Cübbeli Ahmed Hoca Cemaatle Namaz Kitabı-1186 (001330)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €28,58
İndirimli : €16,81  + KDV
KDV Dahil : €20,01
Test2
15
:

Cemaatle Namaz

DİL:Türkçe

SAYFA SAYISI:320

CİLT TİPİ:Karton Kapak

KAĞIT CİNSİ:Şamua

BOYUT:13,5 x 19,5 cm

Cemaatle ilgili bazı fazîletler:

İftitâh tekbîrinin fazîleti hakkında bir âyet-i kerîme

İftitâh tekbîrinin fazîleti hakkındaki hadîs-i serîfler

Cemaati sevenlerin güzel ölümü

Cemaati sevenlerin mahserdeki durumu

Cemaatle namazın mîzandaki agırlıgı

Cemaatle namaza ancak bahtiyarların devam edeceği

Safların düzgün yapılması hakkında hadisi şerifler

Birinci saffın fazîleti

İlk saflarda kılmanın fazîleti

Mahalle mescidinde kılmanın fazileti konuları

CEMAATLE NAMAZ RİSALESİ

Lalegül Neşriyat ve Arifan Yayınları Tarafından Satışı Sunulmuştur.

Allâh-u Te‘âlâ’ya nihayetsiz hamd-ü senâlar, Habîb-i Edîb-i Muhammed Mustafâ’sınahudut-suz salât-ü selâmlar, âl-i ashabına ve kıyamet gününe kadar iyilikte onlara uyan etbâ‘ına da hayırlı dualardan sonra!

Beş vakit namazın vakti vaktinde edâ edil-mesi günümüzde birçok müslümanlar tarafından ihmâle uğratılmış bir farîza iken, erkekler açı-sından namazların cemaatle edâsı da ne yazık ki tamamen terkedilmeye yüz tutmuş bir vecîbedir.

İşte bu konuda müjde ve tehdit içeren nassları ve rivâyetleri derleyerek, öldürülmüş bir sünneti ihyâ edenlere vaadedilen: "Cennette Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) in civârıyla müşerref olma" şerefine nail kılınmaya biz de bu vesîleyle niyet ettik.

Allâh-u Te‘âlâ’dan niyazımız, kendi kıyame-timiz sayılan ölümümüze kadar bizi elden ayaktan düşürmemesi, cemaatle namaza iştirakten mahrum etmemesi ve haşr sabahına kadar birçok Müslümanın bu eserden istifade etmesidir.

Sizlerden de dileğimiz, Rasûlüllâh (Sallallâlıu Aleyhi ve Sellem)in itina ile üzerinde durduğu cemaate iştirak konusunu ciddiye almanız, bu risâleyi dikkatle okuyup amel etmeniz ve Fahr-i kâinât Aleyhi ekmelü’s-salevât ve’t-tahiyyât Efen-dimizin yüce hatırı için herkesi bu konuda teşvik etmenizdir.

Zîra bu eserde okuyacağınız hadîs-i şeriflerde göreceğiniz üzere; cemaati terkeden birinin şerri komşularına, hattâ tüm dünyâ hâlkma ulaşacağı gibi, cemaate devam eden birinin hayrı da her yere kavuşacak ve cemaat ehli hürmetine dünyâ hâlkından toplu azaplar kaldırılacaktır.CEMAATLE NAMAZ RİSALESİ

Allâh-u Te‘âlâ cümlemizi ilk sorulacağımız vazife olan namazla ilgili tüm şartları yerine getirmeye muvaffak eylesin. Amîn!

Ebu’d-Derdâ (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Uç kişi bir köyde veya çölde bulunur da aralarında (ezan okunmaz ve) cemaatle namaz kılınmazsa mutlaka şeytan onlara gâlip gelir (onları yener).O halde sen cemaate devam et, çünkü kurt ancak (sürüden) uzak kalanı yer." (Ebû Dâvûd, Salât:547, 1/371; Neseî, İmâre:48, 2/106-107; Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned: 5/196, 6/446; Beyhakî Şu‘abu’1îmân, no:2599, 4/338; es-Sünenü ’l-kübrâ, 3/54; İbni Huzeyme, es-Sahîh, no:1486, 2/371; İbni Hibbân, no:2098, 3/267; Hâkim, elMüstedrek: 1/246; Beğavî, Şerhu’s-sünne, no: 793, 3/347)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Namaz kılanlarla birlikte namaz kılmak 11

Namazların ikamesi 13

Allâh’ın davetçisine icâbet 16

Cemaate gidenlerin adımlarının yazıldığı 17

Beş vakit namazı cemaatle kılanların cennete vâris olacakları 18

Cemaatle namaz kılmanın, îman ve hidâyet alâmeti olduğu 19

Cemaatle namaza devam etmenin tevâzu alâmeti olduğu 21

Beş vaktin cemaatine devam edenlerle beraber olmak 22

Beş vakit namazın cemaatinin Allâh’ın zikrinden sayıldığı 26

Harpte dahi namazın cemaatle kılınması 27

Cemaatle namazın Allâh’ın ipi olduğu 30

Cemaatle namazlara devam etmeyenlerin mahşerde secde edemeyecekleri 31

Cemaati terketmenin, yeryüzünün ifsâdından sayıldığı 32

Namazın ardından diğer namazın cemaatini beklemek 33

Cemaati zâyi edenlerin fecî azâbı 35

İKİNCİ BÖLÜM

Beş vakit namazı cemaatle kılmanın faziletine dâir hadîs-i şerif ve rivâyetler 37

Cemaatle kılınan namazın yalnız kılınandan yirmibeş ve yirmiyedi derece üstünlüğü 43

