Cübbeli Ahmed Hoca Faziletli Kırk Salavat-ı Şerife Kitabı-1134 (001382)

Fiyat : €28,95  + KDV
KDV Dahil : €34,45
Test2
15
:

FAZİLETLİ KIRK SALAVAT-I ŞERİFE

Cilt Durumu:Ciltli
Basım Tarihi:Aralık 2014
Basım Yeri:Türkiye / İstanbul
Boyutlar:17,00 x 24,50 cm
Basım Dili:Türkçe
Arapça
Kağıt Tipi:Şamua
Sayfa Sayısı:550

Abdulkadir Geylani Kuddise Sirruhu-ya Ait

"Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, o Nebî’ye sürekli salât
(ederek, şânının yüceliğini ve şerefinin büyüklüğünü açıklamaya önem atfetmektedirler.
(Böylece Allâh-u Te‘âlâ ona rahmetler, feyizler ve bereketler yağdırmakta, melekler de ona yüce makamlar dileğiyle dua ederek şeref kazanmakta ve onun zikriyle bereketlenmektedirler.)
Ey îman etmiş olan kimseler! Siz (onun şefâatine muhtaç olduğunuzdan, salât-ü selâm okumaya daha lâyıksınız, o halde: ‘Ey Allâh! Efendimiz Muhammed’e salât eyle’ diye) ona salât edin ve (‘Ey Nebi! Selâm olsun sana’ diyerek) tam bir selâmlamakla
selâm verin." (Ahzâb Sûresi:56)
ÖNSÖZ
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q salât-ü selâm etmemizi bizlere emreden Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâdan "Kıyâmet günü insanların bana en yakını bana en çok salât okuyandır" (Ebû Ya 7â, el-Müsned, no:5080, 9/13) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q ve ona çokça salât-ü selamda bulunan Ehl-i Beyt’ine ve ashâbına sınırsız salât-ü selâmdan sonra!
Okuyucularımızın mâlumu veçhile; 2012 senesinin Mevlid ayında zulmen hapiste bulunduğum, 2013 senesinin Mevlid ayında da hapisten yeni çıktığım için her sene Mevlid ayında Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz hakkında bir kitap telif etmekle ilgili evvelce yapmış bulunduğum adağımı meşrû mazeretime binâen iki sene yerine getiremedim.

