Bostan-Gülistan Altın Küpeler-Bedir Yayınevi (003379)

Fiyat : €40,53  + KDV
KDV Dahil : €48,23
Test2
15
:

Bostan-Gülistan Altın Küpeler-Bedir Yayınevi

Çevirmen:Rahmi Serin
Çevirmen:Yakub Kenan Necefzade
Yayın Tarihi2016-03-11
ISBN9758514032
Baskı Sayısı2. Baskı
DilTÜRKÇE
Sayfa Sayısı448
Cilt TipiCiltli
Kağıt Cinsi2. Hm. Kağıt
Boyut16 x 24 cm

İslâm-Şark edebiyatının baha biçilmez üç hikmet hazinesi olan Gülistan, Bostan ve Etvaku'z-Zeheb'i Bedir Yayınevi, tek bir cilt içinde bastırarak irfaün meraklılarına takdim etmektedir. Yayınladığımız diğer kitaplarda olduğu gibi bu eserde de tercümeye, tashihe, baskıya ve cilde azami itina gösterilmiştir.

ÖNSÖZ

Şeyh Sa’dî-i Şirâzî Gülistan ve Bostan

Şimdi İran’da bulunan Şiraz şehrinde Hicri 610 ile 615 (Milâdi 1213 - 1219) yıllan arasında doğmuştur. Asıl adı Ebû Abdullah Mü- şerrifüddin bin Muslih el-Şirâzî’dir. Sa’dî onun mahlasıdır. Salgurlu Türk atabeklerinden Ebû Bekr bin Sa’d bin Zengî’nin saltanatı za-manında yaşadığı ve bu hükümdardan hürmet ve iyilik gördüğü için, ona mensubiyetini ve bağlılığım göstermek maksadiyle Sa’di imzasını atmıştır yazılarına.

İlk tahsilini Şirâz’da yapmış, Moğol istilâsı üzerine Bağdad’a göç etmîş, orada zamanın en büyük ilim merkezi olan Nizamiye medre-sesinde yüksek tahsilini bitirmiştir. Hayatı boyunca birçok ülkeler gezmiştir. Irak, Suriye, Anadolu, Mısır, Fas, Azerbaycan, Belh, Gaz- ne, Pencab, Gucerat, Somenat gibi ülkelere ve şehirlere seyahat et-tiği rivâyet olunmaktadır. Bu seyahatleri esnasında gerek devlet adamı, gerekse şâir, edib, mutasavvıf ve din âlimi olarak nice meş-hur ve mühim şahsiyetlerle tanışmış, görüşmüş, sohbet etmiştir.

Hattâ bu seyahatlerden birinde Kudüs’e giderken Haçlılara esir düştüğünü bizzat kendisi yazmaktadır.

1256 ve 1257’de tekrar vatanına döndü. Bu esnada Şirâz’da Ebû Bekir bin Şa’d bin Zengî hüküm sürmekteydi. Moğollarla sulh yap-mış ve ülkesini sükûn ve rahata kavuşturmuştu. Bu hükümdarın hüsn-i kabulüne nâil olan Sa’dî 1257’de onun adına Bustan adlı ese-rini, bir sene sonra da veliahd Sa’d namına Gülistan’ı kaleme aldı. Her iki kitap o kadar güzeldi ki, kısa zamanda Farsça konuşan ve bilen bütün İslâm dünyasında haklı bir şöhrete kavuştu.

Ancak birkaç yıl sonra hâmileri olan hükümdar ve oğlu vefat ettiler. Yerlerine geçen hükümdar çocuktu, devleti idare edemedi. Salgurlu hanedanı, çökmeye başladı ve sonunda ülkeye Moğollar hâkim oldu. Bunun üzerine, ülkedeki karışıklıktan bizâr olan Şeyh Sa’di Şirâz’ı terk ile yine yollara düştü. Hac etmek maksadiyle Mek- ke-i Mükerreme’ye gitti. Haremeyn’i ziyaretten sonra Tebriz’e dön dü. Orada Moğol hükümdarı Abaka Han ile görüştüğü de rivayet olunmaktadır.

