Çok Faziletli Salat-ü Selamlar Cübbeli Ahmet Hoca-1140 (001374)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €28,58
İndirimli : €16,81  + KDV
KDV Dahil : €20,01
Test2
15
:

ÇOK FAZİLETLİ SALATÜ SELAMLAR

DİL:Türkçe
SAYFA SAYISI:204
CİLT TİPİ:Karton Kapak
KAĞIT CİNSİ:Şamua
BOYUT:13,5 x 19,5 cm

"Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, o Nebî’ye sürekli salât (ederek, şânının yüceliğini ve şe-refinin büyüklüğünü açıklamaya önem atf-etmektedirler. (Böylece Allâh-u Te'âlâ ona rah-metler, feyizler ve bereketler yağdırmakta, me-lekler de ona yüce makamlar dileğiyle dua ederek şeref kazanmakta ve onun zikriyle bereketlenmektedirler.)

Ey îman etmiş olan kimseler! Siz (onun şefâatine muhtaç olduğunuzdan, salât-ü selâm okumaya daha lâyıksınız, o halde: ‘Ey Allâh! Efendimiz Muhammed’e salât eyle’ diye) ona salât edin ve (‘Ey Nebî! Selâm olsun sana’ di-yerek) tam bir selâmlamakla selâm verin." (Ahzâb Sûresi:56)Lalegül Neşriyat ile Satışı Sunulmuştur.

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

"Şüphesiz Allâh-u Te'âlâ beni sizin (bana) salât (okuman)ınızdan ihtiyaçsız kıldı, fakat o salâtı size ikrâm olsun (sizi kazandırmak) için emretti."

ÖNSÖZ

ÇOK FAZİLETLİ SALATÜ SELAMLAR

Bütün hamdler bizlere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e salât-ü selâm okumamızı emre-derek bizi kazandırmak isteyen Allâh-u Te'âlâ’ya mahsustur.

Fahr-i kâinat Muhammed Mustafa (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’e, Ehl-i Beyt’ine ve cümle eshâbına Allâh-u Te'âlâ’nm yaratıkları sayısınca ve ilminin kuşattıkları adedince, her an ve nefes salât-ü selâm olsun.

Okuyucularımızın mâlumu veçhile; 2012 senesinin Mevlid ayında zulmen hapiste bulun-duğum, 2013 senesinin Mevlid ayında da hapis-ten yeni çıktığım için her sene Mevlid ayında Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz hakkında bir kitap telif etmekle ilgili evvelce yapmış bulunduğum adağımı meşrû mazeretime binâen yerine getiremedim.

Lâkin bana hürriyetimi bağışlayan Rabbime hamd-ü senâ ve bu hususta en büyük şefa-atçim olan Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e adağını îfâ etmek üzere 2014 yılının 12 ocak gününe denk gelen Rabî'ulevvel ayının 12’sinde sizlere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve SeIIem)e ulaşacak en güzel hediye olan ve onun en bü-yük vârislerinden sayılan İdrîsiyye tarikatının kurucusu Ahmed ibni İdrîs (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’ne ait:

ve middot;Mehâmid-i Semâniye’yi (bütün hamdleri içine alan 8 hamd-ü senâyı),

ve middot;Salât-ı 'Azîmiyye, İstiğfâr-ı Kebîr ve Husûsî Tehlil’den ibaret 3 kıymetli vird-i şerîfı,

ve middot;Rasulüllah(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i ta-nımak isteyenler için Me'ârif-i Muhammediyye (onunla ilgili bilgiler)den büyük hisse bahşeden çok fazîletli 14 salevât-ı şerîfeyi,

ve middot;Kendisini okuyanları, ailelerini, malla-rını, çocuklarını ve niyet ettikleri herkesi bildik-bilmedik her türlü şerden koruyan Husûn-ü Menî'a-i Nebeviyye’yi (Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in hadîs-i şeriflerinden alınan Korunmuş Kaleler vird-i şerifini) arz et-meye muvaffak kılındık.

