Namazda Okunan Sureler ve Anlamları

Namazda Okunan Sureler ve Anlamları

Namazda Okunan Sureler ve Anlamları

Namaz kılmak, İslam dininin beş şartından bir tanesidir. Namazda okunan sureler ise, Kur’an-ı Kerim’in son sayfalarında bulunan ve beş vakit namazda da okunabilen en kısa surelerdendir. Müslümanlar arasında zammı sureler olarak da bilinen bu sureler, doğru sıralama ile ve sünnete uygun bir şekilde okunmalıdır. Hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa erişmek için en önemli ibadetlerden bir tanesi olan namaz ibadeti, namaz surelerini ve anlamlarını bilmenin yanı sıra doğru bir sıralama ile okumayı da gerektirir. Avrupa’nın en büyük İslami ürün marketi Minber, geniş koleksiyonunda namaz ibadetini doğru bir şekilde yerine getirmek isteyenler için en iyi namaz hocası kitaplarına da yer vermektedir.

Namazda Sırasıyla Hangi Sureler Okunur?

“Sure nedir?” sorusuna kelime anlamıyla “kesin ve muhakkak” cevabı verilebilir. İslami bir terim olarak ise sure, belirli ayetlerin bir araya gelmesi ile oluşan Kur’an-ı Kerim’in 114 bölümünden her birisidir. Namaz sureleri, Allahü Teala’nın huzurunda namaz kılarken Fatiha suresinden sonra okunan kısa zammı surelerdir.

Namazın sünnete uygun olarak kılınabilmesi için, namaz surelerinin Kur’an-ı Kerim’deki sıralaması ile okunması gerekmektedir. Bir namaz suresini okuduktan sonra, ondan önceki bir sureyi okumak namazı geçersiz kılmaz ama mekruh olarak kabul edilir. Mezhepler içerisinde en yaygın olanı olan Hanefî mezhebine göre, namaz sırasında ayetler ve sureler okunurken bu sıraya özen gösterilmesi gerekli görülür. Namazda okunan sureler, farz olarak kabul edilen ve İslamiyetin beş şartından biri olan namaz ibadetini doğru ve sünnete uygun bir şekilde yerine getirmek için, aşağıdaki sıralama ile okunmalıdır:

  1. Fatiha suresi
  2. Fil suresi
  3. Kureyş suresi
  4. Maun suresi
  5. Kafirun suresi
  6. Nasr suresi
  7. Tebbet suresi
  8. İhlas suresi
  9. Felak suresi
  10. Nas suresi

Namazda Okunan Surelerin Anlamları

Beş vakit namazda da okunan namaz sureleri ve anlamları, her Müslümanın bilmesi ve içselleştirmesi gereken bilgilerdendir.

Fil Suresi ve Anlamı

Namaz kılarken Fatiha suresinden sonra okunan ilk zammı sure olan Fil suresi ve anlamı şu şekildedir:

“Bismillâhirrahmânirrâhîm. Elem tere keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâretin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.( Ey Resûlüm !) Rabbinin, fil sahiplerine (fillerle donatılmış Ebrehe ordusuna) neler ettiğini görmedin mi? O, bunların kötü plânlarını boşa çıkarmadı mı? O, bunların üzerine bölük bölük ebabil kuşlarını gönderdi. Ki bunlar, onlara (fil sâhiplerine) pişmiş çamurdan (yapılmış) taş atıyordu. Derken (Allah) onları yenik ekin yaprağı gibi (delik, deşik) yapıverdi.”

Kureyş Suresi ve Anlamı

Fil suresinin ardından okunan Kureyş suresi ve anlamı şu şekildedir:

“Bismillâhirrahmânirrâhîm. Li'î lâfi Gureyş'in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt Ellezî et amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf.”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, Onları kışın (Yemen'e) ve yazın (Taif'e) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için (Kureyşliler de) kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan, bu evin (Kabe'nin) Rabbine, kulluk etsin.”

Maun Suresi ve Anlamı

Namaz sureleri sıralamasına göre okunması gereken Maun suresi ve anlamı şu şekildedir:

“Bismillâhirrahmânirrâhîm. Era'eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâ üne. Ve yemne'unel mâ'ûn.”

“Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Dini (Müslümanlığı) yalanlayanı (''Din yalandır'' diyen Ebu Cehil'i) gördün mü? İşte yetimi iten, yoksulu doyurmayı özendirmeyen de O kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar, yardıma (zekat, sadaka ve komşu yardımlaşmasına ) bile engel olurlar.”

Kevser Suresi ve Anlamı

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’deki en kısa sure olan Kevser suresi ve anlamı şu şekildedir:

“Bismillâhirrahmânirrâhîm. İnnâ a'taynâ kel kevser. Fasalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel'ebter.”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Muhammed! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Şüphesiz , Biz sana kevseri (pek çok nimeti) verdik. Onun için Rabbine namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu olmayanlar (soyu devam etmeyecekler) onlardır.(Sana ''evlatsız'' diyenlerdir.)”

Kafirun Suresi ve Anlamı

Allah’a şirk koşan kafirlerin anlatıldığı ve namaz surelerinden biri olan Kafirun suresi ve anlamı şu şekildedir:

“Bismillâhirrahmânirrâhîm. Gul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ â'büdü mâ ta'büdûn. Ve lâ entüm âbidüne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm dînüküm veliye dîn.”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Habîbim! Onlara de ki: Ey kâfirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize (putlarınıza) kulluk etmem. Siz de Benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.Ben de sizin kulluk ettiğinize kulluk edecek değilim. Siz de Benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, Benim dinim Bana'dır.”

Nasr Suresi ve Anlamı

Namaz ibadetini yerine getirirken okunması gereken bir sure olan Nasr suresi ve anlamı şu şekildedir:

“Bismillâhirrahmânirrâhîm. İzâ câe nasrullâhi velfeth. Ve raeytennâse yed*hulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhü İnnehu kâne tevvâbâ.”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Allah'ın yardımı ve fethi (Mekke'nin fethi) gelince, Sen de insanların bölük bölük Allah'ın dinine (Müslümânlığa) girdiklerini görünce, hemen Rabbini hamd ile tesbîh et. O'ndan bağışlanmayı iste. Şüphesiz ki O, tövbeleri çok kabul edendir.”

Tebbet Suresi ve Anlamı

Hastalıklara karşı da koruduğuna inanılan ve namaz surelerinden bir tanesi olan Tebbet suresi ve anlamı şu şekildedir:

“Bismillâhirrahmânirrâhîm. Tebbet yedâ Ebî Lehebin ve tebb. Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte Leheb Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Ebû Leheb'in iki eli kurusun. Ve kurudu. O'na ne malı fayda verdi ne de kazandığı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde, sırtında odun taşıyan karısı da (ateşe girecektir).”

İhlas Suresi ve Anlamı

İslamiyetin temeli olan Allah’ın birliğini özlü olarak ifade eden İhlas suresi ve anlamı şu şekildedir:

“Bismillâhirrahmânirrâhîm. Gul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Ya Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de ki: O, Allah birdir, Sameddir (Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu). O, doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey, O'nun dengi ve benzeri değildir.”

Felak Suresi ve Anlamı

Kur’an-ı Kerim’in 113. suresi olan ve 5 ayetten oluşan Felak suresi ve anlamı şu şekildedir:

“Bismillâhirrahmânirrâhîm. Gul e'ûzü birabbil felak.Min şerri mâ *halag. Ve min şerri ğâsigîn izâ vegab. Ve min şerrin neffâsâti fil'ugad.Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de ki:Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden, düğümlere (büyücülerin ipliklere bağladıkları düğümlere) üfürenlerin şerrinden ve hased ettiği zaman hased edenin şerrinden, sabâhın Rabbime sığınırım.”

Nas Suresi ve Anlamı

Cin ve şeytanlardan korunmak için okunan ve namaz surelerinden de biri olan Nas suresi ve anlamı şu şekildedir:

“Bismillâhirrahmânirrâhîm.Gul e'ûzü birabbinnâs Melikinnâs.İlâhinnâs. Min şerril vesvâsil*hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudürinnâs.Minel cinneti vennâs.”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de ki:Cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Malik'ine, insanların ilâhına sığınırım.”


 
Etiketler: Namazda Okunan Sureler ve Anlamları
Haziran 01, 2021
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.