Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler - İthal Kağıt-1471 (001464)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €101,46
İndirimli : €59,68  + KDV
KDV Dahil : €71,02
Test2
15
:

BUHARİ VE MÜSLİM İTTİFAK ETTİĞİ HADİSLER - İTHAL KAĞIT

Sayfa Sayısı: 1184

Cilt Durumu: Ciltli

Bu Eser Tek Cilt, Büyük Boy, İthal Kağıt Bu Muhteşem Tercümenin Her Müslümanın Evinde Bulunması Gerekiyor.Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler Kitabını Mutlaka Almalı İçindeki Bilgilerden İstifade Etmelisiniz.

Kur’an-ı Kerîm’de Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetiy-le hükmetmeyi öngören pek çok ayet vardır. Ben bu mukaddimede Kur’an ve Sünnete dönmenin gerekliliği ile ilgili bazı ayetleri zikredeceğim. "Muhak-kak ki nasihat vermek (öğüt vermek) mü ’minlere fayda verir. " (Zariyat:55)

Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor:

"Allah ve Rasülii, bir işe hükmettikleri zaman, mü’min erkek ve mü ’min kadının kendi işlerinde artık başka bir şeyi seçmeye hakları yoktur. Kim Allah ’a ve Rasiilü’ne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. "(Ahzab: 36)

"Bunlar Allah’ın (kulları için koyduğu) hudutlarıdır. Kim Allah’a ve Rasûlüne itaat ederse, O da onu, içinde daimi kalacağı (ağaçları) altından ırmaklar akan cennetlere sokar; bu da en büyük kurtuluştur. " (Nisa: 13)

"Sana indirilen (Kur'ân)’a ve senden önce indirilen (kitap)’lara inandıklarını iddia eden (şu münafık) kimseleri görmüyor musun? Aslında (fesad ve dalâlet kaynağı olan) tağutıı inkâr etmekle emrolundukları hâlde, yine de onun önünde muhakeme olunmak istiyorlar. Şeytan da onları (dö-nüşü olmayan uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor.)" Nisa60

"Onlara "Allah ’ın indirdiği (Kur ’ân) ’a ve Peygambere gelin denil-diği zaman o münafıkların senden yiizçevirip kaçtıklarını da görürsün. " (Nisa: 61)

"Deki; Allah ’a ve Rasiilii ’ne itaatta, eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah kâfirleri sevmez. "(Ali-İmran: 32)

"..Sana da (Ey Mııhammed) zikri indirdik ki, insanlara (kendileri için) indirileniaçıklayasın, taki düşünüp öğüt alsınlar. " (Nahl: 44)

"Allah ’a ve peygambere itaat edin ki, size merhamet olunsun. "

(Ali-îmran: 132)

"Kim Rasüle itaat ederse, Muhakkak Allah ’a itaat etmiş olur. "

(Nisa: 80)

"Anılarında hükmetmek için Allah ve Rasiilü ’ne çağrıldıkları zaman, mü Muinlerin sözü sadece işittik ve itaat ettik demeleridir, işte bunlar kurtu-luşa erenlerdir. "(Nur: 51)

"Peygamber size ne getirdi ise onu alın; size de neyi yasak etti ise ondan uzak durun. "(Haşr:7)

Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

"Size iki şey bırakıyorum; bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıklığa düşmezsiniz. O da Allah ’ın kitabı Kur’ân ve Rasulü 'nün sünnetidir. " (İmam Malik, el-Muvatta 2/899, Hakim 1/93)

Allah’a hamd-ü sena eder, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’e onun tertemiz ailesine, ashabına ve onların sünnetine tâbi olanların üzerine kıyamete kadar salat-u selâm olsun.

Asrımızda, müslümanların içinde bulunmuş oldukları duruma baktığı-mızda şunu görmekteyiz; Adil ve Hakim olan Allah’ın bir topluma gönderdiği belalar, onların isyanları, Allah ve Rasiilü’nün emirlerine muhalif davranma-ları yüzündendir. Özellikle halkı müslüman olan ülkelerin fertleri Kur’an ve sünnetten uzaklaşıp, şirk düzenlerinin hakimiyetinden dolayı bir çok fitne ve zorluklarla yüz yüzedir. Neticede ister itikadi, ister amelî olsun kitap ve sün-netten uzaklaşma en korkunç şekliyle bugün gözler önündedir. İslâm sadece namaz ve oruçtan ibaretmiş gibi kabul edilmektedir. Sünnetin ise; yerini bid’at ve hurafeler almış, sünnete uygun İslâmî bir yaşayış tarzı üzerine Avrupai bir yaşayış tarzı her yönüyle tercih edilmiştir.

Nüfusun büyük çoğunluğunu teşkil ettikleri ülkelerde Müslümanlar, kendi inançlarına göre yaşayamazlar. Sebebi ise, İslâm’ın hakim olmayışı, kü-für rejiminin, tağutun Müslümanlar üzerindeki hâkimiyetidir. Buna da fırsat veren Müslümanların bizzat kendilerinden başkası değildir. Diğer nedenlerin-den biri de, Müslümanların çeşitli fırkalara ve görüşlere ayrılmaları, ihtilâf et-tikleri meselelerde İslâmî bir tavırla, kitap ve sünneti hakem kılmayışlarıdır.

BUHARİ VE MÜSLİM İTTİFAK ETTİĞİ HADİSLER - İTHAL KAĞIT

Bugünkü din anlayışımız şundan ibarettir; falan hoca şöyle der, bizim görüşümüz budur. Biz böyle gördük, biz ayetten ve hadisten anlamayız ve buna benzer nice sorular Müslümanların çoğunda hakim olan yanlış bir anla-yış ve davranış, kitap ve sünneti devreden çıkarıp onları rafa kaldırıp hüküm-süz kılmak asrın uğraşısı haline gelmiştir.

Dolayısıyla Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in bütün insanlara örnek olsun diye ortaya koyduğu tertemiz sünneti ihmal ve gözardı edilmektedir.

Evet bugün Müslümanların zafere ulaşamamalarının en büyük sebebi; İslâm’dan uzak olmaları, nefisçilik, taassup, söz ve amellerinin bir olmayışın-dan, ihtilâf ve anlaşmazlık anında, kitap ve sünneti hakem tayin etmedikle- rindendir. Oysa Allah ve Rasulü birlik, ve beraberliği emretmekte, açık delil olduğunda, ona tâbi olmayı, kesinlikle ayrılığa düşmemeyi emretmektedir.

Şimdi bu gerçeğin ışığı altında ümmete düşen; Kur’ân ve sünnete it- tibaın gerekliliğini ve sahih hadisle amel etmenin önemini, görev bilip artık boşa geçirmiş olduğu zamanlarını hatırlayıp, hemen Rabbani kaynak olan Allah’ın kitabına ve Rasulü’nün sünnetine dönmesidir. Kurtuluş ancak kitap ve sünnetle amel etmemizle mümkündür.

Umarım terceme ettiğimiz El-Lü’lüü Ve’l-Mercan adlı eser hayra ve-sile olur ve ümmetin dirilişine fayda verir.

"Ey Rabb 'imiz! Bize dünyada da bir güzellik ver, alıirettede bir güzel-lik ver ve bizi o ateş azabından koru"(Bakara: 201)

"Ey Rabb'imiz! Hesap günü, ayağa kalkacağımız gün bana, ana ve babama ve biitiin iman edenlere mağfiret eyle"(İbrâhîm:41)

"... Ben gücümün yettiği kadar İslahtan başka bir şey arzu etmem. Benim başarım, ancak Allah’ın yar dimiyledir. Ben yalnız O’na güvenip O’na dayandım ve yalnız O’na dönerim. "(Hud Süresi: 88)

Velhamdulillahi Rabbil Alemin.

Tevfık ve hidayet Allah’tandır. Selâm; Kur’ân ve sünnete tâbi olanların üzerine olsun.