Bu kitabın sonuna da Ticânî tarikatının müessisi olan Seyyid Ahmed et-Ticânî (KuddiseSirruhû) ya ait olup, 7 kere okunduğunda Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ruh-u şerifinin ve dört büyük halîfenin rûhâniyetinin, okuyan kişinin yanında hazır bulunacağı "Cevheretü’l-Kemâl Sîğası’nı dercettik.

Bu eserde zikrettiğimiz kaynaklarda geçen "Mecmû'a-i Şerife" isimli risale Gazi İkin-ci Abdulhamid Han tarafından Hicrî sene 1318 tarihinin Şevval ayında Hattat Vahdeti Efendi’nintalebelerinden Hâfız Muhammed Emin Efendi’ye yazdırılmış olup daha son-ra Me'ârif Nezâret-i Celîlesi’nin 723 numaralı Ruhsatnâmesiyle Muhammed Bey Matbaası’nda tab olunmuştur.

ÇOK FAZİLETLİ SALATÜ SELAMLARŞu bilinmelidir ki; bu kitapta zikredilen virdler ve salât-ü selâmlar ya bizzat vird sahibinden, ya da birkaç vasıtayla da olsa bu ilham-lara mazhar olan zatlardan icâzet alınmaksızın okunamaz, okunursa mutlak mânâda zikir ve salevât sevabı alınabilir lâkin bu virdlerin husûsî faziletlerine erişilemez.

Bu yüzden sizlere bu konudaki icâzetlerimi arz etmek isterim. Cübbeli Ahmed diye bildi-ğiniz bu fakir kardeşiniz İdrîsiyye tarikatının virdlerinden, Husûsî Tehlîl virdi hakkında Medîne-i Münevvere’de mücâvir olup Buhârâ meşâyihmdan sayılan,şeyhimiz Mahmud Efen-di Hazretlerimiz’in en yakın dostu (Zekeriyyâ Efendi diye mâruf) büyük şeyh merhûm Mu-hammed ibni Zekeriyyâ el-Buhârî el-Merğînânî el-Ferğânî sümme’l-Medenî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nden icâzet aldım ki bunun tafsilini o virdin başında zikrettim.

Diğer İdrîsiyye evrâdı hakkında ise Ah-med ibni İdrîs (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin halîfesi Muhammed ibni Ali el-Hattâb esSenûsî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nden mücâz 'Imrân ibni Bereke el-Feytûrî(Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nden icâzetli olup 130 yaşında Medîne-i Münevvere’de vefat etmiş olan Ah-med Ziyâüddîn er-Razavî el-Medenî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nden mücâz olan ve hâlen ha-yatta bulunan Seyyid el-Hasenî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nden icâzet aldım.

Ticânî virdlerinin tamamının, özellikle de "Cevheretü’l-Kemâl Sîğası"nın icâzetini ise cümle âlemde Ticânî tarikatının en büyük mü-messili olan İdrîs el-'Irâkî el-Huseynî (Kud-dise Sirruhû)dan mücâz olan Seyyid el-Hasenî Hazretleri’nden almış bulunmaktayım.

Burada şunu da belirteyim ki, kitabımızın 6. bölümünde bulunan Husûn-ü Menî'a virdin-de geçen Rabbimizin bazıSüryânîce isimlerini yine bu virdler hakkında isnâd-ı âlî sahibi olan Ebu’l-Hüdâ Yâkûbî Hazretleri’nden aldığım özel icâzet ve izinle ihtisar eyledim. Nitekim icâzet sahibi olan zatlar Süryânîce olan ism-i şeriflerin herkese ifşâsının doğru olmayacağını, ancak dar dairede kullanılmasının caiz olacağını beyan ettiler.

