Açıklamalı Kadın İlmihali - Kasım Yayla - Merve Yayınları-1430 (001239)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €43,12
İndirimli : €25,37  + KDV
KDV Dahil : €30,19
Test2
15
:

KADIN İLMİHALİ

Kapak: Ciltli
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 496
Basım: 2006
Ebat: 17x245 cm

ÖNSÖZ
Yüce Allah (cc)’, İslâm dinini, en son ve en mükemmel bir din olarak insanlığa göndermiştir. Dinimizde renk, dil, ırk ve kabile ayırımı olmadığı gibi, cinsiyet ayırımı da yoktur. Allah (cc); "Ben cinleri ve insanlan ancak bana ibadet etsinler diye yarattım" buyurmaktadır, ibadet etmek; kulluk borçlannı yerine getirmek, her yerde ve her şartta Allah (cc)’ın emir ve yasaklanna göre hareket etmek demektir.
Allah (cc)’a kulluk içerisinde insan hayatının en önemli safhalanndan biri de evliliktir. Dinimiz, evliliğe büyük önem vermiştir. Mutlu bir evlilik kişilerin dünya ve ahiretlerinin mamur olup huzur ve saadet içinde günlerini geçirmelerine sebep olacaktır. Dolayısıyla huzurlu bir evlilik iki cihan saadetinin temelidir.
"Erkek olsun, kadın olsun, kim bir mü’min olarak salih amel işlerse Biz şüphesiz ona çok güzel bir hayat yaşatırız ve işlemekte oldukları amellerin daha güzeli ile mükâfatlarını mutlaka veririz." (Nahl, 16/97)
Bunun içindir ki evlilik müessesesi, dinimizde kadını koruyan ve ona lâyık olduğu değer ve saygıyı kazandıran, Allah (cc)’m meşru kıldığı, müslümanlara emrettiği bir husus olmaktadır.
Günümüz insanlarının en önemli meselelerinden biri evliliktir. Aile kurmak, evlenmek, çoluk çocuğunu yetiştirmek, ailede huzur ve saadetin gerçekleştirilmesi toplumlarm en önce ele aldıkları konulardan biridir. Her toplumun bilim adamlan, filozofları ve önde gelenleri bu hususun çözümü konusunda sürekli kafa yormuşlardır.

KADIN İLMİHALİ


Aile münasebetleri dengeli ve adil bir şekilde düzenlenmez ve bu konuda bozukluk baş gösterirse, insanlar bunun acısını uzun zaman çekerler.
Kadın ve erkeğin tabiatı ve yaratılış gayesi, her yönüyle ve tüm incelikleriyle gözden geçirilmedikçe, bunun halledilmesi şöyle dursun, özünün anlaşılması bile mümkün değildir. Zira, vücut yapısı ve terkibiyle, ilgi ve alâkalarıyla, kuvvet ve kabiliyetleriyle, arzu ve ihtiyaçlarıyla, cazibe ve ihtiraslarıyla, kendi dışın ve not;daki sayısız unsurlarla sürekli olarak temas halinde bulunma zaruretiyle insan, kocaman ve muazzam bir kâinatın küçük bir örneğidir. Öyleyse insan, bizzat kendi varlığının hakikatini ve tabiatını doğru bir şekilde kavrayamazsa, elbette ki gerek hemcinsleriyle gerekse de dış dünya ile olan münasebetlerini dengeli ve adil bir biçimde kuramaz; problemlerin altından kalkamaz.
Bunca bilimsel keşif ve icatlara rağmen, insanın hakikatini ve tabiatını kavramaktan aciz oldukları ve dolayısıyla insanın hemcinsleriyle ve kendi dışındaki varlıklarla olan münasebetini dengeli ve adil bir biçimde düzenleyemedikleri açıkça anlaşılmaktadır. Bizzat Batıklar da bu gerçeği itiraf etmeye başlamışlardır.
Bir eş ve anne olması hasebiyle insanlığın devamına sebep olan kadın, bir yandan köle ve hizmetçi durumuna düşürülmüş, değersiz bir eşya gibi alınıp satılmış, tüm hak ve hukukundan mahrum bırakılmış, günah ve rezaletin canlı timsali haline getirilmiş ve insanlık onuru çiğnenmiştir. Öte yandan ise aynı kadın, o kadar büyütülüp göklere çıkarılmış ki, onun yüzünden binbir türlü rezillikler, düzensizlikler, ahlâksızlıklar ortaya konulmuş; kadın cinsel isteklere, hayvan! arzulara alet edilmiştir. Her iki durumda da kadın aşağılanmış, hor görülmüş, kullanılıp istismar edilmiştir.
