El Gunye Li Talibi Tarikil Hak - Gelenek Yayınları-1544 (001302)

Fiyat : €62,11  + KDV
KDV Dahil : €73,91
Test2
15
:

EL GUNYE Lİ TALİBİ TARİKİL HAK

  • Kitap Adı: El-Gunye Li-Talibi Tariki'l-Hak
  • Yazar:Abdülkadir Geylani
  • Yayınevi: Gelenek Yayınları
  • Sayfa Sayısı: 823
  • İlk Baskı Yılı: 2013
  • Dil: Türkçe

Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap

Sultanu'l-Evliya lakabıyla ma’ruf nadide bir alim ve arif olan Abdülkadir Geylani’nin el-Gunye li-tâlibî tarîki’l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) isimli bu eseri, bir hikmet kaynağı olarak irfan yoluna dair hikmetler sunmakta. Hayli ha-cimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler ve İslam Ahlakı, Soh-betler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor. Her bir bölüm, nüfuzu çağlar boyu eksilmeyen bu arifin ortaya koymuş olduğu beliğ açıklamalan içeri-yor. Eserde tevhid, iman, takva gibi temel İslami temalar hem zahidane hem de ari-fane bir üslupla işlenmekte.

İbadetler Fıkhı başlığını taşıyan bölümde şen adaba dair bilgiler sunuluyor. Aynca ibadetlerin manevi boyutlanna yer veriliyor. İtikat başlığını taşıyan bölümde İslam’ın inanç esaslannın yanı sıra akaid bağlamında mezheplerin ortaya koyduklan görüşler eleştirel olarak ele alınıyor. Sohbetler isimli bölüm ayet ve hadislerin ışığında menkı-beleri de içeren açıklamalar sunuyor. Faziletli Ameller başlıklı bölümde farz ve nafile ibadetler konu ediliyor. Tasavvuf başlıklı bölümde ise müridin âdâbı, sufilerin özellik-leri ve Kadiri yolunun esaslan üzerinde duruluyor.http:///el-gunye-li-talibi-tarikil-hak.html

Tercümesini Doç. Dr. Osman Güman’m yapmış olduğu bu büyük eserin okuyuculanmıza bir yol azığı sunması temennisiyle..

EL GUNYE Lİ TALİBİ TARİKİL HAK

Hamd olsun o Allah’a ki her kitaba övgüsüyle ve her konuşmaya zikriyle başlanır. Onun övgüsü mükâfât yurdunda nimet eğlencesidir; her hasta-lık onun adıyla şifa bulur. Her gam ve musibet onun yardımıyla giderilir. Darlıkta ve bollukta eller, yalvararak ve dua ederek ona kaldınlır. O, her dildeki bütün sesleri işi-ten ve zorda kalanın duasını kabul buyurandır. Bahşettiği her şey için O’na hamd ol-sun; nimetler verip doğru yolu gösterdiği için şükürler olsun.

Sayesinde bizi dalaletten hidayete erdirdiği elçisi Hz. Muhammed’e, tertemiz nes-line, ashabına, kardeşleri olan diğer bütün peygamberlere ve huzur-i ilahide bulunan meleklere salât ve selâm olsun.

Öğrencilerimden biri, benim doğrulan yazacağım yolundaki hüsnüzannından do-layı benim elinizdeki kitabı yazmam hususunda ısrarcı oldu. Elbette söz ve eylemlerde yanlışa düşmekten koruyan, kalpten geçen duygulan bilen ve dilediği şeyi kolaylaş-tırmak suretiyle lutfunu esirgemeyen, Allah’tır. Kalplerimizi riyadan ve nifaktan arındırması ve kötülüklerimizi iyiliklerle değiştirmesi için O’na sığınınz. O, günahlan ve hatalan affeden ve kullannın tövbelerini kabul buyurandır.

Onu -farzlar, rükünler ve sünnetler gibi- şer’î âdâbı bilmeye; Yaratıcının varlık delillerini öğrenmeye; yer vereceğimiz sohbetlerde Kur’ân’dan ve hadislerden öğüt almaya; -Allah yolundaki yolculuğuna ve emirlere uyup yasaklardan kaçmasına bir nebze katkısı olsun diye eserin farklı konularına dağıttığım- "iyi kulların ahlâkını" öğrenmeye epeyce istekli gördüm ve isteğini kabul etmek hususunda gayp âleminden bir işaret de aldım. Bunun üzerine kolları sıvadım ve mükâfat beklentisi ve hesap gününde kurtuluş ümidiyle bu kitabı telif etmeye koyuldum. Tamamladıktan son-ra esere el-Gunye li-tâlibî tariki’l-hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) adını verdim.

Başanya ulaştıran ve doğruyu ilham eden, Allah’tır.

