Cami Sohbetleri-1761 (001495)

Fiyat : €37,80  + KDV
KDV Dahil : €44,98
Test2
15
:
Cami Sohbetleri
Vaaz ve irşat. dinimizde önemli bir yer tutar. Bu sebeple İslam alimleri vaaz ve irşadı hiçbir zaman ihmale uğratmadan devam etmişlerdir. Bu eser hazırlanırken Peygamber (s.a.v)in güzel ahlakından. siretinden. sahabelerin yaşayayışlarından örnekler verilmiş. İslam büyüklerinin hayat hikayeleri bu eseri süslemiştir.Arapça metinlerin de yer aldığı bu eserin özellikle Din Görevlilerimiz için ciddi bir ihtiyaca cevap vereceğine inanıyoruz.
672 sayfa

Yazar Hakkında

18 Nisan 1932de Tokatın Pazar ilçesi Üzümören kasabasında doğdu. Babası Mustafa, annesi Hatice hanımdır. Karamolla Mehmet Serin Efendiden 3 yaşında okumaya başladı. 1949da İstanbula geldi. Üçbaş Medresesinde muhtelif hocalardan ders aldı. Çarşamba İsmailağa Medresesinin ilk kubbesine girdi. 1955 baharında vaizlik imtihanını kazandı. Aynı yılın eylül ayında müftülükten feraiz imtihanına girdi. Gönenli Mehmed Efendi Hazretlerinin maddi ve manevi himayesinde kaldı. Saffet Hocanın derslerine devam etti. 1956 yılında Tokat- Almusta müftülüğe başladı. Ayrıca dokuz ilçede müftülük yaptı. Halen Şilede ikamet etmektedir.

ÖNSÖZ

Vaaz ve irşâd, dinimizde önemli bir yer tutar. Bundan dolayı asırlar boyunca irşâd hizmeti bir görev sayılıp; bu konuda nice gay-retler sarf eden pek çok İslâm büyüğü bulunmaktadır.

Allah Resulü Efendimiz (s.a.v.) de, İslâm’a dâvette vaaz ve nasihata büyük önem vermiştir. Nitekim Allah Teâlâ, sevgili Habibine: "Üd’u ilâ sebîl-i Rabbike bi’l-hıkmeti ve’l-mev’ızati’lhaseneti..."

"(Ey Muhammedi) Rabb’inin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır..." (NahlSûresi, âyet: 125) buyurarak; insanları doğru yola çağırmanın, güzel vaaz ve nasihatlarla yapılmasını vahiy etmiştir. Konunun önemini ve dindeki yerini ortaya koymak için, sevgili Pey-gamberimiz (s.a.v.): "Din nasihattir" buyurmuşlar ve öneminden dolayı bu cümleyi üç defa tekrar etmişlerdir.

Yukarıdaki İlâhî emirle birlikte, Allah Resulü Efendimiz (s.a.v.)’in hadîs-i şeriflerini göz önünde bulunduran İslâm âlimleri, vaaz ve irşâdı hiçbir zaman ihmâle uğratmadan devam ettirmiş-lerdir.

Vaazların esasını âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler teşkil et-melidir. Bunların açıklamaları yapılırken, sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in güzel ahlâkından, sîretinden, sahâbelerinin yaşayışların-dan, ciddi kaynaklardan yararlanarak örnekler verilmeli; İslâm ve Türk Tarihi’nin hakikat dolu sayfaları, İslâm büyüklerinin örnek ha-yat hikâyeleri ve yapılan konuşmaları süslemelidir.

Görevin gerektirdiği hassasiyet ve ciddiyet gösterilerek özel konular kürsiye getirilmemeli, bulunulan yerdeki kişileri yerici veya övücü konuşmalardan dikkatle kaçınılmalıdır.

Özellikle aktüel, günlük siyasî yorumlardan uzak kalmak bir zarurettir. Tarafsızlığı korumak çok önemli ve gereklidir.

Vaiz, cemâatine inandığını, yaptığını, yaşadığını anlatmalı; hak ve gerçek olanları inandırmalı, benimsetmeli, öğretmelidir. Onları mes’ud etmek, iyi bir kul ve güzel huylu olgun bir insan kıl-mak için çalışmalıdır.

