Rüya Tabirleri Ansiklopedisi İmam Nablusi - Seyyid Süleyman-1587 (001114)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €29,09
İndirimli : €17,11  + KDV
KDV Dahil : €20,36
Test2
15
:

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi İmam Nablusi - Seyyid Süleyman


Ürün Özellikleri:


Yayınevi : Gonca Yayınevi
Yazar : İmam Nablusi - Seyyid Süleyman
Kapak Kalitesi : Ciltli
Sayfa Kalitesi : 2.Hamur
Sayfa Sayısı : 930
Dil : Türkçe
Ebat : 16 x 23,5 cm
Ağırlık : 1020 gr


Bismillâhirrahmânirrahîm

RÜYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Rüya,uyku sırasında aynen uyanıkmış gibi çeşitli olayların yaşanması haline "düş"denir.
Rüya,çağlar boyunca bütün toplumlarda büyük önem görmüştür.Rüyanın mahiyeti ve kökeni hakkında çok şeyler yazılıp söylenmiştir.Ancak bu yazılıp söylenenler her topluma ve her kültüre göre ayrı ayrı olagelmiş ve hep değişkenlik arzetmiştir.Tarihte bazı insan topluluklarında rüyaya büyük önem verilmiş ve bazen bu rüya tabirleri kitaplar halinde toplanmıştır.Umumiyetle rüya,uyanıklık halinin bir uzantısıdır,etkisinde kalanın sevindirici veya üzücü olayların uyku halinde yaşanması olayıdır. Islâm'da rüya,hukukî bir kaynak ve delil değildir.Yalnız gören kişi ile alakalıdır.O kişi de bu rüyasını hayra yorar ve bu rüya yalnız kendisini bağlar.
Rüya, "Allah Teâlâ'rım melek vasıtasıyla hakikat veya kinaye olarak kulun şuurunda uyandırdığı enfusî idrâkler ve vicdanî duygular veya şeytânî telkinlerden meydana gelen karışık hayallerden ibarettir" şeklinde de tarif edilmiştir.
Rüya,uykuda bütün duygu ve bilinç hallerinin tamamen yok olmadığı bir sırada meydana gelir.Nitekim rüya,uykunun az olduğu sabaha karşı daha çok görülür.Rüyada görülmesi mümkün olan şeyler görülür.Uyanıkken görülemiyecek olan şeyleri rüyada görmek mümkün değildir.Bir kişi rüyada aynı anda hem ayakta ve hem de otururken görülmez.Mümkün ve olağan olmayan şeyleri rüyada görmek kâm yoktur.Rüya bir idrâk işidir.Zira rüya insanların.kalplerinde yaratılan ve oraya yerleşen şeyin hayal etme ve düşünme yoluyla idrâk edilmesi demektir.
Müslümanların dışındaki birtakım çevreler de bu konuda tutarsız ve reddedilmeye mahkûm bir sürü şeyler söylemişlerdir.Ancak sağlıklı görüş sahibi âlimlerin ve imamların görüşü makbuldür.Allah Teâlâ uyanık insanın kalbinde,birtakım itikadlar yarattığı gibi,uyuyan insanın kalbinde de bazı itikadlar yaratır.Allah Teâla uyuyan insanın
kalbinde yarattığı itikadları başka zamanlarda yarattığı birtakım şeylerin belirtisi ve aynası haline sokar.Rüyada görülen durum,bazen aynası olduğu işe aykırı olur.Uyanık kişinin kalbinde yaratılan itikad ve kanaat,bazı olayların aynası görünümünde olmasına rağmen bu ve not;nun tersi çıkabilir.Meselâ bulut yağmurun belirtisidir.Allah Teâlâ bulutu yağmurun belirtisi olarak yaratmıştır.Ama bazen bulut olmasına rağmen yağmur yağmayabilir.Aynı şekilde insanın kalbinde yarattığı itikadı ve inancı,bir hadisenin belirtisi olarak yaratmıştır.Fakat bazen yağmur yağmadığı gibi o olay da olmayabilir.Uyku halindeki insanın kalbinde sözkonusu itikad bazen meleğin huzurunda oluşur.Bu takdirde sevindirici rüya görülür.Bazen de şeytanın hazır bulunduğu bir zamanda oluşur.Bu takdirde de üzüntülü ve zararlı rüya görülür. Rüyanın mahiyeti hakkında en üstün bilgi Allah Teâlâ'nın katindadır.
