7 Hadis İmamının İttifak Ettikleri Hadisler-1473 (001466)

Fiyat : €78,42  + KDV
KDV Dahil : €93,32
Test2
15
:

7 Hadis İmamının İttifak Ettikleri Hadisler

  • 979 Sayfa
  • Kalın Ansiklopedi Kapaklı
  • 7 Hadis İmamının ittifak ettiği hadisler

BUHARİ - EBU DAVUT - TİRMİZİ - MÜSLİM - İBN-İ MACE - NESAİ - AHMED BİN HANBEL

Kur'an'dan Sonra En Sahih Kaynak

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.

Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. (Alak 1-2)

YEDİ HADİS İMAMININ KISA BİYOGRAFİSİ

1.BUH ve Acirc;RÎ: Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm ibnü’l-Muğîre b. Berdizbeh (belde yönünden), el-Buhârî (ki bu nispet, Buhara şehrine’dir), el- Cu’fî (ki bu, azadlık nispetidir), ezberlemezirvesi, alimlerin imamı. H. 194/809 yılında doğdu, H. 256/870 yılında ise öldü.

2.MÜSLİM: Ebu’l-Hüseyin Müslim ibnü’l-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî (kabilesine nispet yönünden) en-Nîsâbûrî (şehir yönünden). H. 204/819 yılında doğdu, H. 261/875 yılında öldü.

3.EBÛ D ve Acirc;VUD: Süleyman ibnü’l-Eş’as b. İshâk b. Beşîr b. Şeddâd el-Ez- dî (Yemen’deki bir kabileye nispet yönünden) es-Sicistânî (şehir yönünden). H. 202/817 yılında doğdu, H. 275/888 yılında Basra’da öldü.

4.TİRMİZÎ: Ebû îsâ Muhammed b. îsâ b. Sevre b. Mûsâ ibnu’d-Dahhâk es-Sülemî (Benû Süleym kabilesine nispet yönünden) et-Tirmizî (belde yö-nünden). H. 209/824 yılında doğdu, H. 279/892 yılında öldü.

5.NES ve Acirc;Î: Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb b. Alî b. Sinân b. Bahr en- Nesâî (Horasan şehirlerinden Nesâyâ nispet yönünden). H. 225/839 yılında doğdu, H. 303/915 yılında öldü.

6.İBN M ve Acirc;CE: Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd er-Rebe’î (ki bu, azadlıları olduğu Rebîa’ya nispettir), el-Kazvînî (Irak’ta meşhur bir şehir olan Kazvîn’e nispet yönünden). İbn Mâce el-Kazvînî adıyla meşhur oldu. H. 209/824 yılında doğdu, H. 273/886 yılında öldü.

7.İMAM AHMED B. HANBEL EŞ-ŞEYB ve Acirc;NÎ: Ehl-i Sünnet ve’l-cemaâtin imamı. H. 164/780 yılında doğdu, H. 241/855 yılında öldü.

Hamd, Allah’a mahsustur, O’na hamd ederiz, O’ndan yardım dileriz, O’nunla doğru yolu buluruz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden O’na sığınırız. O kimi hidayete erdirirse onu hiç kimse saptıramaz. Kimi de saptınrsa onu da hiç kimse hidayete erdiremez.

Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur, tektir, ortağı da yoktur. Yine şe- hadet ederim ki, Muhammed (s.a.v), O’nun kulu ve resulüdür.

Bu girişten sonra, hadis ilmi, ilimlerin en şereflisi ve en değerlisidir. Nasıl ol-masın ki! İnsanlann komutanı ve önderi, Muhammed (s.a.v)’dir.

Yüce Allah, "(Kıyamet) günü bütün insanları önderleriyle çağıracağız" (İsrâ’: 17/71) buyurmaktadır.

Allah’ın benim üzerime olan nimetlerinden birisi de; küçüklüğümden itibaren (devamlı bir surette) nebevî sünneti sevmem ve onunla meşgul olmamdır.

Hamd ve cömertlik, Allah’a mahsustur...

Allah, şöyle diyen Emîr San’ânî’ye rahmet eylesin:

"Selamım, hadisçilerin üzerine olsun.

Çünkü ben, doğru yolu gösterme mahiyetinde olan hadisleri sevmeye bağlı-yım."

Cenab-ı Allah, ister tahkîk ve isterse te’lif konusunda olsun hadis ilmi ve nebevî sünnet alanında bir çok kitap yazma hususunda beni başarıya ulaştırdı.

Bu kitaplarla ancak Allah’ın rızasını ve ahiret hayatını arzulamaktayım. Belki de bu kitapların en önemlisi, İmam Beğâvî’nin "Zılâlu’l-cenneti fî’l-muhtasari’s- sahîhi min şerhi’s-Sünne"sidir. Allah bu kitabı tamamlamayı (bana) kolaylaştırsın.

Elinizdeki bu kitabı, "Husnu’s-sınâati fî beyâni’r-ruvâtillezîne ehrace hadî- sehumuT-cemâat" adlı kitabı yazarken hicri 1414/1993 yılında te’lif ettim.

(Elinizdeki) bu kitap, tür ve teknik açıdan bir ilki oluşturmaktadır... Çünkü bu konuda basılmış ya da el yazması bir kitap olduğunu bilmiyorum.

Bu kitap üzerinde yaklaşık beş yıl ya da daha fazla çalıştım, günlerce uğraştım.

Bu kitap üzerine çalışmayı, "İmam Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye Üniversitesi’nin "Usûlu’d-Dîn Fakültesi’nde iken başladım.

İlk önce Kütübü Sitte’yi okudum, sonra İmam Ahmed (rh.)’in "Müsned"ini okudum, ardından da Hafız el-Mizzî’nin "Tuhfetu’l-İşrâF adlı kitabını oku-dum...

Sonra da Hafız İbnü’l-Esîr’in "CâmiuT-Usûl" adlı kitabını okudum ve bu-rada muhtelif rivayetlerle ilgili hadislerin en sağlamını gördüm. Çünkü burada hadisi rivayet eden tek ravi gösterilmiş. İşte ben de, bunu, bu kitapta uygu-ladım.

Bu kitap üzerinde çalışırken sadece Cenab-ı Allah’ın bildiği zorluklarla ve sıkıntılarla karşılaştım.

Kütübü Sitte ile İmcim Ahmed’in "MüsneıTindeki hadisleri tahric ettim, mükerrerleri ise almadım.