Sahih-i Buhari ve Sahihi Müslim’in ittifak ettiği hadisler "El-Lü’lüü Ve’l-Mercan" adlı eseri terceme ederken Allah Rasülü sallallahu aleyhi ve sellemin muradına en yakın manayı yakalayabilmek amacıyla Sahih-i Buhari’nin meşhur ve âlimler katında muteber olan İbnu hacer el-Askalanî’nin Fethul-bari adlı eserinden büyük ölçüde faydalandım.

BUHARİ VE MÜSLİM İTTİFAK ETTİĞİ HADİSLER - İTHAL KAĞIT

Elimdeki Fethul-Bari nüshası ise Şeyh İbnu Baz’ın -Allah ona rahmet etsin- Bûlâg, Ensari ve Selefi baskılarından yaptığı çok kıymetli bir çalışmayla ortaya çıkmıştır. Kitapların, babları ve hadislerin rakamlandırılması ise Muhammed Fuad Abdulbaki Allah ona rahmet etsin- tarafından yapılmıştır.

Hadisin senedinde ise zincirin en sonundaki ravi zikredilmiş, geri kalanı ise terceme edilmemiştir Ancak hadisin senedi, Arapça metninde olduğu gibi nakledilmiştir. Hadisleri tercüme ederken Allah Resulü (S.A.V.)’in Muradına hasıl olabilmesi için geniş ve açıklamalı tercümeye gidilmiş ve bu konuda Allah Rasûlü (S.A.V.)’in o hadise yüklediği mana büyük bir titizlikle hadise yansıtılmaya çalışılmış ve bu konuda hadis ulemasının görüşlerine başvurulmuştur.

Böyle bir eseri Arapça’dan Türkçeye aktarmayı nasip ettiği için Allah’a hamdu senalar olsun. Rabbim ahiret azığı kılsın. Okuyan kişilere ise öğrenme, yaşama, hıfz etme ve anlatmayı nasip etsin. Amin.

FİHRİST

İmam-ı Buharî 6

İmâm-ı Müslim 9

MUKADDİME 11

Tercümada Takip Ettiğim Metod 13

Resulullaha Yalan İsnad Eden Kimse babı 15

İMAN KİTABI

Cibril aleyhisselamın Allah Rasûlü’ne İman, İslam, İhsan ve Kıyametin

Vaktinin İlminden Sorması ve ResuhıllahTn Beyânı Bâbı 17

İslamın Şartlarından Namazın Beyanı Babı 18

Cennete Girdirecek İman Babı 19

İslam Beş Şey Üzerine Bina Edilmiştir Babı 20

Allah’a ve Rasûlüne ve Dinin Emirlerine İman Ve Ona Davet 21

"La ilâhe illallah" Deyinceye Kadar İnsanlarla Savaşa Devam Etme 25

İmanın Evvelinin La ilâhe illallah Olduğu 26

İmanın Şubeleri 31

İslâm’ın Fazilet Bakımından Dereceleri ve En Faziletlisi 32

Şu Özellikler Kimde Bulunursa, O Kimse İmanın Gerçek Tadını Alır 33

Rasûlullah; "Kişinin Kendisine Aile Efradından, Malından Ve Bütün

İnsanlardan Daha Sevgili Olmadıkça İman Etmiş Olmayacağı " 33

Kendisi İçin İstediğini, (Mümin) Kardeşi İçin İstemenin İmandan Olması 34

Komşu Ve Misafire İkram Etme, Hayır Konuşma Ya da Susma babı 34

İman Ehlinin Fazilette Farklı Olması ve Yemen Ehlinin Üstün Olduğu 35

Dinin Nasihat Oluşu 37

Masivalarla İmanın eksileceği 37

Münafıkların Hasletleri 38

Müslümana Ey Kafir Demenin Hükmü 38

Babası Olmadığı Halde Babam Demenin Beyanı 39

Müslümana Sövmenin Fısk Onunla Savaşmanın Küfür Olduğu 40

Allah Rasulu’nün "Benden Sonra Dönüp Birbirinizin Boyunlarını

Vurmayın, Kafirlerin Ahlakı İle Ahlaklanmayın... " Hadisi Babı 40

Yıldızın Doğup Batması İle Yağmura Kavuştuk Diyenin Küfrü Babı 41

Ensarı Sevmenin İmandan Olmasının Delili Babı 42

İbadetlerin Azalması İle İmanın Noksanlaşmasının Beyanı Babı 43

Allah’a İmanın, Amellerin En Faziletlisi Olduğunu Beyan Babı 44

Şirkin Günahların En Büyüğü Olduğu Ve Büyük Günahın Beyanı Babı 46

Büyük Günahların Ve Onların En Büyüğünü Beyan Babı 47

Allah’a Hiçbir Şey Ortak Koşmadan Ölen Kimse Babı 49

Lâ İlâhe İllallah Diyen Kimsenin Öldürülmesinin Haram Oluşu Babı 50

Allah Rasulü’nün Bize Silah Çeken Bizden Değildir Hadisi Babı 52

Yüze Vurmanın, Yaka Paça Yırtmanın Ve Cahiliye Davetiyle Çağırmanın Haram Olması Babı 53

Koğuculuğun Ağır Şekilde Haram Olması Babı 53

Kıyamet Gününde Allah Azze ve Celle’nin Kendileriyle Konuşmayıp Yüzlerine Bakmayacağı Üç Sınıf İnsanın Beyanı Babı 54

İnsanın Kendisini Öldürmesinin Şiddetli Haram Olması Ve Cennete Yalnız Müslüman’ın Gireceği Babı 55

Ganimete Hıyanet Etmenin Haramlılığı Ve Cennete Müminlerden Başka Kimsenin Giremeyeceği Babı 58

Cahiliye Zamanındaki Amellerden Sorumlu Olunup Olunmayacağı Babı 59

İslâm’ın Kendinden Önceki Amelleri Yıktığı, Hicret İle Haccın da Böyle Olduğu Babı 60

Kafirin Müslüman Olmadan Önceki Amellerinin Hükmü Babı 61

İmanın Sadakati ve İhlası Babı 61

Yer Etmemek Şartı İle Kalpten Geçen Şeyleri Allah Azze ve Celle’nin

Affetmesi Babı 61

Kul Bir İyilik Yapmayı Kalbinden Geçirdiği Zaman Onun Yazılması,

Kötülük Geçirdiği Zaman İse Onun Yazılmaması Babı 62

İmanda Vesvese Ve Onu Kendinde Hisseden Kimsenin Ne Diyeceği Babı 63

Yalan Yere Yemin Etmenin Hükmü 64

Haksız Yere Başkasının Malını Almak İsteyen Kişinin Hükmü ve

Malı Uğrunda Öldürülen Kimsenin De Şehid Olduğu Babı 65

Halkını Aldatan Valinin Cehennemi Hak Edeceği Babı 66

Bazı Kalplerden Emanet Ve İmanın Kaldırılması Ve Fitne Babı 66

İslâm’ın Garip Başlayıp Garip Biteceği Babı 68

Korkan Bir Kimsenin İmanını Gizlemesinin Cevazı Babı 69

İmanı Zayıf Olan, İmanından Korkulan Kimsenin Kalbini Tatmin Etme

Ve Kesin Delil Olmadıkça İman Hükmü Vermekten Nehiy Babı 70

Delillerin Artmasıyla Kalbin Mutmain Olması Babı 71

Allah Rasulü’nün Bütün İnsanlara Gönderildiğine Ve Bütün Dinlerin O’nun Dini İle Neshedildiğine İmanın Gerekliliği Babı 71

