Ayet ve Hadislerle Dua Hazinesi-1280 (001196)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €31,96
İndirimli : €18,80  + KDV
KDV Dahil : €22,37
Test2
15
:

Boyut: 13,50 x 21,00

Sayfa Sayısı: 496

Cilt Durumu: Ciltsiz

"Rabbiniz buyurur ki. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kibirlenerek kulluk etmeye tenezzül etmeyenler, mutlaka aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir." (Mümin, 60)

"Ey iman edenler! Allah’ı çokça anın ve sabah akşam O’rrun şanını yüceltin." (Ahzab, 41-42)

"De ki: ‘Sizin dua ve kulluğunuz olmasa, Rabbim size değer versin ki?" (Furkan, 77)

Dua etmenin bazı edepleri ve kabul edilme sebepleri. Duanın kabul edildiği yerler, haller ve vakitler.Ayet ve Hadislerle Dua Hazinesi kitabında yer alıyor

Kitap ve sünnetten dualar, Kitap ve sünnetten rukye ile tedavi. Kur’ân ve sünnet ile tedavinin önemi.

Sihrin tedavisi, göz değmesi (nazar tedavisi), kendisine cin musallat olmuş kimsenin tedavisi, nefsi (psikolojik) hastalıkların tedavisi, yara ve çıban tedavisi, başına bir musibet gelenin tedavisi, hastanın kendisini tedavi etmesi, uykusunda korkan ve kabus görenin tedavisi, humma (ateşli hastalıkların) tedavisi, böcek ve yılan sokmasının tedavisi, öfkenin tedavisi, çörekotu ile tedavi, mal ile tedavi, zem zem suyu ile tedavi, kalp hastalıklarının tedavisi vs. gibi...

Hamd, ancak Allah içindir. O'na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden O'na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi de saptı-rırsa onu hidayete erdirecek yoktur.

Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şahadet ederim ki, Muham- med O’nun kulu ve Rasülü’dür.

"Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerekti-ği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün."

(Al-i îmran:102)

"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve on-dan da eşini yaratan ve ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adı-nı kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir." (Nisa: 1)

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahları-nızı bağışlasın. Kim Allah ve Rasulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur." (Azab: 70-71)

Bundan sonra;

"Muhakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah’ın Kelam’ı, yolların en hayırlısı Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur, işlerin en kötüsü ise sonradan uydu-rulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bid'at, her bid'at sapıklık ve her sapıklık da ateştedir."

'Hutbetü’l-Hace’ ismiyle meşhur olan bu duayı, cu-ma hutbelerinde vesair konuşmalarında okuyan Rasu- lullah, bizzat sahabelere öğretmiştir. Müslim (867), Ne- sei (1387)

Azîz ve çok bağışlayıcı olan, (dünyada) gözlerin O’nu göremediği, ancak kendisi o gözleri gören, gecey-le gündüzü akıl ve basiret sâhibi kimselere ibret olsun diye yaratan, Allah’ı çok anan muttaki ve iyilerin önderi Peygamber Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’i yol gösterici olarak seçip insanlığa gönderen Allah’a ham- dolsun.

Bizlere Allah’ı çok anarak cennette yüce makamlara erişmek için önde olmayı bildiren Allahın Rasulü Hz. Mu- hammed Sallallahu aleyhi ve sellemdir. Cenneti isteyen ve cehennemden Allah’a sığınan herkes O’nun çağrısına uyarak Allah'ı gece ve gündüz anmaya devam etmişler-dir. Allah azze ve celle, gece ve gündüz devam ettiği sü-rece O’na, kendisinden önce gönderilen seçkin peygam-ber kardeşlerine, onların âilelerine, bir ve Kahhâr olan Allah’ı zikreden herkese salât ve selâm eylesin.

Allah azze ve celle'nin üzerimizdeki en büyük hak-kı; O’nu birlemek (tevhîd) ve kendisini çokça anmak, zikretmektir. Bu hakkı yerine getirenlerin karşılığı cen-nettir. Hiç kimse de Allah’ı çokça anan kimseyi ecirde geçememiştir.

Ey mü'min kardeş! Bu konuda daha fazla zikir ve duâ öğrenmek istersen, Allah, onu elde etmeyi sana ko-lay kılsın. Çünkü azıkların en hayırlısı; zikirdir. Allah'ın katında olanlara gelince, O'nun nimetleri sayılamayacak kadar pek çoktur ve bundan başka cennette O’nun vechi kerîmini görmek vardır.

