Allahın İsimlerinin Sırları - Dr. Arif Arslan - Sena Yayıncılık-1285 (001190)

Fiyat : €23,16  + KDV
KDV Dahil : €27,56
Test2
15
:

ALLAH'IN İSİMLERİNİN SIRLARI

Allah'ı sevmenin sırları ve O'na giden aydınlık yolda ilerlemenin ipuçlarından biri de, O'nun muhteşem sıfatları ve tüm varlığını kuşatan isimlerini anlamaktır

O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır.

Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dtr, Rahîm’dir. O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır.

Güzel isimler O’nun’dur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu teşbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

(Haşir Suresi, 67:22-24)

ALLAH'IN İSİMLERİNİN SIRLARI

Allah’ın varlığı ve birliği bizim idrakimizin üstünde olsa da, anlaşılmayacak kadar zor ve içinden çıkılmaz değildir. Zira yüce Allah, herkese ayrı bir şekilde tecelli eder ve iman nurunu isteyenlerin içinde yakar. Tabii bu isteğin karşılıklı olması da önemlidir. Rızasını ve desteği-ni istediğiniz Allah’ın da sizi ve sizin iman ve hidayetinizi istemesi lazım. Bu son cümleye takılanlar olacaktır. Şöyle ki:

"Madem Allah’ın istediği kişiler iman ediyor, o halde iman etmeyenler de yine O’nun dilediği kimselerdir veya onun istemedikleri iman etmez..."

Peki, durum böyle midir?

Hayır, öyle değil! Ancak şurası bir gerçektir ki; kişi aklı, kalbi ve iradesi ile Allah’a yönelip inanmak için maddi manevi bir dilekçe vermezse, Allah ona iman da vermez, başka bir şey de... Allah’ın, kimsenin imanına daibadetine de ihtiyacı yoktur. Zaten Allah (c.c), akla gele-bilecek her türlü zaaf ve ihtiyaçtan münezzeh ve mukad-destir. İnsan ise, baştan sona zaaflar, istekler ve ihtiyaç-larla doludur. Bu nedenle imana ve ibadete onun ihtiyacı vardır. Evrende, insanın ve insan gibi hayatı birtakım sebeplere bağlı olan diğer varlıkların ise, istek ve ihtiyaç-larını karşılayacak, zaaflarına cevap verecek tek merci, yine onu yaratan ve yaşaması için çevresini gerekli şartlar ve nimetlerle donatandır.

Öyleyse, biz nelere muhtacız ve bu ihtiyaçlarımızı nereden, nasıl temin edeceğiz? Sorusu gündeme gelecek ve bunun cevabını arayacağız.Tabiki Dua

Maddi ihtiyaçlarımızın bir kısmını belki kendi aklı-mızla ve bilgimizle elde edebilecek durumdayız. Çünkü insana bunun için akıl ve bilinç (şuur) verilmiş. Bu özel-liklerimizi harekete geçirdiğimiz takdirde çalışır, çabalar vücudumuzun yaşamasını ve bedenimizin ihtiyaçlarını temin edebiliriz. Ama nereye kadar?

Belli bir yaştan itibaren yaşlanıp yine dünyaya ilk geldiğimiz günlerin durumuna geri dönüp elden ayaktan düşünceye kadar...

Peki ya ruhumuz? Ruhumuzun istek ve ihtiyaçları ne olacak? Onlara nasıl cevap vereceğiz? İşte burada iman devreye giriyor. Ruhumuzun ve ruhumuza bağlı birçok fonksiyonların beslenme kaynağı iman ve ibadetlerimiz- dir. Zikirler ve dualar da bu işin lezzetini artıran husus-lardır. İşte bizim yapmak istediğimiz ve sunmak istedi-ğimiz hizmet de budur! Bunu yapabilmek için karşılıklı bir etkileşim olması lazım. Bu da yine okumak ve okur-ken derin düşünüp okuduğumuz şeyi anlamakla müm-kün olacaktır şüphesiz.

