El-İhtiyâtât (İhtiyatlı Yirmidört Amel) Cübbeli Ahmet Hoca -1125 (001953)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €24,52
İndirimli : €14,42  + KDV
KDV Dahil : €17,16
Test2
15
:

Cübbeli Ahmet Hoca El-İhtiyâtât (İhtiyatlı Yirmidört Amel)

EL-İHTİY ve Acirc;T ve Acirc;T, İhtiyatlı 24 Amel Kitabı, Muhammed El Hakim Et-Tirmizi, Ahmet Mahmut Ünlü Cübbeli Ahmet Hoca
"İmanı Kurtarmak, Günahları Bağışlamak, Gıybet ve İftira Gibi Kul Haklarından Kurtulmak, Abdest ve Namazdaki Yanlışları Telafi Etmek İçin Dikkatle Tatbiki Gereken İhtiyatlı yirmi dört amel"

Kitap Detay
Yazar: Muhammed El Hakim Et-Tirmizi
Tercüme: Ahmet Mahmut Ünlü Cübbeli Ahmet Hoca
Sayfa Sayısı: 152
Boyut: 14 x 21 cm
Kağıt Türü: Şamua Kağıt
Dili: Türkçe

Dini Eserler

ÖNSÖZ

Allâh-u Te'âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâdan,

Rasullullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Ehl-İ Beyt’ine ve cümle sahâbesine hudutsuz ve sınırsız salât-ü selâmdan sonra!

Elinizdeki bu risâle Şâh-ı Nakşibend (Kuddise Sirruhû) Hazretleri dahil birçok velînin kalplerinin teveccüh kıblesi ve rûhânî mürebbîsi (ruhlarının yetiştiricisi) olan Hakîm-i Tirmizî Hazretleri’ne ait çok önemli bir eserin tercemesidir ki gerekli görülen yerlerde tarafımızdan bazı şerhler ve izahlar da ihtivâ etmektedir.

Konusu bakımından "îmânı Kurtarmak", "Günahları Bağışlatmak", "Gıybet ve İftirâ Gibi Kul Haklarından Kurtulmak", "Abdest ve Namazdaki Yanlışları Telâfi Etmek", "Şükür", "Sabır", "Takvâ" ve "Tevekkül" gibi vazifeleri eda etmek için kişinin uygulaması gereken fiillerin, dua ve zikirlerin beyanından ibârettir.

Cübbeli Ahmet Hoca Kitapları

İsminden de anlaşılacağı üzere; Müellif Hazretleri bu kitapta âhiret hayatımız için bugünden ihtiyatlı davranmamız gereken bazı konularda bizleri uyarmaktadır.

Ayrıca yaşadığımız günlerde kaçınılmaz olarak işleyeceğimiz kusur ve eksiklerin yahut gereksiz yerde yapacağımız ilavelerin ve işlerimizdeki aşırılıklarımızın telâfisi için neler yapmamız gerektiğini açıkladığı gibi, sabah akşam tecdîd-i îman (îman tazelemek), takvâyı tazelemek, kazâya rıza tazelemek, tevbeyi tazelemek, tevâzu tazelemek, sabır tazelemek için neler okumamız gerektiği hususunda da bizlere tenbihlerde bulunmaktadır.

Allâh-u Te'âlâ bizlere bu risâlenin yirmi dört maddesinde beyan edilen ihtiyat amellerini işlemeyi müyesser eylesin, şehvetlerle çevrilmiş tehlikeli yollarda ihtiyatlı davranıp Rabbimize kavuşuncaya kadar ciddiyet, ictihad (kararlı gayret) ve ihtiyat (tedbirli hareket) üzere amel etmemizi bizlere nasip eylesin.

Tedbirsiz, tembel ve şaşkın olan nefislerimizi dînî konularda ihtiyatlı davranmaya sevketmek için bizlere bu eseri hazırlayan Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’ni bütün İslâm ümmeti tarafından hayırla mükâfatlandırsın. Amîn!