Kitapta geçen hadisler ve sahabe isimleri için bir fihrist hazırladım.

Allah’ın, bu çalışmamı, (amel sahifelerinin) O’na sunulduğu günde iyi-liklerimizin (bulunduğu) terazinin içine koymasını; dinimize, akidemize hizmet etme hususunda bizi başarılı kılmasını ve cömertliğiyle, lütfuyla, rahmetiyle bizi kötülükler ile çirkin şeylerden uzaklaştırmasını diliyorum. Çünkü O, her şeyin sahibidir ve buna gücü yetendir...

Allahım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim! Sana hamdde bulunurum! Şehadet ederim ki, Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma dileriz, Sana tevbe ederiz.

Hadisler; ihtilafa düşülen konularda insanları aydınlatan, böylece hidayet ve rahmet kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in kendisine indirildiği (Nahl: 16/44, 64) Peygamber’in sözü olarak üstün bir değer ifade eder ve büyük önem taşır.

Hz. Peygamber (s.a.v)’in insanlara sözleriyle açıkladığı, fiilleriyle uygula-nışını gösterdiği İlahî emirlerin başında; namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetler gelir. Namazların hangi vakitlerde, kaçar rekat ve nasıl kılınacağı, orucun nasıl tutulacağı, zekatın hangi mallardan, ne kadar verileceği, haccın nasıl yapılacağı gibi hususlar Kur’an’da yer almayıp hadislerle açıklık kazanmış, İslam hukuku-nun birçok meselesi hadislerde verilen bilgilerle çözüme kavuşturulmuştur.

Yine Kur’an’da birkaç türlü yorumlanabildiği için manası kolayca anla-şılmayan (=müşkil) ayetler, hadis rivayetleri sayesinde yorumlanabilir.

Hadisler aynı zamanda Kur’an’da yer almayan bir çok meseleye açıklık ge-tirmiş, bu konulardaki uygulama şekillerini göstermiştir. Örneğin bir kadının âdet halinde kılamadığı namazları kaza etmeyeceği, bir erkeğin bir hanımının üzerine onun teyzesi ve halasıyla evlenemeyeceği, nesep yakınlığı dolayısıyla evlenilmesi haram olan kimselerle süt yakınlığı sebebiyle de evlenmenin haram olduğu gibi hususlar, yine şuf a hakkı ile ilgili hükümler, nineye ve baba tara-fından akrabaya düşecek miras gibi meseleler Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından çözümlenmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de temas edilmekle beraber hakkında fazla bilgi verilmeyen âhiret hayatıyla ilgili hususlar, kabir hayatı, yeniden dirilme, mahşer, hesap, mîzan, cennet ve cehennemdeki hayat gibi konular da hadisler sayesinde öğre-nilmektedir.

Ahlakî faziletler, manevî ve ruhî gelişimi sağlayacak kurallar, düzenli bir aile hayatı için gerekli olan davranış biçimleri, insanlar arasında İçtimaî ve ticarî münasebetleri düzenleyen hükümler, yönetenler ile yönetilenler arasındaki iliş-kiler gibi konularda da hadislerde geniş bilgi bulunmaktadır.

Fıkıh kültüründe yer alan bazı bilgilerin, hadis kitaplarında yer alan bazı hadislere aykırı gibi görünmesi; alimlerin, Hz. Peygamber (s.a.v)’in sünnetinin sübûtu, hükme delaleti, mahiyeti ve gayesi konusunda farklı değerlendirmelere sahip oluşundan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple de bir konuda mevcut bütün hadisleri gözden geçirmeden veya fıkıh literatüründe ve geleneğindeki söz ko-nusu ayrımları, sünnetle ilgili yaklaşım farklılıklarını ve tartışmaları bilmeden, bir hadisten ilk bakışta anlaşılan anlamı esas alıp fakihlerin buna aykırı düşen gö-rüşlerine eleştiri getirmek yanıltıcı olabilir. Bu sebeple de Kur’an ve Sünnet; İs-lam dininin, İslam akaid ve fıkhının iki aslî kaynağı olmakla birlikte bu iki kay-nağı anlama ve yorumlamada belirli bir İlmî metodun takip edilmesi, bu kay-naklar etrafında oluşan bilgi birikiminin, fıkıh kültür ve geleneğinin göz önünde bulundurulması kaçınılmaz olmaktadır.

Kitap, ‘konulanna göre’ (=ale’l-ebvâb) usulüne göre hazırlanmış olup 41 bölüm bulunmaktadır.

Yazar, tahric yaparken Buhârî için cilt ve sahife numarası, hadis numarası, bölüm ve bab başlığı; Müslim için hadis numarası, bölüm ve bab başlığı; Ebu Dâvud için hadis numarası, bölüm ve bab başlığı; Tirmizî için hadis numarası, bölüm ve bab başlığı; Nesâî’nin "el-Müctebâ"sı için cilt ve sahife numarası, bö-lüm ve bab başlığı; İbn Mâce için hadis numarası, bölüm ve bab başlığı; İmam Ahmed’in "Müsned"i için ise çoğunlukla cilt ve sahife numarası, bazen de hadis numarası vermiştir.

Günümüz Türkiye’sinde genellikle hadis kitabı çevirilerinde Concordance usulü esas alındığı için, bu doğrultuda şu ana kadar çevrilen hadis kitaplan; Müslim, Ebu Dâvud, Nesâî, İbn Mâce, Dârimî ile Muvatta"dır. Diğerleri, Con-cordance usulüne göre tercüme edilmemiştir. Dolayısıyla bu kitabın çevirisinde de Concordance usulü esas edinmiş olup hadisler, Concordance usulüne göre verilmiştir. Bunun için de, bu doğrultuda hazırlanmış olan Kütüb-ü Tis’a (dokuz hadis kitabı) esas edinmiştir.

Yazar, bazen hiçbir işaret göstermeksizin Nesâî için çoğunlukla bölüm baş-lığı ve bazen de bölüm beışlığı ile birlikte cilt ve sahife numarası göstermiş. Bu-nunla Nesâî’nin "Sünenül-Kübra" adlı eseri kastedildiği için, bizzat konu ile il-gili hadislerin geçtiği yer tespit edilip okuyucuların rahatlıkla ulaşabilecekleri farklı cilt, sahife ve hadis numarası verilmiştir.

Yazarın, İbn Mâce için verdiği hadis numarası, Concordance usulüne uy-mamaktadır. Dolayısıyla ibn Mâce ile ilgili hadis numaralan, Concordance usu-lüne göre verilmiştir.