EL GUNYE Lİ TALİBİ TARİKİL HAK

İÇİNDEKİLER

YAYINEVİNİN ÖNSÖZÜ 25

MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ 27

İBADETLER FIKHI

I. MÜSLÜMAN OLMAK İSTEYEN NE YAPMALI? 31

1. KELİME-İ ŞEH ve Acirc;DET GETİRMEK 31

2. BOY ABDESTİ ALMAK 32

3. NAMAZ KILMAK 32

II. NAMAZ 33

1. NAMAZIN ŞARTLARI 33

A) ABDEST VE TEYEMMÜM 33

1) Abdest 33

a) Abdestin Farzları 34

b) Abdestin Sünnetleri 34

2) Teyemmüm 35

B) DİĞER ŞARTLAR 35

1) Örtünmek 35

2) Namaz Kılınacak Yerin Temiz Olması 35

3) Kıbleye Yönelmek 36

4) Niyet 36

5) Vaktin Girmesi 36

a) Ezan 36

b) Kâmet 37

2. NAMAZIN KILINIŞINA DAİR HÜKÜMLER 37

A) NAMAZIN RÜKÜNLERİ 38

B) NAMAZIN V ve Acirc;CİBLERİ 38

C) NAMAZIN SÜNNETLERİ 39

D) NAMAZIN FİİLLERİ 39

III. ZEK ve Acirc;T 41

1. ZEK ve Acirc;T NİSABLARI 41

2. TÜRÜNE GÖRE ZEK ve Acirc;T ORANLARI 41

A) ALTIN, GÜMÜŞ VE TİCARET MALLARININ ZEK ve Acirc;TI 41

B) DEVENİN ZEK ve Acirc;TI 42

C) SIĞIRIN ZEK ve Acirc;TI 42

D) KOYUNUN ZEK ve Acirc;TI 43

3. ZEK ve Acirc;T KİMLERE VERİLİR? 43

4. SADAKA 43

5. FITIR SADAKASI 44

IV. ORUÇ 45

1. ORUCUN KAZASI 46

2. KEF ve Acirc;RET 46

3. ORUÇLUYA MEKRÛH OLAN DAVRANIŞLAR 46

4. ORUÇLUYA MÜSTEHAB OLAN DAVRANIŞLAR 46

5. İTİK ve Acirc;F 47

A) İTİK ve Acirc;FA GİREN KİŞİNİN YAPACAĞI ŞEYLER 47

B) İTİK ve Acirc;F YERİNDEN ÇIKMAYI CAİZ KILAN DURUMLAR 48

V. HAC VE UMRE 49

1.HAC 49

A) YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI 49

B) İHRAMA GİRİLECEK SINIRLAR 50

C) İHRAMA GİRMEDEN ÖNCE YAPILACAK ŞEYLER 50

D) TELBİYENİN SÖZLERİ VE YAPILIŞI 51

E) ihram YASAKLARI 51

F) HACC İBADETİNİN UYGULAMALI ANLATIMI 53

1) Mekke'ye İlk Giriş 53

2) Kudüm Tavâfi 54 Tavafın Geçerlilik Şartlan 54

3) Sa’y 55

4) Mina’ya Yolculuk 55

5) Arafat Vakfesi 55

6) Müzdelife Vakfesi 56

7) Akabe Cemresi 57

8) Ziyaret Tavafı 57

9) Remy-i Cimâr 57

10) Veda Tavafi 58

G) VAKİT DARLIĞINDAN DOLAYI ARAFAT'TA VAKFE EDEMEME KORKUSU 58

H) HACCIN RÜKÜNLERİ 59

I) HACCIN V ve Acirc;CİBLERİ 59

K) HACCIN SÜNNETLERİ 59

2. UMRE 60

A) UMRE İBADETİNİN UYGULAMALI ANLATIMI 60

B) UMRENİN RÜKÜNLERİ 61

C) UMRENİN V ve Acirc;CİBİ 61

D) UMRENİN SÜNNETLERİ 61

3. MEDİNE’Yİ ZİYARET 61

VI. AHL ve Acirc;K VE GÖRGÜ KURALLARI 65

1. SELAMLAŞMAK 65

A) SEL ve Acirc;M VERMENİN HÜKMÜ 65

B) NASIL SEL ve Acirc;M VERİLİR? 65

C) KİM KİME SEL ve Acirc;M VERİR? 66

D) KİMLERE SEL ve Acirc;M VERİLMEZ? 66

E) TOKALAŞMA VE KUCAKLAŞMA 67

2. BÜYÜKLER İÇİN AYAĞA KALKMAK 67

4. ESNEME 68

5. FITRATTAN OLAN ŞEYLER 68

A) BIYIK KESMEK 69

B) SAKAL BIRAKMAK 69

C) BACAK ARASI VE KOLTUK ALTI KILLARINI ALMAK 69 Ak Saç ve Sakal Tellerini Yolmanın Hükmü 70