Abdulkadir Geylani Kuddise Sirruhu-ya

FAZİLETLİ KIRK SALAVAT-I ŞERİFE

"Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, o Nebî’ye sürekli salât
(ederek, şânının yüceliğini ve şerefinin büyüklüğünü açıklamaya önem atfetmektedirler.
(Böylece Allâh-u Te‘âlâ ona rahmetler, feyizler ve bereketler yağdırmakta, melekler de ona yüce makamlar dileğiyle dua ederek şeref kazanmakta ve onun zikriyle bereketlenmektedirler.)
Ey îman etmiş olan kimseler! Siz (onun şefâatine muhtaç olduğunuzdan, salât-ü selâm okumaya daha lâyıksınız, o halde: ‘Ey Allâh! Efendimiz Muhammed’e salât eyle’ diye) ona salât edin ve (‘Ey Nebi! Selâm olsun sana’ diyerek) tam bir selâmlamakla
selâm verin." (Ahzâb Sûresi:56)
ÖNSÖZ
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q salât-ü selâm etmemizi bizlere emreden Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâdan "Kıyâmet günü insanların bana en yakını bana en çok salât okuyandır" (Ebû Ya 7â, el-Müsned, no:5080, 9/13) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q ve ona çokça salât-ü selamda bulunan Ehl-i Beyt’ine ve ashâbına sınırsız salât-ü selâmdan sonra!
Okuyucularımızın mâlumu veçhile; 2012 senesinin Mevlid ayında zulmen hapiste bulunduğum, 2013 senesinin Mevlid ayında da hapisten yeni çıktığım için her sene Mevlid ayında Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz hakkında bir kitap telif etmekle ilgili evvelce yapmış bulunduğum adağımı meşrû mazeretime binâen iki sene yerine getiremedim.
Lâkin bana hürriyetimi bağışlayan Rabbime hamd-ü senâda bulunmak ve bu hususta en büyük şefaatçim olan Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q adağımı îfâ etmek üzere 1435/2014 yılının Rabîulevvel ayında olduğu gibi, 1436/2015 yılının 2 Ocak cuma akşamına denk gelen bu seneki Mevlid gecesinde de sizlere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ulaşacak en güzel hediye olan ve onun en büyük vârislerinden sayılan Kadiri tarikatının kurucusu Ğavs-i A‘zam eş-Şeyh es-Seyyid Abdülkâdir el-Geylânî el-Hasenî el-Huseynî (Kuddise Sirruhus-Samedânî) Hazretleri’ne ait kırk salevât-ı şerîfeyi metniyle ve tercemesiyle takdim etmeye muvaffak kılındık. Rabbimize sonsuz hamdler olsun.
Şu bilinmelidir ki; bu kitapta zikredilen salât-ü selâmlar ya bizzat vird sahibinden, ya da birkaç vasıtayla da olsa bu ilhamlara mazhar olan zatlardan icâzet alınmaksızın okunamaz, okunursa mutlak mânâda zikir ve salevât sevabı alınabilir lâkin bu virdlerin husûsî faziletlerine erişilemez.
Bu yüzden sizlere bu konudaki icâzetimi arz etmek isterim. Cübbeli Ahmed diye bildiğiniz bu fakir kardeşiniz Kadiri tarikatının virdleri, özellikle tarikatın müessisi olan Abdülkâdir el-Geylânî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin bu salevâtı hakkında büyük âlim, Seyyid İbrâhîm el-Ahsâî el-İdrîsî el-Hasenî (Sellemehullâhü ’l-Müte ‘âlî)den icâzet aldım ki o mübarek zatın hattıyla olan bu icâzet metninin bir sûretini ve tercemesini ikinci bölümün başında arz ettim.
Bu fakir kardeşiniz Kadiri evrâdı hakkında silsile sahibi diğer bazı Kadiri meşâyihmdan da şifâhen icâzet almış bulunmaktayım. Bu icâzetlerim vesilesiyle siz değerli okuyucularıma o bölümde arzedeceğim bazı şartlarla bu salevâtı okumanız için icâzet (izin) vermiş bulunmaktayım.
Allâh-u Te‘âlâ bu salevât-ı mübârekeyi şartlarına riayet ede-rek huzur üzere okumayı ve Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ile yakazaten (uyanık halde) oturmayı şu mübârek Mevlid-i Şerif ayı hürmetine cümlemize nasip eylesin. Amîn!
Bu vesileyle mânâları derin ve tercemesi zor olan bu salevât-ı şerîfeyi çok güzel bir şekilde şerh ederek bize yolu kolaylaştıran büyük İmam Allâme Abdülğanî en-Nablusî en-Nakşibendî el-Kâdirî (Kuddise Sirruhûjyo. yüce Rabbimden ğarka-i ğarîk rahmetler, fevkattecellîler ve sonsuz feyizler niyaz ederim.
Yine böylece bu eseri güzel bir şekilde tahkik edip tabhna muvaffak olan Muhammed Bessâm Bârûd Hocamız’a tahkiklerinden fazlaca istifademiz sebebiyle minnet ve teşekkürü borç bilir, kendisine, ailesine ve sevdiklerine Cenâb-ı Mevlâ’dan iki cihanda selâmetler, âfıyetler, üstün dereceler ve husn-ü hâtimeler talep ederim.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5
BİRİNCİ BÖLÜM
ABDÜLK ve Acirc;DİR EL-GEYL ve Acirc;NÎ (Kuddise Sirruhû) İLE ABDÜLGANÎ EN-NABLUSÎ (Kuddise Sirruhû)NUN TERCEME-İ HALLERİ 7
Kutb-u Rabbânî Abdülkâdir el-Geylânî (Kuddise Sirruhû) 11
Şeceresi ve Ailesi 11
Künyesi ve Lakapları 13
Hılye-i Şerîfesi 13
Cömertliği 14
İlim ve Tasavvuftaki Bazı Şeyhleri 15
Bazı Kerâmetleri 16
Zâhirî ve Bâtınî İlimleri 32
Yüce Makamları Tahsilde Çektiği Zorluklar 34
İbadetlere Devamdaki Gayreti 35
Meşâyih Hazarâtı Arasındaki Yüce Makamı 36
Abdülkâdir Geylânî (Kuddise Sirruhû) İle İstiğâsenin Keyfiyeti 44
Şerî‘ata ve Sünnete İttibâı 46
Çocuklarına Vasiyetleri 47
ve Acirc;hirete İrtihâli 48