Sa’dî ömrünün son yıllarını vatanı Şirâz’da geçirdi. İbâdet ve riyazet ile meşgul oldu ve 691’de (Milâdî 1292) vefat etti. Kabri Şi- râz’ın yakınında kendi tekkesinin (hankâh) yanındadır. Rahmetul- lahi aleyh.

ESERLERİ:

1 ve mdash; Takrir-i Dibâce. 2 ve mdash; Mecâlis-i Pencgâne. 3 ve mdash; Sual-i sâhib - divan. 4 ve mdash; Akl u Aşk, 5 ve mdash; Nasihatü’l-mülûk. 6 ve mdash; Risâle-i Selâse: Mülâkat-i Şeyh Sa’dî bâ Abaka Han, Risâle-i Engiyanû, Risâle-i Me-lik Şemsüddin. 7 ve mdash; Gülistan. 8 ve mdash; Bustan (veya Sa’dinâme). 9 ve mdash; Kasaid-i Farisî. 10 ve mdash; Kasaid-i Arabî, 11 ve mdash; Mülemmaat. 12 ve mdash; Terciat. 13 ve mdash; Tayyibat. 14 ve mdash; Bedayi’. 15 ve mdash; Havâtim. 16 ve mdash; Gazeli- yat-ı Kadîm, 17 ve mdash; Sahibiye. 18 ve mdash; Mukatta’at. 19 ve mdash; Rubaiyat. 20 ve mdash; Müfredat. 21 ve mdash; Hubsiyat. 22 ve mdash; Hezliyat. 23 ve mdash; Mudhikat.

Hiç şüphe yok ki, Şeyh Sa’dî’nin en mükemmel ve ünlü eseri Gülistan’dır. Bu eser kısmen nazım, kısmen nesir şeklinde olup baş-tan sona sehl-i mümtenidir. Kolay ve basit görünür, fakat taklidi çok zordur. Nitekim asırlar boyunca Gülistan’ı taklid etmek isteyen nice edibler çıkmış ve nice eserler yazmışlardır ama, hiçbirinin ki-tabı bir Gülistan olamamıştır.

Sırası gelmişken Gülistan tarzındaki eserlerden bâzılannı zikr edelim: Nigâristan - Muinüddin el-Cüveynî, Baharistan - Molla Câmi, Ravzatü'l-Ahbab - Sa’ilî.

GÜLÎSTAN’IN TÜRKÇE TERCÜMELERİ:

Seyf Serayî’nin kıpçak türkçesine yaptığı tercüme, Şahidi İbra-him Dede, Mahmud bin Kadı Manyas, Şem’î, Sudî-i Bosnevî, Hava- yî-i Bursevî, Şeyhülislâm Es’ad bin Sa’deddin Efendi, Ayşî Mehmed Efendi, Haşan Rıza Efendi, Babadağ! İbrahim Efendi, Ahmed Saib ve İzzet, Mehmed Said (Mülistan adıyla), Tayyar, Niğdeli Hakkı Eroğlu (manzum), Kilisli Rıfat, Hikmet İlaydın ve elinizdeki bu ter-cüme.

Gülistan’m 1651’de lâtince tercümesi neşredilmiş ve bu tarihten günümüze kadar bellibaşlı batı dillerine çevrilmiştir. Fransızcaya 10 kadar ayn tercümesinin bulunduğunu söylersek, bu kitabm sadece Şark - İslâm ülkelerinde değil Hıristiyan batı dünyasında da büyük bir ilgi ile karşılanıp okunduğunu ifade etmiş oluruz.