Yazar, konu ile ilgili hadisin tahricine, hadislerin bitiminde yer vermiştir. Fakat hadislerin tek tek tahricini göstermek için, yazann genel mahiyette verdiği tahric, ilk rivayetin bitiminde verilmiştir. Dolayısıyla da hadislerin tek tek tah- rideri yapılmıştır. Dipnotta verilen bilgilerin çevirene ait olanını belirtmek için (ç) sembolü kullanılmıştır.

Yazar, ilk rivayetin geçtiği yer ile ilgili olarak Buhârî ile Müslim’i gösterme-sine rağmen bazen farklı ve bazen de karma bir metne yer vermiş, bu sebeple de okuyucuyu yanıltmamak için kaynak olarak kullandığımız kitaplardaki metin esas alınmıştır.

"Abd" kelimesine muzaf olarak gelen Abdullah, Abdurrahman gibi isim-lerin, maksûr (kesreli) ve meftûh (fethalı) durumları dikkate alınmamış, ayrıca "İbn-i" gibi bazı terkiplerde kullanılan kısa çizgi yaygın şekilde kullanılmadığı için atılmıştır.

Kitapta, bölüm ve bab başlığında numara verilmemesine rağmen yararı olacağı düşünülürek numaralar verilmiştir.

Kitabın sonuna, kaynak olarak kullanılan kitapların neler olduğunu göste-ren bir kaynakça konulmuştur.

Okuyucuya hadis konusunda bilgi verme mahiyetinde "Hadisin Önemi ve Mahiyeti" ile ilgili bir bölüme de yer verilmiştir.

Bazen hadis metni içerisinde yer alan birtakım kelimeleri açıklamaya yöne-lik müellifin bazı ifadeleri, ya normal metin içerisinde çevrildiğinden ya da fay-dalı görülmediğinden dolayı tercüme edilmemiştir.

Okuyucuya yararlı olacağı düşünülerek hadisin içinde geçen ifadeler ile ilgi-li olarak çeşitli açıklamalar yapılmıştır.

Kitap, sahabe ismine göre esas ve laquo;ılınmış olup bu doğrultuda rivayet edilen hadislerin varyantlarına yer verilmiştir.

Kitabın çevirisi, beş ay gibi kısa bir sürede yapılmıştır.

Eserin tercümesi esnasında hadisin orijinal metnine bağlı kalınmıştır. Za-man zaman kastedilen mananın okuyucu tarafından iyice anlaşılması için "anla-şılabilir" bir dil kullanılarak, okuyucuya bıkkınlık vermemek için bazı durumlarda tekrarlardan kaçınılmıştır.

