El-Müsned Hadisler - İmam Şafii-1469 (001480)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €90,47
İndirimli : €53,22  + KDV
KDV Dahil : €63,33
Test2
15
:

EL-MÜSNED HADİSLER

Çevirmen:Seyfullah Erdoğmuş
Yayın Tarihi2015-01-06
ISBN

9789759180942

Baskı Sayısı1. Baskı
DilTÜRKÇE
Sayfa Sayısı770
Cilt TipiCiltli
Kağıt CinsiKitap Kağıdı
Boyut17 x 24 cm
MÜTERCİMİN TAKDİMİ

Bismillahirrahmanirrahim
Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O'nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Mu- hammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın kulu ve Rasûlüdür.
ve laquo;Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun ve siz ancak müslümanlar olarak ölünüz." (Al-i İmran; 3/103)
"Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adı ve not;na birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir." (en- Nisâ; 4/1),
"Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. 0 da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (el-Ahzâb; 33/70-71)
Bundan sonra, Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah’ın Kelam’ı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlardır. Her sonradan çıkarılan şey bid’attir ve her bid’at sapıklıktır. Her sapıklık ta ateştedir.
Tercümesini sunduğum İmam Şafiî rahimehullah'ın Müsnedi, kendisinin te'lif ettiği kitaplarda kendi isnadlarıyla rivayet ettiği hadisler ile bunun haricinde isnadlı olarak rivayet ettiği hadislerin Rebî b. Suleyman el-Muradî tarafından derlenmesiyle meydana getirilmiştir. Kitabın bana kadar ulaşan isnadları şu şekildedir:
Birinci Senedim:
Ebu Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî; Bize; Seyyid Muhammed b. Alevî el- Mâlikî el-Hasenî umumî icazetle rivayet etti,
-O, babası es-Seyyid b. Alevî b. Abbas el-Mâlikî’den,
-O, es-Seyyid Abbas’tan,
-O, şeyhi es-Seyyid Ebu Bekir Şattâ'dan,
-O, Seyyid Ahmed Zeynî ed-Dahlân’dan,
-O, Şeyh Osman b. Hasen ed-Dimyâtî’den,
-O, Muhammed b. Ali eş-Şenevânî'den,
-O, Hicrî 1099’da vefat etmiş olan Şeyh Muhammed el-Munîr es- Semânhûdî’den,
-O, Muhammed b. Muhammed el-Bedîrî’den,
-O, Molla İbrahim'den,
-O, Hicrî 1071 yılında vefat etmiş olan Safiyuddin Ahmed b. Muhammed el-Medenî'den,
-O, eş-Şems Muhammed b. Ahmed er-Ramlî’den,
-O, Zekeriyya b. Muhammed el-Ensârî’den,
-O, Hafız Ahmed b. Ali b. Hacer’den,
-O, es-Salah İbn Ebî Ömer’den,
-O, el-Fahr İbni’l-Buharî’den,
-O, Ebû Cafer Muhammed b. Ahmed es-Saydalanî’den,
-O, Hicrî 515 yılında vefat etmiş olan Ebû Ali el-Hasen b. Ahmed el- Haddad'dan,
-O, Hicrî 430 yılında vefat etmiş olan Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillah el-İsbehânî’den,
-O, Hicrî 346 yılında vefat etmiş olan Ebu’l-Abbas Muhammed b. Ya’kûb el-Esam'dan,
-O, Hicrî 270 yılında vefat etmiş olan er-Rebî b. Süleyman el-Murâ- dî'den,
-O, Hicrî 204 yılında vefat etmiş olan İmam Ebû Abdillah Muhammed b.
İdris eş-Şafiî rahimehullah'tan rivayet etmiştir.
İkinci Senedim:
-Muhammed Mutî' el-Hafız b. Muhammed Vasıl b. Şeyh el-Hafız Abdur- rahim,
-Hicrî 1380 yılında vefat etmiş olan Şeyh Muhammed Ebu'l-Hayr el- Meydânî’den icazetle rivayet etti.
-O, Hicri 1324 yılında vefat etmiş olan ez-Zahid Selim el-Musve-tî’den,
-O, Hicri 1262 yılında vefat etmiş olan muhaddis şeyh Ahmed Müslim el-Kizebrî’den,