D) TIRNAKLARI KESMEK 71

A) KER ve Acirc;HET GÖRÜŞÜNÜN DELİLLERİ 72

B) CEV ve Acirc;Z GÖRÜŞÜNÜN DELİLLERİ 73

7. SAÇA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER 73

A) SAÇIN KISMEN KESİLMESİ 73

B) ENSENİN TIRAŞ EDİLMESİ 73

C) SAÇI UZATMAK 73

D) YÜZDEKİ TÜYLERİ ALMANIN HÜKMÜ 74

8. SAÇLARA SİYAH KINA YAKMAK 74

9. SÜRME ÇEKMEK 76

10. YAĞ SÜRÜNME 76

11. KİŞİNİN YANINDA TAŞIMASI GÜZEL OLAN YEDİ ŞEY 77

12. MEKRUH OLAN BAZI DAVRANIŞLAR 77

13. BİRİNİN EVİNE GİRERKEN İZİN İSTEMEK 78

14. SAĞ VE SOL ELLE YAPILACAKLAR 80

A) SAĞ EL İLE YAPILACAKLAR 80

B) SOL EL İLE YAPILACAKLAR 80

15. YEME VE İÇME ve Acirc;DABI 80

A) ALTIN VE GÜMÜŞ KAPTA YEMEK YEMEK 81

B) EĞLENCELİ D ve Acirc;VETLER 83

Farz olan kurallar 86

Sünnet olan kurallar 86

Edeb olan kurallar 86

C) ORUÇ AÇMA DUASI 87

A) ÇIPLAKLIĞIN YASAKLIĞ1 88

17. YÜZÜK TAKINMAK 89

18. TUVALET VE TAHARETLENME KURALLARI 91

A) TAŞLA TAHARETLENME 92

B) SUYLA TAHARETLENME 93

C) PİSLİĞİN YAYILMASI 94

D) TEMİZLİKTE KULLANILACAK TAŞIN ÖZELLİKLERİ 94

E) TAHARETLENME NE ZAMAN FARZ OLUR 94

19. BÜYÜK TEMİZLİK / BOY ABDESTİ 95

20. ABDEST DUALARI 96

21. GİYİNME KURALLARI 99

A) HERKES İÇİN HARAM OLAN GİYİNME 99

B) BAZI MÜKELLEFLER İÇİN HARAM OLAN GİYİNME 99

C) MEKRUH OLAN GİYİNME 99

D) KAÇINILMASI GÜZEL OLAN GİYİNME 99 Farz Olan Giyinme 100

Mendub Olan Giyinme 100 Giyinme ile İlgili Diğer Hükümler 100

22. UYKU ve Acirc;D ve Acirc;BI 102

23. EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA 103

24. CAMİYE GİRME ve Acirc;D ve Acirc;BI 104 EVE GİRME ve Acirc;D ve Acirc;BI 105

25. HEL ve Acirc;L KAZANÇ 106

26. UZLET 108

27. YOLCULUK ve Acirc;D ve Acirc;BI VE YOL ARKADAŞLIĞI 111

29. CAMİ ve Acirc;D ve Acirc;BINA AYKIRI DAVRANIŞLAR 114

30. ŞİİR VE ŞARKI 115

31. ÖLDÜRÜLMESİ CAİZ OLAN VE OLMAYAN HAYVANLAR 117

32. ANA-BABAYA İYİLİK ETMEK 120

33. MÜSTEHAB VE MEKRUH OLAN İSİM VE KÜNYELER 122

34. ÖFKELENEN KİŞİ NE YAPMALI? 124

35. KABİR ZİYARETİ 125

36. KUR’ ve Acirc;N OKUYARAK ALLAH'A SIĞINMAK 126

37. DOĞUM ZORLUĞU ÇEKEN KADINA YAZILACAK DUA 127 GÖZ DEĞMESİ 128

38. TEDAVİ OLMAK 129

39. N ve Acirc;MAHREM BİR KADINLA BAŞ BAŞA KALMAK 130

40. KÖLEYE İYİ DAVRANMAK 130

42. ÖZEL DURUMLARDA OKUNACAK ZİKİR VE DUALAR 131

A) AYNAYA BAKINCA 131

B) KULAK ÇINLAYINCA 131

C) BİR YERİ AĞRIYINCA 131

D) UĞURSUZ SAYDIĞI BİR ŞEY GÖRÜNCE 132

E) BİR KİLİSE VEYA HAVRA GÖRÜNCE 132

F) GÖKGÜRÜLTÜSÜ DUYUNCA 132

G) RÜZG ve Acirc;R GÖRÜNCE 132

H) ÇARŞIYA GİRİNCE 133

I) HİL ve Acirc;Lİ GÖRÜNCE 133

K) SIKINTIYA DÜŞMÜŞ BİRİNİ GÖRÜNCE 133

L) HAÇTAN DÖNENLER İÇİN EDİLECEK DUA 134

M) HASTA ZİYARETİNDE EDİLECEK DUA 134

N) ÖLÜ KABRE KONUNCA EDİLECEK DUA 134

43. EVLİLİK KURALLARI 135

B) DÜĞÜNDE PARA SAÇMAK VE PARA KAPMAK 146

C) NİK ve Acirc;HIN KIYILMASI 147

44. İYİLİĞİ EMRETMEK VE KÖTÜLÜĞÜ YASAKLAMAK 149

A) KÖTÜLÜĞÜ İYİ BİLMEK 150

B) GÜCÜ YETMEK 151

C) İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜĞÜ YASAKLAYACAK KİŞİDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR 153