İÇİNDEKİLER

YAZARIN ÖNSÖZÜ 19

ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ21

YEDİ HADİS İMAMININ KISA BİYOGRAFİSİ 25

Birinci Bölüm NİYET BÖLÜMÜ

1. NİYET VE İHLAS 31

İkinci Bölüm İMAN BÖLÜMÜ

1. İMAN'IN ŞUBELERİNİN SAYISI 37

2. TEVHİDE VE İSL ve Acirc;MÎ HÜKÜMLERE DAVET ETMEK 38

3. ALLAH'IN, İNSANIN GÖNLÜNDEN VE İÇİNDEN GEÇİRDİĞİ (KÖTÜ) DÜŞÜNCELERDEN SORUMLU TUTMAMASI 40

4. İNSANLAR, "ALLAHTAN BAŞKA İLAH YOKTUR" DEYİNCEYE KADAR ONLARLA SAVAŞMA EMRİ41

5. İNTİHAR EDEN KİMSENİN HÜKMÜ 42

6. DİN KARDEŞİNİ KAFİRLİKLE İTHAM EDEN KİMSENİN DURUMU 43

7. İMAN'IN, GÜNAHLARLA AZALMASI VE GÜNAH İŞLEYEN KİMSENİN

K ve Acirc;MİL BİR MÜ’MİN OLMAMASI 45

8. İSLAM'IN ŞARTLARI 47

9. YÜCE ALLAH’A İMAN ETME 51

Üçüncü Bölüm TAHARET (=TEMİZLİK) BÖLÜMÜ

1. SÜT İÇMEKTEN DOLAYI AĞZI ÇALKALAMA 57

2. HZ. PEYGAMBER (S.A.V)'İN ABDEST ALIŞ ŞEKLİ 58

3. KÜÇÜK ABDEST YADA BÜYÜK ABDEST SIRASINDA KIBLEYE DÖNME RUHSATI 61

4. ELBİSEYE BULAŞAN SPERMİ YIKAMA 63

5. HAYIZLI KADININ, KOCASININ BAŞINI YIKAMASI 67

6. HAYIZLI KADINA, NAMAZIN DEĞİL DE, ORUCUN KAZASININ VACİP OLMASI 70

7. TEYEMMÜM 72

8. CÜNÜP OLAN KİMSEYLE TOKALAŞMANIN CAİZ OLMASI 76

9. İDRARDAN SAKINMAYA TEŞVİK 78

10. AYAKTA BEVLETME 79

11. SUT EMEN ÇOCUĞUN İDRARININ HÜKMÜ 81

12. ABDESTTE, GUSÜLDE VE BAŞKA YERLERDE HEP SAĞDAN BAŞLAMAYI TEŞVİK ETME 82

13. ERKEĞİN, HAYIZLI İKEN HANIMIYLA CİNSEL İLİŞKİDE BULUNAMAMASI 83

14. TUVALETE GİRERKEN OKUNACAK DUA 85

15. MÜSTEHAZANIN YIKANMASI VE NAMAZ KILMASI 86

16. CÜNÜP KİMSENİN UYUMASININ CAİZ OLMASI 93

17. CÜNÜPLÜKTEN DOLAYI YIKANMANIN ŞEKLİ 98

18. MESTLER ÜZERİNE MESH ETME 109

19. SPERM GELMESİ SEBEBİYLE KADINA BOY ABDESTİNİN VACİP OLMASI 117

20. UYKUDAN UYANILDIĞINDA ELLERİ YIKAMA 119

21. TUVALET İHTİYACI SIRASINDA SAĞ ELİN KULLANILMASININ YASAKLANMASI 121

22. MİSVAK KULLANMAK 123

23. MEZİ 124

24. TUVALET İHTİYACI GİDERİLDİĞİ SIRADA KIBLEYE DÖNMENİN

YASAK OLMASI 128

25. KÖPEĞİN BİR KABI AĞZIYLA YALAMASI 130

26. ELBİSEYE BULAŞAN HAYIZ KANININ YIKANMASI 132

27. DURGUN SUYA İŞEMENİN, YASAK OLMASI 133

28. FITRATIN HASLETLERİ 135

Dördüncü Bölüm NAMAZ BÖLÜMÜ

1. NAMAZ KILARKEN SAFLARIN DÜZ VE DOĞRU TUTULMASI139

2. NAMAZA SEKİNET VE VAKARLA GELMENİN MÜSTEHAB OLMASI 141

3. NAMAZ KILAN KİMSENİN ÖNÜNDEN GEÇMENİN HARAM OLMASI 142

4. NAMAZ KILAN KİMSENİN SÜTRESİ VE (ÖNÜNDEN GEÇİLMESİ HALİNDE)

NAMAZIN BOZULMAMASI 143

5. NAMAZA BAŞLARKEN TEKBİR ALMAK VE ELLERİ KALDIRMAK 147

6. BESMELEYİ AÇIKTAN OKUMAMA (=GİZLİ OKUNMASI) MESELESİ 152

7. NAMAZDA İKEN (SECDE YERİNDE BULUNAN) ÇAKIL TAŞLARINI DÜZLEME MESELESİ 154

8. RÜKU SIRASINDA ELLERİ DİZLERİN ÜZERİNE KOYMAK VE AVUÇLARI BİRBİRİ ÜZERİNE KAPAMANIN HÜKMÜNÜN KALDIRILMASI 155

9. AKŞAM NAMAZINDA KIRAAT 156

10. YATSI NAMAZINDA KIRAAT 158

11. FATİHA SURESİNİ OKUMANIN VACİP OLMASI 159

12. İMAMLIĞA EN LAYIK OLAN KİMSE 159

13. (MESCİDE GİRİLDİĞİ ZAMAN İKİ REKAT) TAHİYYATU'L-MESCİD NAMAZI KILMANIN MÜSTEHAB OLMASI 162

14. EZAN LAFIZLARININ İKİŞER İKİŞER VE KAMET LAFIZLARININ İSE BİRER

BİRER OKUNMASI163

15. EZAN OKUNURKEN MÜEZZİNİ İŞİTTİĞİ ZAMAN KİŞİNİN NE DEMESİ GEREKTİĞİ MESELESİ 164

16. SEHİV SECDESİ164

17. SICAK YADA SOĞUK ZAMANLARDA ELBİSE ÜZERİNE SECDE YAPMANIN

CAİZ OLMASI180

18. HER İKİ EZAN ARASINDA BİR NAMAZ OLMASI 181

19. NAMAZDAKİ "AMİN" SÖZÜ 181

20. NAMAZ KILINAN YERDE NAMAZI BEKLEME 183

21. "ALLAHÜMME RABBENA LEKE'L-HAMD" DEMENİN FAZİLETİ 185

22. EVDE NAFİLE NAMAZI KILMANIN MÜSTEHAB OLMASI 186

23. BİNEK ÜZERİNDE NAFİLE NAMAZ KILMANIN CAİZ OLMASI 187

24. AYAKTA YADA OTURARAK NAFİLE NAMAZ KILMANIN CAİZ OLMASI 191

25. YOLCULUKTA NAFİLE NAMAZ KILIP KILMAMA MESELESİ 194

26. NAMAZDA, NAMAZ DIŞI BİR EYLEM YAPMAK 197

27. CEMAATLE KILINAN NAMAZIN FAZİLETLİ OLMASI 199

28. NAMAZDAKİ RÜKUNLARIN İMAMDAN ÖNCE YAPILMASININ HARAM OLMASI 202

29. İKİNDİNİN FARZINDAN SONRA NAFİLE NAMAZ KILMANIN CAİZ OLMAMASI 203

30. NAMAZIN BİR REKATINA YETİŞEN KİMSE 204

31. SABAH NAMAZI VE İKİNDİ NAMAZININ VAKTİ 205

32. ZEVAL VAKTİNDEN SONRA NAMAZ KILMANIN YASAKLANMASI 206

33. İKİNDİ NAMAZININ VAKTİ 206

34. SABAH NAMAZININ VAKTİ 208

35. İKİNDİ NAMAZININ KILINMASININ ÖNEMİ 209

36. NAMAZI UYUYARAK YADA UNUTARAK GEÇİREN KİMSE 209

37. GEÇMİŞ NAMAZIN KAZASI 213

38. CEMAATİN İMAMA UYMASI 214

39. NAMAZDA TEŞEHHÜD OKUMA 216

40. PEYGAMBER (S.A.V)’E SALEVAT GETİRMENİN ŞEKLİ 223

41. YEDİ ORGAN ÜZERİNE SECDE ETME 225

42. "SALATU'L-VUSTA" (=ORTA NAMAZ) İLE "İKİNDİ NAMAZININ" KAST EDİLMESİ 226

43. SECDEDE İTİDAL ÜZERE BULUNMA 228

44. NAMAZ HUSUSUNDA ORTA YOLU TUTMAK 228

45. BİR TEK ELBİSE İÇERİSİNDE NAMAZ KILMAYA RUHSAT VERİLMESİ 232

46. (TEMİZ OLAN) BİR ŞEY ÜZERİNDE NAMAZ KILINMASI 234

47. YOLCULARIN NAMAZI VE NAMAZLARINI KISALTMALARI 236

48. HUŞUSUYLA VE RÜKUSUYLA NAMAZI TAMAMLAMANIN VACİP OLMASI 237

49. HAZARDA İKİ NAMAZI BİRDEN KILMA 239

50. NAMAZ KILARKEN UYUKLAYAN KİMSE 243

51. (NAMAZ KILARKEN İMAMIN BİR YANILGISI ÜZERİNE) ERKEKLERİN "SUBH ve Acirc;NALLAH" DEMESİ VE KADINLARIN İSE "EL ÇIRPMASI" 244