Bu icâzetlerim vesilesiyle siz değerli oku-yucularıma Ehl-i Sünnet itikadını muhafaza, en azından beş vakit namazın farzlarını vakti vak-tinde edâ ve şartlarına hâiz olanlar için İslam’ın diğer şartları olan oruç, hac ve zekatı îfâ şartıyla, bir de bu fakiri gizli-âşikâr yaptıkları duaların-da unutmamaları ricâsıyla bu virdleri okumanız için icâzet (izin) vermiş bulunmaktayım.

Gördüğünüz üzere bu konuda sizlere ağır şartlar teklif etmeyip sadece sahih îman ve İslam şartlarıyla yetinmiş bulunmaktayım.

Ama bu şartlara dahi riayet edemeyenler, okusalar da bu virdlerden zâhiren-mânen istifa-de edemeyeceklerini bilmelidirler.

Allâh-u Te'âlâ bu evrâd-ı mübârekeyi ve salevât-ı şerîfeyi şartlarına riayet ederek huzur üzere okumayı ve Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ile yakazaten (uyanık halde) oturmayı şu mübârek mevlid-i şerîf ayı hürmetine cümlemize nasip eylesin. Amîn!

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu virdleri telif eden Ahmed ibni İdrîs (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’ne mânâ âleminde şöyle buyurmuştur:

"Ey Ahmed! Ben göklerin ve yerin anahtarlarını sana verdim. İşte onlar; (diğerlerinden farklı lafızla) özel olan tehlîl, salât-ı 'azîmiyye ve istiğfâr-ı kebîrdir. Bu zikirlerin bir kere (tilâvet edilme)si dahi (sevap bakımından) dünya ve âhiretin tamamının ve onlar içerisinde bulunan her şeyin kat katına denktir."

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) özellikle bu tehlil hakkında: "Ey Ahmed! Bunu senin için sakladım. Senden önce kimse buna kavuşamadı. Sen bunu arkadaşlarına öğret ki, bununla öncekileri geçsinler" buyurdu.

Bu eserin sonundaki 7. bölümde zikredilen Ahmed et-Ticânî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’ne ait Cevheretü’l-kemâl sığasının faziletleri şunlardır:

1) Bu salât-ü selâmı 1 kere okumak bütün âlemde bulunan canlıların yaptıkları tüm teşbihlerin üç katma denk gelecek kadar sevap ve hasene kazandırır.

2) Bu salât-ü selâmı 7 veya daha fazla okuyan kişi bunu zikre devam ettiği sürece Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemfm rûh-i şerifi ve dört büyük halîfenin ervâhı o kişinin yanında hazır bulunurlar.

3) Bu salât-ü selâmı okumaya 7 kereden daha ziyade devam edenleri Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) çok özel bir muhabbetle sever.

4) Bu salât-u selâmı 7 kere okumaya devam eden kişi Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i sahih bir şekilde rüyasında görür.

5) Büyük bir sıkıntıya düşen kişi veya aile yahut belde halkı bu salâtı 65 kere okurlarsa, Ailâh-u Te'âlâ hâlis fazl-ı keremiyleo sıkıntıdan kurtuluş çaresi meydan getirir.w

ÇOK FAZİLETLİ SALATÜ SELAMLAR

ww.ihvan.com.tr

FİHRİST


Önsöz 5

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi’nin Bu Kitaptaki Evrad-ı Şerife Husûsundaki İlmî İcazeti 11