-O, Hicrî 1218 yılında vefat etmiş olan asrının müsnidi Ahmed b. Abd el-Attâr'dan,
-O, Şam muhaddisi Şeyh İsmail el-Aclûnî’den,
-O, el-Fahr İbnu'l-Buharî’ye ulaşan isnadıyla;
-Kadı Ebu’l-Mekârim Ahmed b. Muhammed el-Lebbân ve Ebu Cafer Muhammed b. Ahmed es-Saydelânî'den,
-Onlar, Ebu Ali el-Hasen b. Ahmed el-Haddâd’dan,
-O, Hafız Ebu Nuaym Ahmed b. Abdillah el-İsbehânî'den,
-O, Ebu'l-Abbas Ahmed b. Ya'kûb el-Esam’dan,
-O, er-Rebî b. Süleyman el-Muradî'den,
-O da İmam Muhammed b. İdris eş-Şafiî rahimehullah’tan rivayet etti.
*Tercümede Esas Aldığım Müsned Neşirleri
1-Bulak el-Emiriyye Nüshasından tashih edilen Hindistan baskısı esas alınarak çıkarılan ve Hicrî 1400 yılında Daru’l-Kutubi'l-İlmiyye tarafından yapılan neşri. Bu neşrin sonunda şu açıklanmıştır: "Şam diyarındaki en eski nüsha olan Emiriyye nüshası ile karşılaştırılmıştır. Meşhur muhaddis imam-ların dinledikleri kayıtlı olan bu nüshanın tarihi Hicri 784’tür."
2-Eyyub Ebu Haşrif’in tahkiki, Ahmed b. Yusuf ed-Dekkak’ın kontro ve not;lü ve Abdulkadir el-Arnaut’un takdimi ile Hicrî 1423 (2002) yılında Daru’s- Sekafeti’l-Arabiyye tarafından basılan neşri
3-Ebu Umeyr Mecdi b. Muhammed el-Mısrî el-Eserî tahkiki, Şeyh Muk- bil b. Hadi’nin takdimi ve es-Sindî'nin tertibi ile Hicrî 1416 yılında Mektebetu îbn Teymiyye’de yayınlanan "Şifâu'l-İyyi Bitahrici ve Tahkiki Müsnedi’ş-Şafiî
Bitertibi’l-Allâmeti's-Sindî" adlı neşri
4-Ve İmam Suyutî’nin: "eş-Şafiu'l-Iyyi Ala Musnedi’ş-Şafiî" adlı şerhine Abdurrazzak b. Es'adullah el-Buhari tarafından h.1429 yılında master tezi olarak yapılan tahkiki esas alınmıştır.
Bab başlıklarında ve hadis numaralarında İmam Muhammed ve Acirc;bid es- Sindî'nin tertip ettiği nüshayı esas aldım. Parantezler arasında İmam eş- Şafii'nin Müsned'ine; Ahmed b. Yusuf ed-Dekkak tarafından yapılan tahkik ve not;teki numaralan ekledim. Şafii’nin Sunen’indeki numaraları ise dipnotlarda verdim. Hadislerin sıhhatine veya zayıflığına dair hükümlerini ve tahricini genelde Ebu Umeyr Mecdi el-Eseri’nin tahkikinden ve ed-Dekkak'ın tahricin- den istifade ederek hazırladım.
Es-Sindî’nin tertibi olan nüshanın baskılarında kitap; İbadetler kısmı ve Muamelat kısmı olarak ikiye taksim edilmiş ve her kısımda numaralandırma yeniden başlatılmıştır. Bu sebeple kitabın orjinalindeki numaralandırmayı aynen takip ettim. Ancak kitabın sonunda es-Sindî'nin tertibinde geçmeyip de Müsned baskılarında yer alan ziyade rivayetleri, "Ziyadeler" başlığı al ve not;tında kitabın sonuna, numara sırasını takip ederek ekledim. Bunun dışında, Müsned baskılarında farklı numaralarla mükerrer olarak gelen rivayetleri numara vermeksizin, ilgili bölümlere aldım ve Müsned neşrindeki numarası ve not;nı parantez içinde belirttim.
Allah Azze ve Celle’den bu çalışmamı hayra vesile kılmasını dilerim.
Seyfullah Erdoğmuş Çubuk-Ankara
İÇİNDEKİLER
MÜTERCİMİN TAKDİMİ 5
İmam Şafiî Rahimehullah'ın Kısaca Hayatı 9
İBADETLER KISMI
İman ve İslâm 15
İlim Kitabı 22
Kitap ve Sünnete Sarılma Kitabı 26
Taharet/Temizlik Kitabı
Sular Bâbı 31
Necasetler ve Bunların Temizlenmesi 34
Kaplar ve Derilerin Tabaklanması 40
Helâ Edepleri 42
Abdest Alma Şekli 44
Abdesti Bozan Şeyler 51
Gusül Hükümleri 56
Mestlere Mesh Etmek 62
Teyemmüm 68
Hayız ve İstihaza 72
Namaz Kitabı
Namaz Vakitleri 77
Ezan 90