BOSTAN:

Gülistan’dan sonra Şeyh Sa’dî'nin ikinci büyük ve tanınmış ese-ri Bostan olup tamamı nazımdır. On bâbtan ibaret olup adalet, ih-san, aşk, tevazu, nza, kanaat, terbiye, şükür, tevbe ve münacat gi-bi dinî, ahlâkî, tasavvufî mevzuları gayet açık, çekici, meraklı, rûh- lara sindirici bir şekilde anlatır. Şeyh Sa di’nin sanki sihirli bir üs-lûbu vardır. Başkalarının dilinde ve kaleminde çok yavan ve basit kalacak nice sade mevzular onun sehl-i mümteni olan üslûb-ı beyanı ile canlanır, sanki ilk defa duyulan çok meraklı bir mevzu hâline gelir. İnsan, Şeyh Sa’dî’yi okurken çok defa, ve laquo;İşte ben de bu mev-zuda aynen böyle demek isterdim... ve raquo;, diyesi gelir.

•k

Sa’dî-i Şirâzî Fars edebiyatının büyük simalanndandır. Gülis- tan’sız ve Bostan’sız bir İran edebiyatı eksik kalır... O sadece Fars edebiyatında büyük bir yer işgal etmekle kalmamış, başta Osmanlı edebiyat ve kültürü olmak üzere bütün şark İslâm kavimlerinin edebiyatlarında mümtaz ve müstesna bir yer tutmuştur. Öyle ki, yakın zamana kadar Osmanlı devletinin orta mektep ve liselerinde okutulan Farisî derslerinde Gülistan ve Bostan'dan seçilmiş parça-lar yer alırdı.

Sa’dî’nin diğer eserleri de kıymetli olmakla beraber, bu iki şa-heseri derecesinde yaygın bir şekilde okunup tanınmamıştır.

Sa'dî Farsça yazmıştır ama, bir ehl-i sünnet edibi olması itiba-riyle o, tıpkı Mevlânâ Celâlüddin Rumi’miz gibi, İran edebiyatının ve kültürünün malı olmaktan çok bize daha yakındır.

Hem Sa’di sadece bir şâir ve edib de değildir. Onun din! ve ta-savvufî tarafı da vardır. Zaten İslâm dünyasında din, sosyal ve kül-türel faaliyetlerin hepsini, suyun balıklan sarması gibi sarmış, ku-caklamış değil midir?

Şeyh Sa’di, uzun asırlar var ki, bu fâni âleme vedâ ederek, ka-bir kapısından ebedi âleme yürüdü.

Sa’di, Şirâz'da nâzenin bir gül goncesi gibi hayata doğdu, her büyük insan ve san’atkâr gibi zevk u safa sürmekten çok çile ve ıstırap çekti. Oniki yaşında iken yetim kaldı. İstilâlar, harpler darp- ler, anarşiler gördü. İslâm dünyasının kanşık bir devrinde yaşadı, nice siyasî ve içtimai maceralara şâhid oldu. Asra yaklaşan uzun bir hayat sürdü, hayli kemâle erdi ve her kemâlin netice-İ zarurisi olan zeval onun kapısını da çaldı. Lâkin dillerde adı kaldı, eserleri onu unutulmaktan korudu; kendisi öldü, ama Gülistan ve Bustan ile namı yaşamaya devam ediyor.

*

Hassas bir rûha, rakik bir kalbe, duygulu bir gönle, kıvrak bir zekâya, derin bir vicdana, kuvvetli bir imana sahipti. İyiliği övdü, öğütledi, kötülüğü yerdi. Güzele, güzelliğe âşıktı. Bir gül, bir kuş nağmesi, tatlı bir rüzgâr, mânâlı bir yüz, bir çift güzel göz ona il-ham kaynağı olur, nesirden veya nazımdan şaheser satırlar kale-me almasına vesile olurdu. Zulmü, çirkinliği, küfrü, kötü huyları, kibri, gururu, nahveti, beşerî ihtirasları sevmezdi. Gülistan’ıyla Bos- tan’ı birer kuru edebiyat kitabı değildir. Ahlâk, edeb, fazilet, öğüt, nezâket, hüsn-i muaşeref hâzinesidir bu iki eser.

