Duru Sözler (Muhtasar Şafi İlmihali) -1440 (001785)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €18,43
İndirimli : €10,84  + KDV
KDV Dahil : €12,90
Test2
15
:

DURU SÖZLER (MUHTASAR ŞAFİ İLMİHALİ)

 • Boyut:16.50x23.50
 • Sayfa Sayısı:188
 • Basım Yeri:İstanbul
 • Baskı:1
 • Basım Tarihi:2015-04
 • Kapak Türü:Ciltsiz
 • Kağıt Türü:2. Hamur
 • Dili:Türkçe

 • الله الؤخس الرحم
 • MUKADDİME
 • Kitabıma bereket için Rahmân ve Rahim olan Allâh'ın adını anarak başlıyorum.
 • آلخفن للهزبالفاقجيئ (ElhamdulillâhiRabbilâlemîn): ve Acirc;lemlerin (yoktan var edilen her şeyin) Rabb'i, yani mâliki olan, hayatla mevsuf olan, ebedi olup sonu olmayan, hiçbir şeye İhtiyacı olmayan ve âlemde olup biten her şey (bütün yaratılmışların fiilleri, sözleri ve hâlleri) o'nun dilemesiyle olan Allah’a hamd olsun.
 • Salât ve selâm Peygamber Efendimiz Muhammed'in, onun güzel, pak olan sahabelerinin ve Ali’nin üzerine olsun. (Allah onların şânını artırsın, yüceltsin.)
 • Bu, muhtasar bir kitaptır. Muhtasar ise az söz ile çok mâna İfade eden demektir. Bu kitap her mükellefin bilmek zorunda olduğu İtikâdî hususların, tahâret, hac, namaz, zekât, orucu da İçeren fikhi meselelerin çoğunu, ayrıca az da olsa belirli muamelelerin hükümlerini (kiralama, kırâd()), rehin verme gibi), fâizin hükmünü ve haram olan bazı alışverişlerin beyânını kapsamaktadır.
 • DURU SÖZLER (MUHTASAR ŞAFİ İLMİHALİ)
 • Kitabımızda yer alan konular Şâfiî mezhebine göre açıklanmıştır.
 • Şâfiî mezhebinin imâmı ise, Kureyş kabilesinden olan ve Muttalib'in neslinden gelen, hicri 150 yılında doğup, hicri 204 yılında vefât eden miictehid, âlim Muhammed bin İdrîs Eş-Şâfildir.
 • Abdullâh El-Herarî El-Habeşî Hoca Efendi; âlim, celil, araştırmacıların rehberi, ilmiyle amel edenlerin önderi, İmâm, muhaddis, taki, zâhid, fazilet sâhibi, âbid, gece gündüz ibâdetle meşgul olan, güzel huylarm sahibi EbûAbdurrahmânAbdullâh bin Muhammed bin Yûsuf bin Abdullâh bin Câmi' Eş-Şeybî(ı) El-Abderî(2) El-Kuraşî(٦) El-Herarî(4) El Habeşi'dir.
 • İZLEDİĞİ YOL VE KİŞİLİĞİ
 • DURU SÖZLER (MUHTASAR ŞAFİ İLMİHALİ)
 • Abdullâh El-Herarî Hoca Efendi takvâlı, mütevâzı, âbid, Allâh'ı çokça zikreden, zikir ve ilimle meşgul olan, zâhid, temiz kalpli, fakir ve miskinlere şefkatli, çokça iyilik yapan, nerdeyse hiçbir vaktini okuma, zikir, öğretim, nasihat veya İrşadsız geçirdiği görülmeyen, Rabb'ini tanıyan, kitap ve SUnnet'e tutunan, güçlü ve net delil sâhibi, hikmetle davranan, dine karşı gelenlerin kö- tüliiklerine engel olmada güçlü, iyiliği öğretmede himmetli olan; Allâh yolunda yürürken, kendisini sevmeyenlerin kötülemelerine aldırmayan büyük bir zât idi.
 • Bid'at ve dalâlet ehli kendisinden korkmuş, kendisine haset etmiş ve insanları ondan uzaklaştırmak İçin onun hakkında yalanlar ve iftiralar uydurmuşlardır. Ancak Allâh inananları korur.
