Cübbeli Ahmed Hoca Hac ve Umre Ahkamı -1142 (001353)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €55,64
İndirimli : €32,73  + KDV
KDV Dahil : €38,94
Test2
15
:

Hac ve Umre Ahkamı

Sayfa Sayısı: 500
Ebat: 14 x 20 cm
Baskı Dili: Türkçe
Cilt Tipi: Ciltli
Kağıt Cinsi: Şamua Kağıt


ÖNSÖZ
Bütün hamdler: "Haccı ve umreyi Allâh için tam yapın" (Bakara Sûresi: 197 ’den)buyuran Allâh-u Te'âlâ’ya mahsustur.
Sonsuz salât-ü selamlar: "Her kim hac yapar da müstehcen konuşmaz ve günah işlemezse annesinin doğurduğu gün gibi (hacdan) döner"
(Buhârî, Hac:4, no: 1449, 2/553) buyuran RasÛlÜllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ve hac-umre vazifelerini itmâm eden âl-i eshâbının üzerine olsun!
Dikkat edilmelidir ki; Allâh-u Te'âlâ hiçbir ibâdeti emrederken buyurmadığı şekilde hac-umre ibâdetlerini emrederken: "Haccı ve umreyi Allah için tam yapın" buyurmuştur. Bundan da anlaşı-lacağı üzere hac ve umre ibâdetlerinin fıkhı çok iyi bilinmeli ve öyle amel edilmelidir.
Yine bu nedenledir ki Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hac ve umre ibâdetlerinden başka hiçbir ibâdete başlarken Allâh-u Te'âlâ’dan ko-laylaştırma talebinde bulunmamıştır.
işte bu nedenle bu fakir kardeşiniz bu konuda tafsilatlı bir risale yazmayı uzun zamandır düşü-nürken nihayet 2010 senesinin sonlarına yaklaştı-ğımız şu günlerde bu muradımı gerçekleştirmeyi Rabbim bana lutfeyledi.
Bu risâleyi hazırlarken birçok kaynaktan isti-fâde ettikse de bunların en önemlileri İmâm-ı Kâ-sânî (Rahimehullâh)ın "BedâVu tertîbVş- şerâi isimli eseri, Ibni Abidın "Hâşiyetü Reddil-muhtâr ale’d-Dürri’l-muhtar şerhi tenvîri’l-ebsâr" isimli eseri, Şürunbülâlî (Rahimehullâh)ın "Merâki’l-felâh bi imdâdi’l-Fet- tâh Şerhu Nûri’l-îzâh" isimli eseri, İbnü’l-Hü- mâm (Rahimehullâh)m "Şerhu Fethil-Kadîr alâ Şerhi Bidâyeti’l-mübtedî" isimli eseri ve Vehbe ez-Zühaylî’nin "el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletü- hû" isimli eseridir.
Bu vesileyle sizleri bu eseri güzelce okuyup anlamaya ve helal mal ile tekrar-tekrar hac ve umre yapmaya muvaffak kılmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ederim. Rabbim kolay ve kabul eylesin.
ve Acirc;mîn! Yâ Müyessiru, yâ Mu'în!
16-Zilkade-1431 / 24-Ekim-2010

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5
BİRİNCİ KISIM
HAC İB ve Acirc;DETİNİN FARZ OLUŞUNUN DELİLLERİ... 7
Hac Kelimesinin Lügat ve Istılâh Mânâları 11
Haccın Farziyetinin Delilleri 12
Haccın Farz-ı Ayn Oluşu 19
Farz Olan Haccın Sayısı 20
Haccın Farziy eti Fevri Midir,
Yoksa Geciktirilebilir Mi? 23

İKİNCİ KISIM

HACCIN ÇEŞİTLERİ VE UMRE 27
Haccın Çeşitleri 31
İfrad Haccının Yapılışı 33
İhramlıyken Sakınılması Gereken Fiiller 35
Temettü Haccının Yapılışı 56
Temettü Haccının Bozulması 61
Kıran Haccının Yapılışı 63
Umre 64
Umrenin Vakti 64
Umrenin Rüknü 65
Umrenin Vâcipleri 65
Umrenin Şartları 65
Umrenin Sünnetleri 65
Umreyi Bozan Şeyler 65
Umrenin Yapılışı 66

ÜÇÜNCÜ KISIM

HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 71
Haccın Farz Olmasının Şartları 75
1 - Müslüman Olmak 75
2 - Büluğa Ermiş Olmak 76
3 - Akıllı Olmak 79
4 - Hür Olmak 79
5 - Haccın Farz Olduğunu Bilmek 82
6 - Haccın Meydana Geleceği Bir Vaktin Bulunması..82
7 - Mekke’den Uzak Olanın Azık
ve Bineğe Mâlik Olması 83
Azık ve Binek 85
Haccın Vucûb-u Edâsının Şartları 87
1 - Sağlıklı Olmak 87
2 - Haccm Edâsına Hissî Bir
Engelin Bulunmaması 90
3 - Yol Emniyeti 91
4 - Bulunduğu Yer İle Mekke Arasında Seferi Mesafe Olması Durumunda Kadının Yanında Eşinin veya
Mahreminin Bulunması 92
Kadınla Beraber Hacca Gidecek
Olan Mahremin Sıfatları 98
5 - Kadının, Kocasının Boşamasından Dolayı veya Ölümünden Dolayı İddet
Beklemekte Olmaması 99
Farklı Meseleler 102
Haccm Sıhhatinin (Geçerli Olmasının) Şartları 104
1 - İslâm 104
2 - Özel Mekân 104
3 - Özel Vakit 104
4 - Hac Niyetiyle İhrama Girmek 105
Mîkatlar 105
1 - ve Acirc;fâkî (Mîkat Dışından Gelenler) 105
2 - Ehl-i Hill 107
3 - Ehl-i Harem 107
Hill Bölgesi Halkının Mîkatı 121
Harem Bölgesinde Oturanların Mîkatı 123