10 Muharrem 1437 / 23 Ekim 2015

İÇİNDEKİLER
Önsöz 3
BİRİNCİ BÖLÜM
KİTABIN MÜELLİFİ HAKÎM-İ TİRMİZÎ
HAZRETLERİ KİMDİR? 5
Hakîm-i Tirmizî Hazretleri 7
Hakîm-i Tirmizî Hazretleri’nin Maddî ve Mânevî Terbiyesi 8
Tasavvuf Yoluna İlgisi 12
Üstün Ahlâkı 13
Hakîm-i Tirmizî Hazretleri’nin Tasavvufu ve Veliliği Yorumlaması 14
Mâruz Kaldığı İftiralar 18
Tasavvuf Ehli Üzerindeki Etkisi 23
Fıkıhtaki Mezhebi 25
Hakîm-i Tirmizî Hazretleri’nin Kerâmetleri 26
Ulemânın Onun Hakkındaki Medh-u Senâsı 30
Vefâtı 33
Hikmetli Sözleri 34
îman Kurtarma Duası 35
İhtiyatlı 24 Amel
Hakîm-i Tirmizî Hazretleri’nin Eserleri 50
Bu Bölümün Hazırlanmasında, İçeride Zikrettiklerimizin Dışında İstifade Ettiğimiz Kaynaklar 58
İKİNCİ BÖLÜM
HAKÎM-Î TÎRMİZÎ (KUDDÎSE SÎRRUHÛ)YA AİT KİT ve Acirc;BÜ’L-İHTİY ve Acirc;T ve Acirc;T İSİMLİ ESERİN TERCEMESİ 61
Hakîm-i Tirmizî Hazretleri’nin ve Acirc;hiret Mesuliyetlerinden Kurtulmak İçin Tavsiye Ettiği Yirmi Dört İhtiyat 63
BİRİNCİ İHTİYAT
(îman Tazeleme Duası) 66
İKİNCİ İHTİYAT
(Her Günahtan İstiğfar Duası) 68
ÜÇÜNCÜ İHTİYAT
(Sabah-Akşam Şükür Duası) 69
DÖRDÜNCÜ İHTİYAT
(Gıybet-îftira ve Eziyet Keffâreti İçin Okunacak İstiğfar) 70
BEŞİNCİ İHTİYAT
(Her Gün Defterine Makbul Bir Dua Yazılması İçin Okunacak İstiğfar) 75
ALTINCI İHTİYAT
(Bütün Müminlere Haklarını İfa Etmek Üzere Kendin İçin İstediğini Onlar İçin de İstemek) 77
YEDİNCİ İHTİYAT
(Sabah Namazı İçin Abdest Aldıktan Sonra Ertesi Güne Kadarki Abdestlerinde Meydana Gelecek Noksanlıklara ve Bedeninde yahut Elbisesinde Vukû Bulacak Necasetlere Keffâret İçin Günde Bir Kere Teyemmüm Almak) 79
İhtiyatlı 24 Amel
SEKİZİNCİ İHTİYAT
Uyku veya Müzik Dinlemek Gibi Abdestine Zarar Verecek Şeylerden Dolayı Teyemmüm Etmek) 84
DOKUZUNCU İHTİYAT
(Her Gün Bütün Namazlarda Vukû Bulması Muhtemel Noksanlıkları Telâfi İçin O Günkü Son Namazın Ardından Sehiv Secdesi Yapmak) 90
ONUNCU İHTİYAT
(îman Tazeleme Zikri) 92
ON BİRİNCİ İHTİYAT
(Şükür Tazeleme Zikri) 94
ON İKİNCİ İHTİYAT
(Takvâ ve Tevekkülü Tazeleme Zikri) 95
ON ÜÇÜNCÜ İHTİYAT
(Kadere Rızayı Yenileme Zikri) 95
ON DÖRDÜNCÜ İHTİYAT
(Tevbeyi Tazeleme Zikri) 96
ON BEŞİNCİ İHTİYAT