Bu nedenle önce neye inandığımızı çok iyi bilmemiz lazım. Kafamızdaki Allah (c.c) nasıl bir şey? Tuttuğuna ceza kesen, hapse atan ya da sürekli tehdit eden, bir zabı-ta memuru veya bir polis şefi gibi bir şey mi? Yoksa bir devlet başkanı ya da bir başbakan gibi, herkesin işine koşan ve emrine itaat bekleyen, itaat edilmezse insanların iflahım söken ya da hemen ilgisini kesen bir şey mi? Ya da evreni yaratıp kendi haline bırakıveren, insanların da dünyanın da gelişip değişmesinde hiçbir rolü olmayan, aciz bir şey mi?

Bunların hiçbiri değil elbette. Ama olayı böyle basit görüp değerlendirenler de var. Oysa yanlış. Çünkü Allah (c.c), ne bu bahsettiğimiz kalıplara sığacak kadar basit ve küçüktür ne de insanlarla sürekli sürtüşüp didişen, onları hasmı kabul eden ve bunları da emirlerini yaptıramadığı için acizliğinden tehditler savuran ve yarattığı varlıkları ateşlerde yakıp kavurma, zindanlarda hapsedip çürütme-ye hevesli biridir. İnandığımız Allah’ı (c.c), tanımlayacak olursak, belki kısaca şöyle diyebiliriz:

ALLAH'IN İSİMLERİNİN SIRLARI

Allah (c.c), insanların duyup düşündükleri, akıl ve hayallerinde kurup şekillendirdikleri zaafların tamamın-dan münezzeh ve mukaddestir. Her türlü gücün, kuvve-tin, kudretin ve iktidarın üstünde güç, kuvvet ve iktidar sahibidir. Alabildiğine sevgi dolu, mahlûkatı bu yüzden yaratıp yaşatan; engin rahmet, merhamet ve şefkat sahibi; ayıp ve kusurları örten, çok çok affedici, bağışlayıcı ve tanıdığımız herkesten daha merhametli ve şefkatli olan yaratıcımızdır. Buna karşıhk, gerektiğinde bir o kadar da azabı, intikamı şiddetli, mutlak güç ve iktidar sahibidir. Ancak güç ve kuvvetini inanıp iman edenlere değil, varlı-ğını yok sayıp inkâr edenlerle, bunu çeşitli yollarla yay-gınlaştırıp, kendisine düşmanlık edenlerle kullarından, inanıp iman etmek isteyenlerin önünü kesenlere ve ken-disine düşmanlık edenlere karşı kullanandır. İnkâr ettiği halde bunu başkalarına bulaştırmadan sadece içinde sak-layanlara karşı bile sadece acıyıp, "ahiretlerini berbat ettiler, bari dünyalarım güzel yaşasınlar" diye, bu dünya-da istedikleri kadar nimet ve rızık verip mülkünde dile-dikleri gibi yaşamalarına fırsat veren, gerekli şartları sağ-layandır.

Kendisine hesap soracak hiçbir güç ve iktidar olma-dığı halde yarattığı hiçbir varlığa ve hiçbir kimseye zul-metmeyen, mutlak âdil olan ve her şeyde dengeyi sağla-yan; evreni ve içindeki canlıların tamamını müthiş bir ilim ve hikmetle yaratıp yöneten, baş döndürücü bir ilim ve hikmete sahip olandır...

Dünyadaki gelmiş geçmiş ve gelecek olan bütün gü-zelleri ve güzellikleri yaratan olarak, akılların idrakten aciz olduğu, gözlerin bakmaya ve görüp kuşatmaya gücü yetmeyecek kadar güzel ve bir o kadar da zevk-i selim sahibi, dengeyi, düzeni, temizliği ve halim (yumuşak huylu) olmayı tercih eden, hiç acele karar vermeyen, ama ince hesaplar yapıp, herkesin ne yaptığının kesin kaydını tutan ve yaptıklarının hesabım sorarken dahi kimseye zerre kadar bile zulmetmeyendir...