Allah Teâlâ insanların Levh-i Mahfuz'daki durumlarına muttali olan bir kısım meleği rüya işleriyle görevli kılmıştır.Görevli melek Levh-i Mahfuz'dan alcfığı durumları bir takım olaylar ve şekiller haline sokarak ilgili insanın rüyasında kalbine yerleştirir ki,o kimse için bir müjde veya uyarı ya da kınama değerinde olsun.Böylece hikmet ve not;li,yararlı veya sakındırıcı bir faaliyet göstermiş olur.İlgili melek bu gayret içinde iken şeytan da insana karşı duyduğu kin ve düşmanlık ve not;tan dolayı onu uyanık iken rahat bırakmak istemediği gibi,uyku âle ve not;minde de rahat bırakmak istemez.Ona birtakım hile ve tuzaklar kur ve not;maktan geri kalmaz.Şeytan insanın rüyasını bozmak üzere ya onu gördüğü rüya hususunda yanıltmak ister veya rüyasında gafil olma ve not;sını sağlamaya çalışır.
Kur'an-ı Kerîm'in birçok yerinde rüyadan söz edilmiştir.Hz.İbrahim (a.s.)'in,oğlu İsmail (a.s.)'i rüyada boğazlama emri almış ve gördüğü rüyayı uygulamaya teşebbüs etmiştir.(es-Sâffât,37/102)
Yusuf (a.s.)'da rüyasında onbir yıldızla,ayın kendisine secde ettiğini görmüş (Yusuf,12/40),Mısır hükümdarının ve hapishanedeki iki kişinin gördükleri rüyaları tabir etmiştir.(Yusuf, 12/36-43)
Kur'an-ı Kerîm'de Hz.Peygamber (a.s.)'in görmüş olduğu rüya lardan söz edilmektedir. (el-Fetih,48/27;es-Sâffât,37/105;el-lsrâ,17/ 60)
Hadis kitaplarının hemen hepsinde Hz.Peygamber (a.s.)'in gördüğü rüyalar ve yaptığı rüya tabirleri hakkında geniş bilgi vardır.
Rüya ile ilgili Hz.Peygamber (a.s.)şöyle buyurmuştur:"Sâlih kişi tarafından görülen rüya,peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır."Bir başka hadisinde de şöyle buyurur: "Mü'minin rüyası,peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır.;Peygamberlik gitti ve mübeşşirât kaldı."Hz Peygamber (a.s.)bir başka mübarek sözlerinde:"Ey insanlar!Peygamberliğin belirtilerinden yalnız güzel rüya kaldı.O rüyayı müslüman kişi görür veya onun için başkası tarafından görülür."büyumuşiur.(İbn-i Hacer el-Askalânî,Fethu'l-Bârî Şerhu Sahîhi'l-Buhârî,Kitâbü't-Tabîr)
Hadisteki ihtilaflar ve değişik sayılar,rüya gören müslümanın haline dönüktür.Takvâ sahibi olmayan ve İslâm'ın ölçülerine göre fasık sayılan müslümanın gördüğü rüya,nübüvvetin,yani peygamberliğin yetmiş parçasından biridir.Takvâ sahibi olan müslümanın rüyası ise peygamberliğin kırk altı parçasından biridir.Bu durumda rüyanın doğruluk derecesi müslümanın salâh ve takvâsına göre değişik olur.
Müslümanın gördüğü rüyanın,peygamberliğin özelliğinin parçalara bölünmesi veya takvâ sahibi olan bir müslümanın peygamberlik hasletinden bir parçayı kazanabilmesi demek değildir.Maksat şudur: Peygamberlikte zaman zaman gayptan haberdar olma özelliği var- dır.Allah Teâlâ dilediği zaman bir peygamberi gayptan haberdar eder.Bu itibarla,gayptan haberdar olmak,peygamberliğin alâmet- lerindendir.Peygamberlik görevi kalıcı değildir.Fakat alâmetleri kalı- cıdır.Müslüman bir kimse bazen Allah Teâlâ'nın takdir ve dilemesiyle rüya âleminde bir gayptan haberdar edilebilir.Bu itibarla müslümanın rüyada gördüğü bir şey aynen gerçekleşebilir.