Batı’da ilerleme devri başladığı zaman, kadınların da erkeklerle eşit olduğu, bundan ötürü de aynı haklara sahip olması gerektiği bahanesiyle birtakım hareketlerin ortaya çıktığına, bunun tabii netice olarak da kadının erkekleri 1 ilikte iş hayatına atılması fikrinin savunulduğuna şahit oluyoruz. Elbette ki asıl amaç bu değildi; bu da kadının kullanılıp istismar edilmesinin başka bir yoluydu. Sonunda kadın hürriyeti, feminizm iddiaları toplumun temelini oluşturan aile müessesesini kökünden sarstı. Kadınlarla erkeklerin serbestçe düşüp kalkması; fuhuşun iğrenç tezahürlerinin, hayvan! arzuların her çeşidinin toplum içinde yayılmasına, ahlâkî değerlerin ortadan kalkmasına sebep oldu.
Avrupalı ve Batılı toplumlarm parlak, renkli, gösterişli, süslü-püslü, serbest ve hayvanca yaşantılarının, müslüman toplumlarm gözlerini kamaştırdığı herkesin malûmudur. Kendi dinî ve ahlâkî değerlerinden uzak yetişen, Batı’yı körü körüne taklit eden müslümanlar, bu yanıltıcı ve göz kamaştırıcı parlaklığın, şamatanın cazibesine kapıldılar.
Bu asrın başlarından itibaren maddî ve manevî hayâsızlık, utanmazlık ve çıplaklık, Batı’da olduğu gibi müslüman dünyasında da her tarafa yayıldı; dinî ve millî gelenekleri neredeyse ortadan kaldırdı. Neticede, müslüman toplumlarda, kendi kültür ve değerlerine düşman, Batı hayranı ve taklitçisi nesiller yetişti. Bunlar da müslüman kadınların, Batılı kadınlar gibi olmasını savunmaya bu yönde birtakım çalışmalar ortaya koymaya başladılar.
Son yıllarda dünyada görülen İslâmî uyanışın önüne geçebilmek için. İslâm dünyasının karşısında bulunan çevreler, fikir ve propaganda alanında kullanılan araçlardan biri olarak "Islâm’da kadının yeri, konumu ve hakları" meselesini gündeme getirdiler.
Bu konuyu, İslâm’ın zaafı ve zayıf yanı zanneden Doğulu ve Batılı bazı yazarlar, meseleyi olabildiğince çarpıtarak çağın insanına sundular.
Müslüman ülkelerde, medyada ve yazılı basında kalemlerini oynatan, fikirlerini açıklayan birçok kimsenin din! bilgileri olmamasına, bu hususta en ufak bir görüşlerinin bulunmamasına rağmen nasıl ahkâm kestiklerini, bazı kalem sahiplerinin en kolay kalem oynattıkları konunun dinî meseleler olduğunu sizler de her gün görmektesiniz. Birçok yazar şahsî fikirlerini hiç çekinmeden dinimizin emriymiş gibi ortaya koyabilmektedir.
Bu görüşlere göre müslüman kadın; ezilen, itilip kakılan, hak ve hürriyetleri bulunmayan, hakkı olan mirasın ancak yarısını alan, örtü ve kafes arkasında mahpus bulunan, saçı uzun aklı kısa bir varlıktır. Yine onların batıl zanlarma göre, kadının bu kötü duruma düşmesinin tek sebebi de İslâm dinidir.
İslâm dünyasının kıymetli birçok âlimi, bu iddialar karşısında kitap ve makaleler kaleme alarak müslümanları uyardılar. İslâm’da kadının gerçek mevkisini, değerini, hak ve hürriyetlerini ortaya koydular.
Biz de aynı maksatla, bu hususta gerek müslümanlar ve gerekse de Batıklar tarafından yazılan kitapları gücümüz yettiği kadarıyla gözden geçirmeye gayret ederek meseleyi bütün yönleriyle ve delilleriyle ortaya koymaya çalıştık.
Eğer bir nebze olsun müslümanlara faydalı olabileceksek, bunun mutluluğu bize yeter. Elimizden gelen çabayı göstermemize rağmen, elbette ki birtakım eksiklerimiz ve hatalarımız olmuştur.
Hata ve günahlarımızı bağışlamasını Allah (cc)’dan niyaz ederiz. Gayret bizden, tevfik Allah (cc)’tan.