Allah azze ve celle buyuruyor ki: "..(dilleri ve kalp-leriyle) Allah'ı çokça anan erkekler ve kadınlar; Al-lah, onlara günahlarının bağışlanmasını ve büyük bir ecir (cenneti) hazırlamıştır." (Ahzâb Sûresi: 35)

"Ey îmân edenler! (Kalpleriniz, dilleriniz ve bü-tün âzalarmızla) Allah'ı çokça anın. Gece gündüz, (farz namazların akabinde ve her durumda vakit-lerinizi) Allah'ı teşbih etmekle meşgul edin." (Ahzâb Sûresi: 41-42)

"O mü’minler için cennette istedikleri şeyler vardır. Bahşettiklerimizden başka daha nice nimet-ler vardır. (O da Allah’ın Kerim yüzüne doya doya bakmaktır)." ( Kâf Sûresi: 35)

Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem'de bu konu-da şöyle buyurmaktadır: "Yürüyün, bu Cümdân dağıdır. Müferridler ecirde başkalarını geçtiler. "Sahâbe: Müfer- ridler kimlerdir Ey Allah’ın Râsûlü? dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlar, Allah'ı çokça anan er-kekler ve kadınlardır." buyurdu. (Müslim)

"Hidâyetiyle bizleri sâlih amel işleyerek bu nimet-lere muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. 0 bizi bu dos-doğru yola iletmeseydi, biz kendiliğimizden doğru yolu bulamazdık." (A’râf Sûresi:43)

Böyle bir eseri; Sahihi Buhari, Sahihi Müslim, Sü-neni Tirmizi, Süneni Nesei, Süneni Ebu Davud, Süneni İbnu Mace, Metalibul Aliye, Camiul Ehadis, Hısnul Müs-lim, vs... Arapçadan Türkçeye aktarmayı nasip ettiği için Allah’a hamdu senalar olsun. Rabbim ahiret azığı kılsın. Okuyan kişilere ise öğrenme, yaşama, hıfz etme ve an-latmayı nasip etsin. Amin.

Allah'ım! Dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım! Ku-surlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allah’ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru. Yere batırılarak altımdan helak edilmekten azametine sığınırım. Allah'ım! Senden; faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim.

Sahihi Buhari, Sahihi Müslim, Süneni Tirmizi, Süneni Nesei, Riyazus Salihin, Süneni Ebu Davud, İbnu Mace, Cami’ul Ehadis, Metalibu Aliye, Hisnu’l-Müslim’den dua rivay-etleri...

İÇİNDEKİLER

TAKDİM 5

DUA 9

Bütün İşlerde İyi Niyet ve İhlaslı Olmak 17

Duanın Fazileti 23

Dua Etmenin Bazı Edepleri ve Kabul Edilme Sebepleri 25

Duanın Kabul Edildiği Yerler, Haller ve Vakitler: 26

KİTAP VE SÜNNETTEN DUALAR 29

KİTAP VE SÜNNETTEN RUKYE İLE TEDAVİ 79

Kur’ân ve Sünnet ile Tedavinin Önemi 79

SİHRİN TEDAVİSİ 84

GÖZ DEĞMESİ (NAZAR] TEDAVİSİ 97

KENDİSİNE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİMSENİN TEDAVİSİ 100