D) EMRETME VE YASAKLAMAYI GİZLİ BİR YERDE YAPMAK 155

E) EMREDİLECEK VE YASAKLANACAK ŞEYLER 157 GENEL DEĞERLENDİRME 159

İTİKAT

I. EHL-İ SÜNNET'İN İNANÇ ESASLARI 163

1. YARADANT TANIMAK 163 ALL ve Acirc;H’IN SIFATLARI 165 MÜTEŞ ve Acirc;BİH SIFATLAR 166

a) Allah'ın Eli Var mıdır? 166

b) Allâh'm Görülmesi 167

c) Allah’ın Arşı 167

d) İstiva Ne Demektir? 169

e) Allâh’ın Yakın Göğe İnmesi 170

2. KUR’ ve Acirc;N'A İNANMAK 172

A) KUR’ ve Acirc;N’IN YARATILMAMIŞ OLDUĞUNUN DELİLLERİ 1 72

B) ALFABE HARFLERİNİN YARATILMIŞ OLDUĞUNA DAİR 178

3. ESM ve Acirc;Ü’L-HÜSN ve Acirc; 179

4. İMAN EKSİLİR 182 İMAN YARATILMIŞ MIDIR? 185

"GERÇEKTEN MÜ’MİNİM" DENİR Mİ? 186

5. KADERLE İLGİLİ BAZI MESELELER 187

HALK VE KESB AYIRIMI 187

RIZIK-KADER İLİŞKİSİ 187

HARAM RIZIK MIDIR? 187

KİŞİ ECELİ GELMEDEN ÖLÜR MÜ? 187

HİD ve Acirc;YET VE DAL ve Acirc;LETTE KULUN ROLÜ NE KADARDIR? 187

AMEL-İMAN İLİŞKİSİ 190

6. KADER İNANCI 190

7. PEYGAMBERİMİZ, ALLAH'I GÖZÜYLE GÖRMÜŞTÜR 192

8. ÖLÜM VE ÖTESİ 193

A) KABİR SU ve Acirc;Lİ VE AZABI 193

B) DİRİLİŞ 197

C) BÜYÜK GÜNAH İŞLEYENLERİN DURUMU VE ŞEFAAT 198

D) SIRAT KÖPRÜSÜ 201

E) HAVZ-I KEVSER 201

F) HZ. PEYGAMBER’İN ARŞ’A OTURMASI 203

G) YAPTIKLARINDAN HESABA ÇEKİLMEK 203

H) MÎZ ve Acirc;N 204

I) CENNET VE CEHENNEM 207

9. HZ. MUHAMMED EVRENSEL BİR PEYGAMBERDİR 210

10. MUCİZE 210

11. MUHAMMED ÜMMETİ ÜMMETLERİN EN HAYIRLISIDIR 212

HİL ve Acirc;FET MESELESİ 213

HZ. EBÛ BEKİR’İN HALİFE SEÇİLMESİ 213

HZ. ÖMER'İN HALİFE SEÇİLMESİ 215

HZ. OSMAN’IN HALİFE SEÇİLMESİ 215

HZ. ALİ’NİN HALİFE SEÇİLMESİ 216

SIFFÎN SAVAŞI VE CEMEL VAKASI 216

MU ve Acirc;VİYE’NİN HALİFELİĞİ 217

HZ. PEYGAMBERİN HANIMLARINA HÜSNÜZAN ETMEK 218

SAH ve Acirc;BE NESLİNE DAİR 218

EHL-İ KIBLE TEKFİR EDİLMEZ 221

PİYASADAKİ UCUZLUK VE PAHALILIK ALL ve Acirc;HTN İRADESİYLE OLUR 221

BİD'ATLERDEN UZAK DURMAK 221

12. BİD’ATÇİLERİN İŞARETİ 223

13. ALLAH’IN NİTELENMESİ CAİZ OLAN VE OLMAYAN VASIFLAR 224

ALL ve Acirc;HTN, NİTELENMESİ CAİZ OLMAYAN VASIFLAR 224

ALL ve Acirc;HTN NİTELENMESİ CAİZ OLAN VASIFLAR 226

II. HİDAYET YOLUNDAN SAPAN FIRKALAR 233

FIRKALARIN GENEL TAKSİMİ 235

A) EHL-İ SÜNNET 236

B) H ve Acirc;RİCİLER 236

1) Necedât Kolu 238

2) Ezârika Kolu 238

3) Füdeykiye Kolu 238

4) Atâviye Kolu 239

5) Acâride Kolu 239

6) Meymûniye 239

7) Hâzimiye Kolu 239

8) Malûmiye Kolu 239

9) Mechûliye Kolu 240

10) Saltiye Kolu 240

12) Sufriye Kolu 240

13) İbâziye Kolu 241

14) Beyhesiye Kolu 241

15) Şimrâhiye Kolu 241

16) Bid’iye Kolu 241

C) ŞİA 242

a) Galiye 244

1) Beyâniye Kolu 244

2) Tayyara Kolu 245

3) Muğiriye Kolu 245

4) Mansûriye Kolu 245