Okuyucu kardeş!.. Gülistan ve Bostan tanıtılmağa, uzun önsöz-lere muhtaç kitaplardan değildir. Aç, oku; kıymetlerini anlarsın...

Bir varmış, bir yokmuş dünyasında Şeyh Sa’dî kubbede hoş bir sada bırakarak geçip gitmiş... Selâm olsun ona, okuyanlara...

Belki gün gelir onunla bir Gülistan’da karşılaşabiliriz. Gülleri solmayan; acılar, ıstıraplar, ayrılıklar olmayan bir Bostan’da...

UBEYDULLAH KÜÇÜK

İçindekiler

GÜLİSTAN

Sahife

Önsöz 7

Giriş 17

Münâcât 17

Na’t 18

İslâm padişahının güzel sıfatlan 20

Gülistan’ı telif etmemin sebebi 22

Emîr-i Kebîr (Büyük Vezir) Ebû Nasr Oğlu Fahrettin Ebûbekir'e dair 26

Hizmette kusur edişim dolayısiyle itizar beyanı ve uzleti ihtiyar edi-şimin sebebi 27

Kitabın telif tarihi 29

BİRİNCİ B ve Acirc;B

Padişahların güzel huyları, iyi âdetleri, tutum ve gidişleri hakkında ... 30

İKİNCİ B ve Acirc;B

Dervişlerin ahlâkı hakkında 60

ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B

Kanaatin fazileti hakkında 94

DÖRDÜNCÜ B ve Acirc;B

Susmanın faydalan hakkında 117

BEŞİNCİ B ve Acirc;B

Aşk ve gençlik hakkında 122

ALTINCI B ve Acirc;B

İhtiyarlık hakkında 141

YEDİNCİ B ve Acirc;B

Terbiyenin tesiri hakkında 140

Sâdi'nin zenginlik ve fakirlik hakkında bir iddiacı ile tartışması 157

SEKİZİNCİ B ve Acirc;B

Sohbet âdâbı hakkındadır 163

Kitabın sonu 192

BOSTAN

Giriş 193

Münâcât 193

Na’t 196

Dört halife ile peygamber hanedanı hakkında na’t 197

Bostan’ı yazmaktaki sebeb 198

Kitabın yazılış tarihi 199

İslâm padişahı Saad ibn Zenği oğlu Ebû Bekir’in güzel sıfatları 200

Atabek Muhammed Saad hakkında medhiyye 202

BİRİNCİ B ve Acirc;B

(Adalet ve memleket idaresi hakkındadır)