Şeceresi ve Ailesi 51

İlimde Üstadları 52

Telif Ettiği Eserler 55
Vefatı 55
Aslen Nakşî Olan Nablusî Hazretleri’nin Kadiri Tarîkatine İntisâbı 56
Nablusî Hazretleri’nin Kadiri Evrâdım ve Bu Salevâtı Kimlerden Rivayet Ettiği 57
İKİNCİ BÖLÜM
K ve Acirc;DÎRÎ SALEV ve Acirc;TININ İC ve Acirc;ZETLERİ VE SALEV ve Acirc;T-I ŞERÎFENİN FAZİLETLERİ 59
Seyyid İbrâhîm el-Hasenî el-İdrîsî Hazretleri’nin Cübbeli Ahmed Hoca Efendi’ye, Abdülkâdir Geylânî Hazretleri’nin Salevâtına Dair Verdiği İcâzetnâme Metni ve Tercemesi 65-66
Bu Eserin Derleyicisi Ahmed Mahmud’un Okuyucularına Hat île İcâzeti 67
Salevât-ı Şerîfenin Faziletleri 68
Salevât Okuyan Bütün Sıkıntılarından ve Günahlarından Kurtulur 75
Salevât Okumak Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Şefaatini Kazandırır 76
Bir Kere Salevât Okumak Allâh’m On Salâtım Kazandırır 77
Salevât Okumamak Cenneti Kazanan İnsanı Bile Pişmanlığa Sevkedecektir 77
Salevât Okumadan Dağılan Meclislerin Fenâ Hali 78
Salevât Okumak On Hasene ve On Derece Kazandırır,
On Günahı Sildirir 78
Bir Günde Bin Kere Salevât Okuyanın Ölmeden Alacağı Müjde 79
Salevât Okumak Sırat Üzerinde Nurdur 80
On Kere Salât Okumak Allâh’ın Gazabını Söndürür 80
Salât Okumak Sadaka Yerine Geçer 81
Musâfaha Ederken Salât Okumak Geçmiş ve Gelecek Günahları Affettirir 82
Salât Okumadan Yapılan Dua Kabûle Şâyân Olmaz 82
Salevâtı Duânm Başında, Ortasında ve Sonunda Yapmak 83
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemje Salât Okumamak Cimriliktir..84
Salât Okumak Kişiyi Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemje Yakın Eder 85
Salât Okumayan Cennetin Yolunu Şaşırır 85
Salât-ü Selâm Yazmak Meleklerin İstiğfânnı Kazandırır 86
Kıyâmet Günü En Kurtarıcı Amel Salevât Getirmektir 86
Seher Vaktinde Salât Okumanın Fazileti 87
Elli Kere Salât Okuyanla Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Musâfaha Eder 87
Kulağı Çınlayan Salevât Getirsin 88
Söyleyeceği Bir Şeyi Unutan Salevât Getirmelidir 89
Hapşırma Anında Salât Okumanın Fazileti 89
Salevât Okuyana Kıyâmete Kadar Melekler Salât Eder 90
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e Selâm Vermek Köle ve Acirc;zâdmdan Efdaldir 92
Salevât Okumanın Bereketi Kişinin Torununa Kadar Ulaşır 92
Salevât Okumak Mîzânı Ağırlaştırır 93
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Selamlara Cevap Verir 95
Salevât Okumakla İlgili ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)m Şîs (Aleyhisselâm)a Vasiyeti 96
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in İsm-i Şerifi Anıldığında Salevât Okumayana Cibril (Aleyhisselâm) Beddua Etmiş, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) De Bu Bedduaya " ve Acirc;mîn" Demiştir 97