 • İLMİ YOLCULUKLARI
 • Bulunduğu belde ve Çevresindeki âlimlerle yetinmeyip, ilmi ehlinden almak İçin Etiyopya'nın ؟evresindeki bölgeleri de gezmiştir. Bu yolculuklarda zorluk ve meşakkatlerle karşılaşmıştır. Kendisi bunlara aldırmadan, nerede bir ilim ehli var ise, ona ulaş- mak İçin yola koyulmuştur. Bu, Selef-i Salih’in âdetidir. Zekâ ve hâfızasının güçlü olması, Şâfiî Fıkhı ve Usulünde derin bir bilgiye sahip olmasına yardımcı olmuştur. Bu meziyeti. Maliki, Hanbeli ve Hanefi Fıkhı İ؟in de geçerlidir. Daha sonra kendisini Hadis ilmi'ne (Hadisleri rivâyet etme ve anlamaya) vermiş ve Kutub-u Sitte ve başka eserleri senetleri ile birlikte ezberlemiştir.
 • Henüz on sekiz yaşına ulaşmadan, kendisine fetvâ vermede ve Hadis rivâyet etmede İcâzet verilmiştir, ilimde o kadar ilerlemiştir ki, artık parmakla gösterilen birisi olmuştur, insanlar Etiyopya ve Somali civarlarından onun bulunduğu yere gelip, âdeta oranm müftüsüymüşçesine ondan faydalanıyorlardı.
 • Daha sonra yaklaşık olarak H.1369 (1949) yıllarında Mekke-i Mukerreme'ye göç etti. Alevi El-Maliki, Emin El-Kutubî, Muhammed Yâsîn El-Fedânî ve Şeyh Hasan Meşşât Hoca Efendiler gibi, o bölgenin bazı âlimleriyle tanıştı ve aralarında sağlam bir dostluk bağı oluştu. Ayrıca Muhammed El-Arabi Et-Tebbân Hoca Efendi'nin derslerinde bulunmuş, Abdulgafûr El-Abbâsî El-Medeni El-Nakşebendi Hoca Efendi ile tanışıp ondan da Nakşebendi tarikatını almıştır.
 • Daha sonra Medîne-İ Münevvere ‘ye göç edip ileride kendisinden İcazet alacağı Muhaddis Muhammed Ali ve Acirc;zam Es-Sıddiki El-Bekri El-Hindî El-Medenî El-Hanefi Hoca Efendi gibi bölgenin bazı alimleriyle tanışmıştır. Muhaddis AbdulkâdirŞelebî Hoca Efendi'nin öğrencisi olan Muhaddis İbrâhîm El-Hutni Hoca Efendi ile bir araya gelmiştir ve aralarında sevgi ve dostluk bağı oluşmuştur. Arif Hikmet ve Mahmudiye kütüphanelerinde devamlı bulunup orada bulunan yazma eserlerden istifâde etmiştir.
 • Medine de bir süre daha kaldıktan sonra yaklaşık olarak H. I370'de (1950) Kudüs'e gitmiştir. Oradan da Dimeşk şehrine yönelmiştir. Şehrin insanları, özellikle Muhaddisleri olan BedruddinEl-Hasanî Hoca Efendi'nin vefâtından sonraki bu dönemde, onu sevinçle karşılayıp benimsemişlerdir. Daha sonra Kaymeriyye mahallesindeki Katat Camii'ne yerleşmiş ve oradan namı daha da yayılmıştır. Şam bölgesinin âlimleri ve talebeleri ona sık sık gelmeye başlamışlardır. Bu sırada onunla tanışan bir çok âlim kendisinden faydalanmış, onu övmüş, üstünlüğüne şâhit olmuş ve âlimliğini teyit etmiştir. Şam bölgesinde "Bedruddin El-Haseni Hoca Efendi'nin Halîfesi" ve "Şam
 • eserleri
 • İnsanların akidesini düzeltmek, inkârcılar ile savaşmak, bid'at ehlinin fitnelerini kaldırmakla meşgul olması. Hoca Efendi'yi kitap telif etmeye çokça vakit ayırmaktan alıkoymuştur. Buna rağmen ortaya koyduğu çok sayıda kıymetli eserleri vardır.