52. VİTİR NAMAZININ VAKTİ 244

53. SABAH NAMAZININ FARZINDAN ÖNCE İKİ REKAT SÜNNET NAMAZI KILMANIN MÜSTEHAB OLMASI 247

54. MESCİT İÇERİSİNE TÜKÜRMENİN YASAK OLMASI 248

55. GECENİN SONUNDA DUA ETMENİN FAZİLETİ 250

56. GECE NAMAZINDA VE KIYAMINDA DUA 253

57. GECE NAMAZININ İKİŞER İKİŞER KILINMASI 255

58. GECE NAMAZI VE PEYGAMBER (S.A.V)’İN GECELEYİN KILDIĞI NAMAZLARIN REKAT SAYISI 258

59. KÜSÛF (=GÜNEŞ TUTULMASI) NAMAZI 266

60. İSTİSK ve Acirc;' (= YAĞMUR İSTEME) NAMAZI 280

61. KORKU NAMAZI284

Beşinci Bölüm CUMA NAMAZI BÖLÜMÜ

1. CUMA GÜNÜ (MESCİDE) ERKENDEN GİTME 289

2. CUMA (GÜNÜ HUTBE VERİRKEN) NAFİLE (NAMAZ KILMA MESELE)Sİ 292

Altıncı Bölüm BAYRAM NAMAZLARI BÖLÜMÜ

1. KADINLARIN, BAYRAMLARDA NAMAZGAHA GİTMELERİNİN VE HUTBE DİNLEMELERİNİN MÜBAH OLMASI 297

2. BAYRAM NAMAZLARI 302

Yedinci Bölüm CENAZELER BÖLÜMÜ

1. ÖLÜYÜ YIKAMA 307

2. CENAZE NAMAZI KILMANIN VE CENAZEYİ UĞURLAMANIN FAZİLETİ 312

3. CENAZE NAMAZINDA TEKBİRLER GETİRME 315

4. ÖLÜYÜ KEFENLEMEK 316

5. ÖLÜ(NÜN ARKASINDAN FERYADU FİGANLA) AĞLAMANIN YASAK OLMASI 319

6. KABİR AZABI321

7. CENAZEYİ DEFNETME HUSUSUNDA ACELE ETMEYE TEŞVİK 323

8. CENAZE GEÇERKEN AYAĞA KALKMAK 324

9. CENAZE DEFNEDİLDİKTEN SONRA KABİRİN YANINDA CENAZE NAMAZI KILMAK325

10. İMAMIN, ÖLEN ERKEK YA DA KADININ CENAZE NAMAZINDA CENAZENİN HANGİ TARAFINA DOĞRU DURACAĞI MESELESİ 328

Sekizinci Bölüm ZEK ve Acirc;T BÖLÜMÜ

1. FITIR SADAKASI333

2. ZEKATA TABİ OLAN MALLAR 342

3. KADININ, KOCASININ MALINDAN SADAKA VERMESİNİN CAİZ OLUP OLMADIĞI MESELESİ347

4. AT VE KÖLENİN ZEKATI 348

Dokuzuncu Bölüm ORUÇ BÖLÜMÜ

1. ORUCUN FAZİLETLERİ 353

2. RAMAZAN AYINI İBADETLE GEÇİRMEK 358

3. FITIR (=RAMAZAN BAYRAMI) GÜNÜ VE EDH ve Acirc; (=KURBAN BAYRAMI) GÜNÜ

ORUÇ TUTMANIN YASAK OLMASI 362

4. RAMAZAN’DA (ORUÇLU İKEN) HANIMIYLA CİNSEL İLİŞKİDE BULUNAN KİMSE VE BUNUN KEFFARETİ 364

5. ÖLEN BİR KİMSE ADINA ORUCUN KAZA EDİLMESİ VE NEZRİNİN YERİNE GETİRİLMESİ MESELESİ 368

6. CÜNÜP OLDUĞU HALDE ÜZERİNE FECR DOĞAN KİMSENİN ORUCUNUN SAHİH OLMASI MESELESİ 371

7. ŞABAN ORUCU377

8. RAMAZAN'DAN BİR GÜN YADA İKİ GÜN ÖNCE ORUÇ TUTMANIN

YASAK OLMASI 380

9. DEVAMLI (=ÖMÜR BOYU) ORUÇ TUTMANIN YASAK OLMASI 381

10. YOLCULUK SIRASINDA ORUÇ TUTMA YADA ORUÇ TUTMAMA KONUSUNDAKİ SERBESTLİK 389

11. RAMAZAN ORUCUNUN KAZASINI GECİKTİRMEK 390

12. İ'TİKAF 392

Onuncu Bölüm HACC BÖLÜMÜ

1. HAC VE UMRE MİKATLARI 399

2. RESULULLAH (S.A.V)'İN İHRAMA NEREDE GİRDİĞİ MESELESİ 401

3. İHRAMLI KİMSENİN, GİYMESİNİN CAİZ OLMADIĞI ELBİSELER 403

4. İHRAMA GİRERKEN KOKU SÜRÜNMEK 405

5. İHRAMLI KİMSENİN, (ZARURET HALİNDE) DON VE MEST GİYMESİ 411

6. TELBİYE'NİN ŞEKLİ VE VAKTİ 412

7. İHRAMLI KİŞİNİN, HASTALIK YADA BAŞINA GELEN BİR EZİYETTEN DOLAYI BİR ENGELLE KARŞILAŞMASI DURUMUNDA NE YAPMASI GEREKTİĞİ MESELESİ 414

