Dua ve Büyü Motifleri - Azize Uygun (T28797)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €49,04
İndirimli : €28,85  + KDV
KDV Dahil : €34,33
15
:

Dua ve Büyü Motifleri - Azize Uygun


Ürün Özellikleri :


  • Yaynevi : Eskiyeniyayınları
  • Yazar : Azize Uygun
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 426
  • Dil : Türkçe
  • Ebat : 13 X 21 cm
  • Ağırlık : 450 gr
  • Barkod : 9786055978938ÖNSÖZ

Büyü, tarihin bilinen bütün dönemlerinde her yerde ve her toplum düzeninde görülen, toplumsal ve kültürel bir olgu olmuştur. Ancak büyünün dua ile sık sık aynı düzlemde kullanılması ve pagan dinsel törenleriyle büyüsel törenler arasında fark olmayışı gibi nedenlerle dua ve büyü arasındaki sınırlar hep birbirine karışmış, bulanık kalmıştır.
Tarih öncesi dönemin ilk mağara resimlerinde görülen verimlilik ve av büyüsel ifadelerinin, yazının keşfiyle birlikte Eski Mezopotamya’da, Babil’de formüllere dökülmeye başlandığı görülür. Yazıdan sonra sayıların bulunmasıyla da formüller sayılarla güçlendirilir. Bunun yanında yakılan tütsülerle/kokularla inanılan tanrılar isteklere göre yönlendirilmeye, hatta istekleri yerine getirmeye zorlanır. Bu uygulamaların benzerlerini, günümüzde havas ilmiyle uğraşan kimselerin yazdığı, çoğu kez birbirinden alıntılanmış veya birbirinin benzeri olan büyü kitapları diyebileceğimiz ve dünyanın hemen her yerinde var olan bu tarz kitap¬larda görmekteyiz. Bu tür kitaplarda büyü formülleri arasına dua metninin, ayetin, esmanın veya dini kelime ve cümlelerin yerleştirilmesi ve özellikle Arap alfabesini bilmeyen ve bundan dolayı Kur’an’a saygı duyan insanlar tarafından sıklıkla okunması, kitaplardaki büyü formüllerinin gözardı edilerek Kur’an’a gösterilen hürmetin benzerinin bu kitaplara da gösterilmesine neden olmuş hatta azıları tarafından bu kitaplara abdestsiz dokunulmayacağına inanılmıştır.
İçerisinde açık bir şekilde büyü formülleri olduğu görülen bu kitapların özellikle “havas ve gizli ilimler” kitapları adı altında sunularak halk arasında rağbet görmesi ve bu kitapların, çoğu insanlar tarafından normal dua kitapları olarak görülmesi, hatta bazıları tarafından günlük olarak okunması ve bu alanda bilimsel
çalışmaların bulunmaması gibi sebepler bizi bu tür bir çalışmayı yapmaya zorlamıştır. Fakat havâs alanında yazılmış yüzlerce kitabın varlığı dikkate alındığı zaman, konumuzun sınırlandırılmasının gereği ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı özellikle günümüzde bu alana ilgi duyanlar arasında meşhur olan Seyyid Süleyman el-Hüseynî’nin Kenzü’l-Havâs ve Keyfiyet-i Celb ve Teshir isimli kitabını araştırmayı uygun bulduk. Kenzü’l-Havâs kitabının çoğu büyü formüllerine açık örnek teşkil etmesi, neredeyse tamamı büyü formüllerinden oluşan, dini ve büyüsel unsurların içiçe girdiği örneklerin kitapta fazlaca yer alması bu kitabın tercihinde etkili olan sebepler arasındadır. Örnekleri analiz ederken okuyucunun orijinal arapça metni görebilmesi için, ayetlerde dahil olmak üzere mevcut hataları düzeltmeden ele aldık.