NEFSİ (Psikolojik) HASTALIKLARIN TEDAVİSİ: 101

YARA VE ÇIBAN TEDAVİSİ 107

BAŞINA BİR MUSİBET GELEN KİMSENİN TEDAVİSİ 107

ÜZÜNTÜ VE KEDERİN TEDAVİSİ 111

HASTANIN KENDİSİNİ TEDAVİ ETMESİ 113

HASTA ZİYARETİNDE, HASTANIN TEDAVİSİ 114

UYKUSUNDA KORKAN VE K ve Acirc;BUS GÖRENİN TEDAVİSİ 114

HUMMA (ATEŞLİ HASTALIKLARIN) TEDAVİSİ 115

BÖCEK VE YILAN SOKMASININ TEDAVİSİ 115

ÖFKENİN TEDAVİSİ 115

ÇÖREK OTU İLE TEDAVİ 116

BAL İLE TEDAVİ 116

ZEMZEM SUYU İLE TEDAVİ 117

KALP HASTALIKLARININ TEDAVİSİ 118

SAHİHİ BUHARİ’DE GEÇEN DUALAR

Her Peygamberin Kabul Edilmiş Bir Duası Vardır. 125

Allah’tan Bağışlanma Dilemenin En Faziletli Olanı 125

Allah Rasûlü’nün Gece,Gündüz Bağışlanma Dilemesi 127

Tövbe 128

Sağ Yanı Üzerine Yatmak 128

Geceleyin Yatağına Abdestli Olarak Yatan Kimse 129

Bir Kimse Uyuyacağı Zaman Ne Der? 130

Yatarken Sağ Eli Sağ Yanağın Altına Koymak 130

Sağ Tarafı Üzerine Yatarak Uyumak 131

Geceleyin Uykudan Uyanan KimseninOkuyacağı Dua 132

Uyunacağı Zaman Allâhu Ekber Ve Subhânallâh Demek 133

Uyunacağı Zaman (Felak, Nas ve İhlas Sur.) Okumak 135

Gece Yarısında Duâ Etmenin Fazileti 135

Tuvalete Girerken Söylenecek Duâ 136

Kişinin Sabahleyin Okuyacağı Duâ 136

Namazda Duâ 137

Farz Namazdan Sonra Okunacak Dua 138

Kendinden Başka Din Kardeşi İçin Dua Eden Kimse 141

Kafiyeli Sözlerle Dua Etmenin Hoş Karşılanmadığı 142

Allah’a kesin ifadelerle dua etmek 143

Acele Etmediği Takdirde Kulun Duasına İcabet Edilir. 144

Dua Ederken Elleri Kaldırmak 144

Kıbleden Başka Tarafa Yönelerek Dua Etmek 144

Kıbleye Yönelerek Duâ Etmek 145

Allah Rasûlü'nün Hizmetçisine Duâ Etmesi 146

Üzüntü Halinde Okunacak Dua 147

Belânın Meşakkatinden Allah’a Sığınmak 147

Allah Rasûlü’nün: 'Allâhumme! Er-Refîkal-Alâ' Duası 148

Ölüm ve Hayâtla Duâ Etmek 149

Çocuklara Duâ Etmek ve Başlarını Okşamak 150

Allah Rasûlü’ne Salât ve Selam Etmek 151

Allah Rasûlü’nden Başkasına Salât Edilir mi? 153

Allah Rasûlü'nün Şu Kavli: 155

Fitnelerden Allah’a Sığınmak 155

İnsanların Kargaşalarından Allah’a Sığınmak 157

Kabir Azabından Allah’a Sığınmak 159

Hayatın ve Ölümün Fitnesinden Allah’a Sığınmak 160

Günah İşlemekten ve Borçlanmaktan Allah'a Sığınmak 161

Korkaklıktan ve Tembellikten Allah'a Sığınmak 162

Cimrilikten Allah’a Sığınmak 162

Aşırı Yaşlılıktan Dolayı Bunamaktan Allah'a Sığınmak 163

Vebanın ve Hastalığın Kaldırılması İçin Duâ Etmek 163

Aşırı Yaşlanıp Bunamak, Dünyâ ve Cehennem Fitnesi 166

Zenginlik Fitnesinden Allah’a Sığınmak 167

Fakirlik Fitnesinden Allah’a Sığınmak 168

Bereketle Birlikte Malın Çoğalması İçin Dua Etmek 168

İstihare Duası (Bir İşin Hayırlısını İsteme Duası) 169

Abdest Alırken Okunacak Duâ 172

Yüksek Bir Yere Çıkıldığında Okunacak Duâ 172

Bir Kimse Yolculuğa Çıkacağı-Evine Döneceği zaman Dua 174

Evlenen Kimseye Yapılacak Duâ 175

Cinsi Münasebetten Önce Ne Denir? 176

Allah Rasûlü "Allah’ım! Bize Dünyada İyilik Ver!" Duâsı 177

Dünyâ Fitnesinden Allah’a Sığınmak 178

Tekrar Tekrar Dua Etmek 178

Müşriklere Beddua Etmek 180

Müşriklere Duâ Etmek 184

Allah Rasûlü’nün: "Allah'ım! Günahlarımı bağışla" Duası 184

Cuma Günü, Kabul Edileceği Ümit Edilen Saatte Dua 186

Allah Rasûlü’nün: Yahudiler Hakkındaki Kavli 186

Duânın Sonunda " ve Acirc;mîn" Demek 187

"La ilahe illallah" Demenin Fazileti 188

"Subhânallah" Demenin Fazileti 190

Allah Azze ve Celle’yi Zikretmenin Fazileti 191

"Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billahi" Sözünün Fazileti 194