8. İHRAMLI KİMSENİN, AV ETİ YEMESİNİN CAİZ OLMASI 419

9. İHRAMLI KİMSENİN KAN ALDIRMASININ CAİZ OLMASI 426

10. KURBANLIK KOYUNA NİŞAN TAKILMASI 427

11. BEYTULLAH’A KURBANLIK GÖNDERMENİN CAİZ OLMASI 429

11. KIRAN HACCI 433

12. (HAC ZAMANI DIŞINDA) İHRAMSIZ OLARAK MEKKEYE GİRMENİN CAİZ OLMASI434

13. (TAVAF ESNASINDA) HACERÜ'L-ESVED'İ ÖPMENİN CAİZ OLMASI 435

14. TAVAF SIRASINDA REMEL (=HIZLI ADIMLARLA YÜRÜMEK VE YÜRÜRKEN OMUZLARI SALLAMAN)IN MÜSTEHAB OLMASI 437

15. SAF ve Acirc; İLE MERVE ARASINDAKİ SAYİN VACİP OLMASI 439

16. TAVAF VE SAY SIRASINDA BİR ŞEYE BİNMENİN CAİZ OLMASI 442

17. KABE'NİN İÇİNDE NAMAZ KILMA 443

18. TELBİYEYİ, BAYRAM GÜNÜ CEMRE-İ AKABE'DE TAŞ ATMAYA BAŞLAYINCAYA KADAR DEVAM ETTİRMENİN MÜSTEHAB OLMASI 449

19. (AKABE CEMRESİNDE) TAŞLAR NASIL ATILIR? 451

20. HAC İLE İLGİLİ HUSUSLARDA YAPMASI GEREKEN BİR ŞEYİ DAHA ÖNCE YAPAN KİMSENİN DURUMU 453

21. MUHACİR BİR KİMSENİN, HAC İLE İLGİLİ HUSUSLARI YERİNE GETİRDİKTEN SONRA MEKKE’DE KALIP KALAMAYACAĞI MESELESİ 456

22. İFAZA (=ZİYARET) TAVAFINDAN SONRA HAYIZ OLAN KADININ DURUMU 457

23. (MÜZDELİFE'DEN MİNAYA DÖNERKEN) KADINLAR İLE DİĞER ZAYIF KİMSELERİN, (HERKESTEN) ÖNCE YOLA ÇIKMALARININ MÜSTEHAB OLMASI 461

24. İHRAMLI İKEN ÖLEN BİR KİMSEYE NASIL BİR İŞLEM YAPILIR? 463

Onbirinci Bölüm NİKAH BÖLÜMÜ

1. MEHRİN MİKTARI 469

2. DÜĞÜN YEMEĞİ 475

3. ŞİĞ ve Acirc;R (=DEĞİŞ-TOKUŞ YOLUYLA MEHİRSİZ NİKAH) 478

4. KISKANÇLIK VE KİŞİNİN, KIZI İLE İLGİLİ DURUMLARDA İNSAFLI DAVRANMASI 479

5. KİŞİ, HANIMIYLA CİNSEL İLİŞKİDE BULUNMAK İSTEDİĞİ ZAMAN NE SÖYLEYECEĞİ MESELESİ 481

6. NİKAHTA KOŞULAN ŞARTLARI YERİNE GETİRME 482

7. CARİYESİNİ HÜRRİYETİNE KAVUŞTURUR SONRA DA ONUNLA EVLENEN KİMSENİN FAZİLETİ HAKKINDA 483

8. İHRAMLI İKEN AKD EDİLEN NİKAHIN HARAM OLMASI 486

9. BİR KADININ, HALASI YADA TEYZESİYLE AYNI NİKAH ALTINDA BULUNMASININ HARAM KILINMASI 488

10. EVLENMEYE TEŞVİK 490

Onikinci Bölüm SÜT EMZİRME BÖLÜMÜ

1. SÜT, DOĞUMUN (=NESEBİN) HARAM KILMAKTA OLDUĞU HER ŞEYİ HARAM KILAR497

Onüçüncü Bölüm TALAK (=BOŞANMA) BÖLÜMÜ

1. YÜCE ALLAH'IN, "EY PEYGAMBER! SEN, HANIMLARININ HOŞNUTLUĞUNU ARAYARAK, ALLAH’IN SANA HELAL KILDIĞI ŞEYİ NİÇİN (KENDİNE) HARAM KILIYORSUN?" (Tahrîm: 66/1) AYETİNİN TEFSİRİ 505

2. AYHALİ GÖREN KADININ BOŞANMASI MESELESİ 508

3. KOCASI ÖLEN KADININ YAS TUTMASI 517

4. KOCASI ÖLEN VE HAMİLE OLAN KADININ İDDETİ 523

5. ÜÇ TALAKLA BOŞANAN BİR KADININ, BAŞKA BİR KOCAYLA EVLENMEDİKÇE VE (YENİ) KOCASI ONUNLA CİNSEL İLİŞKİDE BULUNMADIKÇA, BOŞAYAN KOCASINA HELAL OLMAMASI 528

Ondördüncü Bölüm ITK (KÖLE AZAT ETME) BÖLÜMÜ

1. MÜKATEBE (= YAZIŞMALI) KÖLENİN SATIŞI 535

2. MÜDEBBER SATIŞI541

3. AZAD EDİLEN KİMSENİN, KENDİNİ AZAD EDEN KİMSELERDEN

BAŞKASININ VELAYETİ ALTINA GİRMESİNİN HARAM OLMASI 545

4. BİR KİMSENİN, BİR KÖLEDEKİ HİSSESİNİ AZAD ETMESİ 548

Onbeşinci Bölüm ALIŞ VERİŞ BÖLÜMÜ

2. KÖPEĞİN (SATIŞI KARŞILIĞINDA ALINAN) PARANIN, FAHİŞENİN MEHRİNİN VE KAHİNİN ÜCRETİNİN HARAM KILINMASI 555

2. BİR KİMSENİN, DİN KARDEŞİNİN SATIŞI ÜZERİNE SATIŞ YAPMASININ VE FİYAT ARTIRMANIN YASAKLANMASI 556

3. BORÇLU KİMSENİN İFLASI 559

4. SARF VE ALTININ GÜMÜŞLE SATIŞI 561

5. HELAL VE HARAMİN BELLİ OLMASI 563

6. ZENGİN KİMSENİN, BORCUNU GECİKTİRMESİNİN HARAM OLMASI 566

7. ŞUF'A566

8. YİYECEKLERDE VE MEYVLERDE SELEM 568

9. HAMİLE DEVENİN YAVRUSU, GEBE KALINCAYA KADAR (VADELİ) SATIŞININ HARAM KILINMASI 570

10. SATIŞI HELAL OLMAYAN ŞEYLER 571

11. ALIŞ VERİŞ YAPAN KİMSELERE, MECLİS MUHAYYERLİĞİNİN SABİT OLMASI572

12. OLGUNLAŞTIĞI MEYDANA ÇIKINCAYA KADAR MEYVEYİ SATMANIN YASAKLANMASI 576

13. MUH ve Acirc;KALE İLE MUZ ve Acirc;BENE'NİN YASAK OLMASI 578

14. SATIŞTA VE PAZARLIKTA ŞART KOŞMA 584

15. MÜSAK ve Acirc;T VE MÜZ ve Acirc;RAA 597

16. MUSARR ve Acirc;T SATIŞIN YASAK OLMASI 600

17. ÜZERİNDE MEYVE OLAN HURMAYI SATAN KİMSE 602

18. ARAZİYİ VE EKİNLİKLERİ KİRAYA VERME 603

Onaltmcı Bölüm FER ve Acirc;İZ (=MİRAS HUKUKU) BÖLÜMÜ

1. MÜSLÜMANIN KAFİRE VE KAFİRİN DE MÜSLÜMANA MİRASÇI OLAMAMASI 623

2. VELAYET HAKKININ SATILMASI VE BAĞIŞLANMASI 624

3. KEL ve Acirc;LENİN MİRASI 624

Onyedinci Bölüm HİBELER (=BAĞIŞLAR) BÖLÜMÜ

1. YAPILAN BAĞIŞTAN DÖNMENİN VE ONU SATIN ALMANIN HÜKMÜ 631

2. VERİLEN SADAKADAN VE BAĞIŞTAN DÖNMENİN HARAM OLMASI 633

3. BAĞIŞTA BULUNAN KİMSENİN, BAĞIŞ ESNASINDA BAZI ÇOCUKLARINA, DİĞERLERİNDEN DAHA ÇOK MAL VERMESİ SEBEBİYLE ÜSTÜN TUTMASININ MEKRUH OLMASI 634