Güzel rüyanın peygamberliğin kırk altı parçasından bir parça, sayılması şöyle yorumlanır.Sahih rivayetlerin birçoğuna göre,Hz. Peygamber (a.s.)altmış üç yıl yaşamış ve peygamberlik süresi yirmi üç yıl sürmüştür.Çünkü o,kırk yaşını doldurduğu zaman peygamber olmuştur.Hz.Peygamber (a.s.)'e vahiy rüya halinde gelirdi.Bu durum altı ay sürmüştür.Bu süre zarfında gördüğü rüyalar aynen çıkıyordu. Peygamberlik süresi yirmi üç yıl devam ettiğine göre,rüya yoluyla vahiy süresi bunun kırk altı parçasından bir parça olur.Başka hadislerde rüya,peygamberliğin yetmişte bir,kırk dörtte bir,ellide bir olduğu ifade edilir.
Rüyanın peygamberliğin parçalarından biri olduğunu açıklayan hadislerin değişik oranlar ifade etmesi,hadislerin çelişmesi anlamına gelmemektedir.Çünkü sâlih ve sâdık bir rüya,kişinin doğru sözlü ve emaneti yerine vermek ve sağlam itikadı olmak gibi hususlardaki derecesine göre değerlendirilmektedir.Bu konuda insanlar arasındaki farklılık kadar rüyalar da değişik olur.Kim samimi bir kalp ile Allah'a ibâdet eder ve doğru sözlü olursa,gördüğü rüyalar daha doğru ve peygamberliğe daha yakındır.Zira peygamberler arasında bile fazilet farkı vardır.İnkârcı,kâfir ve yalancı kişilerin de rüyaları doğru çıkabilir. Bu takdirde bu kişilerin rüyaları vahiy ya da peygamberlikten bir parça olamaz.Çünfcd gayptan haber veren her doğru söz,peygam ve not;berlik kabul edilmiştir.Bu konuda şu hususlar daima göz önünde bulundurulmalıdır.
1.Doğru rüya görmek sadece mü'minlere mahsus değildir.Müslüman olmayanlar da görebilir,Mısır hükümdarı ve hapishanedeki iki kişinin gördüğü rüyalar gibi.
2.Herkes aynı özellik ve nitelikte değildir.Doğru rüya nadir hallerde ve ruhu çok hassas kişiler tarafından görülür.
3.Görülen rüyaları esas alarak hayata nizam ve intizam vermeye kalkışmak yanlıştır.Zira rüyaların doğruluğunu ölçmek ve tesbit etmek mümkün değildir.
4.Rüya ile yalnız o rüyayı gören amel eder.Fakat amel etmesi şart değildir.Zira rüyada kaza geçirdiğini gören bir kimse bir vasıtaya bindikten sonra kaza geçirip ölmüş olsa,intihar etmiş sayılmaz.
Bundan dolayı fıkıhta,kelâm ilminde ve mahkemede rüya,delil kabul edilmez.Rüya haktır ama doğru rüya gören ve doğru şekilde yorumlayan kişiler çok azdır.Rüyaları doğru bir şekilde olaylar tabir eder.Bazı rüyalar yorumu ile birlikte görülür.Bazı kimseler gördükleri rüyayı yorumlayamaz ama sâdık rüya olduğunu anlarlar.
Rüya tabir etmek Allah'ın vergisidir.Herkes rüya tabir edemez. Akıl ve mantık bu iş için yeterli değildir.Rüya merhametli ve öğüt verebilecek olanlara anlatılmalı,güzelce yorumlayamayacak kişilere söylenmemelidir.Hz.Peygamber (a.s.) bir hadislerinde şöyle buyur ve not;muşlardır: "Rüya gören onu hiç kimseye söylemediği sürece o, bir kuşun ayağına bağlıdır (zuhur etmez);Söylerse zuhur eder. Böyle olunca rüyanızı yalnız akıllı ve sizi seven veya size öğüt verecek durumda olan kimselere söyleyin" buyurmuştur.(Tirmizî)
İmam-ı Mâlik'e: "Herkes rüya tabir edebilir mi?"dye sorulmuş,o da "Nübüvvetle oynanır mı?" demiştir.
Rüya genel olarak iki kısma ayrılır:
1.Doğru ve güzel olan rüyalar,Bu tür rüyalar,uyanıklık âleminde doğru çıkan rüyalardır.Peygamberlerin,onlara uyan sâlih mü'minlerin gördükleri rüyalar bu tür rüyalardır.Bazen dindar olmayan insanlarda bu tür rüyaları görürler.
2."Adğâs"aö verilen karmakarışık ve hiç bir anlam taşımayan rüyalardır.Meselâ:Şeytanın uyuyan kişiyle oynaması ve onu üzmesine sebep olan rüyalar ve meleklerin haram bir şeyi uyuyan için helâl kıldığına ve haram bir iş teklif ettiklerine dair olan ve aklen muhal ve imkânsız olan işlerle ilgili rüyalar,kişinin uyanık iken üzerinde konuş ve not;tuğu ve olmasını temenni ettiği bir şeyi uyanık iken itiyad haline getirdiği bir şeyi rüyasında görmesi gibi.