Namazın Şartları 97
Mescidler 102
Namaz Kılanın Sütresi 104
Namazın Şekli 105
Cemaat ve Namazda İmamlık Hükümleri 142
Namazda Yasak Olan ve Mubah Olan Fiiller 163
Yanılma (Sehv) Secdeleri 168
Tilavet Secdeleri 171
Cum'a Namazı 174
Bayram Namazları 203
Kurbanlar 214
Kusuf (Güneş Tutulması) Namazı 217
İstiskâ (Yağmur Duâsı) Namazı 223
Yağmur Duâsı 227
Korku Namazı 231
Seferi (Yolcu) Namazı 234
Teheccüd (Gece Namazı) 243
Vitr 245
Namazların Kazası 249
Hastanın Namazı 250
Cenazeler ve Hükümleri 251
Zekât Kitabı
Zekâtın Emredilmesi, Terk Edenin Tehdid Edilmesi,
Kimlere ve Ne Kadar Farz Olduğu 269
Kimlerden Zekât Alınıp Kimlerden Alınmayacağı 280
Zekâtın Kimlere Verileceği ve Zekât Memurları 294
Define ve Madenlerin Zekatı 297
Fıtır Sadakası 299
Oruç Kitabı
Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler 303
Nafile Oruç 310
Yolcunun Oruç Tutması 315
Oruç Hakkında Çeşitli Hükümler 320
İtikaf 326
Hac Kitabı
Haccın Farz Oluşu 327
Zaman ve Mekân Olarak Hac ve Umre’nin Mîkatleri 333
Mekke’nin Fazileti 341
İhrâma Giren Kimsenin İhrâm Giyme Esnasında
Uyması Gereken Şeyler 342
İhrâmlıya Mubâh Olan ve Haram Olan Şeyler İle
İşlenen Haramlardan Dolayı Terettüp Eden Hükümler 353
Mekke'ye Girdikten Sonra Nüsükleri Tamamlayıncaya Kadar
Hacının Yapması Gerekenler 380
İfrâd, Kırân ve Temettü Haccı . 410
Umre Hakkında Gelenler 420
Hacdan Engellenen ve Haccı Kaçıranın Hükümleri 422
Başkası Adına Hac Yapmak 426
Hac Hakkında Çeşitli Rivayetler 432
Medine’nin Fazileti ve Medine Hakkında Gelenler 434
MU ve Acirc;MEL ve Acirc;T KISMI
Nikah Kitabı
Mehir Hükümleri 437
Nikahta Velî Şartı Hakkında Gelenler 444
Evlenmeye Teşvik, Dünürcü Olmak,
Nikâhın Haram Kıldığı Şeyler ve Diğerleri 449
Süt Emme Hakkında Gelenler 461
Kadınlarla Geçinmek ve Eşler Arasında Günlerin Taksimi 471
Nesep Hakkında Gelenler 478
Talâk Kitabı
Talâk Hükümleri Hakkında Gelenler 483
îlâ Hakkında 502
Liân (Lanetleşme) 505
Hulû’ 516
İddet 518
İhdâd 534
Hıdâne (Çocuk Bakımı) 537
Mefkûd (Kocası Kaybolan Kadın) 538
Nafakalar 538
Itk (Köle Azâdı) Kitabı
Itk (Köle Azâdı) ve Memluk Hakkında Gelenler 542
Tedbîr (Kölenin Azadını Sahibinin Ölümüne Bağlamak) 545
Mukateb ve Velâ 549
Yeminler ve Adaklar Kitabı
Yemin 556
Adaklar 558
Hudûd (Had Cezaları) Kitabı 562
Zinâ'nın Cezası 562
Hırsızlığın Had Cezası 571
Yol Kesicilik, Dinden Dönme, Büyücülük ve Diğer Hükümler 577
İçki İçme Haddi 582
İçecekler Kitabı 587
Diyetler 593
Kasâme 621
Cihad Kitabı 625
Cizye Hakkında Gelenler 647
Koruluk ve İktâ Hakkında Gelenler 651
Boş Arazileri İhya Etmek 653
Mezâlim Hakkında Gelenler 655
İçme Suyu Kuyuları 655
Ziraât Kitabı 657
Lukata (Buluntu Mal) Kitabı 660
Lakît (Buluntu Çocuk) 661
Vakıf Kitabı 662
Alışveriş Kitabı 664
Satışı Yasaklanan Şeyler ve Diğer Hükümler 664
Meclislerin Muhayyerliği 688
Fâiz Hakkında 691
Selem 702
İflâs 704
Rehin Kitabı 705
Şuf’a Kitabı 707
İcârât (Kiralamalar) 709
Hibe (Bağış) ve Umrâ (Ömürlük Bağış) 711
Kırâz (Borçlanma) 714
İstikrâz (Borçlandırma) 716
Avlanma ve Hayvan Kesimleri 717
Tıp Kitabı 725
Akdiye (Yargı) Hükümleri 726
Şahitlikler 734 ve emsp;
Fitneler 737
Rüya Tabiri 738
Tefsir 739
Nübüvvet Alâmetleri 743
Edep Kitabı 745
Vasiyetler 750
Ferâiz Kitabı 751
Menkıbeler 758
Ziyadeler 768

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.