNDEKİLER

İMAM NEVEVÎ 35
RİY ve Acirc;ZÜ’S-S ve Acirc;LİHÎN ÜZERİNE 38
TERCÜME ESASLARI 41
MÜELLİF NEVEVÎ’NİN MUKADDİMESİ 45
[GERÇEK MÜSLÜMANIN HEDEFLERİ BÖLÜMÜ]
1.BAB: İHL ve Acirc;SLI DAVRANMAK VE GİZLİ VE AÇIK BÜTÜN İŞLERDE, SÖZLERDE VE H ve Acirc;LLERDE İYİ NİYETLİ OLMAK 49
2.BAB: TEVBE 54
3.BAB: SABIR 64
4.BAB: DOĞRULUK 74
5.BAB: MURAKABE (SÜREKLİ ALLAH’IN GÖZETİMİ ALTINDA OLUNDUĞUNUN BİLİNMESİ) 76
6.BAB: TAKVA 80
7.BAB: YAKÎN (KESİN İMAN) VE TEVEKKÜL 82
8.BAB: İSTİKAMET (DOĞRULUK) 86
9.BAB: ALLAH T ve Acirc;L ve Acirc;’NIN YARATMIŞ OLDUĞU VARLIKLARIN
BÜYÜKLÜĞÜNÜ, DÜNYANIN FANİ OLDUĞUNU, AHİRETİN KORKUNÇ H ve Acirc;LLERİNİ VE DÜNYA VE AHİRETLE İLGİLİ DİĞER ŞEYLERİ DÜŞÜNMEK NEFSİN KUSURLU OLDUĞUNU GÖRMEK, ONU DÜZELTMEK VE İSTİKAMETE YÖNLENDİRMEK 87
10.BAB: HAYIRLI İŞLERE KOŞMAK VE HAYRA YÖNELEN
KİŞİYİ TEREDDÜT ETMEDEN VE CİDDİYETLE ONA SARILMAYA TEŞVİK ETMEK 88
11.BAB: MÜC ve Acirc;HEDE 90
12.BAB: ÖMRÜN SONLARINDA ÇOK HAYIR YAPMAYA TEŞVİK..95
13.BAB: HAYIR YOLLARININ ÇOKLUĞU 98
14.BAB: İBADETTE ÖLÇÜLÜ OLMAK 105
15.BAB: AMELLERİ YAPMAYA DEVAM ETMEK 111
16.BAB: SÜNNETİ VE SÜNNETİN BELİRLEDİĞİ EDEPLERİ KORUMAK 112
17.BAB: ALLAH TE ve Acirc;L ve Acirc;’NIN HÜKMÜNE BOYUN EĞMENİN GEREKLİLİĞİ VE ALLAHA BOYUN EĞMEYE DAVET EDİLEN, KENDİSİNE BİR İYİLİK EMREDİLEN VEYA KÖTÜLÜKTEN
MEN EDİLEN KİMSENİN NE SÖYLEYECEĞİ 116
18.BAB: BİDATLERDEN VE SONRADAN ORTAYA ÇIKAN İŞLERDEN UZAK DURMAK 117
19.BAB: İYİ VEYA KÖTÜ BİR UYGULAMA BAŞLATAN KİMSE ..119
20.BAB: BİR HAYRIN YAPILMASINA VESİLE OLMAK,
İNSANLARI HİDAYETE VEYA DALALETE ÇAĞIRMAK 120
21.İYİLİK VE TAKVA ÜZERE YARDIMLAŞMAK 121
22.BAB: NASİHAT 123
23.BAB: İYİLİĞİ EMRETMEK, KÖTÜLÜKTEN MEN ETMEK 123
24.BAB: İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN NEHYETTİĞİ
H ve Acirc;LDE SÖYLEDİĞİ İLE YAPTIĞI BİRBİRİNE AYKIRI OLAN KİŞİNİN CEZASININ AĞIRLIĞI 128
25.BAB: EMANETİ YERİNE GETİRME EMRİ 129
26.BAB: ZULMÜN HARAMLIĞI VE ZULÜMLE ELDE EDİLENLERİ GERİ VERME EMRİ 133
27.BAB: MÜSLÜMANLARIN HAKLARINA SAYGI GÖSTERMEK, ONLARIN HAKLARININ AÇIKLANMASI VE ONLARA ŞEFKATLİ VE MERHAMETLİ DAVRANMAK 138
28.BAB: MÜSLÜMANLARIN AYIPLARINI ÖRTMEK VE BİR ZARURET OLMADIKÇA BUNLARI AÇIKLAMANIN YASAK OLMASI 143
29.BAB: MÜSLÜMANLARIN İHTİYAÇLARINI GİDERMEK 144
30.BAB: ARACILIK ETMEK 144
31.BAB: İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK 145
32.BAB: ZAYIF MÜSLÜMANLAR İLE FAKİRLERİN VE ADI SANI ANILMAYAN KİMSELERİN FAZİLETİ 147
33.BAB: YETİMLERE, KIZ ÇOCUKLARINA VE DİĞER ZAYIF, MİSKİN VE GÖNLÜ KIRIK KİMSELERE İYİ DAVRANMAK, ONLARA İYİLİKTE BULUNMAK, ŞEFKAT GÖSTERMEK VE
ALÇAKGÖNÜLLÜ DAVRANIP KOL-KANAT GERMEK 150
34.BAB: KADINLARA İYİ DAVRANMAK 154
35.BAB: KOCANIN, EŞİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI 156
36.BAB: AİLENİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK 158
37.BAB: KİŞİNİN SEVDİĞİ DEĞERLİ MALLARI İNFAK ETMESİ 160
38.BAB: KİŞİNİN, AİLESİNE, BÜLUĞ ÇAĞINA ULAŞMIŞ ÇOCUKLARINA VE İDARESİ ALTINDAKİLERE ALLAHA İTAATİ EMRETMESİNİN, ONLARI ALLAH’IN EMİRLERİNE KARŞI GELMEKTEN NEHYETMESİNİN, ONLARI EĞİTMESİNİN VE İSL ve Acirc;M’IN YASAKLARINDAN
UZAKLAŞTIRMASININ GEREKLİLİĞİ 161
39.BAB: KOMŞU HAKKI VE KOMŞU İLE İLGİLİ TAVSİYELER.... 162
40.BAB: ANNE-BABAYA İYİLİKTE BULUNMAK VE SILA-İ
RAHİM YAPMAK 164
41.BAB: ANNE-BABAYA KARŞI GELMENİN VE AKRABA İLE
İLİŞKİYİ KESMENİN HARAMLIĞI 171
42.BAB: ANNE VE BABANIN ARKADAŞLARINA, AKRABALARA,
EŞE VE İKRAMDA BULUNULMASI UYGUN OLAN KİMSELERE İYİLİK YAPMANIN FAZİLETİ 173
43.BAB: ALLAH RESÛLÜ’NÜN EHL-İ BEYTİ’NE SAYGI
GÖSTERMEK VE ONLARIN FAZİLETİNİN BEYANI 175
44.BAB: ve Acirc;LİMLERE, BÜYÜKLERE VE FAZİLET EHLİNE SAYGI
GÖSTERMEK, ONLARI BAŞKALARINA ÜSTÜN TUTMAK, MECLİSLERDE ONLARI ÖNE GEÇİRMEK VE ONLARIN ÜSTÜNLÜKLERİNİ AÇIKLAMAK 176
45.BAB: HAYIRLI KİMSELERE ZİYARETTE BULUNMAK,
ONLARLA OTURUP SOHBET ETMEK, ONLARA SEVGİ BESLEMEK, ZİYARET VE DUA ETMELERİNİ İSTEMEK VE MÜBAREK YERLERİ ZİYARET ETMEK 180
46.BAB: ALLAH İÇİN SEVMENİN VE ALLAH İÇİN
SEVMEYE TEŞVİK ETMENİN FAZİLETİ KİŞİNİN, SEVDİĞİ KİMSEYE ONU SEVDİĞİNİ SÖYLEMESİ VE SEVİLDİĞİNİ ÖĞRENEN KİŞİNİN NE SÖYLEYECEĞİ 185
47.BAB: ALLAH TE ve Acirc;L ve Acirc;’NIN KULU SEVDİĞİNİN ALAMETİ,
BUNLARI AHL ve Acirc;K EDİNMEYE TEŞVİK VE BUNLARI ELDE ETMEK İÇİN ÇALIŞMAK 188
48.BAB; SALİH KİMSELERE, ZAYIFLARA VE FAKİRLERE EZİYET
ETMEKTEN SAKINDIRMAK 189
49.BAB: İNSANLAR HAKKINDA DIŞ GÖRÜNÜŞLERİNE GÖRE HÜKÜM VERMEK VE GİZLİ H ve Acirc;LLERİNİ ALLAHA BIRAKMAK 190
50.BAB: ALLAH KORKUSU 192
51.BAB: ALLAHA KARŞI ÜMİT VAR OLMAK 197
52.BAB: ÜMİTVAR OLMANIN FAZİLETİ 208
53.BAB: KORKU İLE ÜMİT ARASINDA OLMAK 209
54.BAB: (ALLAH KORKUSUNDAN VE O’NA DUYULAN
ARZUDAN DOLAYI) AĞLAMANIN FAZİLETİ 211
55.BAB: DÜNYAYA ÖNEM VERMEMENİN FAZİLETİ,
DÜNYALIĞI AZALTMAYA TEŞVİK VE FAKİRLİĞİN FAZİLETİ.. 214
56.BAB: AÇLIĞIN, SADE YAŞAMANIN, YEME, İÇME, GİYİM
VE NEFSİN ARZULADIĞI DİĞER ŞEYLERDE AZLA YETİNMENİN VE ŞEHVETLERİ TERK ETMENİN FAZİLETİ 223
57.BAB: KANAAT, TOK GÖZLÜLÜK, GEÇİMDE ORTA
YOLU TUTMAK VE İNFAKTA BULUNMAK ZORDA KALMADIKÇA DİLENMENİN YERİLMESİ 233
58.BAB: İSTEMEDEN VE GÖZ DİKMEDEN VERİLEN
SADAKAYI ALMANIN CAİZ OLMASI 238
59.BAB: EL EMEĞİ İLE GEÇİNMEYE VE İFFETLİ DAVRANIP
KİMSEDEN BİR ŞEY İSTEMEMEYE TEŞVİK 238
60.KEREM, CÖMERTLİK VE ALLAH TE ve Acirc;L ve Acirc;’YA GÜVENEREK HAYIR YOLLARINDA İNFAKTA BULUNMAK 239
61.BAB: CİMRİLİK VE AÇGÖZLÜLÜĞÜN YASAKLANMASI 244
62.KİŞİNİN BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMESİ 244
63.BAB: AHİRET İŞLERİNDE YARIŞMAK VE HAYIR
BEKLENEN ŞEYLERİ ÇOK YAPMAK 246
64.BAB: MALI HEL ve Acirc;L YOLDAN KAZANIP SARFEDİLMESİ
EMREDİLEN YERLERE VERMEK SURETİYLE ŞÜKREDEN ZENGİNİN FAZİLETİ 247
65.BAB: ÖLÜMÜ ANMAK VE NEFSİN İSTEKLERİNİ AZALTMAK.248
66.BAB: ERKEKLERİN KABİR ZİYARETİNDE
BULUNMALARININ MÜSTEHAB OLMASI VE KABİR ZİYARETİNDE BULUNAN KİŞİNİN SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 251
67.BAB: BAŞA GELEN MUSİBETLERDEN DOLAYI ÖLÜMÜ TEMENNİ ETMENİN KÖTÜ OLMASI VE DİNDE FİTNE KORKUSU BULUNDUĞU (KİŞİNİN, İNANCINA ZARAR GELMESİNDEN KORKTUĞU) ZAMAN BU TEMENNİDE
SAKINCA BULUNMAMASI 252
68.BAB: VERA SAHİBİ OLMAK VE ŞÜPHELİ ŞEYLERDEN KAÇINMAK 253
69.BAB: İNSANLARIN VE ZAMANIN BOZULDUĞU, DİNDE FİTNEDEN VEYA HARAMA, ŞÜPHELİ ŞEYLERE VB.