5) Hattâbiye Kolu 246

6) Muammeriye Kolu 246

7) Bezîğiye Kolu 246

8) Mufaddaliye Kolu 246

9) Şerfİyye Kolu 246

10) Sebeiye Kolu 247

11) Mufavvıziye Kolu 247

b) Zeydiye 247

1) Cârûdiye Kolu 247

2) Süleymaniye Kolu 247

3) Betriye Kolu 248

4) Na'îmiye Kolu 248

5) Yakubiye Kolu 248

6) Altıncı Kol 248

c) Râfizîler 249

1) Kafiye Kolu 249

2) Keysâniyye Kolu 249

4) Umeyriyye Kolu 249

5) Muhammediyye Kolu 249

6) Hüseyniyye Kolu 250

7) Navusiyye Kolu 250

8) İsmâiliyye Kolu 250

9) Karâmıta Kolu 250

10) Mübârekiyye Kolu 250

11) Şamatiyye Kolu 250

12) Muammeriyye Kolu 251

13) Mamtûriyye Kolu 251

14) Mûseviyye Kolu 251

15) İmâmiyye Kolu 251

16) Zürâriyye Kolu 251

D) MÜRCİE FIRKASI 252

1) Cehmiyye Kolu 253

2) Sâlihiyye Kolu 254

3) Yûnusiyye Kolu 254

4) Şemriyye Kolu 254

5) Sevbâniyye Kolu 255

6) Neccâriyye Kolu 255

7) Gaylâniyye Kolu 255

8) Şebîbiyye Kolu 256

10) Mu' ve Acirc;ziyye Fırkası 256

11) Müreysiyye 256

12) Kerrâmiyye Fırkası 257

E) MUTEZİLE FIRKASI 257

1) Flüzeyliyye Kolu 259

2) Nazzâmiyye Kolu 260

3) Muammeriyye Kolu 261

4) Cübbâiyye Kolu 261

5) Behşemiyye Kolu 262

6) Kâ'biyye Kolu 262

F. MÜŞEBBİHE FIRKALARI 264

1) Hişâmiyye Fırkası 264

2) Mukâtiliyye Fırkası 265

G. CEHMİYYE FIRKASI 265

H. DIR ve Acirc;RİYYE FIRKASI 265

I. NECC ve Acirc;RİYYE FIRKASI 266

K. KİL ve Acirc;BİYYE FIRKASI 266

SOHBETLER

I. KUR' ve Acirc;N VE HADİSLERDEN ÖĞÜTLER 273

1. İSTİ' ve Acirc;ZE ve Acirc;YETİNİN TEFSİRİNE D ve Acirc;İR 273

İSTİ ve Acirc;ZE NE DEMEKTİR? 276

ŞEYTAN KELİMESİ NE DEMEKTİR? 276

"RACÎM" NE DEMEKTİR? 277

ŞEYTANDAN ALL ve Acirc;H'A SIĞINMAK NE İFADE EDER? 277

E‘ÛZÜ ÇEKMENİN FAYDALARI 278

ŞEYTANIN KORKTUĞU ŞEY 279

ŞEYTANA KARŞI KORUNMA YOLLARI 280

İLH ve Acirc;M TÜRLERİ VE HER BİRİNİN TİPİK ÖZELLİKLERİ 284

MAKAMA UYGUN BİR DUA 288

2. BESMELE ve Acirc;YETİNİN TEFSİRİNE DAİR 289

KISSADAN HİSSE 299

BESMELE'NİN FAZİLETİNE DAİR 302

BESMELE HAKKINDA SİMGESEL YORUMLAR 305

"ALL ve Acirc;H" İSMİNİN ANLAMLARI 308

RAHM ve Acirc;N VE RAHİM KELİMELERİNİN ANLAMLARI 309

BİSMİLLAH DE 313

3. TÖVBEYE DAİR 316

TÖVBEYİ GEREKTİREN GÜNAHLAR 317

BÜYÜK GÜN ve Acirc;HLAR/KEB ve Acirc;İR 318

KÜÇÜK GÜNAHLAR/SAĞ ve Acirc;İR 319

TÖVBE ETMENİN HÜKMÜ 321

TÖVBEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 328

Namaz Tövbesi Nasıl Yapılır? 330

Oruç Tövbesi Nasıl Yapılır? 332

Zekâtın Tövbesi Nasıl Olur? 332

Haccın Tövbesi Nasıl Olur? 332

Günahlardan Nasıl Tövbe Edilir? 333

ALL ve Acirc;H HAKKI OLAN GÜNAHLARIN TÖVBESİ 334

KUL HAKKI OLAN GÜNAHLARIN TÖVBESİ 334

CANA YÖNELİK GÜNAHLARIN TÖVBESİ 335