Bizim için belki de en önemlisi sayacağımız özelliği ile kullarına karşı bir anne şefkat ve merhameti ile mua-mele edip, ne hata yaparsak yapalım, ne kadar büyük günahlara batarsak batalım, çamur çirkef içinde dahi olsak, kapısına gidip boynumuzu bükerek; "Ben geldim ey Rabbim!" diye,seslendiğimiz zaman, (temsilde hata olmasın) hemen yüzü gülen ve kucağını açıp sarılmamızı bekleyen şefkat ve merhamede dolu, sevgiyle biz karşıla-yıp "seni bekliyordum ey kulum, hoş geldin!" diyen-dir... Bunları uzatabiliriz. Ancak O’nu daha iyi tanıma-nın en güzel yolu, "Betıi bu isimlerle tanıyın, işte ben bü-yüm" der gibi, bize bildirdiği "ESMAÜ’L-HÜSNA: EN GÜZEL İSİMLER" ile olacaktır. O halde bu mütevazı çalışmayı, dikkatiice okumak, derinden derine, inceden inceye anlayarak, düşünerek, okumak gerekiyor...

Sözü daha fazla uzatmadan sizi, Allah’ın isimleri ve Sırları, hikmeüeri, havas ve özellikleri de baş başa bırak-mak istiyoruz. Göreceksiniz ki, adeta bir cennet bahçesi-ne girmiş gibi, 99 ve hatta daha ötesi meyve çeşidi bulu-nan bu güzel bahçede gezintiye davet ediyoruz...

Şimdiye kadar bu tür kitaplardan belki de birkaçını alıp okudunuz belki de hiç görmediniz ve okumadınız. Bu kitabı şöyle bir karıştırdığınız zaman eminim alıp okumuş ya da görmüş olduklarınızla aralarındaki farkı, fark edip anlayacak ve göreceksiniz.. Hiçbir iddiamız yok. Ancak, şu da bir gerçektir ki, bu konuda bir ilki ger-çekleştirdiğimize inanıyoruz. Çünkü şimdiye kadar yazı-lanları gözden geçirdik ve emsaline rastlamadık...

Bu güne kadar 21 baskı yapan ve yaklaşık 35 bin okuyucuya ulaşan bu mütevazı çalışmamızı yeniden ele aldık ve güncelledik. Çoğu yerlerinde göze çarpan eksik-likleri tamamladık ve daha geniş olmasım, daha anlaşılır olmasını sağlamaya çalıştık. Yeni baskı ve yeni yayınevi için bunu gerekli gördüğümüz için böyle yaptık. Peki, biz bu kitapta eski ve yeni neler yaptık?

Bizim yaptığımız, Allah’ın Güzel İsimlerinin anlam-larını, Ebcet değerlerini ve zikir saatlerini, zikir miktarla-rını vermek oldu. Bunların yanı sıra, Allah’ın bu güzel isimlerin, manevi hayatımıza bakan yönlerini ve faydala-rınıda derleyip topladık ve bir demet halinde size sun-duk...

ALLAH'IN İSİMLERİNİN SIRLARI

Esmâu 1-Hüsna’yı okuyup esmalar arasında gezinti yaparken, şimdiye kadar hiç görmediğiniz rengârenk bir gül bahçesinde gezinir gibi, hoş ve güzel kokular hissede-cek veya eşsiz tatları ve lezzetleri ile size adeta gülümse-yip göz kırpan, el edip çağıran bir meyve bahçesinde gezinir gibi manevi lezzetler alacaksınız...

Bu kitap, ayet ve hadislerle gerekli zenginliğe ulaştı-rıldığı halde, bu konuda yazılmış kitapların ötesinde, "Havas" âlimlerinin eserlerinden de seçmeler derlenerek size sunuldu. Her zaman yaptığımız gibi, esas kaynağımız daima Kuran ve Sünnet oldu ve isimlerin anlam ve özel-liklerine bakarken yine bu açıdan baktık ve abartıdan, okuyucuya faydası olmayacak bilgilerden uzak durmaya özen gösterdik, önceki baskılarında gözden kaçan hatala-rı bu yeni baskıda düzelttik ve tekrarından sakındık, in-şallah başarmışızdır.