DÜŞMEKTEN KORKULDUĞU ZAMANLARDA UZLETE ÇEKİLMENİN MÜSTEHAP OLMASI 255
70. BAB: EMRİ Bİ’L-MA‘RUF VE NEHYİ ANİ’L-MÜNKER GÖREVİNİ YAPABİLECEK, KENDİNİ EZİYETLERDEN KORUYABİLECEK VE EZİYETLERE SABREDEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİNİN, İNSANLARLA BİR ARADA YAŞAMASININ, CUMA NAMAZINA GİTMESİNİN, HAYIR YERLERİNE VE ZİKİR MECLİSLERİNE KATILMASININ, HASTALARINI ZİYARET ETMESİNİN, CENAZELERİNE KATILMASININ, MUHTAÇ KİŞİLERE YARDIM
ETMESİNİN, CAHİLLERİNİ İRŞAD ETMESİNİN VE DİĞER İYİ İŞLERE KATILMASININ FAZİLETİ 257
71.BAB: TEVAZU VE MÜ’MİNLERE KOL-KANAT GERMEK 257
72.BAB: KİBİR VE KENDİNİ BEĞENMENİN HARAM OLMASI.. 260
73.BAB: GÜZEL AHL ve Acirc;K 262
74.BAB: HİLM, VAKAR VE RIFK 264
75.BAB: AFFETMEK VE CAHİLLERDEN YÜZ ÇEVİRMEK 266
76.BAB: SIKINTILARA KATLANMAK 268
77.BAB: DİNİN YASAKLARI ÇİĞNENDİĞİ ZAMAN
ÖFKELENMEK VE ALLAH’IN DİNİNE YARDIM ETMEK 269
78.BAB: YÖNETİCİLERİN HALKA YUMUŞAK DAVRANMASI,
ONLARA NASİHATTE BULUNMASI VE ŞEFK ve Acirc;T GÖSTERMESİ, ONLARI ALDATMAKTAN, ONLARA SERT DAVRANMAKTAN, KENDİLERİNİ VE İHTİYAÇLARINI İHMAL ETMEKTEN SAKINMASI 270
79.BAB: ADALETLİ YÖNETİCİ 272
80.BAB: GÜNAH OLMAYAN HUSUSLARDA YÖNETİCİYE İTAATİN FARZ, GÜNAH OLAN HUSUSLARDA İSE
HARAM OLMASI 274
81.BAB: YÖNETİCİLİK KENDİSİNE VERİLMEDİĞİ VEYA BİR İHTİYAÇ KENDİSİNİ ONA YÖNLENDİRMEDİĞİ SÜRECE YÖNETİCİLİĞİ İSTEMEKTEN NEHİY VE YÖNETİCİLİĞİ
TERK ETMEYİ TERCİH ETMEK 276
82.BAB: DEVLET BAŞKANI, KADI VE DİĞER YÖNETİCİLERİ İYİ BİR VEZİR (YARDIMCI) EDİNMEYE TEŞVİK ETMEK,
BUNLARI KÖTÜ ARKADAŞLAR EDİNMEK VE ONLARIN TAVSİYELERİNE UYMAKTAN SAKINDIRMAK 277
83.BAB: YÖNETİCİLİK, KADILIK VE DİĞER GÖREVLERE
ONU İSTEYEN, ONA HIRS GÖSTEREN VE DÜŞKÜN OLAN KİMSELERİ ATAMANIN YASAK OLMASI 278
EDEB BÖLÜMÜ
84.BAB: HAY ve Acirc;, HAY ve Acirc;NIN ÜSTÜNLÜĞÜ VE HAY ve Acirc;LI
OLMAYA TEŞVİK 279
85.BAB: SIRRI MUHAFAZA ETMEK 280
86.BAB: VERİLEN SÖZDE DURMAK VE VAADİ YERİNE GETİRMEK 281
87.BAB: KİŞİNİN YAPMAKTA OLDUĞU HAYIRLI İŞLERE DEVAM ETMESİ 283
88.BAB: BİR KİŞİYLE KARŞILAŞINCA GÜZEL SÖZ SÖYLEYİP GÜLERYÜZ GÖSTERMEK 283
89.BAB: KARŞIDAKİNE SÖZÜ AÇIKÇA SÖYLEMENİN, İZAH
ETMENİN VE SADECE O ŞEKİLDE ANLIYORSA TEKRAR ETMENİN MÜSTEHAB OLMASI 284
90.BAB: İNSANIN, YANINDA OTURAN KİŞİNİN HARAM
OLMAYAN SÖZLERİNİ DİNLEMESİ VE ve Acirc;LİM VE VAİZİN, MECLİSTEKİLERİ SUSTURMASI 284
91.BAB: VAAZDA ÖLÇÜLÜ DAVRANMAK (SÖZÜ UZATMAMAK) 284
92.BAB: VAKAR VE AĞIRBAŞLILIK 286
93.BAB: NAMAZA, İLME VE BENZERİ İBADETLERE
AĞIRBAŞLI VE VAKUR BİR ŞEKİLDE GELMEYE DAVET 286
94.BAB: MİSAFİRE İKRAMDA BULUNMAK 287
95.BAB: HAYIRLI İŞLERDEN DOLAYI MÜJDELEYİP TEBRİK ETMEK 288
96.BAB: YOLCULUK VEYA BİR BAŞKA SEBEPLE AYRILACAK
KİŞİNİN ARKADAŞINA VEDA ETMESİ, VASİYETTE BULUNMASI, DUA ETMESİ VE ONDAN KENDİSİNE DUA ETMESİNİ İSTEMESİ 291
97.BAB: İSTİHARE VE İSTİŞARE 293
98.BAB: BAYRAM NAMAZINA, HASTA ZİYARETİNE,
HACCA, CİHADA, CENAZEYE VE BENZERİ İŞLERE,
İBADET YERLERİNİN ÇOĞALMASI İÇİN BİR YOLDAN
GİDİP FARKLI BİR YOLDAN DÖNMEK 294
99.BAB: ABDEST, GUSÜL VE TEYEMMÜM ALIRKEN, ELBİSE, AYAKKABI, MEST VE PANTOLON GİYERKEN, MESCİDE GİRERKEN, MİSVAK KULLANIRKEN, SÜRME ÇEKERKEN, TIRNAKLARI KESERKEN, BIYIKLARI KISALTIRKEN, KOLTUK ALTINI TEMİZLERKEN, BAŞI TIRAŞ EDERKEN, NAMAZDA SELAM VERİRKEN, YİYİP İÇERKEN, MUSAFAHA YAPARKEN, HACER-İ ESVED’İ İSTİL ve Acirc;M EDERKEN, TUVALETTEN
ÇIKARKEN, BİR ŞEYİ ALIP VERİRKEN VE DİĞER İYİ İŞLERİ YAPARKEN SAĞDAN BAŞLAMANIN GÜZEL OLMASI BURUN SİLMEK, TÜKÜRMEK, TUVALETE GİRMEK, MESCİDDEN ÇIKMAK, AYAKKABI, MEST, PANTOLON VE ELBİSE ÇIKARMAK, TAHARETLENMEK GİBİ BUNLARIN ZITTI OLAN İŞLERDE İSE SOLDAN BAŞLAMANIN GÜZEL OLMASI 294
YEMEK ADABI BÖLÜMÜ
100.BAB: YEMEĞE BAŞLARKEN BESMELE ÇEKMEK, YEMEK
SONUNDA ALLAH’A HAMD ETMEK 297
101.BAB: YEMEKTE KUSUR BULMAMAK VE YEMEĞİ BEĞENMEK 299
102.BAB: ORUÇLU OLUP DA SOFRADA BULUNAN VE
ORUCUNU BOZMAYAN KİŞİ NE SÖYLER? 299
103.BAB: DAVETE ÇAĞRILAN KİMSE, PEŞİNDEN BİRİ
GELİRSE NE SÖYLER? 299
104.BAB: ÖNÜNDEN YEMEK VE YEMEK YEMEĞİ
BİLMEYENLERİ UYARIP EĞİTMEK 299
105.BAB: TOPLU H ve Acirc;LDE YENİLMESİ DURUMUNDA HURMA
VE BENZERİ MEYVELERİ ARKADAŞLARIN İZNİ OLMADAN İKİŞER İKİŞER YEMENİN YASAK OLMASI 300
106.BAB: YİYİP DE DOYMAYAN KİŞİNİN NE SÖYLEYECEĞİ
VE NE YAPACAĞI 300
107.BAB: TABAĞIN KENARINDAN YEME EMRİ VE
YEMEĞİN ORTASINDAN YEMENİN YASAK OLMASI 300
108.BAB: YASLANARAK YEMEK YEMENİN MEKRUH OLMASI ..301
109.BAB: ÜÇ PARMAKLA YEMENİN VE PARMAKLARI YALAMANIN MÜSTEHAB OLMASI, PARMAKLARI YALAMADAN SİLMENİN KERİH GÖRÜLMESİ, YEMEK KABINI YALAMANIN VE YERE DÜŞEN LOKMAYI ALIP YEMENİN MÜSTEHAB OLMASI, PARMAKLARI YALADIKTAN SONRA ONLARI BİLEKLERE, AYAKLARA VS.