Giriş ve iki bölümden oluşan çalışmamızın Giriş bölümünde çalışmanın önemine, amacına, araştırmada takip ettiğimiz yönteme ve çalışmanın kapsamına kısaca değinerek, Kenzü’l-Havâs kitabı ve müellifi olan Seyyid Süleyman el-Hüseynî hakkında ge¬nel bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Giriş bölümünde II. Bölüm’ün bilimsel alt yapısını oluşturmayı amaçladığımız için “Büyü” ve “Dua” arasındaki farkları ortaya koymaya ve kitapta büyüsel işlemlerde kullanılan unsurlar ve nesneler hakkında genel bilgiler vermeye çalıştık. Bu bölüm II. Bölümdeki örneklerin tahlili açısından bir temel niteliği taşıdığı için özellikle uzun tutulmuştur.
I. Bölüm’de Giriş kısmındaki büyüsel işlemler ve unsurlardan farklı bir özelliğe sahip olan vefkleri ve yazıları “Büyüsel Araçlar” başlığı altında ele aldık. Vefklerin yazının, harflerin ve sayıların büyüsel örneklerde kullanımına, taşınmasına yer vererek II. Bölüme geçişi kolaylaştırmaya çalıştık.
Çalışmamızın II. Bölüm’ünde ise Kenzü’l-Havâs’ta bulunan az sayıdaki normal dua örnekleri ile kitabın büyük bir kısmını oluşturan büyüsel dua ve örneklerinin birbirinden ayırt edilmesine, duaların içerisine karışmış büyüsel unsurların tespit ve analizine yer vererek, tarihi kaynaklarına ulaşmaya çalıştık. Çalışmamızın amacına ulaşabilmesi için Kenzü’l-Havâs’taki büyü örneklerinin
yanında, Kur’an ve hadislerdeki dua örneklerine, Peygamberlerin ve din büyüklerinin yaptığı dua örneklerine yer vererek arasındaki farklılıkların ortaya konulmasına çalıştık. Bu tür örneklerin kitapta fazlaca yer alması ve çalışmanın hacmi açısından sıkıntı oluşturacağı düşüncesiyle örnekleri sınırlandırmaya, örnekler ara¬sında çeşitliliği sergilemeye, dikkat çekici örnekleri seçerek konu¬ya açıklık kazandırmaya ve tekrarlardan kaçınmaya çalıştık.
Böyle bir çalışmayı hazırlamaya beni teşvik eden ve hazırlanması sırasında fikirleri ve bakış açılarıyla bana yol gösteren Prof. Dr. Ekrem SARIKÇIOĞLU’na ve kütüphanesini bana açan, karşılaştığım sorunların çözümünde bana ışık tutan, desteğini esirgemeyen hocam Prof. Dr. Nasuh GÜNAY’a, özellikle aileme ve sevdiklerime teşekkür ederim.
Azize UYGUN lsparta-2020


İÇİNDEKİLER


ŞEKİLLER TABLOSU 9
ÖN SÖZ 11
GİRİŞ 15
A.KİTABIN MÜELLİFİ SEYYİD SÜLEYMAN EL-HÜSEYNÎ 15
B.KENZ’ÜL-HAVÂS 15
C.EL-HÜSEYNİ’YE İSNAD EDİLEN KİTAPLAR 20
D.BENZER BAZI ÇALIŞMALAR 24
E.BATI’DAKİ BÜYÜSEL ÇALIŞMALAR 29
F.DUA 35
1.Duanın Zamanları 37
2.Duanın Usûl ve Adabı 3 8
G.BÜYÜ 40
1.Çoktanrılı Dinlerde Büyü Tasavvurları 42
2.Batı’da Büyü ve Büyü Tasavvurları 47
3.İslâm Ülkelerinde Büyü Tasavvurları 48