Kisra (Nuşirevân) m, oğlu Hürmüz’e nasihati 204

Hüsrev Perviz’in Şirûye’ye öğüdü 205

Hikâye 200

Hikâye 207

Ceza vermekte acele etmemek 208

Zayıflara merhamet hakkında 214

Halka şefkat hakkında bir hikâye 215

Hikâye 216

Hükümdarların dost ve düşmanlarını tanımaları hakkında 216

Padişahların, halkın hâlinden bilgi edinmeleri hakkında 217

Hikâye 217

Eski hükümdarların halka şefkatleri 217

Hikâye 218

Hikâye 219

Zâlim padişahla bir zâhidin hikâyesi 220

Fakirlerin gönlünü hoş tutma hakkında 221

Kudret zamanında âcize merhamet hakkında bir hikâye 222

Hikâye 223

Adâlet ve zulmün neticeleri 223

Biri âdil, ötekisi zâlim iki kardeşin hikâyesi 224

Hikâye 275

Kanaat ve rıza sahibi fakirlerin kalb huzuru 226

ve Acirc;bidle kuru kafanın hikâyesi 226

İyi işle kötü iş ve bunların sonucu 227

Zâlim bir subaşının hikâyesi 277

Haccâc-ı Zâlim’le doğru sözlü bir adamın hikâyesi 223

Hikâye 229

Hikâye 229

Düşkünleri okşama hakkında 229

Hikâye 279

Daimi olmayan dünya saltanatı hakkında 230

Zevâl bulan iş ve intikal edten mülk 231

Kızılaslan ile bir âlimin hikâyesi 231

Hikâye 232

Hikâye 232

Gor padişahına ait bir hikâye 233

Abbasî halifesi Me’mun ile câriyesinin hikâyesi 238

Zâlim bir hükümdarla gerçek bir dervişin hikâyesi 239

Hikâye 240

Nasihat dinlemeyen kimseye karşı susmak hakkında bir hikâye ... 241

Padişahların reyleri, memleket idaresi, saltanat usûl ve âdâbı ve ordu

idaresinin esaslarına dair 242

Barış zamanında askere iyi bakmak 244

Tecrübe görmüş er kişiler hakkında 244

Hikâye 245

Hüner ve mârifet sahihlerinin gönlünü almak 246

Her hususta düşmandan sakınma hakkında 246

Düşmanlan akıl yolu ile defetme hakkında 246

İleriyi düşünerek düşmana tatlılık gösterme hakkında 247

Sana bağlanan düşmandan çekinmek lüzumu 217

Kendi sırrını saklama hakkında 248

İKİNCİ B ve Acirc;B

(İhsan ve iyilik hakkındadır)

Yetimin hâline acımak ve onu okşamak hakkında 250

Yetimlere iyilik etme hakkında ?50

İbrahim aleyhisselâmın herkese karşı keremi hakkında 251

İyi ve kötü herkese ihsanda bulunmak hakkında 252

Bir âbid ile arsız ve yüzsüz bir dilencinin hikâyesi 252

Hasis adamla eli açık evlâd hakkında hikâye 253

Hikâye 253

Temsil 254

Hikâye 255

Kendini beğenen âbidin hikâyesi 256

Yine bu anlamda başka bir hikâye 2:6

Hikâye 257

İyilere ve kötülere iyilik etmeye dair 258

Halkla iyi geçinme ve alçak gönüllü olma hakkında 258

Zavallılara acımanın semeresi 259

İyi insanların tutum ve davranışları hakkında hikâye 260

Alicenâblık ve onun neticesi hakkında 261

Gönülleri ihsanla elde etme hakkında hikâye 261

Hikâye 262

Hasis zâhidin hikâyesi 263

Hâtem-i Tâî’nin hikâyesi 261

Yemen padişahı ile Hâtem-i Tâî’nin hikâyesi 265

Peygamber Efendimiz zamanında Hâtem i Tâî’nin kızma ait bir hikâye 267 Alicenâb Hâtem-i Tâî’nin hikâyesi ve İslâm padişahı Ebû Bekir îbn Saad

İbn Zengi’yi hayır ile zikr ve yâd efme hakkında 263

Bir hükümdarın yumuşak huyluluğuna dair hikâye 269

Bir Allah adamına rastlamak isteyenin umum halkı gözetmesi hakkında 271

Hikâye 271

Hasis baba ile lâubali oğlunun hikâyesi 272

Az iyiliğe çok mükâfat hakkında bir hikâye 273

İyilik yapmanın âhiretteki mükâfatları hakkında hıikâye 275

Hükümdarların mehâbet ve siyâsetleri hakkında 275

Müstehak ve lâyık olan kimseye ihsanda bulunmak hikâyesi ile bir karı -

koca hikâyesi 276

Hikâye 277

ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B

(Gerçek aşk, velilerin yolu ve onlara muhabbet hakkında)