SÜRMENİN CAİZ OLMASI 302
110.BAB: YEMEĞE UZANAN ELLERİ ÇOĞALTMAK 303
111.BAB: İÇME ADABI, KABIN DIŞINA ÜÇ DEFA NEFES
ALMANIN MÜSTEHAB OLMASI, KABIN İÇİNE SOLUMANIN MEKRUH OLMASI, İLK İÇENDEN SONRA SUYU SIRAYLA SAĞDAKİNE VERMENİN MÜSTEHAB OLMASI 303
112.BAB: SU TULUMU VB. KAPLARIN AĞZINDAN SU
İÇİLMESİNİN KERİH OLMASI VE BUNUN HARAM DEĞİL MEKRUH OLDUĞUNUN BEYANI 304
113.BAB: İÇECEĞİN İÇİNE ÜFLEMENİN MEKRUH OLMASI 305
114.BAB: AYAKTA SU İÇMENİN CAİZ OLMASININ FAKAT
OTURARAK İÇMENİN FAZİLETLİ OLMASININ BEYANI 305
115.BAB: TOPLULUĞA SU VEREN KİŞİNİN SUYU EN SON
İÇMESİNİN MÜSTEHAB OLMASI 306
116.BAB: ALTIN VE GÜMÜŞ KAPLAR HARİÇ TÜM TEMİZ
KAPLARDAN İÇMENİN CAİZ OLMASI, NEHİR VB. YERLERDEN KAP VE EL KULLANMADAN AĞIZLA İÇMENİN CAİZ OLMASI YİYİP İÇMEDE, TEMİZLİKTE VE DİĞER İŞLERDE ALTIN VE GÜMÜŞ KAPLARI KULLANMANIN HARAM OLMASI 306
GİYİM-KUŞAM BÖLÜMÜ
117.BAB: BEYAZ RENKLİ ELBİSE GİYMENİN MÜSTEHAB
OLMASI, KIRMIZI, YEŞİL, SARI VE SİYAH RENKLİ ELBİSLERİN CAİZ OLMASI, İPEK HARİÇ PAMUK, KETEN, KIL, YÜN VE DİĞER ELBİSELERİ GİYMENİN DE CAİZ OLMASI 308
118.BAB: GÖMLEK GİYMENİN MÜSTEHAB OLMASI 310
119.BAB: GÖMLEĞİN, ELBİSENİN YENİNİN, İZARIN VE SARIĞIN UCUNUN UZUNLUĞUNUN NE KADAR OLACAĞI,
BU ELBİSELERİN ETEĞİNİ BÜYÜKLENEREK YERDE
SÜRÜMENİN HARAM, BÜYÜKLENMEDEN SÜRÜMENİN
İSE MEKRUH OLMASI 310
120.BAB: TEVAZU GÖSTEREK LÜKS ELBİSE GİYMEYİ
TERK ETMENİN MÜSTEHAB OLMASI 314
121.BAB: ELBİSEDE ORTA H ve Acirc;LLİ DAVRANMANIN MÜSTEHAB
OLMASI VE HERHANGİ BİR İHTİYAÇ VEYA ŞER’İ BİR MAKSAT BULUNMADIKÇA KİŞİNİN KENDİSİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRECEK ELBİSE GİYMEMESİ 314
122.BAB: İPEK GİYMENİN'ERKEKLERE HARAM OLMASI
İPEĞE OTURMANIN VE ONA DAYANMANIN ERKEKLERE HARAM, KADINLARA CAİZ OLMASI 314
123.BAB: UYUZ HASTALIĞINA YAKALANAN KİMSENİN
İPEK GİYMESİNİN CAİZ OLMASI 315
124.BAB: KAPLAN DERİSİNDEN YATAK YAPMANIN VE ONU BİNEĞİN ÜZERİNE SERİP ÜSTÜNE BİNMENİN
YASAK OLMASI 316
125.BAB: KİŞİNİN YENİ BİR ELBİSE, AYAKKABI VEYA
BENZERİ BİR ŞEY GİYDİĞİ ZAMAN SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 316
126.BAB: ELBİSE GİYERKEN SAĞDAN BAŞLAMANIN
MÜSTEHAB OLMASI 316
UYKU ve Acirc;D ve Acirc;BI BÖLÜMÜ
127.BAB: UYUMA, YATMA, OTURMA, MECLİS, ARKADAŞ
VE RÜYA ve Acirc;D ve Acirc;BI 317
128.BAB: SIRT ÜSTÜ YATMANIN, AVRET BÖLGESİNİN AÇILMASI KORKUSU OLMADIĞI SÜRECE BİR AYAĞI DİĞERİNİN ÜZERİNE KOYMANIN, BAĞDAŞ KURARAK
VE BİR ÖRTÜYE BÜRÜNEREK OTURMANIN CAİZ OLMASI 318
129.BAB: MECLİS VE MECLİSTE OTURMA ADABI 319
130.BAB: RÜYA VE RÜYA İLE İLGİLİ HUSUSLAR 322
SELAM BÖLÜMÜ
131.BAB: SELAMIN FAZİLETİ VE SELAMI YAYMA EMRİ 324
132.BAB: SELAMLAŞMA ŞEKLİ 325
133.BAB: SEL ve Acirc;MIN ve Acirc;D ve Acirc;BI 327
134.BAB: BİR YERE GİRİP ÇIKTIKTAN SONRA TEKRAR GİREN VEYA ARALARINA AĞAÇ GİBİ BİR ENGEL GİRDİKTEN SONRA TEKRAR KARŞILAŞAN KİMSELERİN SELAM VERMELERİNİN
MÜSTEHAB OLMASI 328
135.BAB: KİŞİNİN EVİNE GİRDİĞİ ZAMAN SELAM
VERMESİNİN MÜSTEHAB OLMASI 328
136.BAB: ÇOCUKLARA SELAM VERMEK 329
137.BAB: KİŞİNİN, EŞİNE, MAHREMİ OLAN KADINA, FİTNE
KORKUSU YOKSA YABANCI BİR KADINA VEYA YABANCI KADINLARA SELAM VERMESİ VE KADINLARIN DA BU ŞARTLA (ERKEKLERE) SELAM VERMELERİ 329
138.BAB: K ve Acirc;FİRLERE İLK OLARAK SELAM VERMEMİZİN HARAM OLMASI, ONLARA NASIL KARŞILIK VERİLECEĞİ, MÜSLÜMANLARIN VE K ve Acirc;FİRLERİN BULUNDUĞU
MECLİSE SELAM VERMENİN MÜSTEHAB OLMASI 329
139.BAB: KİŞİNİN MECLİSTEN KALKTIĞI VE ARKADAŞINDAN
VEYA ARKADAŞLARINDAN AYRILDIĞI ZAMAN SELAM VERMESİNİN MÜSTEHAB OLMASI 330
140.BAB: İZİN İSTEMEK VE İZİN İSTEME ADABI 330
141.BAB: İZİN İSTEYEN KİMSEYE "KİM O?" DENİLDİĞİNDE O
KİŞİNİN TANINAN İSMİ VEYA KÜNYESİ İLE "BEN FALANIM" DEMESİNİN SÜNNET OLMASI, "BEN" VEYA BENZERİ BİR CEVAP VERMESİNİN İSE MEKRUH OLMASI 331
142.BAB: ALLAH TE ve Acirc;L ve Acirc;’YA HAMD ETTİĞİ (ELHAMDÜ LİLLAH
DEDİĞİ) ZAMAN HAPŞIRAN KİMSEYE TEŞMİTTE BULUNMANIN (YERHAMÜKALLAH DEMENİN) MÜSTEHAB, ALLAHA HAMD ETMEDİĞİ ZAMAN TEŞMİTTE BULUNMANIN MEKRUH OLMASI, TEŞMİTTE BULUNMA, HAPŞIRMA VE ESNEMENİN ve Acirc;D ve Acirc;BI 332
143.BAB: KARŞILAŞMA ANINDA MUSAFAHA YAPMANIN,
GÜLERYÜZLÜ DAVRANMANIN, SALİH KİŞİNİN ELİNİ ÖPMENİN, ÇOCUĞUNU ŞEFKATLE ÖPMENİN, YOLCULUKTAN DÖNEN KİŞİYLE KUCAKLAŞMANIN MÜSTEHAB, KİŞİNİN ÖNÜNDE EĞİLMENİN İSE MEKRUH OLMASI 333
HASTAYI ZİYARET ETME, CENAZEYİ UĞURLAMA, CENAZE
NAMAZINI KILMA, CENAZE DEFNEDİLİRKEN HAZIR BULUNMA
VE DEFİNDEN SONRA KABRİN BAŞINDA DURMA BÖLÜMÜ
144.BAB: HASTA ZİYARETİ 335
145.BAB: HASTAYA NASIL DUA EDİLİR? 337
146.BAB: HASTA YAKINLARINA HASTANIN DURUMUNU
SORMANIN MÜSTEHAB OLMASI 339
147.BAB: HAYATINDAN ÜMİDİNİ KESEN KİMSENİN
SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 339
148.BAB: HASTA YAKINLARINA VEYA ONA HİZMET
EDENLERE ONA İYİ BAKMALARINI, ONUN SIKINTILARINA KATLANMALARINI TAVSİYE ETMENİN VE HAD, KISAS VB. BİR SEBEPLE ÖLÜME YAKLAŞMIŞ KİMSELERE İYİ DAVRANILMASI KONUSUNDA TAVSİYEDE BULUNMANIN MÜSTEHAB OLMASI 340
149.BAB: HASTANIN "AĞRIM VAR, ÇOK AĞRIM VAR,
YANIYORUM VEYA VAH BAŞIM" GİBİ SÖZLER SÖYLEMESİNİN CAİZ OLMASI, ALLAH’A KIZMA VE SIZLANMA OLMADIĞI SÜRECE BUNLARI SÖYLEMESİNİN KERİH OLMAMASI 340