İsa aleyhisselamın Allah Rasulu’nün Şeriatı İle Hükmederek İnmesi Babı 72

İmanın Kabul Edilmeyeceği Zamanın Beyanı Babı 73

Vahyin Başlangıcı 74

Allah Rasulü’nün Gece Semalara Yükseltilmesi Ve Namazların Farz Kılınması 78

Meryem Oğlu İsa İle Mesih Deccalın Zikri Babı 89

Sidret-i Münteha’nm Zikri Babı 91

Allah Rasulü’nün İsra Gecesi Rabbini Görüp Görmediği Babı 92

Müminlerin Ahirette Allah Azze ve Celleyi Göreceklerini İspat Babı 94

Rabbı Görmenin Yolunu Bilme Babı 94

Şefaatin İsbatı Ve Muvahhidlerin Cehennemden Çıkarılması Babı 101

Cehennemden Çıkarılacak En Sonuncu Kimsenin Babı 102

Cennette Makamı En Aşağı Olanların Beyanı Babı 103

Allah Rasulu Rasulü’nün Duasını Ümmeti İçin Saklaması Babı 110

Allah Teala’nın "En Yakınlarını Uyar" Ayeti Hakkındaki Bab 111

Allah Rasulü’nün Ebu Talib’e Şefaat Etmesi Ve Bu Sebepten Dolayı Azabmın Hafiflemesi Babı 112

Cehennem EhlininEn Hafif Azap Görecek Olanı Babı 113

Müminlerin Birbirleriyle Yardımlaşması Ve Başkalarıyla Alakayı Keserek Onlardan Uzaklaşması Babı 114

Müslümanlardan Bir Çok Taifenin Hesapsız Ve Azapsız Cennete Gireceklerine Delil Babı 114

Allah Azze ve Celle’nin "Cehenneme Gönderilenlerin Her Bir Tanesinden Dokuz Yüz Doksan Dokuzunu Çıkar" Buyuracak Babı 117

TEMİZLİK KİTABI

Namaz İçin Temizliğin Vucubu Babı 119

Abdestin Sıfatı Ve Kemali Babı 119

Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in Abdesti Babı 120

İstinsar Ve İsticmarı Tek Yapma Babı 120

Ayakları Tamamen Yıkamanın Gerekliliği Babı 121

Abdestte Gurre Ve Tahcili Uzatmanın Müstehap Olduğu Babı 122

Misvak Babı 122

Fıtrat Hasletleri Babı 123

İstinca Babı 124

Sağ El İle Taharetlenmekten Nehiy Babı’ 125

Temizlik Ve Başka Şeylerde Sağdan Başlanması Babı 126

Büyük Abdesten Sonra Su İle Temizlenme Babı 126

Mestler Üzerine Mesh Babı 126

Köpeğin Yaladığı Kabın Hükmü Babı 128

Durgun Suya Bevl Etmekten Nehiy Babı 128

Bevl Ve Diğer Necasetler Mescidde Bulunursa Onları Yıkamanın Vucubu

Ve Su İle Temizleneceği Babı 129

Süt Emen Çocuğun Bevlinin Hükmü Ve Nasıl Yıkanacağı Babı 129

Elbisedeki Meninin Yıkanması Ve Ovalanması Babı 130

Kanın Pisliği Ve Onu Yıkamanın Keyfiyeti Babı 130

Bevlin Necis Ve Ondan İstibra Etmenin Vacip Olmasına Delil Babı 131

HAYIZ KİTABI

Hayızlı Kadınla Bir Yorgan Altında Yatma Babı 133

Hayızlı Kadının Eşinin Başını Yıkayıp Taramasının Cevazı Babı 134

Mezi Babı 135

Cünüp İken Uyumanın Cevazı Ve Uyku İçin Abdest Alma Babı 135

Meni Gelmesinden Dolayı Kadına Yıkanmanın Vacip Olması Babı 136

Cünüplükten Yıkanmanın Sıfatı Babı 137

Cünüplükten Yıkanırken Müstehap Olan Su Miktarı Babı 138

Başa Ve Diğer Yerlere Suyu Üç Defa Dökmenin Müstehap Olması 139

Hayızdan Yıkanan Kadının Kan Gelen Yere Bir Parça Misk Sürmesinin Müstehap Oluşu Babı 140

Müstehaze, Müstehazenin Yıkanması Ve Namazı Babı 140

Hayızlı Kadına Orucun Kazasının Vacip Olması Namazın Olmaması 141

Yıkanan Kimsenin Elbise Veya Başka Bir Şeyle Örtünmesi Babı 142

Tenha Yerde Çıplak Yıkanmanın Caiz Olması Babı 142

Avret Yerinin Açılmasından Korkmaya İtina Gösterilmesi Babı 143

Su Ancak Sudan Dolayı İcab Eder Babı 143

Su Ancak Sudan Dolayı İcap Eder Hadisinin Neshi Ve Sünnet Mahallerinin Birbirine Kavuşması İle Guslün Vacip Olması Babı 145

Ateşte Pişen Şeylerden Dolayı Abdest Lazım Gelmesinin Neshi Babı 145

Abdestli Olduğunu Yakinen Bilen Bir Kimse Sonra Abdestinin Bozulduğundan Şüphe Etse O Abdestle Namaz Kılınabileceğinin Delili 146

Ölü Hayvan Derilerinin Tabaklanmasıyla, Temizlenmesi Babı 147

Teyemmüm Babı 149

Müslümanın Necis Olmayacağının Delili Babı 152

Tuvalete Girmek İsteyen Kişinin Okuyacağı Dua Babı 152

Oturarak Uyumanın Abdesti Bozmayacağı Babı 153

NAMAZ KİTABI

Ezanm Başlaması Babı 155

Ezanı İşiten Kimsenin Müezzinin Sözlerini Tekrarlamasının Sonra Salavat Getirmesinin Müstehap Oluşu Babı 156

Ezanm Fazileti Ve Onu İşitince Şeytanın Kaçması Babı 156

Tahrim, Rukü Ve Ruküdan Kalkarken Tekbirlerle Beraber Elleri Omuz Hizasına Kaldırmanın Müstehap Oluşu, Secdeden Kalkarken Bunun Yapılmaması Babı 157

Namaz İçinde Her Eğiliş Ve Doğruluşta Tekbir Getirileceğini, Bundan Yanlız Rûkü’dan Doğrulma Halinin Müstesna Olduğunu, O Halde "Semiallahu limen hamideh" Denileceğinin İspatı Babı 157

Her Rekâtta Fatiha Okumanın Vacip Oluşu, Fatiha Okumayanın Başka Bir Sure Okuması Babı 159

Namazda Besmele Sesli Okunmaz Diyenlerin Delili Babı 160

Namazda Teşehhüd Babı 160

Teşehhüdden Sonra Allah Rasulü’ne Salavat Getirme Babı 161

Tesmi’ Tahmid Ve Temin Babı 163

Cemaatin İmama Uyması Babı 164

Kendisine Hastalık, Yolculuk Ve Bunlar Gibi Bir Özür Hasıl Olduğunda İmamın Birini Tayin Etmesi Babı 165

İmam Geciktiği Ve Başkasını İmam Yapmakta Bir Mefsedet Korkusu Bulunmadığı Vakit Cemaatin Bir Kimseyi İmamlığa Geçirmesi Babı 172

Namazda Kendilerine Bir Hal ve Acirc;rız Olduğunda Erkeğin Teşbih, Kadının El Çırpması Babı 173

Namazı Güzel, Tamam Ve Hûşu İle Kılmayı Emir Babı 173

Rûkü, Sücud Ve Diğer Rükünleri İmamdan Önce Yapmanın Nehyi 174

Safların Düz Ve Doğru Tutulması Babı 174

Erkeklerin Arkasında Namaz Kılan Kadınlara Erkeklerden Önce Başlarını Secdeden Kaldırmamalarını Emir Babı 176

Fitneye Sebep Olmamak Şartı İle Kadınların Mescidlere Çıkmaları Fakat Koku Sürünerek Çıkmamaları Babı 176

Cehri Namazda Sesli Okumak Yüzünden Bir Fitne Çıkacağından Korktuğu Zaman Kıraatte Sesli Sessiz Arası Bir Yol Tutması Babı 177