Özetleyecek olursak : Bu durumda rüyanın üç kısma ayrıldığı görüimektedir.Bunlardan birincisi AllahTeâlâ tarafından bir müjde olabilen bir rüya,İkincisi kişinin uyanık iken önem verip kalben meşgul olduğu bir şeyle ilgili olarak gördüğü rüya,üçüncü olarak da şeytan tarafından korkutulan kişinin gördüğü rüya.
KÖTÜ BİR RÜYA GÖREN BİR MÜSLÜMANIN YAPACAĞI İŞLER
Gördüğü rüyanın ve şeytanın şerrinden üç kez Allah Teâlâ'ya sığınır ve şöyle der: "AllahımlBu rüyanın şerrinden ve rahmetinden uzak kalmış olan şeytanın şerrinden sana sığınırım".Rüya ve not;nın hayra dönüşmesi için dua eder.Bu tür rüyayı hiç bir kimseye anlatmaz.
Müslüman gördüğü iyi bir rüyadan ötürü uyanınca Allah Teâlâ'ya hamdeder.Bu rüyadan dolayı sevinir,sevmediği kimselere kesinlikle anlatmaz.
SADIK RÜYA
Görüldüğü gibi çıkan rüyadır,buna "Sâlih rüya"da denir.Bunun zıddı Kur'an-ı Kerîm'in ifadesiyle "Adğâsü ahlâm=karışık rüyalar" dır.
İnsan yaratılışı itibariyle,uyurken uyanıkmış gibi bazı olaylar yaşar.Bunlar ya gündüzleyin uyanık olduğu sırada etkisinde kaldığı hususlar olabilir veya bir hikmete dayalı olarak görülen rüyalardır.Bunlar gerek sâdık rüya olsun ve gerekse adğâs kabilinden karışık rüyalar olsun bu iki çeşit rüya hakkında bilgi vermektedir.
Allah Teâlâ,insanların Levh-i Mahfuz'daki durumlarını bilen bir kısım meleği rüya işiyle görevlendirmiştir.Görevli melek Levh-i Mahfuz'dan aldığı durumları bir takım olaylar ve şekiller haline sokarak ilgili insanın rüyasında kalbine yerleştirir ki;o kimse için bir müjde veya bir uyarı ya da kınama değerinde olsun.Böylece hikmetli,yarar ve not;lı veya sakındırıcı bir faaliyet gösterilmiş olur.ilgili melek bu gayret içinde iken,şeytan da insana karşı duyduğu kin ve husumetten dolayı onu uyanık iken rahat bırakmak istemediği gibi,uyku âleminde de rahat bırakmak istemez.Ona birtakım hile ve tuzaklar kurmaktan geri durmaz.Şeytan,insanın rüyasını ifsad etmek üzere ya onu gördüğü rüya hususunda yanıltmak ister veya rüyasından gafil olmasını sağ ve not;lamaya çalışır.
Hadis,tefsir ve siyer kitapları Hz.Peygamber (a.s.)'in sâdık rüyalarından bir çoklarını nakletmektedir.Bunlar maddî hayatta aynen meydana gelmiştir.
Hz.Peygamber (a.s.)'in vefatıyla vahiy,dolayısıyla vahiy olan sâdık rüyalar da kesilmiştir.Ama her mü'mine nasip olabilmesi mümkün olan sâdık rüyalar bâkî kaim ıştır. Bu sâdık rüyalar ilham kabindendir ve her mü'min bu çeşit rüyaları görebilir.Hz.Peygamber (a.s.): "Nübüvvetten ümmete yalnız mübeşşirât kalmıştır"buyuröu. "Mübeşşirât nedir,ya Rasülellâh?" diye sorulduğunda; "Kıyâmet yaklaşınca (âhir zamanda) mü'minin rüyası yalan çıkmaz" buyur- muştur ./ön-/ Mâce,Rüya,9)
Sadık rüyalar yukarıdaki hadiste bildirildiği gibi sevindirici (mübeşşirât) olduğu gibi,ikâz edici de olabilir.