"Allah’ın Yüzden Bir Eksik Doksan Dokuz İsmi Vardır". 195

(Usandırmamak İçin) Zaman Zaman Vaaz ve Ders Yapmak 196

SAHİHİ MÜSLİM'DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ

Hastaya Okumanın Müstehab Oluşu 197

Hastaya Muavvizzatı Okumak ve Üfürmek, Rukye Yapmak... 197

Göz, Sıraca, Zehir ve Nazar için Rukye Yapmak 198

İçerisinde Şirk Olmamak Şartıyla Rukye Yapmak 199

Kur'an ve Ezkarla Yapılan Rukyeye Karşılık Ücret Alma 200

Dua İle Birlikte Elini Ağıran Yerin Üzerine Koyma 201

Namazda Vesvese Şeytanından Allah’a Sığınma 201

Her Hastalığın Bir İlacı Olduğu ve Tedavinin Müstehablığı 201

SÜNENİ TİRMİZİ’DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ

DU ve Acirc;NIN ÖNEMİ 203

ALLAH KENDİ ZATINDAN İSTEMEYENİ SEVMEZ 203

CENNET H ve Acirc;ZİNELERİNDEN BİR HAZİNE 204

DİL DAİMA ALLAH’I HATIRLAYARAK ISLAK KALMALI 204

ALLAH'I GÜNDEMDE TUTMAK HERŞEYDEN ÜSTÜNDÜR? 204

AMELLERİN EN DEĞERLİSİ HANGİSİDİR? 205

ALLAH'IN DİNİNİ GÜNDEMDE TUTANLARIN DEĞERİ 206

ALLAH’I HATIRLAYAN TOPLULUKLARIN HALİ 207

MÜSLÜMANIN DU ve Acirc;SI MUTLAKA KABUL GÖRÜR 207

DU ve Acirc; EDEN ÖNCE KENDİSİNDEN BAŞLAMALIDIR 208

DU ve Acirc; EDERKEN ELLERİN KALDIRILMASI GEREKİR Mİ? 208

DU ve Acirc;NIN SONUCUNU BEKLEME 208

SABAH VE AKŞAM YAPILACAK DUALAR 209

SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR DU ve Acirc;SI NASILDIR? 210

YATAĞA GİRİLDİĞİNDE OKUNACAK DU ve Acirc; 210

YATARKEN OKUNACAK SÛRELER HANGİLERİDİR? 213

TEŞBİH, TAHMİD VE TEKBİR GETİRMEK 215

FARZ NAMAZLARIN SONRA DU ve Acirc; VE TESBİHAT NEDİR? 215

GECELEYİN UYANAN KİMSENİN YAPACAĞI DU ve Acirc; 216

ALLAH RASÛLÜ’NÜN GECELEYİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER 217

UYUMAK İSTEYEN NASIL DU ve Acirc; ETMELİ? 217

ALLAH RASÛLÜ, GECE NAMAZA KALKTIĞINDA DU ve Acirc;SI? 218

ALLAH RASÛLÜ, GECE NAMAZINDAN SONRA DU ve Acirc;SI? 218

GECE NAMAZINA BAŞLARKEN NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 220

ALLAH RASÛLÜ, NAMAZ KILMAYA BAŞLARKEN DUASI? 221

SECDE AYETLERİ OKUNDUĞUNDA NE SÖYLENİR? 222

EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DU ve Acirc; 222

ÇARŞIYA GİRERKEN OKUNACAK DU ve Acirc; 223

HASTALIK ANINDA SÖYLENECEK DU ve Acirc; 224

ÖZÜRLÜ VE SAKAT BİR KİMSE GÖRÜLDÜĞÜNDE 225

BİR TOPLANTIDAN KALKILDIĞI ZAMAN DU ve Acirc; 225

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DU ve Acirc; 226

BİR YERDE KONAKLAYAN KİMSENİN YAPACAĞI DU ve Acirc; 226

YOLCULUĞA ÇIKILDIĞI ZAMAN YAPILACAK DU ve Acirc; 226

YOLCULUKTAN DÖNÜLDÜĞÜNDE OKUNACAK DU ve Acirc; 227

BİR KİMSEYİ UĞURLARKEN YAPILACAK DU ve Acirc; 227

YOLA ÇIKACAK KİMSEYE ALLAH RASÛLÜNÜN DU ve Acirc;SI 228

BİNİTE BİNERKEN NE OKUNUR? 228

DU ve Acirc;LARI KABUL GÖREN ÜÇ KİŞİ KİMLERDİR? 229

RÜZGAR ŞİDDETLİ ESTİĞİNDE NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 229