Kıraati Dinleme Babı 178

Sabah Namazında Kuranın Aşikâr Okunması Ve Cinlere Kuran Okuma 179

Öğle Ve İkindi Namazlarında Kıraat Babı 181

Sabah Ve Akşam Namazlarında Kıraat Babı 182

Yatsı Namazında Kıraat Babı 183

İmamlara Namazın Tamamını Hafif Kıldırmalarını Emir Babı 184

Namazın Rûkünlarını Yerli Yerince Yapmak Ve Namazı Tam Kılmak Şartıyla Hafif Tutmak Babı 186

İmama Tabi Olma Ve Ondan Sonraki Ameller Babı 186

Rûkü Ve Secdelerde Okunacak Dualar Babı 187

Secde Uzuvları Ve Namazda Saçı Ve Elbiseyi Toplamaktan, Başa Topuz Yapmaktan Nehiy Babı 187

Namazın Sıfatı, Ne İle Başlanıp Ne İle Bitirileceği Babı 187

Namaz Kılanın Sütre Edinmesi Babı 188

Namaz Kılanın Önünden Geçeni Men Etmesi Babı 190

Namaz Kılanın Sütreye Yakın Durması Babı 191

Namaz Kılan Kimsenin Önünde Yatmak Babı 192

Bir Tek Elbise İçersinde Namaz Kılmak Ve Onu Giymenin Sıfatı Babı 193

Mescidler Ve Namaz Kılınan Yerler Babı 194

Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in Mescidinin İnşası Babı 196

Kıblenin Kudüs’den Kâbe’ye Çevrilmesi Babı 197

Kabirlerin Üzerine Mescid Yapmaktan Nehiy Babı 199

Mescid Yapmanın Fazileti Ve Buna Teşvik Babı 200

Rûkü’da Elleri Dizleri Üzerine Koymanın Mendubiyeti Ve Avuçları Birbiri Üzerine Kapamanın Nesh Edilmesi Babı 201

Namazda Konuşmanın Haram Olması Ve Önceden Mübah Olan Konuşmanın Neshi Babı 201

Namaz İçersinde Şeytana Lanet Etmenin Caiz Olması Babı 203

Namazda Çocuk Taşımanın Caiz Olması Babı 203

Namazda Yürümenin Caiz Olması Babı 204

Namazda Elleri Böğüre Koymanın Yasaklanması Babı 205

Namazda Ufak Taşları Atmanın Ve Toprağı Düzeltmenin Kerahati 205

Namazda Ve Namaz Dışında Mescide Tükürmekden Nehiy 205

Ayakkabılar İle Namaz Kılmak Babı 207

Çizgili Elbise İçinde Namaz Kılmanın Kerahati Babı 207

Yemek Hazırken Namaz Kılmanın Kerahati Babı 208

Sarımsak, Soğan, Pırasa Ve Bunlar Gibi BirŞey Yemekten Nehiy Babı 209

Namazda Yanılma Ve Bundan Dolayı Secde Etme 210

Tilavet Secdesi Babı 212

Namazdan Sonra Zikir Babı 214

Kabir Azabından Allah’a Sığınmanın Müstehap Olması Babı 214

Namazda Allah’a Sığınılacak Şeyler Babı 215

Namazdan Sonra Zikrin Müstehap Olması Ve Sıfatını Beyan Babı 216

İhram Tekbiri İle Kıraat Arasında Ne Okunacağı Babı 217

Namaza Vakar Ve Sükûnet İle Gelmenin Müstehap Olması Ve Koşarak Gelmenin Nehiy Edilmiş Olması Babı 218

Cemaatin Namaza Ne Zaman Kalkacağı Babı 219

Namazın Bir Rekâtına Yetişenin O Namaza Yetişmiş Sayılacağı Babı 219

Şiddetli Sıcakta Cemaate Gidecek Olan Bir Kimseye Yolda Sıcak Dokunacaksa Öğleyi Serinliğe Bırakmanın Müstehap Olması 221

Şiddetli Sıcak Olmadığı Zaman Öğle Namazını Vaktin Evvelinde Kılmanın Müstehap Olması Babı 222

İkindiyi Vaktin Evvelinde Kılmanın Müstehap Olması Babı 223

İkindi Namazını Geciktirme Hususundaki Şiddetli Ceza Babı 224

Orta Namaz İkindi Namazıdır Diyenlerin Delili Babı 224

Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazileti Ve Bunları Cemaatle Kılmaya Devam Babı 225

Akşam Namazının İlk Vaktinin Güneş Battıktan Sonra Girdiğini Beyan Babı 226

Yatsı Namazının Vakti Ve Yatsı Namazını Geciktirme Babı 227

Sabah Namazını Vaktinin Evvelinde, Alaca Karanlıkta Kılmanın Müstehap Olması Ve Sabah Namazında Kıraatin Miktarını Beyan Babı 229

Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti Ve Cemaate Devam Etmeyenler Hakkında ki Şiddetin Beyanı Babı 231

Bir Özürden Dolayı Cemaate Gitmemek İçin Ruhsat Babı 232

Nafile Namazda Cemaat Olmanın, Hasır, Seccade, Kumaş Ve Diğer Temiz Şeyler Üzerine Namaz Kılmanın Caiz Olması Babı 234

Namazı Cemaatle Kılmanın Ve Namazı Beklemenin Fazileti Babı 235

Mescidlere Doğru Çok Adım Atmanın Fazileti Babı 235

Namaza Gitmekle Derecelerin Yükseltilmesi Babı 236

İmamete En Layık Olan Kimse Babı 236

Müslümanların Başına Bir Musibet Geldiği Zaman Bütün Namazlarda Kunut Okumanın Müstehap Olması Babı 237

Geçmiş Namazların Kazası Babı 239

Yolcuların Namazı Ve Bu Namazın Kısaltılması 241

Minada Namazın Kısaltılması Babı 242

Yağmurlu Zamanlarda Namazın Evlerde Kılınması Babı 243

Yolculuk Esnasında Hayvan Üzerinde Gittiği İstikamete Doğru Nafile Namaz Kılmanın Caiz Olduğu Babı 243

Yolculuk Esnasında İki Namazı Birleştirerek Kılma Babı 244

Mukim Halinde İki Namazı Birleştirerek Kılma Babı 245

Namazdan Sağ Veya Sol Taraftan Çıkmanın Caiz Olduğu Babı 245

Müezzin Kamete Başladıktan Sonra Nafile Namaza Başlamanın Mekruh Olduğu Babı 246

İki Rekât Tahiyyetü-1 Mescid Namazının Müstehap, Onu Kılmadan Oturmanın Mekruh Ve Bu Namazın Bütün Namazlarda Meşru Olduğu Babı 246

Seferden Gelen Kimseye, Gelir Gelmez Mescitte İki Rekât Namaz Kılmasının Müstehap Oluşu Babı 247

Duha Namazının Müstehap Ve En Azmin İki Rekât Oluşu Babı 247

Sabah Namazının İki Rekât Sünnetini Kılmanın Müstehap Oluşu Ve Ona Teşvik Babı 248

Farz Namazlardan Önce Ve Sonra Kılınan Sünnet-i Müekkedelerin Fazileti Ve Sayılarını Beyan Babı 249

Nafile Namazını Ayakta Ve Oturarak Kılmanın Bir Rekâtın Bir Kısmını Ayakta Bir Kısmını Da Oturarak Kılmanın Cevazı Babı 250

Gece Namazı Ve Allah Rasulü’nün Gece Kıldığı Namazlann Rekât Sayısı, Vitir Namazı, Bir Rekât Namazın Sahih Oluşu Babı 251

Gece Namazının İkişer İkişer, Vitirin İse Gecenin Sonunda Bir Rekât Olarak Kılınması Babı 253

Gecenin Sonunda Zikir Ve Duaya Teşvik Ve O Zamandaki İcabet Babı 253

Teravih Demek Olan Ramazanda Kıyama Teşvik Babı 254

Gece Namazında Ve Kıyamında Dua Babı 255

Gece Namazında Kıraati Uzatmanın Müstehap Oluşu Babı 258

Bütün Gece Sabaha Kadar Uyuyan Kimse Hakkında Hadisler 258

Nafile Namazı Kılmanın Müstehap Oluşu, Mescidde Kılmanın Hükmü 259

Namazda Uyuyana, Veya Kuran Okumaktan Veya Zikir Etmekten Aciz Kalanın Beyan Babı 261