 • Bunlardan bazıları dallarına göre şunlardır:
 • Tecvidilmi:
 1. Ed-Dur En-Nadid Fî Ahkâm Et-Tecvid
 • Tecvid ilmi:
 1. Nasihatu'tTullâb (Akâid hakkında bir şiir)
 2. Es-Sırâtu'1 Müstakim Fi'tTevhid
 3. Ed-Delîlu'1 Kavim Alâ Es-Sırâtu'1 Müstakim
 4. El-Metâüb El-Vefiyye Şerh El-Akideti'n-Nesefiyye (NesefiAkidesi'nin Şerhi)
 5. İzhâr El- ve Acirc;kîdeh Es-Sünniyyeh Şerh El-Akide Et-Tahâviyye (TahaviAkidesi'nin Şerhi)
 6. Eş-Şerhul Kavim Fi Helli El Fâz Es-Sırâti'1 Müstakim
 7. Sarîhu'1 BeyânFi'r Reddi Alâ Men Hâlefe El Kur'ân
 • 9٠El-Makâlâtu'sSunniyye Fi Keşfi DalâlâtiAhmedİbn-i Tey- miye
 1. Şerh Es-Sıfât Es-SelâseAşera El-VâcibeLillâh
 2. El-Akide El-Munciye
 3. Et-Tehzir Eş-Şer-i El-Vâcib
 4. Risâle fî ButlânDea'veEvveliyet En-Nûr El-Muhammediyy
 5. RisâletunFi'rRaddiAJâKavlil- Bea'diInne'rRasûleYea'lemuKulleŞey'inYealemuhullâh
 6. El-ĞâratulJmâniyye Fî RaddiMefâsid Et-Tehrîriyye
 7. Ed-Durratu'lBehiyye Fî Helli Elfâzi'1 Akîdeti'tTahâviyye (TahâvîAkîdesi'nin Şerhi)
 8. Safvetu'l Kelâm Fî Sifetil Kelâm
 9. Risâletun Fî TenezzuhiKelâmillâhi Ani'1 Harfi ve'sSavt-İ VelLugah
 10. Et-Teâvun-u Ale'nNehy-İ Ani'1 Munker
 11. Kavâid-U Muhimmeh (Ridde ile ilgili)
 • Hadîs ilmi:
 • DURU SÖZLER (MUHTASAR ŞAFİ İLMİHALİ)
 1. Şerh Elhyet Es-Suyûtî Fî Mustalah El-Hadîs
 2. El-Teakkub El-HasîsAlâ Men Taane Fî Mâ Sahha MinelHadîs
 3. Nusrat-u Et-Teakkub El-HasîsAlâ Men Taane Fî Mâ Sahha Mine'1 Hadîs
 4. Er-Ravâîh Ez-Zekiyye Fî Mevlid-i Hayri'lBeriyye (Mevlid-i Şerîf)
 5. Şerh El-Beykûniyye Fi'1 Mustalah
 6. Risâletu'n Fî HeddilHâhz
 7. Cuz'un Fî EhâdîseNessal Huffâz-11AlâSihhetihâ ve Husnihâ
 8. Esânîdu'lKutubis-Seb'a Fil Hadîs-İ E ve sect;-Şerîf
 9. El-Erbeûn El-Herariyye (kırk farklı Hadîskitâbmdan alman kırk Hadîs ve açıklamaları)
 • Fıkıh ilmi:
 1. Muhtasar-u Abdillâh El-Herari El-KâfiluBi-İlmEd-DînEd- Darûrî
 2. Bugyetu'tTâlibLimea'rifeti El-IlmEd-Dînî El-Vâcib
 3. Şerh Elfiyyet Ez-Zubed
 4. Şerh MetnEbîŞUcâ'
 5. Şerh MetnEl-A ve sect;mâviyye (Mâlikî Mezhebi Fıkıh kitabi)
 6. Şerh Et-Tenbih
 7. Şerh Menhec Et-Tullâb
 8. Şerh KitâbSullemu't Tevfik ilâ MehebbetillâhiAle't Tahkik
 9. Muhtasar-u Abdillâh El-Herari El-KâfiluBi-İlmEd-DînEd- Darûrî (Maliki Mezhebi'ne göre ilmihâl)
 10. Muhtasar-u Abdillâh El-Herari El-KâfiluBi-İlmEd-DînEd- Darûrî (Hanefi Mezhebi'ne göre ilmihâl)
