Cübbeli Ahmed Hoca Kuran-ı Hakim Risalesi-1129 (001775)

Fiyat : €7,26  + KDV
KDV Dahil : €8,64
Test2
15
:

KUR'ANI HAKİM RİSALESİ

Ürün Özellikleri

BASKI SAYISI:1. Baskı

DİL: Türkçe

SAYFA SAYISI:120

CİLT TİPİ: Karton Kapak

KAĞIT CİNSİ: Şamua

BOYUT:13,5 x 19,5 cm

MUKADDİME

(ÖNSÖZ)

B izleri Kur'an-ı Mecid Risalesinden sonra Kur'an-ı Hakim Risalesini tamamlamaya muvaffak kılan Allah-u Tealâ'ya sonsuz hamd-ü senalar olsun.

Salât-ü Selâm, Kur'an-ı Hakim'i bize tebliğ eden Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e, ehl-i beytine ve ve Acirc;li Esbabının üzerine olsun.

Mevlâ Tealâ, Kur'an-ı Hakim'i bize öğreten hoca-larımızı tarafımızdan hayırla mükâfatlandırsın ve on-lardan razı olsun.

Şu bilinsin ki bu Risalemizde üzerinde durduğu-muz ilk konu, Kur'an-ı Kerim'i okumanın edepleriyle ilgilidir.

Bunlar da başlıca on tanedir. Malum olduğu üze-re istedikleri şeylere ulaşmaktan mahrum olanlar, an-cak o şeye kavuşmak için riayet edilmesi gerekli olan usûl ve edepleri gözetmemeleri yüzünden yolda kal-mışlardır.

Dolayısıyla bir müslümanın, dünya ve ahiret sa-adetini kazanmak için en çok okuyup amel etmesi ge-reken Kur'an-ı Hakim'den en büyük hisseye ulaşması onu okurken ve dinlerken gerekli edeplere uymasıyla mümkündür.

Bu yüzden bu Risale Allah-u Tealâ tarafından bi-ze sarkıtılmış olan Kur'an-ı Kerim ipine sımsıkı sarı- labilmenin en güzel vesilesidir.

Yine bu Risalemizde, günümüzün en büyük felâketlerinden olan, Kur'an'ın tefsiri hakkında kendi görüşlerine dayanarak bilgisizce yorum yapmak gibi bir fitneye düşenlerin zemmi hakkında buyurulan ha- dis-i şerifleri açıklayarak müslüman kardeşlerimizi uyarmaya çalıştık.

Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in en mühim konularından olan ve bir çok insanın ayağının kaymasına sebep olan muhkem ve müteşabih ayetlerle ilgili geniş malûmata da bu Risalemizde rastlayabilirsiniz.

Bu Risalemizde özellikle Kur'an-ı Kerim'in tefsi-ri hakkındaki mücadelenin yasaklığı, Ehl-i Sünnet dı-şı sapık fikirlere sahip olan kimselerden Kur'an-ı Ke-rim hakkında soru sorulmaması, meclislerinde otu-rulmaması ve onların ilimlerinden istifade edilmeme-si gerektiği hususundaki konulara da geniş yer verdik.

Allah-u Tealâ Hazretlerinden niyazımız, diğer Ri-salemiz gibi bu Risalemizi de uzun zaman okunup is-tifade edilen bir eser yapmasıdır.

Bu hususta itikadımız, itimadımız ve hüsn-ü zan- nımız ancak Allah-u Tealâ'yadır.