İÇİNDEKİLER

KADIN İLMİHALİ


Önsöz 5
1.BÖLÜM
KADINLARIN FIKHI MESELELERİ ÖĞRENMELERİ 9
Fıkhın Önemi ve Fazileti 10
İnsanın Yaradılış Gayesi ve Hikmeti 10
"Rabbin Kim?" Sorusu 11
Allah (cc) ve Acirc;hirette Soracak 12
İnsanın Yaradılışı . 13
2.BÖLÜM
İSLAMDAN ÖNCEKİ DEVİRLERDE KADIN,
EVLİLİK ve AİLE HAYATI 15
İslamdan Önce Kadın 15
Eski İran’da Kadın 15
Babil’de Kadın 16
Eski Çin’de Kadın 16
Yahudilerde Kadın 16
Eski Hindistan’da Kadın 16
Eski Yunan Medeniyeti’nde Kadın 17
Roma Medeniyeti’nde Kadın 19
Hristiyanlık’ta ve Hristiyan Avrupa’da Kadın 21
Islâm Öncesi Arabistan’da Kadın 23
Batı Medeniyetinde Kadın 23
Kadın ile Erkeğin Eşitliği 24
Kadının Ekonomik Bağımsızlığı 27
Kadın-Erkek Arasında Serbest Münasebet 28
3.BÖLÜM
İSLAM’DA KADIN ve AİLE 31
İslâm’da Aile 31
İslâm’da Kadının Hakları 33
Kadınlara Karşı Tatlı Dilli, Yumuşak Olmak 33
Kadınlara Şiddet Uygulamamak 34
Kadınlar da Kocalarına Eziyet Etmemeli 35
İslâm’da Kadın ve Çocukları Öldürme Yasağı 35
Kadın ve İlim 35
Kadınların Eğitiminde İki Aşama İzlenmelidir 35
Hz. Mulıammed’in Kadınlara Ayırdığı Dersler 36
Mutluluğun Temeli Aile Yuvasıdır 37
Evlenilecek Kadında Aranacak Şartlar 43
Evlenilecek Erkekte Aranacak Şartlar 47
Kadın ve Erkeğin Mükellefiyetlerinin Farklı Olduğu Konular 52
Miras 52
Şahitlik 53
Günlük Yaşamda Karşılaştığımız Bazı Büyük Günahlar 54
4.BÖLÜM
AİLE FERTLERİNİN KARŞILIKLI GÖREVLERİ 57
Anne ve Babanın Görevleri 57
Çocuklarına İyi Bir Evlilik Sağlama 57
Ev Kurmada Yardım Etmek 60
Erkeğin Aile İçindeki Görevleri 61
Kadının Aile İçindeki Görevleri 81
Çocukların Ana ve Babalarına Karşı Görevleri 90
Akraba ve Komşulara Karşı Görevler 94
5.BÖLÜM
AİLEDE ÇOCUK ve EĞİTİMİ 101
Çocuk Terbiyesinin Önemi 101
Çocuk Terbiyesinin Safhaları 102
Hamilelik Döneminde Çocuk Terbiyesi 102
Doğumdan sonra çocuk terbiyesi 103
İlk Gıda 103
Güzel isim Koymak 104
Çocuğun Kulağına Ezan Okumak 105
Çocuk İçin Kurban Kesmek 105
Süt Devresinden Sonra Çocuk Terbiyesi 106
Çocuk Terbiyesinde Faydalı Davranışlar 109
Anne ve Babanın Birlikte Hareket Etmesi 112
Çocuğun Terbiyesinde Olumsuz Faktörler 112
Kötü Çevre 112
Disiplinsizlik 113
Kız Çocuğu Yetiştirmenin Fazileti 114
6. BÖLÜM
EVLİLİK ve NETİCELERİ 115
Evlilik Nedir? 115
Evliliğe Teşvik 115
İyi Geçinmek Hedef, Boşanma İse Son Çare 117
Evlilik Akdi Öncesi 117
Nişanlanma 118
Evlenme Ehliyeti 118
Evlenme Rüştü - Ergenlik 119
Evlenmede Velayet 119
Velinin Cebir Hakkı 120
Taraflar Arasında Denklik 120
Evlenilmesi Haram Olanlar (Muharremât) 121
Evlenilmesi Ebediyyen Haram Olanlar 121
Kan Bağından Ötürü Elaram Olan Erkekler 121
Din ayrılığı 123
Üç Talâkla Boşanmış Kadın 123
Dörtten Fazla Evlenmek 124
Başkasıyla Evli Olanlar 124
İddeti Bitmemiş Kadın 124
Kadını, Kızkardeşi, Halası veya Mahremlerinden
Biriyle Bir Nikâhta Tutmak 124
Evlenme Akdi 124
Evlenme Akdi Sahihlik Şartları 125
Şarta Bağlı Evlilik 125
Taliki Şartlar 125