MALA YÖNELİK GÜNAHLARIN TÖVBESİ 337

BİRİNİN İTİBARINA YÖNELİK GÜNAHLARIN TÖVBESİ 343

HEL ve Acirc;LLİK NASIL İSTENİR? 343

HANGİ DURUMLARDA HEL ve Acirc;LLİK İSTENMEZ? 343

VERA'/GÜNAHLARDAN KAÇINMAK KONUSUNDA TİTİZLİK 344

HARAM VE HEL ve Acirc;LİN ÖLÇÜSÜ NEDİR? 349

TAKV ve Acirc;NIN EMARELERİ 353

GÜNAHLARDAN KISMEN TÖVBE EDİLEBİLİR Mİ? 355

TÖVBE HAKKINDA BAZI RİVAYETLER 357

Z ve Acirc;Z ve Acirc;N’IN TÖVBESİ 363

BİR FAHİŞENİN TÖVBESİ 363

TÖVBENİN EMARELERİ 366

TÖVBEK ve Acirc;R OLAN KİŞİNİN DİĞER İNSANLARA KARŞI HAKLARI 367

ALL ve Acirc;HTN TÖVBEK ve Acirc;RA OLAN LÜTUFLARI 367

4. TAKV ve Acirc;YA DAİR 370

TAKV ve Acirc;NIN NE OLDUĞUNA DAİR GÖRÜŞLER 370

GEYL ve Acirc;NÎ'NİN DEĞERLENDİRMESİ 375

TAKV ve Acirc;YA DAİR BİRKAÇ MENKIBE 377

TAKV ve Acirc;NIN DERECELERİ 377

MUTTAKİ OLMANIN YOLU 378

TAKV ve Acirc;YA İLİŞKİN AYET-İ KERİMELER 380

CENNETLİKLERİN NEŞELİ H ve Acirc;Lİ 385

CEHENNEMLİKLERİN H ve Acirc;Lİ PÜR-MEL ve Acirc;Lİ 388

CEHENNEM VE CENNET HARKINDAKİ RİVAYETLER 390

KUR' ve Acirc;N'DAN CENNETE DAİR BİR PASA 414

5. MÜBAREK AY VE GÜNLER 420

A) RECEB AYI 420

Receb Ayının İsimleri 422

Receb-i Mudar 422

Munsılu’l-esinne 423

Şehru'llâhi’l-esamm 424

Mutahhir 426

Diğer isimlen 428

Receb Ayının Fazileti 428

Receb Ayının İlk Gününü Oruçla, Gecesini İbadetle İhya Etmenin Fazileti 430

İhyası Müstehab Olan Geceler 431

Receb Ayının İlk Gecesinde Edileceği Nakledilen Dualar 432

Receb Ayında Kılınacak Namaz 433

Receb Ayının İlk Perşembe Gününde Oruç Tutmanın ve İlk Cuma Gecesinde Namaz Kılmanın Faziletine Dair 435

Receb Ayının Yirmi Yedinci Gecesi Orucu 436

Orucun Edebled 437

İftar Duası 440

Dualann Kabul Edildiği Ay 441

Berat Gecesi 448

Berat Gecesi Namazı 455

C) RAMAZAN AYI 455

Ramazan Kelimesinin Sözlük Anlamı 458

Ramazan Ayına Özgü Faziletler 460

Ramazân Kelimesinin Harfleri Neyi Simgeler? 465

Kadir Gecesinin Faziletleri 466

Kadir Gecesi Ramazan Ayının Hangi Gecesidir? 469

Cuma Gecesi mi, Kadir Gecesi mi Daha Faziletlidir? 470

Cuma Gecesinin Daha Faziletli Olduğu Görüşünün Delilleri 470

Kadir gecesinin daha faziletli olduğu görüşünün delilleri 471

Kadir Gecesi Ümmete Neden Bildirilmemiştir? 472

Hz. Muhammed’e Verilen Beş Büyük Gece 473

Teravih Namazı 475

Kadir Gecesi ve Ramazan Ayına İlişkin Birkaç Husus 478

D) BAYRAM GÜNÜ 479

Bayram günlerine ‘iyd denilmesinin sebebi 480

Dört Kavmin Dört Bayramı 482

Mü’min İle Kâfirin Bayramı 486

Bayramda Neler Yapılmalıdır 486

E) ZİLHİCCENİN İLK ON GÜNÜ / EYY ve Acirc;MU’L-AŞR 488

Bu Gecelerde Gerçekleştiği Nakledilen Peygamber Kerametleri, Haberler ve Faziletli Amellere Dair 490