Mecâzî aşk hakkında 278

Hakikî aşk hakkında 279

Bir fakir çocuğu ile hükümdar kızının hikâyesi 280

Muhabbet ehlinin kendinden geçmesi hakkında hikâye 281

İştiyak ve muhabbet hakkında hikâye 282

Vecdin galebesi ve aşkın saltanatı hakkında 283

Hikâye 284

Zamaneye karşı sabır ve sebat hakkında hikâye 285

Kınanmaktan korkmayan ve cevr ü cefâdan endişelenmeyen âşıkm hi-kâyesi 286

Hikâye 287

Sabır ve sabredilmeyen cefâ hakkında hikâye 287

Hikâye 287

Hikâye 288

Aşkın akla galebesi hususunda 288

Hikâye 288

Hikâye 289

Mecnûn’un Leylâ’ya karşı olan gerçek sevgisine dair 289

Hikâye 290

Hikâye 291

Allah'ın varlığı karşısında bütün mevcudatın fâniliği hakkında 291

Köy kâhyası ile padişah askerinin hikâyesi 292

Hikâye 293

Hikâye 293

Gönül adamlarının semâı hakkında 295

Semâm hakikati hakkında 295

Hikâye 296

Pervânenin muma karşı olan riyâsız sevgisine dair hikâye 296

Mumun pervane ile konuşması 298

DÖRDÜNCÜ B ve Acirc;B

(Alçak gönülIUlttk hakkındadır)

Yukarıdaki nükteye dair bir hikâye 300

Aynı nükteye dair başka bir hikâye 300

Bayezid-i Bestamî'nin tevazuu hakkında hikâye 301

Gururun âkibeti, tevazuun bereketi 301

Hazret-i İsa ile kendini beğenmiş bir âbidin ve pişman olmuş bir günah-kârın hikâyesi ' 302

Hikâye 392

Hikâye 393

Hikâye 393

Hikâye 394

Hikâye t. 394

ONUNCU B ve Acirc;B

(Münâcât ve kitabın bitmesi hakkında)

Hikâye 396

Hikâye 397

Hikâye 397

Hikâye 393

Hikâye 398

ALTIN KÜPELER

(Kitap yüz makaleden müteşekkildir)

f

Müellifin önsözü 403

 1. Makale: Bilgi ve takvanın kıymeti 404
 2. Makale: Kibrin fenalığı hakkında 405
 3. Makale: Gafletten uyanmalı 405
 4. Makale: Kendini beğenmenin fenalığı 405
 5. Makale: Ölümden gafil olmamak 406
 6. Makale: Duânm âdâbr 406
 7. Makale: Şöhretin fenalığı 406
 8. Makale: Kalbi temizlemenin lüzûmu 407
 9. Makale: Namusunu kazancına feda eden ile kazancını namusuna