Takyidi Şartlar 126
Muteberlik Bakımından Evliliğin Çeşitleri 126
Sahih Evlilik 126
Kocanın Karısına Karşı Borçları 126
Kadının Kocasına Karşı Borçları 127
Hem kocayı, Hem de Karıyı İlgilendiren Sebepler 129
Fasit Evlilik 129
Batıl Evlilik 130
Mevkuf ve Gayr-i Lazım Evlilik 130
Sahih Halvet 130
Mut’a Nikâhı 131
Sahih Evliliğin Neticeleri 132
Mehir 132
Mehirin Sahibi ve Ödeme Zamanı 132
Mehr-i Misil 132
Mehr-i Müsemma 133
Nafaka 133
Nafakanın Şartları ve Düşmesi 134
Halvetle ile İlgili Meseleler 134
Halvetin Sahih Olacağı Yerin Niteliği 135
Gelin Kız Adetli İken Nikâh Kıyılır mı? 135
Kadın Evinde Kocası İçin Süslenmesi Sevaptır 135
Süslenmenin Şartları 136
Estetik Ameliyat 136
Karı-Kocanın Farklı Mezheplerden Olmasında Nasıl Hareket Edilir? 137
Nikâh Tazelemek 137
Kadının Kocasından İzinsiz Evini Terketmesi Hali 138
Kadın Evinden Dışarıya Nasıl ve Ne İçin Çıkar? , 138
İsyankâr ve Serkeş Kadını Cezalandırma Şekli 139
Döverek; Erkek Hanımını Hangi Hallerde Dövebilir 140
Saliha Hanımlann Özellikleri 141
Cennetlik ve Cehennemlik Kadınlar 142
Kadınların Erkeklerden Sakınmaları 143
Kadının, Yatakta Erkeğin Dâvetine İcabeti 143
Kadınlarla Tokalaşmak ve El Öpmek 143
Bir Kimse Baldızıyla veya Kardeşinin Hanımıyla Yolculuk
Yapar veya Yalnız Kalabilir mi? 144
Kadının Mahremlerine Gösterebileceği Zinet Yerleri Nereleridir? 144
Kadının mahremi şunlardır 144
7.BÖLÜM
EVLİLİĞİN SONA ERMESİ 145
Boşama (Talâk) 145

KADIN İLMİHALİ


Talâk Nedir? 145
Talâk ile Fesih Arasındaki Farklar 145
Boşamanın Dindeki Yeri 146
Boşamaya İzin Verilmesinin Hikmeti 146
Boşama Ehliyeti 148
Zor ve Tehdit Altında Boşama 148
Sarhoşken Boşama 148
Hiddet ve Kızgınlık Halinde Boşama 149
Hastanın Boşaması (Ölüm Döşeğindeki Hasta) 149
Şaka ile Boşama 149
Boşama Çeşitleri 149
Muhâla’a 150
Hakimin Evlilik Bağına Son Vermesi 151
Hastalık ve Kusur 151
Nafakayı Kesmek 152
Kötü Davranma ve Geçimsizlik 152
Evliliğin Sona Ermesinden Doğan Neticeler 153
Evliliğin Sona Ermesi 153
Dönüşümlü Boşamanın Neticeleri 153
Dönüşsüz Boşamanın Neticeleri 154
Hülle ve Tahlil 154
îddet 155
İddetin Sebep ve Hikmeti 155
İddeti Gerektiren Durumlar 155
Yas Tutmak 157
8.Bölüm
DOĞUM ve NETİCELERİ 159
Neseb 159
Nesebin Manası 159
Nesebin Subutu 159
Nesebin Subutunun Neticeleri 160
Çocuğun Bakım ve Terbiyesi (Hidâne) 160
Hidâne Ehliyeti 160
Hidâne Hakkı 161
Hidâne Müddeti 162
Emzirme (Radâ) 162
Emzirme Yükümlülüğü 162
Nafaka 163
Miras 163
Mirasın Kaynakları 163
Miras Dağılımı 164
9.BÖLÜM
ÖRTÜNME ve ÇIPLAKLIK 167
Psikolojik Açıdan Örtünme ve Çıplaklık 167
Giyimde Kayıtsızlık Cinsel Kayıtsızlığı Doğurur 167
Açık Kadınla Tesettürlü Kadının Psikolojisi 169
Kadının Güzelleşme İsteğinde Çevrenin Önemi 170
Giysi İnsan Kişiliğini Yansıtır 171
Müstehcenliğin Psikolojik Sonuçları 172
Olduğu Gibi Görünmeme 173
Güzelleşmede Ekonomik ve Sosyal Bunalım 174
İnanç Sistemine Aykırı Kıyafet 175