Kuran’ı Ezberde Tutmaya İhtimam Emri, Filan Ayeti Unuttum Demenin Kerahati, O Ayet Bana Unutturuldu Demenin Caiz Olması 263

Sesi Kuran İle Süslemenin Müstehap Oluşu Babı 264

Mekke’nin Fethi Günü Allah Rasulü’nün Fetih Suresini Okuması 265

Kuran Okunması Sebebi İle Sekine İnmesi Babı 265

Kuran Hafızının Fazileti Babı 267

Kuran Okumada Mahir Olanla Onu Kekeleyerek Okuyanın Fazileti Babı 267

Okuyan, Dinleyenden Efdal Bile Olsa Fazilet Ve Maharet Sahiplerine Kuran Okumanın Müstehap Oluşu 268

Kuran Dinlemenin, Onu Dinlemek İçin Bir Hafızdan Okumasını İstemenin Ve Kuran Okunurken Ağlayıp Tedebbür Etmenin Fazileti Babı 268

Fatiha İle Bakara Suresinin Son Ayetlerinin Faziletleri Ve Bakara’nın Sonundaki İki Ayetin Okunmasına Teşvik Babı 270

Kuran’ı Öğrenip Öğretenin, Fıkıh Veya Başka İlimler Yönünden Hikmetlerini Öğrenen Ve Amel Ederek Başkalarına Öğretenin Fazileti 270

Kuran’ın Yedi Harf Üzerine Olması Ve Bunun Manasını Beyan Babı 271

Kuranı Tertil İle Okuma, Bir Rekatta İki Veya Daha Fazla Sure Okuma 273

Kıraatlara Müteallik Bab 274

Namaz Kılınması Mekruh Olan Vakitler Babı 275

Allah Rasulü’nün İkindiden Sonra Kıldığı İki Rekât Namaz Babı 276

Akşam Namazından Önce İki Rekât Nafile Kılmanın Müstehap Oluşu 277

Ezan İle Kamet Arasında Namaz 278

Korku Namazı Babı 278

Erkeklerden Her Akıl Baliğ Olana Cuma Günü Gusul Etmenin Vacip Olması Ve Kendilerine Emrolunan Şeyin Beyanı Babı 281

Cuma Günü Koku Sürünmek Ve Misvak Kullanmak Babı 282

Cuma Günü Hutbe Esnasında Susmak Gerektiği Babı 284

Cuma Günündeki İcabet Saati Babı 284

Bu Ümmetin Cuma Gününe Hidayet Buyrulması Babı 284

Cuma Namazının Güneş Zevale Erdiği Zaman Kılınması Babı 285

Cuma Namazından Önce İki Hutbe Okunduğu Ve Bunlardaki Oturuşu Beyan Babı 285

Allah Teala’nın; "Onlar, Bir Ticaret Veya Eğlence Gördükleri VakitOna Doğru Koştular da Seni Ayakta Bıraktılar"Ayeti Babı 286

Namazı ve Hutbeyi Hafif Tutma 286

İmam Hutbede İken Mescid Namazı Kılma 287

Cuma Günü Okunacak Sureler 287

Bayram Namazı 287

Bayramda Kadınların da Musallaya Çıkacağı Ve Hutbe Dinleyeceği 290

Bayram Günlerinde Oyun 290

Yağmur Duası Ve Namazı 292

Yağmur Duasında Elleri Kaldırma 292

Yağmur Namazındaki Dua 292

Rüzgarlı Ve Bulutlu Olunca Allah’a Sığınma 293

Saba Ve Batı Rüzgarı 294

Kusuf Namazı 294

BUHARİ VE MÜSLİM İTTİFAK ETTİĞİ HADİSLER - İTHAL KAĞIT

Husuf Namazında Kabir Azabının Beyanı 297

Kusuf Namazında Cennet Ve Cehennemin Arz Olunması 298

Kusuf Namazı İçin Çağrı Yapma 300

Ölen Kimseye Ağlama 302

Sabr İlk Anki Sabırdır 303

Ölen Kimsenin Arkasından, Ailesinin Ağlaması 304

Ağıt Yakma 307

Kadınları Cenaze Arkasında Gitmekten Nehy 309

Cenazeyi Yıkama 309

Ölünün Kefeni 310

Cenazenin Örtülmesi 311

Cenazede Acele 311

Cenazeye İştirak Ve Namazının Fazileti 312

Ölenlerden Hayır Ve Şer İle Anılanlar Babı 312

Rahata Eren Ve Kendisinden Kurtulunan Hakkındaki Hadis Babı 313

Cenaze Namazında Alman Tekbirler Babı 314

Kabir Üzerine Cenaze Namazı Kılmak Babı 315

Cenazeye Ayağa Kalkma Babı 315

Cenaze Namazı İçin İmamın Cenazenin Hangi Tarafına Duracağı 317

ZEK ve Acirc;T KİTABI

Müslümana Kölesi Ve Atı İçin Zekât Gerekmediği Babı 319

Zekâtı Önceden Verme Ve Hiç Vermeme Babı 320

Müslümanlara Hurma İle Arpadan Fıtır Zekâtı Vermenin Vacip Olması 320

Zekât Vermeyenin Günahı Babı 322

Zekât Vermeyenin Ağır Cezaya Çaptırılacağı Babı 323

Sadaka Vermeye Teşvik Babı 324

Mal Biriktirenlerle, Onlar Hakkında Gösterilecek Şiddet Babı 327

İnfaka Teşvik Ve İnfak Edene Mal Verileceğini Tebşir 328

Nafaka Vermeye Ve Önce Kendinden Başlayarak, Sonra Ailesine,

Sonra Akrabasına Verme Babı 329

Nafaka İle Sadakayı Müşrik Bile Olsalar Akrabaya, Eş, Evlat Ve

Ana Babaya Vermenin Fazileti Babı 330

Ölen Kimse Namına Verilen Sadakanın Sevabının Kendisine Ulaşacağı 333

Her Türlü İyiliğe Sadaka Adı Verileceğini Beyan Babı 333

Malını İnfak Edenle Etmeyen Babı 334

Sadakayı Kabul Eden Kimsenin Bulunmayacağı O zaman Gelmezden Önce

Sadaka Vermeye Teşvik Babı 335

Helal Kazançtan Verilen Sadakanın Kabulü Ve Sevabının Arttırılması 336

Yarım Bir Hurma, Güzel Bir Söz İle de, Sadakaya Teşvik Ve Sadakanın Cehennemden Koruyan Bir Perde Olduğunu Beyan Babı 336

Ücretle Yük Taşıyarak Sadaka Vermek ve Sadaka Veren Kimseyi Küçümsemekten Şiddetle Nehiy Bab 337

Menihanın Fazileti Babı 337

Cömert İle Cimrinin Misali Babı 338

Sadaka, Ehil Olmayan Kimsenin Eline Geçse Bile Veren İçin Ecir Sabit Olacağı Babı 338

Kocasının Sarahaten Veya Örfen İzniyle Onun Malından Zararsızca Sadaka Veren Kadmın Ve Güvenilir Bekçinin Sevabı Babı 340

Sadaka İle Hayır İşlerini Bir Araya Toplayanlar Babı 341

İnfak Etmeye Teşvik Ve Cimriliğin Men Edilmesi Babı 342

Az Bir Şey İle De Olsa Sadaka Vermeye Teşvik Ve Azı Hakir Görerek Vermekten İmtina Etmemek Gerektiği Babı 343

Sadakayı Gizli Vermenin Fazileti Babı 343

Sadakanın Efdalinin Sağlam Ve Cimrinin Sadakası Olduğu Babı 344

Yüksek Elin Alçak Elden Daha Hayırlı Olduğunun beyanı Babı 344

Dilenmekten Nehiy Babı 346

Geçinecek Bir Şey Bulamayan Ve Halini Anlayıpta Kendisine Sadaka Veren Bulunmayan Fakir Kimse Babı 347