Mecmu'a-i Şerîfe’nin Ön Kapağı 14

Mecmu'a-i Şerîfe’nin Arka Kapağı 15

BİRİNCİ BÖLÜM


BU VİRDLERİN SAHİBİ AHMED İBNİ İDRÎS HAZRETLERİ’NİN TERCEME-İ HAYATI 17

Tarihçe-i Hayatı 21

Doğum Yeri, Nesebi ve Şemaili 21

Üstatları ve Yetişme Tarzı 22

Fas’tan Ayrılışıyla Başlayan Hicret Yurtları 26

Tarikattaki Senedi ve Usûlü 33

Ledün İlmindeki Derinliği 35

Talebeleri ve Halîfeleri 39

Eserleri 41

Kerametleri 42

İKİNCİ BÖLÜM


BÜTÜN YARATIKLAR TARAFINDAN ALLAH-U TE'ALA’YA YAPILMIŞ VE YAPILACAK TÜM HAMDLERİ İÇİNE ALAN MEHAMİD-İ SEMANİYE (SEKİZ HAMD SÎĞASI) 61

el-Mehamîdü’s-Semaniye (Sekiz Hamd Sîğası) 63

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


SALEVAT-I ŞERİFE OKUMANIN BAZI FAZİLETLERİ 73

Günahkar Kimseler İçin Salat-ü Selam Okumanın, Kur’an-ı Kerîm Okumaktan Daha Faydalı Olduğu 77

Salevat-ı Şerîfenin Faziletleri 79

Salevat Okuyana Melekler Salat (Dua) Ederler 89

Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e Salevat Hediye Göndermenin Manası 94

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


RASÛLÜLLAH (SallAllahu Aleyhi ve Sellem) TARAFINDAN "GÖKLERİN VE YERİN ANAHTARLARI-NI SANA VERDİM" BUYRULARAK AHMED İBNİ İDRÎS HAZRETLERİ’NE VERİLEN ÜÇ VİRD-İ ŞERÎF 97

Ahmed İbni İdrîs (Kuddise Sirruhû)ye Ait Zikredilecek Kıymetli Evradın Her Birinden Önce Okunacak Bir Zikir 101

Kendilerini Okuyanın Göklerin ve Yerin Anahtarlarına Malik Olacağı Üç Vird-i Şerif 103

ve middot;Tehlîl-i Mahsûs 104

ve middot;SalAt-ı 'Azîmiyye 107

ve middot;İstiğfAr-ı Kebîr 111

BEŞİNCİ BÖLÜM


OKUMAYA DEVAMLA RASÛLÜLLAH (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) İLE UYANIKKEN GÖRÜŞME MERTEBESİNE ERİŞİLECEK ON DÖRT SALEVAT-I ŞERÎFE 113

Ahmed İbni İdrîs (Kuddise Sirruhû)ya Ait 14

Salevat-ı Şerîfenin Fazileti 115

14 Salevat-ı Şerife 117

Birinci Salat 117

İkinci Salat 122

Üçüncü Salat 124

Dördüncü Salat 127

Beşinci Salat 129

Altıncı Salat 131

Yedinci Salat 136

Sekizinci Salat 140

Dokuzuncu Salat 143

Onuncu Salat 145

On Birinci Salat 149

On İkinci Salat 151

On Üçüncü Salat 153

On Dördüncü Salat 154

ALTINCI BÖLÜM


KENDİSİNİ OKUMAYA DEVAM EDENLERİ, DÜNYAAHİRET BELALARINDAN KORUMAYA KEFİL OLAN HUSÛN-Ü MENFA (KORUNMUŞ KALELER) 155

Kendisini Okumaya Devam Edenleri, Dünya Ahiret Belalarından Korumaya Kefil Olan Husûn-u Menfa (Korunmuş Kaleler) 157

YEDİNCİ BÖLÜM


7 KERE OKUNDUĞUNDA RASÛLÜLLAH (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)İN VE DÖRT HALÎFENİN, OKU-YAN KİŞİNİN YANINDA HAZIR BULUNACAĞI CEVHERETÜ’L-KEMAL SÎĞASI 185

7 Kere Okunduğunda Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in ve Dört Halîfenin, Okuyan Kişinin Yanında Hazır Bulunacağı Cevheretü‘l-Kemal Sîğası 187

ÇOK FAZİLETLİ SALATÜ SELAMLAR

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.