Cinsel Serbestliğin Sonuçları 176
Sosyolojik Açıdan Örtünme ve Çıplaklık 177
Giyim ile Kültür Arasındaki Bağlantı 177
Çağımızda Batı Tarzı Giyim 178
tslâmi Örtünme ile İslâm Kültürü ilişkisi 179
Giysi Değişiminin Kültür Değişimini Getirmesi 180
Eğitim Alanında Örtünme ve Çıplaklık 180
Öğrenci Başırısının Düşmesi 181
Karma Eğitimle Cinsel Suçların Artması 182
İktisadi Açıdan Örtünme ve Çıplaklık 182
Kapitalist Sistemde Kadının İstismarı 182
Pazarlama ve Ürün Tanıtımı 185
Sinema ve Televizyon . , 186
Fuhuş Endüstrisinin Çıplaklığı Kamçılaması 188
Çıplaklık ve Cinsel Serbestinin Sonuçları 189
Çağdaşlık İçin Çıplaklık Şart mıdır? 189
Batı Toplumunun Şehvet Tutsağı Olması 190
Cinsel Serbesti Sonucu Toplumda Çöküş 191
Fuhşun Tırmanışı 192
Karışık Yaşamda Ailenin Geleceği 193
Müstehcenlik Sonu Ahlâkî Çöküş 194
Türkiye’de Kılık-Kıyafetin Batılılaşması 194
Osmanlı Dünyasında Kıyafet Reformları 194
Cumhuriyet Döneminde Kıyafet Reformları 196
10.BÖLÜM
İSL ve Acirc;M’DA ÖRTÜNME 199
Tesettürün Dayandığı Hükümler 199
İzin İsteme 201
Kadının Mahremleri Yanında Örtünmesi 203
Sokağa Çıkma Prensipleri 204
Kadın ve Erkeğin Birarada Bulunması 204
Örtüde Bulunması Gereken Özellikler 207
Tesettürün Amaçları 209
Tesettürün Faydaları 211
Tesettür ve Hürriyet 217
Tesettürden Uzaklaşan Müslümanlar 218
Tesettürün Hedefi Unutuldu 218
Utanma Duygusu Kayboldu 219
11.Bölüm
CİNSEL HAYAT , 221
İslâm Nazarında Fuhuş 221
Ahlâksızlık ve Fuhuş 223
Eşler Arasındaki İlişki 227
Yasak Olan Cinsel İlişkiler 227
Zina 227
Sevicilik 229
Livata (Homoseksüellik) 230
12.BÖLÜM
GÜNÜMÜZDE ÇALIŞAN KADININ PROBLEMLERİ . 233
Örtünme Problemi 233
Kadının Vazifeleri ve Çalışan Kadının Problemleri 234
Kadının Siyasi Hakları 236
13.BÖLÜM
TAADDÜD-İ ZEVCAT (ÇOK EVLİLİK) 239
Birden Çok Kadınla Evlilik 239
Çok evliliğin bireysel zaruretleri 240
Çok evlilik ahlâki ve İnsanî bir sistemdir 245
Taaddüt-i zevcat ve talâk hakkında
14.BÖLÜM
DOĞUM KONTROLÜ 257
Doğum Kontrolünün Hükmü 257
Doğum Kontrolünün Meşru Sebepleri 257
Doğum Kontrolünün Çeşitli Yönleri 258
Kadının Ekonomik Bağımsızlığı 259
Doğum Kontrolünün Neticeleri 260
Doğum Kontrolü Sonucunda Fuhuş ve Bulaşıcı Hastalıklar 262
Doğum Kontrolüne Duyulan Tepki 265
Doğum Kontrolünün Zararları 266
Sosyal Hayata Etkileri 268
Ahlâk Üzerindeki Etkileri 269
Spiral Kullanmak ve Hükmü 270
Kürtaj ve İlgili Hükümler 271
Ceninin Ana Rahminden Ayrılmasına Sebep Olan Fiiller 272
Mânevi Sebepler 272
Cenini Düşürmesi İçin Kadına Verilen İlaç 274
Kürtajla İlgili Ayetler 274
Kürtajla İlgili Hadisler 275
Anne Çocuğu Düşürdükten Sonra Ölürse 275
Ceninin Düşürülmesinden Dolayı Gereken Diyet Kimlere Verilir? 276
15.BÖLÜM
İMAN ve İSL ve Acirc;M 277
İman Nedir? 277
İcmali ve Tafsili İman 278
Islâm 278
İnanç Yönünden İnsanlar 279
İmanın Şartları^ (Esasları) 280
Allah (cc)’a İman 281
Allah (cc)’ın Zati Sıfatlan 281
Allah (cc)’ın Subutî Sıfatları 282