(Tevâzu Tazeleme Zikri) 96
ON ALTINCI İHTİYAT
(Sabır Tazeleme Zikri) 99
ON YEDİNCİ İHTİYAT
(Allâh’ın Güvencesine Girmek İçin Her Gün Dört Rekât Kuşluk Namazı Kılmak) 105
ON SEKİZİNCİ İHTİYAT
(Kaçırdığı Gece Namazını Telâfi İçin Öğle Namazının İlk Sünnetini Kılmak) 106
İhtiyatlı 24 Amel
ON DOKUZUNCU İHTİYAT
(Kadir Gecesi Kılınmış Sevabı Almak İçin Yatsıdan Sonra Mescitte Dört Rekât Kılmak) 109
YİRMİNCİ İHTİYAT
(Bir Senelik Kaçırılan Amellerin Telâfisi İçin ve Acirc;şûrâ Günü Sâlih Ameller İşlemek) 111
YİRMİ BİRİNCİ İHTİYAT
(Aceleyle veya Unutkanlıkla Yapılacak Yanlışların Telâfisi İçin Her Gün Okunacak Dua) 114
YİRMİ İKİNCİ İHTİYAT
(Sözlerde ve Yeminlerde Yapılan Yanlışların Telâfisi İçin Okunacak Dua) 117
YİRMİ ÜÇÜNCÜ İHTİYAT
(Sövme, Lânet ve Beddua Günahlarına Keffâret Duası) 118
YİRMİ DÖRDÜNCÜ İHTİYAT
(Besmele Çekmeyi Unutup Bir İşe Başlayanın Hatırladığında Okuyacağı Zikir) 124
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İHTİY ve Acirc;T ve Acirc;T KİTABINDA ZİKREDİLEN DUALAR 127
BİRİNCİ İHTİYAT
(îman Tazeleme Duası) 129
İKİNCİ İHTİYAT
(Her Günahtan İstiğfar Duası) 130
ÜÇÜNCÜ İHTİYAT
(Sabah-Akşam Şükür Duası) 131
DÖRDÜNCÜ İHTİYAT (Gıybet-İftira ve Eziyet Kefâreti İçin Okunacak İstiğfar) 132
BEŞİNCİ İHTİYAT
(Her Gün Defterine Makbul Bir Dua Yazılması İçin Okunacak İstiğfar) 132
ONUNCU İHTİYAT
(îman Tazeleme Zikri) 133
ON BİRİNCİ İHTİYAT
(Şükür Tazeleme Zikri) 133
ON İKİNCİ İHTİYAT
(Takvâ ve Tevekkülü Tazeleme Zikri) 133
ON ÜÇÜNCÜ İHTİYAT
(Kadere Rızayı Yenileme Zikri) 134
ON DÖRDÜNCÜ İHTİYAT
(Tevbeyi Tazeleme Zikri) 134
ON BEŞİNCİ İHTİYAT
İhtiyatlı 24 Amel
(Tevâzu Tazeleme Zikri) 134
ON ALTINCI İHTİYAT
(Sabır Tazeleme Zikri) 134
YİRMİ BİRİNCİ İHTİYAT
(Aceleyle veya Unutkanlıkla Yapılacak Yanlışların Telâfisi İçin Her Gün Okunacak Dua) 135
YİRMİ İKİNCİ İHTİYAT
(Sözlerde ve Yeminlerde Yapılan Yanlışların Telâfisi İçin Okunacak Dua) 136
YİRMİ ÜÇÜNCÜ İHTİYAT
(Sövme, Lânet ve Beddua Günahlarına Keffâret Duası) 137
YİRMİ DÖRDÜNCÜ İHTİYAT
(Besmele Çekmeyi Unutup Bir İşe Başlayanın Hatırladığında Okuyacağı Zikir) 137
Fihristler 141-152

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.