4.Büyü Çeşitleri 49
5.Dua ve Büyü Ayrımı 53
6.Büyüde Kullanılan Nesneler ve Unsurlar 57
6.1.Astroloji 57
6.1.1.Burçlara Yüklenen Tanrısal Özellikler 60
6.1.2.Yıldızlann Uğurlu ve Uğursuz Vakideri 69
6.2.Harfler ve Sayılar Bilimi 75
6.2.1.Ebced 78
6.3.Bitkiler 82
6.4.Tütsüler 85
6.5.Kimyevî Maddeler 87
6.6.Renkler 89
6.7.Diğer Malzemeler 91
BİRİNCİ BÖLÜM
KENZÜ’L-HAVÂS’TA GEÇEN BÜYÜSEL ARAÇLAR 93
A.VEFKLER VE KULLANIM ŞEKİLLERİ 93
1.Vefklerde Ebced Hesabının Kullanılması 95
2.Vefklerin Yapılış Usûlleri 97
2.1.Vefklerde Bast Usûlü 101
2.2.Vefklerde İstintak (Konuşturmak) Usûlü 101
2.3.Vefklerde Mecz Etme (Karıştırma) Usûlü 101
2.4.Vefklerde Teksir Usûlü 102
3.Vefklerin Çeşitleri 102
4.Vefklerde Ulvî ve Süfli Müvekkiller 106
4.1.Ulvî ve Süfli Müvekkillerin İsimlerinin Çıkarılma Usûlü 110
B.YAZININ GÜCÜ VE KULLANIM ŞEKİLLERİ 120
1.Harflerin Gücü ve Kısımları 120
2.Harflerin Kullanım Usûlleri 126
3.Ses Tekrarı ve Sembollerin Kullanımı 128
4.Kutsal Yazılar ve Kutsal İsimlerin Kullanılması 135
4.1.Kutsal İsimler 137
C.BÜYÜ DİLİ 139
D.TAŞINMALARI (MUSKA) 141
İKİNCİ BÖLÜM
KENZÜ’L-HAVÂS’TA GEÇEN BÜYÜ VE DUALAR 147
A.CİNLERİN KULLANILMASI VE CİNLERE YALVARMA 148
1.Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar 151
2.Kullanılan Malzemeler ve Kullanma Şekilleri 160
3.Melek, Ruh, Hüddâm, Cin Davetleri Örnekleri 164
3.1.Davet Edilenlerin Melek Olduğunu Söyleyen Örnekler 165
3.2.Davet Edilenlerin Ulvî Şahıs, Ruhani, Nurani Varlık Olduğunu
Söyleyen Örnekler 170
3.3.Davet Edilenlerin Cin, Cinlerin Reisi, Hâdim/Hüddâm Olduğunu
Söyleyen Örnekler 173
4.Cinlerin Kullanılması İle İlgili Örnekler 186
4.1.Cinlerin Kötü Amaçlı Olarak Kullanılması 186
4.1.1.Öldürme Amacıyla Verilen Örnekler 187
4.1.2.Cinleri Yakmak ve Kovmak İçin Örnekler 191
4.2.Cinlerin İyi Amaçlı Olarak Kullanılması 194
4.2.1.Hastalıklardan İyileştirme Örnekleri 194
4.2.2.Hüddâm Edinme ve Faydalanmaya Yönelik Örnekler 202
4.2.3.Kâğıdı, Altın ve Gümüşe; Suyu, Yağa Döndürme Örneği 208
4.2.4.Cinden Altın Kazanma Örneği 210
4.2.5.Giden Bir Kimsenin Geri Döndürülmesi Örneği 214
B.AYETLERİN KULLANILMASI 217
1.Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar 219
2.Malzemeler ve Kullanılma Şekilleri 220
2.1.Ayetlerin Kötü Amaçlı Olarak Kullanılması 221
2.1.1.Helak Etme İçin Örnekler 221
2.1.2.Hasta Etme İçin Örnekler 233
2.1.3.Dil, Uyku, İdrar ve Erkekliği Bağlama İçin Örnekler— 234
2.1.4.Ticareti Bozma İçin Örnekler 241
2.1.5.Bahçe, Bostanın Harabı ve Meyvelerin Dökülmesi İçin Ömekler242
2.1.6.İnsanları Birbirinden Ayırma İçin Örnekler 244
2.2.Ayetlerin İyi Amaçlı Olarak Kullanılması 246