Mü'minin göreceği sâdık rüyaların başında Hz.Peygamber'i rü ve not;yasında görmesi gelir.Çünkü.onun rüyada görülmesi kesinlikle sâdıktır.Bu konuda Hz.Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Rüyasında beni gören ,gerçekten beni görmüştür.Çünkü şeytan,hiç bir şekilde bana benzer bir surete giremez." [(Buhârî, Tabir 2,10; Müslim,Rüya 10 (2266);Muvattâ,Rüya 1,(2,956)]
Sâdık rüyayı doğru sözlü kişiler görür ve bu kişilerin rüyası Allah'tan bir müjdedir.(/Wüs//mJP?üya,6)
Sâdık rüyalar genellikle seher vakitlerinde görülür.(Tirmizî,Rüya, 3;Dârimî, 9).
Bu doğru rüyalar,daha çok abdestli ve bir kısım âyet ve duâları okuyarak uykuya yatıldığı zaman,hadisi şerifte de belirtildiği gibi seher vaktinde,sabah namazını kıldıktan sonra ve mübarek gecelerde görülen rüyalardır
Rüyasında gördüğü şeyin ertesi gün gerçekleştiğini görenler çoktur.Bu gibi rüyalar çoğunlukla sabaha karşı görülür.Çünkü o zamana kadar vücut sindirim işlemiyle meşguldür.En doğrusunu,güzelini ve iyisini Allah Teâlâ bilir.Rüya hakkında bu genel bilgileri verdik ve not;ten sonra Allah (c.c.)'ın izni ile Abdülgani en-Nablusî'nin "Tâ'tîru'l- Enâm,Fî Tâ'bîri'l-Menâm" adlı eseri ile Seyyid Süleyman'ın "Ken- zü'l-Menâm" adlı eserini esas alarak ve ikisinden başka rüya tabiri konusunda yazılmış eserleri de inceleyerek bu kitabımı hazırlamaya gayret gösterdim.
Bu rüya tabiri kitabımı daha ziyade İslâmî rüya tabircilerinin görüşlerini benimseyerek hazırlamaya özen gösterdim.Eğer başarılı oldum ise bu Allah'ın bir lutfudur,kusur ve hatalarım var ise bu benim kendi nefsimdendir.
Bu noktada sözlerimi bitirirken eğer kusur ve hatalarım varsa muhterem okuyucularımdan yapıcı ikâzlarını bekler,hepsinin sâdık rüyalar görmesini Allah Teâlâ'dan niyâz ederim.
Halit SEZGÜL
Emekli din görevlisi


İÇİNDEKİLER

İçindekiler 887
Rüya hakkında genel bilgiler 3
Kötü bir rüya gören 7
Sadık rüya 7
A
Aba 10
Abajur 10
Abanoz 10
Abdest almak 11
Abdesthane 12
Abdest bozan şey 12
Abase Sûresi 13
Ab-ı hayat 13
Abide 13
Abla 14
Abluka 14
Abraş 14
Acele 14
Acem 15
Acemi 15
Acenta 15
Acı-ağrı 15
Acı tatmak 15
Acıkmak 15
Acıkmış 16
Acımak 16
Aciz 16
Acuze.. 16
Acve 17
Aç 17
Aç gözlü 17
Açıkgözlülük 17
Açılış 17
Açlık 17
Adaçayı 18
Adasoğanı 18
Adatavşanı 19
Adak 19
Adale 19
Adam 19
Adapte 19
Aday 19
Adem (a.s.) 20
Adese 20
Adım 20
Adi iskemle 21
Adilâne 21
Adiyât Sûresi 21
Adliye 21
Adres 21
Af dilemek 22
Aferin 22
Afet 22
Affedilmek 22
Affetmek 22
Afiş 23
Aforoz 23
Ağlamak 23
A'lâ Sûresi 24
Al-i imran Sûresi 24
