Abdulkadir Geylani - Hayat ve Menkıbeleri - Seyfullah Erdoğmuş-1418 (001254)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €27,73
İndirimli : €16,31  + KDV
KDV Dahil : €19,41
Test2
15
:

Abdulkadir Geylani - Hayat ve Menkıbeleri - Seyfullah Erdoğmuş


  • Yayın Tarihi           2014-12-16
  • ISBN                       9789944742429
  • Baskı Sayısı            2. Baskı
  • Dil                          TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı           303
  • Cilt Tipi                  Karton Kapak
  • Kağıt Cinsi             Kitap Kağıdı
  • Boyut                     13.5 x 21 cm

Şeyh Abdulkadir el-Geylani'nin doğumundan vefatına; çocukluk dönemi, gençliği, ilim tahsili, hocaları, vaazları, sohbetleri, yetiştirdiği talebeleri ve hayatı anlatılmaktadır.

Menkıbeler kısmında ise; cömertliği, güzel ahlakı, uzun süre aç kalması, ibadeti, sahralarda kalması, sohbet meclisleri, Vezir İbn Hubeyre'yi tenkit etmesi, tevekkülü, onun vesilesi ile tövbe edenler, oğluna vasiyeti, vecizeleri gibi konular yeralmaktadır.

Eserindevamında ise; Şeyh Abdulkadir el-Geylani'nin Müsnedi, ayetlerle nasihatları ve kendi rivayet ettiği hadisler bulunmaktadır.

Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerle-rinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O’nun sap-tırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O’nun or-tağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın kulu ve Rasûlüdür.

"Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekir-se öyle korkun ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz."

(Al-i İmran; 3/102)

"Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın tü-reten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağ-larını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam birgözetleyicidir." (en-Nisâ; 4/1)

"Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere dü-zeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah’a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (el-Ahzâb; 33/70-71)

Bundan sonra, şüphesizsözlerin en güzeli Allah'ın Kelam’ı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılan-larıdır. Her sonradan çıkarılan şey bid'attir ve her bid’at sa-pıklıktır. Her sapıklıkta ateştedir.

Şeyh Abdulkadir el-Geylani rahimehullah kendi as-rında ilmi, takvası, ahlâkı, zahidliği ve irşadı ile meşhur olmuş, lâkin sonraki dönemlerde daha çok sufiler tarafın-dan benimsenir olmuştur. Oysaki bahsi geçen bu sufiler, Şeyh Abdulkadir’in akidesinden uzaklaşarak Cehmiyye'ye yaklaşmışlar, Selefi Salihin'in akidesinde olmayan bazı iti- kadlara sahip olmuşlar, Şeyhin ruhaniyetinden istimdad ederek tevhidi bozmuşlar ve şeyhin hayatı döneminde kar-şı çıktığı musiki gibi unsurları kabullenerek hem akidede hem de amelde tamamen farklı bir yol tutmuşlardır.

Şeyh Abdulkadir’in hayatı ve menkıbeleri hakkında bilgiler nakledeceğim bu çalışmamda, Hafız İbn Hacer el- Askalanî’nin; Gıbtatu’n-Nazır Fi Tercemeti’ş-Şeyh Abdil- kadir, Hafız İbn Receb’in; Zeylu Tabakati Hanabile, Hafız Zehebi’nin; Siyeru A'lamin-Nubela, İbnu'd-Dimyati’nin; el-Mustefad, Tadifi'nin; Kalaidu’l-Cevahir, Şatanufi’nin; Behcetu'l-Esrar, Şeblenci’nin; Nuru’l-Ebsar, Şarani'nin; Ta- bakat, Dr. Abdurrezzak el-Geylani’nin; Şeyh Abdulkadir, Said el-Kahtani’nin; Şeyh Abdulkadir el-Geylani adlı eser-leri gibi kaynaklardan özetleyerek ve diğer kaynaklardan tarayarak verdim.