Meleklere İman 283
Büyük Melekler ve# Görevleri 284
Peygamberlere İman 285
Peygamber Kime Denir? 285
Peygamberlerin Sayısı 286
Peygamberlerin Sıfatları 287
Mucize. . . . 287
Kitaplara İman 289
İlâhî Kitap Nedir? 289
Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri 291
Ahirete İman 291
Ahiret Alemi 291
Kıyametin Oluşu 292
Kıyamet Alâmetleri _ 292
Kaza ve Kadere İman 295
16.BÖLÜM
Peygamberimiz (sav)’in Hayatı 297
İslâmdan Önce Arabistan 297
Peygamberimiz (sav)’in Doğumu 297
Çocukluğu ve Gençliği 298
Ficar Savaşlarına Katılması 299
Hilfu’l-fudul a Katılması 299
Evlenmesi 299
Peygamber Oluşu 300
Islâma Davet ve İlk Müslümanlar 301
Müşriklerin Zulümleri 302
Habeşistan’a Hicret 302
Mekkelilerin Düşmanlık Sebepleri 303
Müşriklerin Ebu Talib’e Şikâyetleri 303
Hz. Ömer (ra)’in Müslüman Olması 304
Taif Yolculuğu 305
Akabe Biatları 306
Isrâ ve Mi’rac Mucizesi 307
Hicret 308
Peygamberimiz (sav)’in Hicreti 308
Medine’de Karşılanması 309
Ensâr-Muhacir Kardeşliği 309
Mescid-i Nebevî’nin İnşası 310
Medine Dönemi 310
Bedir savaşı 310
Uhud savaşı 311
Beni Nadir gazvesi 312
Hendek savaşı 312
Beni Kurayza gazvesi 313
Hudeybiye antlaşması 313
Hayber’in fethi 314
Mûte savaşı 315
Mekke’nin fethi 316
Huneyn savaşı 317
Evtas savaşı 317
Tebük seferi 317
Vedâ haccı 317
Vedâ Hutbesi 318
Hz. Peygamber (sav)’in hazırladığı son sefer 320
Peygamberimiz (sav)’in vefatı 320
17. BÖLÜM
RESÛLULLAH (sav)’İN EVLİLİKLERİ 321
Resûlullah (sav)’in Dörtten Çok Kadınla Evliliği 321
Resûlullah (sav)’in Evlilikleri ve Hikmetleri 324
Hz. Hatice (r.anh) ile Evlenmesi 325
Hz. Şevde (r.anh) ile Evlenmesi 328
Hz. Aişe (r.anh) ile Evlenmesi 329
Hz. Hafsa (r.anh) ile Evlenmesi 332
Hz. Ümmü Seleme (r.anh) ile Evlenmesi 333
Hz. Ümmü Habibe (r.anh) ile Evlenmesi 336
Hz. Zeyneb (r.anh) ile Evlenmesi 337
Hz. Zeyneb bint Huzeyme (r.anh) ile Evlenmesi 343
Hz. Cüveyriye bint el-haris (r.anh) ile Evlenmesi 343
Hz. Safiyye bint huyey (r.anh) ile Evlenmesi 344
Hz. Meymûne (r.anh) ile Evlenmesi 345
Hz. Peygamber (sav), Eşleri Arasında
Adaleti Nasıl Sağlıyordu? 346
Hanımlarının yanında gecelemesi 346
Yolculuklarındaki tavn 346
Gerektiğinde hanımından izin alması 346
18.BÖLÜM
Hz. PEYGAMBER (sav)İN AİLE HAYATI 351
19.BÖLÜM
TAHARET (TEMİZLİK) 357
Taharetin Çeşitleri 357
İstinca 357
Istinca ve Adabı 357
Def-i Hacet Yapılacak Yerlerle İlgili Adâb 358
20.BÖLÜM
ABDEST 361
Abdestin Farzları 361
Abdestin Sünnetleri 362
Abdestin Adabı 362
Abdestin Mekruhlan 363
Abdestin Sıhhatine Engel Olmayan Şeyler 363
Abdesti Bozan Şeyler 363
Abdesti Bozmayan Şeyler 364
KADIN İLMİHALİ

Mest Üzerine Mesh 365
Meshin Suresi 365
Sargı ve Yara Üzerine Mesh 365
Meshi Bozan Şeyler 366
Abdest ile Alakalı Kadınlara Mahsus Bazı Meseleler 366
21.BÖLÜM
GUSÜL (BOY ABDESTİ) 369
Gusül ve GuslU Gerektiren Haller 369
Guslün Kısımları 370
Guslün Farzları 371
Guslün Sünnetleri 372
