Büyü ve Cin Çarpmasına Karşı Kuranla Manevi Tedavi (003485)

Fiyat : €14,21  + KDV
KDV Dahil : €16,91
Test2
15
:

Büyü ve Cin Çarpmasına Karşı Kur'anla Manevi Tedavi


Ürün Özellikleri :

  • Yayınevi Esma Yayınları
  • Yayın Tarihi: 01 ocak 2014
  • Dil:TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı: 320
  • Cilt Tipi: Karton Kapak
  • Kağıt Cinsi: 1.hamur Kağıt
  • Boyut: 14x19
  • Ağırlık :260

"Bismillâhirrahmânirrahîm

(Elhamdü Lillâhi Rabil’âlemin. Vessalâtü vessalâmü alâ Seyyidinâ Mııhammedin Hâtemil-Enbiyâi vel-Mürselîn. Ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.)
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
(Hamd, ve Acirc;lemlerin Rabbi olan Allâh'a... Salât ve selâm, Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)'e ve O'nun âile efrâdı ile bütün ashâbına olsun...)
Allahu Teâlâ zikredeceğimiz şu âyeti kerimelerinde şöyle buyurmaktadır:
Ali İmran Sûresi 102. ayetinde:
"Ey iman edenler (inananlar) Allahtan O'na yaraşır biçimde korkun ve ancak müslümanlar olarak ölün" buyurmuştur.
Yine Cenab-ı Hak Nisa Sûresi 1. âyeti celilesinde ise şöyle buyurmuştur:
"Ey insanlar, sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun; adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allahtan korkun ve akrabalık (bağlarını kırmaksan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir."
Allah (c.c.) ve tekaddes hazretleri Ahzab Sûresinin 70 ve 71. ayetlerinde de şu mesajı vermektedir:
"Ey inananlar Allahtan korkun ve doğru söz söyleyin" Ki (Allah) işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resûlüne itaat ederse büyük bir başarıya ermiş olur.
Onun için Cenab-ı Hak insanları ve cinleri kendisine (Allah'a) itaat etmeleri ve ibadet etmeleri için yaratmıştır. Özellikle dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarımızı, hacetlerimizi helâl yollardan kazanabilmek, O'na itaat ederek hidayet yolunu aramak gerekir. Gece ve gündüz günahlardan korunmak için Allah'a sığınmak gerekir. Cenab-ı Hak Zuhruf Sûresi âyet 36 da şöyle buyurmaktadır:
"Kim Rahmanın zikrini görmezlikten gelirse O'na bir şeytan saldırırız; artık o, onun (yanından ayrılmaz, ona sürekli olarak kötülükleri telkin eden) arkadaşı olur"
Böylelikle İslam'a yönelerek yani fıtratın dini dediğimiz dine yönelip Rahmanı zikrederek, inanarak onun vecibelerini hayat düsturu yapmak suretiyle şeytanın ve nefsin tuzaklarından kurtulmak, onun tuzaklarına kanmamak gerekir. Onun için de gece gündüz yüce kudreti, yâni Allah (c.c.)'ı zikretmek, O’nun kudretini tefekkür etmek lazımdır ki heva ve hevesin istikametini Rahmana sevketmek şarttır. Yüce Allah (c.c.) Enfal sûresi âyet 30 da: "Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en iyisidir (O Kendisine karşı tuzak kuranların başlarına geçirir.)" buyurmaktadır. Rahmana sığınmayan, O'nun zikrine sarılmayan Allah ve Rasulünün dostunu dost, düşmanını düşman bilerek dinin vecibelerini yerine getirmeyen kişilerden uzak durmak gerekir. Cenab-ı Hakkın rızasına kavuşmak için İslam dışı tuzaklara dikkat etmelidir.
İslam düşmanlarından Allah’a sığınmak gerekir. Şeytan ve şeytan tiynetli insanlardan Allah'a sığınmak gerekir. Kıyamet günü Cenab-ı Hakkın huzuruna açık alınla çıkmak şarttır. Beşeri batıl yollardan kurtarmak ve batıl ehlinde hidayetine vesile olmak lazımdır.
Kafirlerin, şeytan ve sapık cinlerin şerrinden nefsimizi ve çocuklarımızı koruması için Cenab-ı Allah’a dua ve niyaz da bulunmamız şarttır. Şeytan işlerinden olan sihir ve benzerlerinden şiddetle kaçınmamız lazımdır. Şer, fısk ve fücur olan şeytani amelleri terk edip Allah'ın dinine sarılmak ve O'nun emirlerine yapışıp yasaklarından ictinab ederek yüce peygamberin kaçındığından kaçınıp sarıldığına sarılmak gerekir. Onun için "Allah'ın ipine sımsıkı sarılın" mesajını destur edinmemiz gerekir.
Bunun için de Allah’ın yaratıkları olan cin ve şeytanın yardım ve isteklerini değil de Rabbani yol olan İslamın vecibelerini şiar edinip mü'min ve müslüman olmanın yollarını aramalıdır. Hayatta yaşam problemlerini Allah'ın dininin dışında çaresini aramak gibi bir gaflete düşmemek gerekir. Allah (c.c.) şu ayeti kerimede mükemmel nizamı ifade etmiş, bütün ihtiyaçlara cevap verecek hayat prensiplerini vaz etmiştir. Onun için Maide Sûresinin üçüncü ayeti celilesinde: "Bugün sizin dininizi tamamladım (olgunlaştırdım) size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamı beğendim" buyurmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.) efendimiz de: "Ben size iki emanet bıraktım, bunlardan biri Allah'ın Kitabı diğeri benim sünnetimdir" buyuruyor. Kısaca "Allah’ın dininin dışında bir din arayan, bir sistem arayan, bir nizam arayan hüsrandadır, dalalettedir. Onun için bütün varlık aleminin şifası, ilacı, devası Allah kitabı Kur'andır. Hayatın iksiri de, sırrı da, sihri de Kur'andır. Peygamberimiz Efendimiz Hz. Mu-hammed (s.a.v.)in yoludur. Bu Kur’an da İnsanoğlundan başkasına hitab etmiyor. İnsana hitab ediyor. Ayeti celilede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Haşr Sûresi 4. âyet: "Biz bu Kur'anı bir dağa indirseydik. Allah'dan korkusundan onu baş eğmiş, parça parça oimuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz"
Ayeti celilede insan dışındaki mahlukun bu sorumluluğu kaldıramayacağı vurgulanmaktadır. Eşrefi mahluk olan insanoğlu bu ilahi davayı omuzlamış, Allah'ın yardım ve inayetiyle başarmaya çalışmıştır. Öbür taraftan bütün cehlini göstererek şeytani tuzakların zebunu olmuştur. Onun için son din olan ve kıyamete kadar insanoğluna sunulmuş ve Allah tarafından seçilmiş nimet, İslama sarılmak, onun yasakladığından kaçınmak, tavsiye ettiğine yapışmak şarttır.
Biz Alllah'ın yardımı ile şeytani ve tağuti işler olan büyü ve sihir gibi, işleri âyet ve hadislerin ışığında aydınlatmaya çalıştık. Bu konuyu Allah'ın inayeti ve dilemesi ile Kitap ve sünnete dayanarak konuyu gücümüzün yettiği, yâni Allah’ın bize verdiği ilimle izaha çalıştık.
Ayrıca insanlara yanlış, eksik bilgi veren ve yanlış yönlendirenlere de ikaz mahiyetinde olan bu çalışmamızla da ortaya koymaya çalıştık. Kitap ve sünnete muhalif görüşleri de sarfettik ki mesele daha iyi aydınlansın. Allah'ın yardım ve inayetiyle tevekkülümüz bütün kainatın sahihinedir."


İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
Cinlerin Varlığı 9
Cinlerin Varlığını Gösteren Kur'an Ayetleri 10
Cinlerin Varlığını Gösteren Hadisler 18
İKİNCİ BÖLÜM
Cinlerin Sınıfları ve Yaşadıkları Yerler 25
Cin ve Şeytan Arasındaki Fark 29
İslama Göre Cinleri Kullanmanın Hükmü 34
Cin insan Bedenine Girebilir mi? 35
Cinlerin insan Bedenine Girebildikleri konsunda
Kur'andan deliller 35
Cinin İnsan bedenine giriş sebepleri 41
Cin insan badenine nasıl girer ve nerede kalır 44
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Büyü Nedir? 51
Şeri Istılah olarak büyü 52
Sihrin Gerçekliği konusunda hadisler 53
Büyü türleri 60
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Büyücü 67
Karşılaştığım bazı büyücüler 70
İslama göre büyücünün durumu ve büyü yaptırmanın hükmü 75
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kur'an'ı Kerimle tedavi 83
Tedavi Yapan kişinin yerine getirmesi gereken şartlar ve sahip olması gereken sıfatlar 85
Tedavi uygulayan kişinin sahip olması gereken ilimler 95
ALTINCI BÖLÜM
Kur’anla tedavi yöntemleri 101
Cin elbiseyi kanla lekeliyor 151
Cin çılgınca oyun oynuyor 157
Sigara içen cin 160
YEDİNCİ BÖLÜM
Büyü tedavi yöntemleri ve büyü örnekleri 175
Vehim büyüsü 175
Vehim büyüsünün bozulmasıyla ilgili bir örnek ....177
Evliliği bozma büyüsü ve tedavisi 181
Evliliği bozma büsüyüne bir örnek 182
Alış verişi iptal büyüsü 185
Konuyla İlgili bir örnek 186
Karıkocayı ayırma büyüsü 186
Konuyla ilgili bir örnek 188
Aşırı kanama büyüsü 192
Hemorrhea tedavisiyle ilgili bir örnek 194
Erkeğin bağlanması ve tedavisi 197
Bağlanma olayına bir örnek 201
Hastalık büyüsü 202
Konuyla ilgili bir örnek 205
Delirme ve Tedavisi 210
Konuyla ilgili bir örnek 212
Muhabbet büyüsü 215
Muhabbet büyüsüne bir örnek 217
Omanda kritik saatler 218
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kendi kendine korunma yolları 225
DOKUZUNCU BÖLÜM
Zorunlu bir açıklama 237
(Meyyit Yaiş köyündeki yangının sebepleri) 237
İnsan ve Tıp Dergisi’nin görüşü 251
Tıbbın Nebevvi'den bazı örnekler 255
ONUNCU BÖLÜM
Büyü bozmak için terkipler 263
Büyünün etkisinden nasıl korunabiliriz? 274
Şeytanları uzaklaştıran âyet 283
Peygamberimiz (s.a.v.), kendilerine yapılan büyünün etkisinden nasıl korundular? 288

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.