2.2.1.Hastalıklara Şifa İçin Örnekler 247
2.2.2.İnsanların Sevgisini Kazanma ve Âşık Etme İçin Örnekler 252
2.2.3.Karı-Koca Arasını Bulma İçin Örnekler 261
2.2.4.Kısmet Açma İçin Örnekler 265
2.2.5.Kolay Doğum İçin Örnekler 266
2.2.6.Koruma İçin Örnekler 269
2.2.7.Hırsızı Bulma İçin Örnekler 273
2.2.8.Bolluk İçin Örnekler 278
2.2.9.Görünmezlik İçin Örnekler 279
C.ESMÂÜ’L-HÜSNÂ’NIN KULLANILMASI 280
1.Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar 284
1.1.Esmaların Kötü Amaçlı Olarak Kullanılması 286
1.1.1.Düşmanı Kahretme ve Bir Evin Yıkılması için Örnekler 286
1.1.2.Hasta Etme İçin Örnekler 290
1.1.3.Sıkıntıya Uğratma İçin Örnekler 291
1.2.Esmaların İyi Amaçlı Olarak Kullanılması 292
1.2.1.Hastalıklara Şifa İçin Örnekler 292
1.2.2.İnsanların Sevgisini Kazanma ve Âşık Etme İçin Örnekler 294
1.2.3.Hamile Kadını ve Bebeğini Koruma Amaçlı Olanlar 300
1.2.4.Silaha Karşı Durma İçin Örnekler 301
1.2.5.İstenilen Muradı Gerçekleştirme İçin Örnekler 303
D.VEFKLERİN KULLANILMASI 308
1.Vefklerin Hazırlanmasında Gerekli Şartlar 309
2.Vefkleri Hazırlama Usûlleri 315
2.1.Bast Usûlüyle Hazırlananlar 315
2.2.İstintak (Konuşturma) Usûlüyle Hazırlananlar: 317
2.3.Mecz Etme (Karıştırma) Usûlüyle Hazırlananlar: 319
2.4.Teksir Usûlüyle Hazırlananlar: 320
3.Vefklerin Kullanılmasıyla İlgili Örnekler 325
3.1.Vefklerin Kötü Amaçlı Olarak Kullanılması 325
3.1.1.Zâlimin Cezalandırılması ve Bir Evin Yıkılması İçin örnekler 325
3.1.2.Dil Bağlama İçin Örnekler 329
3.2.Vefklerin İyi Amaçlı Olarak Kullanılması 331
3.2.1.Hastalıklara Şifa İçin Örnekler 331
3.2.2.İnsanların Sevgisini, Saygısını Kazanma ve Âşık Etme İçin Örnekler 336
3.2.3.Bağlı Olanı Çözme İçin Örnekler 340
3.2.4.Ticaretin Artması İçin Örnekler 341
3.2.5.Silaha Karşı Durma İçin Örnekler 343
3.2.6.Nazara Karşı Durma İçin Örnekler 344
E.VİRD, HİZB VE KASİDELERİN KULLANILMASI 345
1.Virdlerin Kullanılması 345
1.1.Dikkat edilmesi Gereken Şartlar 347
2.Hizblerin Kullanılması 356
2.1.Hizblerin Okuma Şartları 357
2.2.Hizblerin Kullanılması ile İlgili Örnekler 357
3.Kasidelerin Kullanılması 359
3.1.Kasidelerin Kullanılmasıyla İlgili Örnekler 360
F.KALAN UYGULAMALARDAN BAZI ÖRNEKLER 363
1.Kötü Amaçlı Olarak Kullanılanlar 363
1.1.Helak Etme ve Bir Evin Yıkılması İçin Örnekler 363
1.2.Hasta Etme İçin Örnekler 366
1.3.Hüzün Verme İçin Örnekler 368
1.4.Dil Bağlama İçin Örnekler 369
1.5.Bir Kimseyi Kovma İçin Örnekler 370
2.İyi Amaçlı Olarak Kullanılanlar 371
2.1.Hastalıklara Şifa İçin Örnekler 371
2.2.Karı-Koca Arasını Bulma İçin Örnekler 375
2.3.Kısmet Açma İçin Örnekler 376