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ABDÜLK ve Acirc;DİR GEYL ve Acirc;NÎ (Kuddise Sirruhû)YA AİT KIRK SALEV ve Acirc;T-I MÜB ve Acirc;REKE’NİN METN-İ ŞERİFİ 99
Birinci Sîğa-i Şerife 101
İkinci Sîğa-i Şerife 101
Üçüncü Sîğa-i Şerife 101
Dördüncü Sîğa-i Şerife 102
Beşinci Sîğa-i Şerife 102
Altıncı Sîğa-i Şerife 102
Yedinci Sîğa-i Şerife 103
Sekizinci Sîğa-i Şerife 104
Dokuzuncu Sîğa-i Şerife 104
Onuncu Sîğa-i Şerife 105
On Birinci Sîğa-i Şerife 105
On İkinci Sîğa-i Şerife 106
On Üçüncü Sîğa-i Şerife 107
On Dördüncü Sîğa-i Şerife 107
On Beşinci Sîğa-i Şerife 108
On Yedinci Sîğa-i Şerife 109
On Sekizinci Sîğa-i Şerife 110
On Dokuzuncu Sîğa-i Şerife 111
Yirminci Sîğa-i Şerife 112
Yirmi Birinci Sîğa-i Şerife 113
Yirmi İkinci Sîğa-i Şerife 113
Yirmi Üçüncü Sîğa-i Şerife 114
Yirmi Dördüncü Sîğa-i Şerife 115
Yirmi Beşinci Sîğa-i Şerife 115
Yirmi Altıncı Sîğa-i Şerife 116
Yirmi Yedinci Sîğa-i Şerife 116
Yirmi Sekizinci Sîğa-i Şerife 116
Yirmi Dokuzuncu Sîğa-i Şerife 117
Otuzuncu Sîğa-i Şerife 117
Otuz Birinci Sîğa-i Şerife 118
Otuz İkinci Sîğa-i Şerife 118
Otuz Üçüncü Sîğa-i Şerife 119
Otuz Dördüncü Sîğa-i Şerife 119
Otuz Beşinci Sîğa-i Şerife 120
Otuz Altıncı Sîğa-i Şerife 120
Otuz Yedinci Sîğa-i Şerife 121
Otuz Sekizinci Sîğa-i Şerife 122
Otuz Dokuzuncu Sîğa-i Şerife 123
Kırkıncı Sîğa-i Şerife 124
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ABDÜLK ve Acirc;DİR GEYL ve Acirc;NÎ (Kuddise Sirruhû)YA AİT KIRK SALEV ve Acirc;T-I MÜB ve Acirc;REKE’NİN METN-İ ŞERİFİ,
TERCEME-İ MÜNÎFELERİ VE FAZİLETLERİ 127
Kırk Salevât-ı Şerîfenin Metni Şerifi 129
Birinci Sîğa-i Şerife 129
Terceme-i Münîfe 129
Şerh ve İzah 130
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Neseb-i Şerifi 135
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 155
İkinci Sîğa-i Şerife 157
Terceme-i Münîfe 157
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 157
Üçüncü Sîğa-i Şerife 159
Terceme-i Münîfe 159
Şerh ve İzah 160
Dördüncü Sîğa-i Şerife 161
Terceme-i Münîfe 161
Şerh ve İzah 162
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 162
Beşinci Sîğa-i Şerife 165
Terceme-i Münîfe 165
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 165
Altıncı Sîğa-i Şerife 168
Terceme-i Münîfe 169
Şerh ve İzah 170
Yedinci Sîğa-i Şerife 171
Terceme-i Münîfe 172
Şerh ve İzah 173
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 177
Sekizinci Sîğa-i Şerife 182
Terceme-i Münîfe 182
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 183
Salâtın Okunuşu 184
Dokuzuncu Sîğa-i Şerife 185
Terceme-i Münîfe 185
Şerh ve İzah 186
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 189
Onuncu Sîğa-i Şerife 190
Terceme-i Münîfe 191
Şerh ve İzah 191
On Birinci Sîğa-i Şerife 193
Terceme-i Münîfe 193
Şerh ve İzah 194
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 201
On İkinci Sîğa-i Şerife 202