Bu hususlara riâyet edildiği takdirde hem bu mübârek görev yerine getirilmiş, hem de Allah Teâlâ (c.c.)’ün rızâsı kazanılmış ola-caktır.

Eserin, insanlık için hayırlara vesile olmasını yüceler yücesi Al-lah Teâlâ (c.c.)’tan dilerim.

R. SERİN

Emekli Müftü ve Osmanlı Arşiv Görevlisi

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5

Dikkat 7

1) SOHBET Allah Teâlâ’ya ve Kullarına Karşı Görevlerimiz 11

Kendi Nefsimize Karşı Görevlerimiz 16

ve Acirc;ile Çevremize Karşı Görevlerimiz 17

Devletimize ve Milletimize Karşı Görevlerimiz 21

İnsanların Birbirlerine Karşı Görevleri 22

2) SOHBET Tevekkül (Allah'a Dayanmak ve Güvenmek) 24

3) SOHBET Sabır ve Selâmet 42

4) SOHBET Peygamber Efendimiz’in Doğumu 57

Allah Besûlü’nün Doğumundan Önce Görülen Rüyalar 64

Allah Resulü Efendimiz’in Doğduğu Zamanki Hali 65

5) SOHBET Allah Resûlü Efendimiz’in Çocukluğu 74

Abdülmuttalib Artık Ölüm Döşeğinde 75

Ebû Tâlib'in Evinde Görülen İlk Mucize 76

Allah Resûlü’nün Çobanlığı 78

Peygamber Efendimiz’in Şahsiyeti 80

6) SOHBET Mü’minlerin Vasıfları ve Elde Edecekleri Mükâfatlar 87

7) SOHBET Allah Resûlü Efendimiz’in Ümmetine Vefâsı 101

Bir Başka Sadâkat Örneği Daha 109

8) SOHBET Edep ve Ahlâk 118

Bir Kıssa 129

9) SOHBET Ölüm Hakkında 135

Bir Kıssa 147

10) SOHBET Peygamber Efendimiz’in Merhameti ve Çocuk Terbiyesi 149

İslâm’da Terbiye ve Dayandığı Değerler 157

Çocuk Terbiyesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 160

11) SOHBET Cihad ve Önemi 170

12) SOHBET İslâm Düşmanlığı 187

13) SOHBET Kıyâmet 207

14) SOHBET İslâm’da Yolculuk ve Yolculuğun Edebi 217

Dünya Sevgisi Hakkında Bir Hatırlatma 228

15) SOHBET İsrâ ve Mi’râc Olayı 232

16) SOHBET ve Acirc;hiret Yurdu 248

17) SOHBET İstihâre ve Büyü 260

Müthiş Bir Olay 268

18) SOHBET İlim Mihrabında Allah Teâlâ’ya Kulluk Etmek

Tabiat ve Acirc;limlerine Cevap) 274

19) SOHBET Kur'ân ve İlim 288

20) SOHBET İslâmî Davranışa Güzel Bir Örnek 304

21) SOHBET Hicret 313

22) SOHBET Târihte İbret Tabloları 327

İlmî Bir Konu 337

23) SOHBET Peygamber Efendimiz’in Ahlâk ve ve Acirc;dâbı 342

24) SOHBET Berât Gecesi 354

25) SOHBET İslâm’ın Beş Şartından Biri Olan Hac 365

Haccın Hikmetleri 368

Bir Kimseye Haccın Farz Olmasının Şartları 368

Haccın İfasının Şartları 369

Haccın Sahih Olmasının Şartları 370

Hacca Ait Terimler 370

Haccın Vâcibleri 373

Haccın Sünnetleri 374

Haccın Edepleri 376

Hacda Mekruh Olan Hareketler 377

26) SOHBET Haccın Çeşitleri ve Nasıl Yapılacağı 378

Müzdelife Vakfesinin Duâsının Türkçe Tercümesi 383

Müzdelife’den Mina’ya Hareket 384

Kıran Haccı 387

Temettü’ Haccı 388

Ceza Olarak Koyun veya Keçi Kestirmeyi Gerektiren Haller 389