Al-i Nebi ve Ashâb-ı Kiram 24
Alabalık 26
Alabora 26
Alaca hastalığı 26
Alacakarga 26
Alacaklı 27
Alaftar 27
Alâim-i Semâ 27
Alak Sûresi 28
Alâka 28
Alâmet 28
Alan (Meydan) 28
Alarm 28
Alay 28
Alay edilmek 29
Albay 29
Albüm 29
Albümin 29
Alçıcı 29
Aldanmak 29
Aldatmak 29
Alet 29
Ali bin Ebu Talip 30
Alil (sakat) 30
Alim 30
Alın ve yüz. 30
Alış veriş 31
Alkış 31
Alkol 31
Alkolik 31
Allah 31
Allah'ı anımsak 34
Allık 35
Almanya 35
Altın 35
Altın ve gümüş dövücü 36
Altın ve gümüş hurdası 36
Altıparmak 36
Altmışaltı 36
Alüminyum 36
Alyans 36
Amatör 36
Ambalaj 37
Ambar 37
Amber 37
Amca 37
Amcazade 37
Amele 37
Ameliyat 37
Amerika 38
Amin 38
Amir 38
Amiral 38
Amonyak 39
Amorti 39
Ampul 39
Ana-babaya asi olmak 39
Anahtar 39
Anarşistlerle savaşmak 40
Anatomi 40
Anber çiçeği 40
And içmek 40
Angarya 41
Anırmak 41
Anıt 41
Anjin 41
Ankakuşu 41
Ankebût Sûresi 41
Anlaşma veya tayin emri 41
Anlaşmazlık 42
Anlayış 42
Anne 42
Ansiklopedi 43
Anten 43
Antika eşya 43
Antrenör 43
Apandisit 43
Apartman 43
Apolet 44
Apse 44
Aptal 44
Arap 44
Araba 44
Araba vapuru 44
Arabi aylar 45
Arabistan 46
Arabistan kirazı 46
A’raf Sûresi 47
Arafatta vakfeye durmak 47
Arafe 48
Aramak 48
Aranmak 48
Arap 48
Arap tavşanı 48
Araştırmak 49
Arazi 49
Ardıç 52
Ardıç kuşu 52
Ardiye 52
Arı 52
Arıbeyi 52
Arı kovanı 52
Arı kuşu 52
Aritmetik 52
Ariyet alıp vermek 52
Arkadan gitmek 53
Arkadaş 53
Arma 53
Armağan 53
Armonik 53
Armut 53
Arpa 53
Arpacık soğanı 54
Arsa 54
Arsenik 54
Arslan 54
Arş-ı A'lâ 55
Arşın 56
Arzuya kavuşmak 56
Asâ (değnek) 56
Asâlet 56
Ashâb-ı kirâm 57
Asılmak (idam edilmek) 57
Asi olmak 58
Asilzade 58
Asistan 58
Asit 58
Asker 59
Asker bayrağı 59
Aslan ağzı 59
Asma 59
Asma kabağı 59
Asr Sûresi 59
Aşçı 60
Aşk 60
Aşiret 60
Aşırmak 60
Aşk mektubu 61
Aşûra 61
Aşûra günü 61
At 61
At kestanesi 62
At nalı 62
At sineği 63
At tersi 63
Ateş 63
Ateş böceği 66
Ateş koru 66
Ateşe tapmak 67
Ateşlenmek 67
Atlıkarınca 67
Atmaca 67
Atmak 67
Atom 68
Atölye 68
Attar (baharatçı) 68
Av hayvanı 68
Avkapanı 68
Av köpeği 68
Avans 69
Avcı 69
Avize 69
Avlanmak 69
Avret yeri 70
Avrupa 70
Avuç içi 70
Avukat 70
Ay 71
Ay çiçeği 72
Ayağıyla itmek 72
Ayak bileziği 72
Ayak kayması 73
Ayakkabı 73
Ayakkabıcı 73
Ayaklar 73
Ayaz 74
Aydınlığa kavuşmak 75
Ayetler 75
Ayetü'l-Kürsî 76
Aygır 76
Ayı 76
Ayı avcısı 77
Ayıp 77
Aylar 77
Aylık 77
Ayna 77
Ayran içmek 78
Ayrılmak 78
Ayva 78
Ayva ağacı 79
Ayyaş 79
Azadetmek 80
Azamet-ululuk 80
Azap 80
Azarlamak 80
Azgın 81
Azgınlık 81
Azık 81
Azl (göreve son verme) 81
Azrâil (a.s.)