Şüphesiz bu kitap birçok yönüyle bir ilk değil ve bir son da olmayacaktır. Ancak biz, havas özellikleri ve Es-maların hesaplanmış ebcedi değerleri, okuma günleri ve saatleri ile farklı bir kitap hazırlayıp sunduğumuzu düşü-nüyoruz. Şu ana kadar aldığımız olumlu tepkiler de bu-nun delilidir. Sizlerden o kadar çok geri dönüş oldu ki bizi daha çok yazmaya ve daha derin araştırmalar yap-maya mecbur etti. Yeni tanıştığımız ve tanışacağımız okurlarımız da okuyunca farklı bir şeyler bulduklarını eminim anlayacaklar ve itiraf edeceklerdir. Şayet eksikler ve hatalar varsa, bunları da bilerek yapmadık... Tek hata-sız kitap Allah’ın kitabıdır şüphesiz. Bizimkiler her za-man eksik ve hatalı olacaktır. Buna sizin de inanmanızı istiyor, karşımza çıkabilecek mevcut hatalarımız için şimdiden Rabbimizin affına sizin de hoşgörünüze sığmı-yoruz.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 11

TAKDİM 15

I. ESM ve Acirc;Ü’L-HÜSN ve Acirc; HAKKINDA GENEL BİLGİLER 17

1.Esmaül-Hüsna Nedir? 17

2.Allah’ın Kaç İsmi Var? 20

3.Risale-i Nur’da Geçen Allah’ın Esma ve Sıfatları 23

4.Risale-i Nur’da Başka Esma ve Sıfatlar da var 25

5.Allah’ın İsimlerini Zikretmek Hayatımızı Etkiler mi? 49

6.Her İnsanda Bir İsmin Tecellisi mi var? 51

7.Her İsmin Kâinatta Bir Karşılığı var 51

8.Genç ve Diri Kalmak İçin El-Hayy 52

9.İnsanoğlu Bu İsimlere Muhtaçtır 52

10.Esmâü’l-Hüsna ile Tedavi 52

11.Tedavi Şekli Nasıl Olmalıdır? 53

12.Hangi İsim, Hangi Derde Deva? 53

13.Sırrı Çözülmüş Esmalar 54

14.Her Esma Bir Başka İsme Bakar 58

15.Rakam ve Tekrarların önemi 59

16.Esmaü’l-Hüsna Nasıl Okunmalı? 60

17.Esmaü’l-Hüsna’nm Bilimsel Esrarı 61

18.ESM ve Acirc;Ü’L-HÜSN ve Acirc; VE OKUMA MİKTARLARI 64

A - YAPTIĞIMIZ İŞ NE KADAR DOĞRU? 65

B - EUESM ve Acirc;Ü’L-HÜSN ve Acirc; 68

Allah (C.C) (66) 69

Er-Rahman (298) 84

Er-Rahim (258) 89

El-Melik (90) 95

El-Kuddûs (170) 99

Es-Selâm (131) 104

El-Mü’min (136) 108

El-Müheymin (145) 113

El-Azîz (94) 118

El-Cebbar (206) 122

El-Mütekebbir (662) 127

El-Hâhk (731) 132

El-Bâri’ (213) 136

El-Musavvir (336) 143

El-Ğaffâr (1281) 148

El-Kahhâr (306) 152

El-Vehhâb (14) 156

Er-Rezzâk (308) 158

El-Fettâh (489) 162

El-Alîm (150) 164

El-Kâbid (903) 168

El-Bâsıt (72) 174

El-Hâfıd (1481) 178

Er-Râfi’ (351) 180

El-Muizz (117) 183

El-MüziU (770) 185

Es-Semi’ (180) 189

El-Basîr (302) 193

El-Hakem (68) 196