Ahmed Mahmud UNLÜ

(Cübbeli Hoca) 1997

FİHRİST

Önsöz 5

Kur'an-ı Kerim'i okumanın zahiri edepleri 7

Kur'an-ı Kerim'i okumak için temizlenmenin

kısımları 7

Kur'an-ı Kerim'i okumak için misvak

kullanmak 7

Kur'an-ı Kerim okurken ne şekil oturulacağı 7

Kur'an-ı Kerim okumak için en güzel hal 8

Abdestsiz ve yatakta yaslanırken Kur'an

okumanın hükmü 8

Kur'an-ı Kerim okuyanın, değişik hallerine

göre elde edeceği sevaplar 9

Kur'an-ı Kerim okurken gaz sıkıştıran

kimsenin ne yapacağı 9

Cünüp ve hayız olan kimselerin

Kur'an-ı Kerim okumaları 10

Ağzı pis olan kimsenin Kur'an-ı Kerim

okuması 10

Pis elle mushafı tutmak 10

Kur'an-ı Kerim okumanın en üstün vakti 10

Gece okuması gereken duaları okuyamayan

kimsenin ne zaman okuyabileceği 10

İkinci edep 11

Geçmiş büyüklerin Kur'an-ı Kerim'i

hatim süreleri 11

Allah dostlarının, çok kısa bir zaman içinde

hatim indirmelerinin hikmeti 12

Kur'an-ı Kerim'i en az ne kadar zaman içinde hatmetmek gerektiği 12

Haftada bir hatim indirmenin fazileti 13

Kur'an-ı Kerim hatmetmenin dört şekl 13

Hatmin, kırk günü geçmesinin ne sebeple

mekruh sayıldığı 13

Kur'an-ı Kerim'in hakkını verebilmek için senede

en az kaç kez hatim yapmak gerektiği 14

Hatim başlayanlar ve hatim duası yapanlar için

en makbul saatler 14

Üçüncü edep 15

Haftada bir hatim yapan kimsenin riayet etmesi

uygun olan tertip 15

Duanın kabulü için hatimde gözetilecek sıra 16

Hazreti Osman'ı şehit etmeye gelenlere hanımının

söylediği söz 16

Dördüncü edep 16

Kur'an-ı Kerim'in yazılışıyla ilgili hükümler 16

Beşinci edep 17

Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere okumanın fazileti.... 17

Kur'an-ı Kerim okumanın maksadı 17

Fıkıhsız ibadete ve tefekkürsüz kıraate

itibar edilmeyeceği 17

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) İn

Kur'an-ı Kerim'i okuyuş şekli 17

Kur'an-ı Kerim yavaş ve hızlı okumakla ilgili

hükümler 18

Aşırı süratli okumanın mekruh oluşu 19

Altıncı edep 19

Kur'an-ı Kerim 'i okurken ağlamak 19

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in

Kur'an-ı Kerim okurken ağladığı 19

Allah dostlarının Kur'an-ı Kerim'i nasıl

dinledikleri 19

Kur'an-ı Kerim okurken ağlayamayanın ne

yapması gerektiği 20

Rüyasında Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e Kur'an okuyan zata, Resulullah'ın hitabı 20

Kişinin zorla ağlamasının çaresi 21

Yedinci edep 21

Secde ayetini okuyan ve dinleyenin ne yapması

gerektiği 21

Tilâvet secdesinin mezhep imamlarına

göre hükmü 21

Tilâvet secdelerini içeren sureler 21

Tilâvet secdesinin nasıl yapılacağı 22

Tilâvet secdesinde okunacak dualar 22

14 secde yapanın her hayırlı muradına ereceği....22

14 secdenin yapılma şekli 22

Her üzücü hadisede yapılması gereken

önemli bir amel 23

Muradına ermek için hatim indiren bir kimsenin

gözetmesi gereken önemli bir husus 23

Secde ayetlerinin sıra ile okunuşu 23

Sekizinci edep 26

Okumaya başlamak ve bitirmeyle

ilgili hükümler 26

Kur'an-ı Kerim okumayı bitirdiğinde

okunacak dua 26

Okunan ayetlere göre yapılacak dua

ve zikirler 26

Secdede okunacak dua 27

Bazı sureleri bitiren kimsenin söylemesi

gereken dualar 28

Dokuzuncu edep 28

Namazın kabul olması için ne derece

sesli okunmak gerektiği 28

Gizli okumanın müstehap olduğu 29

Gizli zikrin fazileti 29

Çok sesli okuyarak birbirine eziyet etmemek gerektiği 30

Said İbn-i Müseyyeb (Radıyallahu Anh) in, Halife Ömer İbn-i Abdilazize yaptığı uyarı 30

Sesli okumanın müstehap oluşunun delilleri 31

Evde bulunan meleklerin ve cinlerin Kur'an-ı Kerim okuyanı dinlemeleri 31

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) İn Ebubekir (Radıyallahu Anh), Ömer (Radıyallahu Anh), ve B'ûâ(Radıyallahu Anh) a, değişik şekillerde okumalarının sırrım sorması 32