150.BAB: ÖLMEK ÜZERE OLAN KİŞİYE "L ve Acirc; İL ve Acirc;HE İLLALLAH"
SÖZÜNÜ TELKİN ETMEK 341
151.BAB: KİŞİNİN ÖLÜNÜN GÖZLERİNİ KAPATTIKTAN
SONRA SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 341
152.BAB: ÖLÜM ANINDA SÖYLENECEK SÖZLER VE CENAZE
SAHİBİNİN SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 341
153.BAB: BAĞIRIP ÇAĞIRMADAN, ÖLEN KİMSEYE
AĞLAMANIN CAİZ OLMASI 343
154.BAB: ÖLÜDE GÖRÜLEN KÖTÜ H ve Acirc;LLERİ GİZLEMEK 344
155.BAB: CENAZE NAMAZINI KILMANIN, CENAZEYİ
KALDIRMANIN VE DEFİN ESNASINDA HAZIR BULUNMANIN (İYİ OLMASI) KADINLARIN CENAZENİN ARDINDAN GİTMELERİNİN KERİH OLMASI 344
MÜSTEHAB OLMASI 345
157.BAB: CENAZE NAMAZINDA OKUNACAK DUALAR 346
158.BAB: CENAZEYİ KALDIRMADA ACELE ETMEK 348
159.BAB: ÖLEN KİŞİNİN BORCUNU ÖDEMEKTE ACELE
ETMEK, CENAZEYİ DEFNE HAZIRLAMADA ÇABUK DAVRANMAK, ANCAK ANSIZIN ÖLMÜŞSE ÖLDÜĞÜ KESİNLEŞİNCEYE KADAR ONU BIRAKMAK 349
160.BAB: KABRİN BAŞINDA VAAZ VE NASİHATTE BULUNMAK .349
161.BAB: DEFNİNDEN SONRA ÖLEN KİMSEYE DUA ETMEK
ONA DUA ETMEK, ONUN İÇİN İSTİĞFARDA BULUNMAK VE ONA KUR’ ve Acirc;N OKUMAK İÇİN BİR SÜRE KABRİ BAŞINDA OTURMAK 350
162.BAB: ÖLÜ ADINA SADAKA VERMEK VE ONA DUA ETMEK 350
163.BAB: İNSANLARIN ÖLEN KİMSEYİ HAYIRLA ANMALARI 351
164.BAB: KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLEN KİMSELERİN FAZİLETİ 351
165.BAB: ZALİM KİMSELERİN KABİRLERİNİN YANINDAN
VE HELAK EDİLDİKLERİ YERLERDEN GEÇERKEN KORKUP AĞLAMAK, İHTİYACI ALLAHA ARZ ETMEK VE BU KONUDA GAFLETE DÜŞMEKTEN SAKINMAK 352
YOLCULUKTA UYULMASI GEREKEN
EDEP KURALLARI BÖLÜMÜ
166.BAB: PERŞEMBE GÜNÜ ERKENDEN YOLA ÇIKMANIN
MÜSTEHAB OLMASI 354
167.BAB: (YOLA ÇIKACAK KİŞİNİN) ARKADAŞ ARAMASININ
VE İÇLERİNDEN SÖZÜNÜ DİNLEYECEKLERİ BİRİNİ BAŞKAN SEÇMELERİNİN MÜSTEHAB OLMASI 354
168.BAB: YOLCULUKTA YÜRÜME, KONAKLAMA, GECELEME VE UYUMA ADABI, GECE YÜRÜMENİN, HAYVANLARA YUMUŞAK DAVRANMANIN, ONLARIN İHTİYAÇLARININ GÖRÜLMESİNİN YE ONLARIN HAKKI KONUSUNDA KUSURLU DAVRANANLARI UYARMANIN MÜSTEHAB OLMASI, HAYVAN TAŞIYABİLECEK DURUMDA İSE BİNEĞİN ARKASINA BİR KİŞİ DAHA BİNDİRMENİN CAİZ OLMASI 355
169.BAB: YOL ARKADAŞINA YARDIMCI OLMAK 357
170.BAB: YOLCULUK İÇİN BİNEĞİNE BİNEN KİMSENİN
SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 358
171.BAB: YOLCUNUN TEPELERE VE YÜKSEK YERLERE
ÇIKTIĞINDA TEKBİR GETİRMESİ, VADİLERE VE BENZERİ YERLERE İNDİĞİNDE TEŞBİHTE BULUNMASI VE BUNLARI SÖYLERKEN SESİNİ ÇOK FAZLA YÜKSELTMESİNİN YASAK OLMASI 360
172.BAB: YOLCULUKTA DUA ETMENİN MÜSTEBAB OLMASI. 361
173.BAB: KİŞİNİN İNSANLARDAN VEYA BAŞKA BİR ŞEYDEN
KORKTUĞUNDA YAPACAĞI DUA 361
174.BAB: KİŞİNİN BİR YERDE KONAKLADIĞI ZAMAN
SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 361
175.YOLCUNUN İHTİYAÇLARINI TEMİN ETTİKTEN
SONRA AİLESİNE DÖNMEK İÇİN ACELE ETMESİNİN MÜSTEHAB OLMASI 362
176.BAB: KİŞİNİN AİLESİNİN YANINA GÜNDÜZ
DÖNMESİNİN MÜSTEHAB OLMASI VE BİR ZORUNLULUK OLMADIKÇA GECE GELMESİNİN KERİH OLMASI 363
177.BAB: KİŞİNİN YOLCULUKTAN DÖNÜP BELDESİNİ
GÖRDÜĞÜ ZAMAN SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 363
178.BAB: YOLCULUKTAN DÖNEN KİMSENİN İLK ÖNCE EN
YAKININDAKİ MESCİDE GİDİP ORADA İKİ REK ve Acirc;T NAMAZ KILMASININ MÜSTEHAB OLMASI 363
179.BAB: KADININ TEK BAŞINA YOLCULUĞA ÇIKMASININ
HARAM OLMASI 364
FAZİLETLER BÖLÜMÜ
180.BAB: KUR ve Acirc;N OKUMANIN FAZİLETİ 365
181.BAB: KUR ve Acirc;N’I SIK SIK TEKRARLAMA EMRİ VE KUR ve Acirc;N’I
UNUTMAYA KARŞI UYARI 367
182.BAB: SESİ KUR ve Acirc;N’LA SÜSLEMENİN, SESİ GÜZEL KİMSEDEN
KUR’ ve Acirc;N OKUMASINI İSTEMENİN VE ONU DİNLEMENİN MÜSTEHAP OLMASI 367
183.BAB: BELİRLİ SÜRE VE ve Acirc;YETLERİ OKUMAYA TEŞVİK 368
184.BAB: KUR ve Acirc;N OKUMAK İÇİN TOPLANMANIN
MÜSTEHAB OLMASI 372
185.BAB: ABDESTİN FAZİLETİ '. 372
186.BAB: EZANIN FAZİLETİ 375
187.BAB: NAMAZLARIN FAZİLETİ 376
188.BAB: SABAH VE İKİNDİ NAMAZLARININ FAZİLETİ 377
189.BAB: MESCİDLERE GİTMENİN FAZİLETİ 379
190.BAB: NAMAZI BEKLEMENİN FAZİLETİ 380
191.BAB: CEMAATLE NAMAZ KILMANIN FAZİLETİ 381
192.BAB: SABAH VE YATSI NAMAZLARINDA CEMAATE
KATILMAYA TEŞVİK 382
193.BAB: FARZ NAMAZLARA DEVAM ETMENİN EMREDİLMESİ
FARZ NAMAZLARI TERK ETMENİN İSE KESİN OLARAK YASAK OLMASI VE TERK EDENLERE ŞİDDETLİ AZAP TEHDİDİNDE BULUNULMASI 383
194.BAB: İLK SAFIN FAZİLETİ VE ÖNDEKİ SAFLARI
DOLDURMANIN, SAFLARI DÜZGÜN VE SIK TUTMANIN EMREDİLMESİ 385
195.BAB: FARZLARLA BİRLİKTE KILINAN SÜNNET NAMAZLARIN
FAZİLETİ, BUNLARIN EN AZI İLE EN TAM OLANININ VE ARALARINDAKİLERİN BEYANI 388
196.BAB: SABAH NAMAZININ İKİ REK ve Acirc;T SÜNNETİNİN MÜEKKED
(KUVVETLİ) SÜNNET OLMASI 388
197.BAB: SABAH NAMAZININ İKİ REK ve Acirc;T SÜNNETİNİ KISA
TUTMAK BU NAMAZDA OKUNACAK SÛRELERİN VE BU NAMAZIN VAKTİNİN BEYANI 389
198.BAB: KİŞİNİN, GECE TEHECCÜD NAMAZI KILSA DA KILMASA DA SABAH NAMAZININ İKİ REK ve Acirc;T SÜNNETİNİ KILDIKTAN
SONRA SAĞ TARAFINA UZANARAK YATMASININ MÜSTEHAB
OLMASI VE BUNA TEŞVİK EDİLMESİ 193
199.BAB: ÖĞLE NAMAZININ SÜNNETİ 391
200.BAB: İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETİ 392
201.BAB: AKŞAM NAMAZININ FARZINDAN ÖNCEKİ VE
SONRAKİ SÜNNET NAMAZLAR 393
202.BAB: YATSI NAMAZINDAN ÖNCE VE SONRA KILINAN
SÜNNETLER 393