GÖK GÜRLEMESİ ESNASINDA NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 230

HİLAL GÖRÜLDÜĞÜ ZAMAN NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 230

ÖFKE ANINDA HANGİ DU ve Acirc; YAPILMALI? 230

SEVİLMEYEN BİR RÜYA GÖRÜLDÜĞÜNDE NE YAPILIR? 231

TURFANDA MEYVE GÖRÜLDÜĞÜNDE NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 231

SÜT İÇİLDİĞİNDE NASIL DU ve Acirc; EDİLMELİDİR? 232

YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DU ve Acirc; 232

EŞEK ANIRMASI VE HOROZ ÖTMESİNDE NE YAPILIR? 233

HATALAR HANGİ DU ve Acirc; İLE SİLİNİR? 233

CENNETTE AĞAÇ VE OVALAR VAR MIDIR? 234

CENNETTE ADINIZA HURMA AĞACI DİKTİRMEK? 234

GÜNDE YÜZ KERE SÖYLENECEK DU ve Acirc; HANGİSİDİR? 235

ÇOK SEVAP KAZANMANIN YOLLARI NELERDİR? 235

KIRK MİLYON SEVAP KAZANMAK İSTER MİSİNİZ? 236

İSMİ AZAM HANGİ AYETLERDE VE DU ve Acirc; İÇİNDEDİR? 237

DU ve Acirc;YA BAŞLAMAZDAN ÖNCE NELER SÖYLENMELİ? 237

ALLAHA NASIL BİR İNANÇLA DU ve Acirc; EDİLMELİDİR? 238

ALLAH RASÛLÜ, HZ. FATIMA'YA ÖĞRETTİĞİ DU ve Acirc;? 238

ALLAHA SIĞINILMASI GEREKEN DÖRT ŞEY NELERDİR? 239

IMR ve Acirc;N BİN HUSAYNA ÖĞRETİLEN İKİ DU ve Acirc; ŞEKLİ 239

ALLAHA SIĞINILACAK ŞEYLER HANGİLERİDİR? 240

ALLAH RASÛLÜ PARMAKLARIYLA MI TEŞBİH ÇEKERDİ? 240

ALLAH RASÛLÜ'NÜN BAŞKA BİR DU ve Acirc;SI 241

ALLAH'TAN SEVGİSİ İSTENİR Mİ? 241

HANGİ ORGANLARIMIZDAN ALLAHA SIĞINMALIYIZ? 242

ALLAH RASÛLÜ SECDEDE NASIL DU ve Acirc; EDERDİ? 242

ALLAH RASÛLÜ HANGİ DU ve Acirc;YI ÖĞRETİRDİ? 242

DİLERSEN AFFET DİLERSEN ACI DİYE DU ve Acirc; EDİLMEMELİ 243

HANGİ VAKİTTE YAPILAN DU ve Acirc;LAR KABUL EDİLİR? 243

TOPLANTI SONRASI HANGİ DU ve Acirc; OKUNMALI 244

MUTLAKA AFFEDİLECEĞİMİZ DU ve Acirc; HANGİSİDİR? 245

YUNUS (A.S.)’UN BALIĞIN KARNINDAKİ DU ve Acirc;SI 245

ALLAH'IN İSİMLERİ KAÇ TANEDİR? 245

YÜCE ALLAH’IN 99 GÜZEL İSMİ 246

BİR MUSİBET ANINDA HANGİ DU ve Acirc; YAPILMALI? 251

DÜNYA VE AHİRETTE AFİYET İSTEMEK 252

KİŞİ KENDİSİNİ SATAR MI? 253

MİZANI DOLDURAN, ÇOK SEVAP KAZANDIRAN ŞEYLER 253

ALLAH RASÛLÜ, ARAFAT’TA VAKFE YERİNDEKİ DU ve Acirc;SI 253

GENİŞ KAPSAMLI DUA NASILDIR? 254

ALLAH RASÛLÜ'NÜN EN ÇOK YAPTIĞI DU ve Acirc; 254

UYKUSUNDA KORKAN KİMSENİN YAPACAĞI DU ve Acirc; 255

SIKINTILI ANLARDA ALLAH RASÛLÜNÜN DUASI? 256

ABDESTLİ OLARAK YATAĞA GİRİP DUA EDEN KİMSE 256

UYKUDAN KORKARAK UYANAN NE DEMELİ? 256

SABAH AKŞAM SÖYLENEBİLECEK DU ve Acirc; 257

ALLAHTAN DAHA KISKANÇ BİRİSİ VAR MIDIR? 258