İnsanlar İçin Dilenmenin Çirkinliği Babı 347

İstemeden Ve Göz Dikmeden Kendisine Bir Şey Verilen Kimsenin Onu Almasının Mübah Olduğu Babı 348

Dünyaya Meyletmenin Kerahati Babı 348

Ademoğlunun İki Vadi Dolu Malı Olsa Üçüncüsünü İsteyeceği Babı 349

Zenginliğin Mal Çokluğu İle Olmadığı Babı 349

Dünya Nimetlerinin Bol Bol Verilmesinden Korkulması Babı 350

İffet Ve Sabrın Fazileti Babı 352

İhtiyaça Yetecek Kadar Rızık Ve Kanaat Babı 353

Çirkin Ve Kaba Sözlerle İsteyen Bir Kimseye Atiyye Verme Babı 353

İmanından Korkulan Kimseye Atiyye Verilmesi Babı 354

Kalpleri İslama İsındırılacak Kimselere Atiyye Verilmesi, İmanı Kuvvetli Olanların Sabır Etmesi Babı 355

Hariciler Ve Sıfatları Babı 361

Haricileri Öldürmeye Teşvik Babı 366

Haricilerin Bütün Yaratılmışların Ve Hayvanların En Şerlileri Olduklarını Beyan Babı 367

Allah Rasulü İle Benî Haşim Ve Benî ve Acirc;lî Muttalib’den İbaret Olan Kimselere Zekât Almanın Haram Kılınması Babı 368

Hediyeyi Veren Ona Sadaka Yoluyla Sahip Olsa Bile Allah Rasulü’nün Onu Hediye Olarak Almalarının Beyan Babı 369

Allah Rasulü’nün Hediyeyi Kabul, Sadakayı Reddetmesi Babı 370

Sadaka Veren Kimseye Dua Etmek Babı 370

ORUÇ KİTABI

Ramazan Ayının Fazileti Babı 371

Hilal Görülmekle Ramazan Orucunun Farz Olması, Yine Hilal Görülmekle Bayram Yapılması, Babı 371

Ramazandan Bir Veya İki Gün Önce Oruç Tutulmaması Babı 372

Ayın Yirmi dokuz Gün Olması Babı 373

Allah Rasulü’nün Bayram Ayları Noksan Olmaz Hadisinin Manasını Beyan Babı 373

Oruca Girişin Fecrin Doğması İle Hasıl Olduğunu, Fecir Doğuncaya Kadar Yemek Yemenin Cevazının Beyan Babı 374

Sahur Yemeği Yemenin Fazileti, Tekid İle Müstehap Oluşu,

Sahur Yemeğini Tehir Ve İftarı Acele Yapmanın Müstehap Oluşu Babı 376

Oruç Vaktinin Bitmesi Ve Gündüzün Çıkması Vaktinin Beyanı Babı 377

İftar Etmeden Üst Üste Tutulan (Visal) Orucundan Nehiy Babı 378

Kişinin Oruçlu İken Hanımını Öpmesi Babı 380

Cünüp İken Üzerine Fecir Doğan Kimsenin Orucunun Sahih Olması 380

Oruçlunun Ramazan Gününde Cima Etmesinin Şiddetle Haram Kılındığı, Bu Sebeple Büyük Keffaretin Vacip Olması Babı 381

İsyan Sebebi İle Olmamak Üzere Ramazanda İki Konak Veya Daha Fazla Yol Gidecek Olanın İftar Etmesinin Caiz Olduğu Babı 383

Bir İş Görmek Şartı İle Seferde İftar Edenin Ecri Babı 384

Seferde Oruç Tutmakla Tutmamak Arasında Muhayyerlik Babı 384

Arafe Günü Hacının Oruç Tutmasının Müstehap Olması Babı 385

Aşure Günü Orucu 386

BUHARİ VE MÜSLİM İTTİFAK ETTİĞİ HADİSLER - İTHAL KAĞIT

Aşure Günü Oruç Tutmayan Kimsenin, O Günün Kalan Kısmını Yemeden Geçirmesi Gerektiği Babı 388

Ramazan Ve Kurban Bayramlarında Oruç Tutmaktan Nehiy Babı 389

Sadece Cuma Günü Oruç Tutmanın Kerahati Babı 390

Allah Azze ve Celle’nin "Oruç Tutmaya Güç Yetiremeyenlere Fidye Lazımdır Ayeti Kerimesinin " Nesh Edildiğinin Beyanı Babı 390

Ramazan Orucunu Şaban Ayında Kaza Etme Babı 391

Ölen Bir Kimse Namına Orucun Kazası Babı 391

Oruçlu Bir Kimsenin Dilini Muhafaza Etmesi Babı 392

Orucun Fazileti Babı 393

Zarar Gelmemek Ve Bir Hakkı Zayi Etmemek Şartıyla Oruca Takati Olan Kimse İçin Allah Yolunda Oruç Tutmasının Fazileti Babı 394

Unutarak Yeme İçme Ve Cima Yapmanın Orucu Bozmaması Babı 394

Allah Rasulü’nün Ramazandan Başka Zamanlardaki Orucu Ve Hiç Bir Ayı Oruçtan Hali Bırakmamanın Müstehap Olması Babı 394

Oruçtan Zarar Görecek Kimse İle Bayram Ve Teşrik Günlerinde Oruç Tutanı, Nehiy Ve Bir Gün Tutup Bir Gün Bırakmanın Faziletinin Beyan 396

Şaban Ayı Orucu 401

Kadir Gecesinin Faziletini Beyan, O Geceyi Aramaya Teşvik, Yerini Ve En Ümid Edilen Vaktini Beyan 401

İTİKAF KİTABI

Ramazan Ayının Son On Gününde İtikafa Girmek 405

İtikaf Yapmak İsteyen Kimse İtikaf Yerine Ne Zaman Girer 406

Ramazanın Son On Gününde İbadete Daha Fazla Gayret Gösterme 406

HAC KİTABI

Hac Veya Umre İçin İhrama Giren Kimseye Mübah Olup Olmayan Şeylerle Koku Sürmenin Haram Kılındığım Beyan 407

Hac Ve Umre İçin Mikat Mahalleri 409

Telbiyenin Yapılış Şekli Ve Vakti 410

Medinelilere Zül-huleyfe Mescidi Yanında İhrama Girmeleri Emri 410

Telbiyeye Hayvanın Kalktığı Yerden Başlamanın Lüzumu 410

İhrama Giren Kimsenin İhrama Girerken Koku Sürünmesi 412

İhramlıya Avcılığın Haram Kılınması 413

İhramlı Kimsenin Öldürmesi Caiz Olan Hayvanlar 416

İhramlınm Başında Bir Elem Bulunduğu Zaman Onu Traş Etmenin Caiz Olması ve Fidyenin Vacip Olduğu Ve Miktarını Beyan 417

Kan Aldırmanın İhramlı Kimseye Caiz Oluşu 418

İhramlınm Başı İle Bedenini Yıkamasının Caiz Olması 418

İhramlı Bir Kimse Öldüğü Vakit Yapılacak Muamele 419

İhramlınm Bir Özürden Dolayı İhramdan Çıkmayı Şart Koşmasının

Caiz Olması 420

İhram Vecihlerini Beyan, Kıran Haccı Yapanın Ne Zaman İhramdan

Çıkacağmı Beyan 420

Vakfe İle Allah Azze ve Celle’nin "Sonra Siz de Başkalarının Akın Ettiği Yerden Akın Edin" Ayeti Hakkında 428

İhramdan Çıkmanın Nesh Ve Haccı Tamamlamanın Emir Buyrulması 429

Temettü Hacc’ının Cevazı 430

Temettü Haccı Yapan Kimseye Kurban Vacip Olması, Bulamayanın Oruç Tutması Gerekir 431