Ceza Kurbanı Olarak Deve veya Sığırı Kesmeyi Gerektiren Haller 390

Cezâ Olarak Bir Fıtır Sadakası Vermeyi Gerektiren Haller 390

İhramlı İken Yapılması Câiz Olan Şeyler 391

27) SOHBET Tevbe Hakkında 392

28) SOHBET Duâ Hakkında 403

Duâ Nedir? 404

ve Acirc;mîn Demenin Mânâsı ve Önemi 405

Duâdan Uzak Kalmanın ve Allah’ı Unutmanın Sonucu 406

Duâ Nasıl ve Ne Zaman Yapılmalıdır? 411

Yapılan Duânın Kabulü İçin 413

Duânın Edepleri 415

29) SOHBET Peygamber Efendimiz’in Yaptığı ve Yapmamızı

Tavsiye Ettiği Duâlar 417

Peygamber Efendimiz'in Yolculuk Duâsı 419

Sofra Duâsı 420

Abdest Duâları 420

Namazların Sonunda Okunacak Duâlar 422

Tahiyyat’tan Sonra Okuduğumuz Salâvât Duâları 423

Kunut Duâsı 424

Uykudan Uyanınca Okunacak Duâlardan Bazıları 425

Büyük İstiğfar Duâsı 427

30) SOHBET Beş Emirden Oruç 428

Ramazan Orucu 429

Orucu Bozmanın Hükümleri 431

Orucu Bozmayan Haller 432

Orucu Bozup Kazası Gereken Haller 433

Orucu Bozup Hem Kaza Hem de Kefâret Gerektiren Haller 434

Kefâret ve Kefâreti Düşüren Haller 435

Oruçluya Mekruh Olan Şeyler 436

Oruç Yemeyi Mübah Kılan Haller . 437

Fidye 438

İ’tikâf 438

İ’tikâfı Bozan Haller 439

31) SOHBET Salâvât-ı Şerife Getirmenin Önemi 440

Salâvât-ı Şerife Getirenlere Verilen Müjdeler 442

Delâil-i Hayrat Niçin ve Nasıl Te’lif Edildi? 445

Kasîde-i Bürdenin Yazılışı ve Yazılış Sebebi 450

32) SOHBET Kadir Gecesi 452

33) SOHBET Namazın Önemi ve Fazîletleri 462

34) SOHBET Mübarek Ramazan Bayramı 474

Bayram Günü İçin Tavsiyesi Gereken Hususlar 478

Bayramlar 479

35) SOHBET Allah Teâlâ’nın Vaadi Haktır 481

36) SOHBET Zekât 491

Zekât Sosyal Adâletin Temelidir 493

Zekât Kimlere Verilmelidir? 500

37) SOHBET Kalp Huzuru ve Kalplerin Tedâvisi 502

38) SOHBET Allah Teâlâ’ya Güvenmek 514

39) SOHBET Değişmeyen Üç İlâhî Kural 527

40) SOHBET Milletler Nasıl Ayakta Durur? 541

41) SOHBET Mübârek Kurban Bayramı 554

42) SOHBET Peygamber Efendimiz’in Eczânesi 566

43) SOHBET İlim Mihrabında Allah’a Kulluk 576

44) SOHBET Kadisiye Zaferi - İran’ın Fethi 588

İslâm Ordusu Kisrâ’nın Sarayına Giriyor 602

45) SOHBET Ramazan-ı Şerifi Karşılamak 605

46) SOHBET Vedâ Haccı ve Allah Resûlü’nün ve Acirc;hirete Göçüşü 619

47) SOHBET Hicret - Mâ’nâsı - Önemi. 631

48) SOHBET Peygamber Efendimiz, ve Acirc;ile ve Kadın Hakları 640

Kadının Kocası Üzerindeki Hakları 645

Erkeğin Kadın Üzerindeki Hakları 646

49) SOHBET Mevlid Merâsimlerinin İslâm’daki Yeri 650

İlk Nazımlı Mevlid ve Yazarı 654

OsmanlI Devletinde Mevlid Meclisleri 656

Süleyman Çelebi’nin Eserini Yazma Sebebi 657

Vedâ Hutbesi 659

Na’t-ı Resûl 663

Yararlanılan Eserler 669

İçindekiler 670


cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.