Gusletmesi Farz Olana Haram Olan Şeyler 372
Gusletmeleri Farz Olan Kimseye Mekruh Olanlar 373
Gusle Engel Olan Şeyler (Oje, boya, çamur, vs) 373
Dolgu ve Kaplama ile Gusül 374
22.BÖLÜM
TEYEMMÜM 375
Teyemmümün Farzları 375
Teyemmümün Sünnetleri 375
Teyemmümün Şartları 376
Teyemmümü Mübah Kılan ve Kılmayan Haller 378
Teyemmümü Bozan Haller 379
23.BÖLÜM
KADINLARA MAHSUS HALLER 381
Hayız 381
Büluğ Yaşı 381
Hayız Müddeti 381
NiÎas 383
Nifasm Müddeti ve Nifasla İlgili Meseleler 383
Hayızlı ve Nifaslı Kadına Yasak Olan Şeyler 384
İstihâze 385
Istihâzeye Ait Meseleler ve İlgili Hükümler 385
Cünup Kimseye Yasak Olan Şeyler 386
Yaşlı Kadınlarda Adet Bitimi, Belirtisi ve Bunun Tesbiti 386
Hamile Kadın Adet Olur mu? 387
Hayızlı ve Nifaslı Kadınlar Kabe’yi Tavaf Edemezler 387
Hayızlı Kadın Hacc’da Safa ile Merve’yi Sa’yedebilir mi? 388
Hacc’a Giden Hanımların Hayızı Önlemek İçin İlaç Kullanmaları 389
Hayızlı ve Nifaslının Kanı Kesilince Gusletmesi Vaciptir 389
Hayızlı Kadın Pis Değildir 390
Hayızlı Kadın Cenaze Yıkayabilir mi? 390
Ceninin Oluşmasında Islâm ve Tıp İlminin Bakış Açısı 391
Hayızla Nifasm Hükmünün Farklı Olduğu Yerler 392
24.BÖLÜM
NAMAZ (SAL ve Acirc;T) 395
Namazın hikmetleri 395
Namazın Nevileri 396
Namazın Farzları (Şartları, Rükünleri) 396
Namazın Şartları 397
Hadesten taharet 397
Necasetten taharet 397
Setr-i avret 397
Avret 397
Namazda avretin sınırı 397
Istikbal-i kıble 397
Vakit 399
Niyet 399
Namazın Rükünleri 401
İftitah Tekbiri 401
Kıyam 402
Namazda Kıraat 404
Ruk’û 405
Ruk’ûnun Şartları 405
Secde 405
Secdenin Şartları 405
Namazda Son Oturuş (Ka’de-i Ahire) 407
Ta’dil-i Erkâna Riâyet Etmek 407
Namazdan Kendi İradesiyle Çıkmak 408
Namazın Vacipleri 408
Namazın Sünnetleri 409
Namazın Mekruhlan 411
Namazı Bozan Şeyler 414
Namazı Bozmayan Şeyler 415
Namaz ve Temizlik 416
İnce Çorapla Namaz Kılınır mı? 417
Namazda Örtünme 417
Cemaatle Namaz Kılmak 417
Namaz Eiakkmda Bazı Meseleler 418
Boyalı Dudakla Namaz Kılınır mı? 418
Bulaşık Suyu Bulaşmış Elbiseyle Namaz Kılınır mı? 418
Hamile Kadınların Namazları 419
Kadınlar Tarlada Otutarak Namaz Kılabilirler mi? 419
Alkollü Deodorantlar ve Kolonya ile Abdestli
İken Kullanarak ibadet Yapılabilir mi? 419
Kadınların Adetliyken Namazı Terk Etmeleri 419
Beş Vakit Namaz Haricindeki Kılınan Diğer Namazlar 420
Cuma Namazı 420
Bayram Namazları 420
Cenaze Namazı 420
Teravih Namazı 420
Kaza Namazları ve Edası 420
Kaza Namazlarının Kılınışı 421
Yolcu (Seferi) Namazı 421
Tahiyyet’ül-Mescid Namazı 422
Teheccüd (Gece) Namazı 422
Teşbih Namazı 422
Regaib Gecesi Namazı 423
Mi’ıac Gecesi Namazı 423
Berat Gecesi Namazı 423
Kadir Gecesi Namazı 423
Kadir Gecesi Dûası 423
Kuşluk (Duha) Namazı 424
Hacet Namazı 424
Şükür Secdesi 424
İstihare Namazı 424
İstihare Namazının Kılmış Şekli 425
Tevbe Namazı 425
Yola Çıkarken ve Dönerken Kılınan Namaz 425
Yeni Damat ve Gelinin Kılacağı Namaz 425