Kıran Haccı Yapan Bir Kimsenin İhramdan Ancak İfrad Haccı Yapanın Çıktığı Vakit Çıkabileceğini Beyan 432

Muhasara Nedeniyle İhramdan Çıkmanın Ve Kıran Haccınm Cevazı 433

İfrad Haccı İle Kıran Haccını Umre İle Beraber Yapma 434

Hac İçin İhrama Girerek Mekkeye Gelen Kimseye için Tavaf Ve Sa’y 435

Kâbeyi Tavaf Edip Sa’y Yapan Kimsenin İhramda Kalması Ve Hılle Çıkmaması Gerektiği 436

Hac Aylarında Umrenin Caiz Olması 437

BUHARİ VE MÜSLİM İTTİFAK ETTİĞİ HADİSLER - İTHAL KAĞIT

İhrama Girerken Hedy Kurbanına Nişan Takmak 438

Umrede Saç Kısaltma 439

Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in Telbiyesi Ve Hedyi 439

Allah Rasulü’nün Umrelerinin Sayısı Ve Zamanı 440

Ramazanda Yapılan Umrenin Fazileti 442

Mekke’ye Girmek İsteyen Kimsenin Zû-Tuvâ’da Gecelemesinin, Girerken Gusül Almasının ve Gündüz Girmenin Müstehab Oluşu 443

Tavaf İle Umrede Ve Haccın İlk Tavafında Remelin Müstehap Oluşu 445

İki Tavafda İki Rükn-ü Yemani’yi İstilam Etmenin Müstehap Oluşu, Diğer İki Rüknün İstilamı Gerektirmediği 446

Tavaf Yaparken Hacer’i Esved’i Öpmenin Müstehap Oluşu 446

Deve Vesaire Üzerinde Tavafın Ve Hacer’i Esved’i İstilam Etmesinin Caiz Olması Babı 447

Safa İle Merve Arasındaki Say’m Bir Rükün Olduğunu, Haccın Ancak Onunla Sahih Olabileceği 448

Telbiyeyi Bayram Günü Cemre-i Akabede Taş Atmaya Başlayıncaya Kadar Devam Ettirmenin Müstehap Oluşu 451

Arefe Günü Arafat’tan Minaya Giderken Telbiye Ve Tekbir Getirilmesi 451

Arafat’tan Müzdelife’ye Dönüş Ve O Gece Akşam İle Yatsı Namazlarını Müzdelife’de Cem Ederek Kılmanın Müstehap Oluşu 452

Müzdelife’de Bayram Günü Sabah Namazını Erken Kılmanın Müstehap Oluşu 453

Son Gecelerde Müzdelife’den Mina’ya Dönerken Kadınlara Diğer Zayıf Kimselerin Önce Yola Çıkmaları Ve Diğer Hacıların Sabah Namazını Kılıncaya Kadar Müzdelife’de Kalmalarının Müstehap Oluşu 454

Cemrelerin Vadinin İç Kısmından Atılması Ve Atarken Mekke’yi Sola Almak Ve Her Atışta Tekbir Almak 456

Saçı Kazıtmanın Kısaltmaktan Faziletli Olduğu Ve Cevazı 457

Kurban Bayramı Günü Sünnetin Önce Taş Atmak, Sonra Kurban Kesmek, Sonra Traş Olmaktan İbaret Olduğunu, Beyanı 458

Kurban Kesmeden Traş Olan Veya Taş Atmadan Kurban Kesenler 458

İfada Tavafını Bayram Günü Yapmanın Müstehap Oluşu 459

Nefr Günü El- Muhassab’e İnerek Orada Namaz Kılmanın Hükmü 460

Teşrik Günlerinde Birkaç Gece Mina’da Kalmanın Gerekliliği, Sikaya Vazifesi Görenler İçin Bunun Terkine Ruhsat Verilmesi 461

Hedy Kurbanlarının Etlerini, Derilerini Ve Çullarını Tasadduk Etmek 461

Develerin Bağlı Olarak Ayakta Boğazlanması 462

Bizzat Gitmek İstemeyen Kimsenin Harem-i Şerif’e Hedy Kurbanını Göndermesinin Hükmü 462

İhtiyacı Olan Kimsenin Hedy Olarak Gönderilen Deveye Binmesinin Caiz Olması 463

Veda Tavafının Vacip Olması Ve Hayızlılardan Düşmesi 464

Hacı Olanla Olmayanın Kâbe’ye Girip İçinde Namaz Kılmasının Ve Kâbe’nin Her Tarafında Dua Etmesinin Müstehap Oluşu 465

Kâbe’nin Yıkılıp Yapılması 466

Kâbe’nin Duvarı Ve Kapısı 467

Haccın Ömürde Bir Defa Farz Oluşu 469

Kadının Hacca Ve Diğer Seferlere Mahremiyle Gitmesi 469

Hac Seferiyle Başka Seferlerden Dönen Kimsenin Okuyacağı Dua 470

Hac Veya Umreden Döndükten Sonra Zul-Huleyfe’de Namaz Kılmak 471

Kâbe’yi Müşrik Hac Etmesin, Çıplak Olan’da Tavafta Bulunmasın Hadisi İle Hacc-ı Ekber Gününü Beyan 472

Hac, Umre Ve Arefe Günün Fazileti 473

Hacının Mekkeye İnmesi Ve Mekke Evlerinin Miras Olarak Verilmesi 473

Hicret Edenin Hac Ve Umreden Sonra Üç gün Mekkede Oturmasının Caiz Olması 474

Mekke İle Mekke’nin Avı, Otu, Ağacı Ve Buluntunun Haramlılığı 474

Mekkeye İhramsız Girmenin Cevazı 477

Medine’nin Fazileti Ve Avı, Otu, Ağacının Haramlılığı 477

Medine’de Yaşamaya Ve Sıkıntısına Katlanma 481

Medine’ye Taun Hastalığının Ve Deccalin Girememesi 481

Medine’nin İçerisinde Kötü İnsanları Barındırmaması 482

Medine Ahalisine Kötülük Yapmak İsteyenin Günahı 483

Şehirler Fethedildiği Zaman Medinede Yaşamaya Teşvik 483

Medine’nin Terk Edilip Issız Bırakılması 484

Allah Rasulü’nün Kabri İle Minberinin Arasının Cennet Bahçelerinden Bir Bahçe Olması 484

Allah Rasulü’nün "Uhud Bizi Sever Bizde Uhudu " Sözü 485

Mekke Ve Medine’de Mescidi Nebevi Ve Mescidi Haram’da

Namaz Kılmanın Fazileti 485

Üç Mescidin Dışında Sefer Düzenlenmeyeceği 486

Kuba Mescidinin Ve Bu Mescidde Kılınan Namazla Onu Ziyaret Etmenin Fazileti 486

NİK ve Acirc;H KİTABI

Mut’a Nikâhının Önceleri Helal İken Daha Sonra Kıyamete Kadar Haram Kılınması 491

