Cennet Cehennem Ölüm ve Sonrası-2199 (001488)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €26,89
İndirimli : €15,82  + KDV
KDV Dahil : €18,82
Test2
15
:

Cennet Cehennem  Ölüm ve Sonrası

  • Kitap Adı: Cennet - Cehennem Ölüm ve Sonrası
  • Sayfa Sayısı: 480
  • Yazar:İmam Gazali
  • Tercüme: Ahmet Yılmaz , Mahmut Coşkun
  • Montaj:Ahmet Kahramanoğlu
  • Tashih:Abdullah Taşkıran
  • Yayınevi: Merve Yayınları
  • İlk Baskı Yılı: 2000
  • Dil: Türkçe
  • Barkod: 9789758524068
Ölümle ceberrût sahiplerinin boynunu koparan, kisraların belini kıran, kayserlerin emelini kısaltan Allah'a hamdolsun! Onların kalpleri, hak olan va'd (ölüm) gelip çatıncaya ve onları çukura atmcaya kadar ölümün anılmasından ürker. Bubakım-dan onlar saraylardan kabirlere, fenerlerin ışığından lahidlerin karanlığına, cariye ve gılmanların cilvesinden, haşerat ve böcek-lerin hücumuna, leziz yemekler ve içkilerden, toprakta sürün-meye mahkum olurlar. İşretin ünsiyetinden tenhalığın vahşeti-ne, yumuşak yataktan korkunç düşüş yerine nakledilirler. Aca-ba onlar ölümden koruyucu bir kale ve sığınak buldular mı? Ölümün önüne bir perde ve koruyucu bir set çekebildiler mi? Dikkat et! Onların herhangi birinden bir kıpırtıveya gizli bir ses duyuyor musunuz? Öyleyse tek başına kahr ve istila sahibi olan Allah, eksiklikten münezzehtir! Bâkî kalma özelliği olan ve mahlukâtı hükmüyle ezen, sonra ölümü muttakiler için kurtu-luş ve onlar hakkında mülâkat yapan, kabri günahkarlar için kı-yamet gününe kadar daracık bir tutukevi yapan Allah, ortaklar-dan münezzehtir. Aralıksız nimetlerle nimet etmek, kahredici azaplarla intikam almak O'na mahsustur. Göklerde ve yerde şü-kür, geçmişte ve gelecekte hamd O'na mahsustur.

Salât, apaçık mu'cizeler ve görünür burhanlar sahibi Hz. Peygamberin âlinin ve ashamnın üzerine olsun! Onlara çokça selâm et(yârabî).

O kimse ki ölüm onun mesrâb, toprak onun yatağı, böcek onun enîsi, münker ve nekir onun celisi, kabir onun karar yeri, kıyamet onun va'dedilen yurdu, cennet veya cehennem onun varacağı yeri olursa, o no en uygun olanı ölüm için hazırlanmaktır. Sadece ölüm için tedbir almalıdır. Sadece ölüme bakıp ölüm üzerinde durup düşünmelidir. Ölüme ihtimam gösterip onun et-rafında dönmeli, onu beklemelidir. İnsan için en uygun olan nef-sini ölülerden sayması, kabir sahiplerinden görmesidir. Çünkü her gelecek olan yakındır. Uzak olan gelmeyecek olandır. Nite-kim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur;

Akıllı odur ki nefsini hesaba çekmiş ve ölümden sonrası için çalışmıştır.^)

Herhangi bir şey için hazırlanmak ancak onun kalpte za-man zaman anılmasıyla mümkün olur. O şeyin zikri ancak ha-tırlatan hükümlere kulak vermek ve ona dikkat çekenlere bak-mak suretiyle yenilenir. O halde biz ölümün mukaddime ve la-hikalarından, ahiret, kıyamet, cennet ve cehennem hallerinden, kul için zaman zaman hatırlanması ve düşünmek suretiyle ay-rılmaması gereken şeyleri zikredeceğiz ki hazırlık hususunda teşvik edici olsun. Ölümden sonraki aleme göç etmekyaklaşmış ve ömürden az bir şey kalmıştır. Oysa halk bu hususta gafildir;

İnsanların hesap vakti (kıyamet günü) yaklaştı. Fakat

onlar hâlâ gaflet içinde yüz çevirmektedirler. (Enbiya/l)

Bu, ölümle ilgili olan şeyi iki bölümde zikredeceğiz.