Badem 86
Badem şerbeti 86
Bademcik 86
Bagaj 87
Bağ (ip) 87
Bağ ve asma 87
Bağırmak 87
Bağırsak 88
Bağlama çalmak 88
Bağlanmak 88
Bahar açmak 89
Bahar çiçekleri 89
Baharat 89
Bahçe 90
Bahçe duvarı 90
Bahçe küreği 90
Bahçivan 91
Bahriyeli 91
Bahse girmek 91
Bahşiş 91
Baht (talih) 92
Bakan 92
Bakara Sûresi 92
Bakır 92
Bâkire 92
Bakkal 92
Bakla toplamak 93
Bakla satıcısı 93
Bakla 93
Baklava 94
Bakraç 94
Bal 94
Baba 83
Bal arısı 94
Babaanne 84
Bal mumu 95
Babayiğit 84
Bal yemek 95
Baca 84
Balçık 95
Bacak 84
Baldır 96
Bacanak 85
Baldız 96
Badana 86
Balerin 96
Balgam 97
Balık 97
Balık ağı 98
Balina 98
Balkon 99
Başsavcı 107
Başvekil 107
Batak 107
Batakhane 107
Bataklık 107
Balon 99
Balta 100
Balya 100
Balya ipi 100
Balya sıkıcısı 100
Balyoz 100
Bamya 100
Banka 100
Banyo 101
Bar 101
Baraj 101
Bardak 101
Barut 102
Basamak 102
Basımevi 102
Baskül 102
Basma 102
Basmacı 102
Baston 102
Basur 103
Baş 103
Baş ağrısı 104
Başmuavin 104
Başmuhabir 105
Başmüfettiş 105
Başa giyilen tas 105
Başak 105
Başını taşa vurmak 105
Başkan 105
Başlık 106
Başörtüsü 106
Başpehlivan 106
Başpiskopos 106
Başsağlığı 107
Batarya 107
Battaniye 108
Bavul 108
Bayılmak 108
Bayır 109
Baykuş 109
Bayrak 109
Bayram 110
Bayramlık 110
Baytar 110
Bazlama 110
Bazu bileziği 110
Bazular 111
Bebek 111
Bebek (oyuncak) 112
Becayiş 112
Beddua 112
Beden sağlığı 112
Bedesten 112
Bedevî 112
Bedir 112
Beğenmek 113
Bej 113
Bekâr 113
Bekâret 113
Bekçi 113
Beklemek 113
Bektaşi 113
Bel 113
Belâ 113
Belçikalı 114
Beled Sûresi 114
Belediye 114
Belinden bölünmek 114
Belkemiği 114
Belsoğukluğu 115
Benekli 115
Benzemek 115
Benzin 115
Berat (mahkeme) 115
Berber 116
Bere 116
Bereketli 116
Besleme (hizmetçi) 116
Beslemek 116
Besmele-i Şerîf 117
Bestekâr 119
Beşibirlik 119
Beşik 119
Beyaz 122
Beyaz darı 123
Beyaz kağıt 123
Beyaz sahife 123
Beygir 123
Beyin 123
Beyit 124
Beyt-i Mukaddes 124
Beytullah 125
Beyyine Sûresi 125
Beze 126
Bezelye 126
Bezenmek 126
Bezik 126
Beziryağı 126
Biber 126
Bibliyografya 127
Bıçak 127
Bıçakçı 128
Bıçkı 128
Bıldırcın 128
Bıkmak 128
Bıyık 129
Biçmek 129
Biftek 130
Bilardo 130
Bilek 130
Bilet 130
Bilemek 131
Bileyici 131
Bilezik 131
Bilgin 132
Bilgisayar 132
Bilinmemek 133
Bilirkişi 133
Billur 133
Bilmece,bulmaca çözmek 133
Bina ve hane 134
Binbaşı 134
Binek devesi 134
Binmek 134
Bir şey bulmak 135
Bir şeyi ayırmak 136
Bira içmek 136
Birahane 136
Birikmek 136
Bisiklet 136
Bisküvi 136
Bit 137
Bitki 137
Bitpazarı 137
Bloknot 138
Bluz 138
Bodrum 138
Boğa 138
Boğa dövüşçüsü 139
Boğa güreşi 139
Boğaz 139
Boğaz hırıltısı 139
Boğazlama 139
Boğmaca 141
Boğmak 141
Boğulmak 141
Bölmek 160
Bölük 160
Börek 161
Briç 161
Bronşit 161
Bronz 161
Broşör 161
Budak 162
Budamak 162
Buğday 162
Buğday anbarı 165
Buğday satıcısı 165
Buğz etmek 166
Buhar 166
Buhar makinası 166
Buhu kuşu 167
Buhur 167
Buhurdan 167
Buhurlanmak 167
Buket 168
Bukle 168
Bulmaca 168
Bulantı 168
Bulaşık 168
Buldog 168
Bulgaristan 169
Bulgur 169
Bulmak 169
Bulut 169
Bulvar 172
Burak 173
Burç (kale burcu) 173
Burgu 173
Burs 173