Hacc’a Gidenin Evden Çıkarken Kılacağı Namaz 426
İşrak Namazı 426
Evvabin Namazı 426
25.BÖLÜM
NAMAZLARIN KILINMA ŞEKLİ 427
Sabah Namazı 427
Öğle Namazı 428
İkindi Namazı 429
Akşam Namazı 430
Yatsı Namazı 430
Vitir Namazı 431
Hastaların Namazı 431
Kadının Yolculuğu 431
Sehiv Secdesi 432
Nafile Namazlar 434
Müekked ve gayr-i müekked sünnetler 434
Müekked sünnetler 434
Gayr-ı müekked sünnetler 434
Namazın Mekruh Olduğu Vakitler 435
26.BÖLÜM
ORUÇ 437
Orucun Tarifi 437
Orucun Teşri Kılınması 437
Orucun Hikmetleri ve Faydaları 437
Orucun Farz Olmasının Şartları 438
Orucun Vakti 439
Orucu Bozan Şeyler 439
Orucu Bozmayan Şeyler 440
Oruç Tutmamayı veya Tuttuktan Sonra Bozmayı
Mübah Kılan Şer i Hükümler 442
Hastalık Özrü 442
Can Tehlikesi. 442
Gebelik ve Emzikli Kadın 442
Oruca Dayanamamak 442
Düşkünlük ve İhtiyarlık 442
Fidye 443
Oruçluyken Dudaklara Ruj Sürülebilir mi? Oruç Bozulur mu? 443
Diş Çektirme, Doldurma, Dişleri Misvakla
ya da Macunla Yıkama, İğne Yaptırma... Orucu Bozar mı? 443
Kadının İ’tikaf Yapması 444
27.BÖLÜM
ZEK ve Acirc;T 445
Zekâtın Manası 445
Zekâtın Teşri Kılınması 445
Zekâtın Hikmeti ve Faydaları 445
Zekâtın Farz Olmasının Şartları 446
Zekâta Tabi Olan Mallar 447
Zekâta Tabi Olmayan Mallar 448
Zekâta Tabi Olan Hayvanlar 449
Develerin Zekâtı 449
Sığırların Zekâtı 450
Koyun ve Keçilerin Zekâtı 450
Ticaret Mallarının Zekâtı 451
Altın ve Gümüşün Zekâtı 452
Kâğıt Paralarla Banknotların Zekâtı 453
Arazi Ürünlerinin Zekâtı 454
Madenlerin Zekâtı 454
Definelerin Zekâtı 455
Zekâtın Verileceği Yerler 456
Zekât Verilmeyecek Kimseler 457
28.BÖLÜM
FETRE SADAKASI 459
Fitre Nedir? 459
Fitreyi Kim Verir? 459
Fitre Kime Verilir? 460
29. BÖLÜM
HACC ve UMRE 461
Hacc’m Manası 461
Umrenin Manası 461
Hacc ile Umre Arasındaki Fark 461
Hacc ve Umrenin Hikmet ve Faydalan 462
Hacc’ın Kısımları ve Çeşitleri 464
Hacc-ı İfrad 464
Hacc-ı Kemettu 464
Hacc-ı Kıran 464
Hacc’m Rûkunlan (Farzları) 464
Arafat’ta Bir Müddet Beklemek 464
Kabe’yi Tavaf Etmek 464
Tavafın Mahiyeti 465
Tavafın Çeşitleri 465
Kudüm Tavafı 465
Ziyaret Tavafı 465
Sader Tavafı 465
Nafile Tavaf 466
Umre Tavafı 466
Hacc’m Farz Olmasının Şartları 466
Hacc’ın Edasını Farz Kılan Şartlar 466
Hacc’m Sıhhatinin Şartları 467
Hacc’ın Vacibleri 468
Hacc’m Sünnetleri 469
Farz Olan Hacc’m Yeniliş Şekli 470
Umrenin Yapılış Şekli 472
Temettü Haccınm Yapılışı 473
Kıran Haccınm Yapılışı 474
Hacc Farz Olan Kadına Kocası İzin Vermezse 474
Kadının Hacc İçin Mahremi Bulunmadığı Takdirde Evlenmesi Caiz midir?. 475
Kadın Tek Başına Hacca Gidebilir mi? 475
Vedâ Tavafı 476
30. Bölüm
KURBAN 477
Kurban Nedir? 477
Kurban Etinin Dağıtılması 47"
Kurban Kesme Vakti 478
Kim Kurban Keser 478
Kurban Kesilecek Hayvanlar 478
Kurbanın Hükmü 479
Kurbana Mani Olan Haller 479
Kurban Nasıl Kesilir 480
Ölü İçin Kesilecek Kurban 480
Kadının Kestiği Yenir mi? 480

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.