203.BAB: CUMA NAMAZININ SÜNNETİ 393
204.BAB: FARZLARIN ÖNCESİ VE SONRASINDA KILINAN
SÜNNETLER İLE DİĞER NAFİLE NAMAZLARI EVDE KILMANIN MÜSTEHAB OLMASI, NAFİLELERİ FARZ NAMAZIN KILINDIĞI YERDEN BAŞKA BİR YERDE KILMANIN VEYA FARZLA NAFİLE NAMAZI KONUŞMA İLE BİRBİRİNDEN AYIRMANIN EMREDİLMESİ 394
205.BAB: VİTİR NAMAZI KILMAYA TEŞVİK VE ONUN MÜEKKET SÜNNET OLDUĞUNUN VE VAKTİNİN BEYANI 395
206.BAB: DUH ve Acirc; NAMAZININ FAZİLETİ, BU NAMAZIN EN AZ,
EN FAZLA VE ORTALAMA REK ve Acirc;T SAYISINININ BEYANI VE BU
NAMAZI KILMAYA TEŞVİK 396
207.BAB: GÜNEŞİN YÜKSELİŞİNDEN ZEVALİNE KADAR
DUH ve Acirc; NAMAZI KILMANIN CAİZ OLMASI DUH ve Acirc; NAMAZINI SICAKLIĞIN ARTTIĞI VE GÜNEŞİN İYİCE YÜKSELDİĞİ ZAMANDA KILMAK DAHA FAZİLETLİDİR 397
208.BAB: TAHİYYETÜ’L-MESCİD NAMAZI KILMAYA TEŞVİK
HANGİ VAKİTTE OLURSA OLSUN TAHİYYETÜ’L-MESCİD NİYETİYLE VEYA FARZ, SÜNNET YA DA NAFİLE İKİ REK ve Acirc;T NAMAZ KILMADAN OTURMANIN KERİH OLMASI 397
209.BAB: ABDESTTEN SONRA İKİ REK ve Acirc;T NAMAZ KILMANIN
GÜZEL OLMASI 397
210.BAB: CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ VE CUMA NAMAZININ FARZ OLMASI CUMA NAMAZI İÇİN GUSÜL ABDESTİ ALMANIN, GÜZEL KOKU SÜRÜNMENİN, ERKENDEN CUMAYA GİTMENİN, CUMA GÜNÜ DUA ETMENİN VE PEYGAMBER SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’E SALAV ve Acirc;T GETİRMENİN FAZİLETİ CUMA
GÜNÜ DUALARIN KABUL EDİLDİĞİ VAKTİN BEYANI CUMADAN
SONRA ALLAH’I ÇOK ZİKRETMENİN MÜSTEHAB OLMASI 398
211.BAB: BİR NİMET ELDE EDİLİNCE VE AÇIK BİR
BELADAN KURTULUNCA ŞÜKÜR SECDESİ YAPMANIN MÜSTEHAB OLMASI 400
212.BAB: GECE NAMAZININ FAZİLETİ 401
213.BAB: RAMAZAN AYINDA TERAVİH NAMAZI KILMANIN
GÜZEL OLMASI 406
214.BAB: KADİR GECESİNİ İBADETLE GEÇİRMENİN FAZİLETİ VE
KADİR GECESİNİN HANGİ GECEDE OLDUĞUNUN BEYANI 604
215.BAB: MİSVAKIN FAZİLETİ VE FITRAT ÖZELLİKLERİ 408
216.BAB: ZEK ve Acirc;TIN KESİN OLARAK FARZ OLMASI ZEK ve Acirc;TIN
FAZİLETİNİ VE ZEK ve Acirc;TLA İLGİLİ KONULARI AÇIKLAMA 409
217.BAB: RAMAZAN ORUCUNUN FARZ OLMASI ORUCUN
FAZİLETİNİN VE ORUÇLA İLGİLİ KONULARIN BEYANI 413
218.BAB: RAMAZAN AYINDA CÖMERT OLMAK, İYİLİK
YAPMAK VE ÇOK HAYIR İŞLEMEK, ÖZELLİKLE DE RAMAZAN AYININ SON ON GÜNÜNDE BUNLARI DAHA FAZLA YAPMAK 415
219.BAB: ŞABAN AYININ YARISINDAN SONRA ORUÇ TUTARAK RAMAZAN AYINI ORUÇLA KARŞILAMANIN YASAK OLMASI, SADECE ŞABAN AYINI ORUÇLU GEÇİREN VEYA PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİ GİBİ BELİRLİ GÜNLERDE ORUÇ TUTMA ADETİ BULUNAN VE BU ADETİ RAMAZAN’DAN ÖNCEKİ GÜNE RASTLAYAN KİMSELERİN ORUÇ TUTABİLECEKLERİ... 416
220.BAB: HİL ve Acirc;L GÖRÜLÜNCE NE SÖYLENİR? 417
221.BAB: SAHURUN FAZİLETİ, FECRİN DOĞMASINDAN ENDİŞE
EDİLMEDİĞİ SÜRECE SAHURUN GECİKTİRİLMESİ 417
222.BAB: ORUÇ AÇMAKTA ACELE ETMENİN FAZİLETİ ORUCUN AÇILACAĞI ŞEYLER VE ORUÇ AÇTIKTAN
SONRA SÖYLENECEK SÖZLER 418
233.BAB: ORUÇLU KİMSEYE DİLİNİ VE ORGANLARINI
ŞERİATA AYKIRI İŞLERDEN, KÖTÜ SÖZLERDEN VE
BENZERİ ŞEYLERDEN KORUMASININ EMREDİLMESİ 419
224.BAB: ORUÇLA İLGİLİ BAZI MESELELER 419
225.BAB: MUHARREM VE ŞABAN AYLARI İLE HARAM AYLARDA
TUTULAN ORUCUN FAZİLETİ 420
226.BAB: ZİLHİCCE’NİN İLK ON GÜNÜNDE TUTULAN
ORUCUN VE DİĞER İBADETLERİN FAZİLETİ 421
227.BAB: AREFE GÜNÜNDE VE MUHARREM AYININ
DOKUZUNCU VE ONUNCU GÜNLERİNDE TUTULAN ORUCUN FAZİLETİ 421
228.BAB: ŞEVVAL AYINDA ALTI GÜN ORUÇ TUTMANIN
MÜSTEHAB OLMASI 422
229.BAB: PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİ ORUÇ
TUTMANIN ÜSTEHAB OLMASI 422
230.BAB: HER AYDA ÜÇ GÜN ORUÇ TUTMANIN
GÜZEL OLMASI 422
231.BAB: ORUÇLUYA İFTAR VEREN KİŞİNİN VE YANINDA YEMEK YENİLEN ORUÇLUNUN FAZİLETİ VE KİŞİNİN YANINDA YEMEK YEDİĞİ KİMSEYE (ORUÇLUYA)
DUA ETMESİ 423
İTİK ve Acirc;F BÖLÜMÜ
232.BAB: İTİK ve Acirc;FIN FAZİLETİ 425
HAC BÖLÜMÜ
233.BAB: HACCIN FARZ OLMASI VE FAZİLETİ 426
CİHAD BÖLÜMÜ
234.BAB: CİHADIN FAZİLETİ 429
235.BAB: AHİRETTEKİ SEVAP BAKIMINDAN ŞEHİT SAYILANLARIN BEYANI K ve Acirc;FİRLERLE SAVAŞIRKEN
ÖLDÜRÜLENLERİN AKSİNE BUNLARIN CENAZELERİ YIKANIR VE CENAZE NAMAZLARI KILINIR 444
236.BAB: KÖLE AZADININ FAZİLETİ 445
237.BAB: KÖLELERE İYİLİKTE BULUNMANIN FAZİLETİ 446
238.BAB: HEM ALLAH’IN HAKKINI HEM DE EFENDİLERİNİN
HAKKINI YERİNE GETİREN KÖLENİN FAZİLETİ 446
239.BAB: KARGAŞA VE FİTNE ZAMANLARI İLE BENZERİ
DURUMLARDA İBADETİN FAZİLETİ 447
240.BAB: SATIŞTA VE ALIŞTA, ALMADA VE VERMEDE MÜSAHAMA GÖSTERMENİN, BORCU ÖDEMEDE VE ONU
İSTEMEDE GÜZEL DAVRANMANIN, ÖLÇÜ VE TARTIDA ALICIYA FAZLA VERMENİN FAZİLETİ EKSİK ÖLÇMENİN YASAK OLMASI ZENGİN OLSUN FAKİR OLSUN BORÇLUYA ZAMAN TANIMANIN
VE BORCUN BİR KISMINDAN VAZGEÇMENİN FAZİLETİ 744
İLİM BÖLÜMÜ
241.BAB: İLMİN FAZİLETİ 450
ALLAH TE ve Acirc;L ve Acirc;’YA HAMD VE ŞÜKÜR BÖLÜMÜ 454
242.BAB: HAMD VE ŞÜKRÜN FAZİLETİ 454
ALLAH RESÛLÜ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’E
SALAVAT GETİRME BÖLÜMÜ
243.BAB: ALLAH RESÜLÜ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’E
SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ 456
ZİKİRLER BÖLÜMÜ
244.BAB: ZİKRİN FAZİLETİ VE ZİKRE TEŞVİK 461
245.BAB: AYAKTAYKEN, OTURURKEN, YATARKEN, ABDESTSİZKEN, CÜNÜPKEN VE HAYIZLI İKEN ALLAH’I ZİKRETMEK. ANCAK KUR’ ve Acirc;N OKUMAK HARİÇTİR.