Onsekizinci Bölüm VASİYYETLER BÖLÜMÜ

1. ARAZİNİN ASLINI VAKFEDİP GELİRİNİ SADAKA OLARAK DAĞITMAK 643

2. MALIN ÜÇTE BİRİNİ VASİYET ETMEK 645

3. VASİYET ETMEYE TEŞVİK 650

Ondukuzuncu Bölüm YEMİNLER VE ADAKLAR BÖLÜMÜ

1. ALLAHTAN BAŞKASI ADINA YEMİN ETMENİN YASAK OLMASI 655

2. BİR MÜSLÜMANIN HAKKINI YALAN YERE YEMİNLE ELİNDEN ALAN KİMSENİN CEHENNEMLE TEHDİT EDİLMESİ 656

3. KABE'YE YALIN AYAK YÜRÜMEYİ ADAYAN KİMSENİN DURUMU 658

4. L ve Acirc;T VE UZZ ve Acirc; ADINA YEMİN EDİLMEMESİ VE (YEMİN EDİLDİĞİ TAKDİRDE İSE) BUNUN İÇİN KEFARET VERİLMESİ 659

5. ÖLÜNÜN ADAĞINI YERİNE GETİRME 660

6. ADAĞI YERİNE GETİRME 661

7. İSLAM DİNİ DIŞINDA BAŞKA BİR DİNE YEMİN ETMEK 662

8. ADAĞI YASAKLAMAK 663

Yirminci Bölüm HUDÛD (=HAD CEZALARI) BÖLÜMÜ

1. HIRSIZLIK CEZASI VE HIRSIZLIK CEZASININ UYGULANMASI İÇİN GEREKLİ NİSAP MİKTARI 669

2. CEZALARIN KALDIRILMASI HUSUSUNDA ARACI OLMANIN DOĞRU OLMAMASI672

3. TA'ZİR 676

4. RECM MESELESİ 677

5. MADENİN, KUYUNUN VE HAYVANLARIN (VERDİĞİ ZARARIN) HEDER OLMASI.685

6. HIRSIZLIK CEZASININ HADDİ VE BUNUN İÇİN GEREKLİ NİSAP MİKTARI686

7. MÜSLÜMANLARA SAVAŞ AÇANLARIN VE DİNDEN DÖNEN KİMSELERİN DURUMU687

8. (ZİNA EDEN) EVLİ KİMSENİN RECM EDİLMESİ 695

Yirmibirinci Bölüm DİYETLER BÖLÜMÜ

1. MÜSLÜMANIN KANININ ANCAK ÜÇ ŞEYDEN BİRİYLE HELAL OLMASI 699

2. KAS ve Acirc;ME 701

3. BİR BAŞKASINI ÖLDÜREN KİMSENİN, ÖLDÜRDÜĞÜ GİBİ KISAS UYGULANMASI708

4. CENİNİN DİYETİ 711

5. KİMİN BİR KİMSESİ ÖLDÜRÜLÜRSE, O KİMSE; DİYET YADA KISASTAN DİLEDİĞİNİ SEÇMEDE SERBEST OLMASI 717

Yirmiikinci Bölüm DAVALAR BÖLÜMÜ

1. H ve Acirc;KİMİN, İCTİHAD ETTİĞİNDE HEM İSABET ETMESİ VE HEM DE HATA ETMESİ HALİNDE SEVAP KAZANMIŞ OLMASI 721

2. (MESELENİN İÇ YÜZÜNE VAKIF OLMAYARAK) Z ve Acirc;HİRİ (DELİLLERE)VE DELİLİ İYİ ANLATMAYA GÖRE HÜKÜM VERME 722

4. UMR ve Acirc; VE RUKB ve Acirc;YA GÖRE HÜKÜM VERME 724

5. DERELERDE (AKAN SULARDA)N ŞİRB (=EKİLİ ALANDA SULAMAK İÇİN SUDAN YARARLANMA NÖBETİ) VE SUYU (EKİLİ ARAZİDE) TUTMA MİKTARI 732