Gizli ve aşikâre okumanın niyetlere göre farklılığı 33

Niyetin çokluğuna göre sevapların artacağı 33

Kur'an'ı yüzünden okumanın fazileti 34

Hazreti Osman'ın iki mushaf eskittiği 34

Sahabe-i Kiramın, Kur'an-ı Kerim okumaya düşkünlükleri 34

İmam-ı Şafii'nin, fıkıh âlimlerine sözü 35

Onuncu edep 35

Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya teşvik 35

Güzel sesin fazileti 36

Allah-u Tealâ'nın, Kur'an-ı Kerim okuyan bir Peygamberi dinlemesi 36

Kur'an'ı teğanni ile okumanın manası 37

Resulullah (Salallahu Aleyhi ve Sellem) in, ümmetinde bulunduğu için Allah-u Tealâ'ya

hamd ettiği sahabe 38

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) İn Kur'an-1 Kerim'i güzel okuyan bir kimseye duası 38

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) İn sesinin çok güzel olduğu 38

Hazreti Peygamberde bulunan iki vasıf 39

Kur'an'ın ziynetinin ne olduğu 39

Sahabe-i Kiram'm bir araya

oplaştıklarında ne ile meşgul oldukları 39

Bir ayet dinlemek ve okumanın fazileti 40

Kur'an-ı Kerim'i gafil olarak okumanın

kınanması 41

Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve lanet okuduğu

kimseler 41

İnsanın bilmeden kendisine lanet etmesi 42

Fasık bir insanın ezberinde bulunan

Kur'an-ı Kerim'in durumu 42

Kötü hafız ve hocaların kıyametteki

durumu 43

Ahir zamanda Kur'an'ın, İslâm'ın ve

hocaların durumu 43

Kur'an-ı Kerim okurken konuşmanın kötülüğü ..44

Kötü âlimlerin şerrinden sakındırmak 44

Bu ümmetin hafızlarının münafıklığının

manası 45

Kur'an-ı Kerim'in yasaklarından sakınmanın

kötü hali 45

Kur'an-ı Kerim'in helâllerini haram görenlerin

durumu 46

Kulların, Allahtan gelen kitapları okumak ve düşünmekteki gevşeklikleri hususunda Tevrat kitabında Mevlâ'nın kullarına ihtarı 47

Bildiği bir ayeti unutanın günahı 48

Kur'an-ı Kerim'i kendi görüşüyle tefsir edenin feci akıbeti 48

Kur'an-ı Kerim hakkında ilimsiz yorum yapmanın felâketleri 49

Kur'an-ı Kerim'de bulunan muhkem ve müteşabih ayetlerle ilgili meseleler 50

Kur'an-ı Kerim'in tamamının muhkem tamamının da müteşabih ve bir kısmının muhkem

bir kısmının müteşabih olmalarının izahı 50

Muhkem ayetlere misaller 51

Muhkem ve müteşabihin farklı manaları 53

Müteşabih ayetlerden bu ümmetin ömrünü tesbit etmeye çalışan bir yahudinin sonunda hesabı karıştırması 54

Kalplerinde eğrilik olanların müteşabih ayetlerle uğraşması 55

muhkem ve müteşabih konusunda diğer bazı tarifler 55

Kur'an'da müteşabih ayetlerin bulunmasının hikmetleri 56

Şah Veliyyullahi Dehlevi hazretlerinin, müteşabih hakkındaki çok kıymetli açıklamaları 58

Mûteşabihlerin tevili hakkında önceki ve sonraki alimlerin farklı yorumları 59

Yahudi ve Hristiyanların, Allah'ın oğlu olduğu iddiasına düşmelerinin sebepleri 59

Hristiyanlıkta kabul edilen üç uknumun açıklaması 60

Hristiyanların, hangi iddialarıyla müşrik oldukları 60

Hristiyanlarda teslis akidesinin nasıl başladığı 60

Kur'an-ı Kerim'in müteşabihlerini kimlerin araştırdığı 61

Kalplerinde eğrilik olanlardan kimlerin kastedildiği 61

Haricîlerin kötü hallerini beyan eden bir hadis-i şerif 63

Bu ümmetin kaç fırkaya ayrılacağı 64

Kur'an-ı Kerim'in müteşabihlerini araştıranlardan sakınılması gerektiği 66

İlimde rasih olanlardan kimlerin kastedildiği 66

İlimde zirveye ulaşanların, Kur'an-ı Kerim hakkındaki son sözleri 66

İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) nın rasih âlimlerden olduğu 67