Bir vakit namazın cemaatine gitmenin, bir hac sevâbı kazandıracağı 50

Beş vakit namazın cemaatine devam edenlere her gün bin şehit sevâbı verileceği 54

Cemaatle namazın günahların affına sebep oluşu 57

Cemaate devam etmenin, imanlı ölmeye sebebiyet vereceği 61

Cemâat yolunda atılan adımların fazileti 63

Cemaatten dönerken atılan adımların fazileti 71

Namazdan önce câmiye gitmenin ve ezanı câmide dinlemenin faziletleri 73

Bir namazın ardından diğer namazın cemaatini beklemek 78

Namazın cemaatle kılınmasının, kabûl olunmasına sebep oluşu 81

Mescide giden cemaati kaçırsada aynı sevâbı alması 83

Cemaate çıkanın, Allâh-u Te‘âlâ’nın güvencesinde olduğu 87

Cemaate devam edenlerin tüm canlılara faydası 88

Cemaat sevgisinin fakirlik ve kabir azabı gibi musibetlerden kurtaracağı 91

Cemaate devamın sırattan kolay geçiş sağlayacağı 95

Cemaate devam edenlere Rasûlüllâh(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) in himmeti 100

Cemaat ehline meleklerin yardımı 101

Cemaate devamın allâh yolunda cihattan sayıldığı 102

Cemaate devam edenlere Allâh-u Te‘âlâ’nın ikrâmı l03

Cemaatle namazın nâfıle hac ve umreden ve Allâh yolunda infaktan daha faziletli oluşu 105

Cemaate devamın bazı özel faydaları 107

Cemaate kırk gün devam etmenin fazileti 109

Cemaate devam edenin cennete hesapsız gireceği 111

Beş vakit namazın cemaatine devam edenlerin cennetteki makamı 112

Takva, ilim ve kıraat sahibi olan imama cemaat olmanın fazileti 114

Yolculukta cemaatle namaz kılmanın fazileti 116

Selef-i sâlihînin cemaate verdiği önem ve değer 118

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cemaat sevâbım kazanabilmek için bazı öneriler 121

İmama uymanın sahih olmasının şartlan 124

Namaz kılanın, imama hakkıyla uyması gerektiği 129

Kokusu insanlara eziyet veren gıdalar yiyerek câmiye gelmekten sakınmak 136

Saflan yara yara öne geçmemek 139

Namaz kılanın önünden geçmemek 141

Birinin yüzüne doğru namaza durmamak 142

Bir mümine eziyet etmemek 143

Mescidde dünyâ kelamı konuşmamak 144

Cemaate gidenin, kibir ve iftihardan uzak durması 146

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Beş vakit namazın herbirinin ayn ayn faziletleri 151

Sabah namazının cemaati 155

Sabah ve yatsı namazlannın cemaatleri 159

Öğlenin cemaati 167

İkindinin cemaati 168

Akşamın cemaati 169

Yatsının cemaati 170

Beş vakit namazın cemaati 172

Cuma günü sabah namazının cemaatinin fazileti 177

BEŞİNCİ BÖLÜM

Cemaatle ilgili bazı faziletler 179

İftitâh tekbîrinin fazileti hakkında bir âyet-i kerîme 173

İftitâh tekbîrinin fazileti hakkındaki hadîs-i şerif ve rivayetler 173

İntikal tekbirlerinin fazileti hakkındaki rivâyetler 192

Cemaati sevenlerin güzel ölümü 195

Cemaati sevenlerin mahşerdeki durumu 198

Cemaatle namazın mizandaki ağırlığı 203

Cemaatle namaza ancak bahtiyarlann devam edeceği 205

Safların düzgün yapılması hakkında hadisi şerifler 206

Birinci saffın fazileti 213

İmamın hizasında sağında solunda kılmanın fazîleti 217

İlk saflarda kılmanın fazileti 221

Mahalle mescidinde kılmanın fazileti 223

ALTINCI BÖLÜM

Cemaatten geri kalmanın zemmi hakkındaki hadîs-i şerif ve rivâyetler 225

Cemaati terkedenleri şeytanın mağlup edeceği 229

Cemaatin terkinin dalâlete sebep olduğu 231

Namazları cemaatsiz kılmanın red olunmasına sebep oluşu 233

Cemaati terkedenin diğer ibadetlerinin de kabul edilmeyeceği 236

Cemaate gevşeklik gösterenlere yapılacak oniki azap 238

Cemaatten geri kalmanın münâfiklık alâmetlerinden oluşu 240

Cemaati terkedenin lânetli oluşu 242

Cemaati terkedenin imansız ölme tehlikesi 246

Cemaati terkedenin cennet yüzü göremeyeceği 248

Cemaati terkedenlere selam verilmemesi 251

Cemaate gelmeyenlerin kabir azabına çarpılacağı 252

Cemaati kaçırmanın âhiret musibetlerinden olduğu 255

YEDİNCİ BÖLÜM

Cemaatle ilgili bazı bilgiler 257

Farzları cemaatle edânın hükmü 261

Cemaatin ne tür mazeretlerle terkedilebileceği 266

Cemaati kaçırmanın sebepleri ve keffâretleri 272

Cemaatle namazın hikmetleri 274

Kadınların namazlarını evlerinde kılmalarının cemaate katılmalarından daha faziletli oluşu 277

Cemaat sevâbı kaç kişiyle kazanılır 282

Meşrû bir nedenle cemaati kaçırana kâfi gelen amel 289

Nâfilelerin cemaatle kılınmasının hükmü 293

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.