2.4.Kolay Doğum ve Çocuğu Olmayanlar İçin Örnekler 382
2.5.Hırsızı Bulma İçin Örnekler 384
2.6.Define Bulma İçin Örnekler 386
2.7.Hapisten Kurtarma İçin Örnekler 387
2.8.Bir Kimseyi Geri Döndürme İçin Örnekler 387
G.NORMAL DUA ÖRNEKLERİ 388
1.Sıkıntı Zamanlarında Okunacak Dualar 389
2.Hacet ve Dilek İçin Okunacak Dualar 390
3.Belâ ve Felaketleri Defetmek İçin Okunacak Dualar 390
4.Rızkın Genişlemesi ve Fakirliğin Giderilmesi İçin Okunacak Dualar — 391
5.Hastalıklara Şifa Amacıyla Okunacak Dualar 393
6.Nazara Karşı Okunacak Dualar 394
7.Kolay Doğum ve Hamile Kadın İçin Okunacak Dualar 394
8.Bir Zâlimden ve Devlet Büyüğünden Korunma Amacıyla OkunacakDualar 395
9.Yağmur Yağması İçin Okunacak Dua 396
10.Peygamberlerin Yaptığı Dualar 396
11.Kenzü’l-Havâs’ta Bulunan Normal Dua Örnekleri 397
SONUÇ 399
KAYNAKÇA 405
DİZİN 421
ŞEKİLLER TABLOSU
Şekil 1: Anasır-ı Erbaa’ya Göre Harf ve Burçların Dağılımı 122
Şekil 2: Fenike Alfabesi 131
Şekil 3: el-Müntakim Esmâsının Vefki 192
Şekil 4: el-Âhir Esmâsının Arapça ve Türkçe Vefki 287
Şekil 5: el-Evvel Esmasının Arapça ve Türkçe Vefki 287
Şekil 6: Cebbâr İsminin Vefki 289
Şekil 7: el-Kâbıd İsminin Vefki 291
Şekil 8: el-Vedûd İsminin Vefki 298
Şekil 9: el-Melik İsminin Vefki 300
Şekil 10: Zülcelâli ve’l-İkram Vefki 302
Şekil 11: Buduh Vefki 315
Şekil 12: el-Hâdi İsminin Vefki 317
Şekil 13: Akıl Hastalığının Tedavisi İçin Hazırlanmış Vefk 317
Şekil 14: Mübdi’ ve Muîd İsimlerinin Vefki 319
Şekil 15: Teksir Usûlüyle Hazırlanmış Bir Örnek 320
Şekil 16: İtibar Kazanmak İçin Teksir Usûlüyle Hazırlanmış Bir Vefk-320
Şekil 17: el-Vâhidu’l Ahad İsminin Vefki 321
Şekil 18: Hurûf-u Suflîye-i Zulmâniye Harflerinden Hazırlanmış Bir Vefk 322
Şekil 19: Ayete’l-Kürsî'yle Hazırlanmış Bir Vefk 323
Şekil 20: Teksir Usûlüyle Hazırlanmış Bir Örnek 323
Şekil 21: Ağrı ve Şişlik Tedavisi İçin Hazırlanmış Bir Vefk. 324
Şekil 22: Kâdir ve Muktedir İsimlerinin Vefki 326
Şekil 23: Kahhâr İsminin Vefki 327
Şekil 24: el-Kâbıd Esmasının Vefki 328
Şekil 25: Mâlikü’l-Mülk ve Zü’l-Celâli ve’l-tkram İsminin Vefki 329
Şekil 26: Nas Sûresi Vefki 330
Şekil 27: Çiçek Hastalığı İçin Hazırlanmış Vefk 331
Şekil 28: Selâm İsminin Vefki 332
Şekil 29: Sara ve Akıl Hastalığı İçin Hazırlanmış Bir Vefk 333
Şekil 30: Hâfız İsminin Vefki 334
Şekil 31: Nâfi’ İsminin Vefki 335
Şekil 32: Sevgi Kazanma İçin Hazırlanan Bir Vefk 336
Şekil 33: er-Raûf İsminin Vefki 337
Şekil 34: el-Melik İsminin Vefki 338
Şekil 35: el-Muahhir Esmâsının Vefki 339
Şekil 36: el-Mukaddim Esmâsının Vefki 339

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.