ÇÜNKÜ CÜNÜP VE HAYIZLI KİMSENİN KUR’ ve Acirc;N
OKUMASI HEL ve Acirc;L DEĞİLDİR 477
246.BAB: UYKUDAN ÖNCE VE UYANINCA OKUNACAK DUA 478
247.BAB: ZİKİR HALKALARININ FAZİLETİ, ZİKİR HALKALARINA
DEVAM ETMENİN TEŞVİK EDİLMESİ VE MAZERETSİZ OLARAK ZİKİR HALKASINDAN AYRILMANIN YASAK OLMASI 478
248.BAB: SABAH VE AKŞAM VAKİTLERİNDE ALLAH’I
ZİKRETMEK 482
249.BAB: UYUMADAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR 486
DUALAR BÖLÜMÜ
250.BAB: DUANIN FAZİLETİ 491
251.BAB: KİŞİYE GIYABINDA YAPILAN DUANIN FAZİLETİ 503
252.BAB: DUA İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KONULAR 504
253.BAB: VELİLERİN KERAMETLERİ VE FAZİLETLERİ 506
YASAKLANAN İŞLER BÖLÜMÜ
254.BAB: GIYBETİN HARAM OLMASI VE DİLE SAHİP
OLMA EMRİ 517
255.BAB: GIYBETİ DİNLEMENİN HARAM OLMASI HARAM
GIYBETİ DİNLEYEN KİŞİNİN SÖYLEYENE KARŞI ONU REDDETMESİ, BUNU YAPAMAZ VEYA O KİMSE KABUL ETMEZSE İMK ve Acirc;NI VARSA O MECLİSİ TERK ETMESİ 521
256.BAB: MÜBAH OLAN GIYBETİN BEYANI 522
257.BAB: İNSANLARIN ARASINI BOZMAK İÇİN İNSANLAR
ARASINDA SÖZ TAŞIMANIN HARAM OLMASI 525
258.BAB: KÖTÜLÜĞÜN YAYILMASINDAN KORKULMASI GİBİ
BİR İHTİYAÇ OLMADIKÇA YÖNETİCİLERE İNSANLARIN KENDİ ARALARINDA KONUŞTUKLARI SÖZLERİ TAŞIMANIN YASAKLANMIŞ OLMASI 526
259.BAB: İKİYÜZLÜLÜĞÜN KÖTÜLENMESİ 526
260.BAB: YALANIN HARAM OLMASI 527
261.BAB: YALANIN CAİZ OLDUĞU YERLERİN BEYANI 531
BAB:KİŞİYİ SÖYLEYECEĞİ VE ANLATACAĞI SÖZLERİN DOĞRULUĞUNU ARAŞTIRMAYA TEŞVİK 532
263.BAB: YALANCI ŞAHİTLİĞİN ŞİDDETLİ HARAM
OLDUĞUNUN BEYANI 533
264.BAB: BELLİ BİR İNSANA VEYA HAYVANA LANET ETMENİN
HARAM OLMASI 533
265. BAB: İSİM VERMEDEN BAZI GÜNAHK ve Acirc;R KİMSELERELANET ETMENİN CAİZ OLMASI 535
266. BAB: HAKSIZ YERE BİR MÜSLÜMANA SÖVMENİN KÖTÜ SÖZLER SÖYLEMENİN HARAM OLMASI 536
267 BAB: HAKSIZ YERE VE DİNÎ BİR MASLAHAT OLMAKSIZIN ÖLÜLERE SÖVMENİN HARAM OLMASI 537
268.BAB: EZİYET ETMENİN YASAK OLMASI 538
269.BAB: BUĞZETMENİN, İLİŞKİYİ KESMENİN VE SIRT
ÇEVİRMENİN YASAK OLMASI 538
270.BAB: HASEDİN (KISKANÇLIĞIN) HARAM OLMASI 539
271.BAB: İNSANLARIN AYIP VE KUSURLARINI ARAŞTIRMANIN VE KİŞİNİN İŞİTİLMESİNİ İSTEMEDİĞİ
SÖZLERİNİ DİNLEMENİN YASAK OLMASI 540
272.BAB: MÜSLÜMANLARA GEREKSİZ YERE SÛ-İ ZANDA
BULUNMANIN YASAK OLMASI 541
273.BAB: MÜSLÜMANI HAKİR GÖRMENİN HARAM OLMASI. 541
274.BAB: MÜSLÜMANIN BAŞINA GELMİŞ BİR MUSİBETE SEVİNMENİN YASAK OLMASI 542
275.BAB: AÇIK ŞER’Î HÜKÜMLERE GÖRE S ve Acirc;BİT OLAN NESEPLERE DİL UZATMANIN HARAM OLMASI 543
276.BAB: ALDATMANIN VE HİLE YAPMANIN YASAK OLMASI 543
277.BAB: VERİLEN SÖZÜ TUTMAMANIN HARAM OLMASI 544
278.BAB: YAPILAN BAĞIŞLARI VE BENZERİ ŞEYLERİ BAŞA KAKMANIN YASAKLANMASI 546
279.BAB: ÖVÜNME VE AŞIRI GİTMENİN YASAKLANMASI 546
280.BAB: BİD’ATÇI OLAN VEYA GÜNAHK ve Acirc;R OLDUĞU
AÇIĞA ÇIKMIŞ KİMSELER İLE BENZERİ KİMSELER DIŞINDA MÜSLÜMANLARIN ÜÇ GÜNDEN FAZLA BİRBİRLERİNE KÜSMELERİNİN HARAM OLMASI 547
281.BAB: BİR İHTİYAÇ DURUMU HARİÇ İKİ KİŞİNİN İZİN ALMADAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYİ BIRAKIP ARALARINDA ONLARI DUYMAYACAĞI ŞEKİLDE GİZLİCE KONUŞMALARININ YASAK
OLMASI ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ANLAYAMACAĞI BİR DİLDE
KONUŞMALARI DA AYNI ŞEKİLDE YASAKTIR 549
282.BAB: KÖLEYİ, HAYVANI, KADINI VE ÇOCUĞU, ŞER’Î BİR SEBEP BULUNMADIKÇA VEYA EDEB SINIRINI AŞACAK DERECEDE CEZALANDIRMANIN YASAK OLMASI 550
283.BAB: KARINCAYA VE BENZERLERİNE VARINCAYA KADAR TÜM HAYVANLARI ATEŞLE YAKMANIN HARAM OLMASI 552
284.BAB: ALACAKLI KİMSE ALACAĞINI İSTEDİĞİNDE ZENGİN KİMSENİN BORCUNU GECİKTİRMESİNİN HARAM OLMASI.. 552
285.BAB: KİŞİNİN BAĞIŞLADIĞI KİŞİYE TESLİM ETMEDİĞİ BAĞIŞTAN VE TESLİM ETMİŞ OLSUN VEYA OLMASIN ÇOCUĞUNA YAPTIĞI BAĞIŞTAN DÖNMESİNİN MEKRUH OLMASI KİŞİNİN SADAKA, ZEK ve Acirc;T, KEF ve Acirc;RET VEYA BENZERİ BİR ŞEY OLARAK VERDİĞİ BİR MALI VERDİĞİ KİMSEDEN SATIN ALMASININ MEKRUH OLMASI,
BUNLARI İNTİKAL ETTİĞİ BİR BAŞKA KİŞİDEN
ALMASINDA İSE BİR SAKINCA BULUNMAMASI 553
286.YETİMİN MALINI YEMENİN KESİNLİKLE
HARAM OLMASI 554
287.BAB: FAİZİN ŞİDDETLE HARAM OLMASI 554
288.BAB: RİYANIN HARAM OLMASI 555
289.BAB: RİYA OLMADIĞI H ve Acirc;LDE RİYA ZANNEDİLENLER 557
290.BAB: ŞER’Î BİR İHTİYAÇ OLMADIKÇA YABANCI BİR KADINA VE GÜZEL BİR GENCE BAKMANIN HARAM OLMASI..557
291.BAB: YABANCI BİR KADINLA BAŞBAŞA
KALMANIN HARAM OLMASI 559
292.BAB: GÎYİM-KUŞAM, DAVRANIŞ VE DİĞER HUSUSLARDA ERKEKLERİN KADINLARA, KADINLARIN DA ERKEKLERE BENZEMELERİNİN HARAM OLMASI 560
193.BAB: ŞEYTANA VE K ve Acirc;FİRLERE BENZEMENİN
YASAK OLMASI 561
194.BAB: KADIN VE ERKEĞİN SAÇLARINI SİYAHA