Terceme-i Münîfe 202
Şerh ve İzah 203
On Üçüncü Sîğa-i Şerife 206
Terceme-i Münîfe 207
Şerh ve İzah 208
On Dördüncü Sîğa-i Şerife 218
Terceme-i Münîfe 219
Şerh ve İzah 220
On Beşinci Sîğa-i Şerife 220
Terceme-i Münîfe 221
Şerh ve İzah 221
On Altıncı Sîğa-i Şerife 222
Terceme-i Münîfe 222
Şerh ve îzah 223
On Yedinci Sîğa-i Şerife 227
Terceme-i Münîfe 228
Şerh ve îzah 229
On Sekizinci Sîğa-i Şerife 230
Terceme-i Münîfe 231
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 233
On Dokuzuncu Sîğa-i Şerife 233
Terceme-i Münîfe 234
Şerh ve îzah 235
Yirminci Sîğa-i Şerife 239
Terceme-i Münîfe 240
Şerh ve îzah 241
Yirmi Birinci Sîğa-i Şerife 244
Terceme-i Münîfe 244
Şerh ve îzah 245
Yirmi İkinci Sîğa-i Şerife 246
Terceme-i Münîfe 246
Şerh ve îzah 247
Yirmi Üçüncü Sîğa-i Şerife 249
Terceme-i Münîfe 250
Şerh ve îzah 251
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 254
Yirmi Dördüncü Sîğa-i Şerife 255
Terceme-i Münîfe 255
Şerh ve îzah 256
Yirmi Beşinci Sîğa-i Şerife 257
Terceme-i Münîfe 257
Şerh ve îzah 257
Yirmi Altıncı Sîğa-i Şerife 262
Terceme-i Münîfe 262
Şerh ve îzah 262
Yirmi Yedinci Sîğa-i Şerife 272
Terceme-i Münîfe 272
Şerh ve îzâh 273
Yirmi Sekizinci Sîğa-i Şerife 278
Terceme-i Münîfe 279
Şerh ve îzah 280
Yirmi Dokuzuncu Sîğa-i Şerife 285
Terceme-i Münîfe 285
Otuzuncu Sîğa-i Şerife 285
Terceme-i Münîfe 286
Şerh ve îzah 287
Otuz Birinci Sîğa-i Şerife 290
Terceme-i Münîfe 290
Şerh ve îzah 291
Bu Sîğa île İlgili Faziletler 292
Otuz İkinci Sîğa-i Şerife 293
Terceme-i Münîfe 293
Şerh ve îzah 294
Otuz Üçüncü Sîğa-i Şerife 294
Terceme-i Münîfe 295
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 295
Otuz Dördüncü Sîğa-i Şerife 296
Terceme-i Münîfe 296
Şerh ve îzah 297
Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 300
Otuz Beşinci Sîğa-i Şerife 303
Terceme-i Münîfe 303
Şerh ve îzah 303
Bu Sîğa île İlgili Faziletler 304
Otuz Altıncı Sîğa-i Şerife 306
Terceme-i Münîfe 306
Otuz Yedinci Sîğa-i Şerife 307
Terceme-i Münîfe 308
Şerh ve îzah 308
Otuz Sekizinci Sîğa-i Şerife 313
Terceme-i Münîfe 314
Şerh ve îzah 315
Otuz Dokuzuncu Sîğa-i Şerife 316
Terceme-i Münîfe 317
Şerh ve îzah 318
Kırkıncı Sîğa-i Şerife 322
Terceme-i Münîfe 323
Şerh ve îzah 326
Bu Sîğa île İlgili Faziletler 332
Fihristler 335

Faziletli Kırk Salavat-ı Şerife Adlı Bu Kitap Cübbeli Hoca'nın son yazdığı kitabıdır.Bu Kitap Ahmet Mahmut Ünlü Tarafından Sadeleştirilerek Kaleme Alınmıştır.Risaliyye Ahmediyye'nin 62. serisidir. Faziletli Kırk Salavat-ı Şerife
Şeytan çok ibadetlere el uzatır, lakin salavat-ı şerife el uzatamaz.çünkü ruhaniyet-i peygamberi, salavat-ı şerife getirilen yerde bulunur.Salavat-ı şerife dünya ve ahiret işlerinin cümlesine kafidir.

FAZİLETLİ KIRK SALAVAT-I ŞERİFE

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.