Birinci bölüm; ölümün mukaddimeleri ve sûr'un üfürülüşü- ne kadar olan şeyler hakkındadır. Bu bölümde sekiz kısım vardır:

-Ölümü anmanın fazileti ve bu husustaki teşvikler

-Tul-i emel ve kasr-ı emel (emelin uzunluğu ve kısalığı)

-Ölümün dehşeti ve ölüm anında karşılaşılan haller

-Hz. Peygamberin ve ondan sonra Hulefâ-i Râşidîn'in vefatı

-Ölüme hazırlanmış halife, emir ve sâlihlerin sözleri

-Ariflerin cenaze, mezar ve kabir ziyareti hakkmdaki sözleri

-Ölümün hakikati, ölünün kabirde surun iifürülüşüne ka-dar karşı karşıya kaldığı şeyler

-Uyku halinde mükâşefe yoluyla ölülerin hallerinden bili-nen şeyler.

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

ECEL KIYAMET ÖLÜM VE SONRASI

ÖLÜMÜN MUKADDİMELERİ VE SÛR'UN ÜFÜRÜLÜŞÜNE KADAR ÖLÜMDEN SONRAKİ AHVAL

BİRİNCİ KISIM 9

Ölümü Hatırlamanın Fazileti ve Bu Husustaki Teşvikler 9

Her Durumda Ölümü Anmanın Fazileti 11

Ashab'm ve Alimlerin Sözleri 13

Ölümü Anmayı Kalbe Yerleştirmenin Yolu 15

İKİNCİ KISIM 17

Kısa Emel'in Fazileti 17

Ashab'mve ve Acirc;limlerin Sözleri 21

Uzun Emel'in Sebebi ve Çaresi 28

-Dünya Sevgisi 28

-Cehalet 29

Uzun Emel ile Kısa Emel Hususunda İnsanların Durumları 31

Amel Hususunda Acele Etmek, Gecikme Afetinden Sakınmak 34

ÜÇÜNCÜ KISIM 40

Can Çekişmenin Şiddeti ve Ölüm Anında Müstehab Olan Durumlar...40

Ölüm Esnasında Kişiye Müstehab Olan Durumlar 51

Lisan-i Halin Belirttiği Hikayelerle Ölüm Meleğinin

Mülakatı Anında Çekilen Hasret 54

DÖRDÜNCÜ KISIM 60

Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin'in Vefatları 60

Hz. Peygamberin Vefatı 60

Hz. Ebubekir'in (r.a.) Vefatı 99

Hz. Örneğin (r.a.) Vefatı 82

Hz. Osman'ın (r.a.) Vefatı 87

Hz. Ali'nin (r.a.) Vefatı 89

BEŞİNCİ KISIM 90

Halifelerin, Emirlerin ve Salihlerin Ölüm Döşeğindeki Sözleri 90

Sahabe, Tabiîn ve Onlardan Sonra Gelen

Ehl-i Tasavvuf dan Bazı Kimselerin Sözleri 95

ALTINCI KISIM 103

Cenazeler,Mezarlar ve Mezarları Ziyaret Hususunda

Ariflerin Sözleri 103

Mezarın Hali ve Selefin Mezar Başlarındaki Sözleri 107

Mezar Taşları Üzerinde Yazılı Beyitler 113

Çocukları Vefat Ettiğinde Selefin Sözleri 115

Kabir Ziyareti, Ölüye Dua ve Bununla İlgili Hükümler 118

YEDİNCİ KISIM 128

Ölümün Hakikati, Kab. Kalkıncaya Kadar Ölü. Kabirdeki Ahvali 128

Ölümün Hakikati 128

Kabrin Ölüye Hitap Etmesi 140

Kabir Azabı ve Münker-Nekifin Sorgusu 142

Münker ve Nekif in Sorgusu, Sûretleri, Kabrin Sıkması ve