El-Adl (104) 199

El-Lâtif (129) 203

El-Habîr (812) 208

El-Halîm (88) 211

El-Azîm (1020) 217

El-Ğafûr (1286) 220

Eş-Şekûr (526) 225

El-Aliyy (110) 230

El-Kebir (232) 233

El-Hafîz (998) 238

El-Mukıyt (550) 242

El-Hasib (80) 245

El-Celîl (73) 248

El-Kerîm (270) 251

Er-Rakîb (312) 255

El-Mücîb (55) 258

El-Vâsi’ (137) 262

El-Hakim (78) 267

El-Vedûd (20) 270

El-Mecîd (57) 275

El-Bâis (573) 278

Eş-Şehîd (319) 285

El-Hakk (108) 289

El-Vekü (66) 292

El-Kaviyy (117) - 297

El-Metîn (500) 300

El-Veliyy (46) 304

El-Hamîd (68) 307

El-Muhsî (148) 311

El-Mübdi’ (56) 314

El-Muiyd (124) 316

El-Muhyî (68) 319

El-Mümit (490) 322

El-Hayy (18) 325

El-Kayyûm (156) 327

El-Vâdd (14) 329

El-Mâcid (48) 331

El-Vâhid (19) 333

El-Ehad (13) 337

Es-Samed (70) 340

El-Kâdir(305) 343

El-Muktedir (744) 345

El-Mukaddim (184) 347

El-Muahhir (846) 350

El-Ewel (37) 352

El- ve Acirc;hir (801) 354

Ez-Zâhir(1106) 356

El-Bâtın (62) 358

El-Vali (47) 360

El-Berr (202) 362

El-Müteâlî (551) 365

Et-Tewab (409) 367

El-Müntekim (630) 371

El-Afüw (156) 373

Er-Raûf (286) 377

Mâlike’l-Mülk (212) 380

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkram (1098) 384

El-Muksit (209) 388

El-Câmi’(114) 391

El-Ğaniyy (1060) 393

El-Muğnî (1100) 395

El-Mâni’(161) 397

Ed-Dârr (1001) 399

En-Nâfi’(201) 403

En-Nûr (256) 406

El-Hâdi (20) 411

El-Bedi’ (86) 417

El-Bâkî (113) 419

El-Vâris (707) 421

Er-Reşid (514) 424

Es-Sabûr (298) 429

19.ESMAÜ’L-HÜSNA’DAN YARARLANMAK 437

20.KENDİ İSMİNİZE BAKAN ESMAYI BULUN 438

21.EBCED HESABI 440

1.Ebcedde Harflerin Rakam Değerleri 440

2.Ebced-i Sağir 440

3.Ebced-i Kebir 441

4.En Büyük Ebced Hesabı 441

5.En Küçük Ebced Hesabı 441

22.İSMİNİZİN EBCED DEĞERİNİ BULMAK İÇİN 442

23.ESMAÜ’L-HÜSNA TABLOSU 443

24.BAZI YILDIZLARIN ESKİ VE YENİ ADLARI 445

25.SAATLERİN ANLAMI 445

26.BİR İHTAR VE BİR AÇIKLAMA 448

Yazarın Yayımlanmış Eserlerinden Bazıları:

ALLAH'IN İSİMLERİNİN SIRLARI

Allah'ın İsimlerinin Sırları

Dua İle Ruhsal Tedavi

Dua İle Gelen Şifa

Mutlu Evlilik

Dualar ve Niyazlar

Hz. Muhammed / Gizlenen Kitap (Çeviri)

Bütün Din ve Kültürlerde Kıyamet

Peygamberlerden Altın Öğütler

Kalp Gözü / 41 İbretlik Hikâye

Dua Kapısı

Tevbe Kapısı

İslam / Goethe

Esma Zikri

Kur’an Hakkında Bilmediklerimiz

ALLAH'IN İSİMLERİNİN SIRLARI
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.