Şeyh Abdulkadir rahimehullah hakkında uydurulan hurafe ve şirk içeren menkıbelerden sarf-ı nazar ederek, nakil ve muhteva bakımından doğruluğuna ihtimal bulu-nan menkıbeleri naklettim. Uyarılması gereken bazı önemli noktalarda notlar düştüm. Benden önce ilim ehlinin nakle-derken uyarı yapmadıkları, tartışmaya açık olan ve benimde üzerinde durmadığım bazı menkıbeler de bu kitabımda nakledilmiştir. Bu sebeple okuyucuların bu kitapta nakle-dilen olayların mutlak doğrulardan ibaret olduğunu dü-şünmemelerini, Allah’ın Kitabını ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetini her konuda olduğu gibi bu ki-tapta nakledilenler hakkında da ölçü edinmelerini tavsiye ederim.

Allah Azze ve Celle’den bu çalışmamı hem kendim hem de okuyucular için hayırlı kılmasını dilerim.

İÇİNDEKİLER

Takdim 9

Birinci Bölüm

Şeyh Seyyid Ebu Muhammed Abdulkadir El-Geylani 12

İsmi Ve Nesebi: 13

Künyesi Ve Lâkabı: 13

Doğumu: 14

Çocukluk Dönemi: 14

İlim Talebi: 16

Hocaları: 16

Öğrencileri: 21

Yaşadığı Dönem: 23

Alimlerin Övgüleri 25

Vaazları: 31

Eserleri: 36

Vefatı: 43

Çocukları: 43

Şeyh Abdulkadir Yoluyla Günümüze 49

Kadar Ulaşan İlmin İsnad Zinciri 49

İkinci Bölüm

AbdulkadirEl-Geylani'nin Menkibeleri 52

Ramazan Ayında Süt Emmemesi: 53

Bağdat'a Yolculuğu 53

Doğruluğu 54

Akide Konusunda İstikamet Sahibi Oluşu 55

Akidesi Hakkında Bir Şüphenin Giderilmesi 57

Kelâm Ve Felesefeden Sakındırması 59

Kitap Ve Sünnete Sarılmayı Tavsiye Ederdi 61

İlim Öğrenmeden İbadeti Hoşgörmezdi 63

İlim Meclisleri 64

Öğrencilerine Nasihati 65

Zor Meselelerde Fetvalar Vermesi 66

Çalgılı Zikir Meclisleri İle Alâkası Olmamıştır! 67

Sohbet Meclisleri 68

Vezir İbn Hubeyre'yi Tehdit Etmesi 76

Şemaili 77

Cinlerin Şeyh Abdulkadir'in Meclisine Katılması 78

Kalbe Gelen Düşünceler 79

Medresesine Gelen Bir Meczubun Hikayesi 80

Kendisiyle İstişare Edilmesi: 81

İtham Edileceği Durumlardan Uzak Durması 81

Şathiyyeleri Hakkında: 81

Şeyh Abdulkadir'in Şeytana Galebesi 83

Tevekkülü: 84

Şeyhe Gelen Yardımlar 85

Cömertliği 87

Rıza Ve Teslimiyeti: 88

Tarihçi İbnu'l-Verdi’nin Naklettiği Bir Müşahede 89

Rüyasında İkaz Edilmesi 89

Medresesinin Tamiri 90

Güzel Ahlâkı 91

Uzun Süre Aç Kalması 93

Ucub Hastalığından Kurtulma Yolu 96

Tevazu'u 96

Güzel Ahlâkı Tarifi 97

İbadeti 98

Sahralarda Kalması 98

Şeyh Hammad Ed-Debbas’ın Sohbetine Katılması 102

Duası Makbul İdi 104

Tavuk Kıssası 105

Vesilesiyle Tevbe Edenler 106

Vasiyeti 109

Vecizeleri 111

Oğluna Vasiyeti 115

Vefatı 116

Üçüncü Bölüm

Abdulkadir El-Geylani’nin Musnedi 119

Şeyh Abdulkadir’in Musnedi 121

Şeyh Abdulkadir El-Geylanî'nin 141

AyetlerleNasihatlerinden 141

Dördüncü Bölüm

Abdulkadir El-Geylani'nin İsnadlı Nüsha Olarak

Ebu Bekir El- Hâllal’ın Kitaplarından Rivayetleri 163

El-Emru Bi’l-Ma’ruf Ve'n-Nehyi Ani'l-Munker. 165

Kitabın İsnadı 165

Emirde Vacip Olan Şeyler Ve Keyfiyeti Hakkındarivayet Olunanlar. 170

Bir Kötülük Görüp de Onu Değiştirmeye Gücü Yetmeyen Kimsenin Kalbindeki Hoşnutsuzluğu Allah'ın Bilmesi Babı 176