 • Arapça Dili:
 1. Şerh MutemmimetHAcurUmiyyeFi'nNahu
 2. Şerh ManzUmeti'sSebbân Fil Arud
 • İÇİNDEKİLER
 • MÜELLİFİN ÖZGEÇMİŞİ ve hellip; ve hellip; ve hellip; 5
 • MUKADDİME ve hellip; ve hellip; ve hellip; ve hellip; 20
 • ZARÛRÎİTİK ve Acirc;D ve hellip; ve hellip; ve hellip; 23
 • KELİME-İ ÇEH ve Acirc;DET'ÎN BİRİNCİ KISMININ AÇIKLAMASI .....24
 • ALL ve Acirc;HTN 13 SIFATI 31
 • KELİME-İ ŞEH ve Acirc;DETİN İKİNCİ KISMININ AÇIKLAMASI ...... 33
 • PEYGAMBERİMİZİN BİLDİRDİKLERİNE ÎM ve Acirc;N 34
 • KABİR AZ ve Acirc;BI 34
 • KABRİN NİMETLERİ 34
 • MÜNKER ve NEKİR MELEKLERİNİN SORGUSU 34
 • BA'S (DİRİLİŞ) 34
 • HAŞR35
 • KIY ve Acirc;MET GÜNÜ 35
 • SEVAP 35
 • AZ ve Acirc;B 35
 • MİZAN 35
 • CEHENNEM 35
 • SIR ve Acirc;T 36
 • HAVUZ 36
 • ŞEF ve Acirc;AT 36
 • CENNET 36
 • AHİRETTEALL ve Acirc;HTNKEYFİYYETSİZ,MEK ve Acirc;NSIZVEMES ve Acirc;FESİZ
 • OLARAK GÖZLE GÖRÜLMESİ 36
 • MÜ'MİNLERİN CENNET'TE ve K ve Acirc;FİRLERİN CEHENNEM'DE
 • EBEDÎOLARAK KALMALARI 37
 • MELEKLERE ÎM ve Acirc;N 37
 • PEYGAMBERLERE ÎM ve Acirc;N 37
 • ALL ve Acirc;H'IN KİTAPLARINA ÎM ve Acirc;N 37
 • KADERE İM ve Acirc;N 37
 • SIDK 38
 • EM ve Acirc;NET 38
 • FETANET 38
 • PEYGAMBERLER İÇİN ŞUNLAR İMK ve Acirc;NSIZDIR ............... 38
 • RIDDE 41
 • KÜFRÜN KISIMLARI 44
 • İTİK ve Acirc;DÎKÜFRE ÖRNEKLER 44
 • FİİLÎ KÜFRE ÖRNEKLER 48
 • LAFZÎ (SÖZLÜ) KÜFRE ÖRNEKLER 48
 • RİDDEYE DÜŞENİN ÜZERİNE FARZ OLAN ŞEYLER 53
 • RİDDEYE DÜŞENLE İLGİLİ BAZI HÜKÜMLER 55
 • FARZLAR VE HAR ve Acirc;MLAR 57
 • TAH ve Acirc;RET VE NAMAZ 59
 • BEŞVAKİT NAMAZ VE NAMAZ İLE İLGİLİKONULAR 59
 • NAMAZIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 60
 • ERKEK VE KIZ ÇOCUKLARIN VELİLERİNE FARZ OLAN 63
 • ABDESTİN FARZLARI 65
 • MESTİN ŞARTLARI 67
 • ABDESTİBOZAN H ve Acirc;LLER 68
 • İSTİNC ve Acirc;YI (AVRETİNEC ve Acirc;SETTEN TEMİZLEMEYİ)GEREKTİREN
 • H ve Acirc;LLER VE FARZLARI 70
 • NEC ve Acirc;SETİ SİLMEK KULLANILACAK ŞEYLERDE ARANILACAK
 • ÖZELLİKLER 70
 • DURU SÖZLER (MUHTASAR ŞAFİ İLMİHALİ)
 • GUSLÜGEREKTİREN H ve Acirc;LLER VE GUSLÜN FARZLARI 72
 • GUSLÜN FARZLARI 73
 • TAH ve Acirc;RET (ABDEST, GUSÜL) VE TEYEMMÜMÜN HÜKÜMLERİ 74
 • TEYEMMÜMÜN FARZLARI 76
 • ABDESTSİZ, CÜNÜP, HAYIZLI VE NİFASLI OLANA HAR ve Acirc;M
 • OLAN ŞEYLER 78