Bir Kadının Halası Veya Teyzesiyle Bir Nikâh Altında Olmasının Haram Olması 493

İhramlı Bir Kimsenin İhramda İken Nikâhlanmasının Haram Olması 493

Din Kardeşi İzin Vermedikçe Veya Vazgeçmedikçe Talip Olduğu

Kızı İstemek İçin Elçi Göndermenin Haram Olması 493

Şiğar Nikâhının Haram Kılınması 494

Nikâhta Şart Koşulması 494

Nikâhta Dul Kadından İzin Almanın Sözle Bekâr Kızın İse

Susması Suretiyle Olacağı 494

Babanın Yaşı Küçük Olan Bakire Kızı Evlendirmesi 495

Mehrin Müstehap Oluşu 496

Bir Kimsenin Cariyesini ve Acirc;zad Ederek Daha Sonra Onunla Evlenmesi 498

Allah Rasulü’nün Zeyneb bintu Cahş İle Evlenmesi,

Hicab Ayetinin İnmesi Ve Düğün Davetinin Sabit Olması 500

Davete İcabet Etmek 504

Üç Talakla Boşanan Bir Kadının Durumu, İlk Kocasına Helal Olmaması 504

Cima Esnasında Okunacak Dua 506

Bir Kimseye Eşinin Dübürü Dışında Her Yerinin Helal Olması 506

Kadının Kocasının Yatağına Girmekten Kaçmasının Haram Olması 506

Azlin Hükmü 507

SÜT EMME KİTABI

Neseb Yönünden Haram Olanın, Süt Emme İle de Haram Olması 509

Süt Emmeden Gelen Haramlığm Neseb Yönünden Daha Evla Olması 510

Süt Kız Kardeşin Haram Kılınması 511

Üvey Kız İle Baldızın Haram Kılınması 512

Süt Hükmü Ancak Açlıktan Dolayı Sabit Olur 512

Çocuk Kimin Yatağında Doğmuşsa Ona Aittir 513

Kaif Yani İz Takibcisinin İlhak Etmesi İle Amel Etmek 514

Zifafdan Sonra Bâkire İle Dul Kadınm Yanında Kaç Gün Kalınacağı 514

Eşler Arasında Adaletli Davranma Her Biri İçin Gün Taksim Etme 515

Eşler Arasında Sırasını Diğerine Bağışlaması 515

Evlenirken Dindar Olanın Tercih Edilmesi 516

Evlenirken Bakire Olanını Tercih Etme 516

Kadınlar Hakkında Vasiyet 520

TAL ve Acirc;K KİTABI

Hayızlı Kadının Rızası Olmadan Boşamanın Haram Kılınması 523

Karısını Kendisine Haram Edip de Boşamayı Niyet Etmeyen Kimseye

Keffaretin Vacip Olması 524

Kadını Muhayyer Bırakmanın Ancak Niyetle Talak Olacağı 527

Kadından Uzaklaşma Onları Muhayyer Bırakma 528

Üç Talâkla Boşanan Kadına Nafaka Verilmesi 538

Kadının İddetinin Doğum Yapması İle Son Bulması 538

Kocası Ölen Kadının İddet Boyu Yas Tutmasının Vacip Olması

Bunun Dışında Üç Günün Dışında Yas Tutmanın Haram Kılınması 540

LİAN KİTABI

Köle Azad Etme 547

Kölenin Çalıştırılması 548

Vela Azad Edene Aiddir 548

Velayı Satmaktan Ve Hibe Etmekten Nehy 550

Azad Edilenin Kendini Azad Edenden Başkasını Veli Edinmesi 550

Köle Azad Etmenin Fazileti 551

ALIŞ VERİŞLER KİTABI

Mülamese Ve Münabeze Satışının İptali 553

Hamile Devenin Satışı Haramdır 554

Din Kardeşinin Satışı Üzerine Satış Pazarlığı Üzerine Pazarlık Haramdır 555

Satıcıların Yolda Karşılanmalarının Haramlılığı 556

Şehirli, Köylü Hesabına Satış Yapamaz 556

Mal Ele Geçmeden Satış Yapılamaz 557

Alışverişte Muhayyerlik Vardır 557

Alışverişte Dürüstlük 558

Alışverişte Aldanan 559

Meyveleri Olgunlaşmadan Önce Satmanın Haram Olması 559

Kuru Hurmanın Yaş Hurma İle Satışı Haram Kılınmıştır 560

Üzerinde Hurması Bulunan Ağacın Satışı 562

Meyveyi Olgunlaşmadan Satmanın Haramlılığı 562

Araziyi Kiraya Verme 563

Tarlayı Ekin Karşılığı Kiraya Verme 565

Tarlayı Karşılıksız Ekime Verme 566

SULAMAK KİTABI

Meyve Ve Ekini Bir Kısmı Karşılığı Sulama 567

Fidan Dikme Ve Ekin Ekmenin Fazileti 568

Telef Olanı Hesabtan Düşme 569

Borcun Bir Kısmını Silme 569

Satıcı İflas ettiğinde Satanın Malını Alma Hakkı 570

Borçluya Mühlet Verme 570

Zenginin Borcunu Ödememesinin Haram Kılınması 571

Fazla Suyun Satılmasının Haramlılığı 572

Köpeğin Satışı, Kahinin Ücreti Ve Fahişenin Kazancı Haramdır 572

Köpeklerin Öldürülmesi 572

Hacamat Ücreti 574

İçki Satmanın Haramlılığı 574

İçki, Leş, Domuz Ve Put Satışının Haramlılığı 575

Faiz Babı 576

Altını Gümüş Karşılığı Satmanın Haramlılığı 577

Yiyeceğin Misli Misline Satılması 577

Şüpheli Şeyleri Terk 580

Deveyi Satıp Binmeği İstisna Etme 581

Sizin En Hayırlınız Borcunu En iyi Ödeyendir 584

Rehinin Hazarda Ve Seferde Caiz Olduğu 584

SELEM KİTABI

Alış Verişte Yemin etme 585

ŞUFA KİTABI

Komşunun Duvarına Mertek Çakmak 587

Zülmun Ve Yer Gasbetmenin Haram Kılınması 588

Yolun Ne Kadar Olacağı 589

FERAİZ KİTABI

Miras Hisselerini Ehline Verin Kalanı En Yakın Erkeğe Verin 591

Kelalenin Mirası > 591

Son İnen Ayetin Kelale Ayeti Olduğu 592

Kim Mal Bırakırsa O Mal Mirasçınındır 592

BAĞIŞLAR KİTABI

Hibe Edenin Ettiği Malı Satın Alamayacağı 593

Sadaka Ve Hibeden Dönmenin Haramlılığı 594

Hibe Hususunda Evlattan Bazılarını Üstün tutma 594

VASİYYET KİTABI

Üçte Biri Vasiyyet 597

Sadakaların Ölüye Ulaşması 598

Vakıf 599

Vasiyet Edecek Bir Şeyi Olmayan Vasiyyet Etmez 600

NEZİR KİTABI

Nezrin Yerine Getirilmesi 603

Nezrin Belayı Defedemeyeceği 603

Kabeye Yürüyerek Gitmeyi Nezretme 604

YEMİNLER KİTABI

Allahtan Gayrına Yeminin Nehyi 607

"Lât ve Uzzâ adına" Derse Bu Sözünün Kefareti Olarak Hemen

"Lâ ilahe illallâh desin " 608

Yemin Edipte Hayırlısını Görünce Dönme 608

İstisna Babı 612

Yeminde Israrın Yasaklanması 613

Kafirin Nezri 613

Köle Ve Cariyesine Zina İsnat Etmenin Haramlılığı i 614

Köle Ve Cariyesine Yediğinden Yedirme Giydiğinden Giydirme 614

Sahibine Samimi Allah’a İbadetini Yapan Kölenin Ecri 616

Köledeki Hisseyi Azad Etme 617

Müdebbirin Cevazı 617

KASAME KİTABI

Kasame Babı 619

Mürtedin Hükmü 620

Kadın karşılığında Erkeğin Öldürülmesi 621

İnsanın Nefsi Müdafasında Kısas Ve Diyet Gerekmeyeceği 622

Dişlerin Kısası 623

Müslümanm Kanını Mübah Kılan Haller 623

İlk Katilin Günahı 624

Kıyamet Gününde İnsanların Arasında Görülecek İlk Dava Kan Dökmektir 624

Kan, Namus ve Mallar Haramdır 625

Ceninin Diyeti 627

HADLER KİTABI

Hırsızlığın Haddi 629

Hırsız Kim Olursa Olsun Eli Kesileceği 630

Evli ve Dulun Recmedileceği 630

Zinayı İtiraf Etme 633

Yahudilerin Recmi 634

İçkinin Haddi 636

Kırbaçların Haddi 637

Haddler Günahlara Keffarettir 637

Hayvanın, Maden Ve Kuyusunun Yaralamasının Heder Olması 638

DAVALAR KİTABI

Yeminin Davalıya Ait Oluşu 639

Delilleri İyi Anlatma 640

Hind Davası 640

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.