3 O YAMALARININ YASAK OLMASI 561
195.BAB: BAŞIN BİR KISMININ TIRAŞ EDİLİP BİR KISMININ BIRAKILMASININ YASAK OLMASI VE KADIN İÇİN DEĞİL DE ERKEK İÇİN SAÇIN TAMAMINI TIRAŞ
ETMENİN MÜBAH OLMASI 562
296.BAB: SAÇ EKLEMENİN, DÖVME YAPTIRMANIN
YE DİŞLERİN ARASINI AÇTIRMANIN HARAM OLMASI 562
297.BAB: SAKAL, SAÇ VE BAŞKA YERLERDEKİ BEYAZ KILLARI
YOLMANIN VE GENÇLERİN İLK ÇIKAN SAKALLARINI DOLMALARININ YASAK OLMASI 563
298.BAB: BİR MAZERET BULUNMADIKÇA SAĞ ELLE
TEMİZLENMENİN VE SAĞ ELLE CİNSEL ORGANA DOKUNMANIN MEKRUH OLMASI 564
299.BAB: BİR MAZERET BULUNMADIKÇA TEK BİR AYAKKABI
VEYA MEST İLE YÜRÜMENİN MEKRUH OLMASI BİR MAZERET 3 ULUNMADIKÇA AYAKTA AYAKKABI VEYA MEST GİYMENİN MEKRUH OLMASI 564
300.BAB: UYUMADAN ÖNCE EVDE LAMBA VE BENZERİ
> EYLERİ YANAR H ve Acirc;LDE BIRAKMANIN YASAK OLMASI 565
301.BAB: FAYDASI OLMAYAN VE ZOR OLAN BİR ŞEYİ
YAPMAK VE SÖYLEMEK OLAN TEKELLÜFÜN YASAK OLMASI 565
302.BAB: ÖLÜYE FERYAT-FİGAN AĞLAMANIN, YÜZÜ
TIRMALAMANIN, YAKAYI YIRTMANIN, SAÇI-BAŞI YOLMANIN, SAÇI KAZITMANIN VE KİŞİNİN KENDİSİNE BEDDUA ETMESİNİN HARAM OLMASI 566
303.BAB: K ve Acirc;HİNE, MÜNECCİME, ARR ve Acirc;FA (GİZLİ ŞEYLERDEN HABER VERENLERE), KUMA ÇİZGİ ÇİZİP GELECEKTEN HABER VERDİĞİNİ İDDİA EDENLERE VE ÇAKIL TAŞI, ARPA VE BENZERİ
ŞEYLERLE FAL AÇANLARA GİTMENİN YASAK OLMASI 865
304.BAB: UĞURSUZ SAYMANIN YASAK OLMASI 570
305.BAB: YAYGI, TAŞ, ELBİSE, DİRHEM, DİNAR, YASTIK, MİNDER
VE BAŞKA ŞEYLER ÜZERİNE CANLI RESMİ YAPMANIN HARAM OLMASI DUVAR, ÖRTÜ, SARIK, ELBİSE VE BENZERİ ŞEYLER ÜZERİNDE RESİM BULUNDURMANIN HARAM OLMASI RESİMLERİ YOK ETMENİN EMREDİLMESİ 570
306.BAB: AV, ÇOBAN VE ZİRAAT KÖPEKLERİ DIŞINDA KÖPEK
BESLEMENİN HARAM OLMASI 572
307.BAB: DEVE VE DİĞER HAYVANLARA ÇAN TAKMANIN
MEKRUH OLMASI YOLCULUKTA KÖPEK VE ÇAN BULUNDURMANIN MEKRUH OLMASI 573
308.BAB: PİSLİK YİYEN ERKEK VEYA DİŞİ DEVEYE BİNMENİN
MEKRUH OLMASI BU HAYVANIN TEMİZ YEM YİYİP DE ETİNİN TEMİZLENMESİ DURUMUNDA MEKRUHLUĞUN ORTADAN KALKMASI 573
309.BAB: MESCİDE TÜKÜRMENİN YASAK OLMASI
MESCİDDE TÜKÜRÜK GÖRÜLDÜĞÜNDE ONUN ORTADAN KALDIRILMASININ VE MESCİDİN PİSLİKLERDEN ARINDIRILMASININ EMREDİLMESİ 573
310.BAB: MESCİDDE TARTIŞMANIN, YÜKSEK SESLE KONUŞMANIN, KAYIP BİR ŞEYİ SORUŞTURMANIN, ALIM, SATIM, KİRALAMA VB. İŞLER YAPMANIN MEKRUH OLMASI 574
311.BAB: SARIMSAK, SOĞAN, PIRASA VE BENZERİ KÖTÜ
KOKULU ŞEYLER YİYEN KİMSENİN BİR ZARURET BULUNMADIKÇA O ŞEYİN KOKUSU KAYBOLMADAN MESCİDE GİRMESİNİN YASAK OLMASI 575
312.BAB: CUMA GÜNÜ İMAM HUTBE OKURKEN DİZLERİ DİKEREK ELLERİ DİZLERDE KAVUŞTURUP OTURMANIN MEKRUH OLMASI. ÇÜNKÜ BU OTURUŞ UYKUYU GETİRİR,
HUTBEYİ DİNLEMEYE ENGEL OLUR VE BU DURUMDA
ABDESTİN KAÇMASINDAN ENDİŞE EDİLİR 675
513.BAB: KURBAN KESMEK İSTEYEN VE ZİLHİCCE’NİN ONUNCU GÜNÜNE GİREN KİŞİNİN, KURBAN KESİNCEYE KADAR SAÇINI VEYA TIRNAKLARINI KESMESİNİN YASAK OLMASI 576
314.BAB: PEYGAMBER, K ve Acirc;BE, MELEKLER, SEMA, ATALAR, HAYAT, RUH, LİDER, YÖNETİCİNİN NİMETİ, FALANIN TÜRBESİ VE LSLA.NET GİBİ MAHLÛK OLAN ŞEYLER ADINA YEMİN ETMENİN
YASAK OLMASI EMANET ADINA YEMİNİN DAHA ŞİDDETLİ YASAK OLMASI 577
315.BAB: KASITLI OLARAK YALAN YERE YEMİN ETMENİN
BÜYÜK GÜNAH OLMASI 578
316.BAB: BİR KONUDA YEMİN EDEN VE ONDAN BAŞKASININ DAHA HAYIRLI OLDUĞU GÖREN KİŞİNİN,
HAYIRLI OLANI YAPIP YEMİNİNDEN DOLAYI KEF ve Acirc;RET
VERMESİNİN MENDUB OLMASI 579
W BAB: YEMİN-İ LAĞVIN BAĞIŞLANDIĞI VE KEFARETİNİN BULUNMADIĞI YEMİN-İ LAĞV, YEMİN KASTI OLMAKSIZIN DİL ALIŞKANLIĞIYLA ADET İCABI "HAYIR, VALLAHİ," "EVET,
VALLAHİ" GİBİ KONUŞURKEN SÖYLENEN YEMİNDİR 580
318.BAB: DOĞRU DA OLSA ALIŞVERİŞTE YEMİN ETMENİN MEKRUH OLMASI 580
319.BAB: KİŞİNİN "ALLAH RIZASI İÇİN" DİYEREK CENNETTEN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMESİNİN MEKRUH OLMASI. "ALLAH’IN ADIYLA" DİYEREK VEYA ALLAH’IN .ADINI ARACI KILARAK İSTEKTE BULUNAN KİŞİYİ GERİ ÇEVİRMENİN MEKRUH OLMASI 581
3Z0.BAB: KİŞİNİN YÖNETİCİ VE BAŞKA KİMSELER İÇİN SAHÎNŞAH DEMESİNİN HARAM OLMASI. ÇÜNKÜ 5AHİNŞAH, MELİKLER MELİKİ ANLAMINA GELİR VE BUNUNLA ALLAH SÜBH ve Acirc;NEHU VE TE ve Acirc;L ve Acirc;’DAN BAŞKASI
VASIFLANDIRILAMAZ 581
531.BAB: FASIK, BİD’ATÇI GİBİ KİMSELERE "EFENDİM" VE BENZERİ SÖZLERLE HİTAP ETMENİN YASAK OLMASI 582
322.BAB: HUMMAYA SÖVMENİN MEKRUH OLMASI 582
323.BAB: RÜZG ve Acirc;RA SÖVMENİN YASAK OLMASI VE
RÜZG ve Acirc;R ESTİĞİ ZAMAN SÖYLENECEK SÖZLERİN BEYANI 582
324.BAB: HOROZA SÖVMENİN MEKRUH OLMASI 583
325.BAB: KİŞİNİN "ŞU YILDIZ SAYESİNDE BİZE YAĞMUR
YAĞDI" DEMESİNİN YASAK OLMASI 583
326.BAB: KİŞİNİN BİR MÜSLÜMANA "EY K ve Acirc;FİR!"