6. H ve Acirc;KİMİN, ÖFKELİ İKEN, HÜKÜM VERMESİNİN MEKRUH OLMASI 734

7. YEMİN ETMENİN, DAVACIYA AİT OLMASI 735

Yirmiüçüncü Bölüm AHK ve Acirc;M (=HÜKÜMLER) BÖLÜMÜ

1. LUKATA 741

Yirmidördüncü Bölüm CİH ve Acirc;D BÖLÜMÜ

1. İNSANLARIN HANGİSİNİN EN FAZİLETLİ OLDUĞU MESELESİ 751

2. (SAVAŞ SIRASINDA) KAFİRLERİN AĞAÇLARINI KESMENİN VE YAKMANIN CAİZ OLMASI 753

3. (SAVAŞ SIRASINDA) KASITSIZ OLARAK EVLERDEKİ KADINLARI VE ÇOCUKLARI ÖLDÜRMENİN HÜKMÜ 755

4. (ALLAH YOLUNDAKİ) MÜCAHİDİ HER TÜRLÜ ŞEKİLDE DONATAN KİMSENİN FAZİLETİ 757

5. ATLAR ARASINDA KOŞU VE ONLARA İDMAN YAPTIRMA 757

Yirmibeşinci Bölüm ED ve Acirc;HÎ (=KURBAN) BÖLÜMÜ / 763

Yirmialbncı Bölüm EŞRİBE (=İÇECEKLER) BÖLÜMÜ

1. SU KABINA ÜFLEMENİN MEKRUH OLMASI 769

2. HURMA KORUĞU İLE KURU HURMAYI BİRBİRİNE KARIŞTIRIP

ŞIRALARINI ÇIKARMANIN YASAK OLMASI 770

3. SARHOŞLUK VERİCİ HER MADDENİN HARAM OLMASI 772

4. SARHOŞLUK VEREN HER ŞEYİN, İÇKİ OLMASI 774

5. İÇERİSİNDE NEBÎZ YAPILAN KAPLARI KULLANMANIN YASAK OLMASI 776

Yirmiyedinci Bölüm İM ve Acirc;RET (=DEVLET BAŞKANLIĞI) BÖLÜMÜ

1. MASİYET DIŞINDAKİ KONULARDA EMİR SAHİPLERİNE İTAATİN VACİP OLMASI785

2. ERGENLİK ÇAĞINI AÇIKLAMA 786

Yirmisekizinci Bölüm SAYD (=AVLANMA) BÖLÜMÜ

1. YIRTICI HAYVANLARDAN AZI (=KESİCİ) DİŞİ TAŞIYAN HER

HAYVANIN (ETİNİ) YEMENİN HARAM OLMASI 791

2. EĞİTİLMİŞ KÖPEKLERLE AVLANMA 792

3. TAVŞAN ETİ YEMENİN MUBAH OLMASI 809

4. AT ETİ YEMENİN HÜKMÜ 810

5. AV YADA TARLA İÇİN KÖPEK BESLEMEK 811

6. DENİZ AVI 813

7. HAYVANI BOĞAZLAMA ALETİ 823

Yirmidokuzuncu Bölüm ETİME (=YİYECEKLER) BÖLÜMÜ

1. YEMEK YERKEN İKİ HURMAYI BİRDEN YEMENİN YASAK OLMASI 831

2. ALTIN VE GÜMÜŞ KAP KULLANMANIN HARAM OLMASI 832

Otuzuncu Bölüm LİB ve Acirc;S (=ELBİSE) BÖLÜMÜ

1. SAÇ (VE SAKALI) BOYAMAK 837

2. YÜZÜK TAKMAK 838

3; YÜZÜK 847

4. ÖLÜ HAYVANIN DERİSİ 853

5. RESİMLER VE ŞEKİLLER 856

6. TEK AYAKKABI İÇERİSİNDE YÜRÜMENİN MEKRUH OLMASI 861

7. ERKEKLERE UYUZ HASTALIĞINDAN ÖTÜRÜ İPEK GİYMEYE İZİN VERİLMESİ 862

8. İPEK GİYMENİN HARAM OLMASI 863

Otuzbirinci Bölüm EDEB BÖLÜMÜ

1. SAÇA SAÇ EKLEYEN, EKLETME YAPAN, DÖVME YAPAN VE YAPTIRAN KADINLARIN BU YAPTIKLARININ HARAM OLMASI 869

2. MİSAFİRLİK 874

3. AKSIRAN KİMSEYE, 'YERHAMUKELL ve Acirc;H" DİYE DUA ETMEK 876

4. BİR MÜSLÜMANIN, (DİĞER) MÜSLÜMAN ÜZERİNDEKİ HAKLARI 877

Otuzikinci Bölüm SEL ve Acirc;M BÖLÜMÜ

1. (KUR'AN İLE) RUKY ve Acirc; YAPMAK VE RUKYA YAPAN KİMSENİN, (YAPTIĞI RUKY ve Acirc; KARŞILIĞINDA) ÜCRET ALMASI 883

2. (HERHANGİ BİR ŞEYİ) UĞURSUZLUĞA YORMA VE UĞURSUZLUK 887

Otuzüçüncü Bölüm RÜ’Y ve Acirc; BÖLÜMÜ

1. RÜY ve Acirc;’NIN ALLAHTAN VE HULMUN İSE ŞEYTANDAN OLMASI 894

Otuzdördüncü Bölüm KUR AN IN FAZİLETLERİ BÖLÜMÜ

1. KUR'AN-1 EZBERLEMENİN FAZİLETİ 899

2. KUR'AN OKUMANIN FAZİLETİ 900

3. BAKARA SÛRESİNİN SON İKİ AYETİNİN FAZİLETİ 901

Otuzbeşinci Bölüm FAZİLETLER BÖLÜMÜ

1. RESULULLAH (SAV)'İN ŞEKLİ 905

Otuzaltıncı Bölüm FEZ ve Acirc;İLU’S-SAH ve Acirc;BE(=SAHABENİN FAZİLETLERİ) BÖLÜMÜ

1. SAHABEYE SÖVMENİN HARAM OLMASI 911

2. HZ. F ve Acirc;TIMA (R.ANH ve Acirc;)’NIN FAZİLETİ 913

3. HZ. ve Acirc;İŞE (R.ANH ve Acirc;)'NIN FAZİLETİ 918

Otuzyedinci Bölüm

BİRR (=İYİLİK) VE SILA (=AKRABALIK/DOSTLUK BAĞI) BÖLÜMÜ

1. ANNE-BABAYA İYİLİK YAPMANIN FAZİLETİ 923

Otuzsekizinci Bölüm KADER BÖLÜMÜ

1. İNSANİN, ANNE KARNINDA YARATILMASININ MAHİYETİ 930

Otuzdokuzuncu Bölüm ZİKİR VE DUA BÖLÜMÜ

1. "L ve Acirc; HAVLE VE L ve Acirc; KUVVETE İLL ve Acirc; BİLL ve Acirc;H" (=GÜÇ VE KUVVET ANCAK ALLAHA MAHSUSTUR) İFADESİNİN FAZİLETİ 935

2. ACİZLİK, TEMBELLİK GİBİ HUSUSLARDAN ALLAHA SIĞINMA 937

3. ÖLÜMÜ TEMENNİ ETMENİN YASAK OLMASI 940

Kırkıncı Bölüm FİTEN (=FİTNELER) BÖLÜMÜ

1. TÜRKLERLE SAVAŞ 945

Kırkbirinci Bölüm TEFSİR BÖLÜMÜ

1. YÜCE ALLAH'IN "SONRA İNSANLARIN (SEL GİBİ) AKTIĞI YERDEN SİZ DE

AKIN EDİN" (BAKARA: 2/199) AYET-İ KERİMESİ 951

KAYNAKÇA 953

HADİSLERİN ALFABETİK FİHRİSTİ 955

SAH ve Acirc;BE İNDEKSİ977

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.