siper eden 407

 1. Makale: tyi arkadaşın vasıfları 408
 2. Makale: İbretle bakmak hakkında 408
 3. Makale: İyilikte bulunmak hakkında 408
 4. Makale: Çerçiliğin fenalığı 409
 5. Makale: Tembelliğin fenalığı 409
 6. Makale: Çalışıp kazanmak hakkında 409
 7. Makale: İyi insanın hasleti 409
 8. Makale: Yüzsüzlük ve hayâsızlık hakkında 410
 9. Makale: İzzet-i nefs ne demektir? 410
 10. Makale: Dostluk 411
 11. Makale: İyi insanlarla hemdem olmalıdır 411
 12. Makale: ölümü düşünüp âhirete hazırlanmak 411
 13. Makale: Nefse uymaktan sakınmak 412
 14. Makale: Falcılık ve maddecilik 412
 15. Makale: Nedâmet 413
 16. Makale: Allah’tan korkmanın ehemmiyeti 413
 17. Makale: Haramdan sakınmalıdır 413
 18. Makale: Kötü idarecinin hâli 414
 19. Makale: Riyâ ve Duâ 414
 20. Makale: Mes’ud olmanın yolu 414
 21. Makale: Zaman değişse bile meşrû yoldan ayrılma 415
 22. Makale: Dünyaya dalıp âhireti unutmamak 415
 23. Makale: Adâlet olmayan memleket 416
 24. Makale: Hırs ve tamahın fenalığı 415
 25. Makale: Şerefini kendin kazanmalısın 416
 26. Makale: Hakiki mü’minin vasfı 417
 27. Makale: Asil ve önde gelen kimdir? 417
 28. Makale: Tahkiki iman ve taklidi iman 418
 29. Makale: Hak ve delil 418
 30. Makale: Gafil ihtiyarlara sitem 418
 31. Makale: Rüşvet hakkında 419
 32. Makale: Sünnet-i seniyyeye sarılmak 419
 33. Makale: İlmi ile âmil olan âlimler 419
 34. Makale: Din adamları menfaatperest olmamalıdır 420
 35. Makale: Küçük günahlardan çok sakınmalıdır 420
 36. Makale: Diline sahip olmak 421
 37. Makale: Mü’minler birbirinin kardeşidir 421
 38. Makale: Alaydan ve şakadan sakınmak lâzımdır 421
 39. Makale: Hamiyyetli olmak 422
 40. Makale: Boşa giden ömür 422
 41. Makale: Mekke Şerîfi’nin medh ü senâsı 423
 42. Makale: Riyâkârlardan sakın 423
 43. Makale: Bir kumandana nasihat ' 423
 44. Makale: Hastalara nasihat 424
 45. Makale: İfrat ve tefritten sakınmak 424
 46. Makale: Kudret ve maharet 425
 47. Makale: Hangi ilimleri öğrenmelidir? 425
 48. Makale: Dünyayı mı seversin, âhireti mi? 426
 49. Makale: Bahil zengin ile arsız dilenci 426
 50. Makale: Ey tembel! 427
 51. Makale: İnsanın bir huyu 427
 52. Makale: Kul hakkından sakın 428
 53. Makale: Ana, baba ve akrabayı gözetmek 428
 54. Makale: İnsan âdil ve dürüst olmalıdır 429
 55. Makale: Nefsine mağlûb ihtiyarlar 429
 56. Makale: İlim ve cehalet 430
 57. Makale: Dinde ihtiyat ve şüpheli şeylerden kaçınmak 430
 58. Makale: Gurbet hakkında 430
 59. Makale: Söz söylemek hakkında 431
 60. Makale: Başkalarını da düşünmek 431
 61. Makale: Kanaatin güzelliği 431
 62. Makale: Akıllı ve ahmak insan 432
 63. Makale: İster al, ister bırak! 432
 64. Makale: İnsan amel ve imaniyle insandır 432
 65. Makale: Tekebbürü bırak 432
 66. Makale: Dil yarası açmaktan sakınmak 432
 67. Makale: Allah’ın rızâsını kazanmak 433
 68. Makale: İlim ve amel 433
 69. Makale: Fakih kimdir? 433
 70. Makale: Cesur âlim ve dalkavuk âlim 433
 71. Makale: Tefekkür et 434
 72. Makale: Bu dünya rahat yeri değildir 434
 73. Makale: İffetli ve kanaatkâr olmak 434
 74. Makale: Zâlim devlet me’murları hakkında 434
 75. Makale: Ey hayırsız! 435
 76. Makale: Daha ne kadar?! 435
 77. Makale: Faydasız ilim ve faydasız amel 435
 78. Makale: Kadir bilmezlik 435
 79. Makale: Bu hırs neye? 435
 80. Makale: Hamd ve şükre lâyık olan 430
 81. Makale: Uzun emelli ve kısa amelli olmamalıdır 436
 82. Makale: Dünya âşıkları 436
 83. Makale: Bu yer tekin değildir 436
 84. Makale: Rızık meselesi 436
 85. Makale: Helâl ve haram kazanç 437
 86. Makale: Kendi kendinin düşmanı olma 437
 87. Makale: Ne kadar cür’etkârsın! 437
 88. Makale: Kadın hakkında 433
 89. Makale: Ölüme hazır ol 438
 90. Makale: Ahde vefa 438

100. Makale: Sen nasıl mü’minsin?! 438

İçindekiler 439

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.