DEMESİNİN HARAM OLMASI 584
327.BAB: ÇİRKİN VE KÖTÜ KONUŞMANIN YASAK OLMASI.... 584
328.BAB: KİŞİNİN AĞZINI YAYARAK, KENDİNİ SANATLI KONUŞMAYA ZORLAYARAK, HALK ARASINDA BİLİNMEYEN SÖZCÜKLER KULLANARAK VE AVAMA KARŞI GRAMER İNCELİKLERİNDEN BAHSEDEREK KONUŞMASININ MEKRUH
OLMASI 584
329.BAB: KİŞİNİN "NEFSİM PİS OLDU" DEMESİNİN
MEKRUH OLMASI 585
330.BAB: ÜZÜME KERM DEMENİN MEKRUH OLMASI 585
331.BAB: NİK ve Acirc;H VB. ŞER’Î BİR MAKSAT BULUNMADIKÇA
BİR KADININ GÜZELLİĞİNİ BİR ERKEĞE ANLATMANIN YASAK OLMASI 586
332.İNSANIN DUA EDERKEN "ALLAH’IM! DİLERSEN BENİ
BAĞIŞLA" DEMESİNİN MEKRUH OLMASI BİLAKİS KİŞİ İSTEDİĞİNİ KESİN BİR DİLLE İSTEMELİDİR 586
333.BAB: "ALLAH DİLERSE VE FALAN DA DİLERSE"
DEMENİN MEKRUH OLMASI 587
334.BAB: YATSI NAMAZINDAN SONRA KONUŞMANIN
MEKRUH OLMASI 587
335.BAB: ŞER’Î BİR ÖZRÜ BULUNMADIKÇA KOCASI YATAĞA
ÇAĞIRDIĞI ZAMAN KADININ ONU REDDETMESİNİN HARAM OLMASI 588
336.BAB: KOCASI YANINDA İKEN KADININ ONUN İZNİ
OLMADAN NAFİLE ORUÇ TUTMASININ HARAM OLMASI 588
BAB: İMAMA UYAN KİMSENİN İMAMDAN ÖNCE BAŞINI RÜKÛDAN VE SECDEDEN KALDIRMASININ
HARAM OLMASI 588
338.BAB: NAMAZDA ELİ BÖĞRE KOYMANIN
MEKRUH OLMASI 589
559.BAB: KİŞİNİN YEMEK HAZIRKEN VE CANI YEMEĞİ ZEKERKEN VEYA KÜÇÜK YA DA BÜYÜK ABDESTE
SIKIŞIKKEN NAMAZ KILMASININ MEKRUH OLMASI 589
540.BAB: NAMAZDA İKEN GÖZLERİ SEMAYA DİKMENİN
YASAK OLMASI 589
541.BİR MAZERET BULUNMADIKÇA NAMAZDA SAĞA-SOLA
BAKMANIN MEKRUH OLMASI 589
542.BAB: KABİRLERE DOĞRU NAMAZ KILMANIN
YASAK OLMASI 590
543.BAB: NAMAZ KILANIN ÖNÜNDEN GEÇMENİN
HARAM OLMASI 590
544.BAB: İMAMA UYACAK KİŞİNİN, MÜEZZİN KAMETE
BAŞLADIKTAN SONRA O FARZ NAMAZIN SÜNNETİ VEYA BAŞKA BİR NAFİLE OLSUN NAFİLE NAMAZ KILMAYA BAŞLAMASININ MEKRUH OLMASI 095
545.BAB: SADECE CUMA GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN VE DİĞER
GECELERİ BIRAKIP SADECE CUMA GECESİ NAMAZ KILMANIN MEKRUH OLMASI 590
546.VİSAL ORUCU TUTMANIN HARAM OLMASI VİSAL ORUCU KİŞİNİN HİÇBİR ŞEY YEMEDEN VE İÇMEDEN
İKİ VEYA DAHA FAZLA GÜN ORUÇ TUTMASIDIR 591
347.BAB: KABİR ÜZERİNE OTURMANIN HARAM OLMASI 591
348.BAB: KABİRLERİN KİREÇLENMESİNİN VE ÜZERİNE BİNA
YAPILMASININ YASAK OLMASI 592
349.BAB: KÖLENİN EFENDİSİNDEN KAÇMASININ ŞİDDETLE
HARAM OLMASI 592
350.BAB: HADLERİN UYGULANMAMASI İÇİN ARACILIK
YAPMANIN HARAM OLMASI 592
351.BAB: İNSANLARIN GELİP GEÇTİĞİ YOLLARA,
GÖLGELENDİKLERİ YERLERE, SU KENARLARINA VE BENZERİ YERLERE ABDEST BOZMANIN YASAK OLMASI 593
352.BAB: DURGUN SUYA KÜÇÜK ABDEST BOZMANIN VE PİS
ŞEYLER ATMANIN YASAK OLMASI 593
353.BAB: BİR BABANIN MAL BAĞIŞLARKEN ÇOCUKLARI
ARASINDA AYRIM YAPMASININ MEKRUH OLMASI 594
354.BAB: BİR KADININ KOCASI DIŞINDA ÖLEN BİR KİŞİ İÇİN
ÜÇ GÜNDEN FAZLA YAS TUTMASININ HARAM OLMASI KADIN, KOCASINA İSE DÖRT AY ON GÜN YAS TUTAR 594
355.BAB: ŞEHİRLİNİN KÖYLÜ ADINA SATIŞ YAPMASININ, PAZARA MAL SATMAYA GELENLERİ PAZAR DIŞINDA KARŞILAMANIN, KİŞİNİN (DİN) KARDEŞİNİN SATIŞI ÜZERİNE SATIŞ YAPMASININ, BİR KİŞİNİN EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNDUĞU BİR KADINA
O KİŞİ İZİN VERMEDİKÇE VEYA VAZGEÇMEDİKÇE EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNMANIN HARAM OLMASI 595
356.BAB: ŞERİATIN İZİN VERDİĞİ YERLER DIŞINDA MALI ZAYİ
ETMENİN YASAK OLMASI 596
357.BAB: CİDDİ YA DA ŞAKA OLSUN, MÜSLÜMAN BİR KİMSEYE
SİLAH DOĞRULTMANIN YASAK OLMASI KININDAN ÇEKİLMİŞ OLARAK KILIÇ ALIP VERMENİN YASAK OLMASI 597
358.BAB: BİR MAZERET BULUNMADIKÇA EZAN OKUNDUKTAN
SONRA FARZ NAMAZI KILINCAYA KADAR MESCİDDEN ÇIKMANIN MEKRUH OLMASI 598
359.BAB: BİR MAZERET BULUNMADIKÇA GÜZEL KOKUYU
GERİ ÇEVİRMENİN MEKRUH OLMASI 598
360.BAB: KENDİNİ BEĞENME VE BENZERİ BİR
KÖTÜLÜKTEN KORKULAN KİŞİYİ YÜZÜNE KARŞI ÖVMENİN MEKRUH OLMASI ÖVMENİN BUNDAN EMİN OLUNAN KİMSE İÇİN CAİZ OLMASI 598
361.BAB: SALGIN HASTALIĞIN BULUNDUĞU BİR,
BÖLGEDEN KAÇMANIN VE BÖYLE BİR BÖLGEYE GİRMENİN MEKRUH OLMASI 600
BAB: SÎHÎR YAPMANIN ŞİDDETLİ HARAM OLMASI 601
BAB: DÜŞMAN ELİNE GEÇME KORKUSU I- .YUNDUĞUNDA MUSHAF’LA K ve Acirc;FİRLERİN MEMLEKETLERİNE YOLCULUK YAPMANIN AKLANMIŞ OLMASI 602
BAB: YEMEDE, İÇMEDE, TEMİZLİKTE VE DİĞER İŞLERDE
İTİN VE GÜMÜŞ KAP KULLANMANIN HARAM OLMASI 602
KİŞİNİN ZAFERAN (SARI RENK) İLE BOYANMIŞ ELBİSE
SİYMESİNİN HARAM OLMASI 603
BAB: BİR GÜNÜ GECEYE KADAR SUSARAK SEĞİRMENİN YASAK OLMASI 603
BAB: KİŞİNİN KENDİSİNİN BABASINDAN BAŞKA BİRİNİN SOYUNDAN GELDİĞİNİ İDDİA ETMESİNİN VE KÖLENİN KENDİ EFENDİLERİNDEN BAŞKASINI EFENDİ KABUL ETMESİNİN
HARAM OLMASI 604
M. BAB: ALLAH’IN VEYA RESÜLÜ SALLALLAHU ALEYHİ VE ' ELLEM’İN YASAKLADIĞI ŞEYLERDEN SAKINMAK 605
569. BAB: BİR YASAĞI ÇİĞNEYEN KİŞİNİN SÖYLEYECEĞİ VE YAPACAĞI ŞEYLER 605
FARKLI KONULARDA İLGİ ÇEKİCİ HADİSLER BÖLÜMÜ
BAB:FARKLI KONULARDA İLGİ ÇEKİCİ HADİSLER 607
571.BAB: İSTİĞFAR 628
BAB: ALLAH TE ve Acirc;L ve Acirc;’NIN MÜ’MİNLER İÇİN CENNETTE HAZIRLAMIŞ OLDUĞU ŞEYLERİN BEYANI 631
İNDEKS 639

Benzer Ürünler
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.