NAMAZDA YAPILACAK BAŞKA BİR DUA 258

GÜNAHLAR, YAPRAK GİBİ HANGİ DUA İLE DÖKÜLÜR? 259

TEVBE VE İSTİĞFARIN DEĞERİ VEALLAHIN RAHMETİ 260

ALLAH’IN RAHMETİ YÜZ OLUP 99’U KENDİSİNDE

BİRİ YERYÜZÜNDEDİR 263

KİMLERİN BURNU YERDE SÜRTÜLECEKTİR? 264

ALLAH'A EN SEVİMLİ DU ve Acirc;: AFİYET İSTENMESİDİR 265

ALLAH RASÛLÜ'NDEN DEĞİŞİK DU ve Acirc;LAR 265

DÖRT BİN TEŞBİH ÇEKMEYE BEDEL DU ve Acirc; VAR MIDIR? 266

ALLAH CÖMERTTİR DU ve Acirc; EDENİ BOŞ ÇEVİRMEZ 267

İMANDAN SONRA EN HAYIRLI ŞEY NEDİR? 268

ALLAH’IN KORUMASI ALTINA NASIL GİRİLİR? 268

DÖNÜŞÜ ÇABUK, KAZANCI BOL CEMAAT HANGİSİDİR? 268

HAC VE UMREYE GİDENLERDEN NE İSTENMELİ? 269

BORÇLU KİMSE HANGİ DUAYI YAPMALI? 269

HASTALANAN KİMSE NASIL DU ve Acirc; ETMELİ? 270

ALLAH RASÛLÜ VİTR NAMAZINDA NASIL DU ve Acirc; EDERDİ? 270

RASÛLULLAHIN FARZ NAMAZ SONUNDA DU ve Acirc;SI 270

BİR ŞEYİ EZBERLEMEK İÇİN HANGİ DU ve Acirc; YAPILMALI? 271

ALLAH KENDİSİNDEN İSTENİLMESİNİ SEVER 274

YATAĞA GİRİNCE YAPILACAK DU ve Acirc; 274

ALLAH RASÛLÜ'NDEN DEĞİŞİK DU ve Acirc; ÖRNEKLERİ 275

ALLAH’TAN AFİYET İSTENMELİ Mİ? 276

"LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHTN" FAZİLETİ 276

TEŞBİH PARMAKLA MI ÇEKİLMELİ? 277

SAVAŞ BAŞLAYACAĞINDA NASIL DUA EDİLİR? 277

AREFE GÜNÜ YAPILAN DUA HAYIRLI MIDIR? 277

İÇİMİZ DE DIŞIMIZ DA HAYIRLI MI OLMALI? 278

KALPLERİMİZ İÇİN NASIL DU ve Acirc; EDİLMELİ? 278

SANCILI ANLARIMIZDA NASIL DU ve Acirc; ETMELİYİZ? 278

AKŞAM VAKTİ NASIL DU ve Acirc; ETMELİ? 279

HANGİ SÖZ ALLAH’A DAHA SEVİMLİDİR? 279

EZANLA K ve Acirc;MET ARASINDA NE İSTEMELİYİZ? 280

MELEKLER KULLARI NASIL ÖVERLER? 281

YETMİŞ ZARAR KAPISI HANGİ DUA İLE KAPANIR? 282

ALLAH’A YAKLAŞMAMIZA GÖRE ALLAH BİZE YAKLAŞIR 282

SÜNENİ NESEİ’DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ

ALLAH’A SIĞINMA KİTABI 283

İTAAT ETMEYEN KALBTEN ALLAH’A SIĞINMAK 284

KALBİN KÖTÜLÜĞE KAYMASINDAN ALLAH’A SIĞINMAK 284

GÖZ VE KULAĞIN ŞERRİNDEN DE ALLAH'A SIĞINILIR 285

KORKAKLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 285

GAM KEDER VE ÜZÜNTÜDEN ALLAH'A SIĞINMAK 285

BORÇTAN VE GÜNAHTAN ALLAH’A SIĞINMAK 286

ACİZLİKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 286

ZİLLETE DÜŞMEKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 287

FAKİRLİKTEN DE ALLAH'A SIĞINMAK 287

KABİR FİTNESİNDEN DE ALLAH'A SIĞINMAK 287

AÇ GÖZLÜLÜKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 288