Rasih âlimlerin tarifi 67

Rasih âlimlerde aranılan dört vasıf 67

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) İn, rasih alimleri nasıl vasfettiği 68

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) İn, İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) ya duası 69

Müteşabihleri kimlerin bilebileceği 70

Aliyyül Havvas Hazretlerinin, Fatihadan çıkarttığı yüzbinlerce ilimler 70

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)) e İttiba'İn dördüncü derecesi 71

Rasih âlimlerin en açık alameti 71

Halis akıl sahiplerinin medhiyesi 72

İlmi kelam ehlinin yüceliği 73

İlimde derinleşmeden Kur'an-ı Kerim hakkında konuşmanın felaketi 73

Kur'an-ı Kerim hakkında mücadelenin insanı küfre kadar götüreceği 74

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in,

Kur'an-ı Kerim hakkında çekişen bir topluluğa

söyledikleri 75

Kur'an-ı Kerim'in yedi mevzu üzere indiği 76

Kur'an-ı Kerim'de bulunan başlıca yedi

şeye karşı vazifelerimiz 76

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in, Ümmeti üzere korktuğu üç haslet 77

İlim ehline değer vermemenin tehlikesi 77

Herkesin, Kur'an-ı Kerim'i okuyup kafasına göre yorumlaması 78

Kur'an-ı Kerim'i bilenlerle oturmanın lüzumu 79

Alimin ayak kaymasının tehlikesi 79

Kur'an-ı Kerim hakkında şüphe edilen bir konuyu, bilene havale etmek gerektiği 80

Kur'an-ı Kerim'in dört türlü tefsiri 81

Müteşabih ayetleri karıştıran Sabiğ isimli kimseye Hazreti Ömer'in yaptıkları 82

İtikadı bozuk olan kimselerden sakınmak gerektiği 82

Ehli bidattan kaçmanın lüzumu 83

İnkarcılarla oturanların ne hale düşecekleri 84

Müteşabih ayetleri karıştıranlarla ne şekilde mücadele edileceği 85

Kur'an-ı Kerim'de çelişki olmadığı 85

Kur'an-ı Kerim'i tedebbür etmenin manası 86

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in

doğruluğuna, Kur'an-ı Kerim'den çıkarılan üç deli 86

Kur'an-ı Kerim'de bulunmadığı bildirilen ihtilafın çeşitleri 87

Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri arasında varmış gibi görünen çelişkileri İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) nın nasıl hallettiği 90

Kıyamette insanların konuşup konuşamayacakları 92

Allah-u Tealâ'dan hiç birşeyin gizlenemeyeceği 93

Gök ile yerin hangisinin önce yaratıldığı 93

Allah-u Tealâ'nın sıfatlarının devamlılığı 94

Kur'an-ı Kerim'in ihtilaftan selametinin açıklanması hususunda ulemanın beyan ettiği üç görüş 94

Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucize olmasının izahı 95

Kur'an-ı Kerim'in manasının herkes tarafından anlaşılamayacağmı iddia eden rafizilere reddiyeler 96

Kur'an-ı Kerim'in kolay anlaşılabileceği 97

Kıyasın doğruluğunun delili 97

Kufan-ı Kerim'in ayetleri arasında, fesahat ve belagat yönünden farklılık gözetmenin ne derece doğru olacağı 97

Sureler ve ayetler arasındaki efdaliyetin ne şekilde yorumlanması gerektiği 98

İlimde rasih olanların ne yolla hidayete eriştikleri 100

Kalplerinde eğrilik olanların neden sapıttıkları 100

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) i çok kızdıran bir hadise 100

Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin birbirini tastik ettiği 101

Eski ümmetlerin helakinin en büyük sebebi 102

İlmî tartışmaların hükmü 103

Kur'an-ı Kerim'i iyice düşünmenin kazandıracakları 103

Hatime 105

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.