On Sayısının Peygamberler İçin İfade Ettiği Şeyler 493

Bu Günlerin Bereketi 495

F) TERVİYE GÜNÜ 497

Haccın Faziletleri 498

Bu Güne Terviye Günü Denilmesinin Sebebi 501

G) AREFE GÜNÜ 505

Din Kur'ân-ı Kerim'deki farklı anlamlan 506

Kur’ân-ı Kerim Peyderpey İndirilmiştir 506

Arafat ve Arefe İsimlendirmelerinin Sebebi 507

Arefe Günü ve Gecesinin Üstünlüğü 510

Arefe Günü Orucu, Namazı ve Dualaıı 513

Hz. Peygamberin Duası 516

Arefe akşamında Cebrail, Mikail, İsrafil, Hızır ve İlyas'ın yaptıklan dualar 516

Rabbenâ Duası Hakkında 517

H) KURBAN BAYRAMI 519

Allah'ı Zikretmek 521

Dua Etmek 525

Kurban Kesmek 528

Namazgaha Gidiş ve Dönüşte Farklı Yollan Tercih Etmek 530

Kurban Bayramının Fazileti 531

Kurban Bayramının Gecesinde Kılınan Namaz 533

Kurban Kesmenin Hükmü 533

Kurban Edilebilecek Hayvanlar 534

Kurbanlık Hayvanlarda Bulunmaması Gereken Kusurlar 534

Teşrik Günlerinde Yapılacak Zikir 535

Kur'ân’da "Zikir" Adı Verilen Şeyler 537

Teşrik Günlerinin Bu Adı Alma Sebebi 539

Teşrik Tekbirlerinin Miktan 540

İhramlı Olanın Tekbir Getireceği Zaman Aralığı 541

I) AŞURE GÜNÜ 542

Bu Günün Adı Neden "Aşure" Günüdür? 546

Aşure Günü Muharrem Ayının Kaçıncı Günüdür? 547

Aşure Gününün Faziletleri: 548

Aşure Günü Orucu Hakkında Bir Görüşün Eleştirisi 548

K) CUMA GÜNÜ 550

Cuma Gününün Faziletlerine Dair Rivayetler 551

Cuma günü ve namazına ilişkin bazı hükümler 555

Cuma Namazının Önemine Dair Bazı Rivayetler 559

Cuma Gününde Duanın Makbul Olduğu An 560

Cuma Günü Hz. Peygamber'e Salât ü Selâm Okumak 562

Cuma Günü Okunması Müstehab Olan Sûreler 563

Cuma Gününün Bu Adı Alış Sebebi 564

Amellerin Kabul Edilme Şartları 564

a) Tövbe 564

b) İhlâs 566

FAZİLETLİ AMELLER

I. HAFTANIN GÜNLERİNİN FAZİLETİ 581

II. EYY ve Acirc;M-I BİYZ ORUCU 583

III. DEHR ORUCU VE FAZİLETİ 587

IV. NAFİLE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ 589

V. GECE İBADETLERİ 593

HZ. PEYGAMBER’İN GECE NAMAZI 597

TEHECCÜD NAMAZI 598

AKŞAM VE YATSI NAMAZLARI ARASINDA NAFİLE NAMAZ 600

AKŞAM NAMAZINDAN ÖNCE NAFİLE KILINIR MI? 602

AKŞAM VE YATSI NAMAZLARI ARASINDA OKUNAN EVRAT 603

YATSI NAMAZINDAN SONRA KILINACAK NAFİLE NAMAZ 606

VİTİR NAMAZI 606

VİTİR NAMAZINDA OKUNACAK DUA 609

TEHECCÜD DUASI 615

GECELERİ OKUNMASI GÜZEL OLAN SÛRELER 617

GECE NAMAZINA KALKMAYI KOLAYLAŞTIRAN ŞEYLER 617

VI. GÜNDÜZ İBADETLERİ 623

1. GÜNDÜZ VAKTİNİN İLK İBADETİ 623

2. KUŞLUK NAMAZI 626

KUŞLUK NAMAZININ REK ve Acirc;T SAYISI 627

KUŞLUK NAMAZININ VAKTİ 628

KUŞLUK NAMAZINDA OKUNACAK SÛRELER 629

KUŞLUK NAMAZININ İNK ve Acirc;RINA DAİR GÖRÜŞLER 629

3. ÖĞLE NAMAZINDAN ÖNCE VE SONRA KILINAN NAFİLE NAMAZ 630

5. İKİNDİ AKŞAM ARASI 632

VII. BEŞ VAKİT NAMAZ 635

VAKİTLERİ, REK ve Acirc;T SAYILARI, SÜNNETLERİ VE FAZİLETLERİ 635

BEŞ VAKİT NAMAZI İLK KILAN PEYGAMBERLER 637

SABAH NAMAZININ VAKTİ 638

ÖĞLE NAMAZININ VAKTİ 639

İKİNDİ NAMAZININ VAKTİ 644

AKŞAM NAMAZININ VAKTİ 644

YATSI NAMAZININ VAKTİ 645

BEŞ VAKİT NAMAZIN SÜNNETLERİ 645

BEŞ VAKİT NAMAZIN FAZİLETİ 647

CEMAATLE NAMAZ 649

NAMAZA DEVAM ETMENİN ÖNEMİ VE NAMAZ KILMAMANIN CEZASI 653

NAMAZIN KILINIŞ ve Acirc;D ve Acirc;BI 660

İMAMA İLİŞKİN HUSUSLAR 665