BORCUN AĞIRLIĞINDAN ALLAH'A SIĞINMAK 288

DÜNYA VE FİTNELERİNDEN DE ALLAH’A SIĞINMAK 289

ZİNADAN ALLAH’A SIĞINMAK 289

KÜFÜR ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 290

SAPIKLIKTAN (DALALETTEN) ALLAH’A SIĞINMAK 290

DÜŞMANDAN ALLAH'A SIĞINMAK 290

AŞIRI İHTİYARLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 290

DELİLİKTEN DE ALLAH’A SIĞINILIR 291

İNSAN VE CİNLERİN GÖZ DEĞMESİNDEN SIĞINMAK 291

KÖTÜ ÖMÜR SÜRMEKTEN ALLAH'A SIĞINMAK 291

KÖTÜ YOLA DÜŞMEKTEN ALLAH'A SIĞINMAK 292

ÜZÜNTÜLÜ HALLERE DÜŞMEKTEN SIĞINMAK 292

KÖTÜ KOMŞUDAN ALLAH'A SIĞINMAK 293

CEHENNEM VE MESİH DECCALDEN ALLAH'A SIĞINMAK 293

İNSAN ŞEYTANLARININ ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 293

HAYATIN FİTNELERİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 293

ÖLÜMÜN FİTNELERİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 294

KABİR AZABINDAN ALLAH'A SIĞINMAK 294

ALLAH’IN AZABINDAN ALLAH’A SIĞINMAK 294

CEHENNEM AZABINDAN ALLAH'A SIĞINMAK 295

KIZGIN ATEŞTEN ALLAH’A SIĞINMAK 295

KİŞİ YAPTIĞI ŞEYLERİN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINIR 295

ENKAZ ALTINDA KALMAKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 296

ALLAH’IN GAZABINDAN RIZASINA SIĞINMAK 297

KIYAMET GÜNÜ ALLAH’A SIĞINMAK 297

KABUL OLUNMAYAN DUADAN ALLAH’A SIĞINMAK 297

RİYAZUS SALİHİN'DEN DUALAR

Rasûlullah’ın Hayatından Dualar. 299

YANINDA OLMAYAN BİR KİMSEYE DUA ETMEK 310

SÜNENİ EBU DAVUD'DA GEÇEN DUA RİVAYETLERİ

Aksırma 313

Aksırana Dua Etmek 313

Aksıran Kimseye Yerhamükellah Diye Dua Etmek? 314

İnsan Yatarken Hangi Duayı Okur? 314

Geceleyin Uyanan Kimse Hangi Duayı Okur? 316

Uyumadan Önce Yapılacak Zikir. 317

Kişi Sabahladığı Zaman Hangi Duayı Okur? 319

İnsan Yeni Ayı (Hilali) Görünce Hangi Duayı Okur? 325

İnsan Evine Girdiği (Çıktığı) Zaman Hangi Duayı Okur? 325

İnsan Rüzgâr Estiği Zaman Hangi Duayı Okur? 326

Yağmur Hakkında (Gelen Hadisler) 327

Horoz Ve Diğer Hayvanlar Hakkında 327

Eşeğin Anırması Ve Köpeklerin Havlaması 328

Çocuk Doğunca Kulağına Ezan Okunur. 328

Kişinin Allah İsmini Vererek Diğer Bir Kişiye Sığınması 329

Vesvesenin Önlenmesi Hakkında Gelen Hadisler. 329

İBNU MACE'DEN DUALAR

DU ve Acirc; ETMENİN FAZİLETİ 331

RASULULLAH’IN DUASI 332

RESÛLULLAH’IN ALLAH’A SIĞINDIĞI ŞEYLER 335

GENİŞ KAPSAMLI DUALAR 336

BİRİNİZ ACELE ETMEDİKÇE DUASI KABUL OLUNUR 328

"ALLAH’IM DİLERSEN BANA MAĞFİRET EYLE"