 • NECASETTEN TEMİZLENMENİN VE ONU GİDERMENİNŞEKLİ80
 • NAMAZIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI 82
 • NAMAZI BOZAN ŞEYLER 84
 • NAMAZDAN SEV ve Acirc;P ALINABİLMESİNİN ŞARTLARI. 86
 • NAMAZIN FARZLARI 87
 • CEM ve Acirc;AT VE CUM ve Acirc; NAMAZI 93
 • CUM ve Acirc; NAMAZININ GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI94
 • İKİ HUTBE 95
 • İM ve Acirc;MA UYMANIN (ME'MÛM OLMANIN) ŞARTLARI 97
 • ÖLÜNÜN TEÇHÎZİVE CEN ve Acirc;ZE NAMAZI 101
 • ÖLÜNÜN YIKANMASI (GASL) 102
 • ÖLÜNÜN KEFENLENMESİ 102
 • CEN ve Acirc;ZE NAMAZININ ŞARTLARI 103
 • ÖLÜNÜN DEFNEDİLMESİ 104
 • ZEK ve Acirc;T 106
 • MAL (MÜLK) ZEK ve Acirc;TI 106
 • HAYVANLARDA ZEK ve Acirc;T NİS ve Acirc;BI 107
 • HAYVANLARDA ZEK ve Acirc;T MİKT ve Acirc;RI 108
 • EKİNLERDE ZEK ve Acirc;T NİS ve Acirc;BI 109
 • EKİNLERDE ZEK ve Acirc;T MİKT ve Acirc;RI 110
 • ALTIN VE GÜMÜŞÜN ZEK ve Acirc;T NİS ve Acirc;BI 111
 • ALTIN VE GÜMÜŞÜN ZEK ve Acirc;T MİKT ve Acirc;RI 111
 • M ve Acirc;DEN VE HAZÎNENİN ZEK ve Acirc;T MİKT ve Acirc;RI 112
 • TİC ve Acirc;RET MALININ ZEK ve Acirc;T NİS ve Acirc;BI 112
 • TİC ve Acirc;RET MALININ ZEK ve Acirc;T MİKT ve Acirc;RI 112
 • FİTRE ZEK ve Acirc;TI 113
 • ZEK ve Acirc;T KİMLERE VERİLİR? 114
 • ORUÇ 117
 • ORUÇ VE ORUÇ İLE AL ve Acirc;KALI HÜKÜMLER: 117
 • ORUCUN FARZLARI 118
 • HAC 122
 • HAC VE UMRENİN HÜKÜMLERİ 122
 • HACCIN RÜKÜNLERİ 123
 • HAC VE UMREDE HAR ve Acirc;M OLAN ŞEYLER 125
 • HACCIN V ve Acirc;CİBLERİ 127
 • MU ve Acirc;MEL ve Acirc;T 130
 • (TİC ve Acirc;RÎVE BENZERİANLAŞMALAR) 132
 • NİK ve Acirc;H 134
 • F ve Acirc;İZİN HÜKÜMLERİ 135
 • HAR ve Acirc;M OLAN B ve Acirc;ZI ALIŞVERİŞLER 137
 • ÖLEN KİŞİNİN MÎR ve Acirc;SI PAYLAŞTIRILMADAN ÖNCE YAPILMASI
 • GEREKENLER 140
 • SATIŞLA AL ve Acirc;KALI B ve Acirc;ZI ÖNEMLİ HUSUSLAR 141
 • NAFAKA 143
 • KALBİN FARZLARI 145
 • KALBİN GÜN ve Acirc;HLARI 148
 • YEDİ ORGANIN GÜN ve Acirc;HLARI 153
 • KARNIN GÜN ve Acirc;HLARI 153
 • GÖZÜN GÜN ve Acirc;HLARI 154
 • DİLİN GÜN ve Acirc;HLARI 156
 • KULAĞIN GÜN ve Acirc;HLARI 163
 • ELİN GÜN ve Acirc;HLARI 164
 • CİNSEL ORGANIN GÜN ve Acirc;HLARI 168
 • AYAĞIN GÜN ve Acirc;HLARI 170
 • BEDENİN GÜN ve Acirc;HLARI 172
 • DURU SÖZLER (MUHTASAR ŞAFİ İLMİHALİ)
 • TEVBE 182
 • TEVBENİN RÜKÜNLERİ 182
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.