İM ve Acirc;MIN NAMAZ ESNASINDA GÖZETMESİ GEREKEN ve Acirc;D ve Acirc;B 668

İMAMA UYANIN YAPMASI GEREKENLER 671

BAŞKASININ HATASINI DÜZELTMENİN ÖNEMİ 674

MÜEZZİNLİĞİN ve Acirc;D ve Acirc;BI 677

VIII. DİĞER NAMAZLAR 685

1. CUMA NAMAZI 685

2. BAYRAM NAMAZLARI 687

3. YAĞMUR NAMAZI 689

4. KÜSÛF NAMAZI 691

5. KORKU NAMAZI 693

6. YOLCULUKTA NAMAZIN KISALTILMASI 695

7. YOLCULUKTA NAMAZLARIN CEM EDİLMESİ 696

IX. CENAZEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 703

1. ÖLÜMÜ HATIRLAMAK703

CENAZENİN YIKANMASI 707

CENAZENİN KEFENLENMESİ 708

KADININ KEFENLENMESİ 709

İHRAMDA İKEN VEFAT EDEN KİŞİNİN KEFENLENMESİ 709

DÜŞÜĞÜN KEFENLENMESİ 710

X. HAFTANIN GÜNDÜZ VE GECELERİNDE KILINAN NAFİLE NAMAZLAR 713

1. GÜNDÜZ NAMAZLARI 713

A) PAZAR GÜNÜ KILINACAK NAMAZ 714

C) SALI GÜNÜ KILINACAK NAMAZ 715

D) ÇARŞAMBA GÜNÜ KILINACAK NAMAZ 715

E) PERŞEMBE GÜNÜ KILINACAK NAMAZ 716

F) CUMA GÜNÜ KILINACAK NAMAZ 716

A) PAZAR GECESİ KILINACAK NAMAZ 718

B) PAZARTESİ GECESİ KILINACAK NAMAZ 718

C) SALI GECESİ KILINACAK NAMAZ 719

D) ÇARŞAMBA GECESİ KILINACAK NAMAZ 719

F) CUMA GECESİ KILINACAK NAMAZ 719

G) CUMARTESİ GECESİ KILINACAK NAMAZ 720

XI. DİĞER NAFİLELER 721

1. TEŞBİH NAMAZI 721

2. İSTİHARE NAMAZI 722

4. KİF ve Acirc;YET NAMAZI 725

5. HUSAM ve Acirc;/HASIMLAR NAMAZI 726

6. ŞEVV ve Acirc;L AYINDA KILINAN UTEK ve Acirc;/AZAD OLANLAR NAMAZI 726

7. KABİR AZABINDAN KURTULMA NAMAZI 727

8. H ve Acirc;CET NAMAZI 727

9. BAZI DUALAR 728

A) BİRİNİN ZULMÜNÜ DEF ETMEK İÇİN EDİLEN DUA 728

B) KAYGILARIN GİTMESİ VE BORÇLARIN EDASI İÇİN YAPILAN DUA 729

C) NAMAZ SONLARINDA EDİLEN DUALAR 730

D) HATİM DUASI 732

TASAVVUF

I. MÜRİDLİĞİN ve Acirc;D ve Acirc;BI 747

1. İRADE, MÜRİD VE MUR ve Acirc;D NE DEMEKTİR? 747

2. MUTASAVVIF VE SÛFÎ KİMDİR? 751

3. TARİKAT ve Acirc;D ve Acirc;BI 755

A) MÜRİDİN VAZİFELERİ 755

1) Sahih İtikad 756

2) Samimi Gayret 756

3) İhlâs 756

4) Kötü Mekânlardan Uzak Kalmak 757

5) Cimrilik Etmemek 757

6) Haline Razı Olmak 758

7) Rabbinden Mağfiret ve Rızadan Başka Bir Talebi Olmamak 758

B) MÜRİDİN ŞEYHİNE KARŞI VAZİFELERİ 758

C) ŞEYHİN MÜRİDE KARŞI VAZİFELERİ 764

4. BAŞKALARINA KARŞI DAVRANIŞ KURALLARI 766

A) İHV ve Acirc;NA KARŞI DAVRANIŞ KURALLARI 766

C) ZENGİNLERE KARŞI DAVRANIŞ KURALLARI 767

D) FAKİRLERE KARŞI DAVRANIŞ KURALLARI 768

E) FAKİRLERİN GÖZETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 772

F) ve Acirc;D ve Acirc;B-I MU ve Acirc;ŞERET 775

G) DERVİŞLERİN YEMEK YEME ve Acirc;D ve Acirc;BI 776

H) DERVİŞLERİN BİRBİRİNE KARŞI DAVRANIŞ ve Acirc;D ve Acirc;BI 778

I) DERVİŞLERİN AİLE VE ÇOCUKLARINA KARŞI ve Acirc;D ve Acirc;BI 779

K) DERVİŞLERİN YOLCULUK ve Acirc;D ve Acirc;BI 781

L) DERVİŞLERİN SEM ve Acirc;' ve Acirc;D ve Acirc;BI 783

II. K ve Acirc;DİRÎ TARİKATININ YEDİ ESASI 787

1. MÜC ve Acirc;HEDE 787

MÜC ve Acirc;HEDEYİ TAMAMLAYAN UNSURLAR 791

a) Allah'ı Bilmek 792

b) İblis’i Tanımak 793

c) Nefs-i Emmâreyi Tanımak 794

d) Allâh Rızası İçin Olan Amelleri Tanımak 795

2. TEVEKKÜL 799

3. GÜZEL AHL ve Acirc;K 805

4. ŞÜKÜR 808

6. RIZA 815

7. SIDK 821

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.