Kabir Azabı ile İlgili Diğer Durumlar ; 152

SEKİZİNCİ KISIM ..155

Rüyada Mükâşefe Yolu ile Ölülerin Bilinen Ahvâli 155

Ölülerin Ahvâlini ve Ahirette Fayda Veren Amelleri

GösterenRüyaların İzahı 163

Şeyhlerin Rüyaları 166

İKİNCİ BÖLÜM

SÛR'UN ÜFÜRÜLMESINDEN İTİBAREN CENNET VEYA CEHENNEM'DE YERİNİ ALINCAYA KADAR ÖLÜNÜN HALLE-Rİ, ÖNÜNDEKİ DEHŞETİN VE TEHLİKELERİN TAFSİLATI

Sûr' a Üfürülmenin Keyfiyeti 181

Mahşer Yeri ve Mahşer Halkının Durumu 186

Terlemenin Keyfiyeti 189

Kıyamet Gününün Uzunluğu 191

Kıyamet Günü, Dehşeti ve İsimleri 193

Sorgu-Sual 198

Mizan 206

Hasımlar ve Hakların İadesi 209

Sırat 218

Şefaat 223

Kevser Havuzu 230

Cehennem Dehşeti ve Azabı 233

Cennet ve Çeşitli Nimetleri 250

Cennet'in Duvarları, Toprağı Ağaç ve Nehirleri 258

CennetEhlinin Elbiseleri, Yatak., Sergileri, Koltukları ve Köşkleri .260

Cennet Ehlinin Yiyecekleri 262

Cennet'teki Hûriler ve Vildanlar 264

Cennet Ehlinin Vasıfları Hakkında Hadislerde

Vârid Olan Kısmî Haberler 267

Allah'ın Cemâline Bakmak 271

Allah'ın Rahmetinin Genişliği 272

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KİTAB'UL-FİKR

Giriş 285

Tefekkür'ün Fazileti 287

Tefekkürün Hakikati ve Semeresi293

ECEL KIYAMET ÖLÜM VE SONRASI

Tefekkür'ün Yolları : 298

BİRİNCÎ KISIM 299

-Günahlar 300

-İbadetler 302

-Helâk Edici Sıfatlar 303

-Kurtarıcı Sıfatlar 305

İKİNCİ KISIM 315

Birinci Makam 315

İkinci Makam 317

Allah'ın Mahlukatı Hakkında Tefekkür 319

Sıdk, Sıdk'ın Fazileti ve Hakikati 355

Sıdk'm Fazileti 355

Sıdk’m Hakikati, Mânâsı ve Mertebeleri 359

Dilin Sıdk'ı 359

Niyet'in ve İrade’nin Sıdk'ı 363

Azm’iıı Sıdk'ı 363

Azm'de Vefa 365

Amelin Sıdk'ı 368

Dinî Mertebelerde Sıdk 370

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KİTAB'UL MURAKABE VEL-MUHASEBE

Giriş 379

Murabete'nin Birinci Makamı Olan MÜŞARETE 383

Göz 386

Dil 387

Mide 388

Murabete'nin İkinci Makamı Olan MURAKABE 392

Murakabe’nin Fazileti 392

Mıırakabe'nin Hakikati ve Dereceleri 396

Murabete'ninÜçüncü Makamı Olan MUHASEBE-İ NEFS 415

Nefsi Hesaba Çekmenin Fazileti 415

Amelden Sonra Muhasebe-i Nefsin Flakikati 419

Murabete'nin Dördüncü Makamı Olan KUSURLARINDAN

ÖTÜRÜ NEFSİ KINAMAK 222

Murabete'nin Beşinci Makamı Olan MÜCAHEDE 429

Murabete'nin Altıncı Makamı Olan NEFSİN KINANMASI ....458

İçindekiler 477

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.