DÖRDÜNCÜ KISIM

İHRAMA NASIL GİRİLECEĞİ VE İHRAM YASAKLARI 125
İhram 129
İhrama Nasıl Girilir? 130
İhram Yasakları 149
Haccın Bozulmasını Gerektirmeyen Yasaklar 149
1 - Dikişli Elbise Giymek 149
2 - Dikişli Elbise Yasağının Yapılmasıyla
Vâcib Olan Cezâ 154
3 - Güzel Koku Sürünmek 166
4 - Kıl Gidermek ve Tırnakları Kesmek 183
5 - Tırnakları Kesmek 193
6 - Av Hayvanı Öldürmek veya Buna
Delâlet (Yol Göstermek) 200
Cezayı Gerektiren "Delâlet" Ne Şekilde Olur 212
7 - Mekke’nin Harem Sınırları İçerisinde
Bulunan Bitkilere Zarar Vermek 215
8 - Cimâ (Cinsel İlişki) 220
Muhtelif Bazı Meseleler 235
Hacca Başladıktan Sonra Haccı Kaçırmak 236
Hac Kendisine Vâcib Olduğu Halde Hac Yapmadan Ölen Kimsenin Durumu 242

BEŞİNCİ KISIM

HACCIN İKİ RUKNÜNDEN BİRİ OLAN ARAFAT’TA VAKFE 249
Haccm Rükünleri 253
Arafat’ta Vakfe 253
Arafat’ta Vakfenin Rükün Oluşu 253
Arafat’ta Vakfenin Mekânı 256
Arafat’ta Vakfenin Zamanı 258
Arafat’ta Vakfenin Miktarı 263
Arafat Vakfesinde Vâcib Olan Miktar 265
Arafat Vakfesi Vaktinde Yapılmadığı
Zaman Hükmü 266
Arafat’ta Vakfenin Sünnetleri 274
Arafat Duâları 276
Arafat’ta Vakfe Duâsı 278
Arafat’ta Güneş Batmaya Yakın Okunacak Duâ 284
ALTINCI KISIM
HACCIN İKİ RUKNÜNDEN BİRİ
OLAN ZİY ve Acirc;RET TA VAFI 287
Ziyâret Tavafı 291
Ziyâret Tavafının Rükün Oluşu 291
Ziyâret Tavafının Rüknü 293
Ziyâret Tavafının Şartı ve Vâcibleri 295
Tavafın Yeri 315
Tavafın Zamanı 318
Tavafın Miktarı 322
Ziyâret Tavafını Bayram Günlerinde
Yapamayıp Kaçırmanın Hükmü 324


YEDİNCİ KISIM

HACCIN V ve Acirc;CİBLERİ 329
Haccm Vâcibleri 333
1 - Safa İle Merve Arasında Sa'y Yapmak 333
Sa'yin Niteliği 334
Sa'yin Miktarı 337
Sa'yin Rüknü 338
Sa'yin Câiz Olmasının Şartları 339
Sa'yin Sünnetleri 342
Sa'yin Vakti 343
Sa'yin Vaktinden Sonraya Bırakılmasının Hükmü...343
2 - Müzdelife’de Vakfe Yapmak 346
Müzdelife’de Vakfenin Niteliği 346
Müzdelife’de Vakfenin Rüknü 350
Müzdelife’de Vakfenin Yeri 351
Müzdelife’de Vakfenin Zamanı 352
Müzdelife’de Yapılması Mesnûn (Sünnet)
Olan Duâlardan Biri 353
Müzdelife Vakfesinin Vaktinden
Sonraya Bırakılmasının Hükmü 354
3 - Şeytan Taşlamak 355
Taş Atmanın Vâcib Oluşu 356
Cemreleri Atmanın Açıklaması 357
Taş Atmanın Vakti 358
Şeytan Taşlama Yerleri 366
Şeytan Taşlama, Vaktinden Sonraya Kaldığı
veya Kaçtığı Zaman Hükmü 377
4 - Saçları Tıraş Etmek veya Kısaltmak 381
5 - Sader Tavâfı Yapmak 386
Sader Tavâfının Vâcib Oluşu 386
Sader Tavâfının Şartları 388
Sader Tavâfının Vücûb (Yükümlülük) Şartları 388
Sader Tavâfının Cevaz (Câiz Olma) Şartları 392
Sader Tavâfının Vakti 395
Sader Tavâfının Yeri 396

SEKİZİNCİ KISIM

HACCIN SÜNNETLERİ 399
Haccın Sünnetleri 403
Kudüm Tavâfı 403
Tavafın Sünnetleri 404

DOKUZUNCU KISIM

İHSAR 413
İhsar 417
İhsarın Hükmü 429
İhramdan Çıkmanın Câiz Olması 429
İhramdan Ne İle Çıkacağı 431
Hedyi Kesme Yeri 440
Hedyi Kesme Zamanı 447
İhramdan Çıkmanın Hükmü 448
Muhsarın İhramdan Çıktıktan Sonra İhramına Girdiği
Şeyi Kaza Etmesinin Vâcib Oluşu 452
İhsarın Ortadan Kalkmasının Hükmü 454
ONUNCU KISIM
HACDA VEK ve Acirc;LET 457
Hacda Vekâlet 461
FİHRİSTLER
Hacda Vekâletin Câiz Oluşu 465
Hacda Vekâletin Keyfiyeti 466
Vekâletin Câiz Olma Şartları 468
Vekilin Vekâlete Muhâlefet Etmesi Ve Hükmü 474
Fihristler 481

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.