İyiliği El İle Emretmek Babı 185

Karşı Çıkmada Emredilen Yumuşaklık Babı 188

İnsanların EmrolunduğuAmeller Ve Karşı Çıkmada Yardım Etmenin Terki Babı 197

Kötülüğe Karşı Çıkmada Bir Kimseyi Sultan’a Şikâyet Etmenin Mekruh Oluşu Babı 199

Büyük Bir Kötülük Görüp Onu Değiştirmeye Gücü Yetmeyen Kimsenin Değiştirmeye Gücünün Yettiği Küçük Bir Kötülük Görmesi Hâlinde Ne Yapacağı Babı 207

Yakında Ve Uzakta, Emir Ve Yasaklamada Adil Olması İçin Kişinin Yapması Gerekenler Babı 208

Mümini Sevindirmek Ve Münafığa Öfkelenmek Hakkında Rivayet Edilenler Babı 208

Düşük Bir Kavim Gördüğü Zaman Kişinin Emir Ve Nehyi Terketmesinde Genişlik Olan Hususlar Babı 210

Kişi, Uzaktan İşitip Yerini Görmediği Kötülük Sesini Dinleyebilir Mi? 211

Yolda Bir Kötülük Gören Kimsenin Karşı Çıkması Gerekir Mi? 212

Hanımını Boşayan Birinin Hanımıyla Birlikte Kaldığını Bilen Kimseye Karşı mı Çıkmak Gerekir; Yoksa Sahih Hüccet Getirilmesi Mi? 216

Bir Kimse Kardeşinin, Kızkardeşinin Miras Payı Hususunda Haksızlık Yaptığını Biliyorsa

Buna Ne Şekilde Karşı Çıkar? 218

Bir Kimsenin Evine Girdiğinde Bir Münker Gören Kimse Babı 219

Namaz Meselelerinde Kişinin Emrolunacağı ve Yasaklanacağı Şeyler. 219

Yolda İki Kadın Gören Kimsenin Onların Ortasında Beraber Yürüyemeyeceği Babı 224

Bir Kadını Kötü Birisiyle Gören Veya Binekte Kadınla Beraber Birini Gören Kimse Babı 225

Kötülük Bulunan Yerlere Girmenin Çirkinliği Babı 226

Eğlence İle İsyan Eden Gençlerin Tedibi 229

Gece Bağırmak İçin Çıkmanın Çirkinliği 230

İçinde Sarhoş Edici İçki Olan Kırbalarla Çarşıdan Geçenin Kırbalarını Yırtmak 231

Saklanan KötülükAletlerinin Kırılması 233

Şüphelenilen Şeyi Araştırmanın Çirkin Oluşu 235

İçinde Münker Olduğu Görülen Şeyin Gizlense Dahi Kırılabileceği 235

Sultanın Mani Olacağı Bilinen Hususları Terk Ruhsatı 237

Tanbur Hakkında 238

Davul Hakkında 240

Münkerattan Bir Şey Kırılınca Bundan Dolayı Tazminat İddia Edene Karşı Çıkmak 241

Defler Hakkında 244

Satranç Oynayana Karşı Çıkmak 250

Ağıt Yakma Hakkında 256

Müzik Ve Ona KarşıÇıkmak Babı 258

Üflemeli Çalgı Aletleri Hakkında 262

Sahabelerin Dinledikleri Şeyler. 264

Kasideler Hakkında 266

Tağbir (Sema İle Kendinden Geçme) Hakkında 267

Lahinlerle Kur'ânOkumak 270

Ağlamak Ve Kur’ân Okunurken Kişinin Bayılması Hakkında 287

Şiir Babları

Şiirin Başına Besmele Yazmanın Mekruh Oluşu 290

"Sizden Birinin İçinin İrinle Dolu Olması, Şiirle Dolu Olmasından İyidir" Hadisi Babı 291

Şiirde Hiciv Veİncelikten Mekruh Olanları Babı 292

Kabirlerde Kur'an Okumak 296

Kabirlerde Kur'ân Okumak 296

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.