Buruç Sûresi 173
Burun 174
Burun kanı 175
Buse (öpmek) 175
Buz 176
Cezve 207
Cımbız 207
Cırcır böceği 208
Cıvıltı 208
Cızbız 208
Cibinlik 208
Ciğer 208
Ciğerci 208
Cihad 208
Cila 209
Cilacı 209
Cild 209
Ciltlenmiş kitap 210
Cilve 211
Cimnastik 211
Cimrilik 211
Cin 211
Cinayet 212
Cin çarpması 212
Cin Sûresi 212
Cinsî münasebet 212
Cinsiyet 214
Cirit 214
Civa 214
Civciv 215
Cokey 215
Cömertlik 215
Cuma 215
Cumartesi 216
Cuma namazı kılmak 216
Cumhurbaşkanı 216
Cumhuriyet 216
Cübbe 217
Cüce (kısa adam) 217
Cümbüş 218
Cür'et 218
Cüz 218
Cüzdan 218
Cüzzam 218
Çadır 220
Çadırcı 221
Çağırılmak 221
Çağla 221
Çağlayan 221
Çakal 222
Çakı 222
Çakıl taşı 223
Çakır kuşu 223
Çakmak 224
Çalar saat 225
Çalgı 225
Çalgıcı 226
Çalı 226
Çalı fasulyesi 226
Çalışmak 227
Çam 227
Çam fıstığı 227
Çamaşır 227
Çamaşır yıkamak 228
Çamur 228
Çamurcu 229
Çan 229
Çanak 230
Çanak-çömlek yapımcısı 230
Çanta 230
Çapa 231
Çaparı 231
Çapraşık işler 231
Çardak 231
Çarık 232
Çark 232
Çarmıha gerilmek 233
Çarpılmak (cin çarpması) 233
Çarşaf 233
Çivit 258
Çiyan 258
Çizme 258
Çizmek 258
Çoban 259
Çoban değneği 259
Çocuk 260
Çocuğunu kaybetmek 260
Çocuk arabası 260
Çocuk düşürmek 260
Çolak 261
Çorap 261
Çorba 263
Çöküntü 263
Çöl 263
Çömlek 264
Çömlekçi 264
Çöp 265
Çöpçü 265
Çöplük 265
Çörek 266
Çörek otu 266
Çuha 267
Çukur 267
Çukur doldurmak 267
Çukur kazmak 267
Çul 268
Çulha 268
Çulluk 268
Çuval 269
Çuvaldız 269
Çürük 269
Dadaş 272
Dadı 272
Dağ 272
Dağarcık 276
Dağcılık 277
Dağ keçisi 277
Dağ yolu 277
Dağlamak... 277
Dağlanmak 278
Daire (görev yeri) 278
Daktilo 278
Dal 278
Dalak 278
Dalak balı 278
Dalga 280
Dalgıç 280
Dalkavuk 281
Dalmak 281
Dalyan 281
Dam 281
Dama 282
Damacan 282
Dâmâd 283
Damar 283
Damar ve sinir 284
Damga ve damga pulu 284
Damgacı 284
Dana 284
Dans 284
Dansöz 285
Dantel 285
Danyal (a.s.) 285
Darboğaz 285
Dar elbise 286
Darağacı 286
Darbuka 286
Dargınlık 286
Darı 287
Davar tırnağı 287
Davetiye (celp) 287
Davud (a.s.) 287
Davul 288
Davul sesi 288
Davulcu 288
Dayak 289
Dayanak 289
Dayı 289
Dazlak 289
Deccal 290
Deccalın çıkması...290
Dede 290
Dedektif 290
Dedikodu yapmak..290
Def 290
Define 291
Defnetmek 291
Defter 291
Defterdar 291
Değnek 291
Değirmen 292
Değirmenci 293
Değiş-tokuş 293
Dehliz 293
Dehşet 294
Deli 294
Delikanlı 294
Dellal 294
Demir 294
Demir kürek 295
Demir ocağı 295
Demir parmaklık....295
Demirci dükkanı 295
Demirci örsü 295
Deniz 295
Deniz kızı 299
Deniz öküzü 299
Denizaltı 299
Denizde savaşmak 299
Denk 299
Dere-vadi 299
Deri 300
Deriden kalkan 300
Derisini yüzmek 300
Dershane 300
Derviş 301
Destere 301
Desti 301
Dev 301
Deve 301
Deve dikeni 303
Deve hanı 303
Devekuşu 303
Deve yavrusu 304
Deve yünü 304
Deveci 304
Dibek 304
Dicle nehri 304
Diken 304
Dikiş dikmek 304
Dil 304
Dilenci 305
Dilsiz 305
Dimağ .- 305
Dinden dönmek 305
Dinlemek 306
Dinlenmek 306
Diploma 306
Dirilmek 306
Diş 306
Diş doktoru 307
Diş fırçalamak 307
Dişi arslan 308
Dişi geyik 308
Dişi katır 308
Dişi kedi 308
Dişi koyun 308

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.