DİYE DUA EDİLMEZ 338

ALLAH’IN İSMİ AZAMİ 339

BABANIN VE MAZLUMUN DUALARI 341

DUA ETMEKTE AŞIRI GİTMENİN YASAKLIĞI 341

DUADA ELLERİ HAVAYA KALDIRMAK 342

ADAMIN SABAH VE AKŞAM OKUYACAĞI DUA 342

KİŞİNİN YATAĞINA GİRECEĞİ ZAMAN EDECEĞİ DU ve Acirc; 344

KÎŞÎNÎN GECELEYİN UYANDIĞI ZAMAN EDECEĞİ DU ve Acirc; 345

KERB [ÜZÜNTÜ) ZAMANINDA OKUNACAK DU ve Acirc; 346

EVİNDEN ÇIKTIĞI ZAMAN KİŞİNİN OKUYACAĞI DU ve Acirc; 347

KİŞİNİN EVİNE GİRDİĞİ ZAMAN EDECEĞİ DU ve Acirc; 348

YOLCULUĞA ÇIKILIRKEN EDİLECEK DU ve Acirc; 348

BULUT VEYA YAĞMUR GÖRÜLDÜĞÜNDE DU ve Acirc; 349

BAŞINA BEL ve Acirc; GELENLER GÖRÜLÜNCE EDİLECEK DU ve Acirc; 350

CAMİ’UL EHADİS’DEN DUALAR

Sağ Tarafına Yaslanmak 351

Gece Uyandığında Dua Etmek 351

Dua Ederken Kıbleye Dönmek 352

İnsanların Galebesinden Allah’a Sığınmak 352

Evlenen İçin Dua Etmek 353

Cuma Gününün Belli Bir Vaktinde Edilen Dua 354

Duadan Sonra ve Acirc;min' Demek 354

METALİBU ALİYE'DE DUA VE ZİKİR

Rasulullah’a Çok Salat-u Selam Getirmek 355

Allahı Zikirde Gaflette Olmaktan Sakındırma: 357

Peygamberden Başkasına Salavat Getirmek 357

Duanın Fazileti: 358

Özlü Dualar. 359

Yalnız Kendine Dua Etmekten Nehiy 360

Duada Elleri Kaldırmak 360

Avuçlarını Birleştirerek Dua Etmek 360

Her şeyde Allah’ı Hatırlamak Ve Allah’tan İstemek 361

Yatağa Uzanınca Okunacak Dua 361

Hastanın Okuyacağı Dua 362

Duaların En Faziletlisi 362

Uyandığında Okunacak Dua 363

Evinden Çıkınca Okuyacağın Dua 363

Kulakları Çınlayanın Okuyacağı Dua 363

Gemiye Binenin Okuyacağı Dua 364

Kendisine Ve Çocuğuna Beddua Etmekten Nehiy 364

Sefere Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua 364

Mazlumun Bedduasından Korunmak 365

Rüzgar Estiğinde Okunacak Dua 365

Hayvanı Kaçan Kimsenin Okuyacağı Dua 365

Toplantının Sonunda Okunacak Dua: 365

Hamd ve Şükür. 366

Zikrin Fazileti 366

Sabah ve İkindi Namalarından Sonra Allah'ı Zikretme 367

La İlahe İllallahın Fazileti 368

Namazdan Sonra Zikir 369

Uykusu Gelmeyenin Okuyacağı Dua: 370

Sabah Ve Akşam Okunacak Zikirler. 370

Namazda Zikir. 371

Allah'ı Teşbih Etmeye Teşvik: 372

Gizli Zikrin Fazileti 373

Tekbir Getirmek 373

Allah’a Sığınmak 374

"La Havle Vela Kuvvete İlla Biliah" Demenin Fazileti 374

Belanın Gelmesi İçin Dua Etmek 375

Kişinin Yatağında Ölmesi: 375

HİSNU’L-MÜSLİM

"MÜSLÜMANI BEL ve Acirc; VE MUSİBETLERDEN KORUYAN KUR'AN VE SÜNNETTEN DUA VE ZİKİRLER"

Uykudan Uyanınca Okunacak Dualar. 377

Elbise Giyerken Okunan Dua 380

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.