Emraz-ı Sariye - Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları - 1 ve 2 Cild (005021)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €59,02
İndirimli : €34,72  + KDV
KDV Dahil : €41,31
Test2
15
:

Emraz-ı Sariye - Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları - 1 ve 2 Cild

1.Cild Ürün Özellikleri :


Yazar : Ahmet Mahmut Ünlü
Kapak Kalitesi : Karton Kapak
Sayfa Kalitesi : 2.Hamur
Sayfa Sayısı : 267
Dil : Arapça - Türçe Meal
Ebat : 16.5 x 23.5 cm
Ağırlık : 906 gr


Önsöz

"İnsanların (bizzât) ellerinin (kendilerinin) kazanmış olduğu (kötü) şeyler(in uğursuzluğu) sebebiyle karada ve denizde fesat (ve bozgunlar) belirmiştir.
Tâ ki O (Allâh-u Te‘âlâ), (kulların) yapmış oldukları (kötü) şeylerin (tümünün cezâsını âhirette vermeden önce) bir kısmını(n vebâlini dünyâda) onlara tattırsın diye. (Böylece) ola ki onlar (günahlardan) dönerler." (er-Rûm Sûresi:4l)
Abdullah ibni Ömer (Radıyallâhu Te ‘âlâ Anhümâ)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallellâhu Te ‘âlâ Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Bir milletin içerisinde fuhuş (zinâ) ortaya çıkıp, nihâyet o millet onu alenî olarak işlediğinde, mutlaka içlerinde tâûn (vebâ) hastalığı ve onların geçmişlerinde vukû bulmamış (görülmemiş) ağrılar (hastalıklar) yayılır."
(İbnü Mâce, es-Sünen, el-Fiten:22, rakam:4019, 2/1332; el-Hâkim, el- Müstedrek, rakam:8623, 4/583; Ebû Nu‘aym, Hılyetü’l-evliyâ, 8/333; el- Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, rakam:3315, 3/197; İbnü ‘Asâkir, Târîhu Medîneti Dimeşk, 35/260; es-Süyûtî, Câmi'u’l-ehâdîs, rakam:26326, 23/416; ‘Alî el-Müt- takî el-Hindî, Kenzü’l- ‘ummâl, rakam:44010, 16/80)
İmâm-ı Şâfi‘î’nin en büyük talebesi ve yakını İmâm-ı Müzeni (Rahimehumellâh) şöyle demiştir:
"Bir kitap yetmiş kere gözden geçirilse de mutlaka onda bir hatâ bulunur. Çünkü Allâh-u Te‘âlâ Kendi Kitabı dışında hiçbir kitabın hatâsız olmamasına karar vermiştir."
(el-Hatîb, Mû^ıhu evhâmil-cem'ı ve’t-tefrîk, 1/14)
Ey kâri-i kerîm (kıymetli okuyucu)!"Bir ayıp görürsen (aleyhime konuşacağına) o (hatâyı düzelterek) boşluğu kapat,Ne kadar yüce ve üstündür Kendisinde ayıp bulunmayan O Zât!" (el-Haskefî, ed-Dürru’l-muhtâr, 6/812)

MUKADDİME

Bulaşıcı hastalıkları geçmiş ümmetler için azap, bu ümmet için ise rahmet ve şehâdet (şehîdlik) vesilesi kılan Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâlar olsun.
Nihâyetsiz salât-ü selâmlar kendisi hürmetine azapların rahmete dönüştüğü Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in, kendilerinin yüzü suyu hürmetine salgınlardan Allâh-u Te‘âlâ’ya sığındığımız Ehl-i Beyti’nin ve tâûn gibi bulaşıcı hastalıklar nedeniy ve not;le şehîd olan ashâbmın ve cümle sahâbesinin üzerine olsun.
Şu bilinsin ki; bu risâle "Corona" adıyla ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalığın Çin’de başlayıp tüm dünyâyı sarması ve bizim memleketimize de uğraması nedeniyle telif edilmiştir.
Bu risâle; bulaşıcı hastalıkların geçmiş ümmetler hakkında büyük bir azap olduğu hâlde bu ümmet hakkında ne türlü keffâretlere ve türlü rahmetlere sebep olacağı ve ölümle sonuçlanırsa şehîdliğe vesile olacağını beyân etmektedir.
Ayrıca bundan korunma ve kurtulma sebepleri hakkında hadîs-i şerif ve rivâyetlerde zikredilen duâlarm beyânı gibi önemli konuları ihtivâ etmektedir. Tabî ki bütün belâlar nefislerimizin şerlerinden kaynaklanmaktadır. Nitekim
"Size isâbet eden herhangi bir musibet, kendi ellerinizin
ıbi’l-fıil) kazanmış olduğu (kötü) şeyler(in uğursuzluğu) sebe-biyledir. Yine de O, birçoğunu affetmekte (ve onlara cezâ vermemektedir. (Aksi takdirde yeryüzünde hiçbir canlı bırakacak değildir.)" (eş-Şûrâ Sûresi:30) kavl-i şerifi bu hakikati nâtıktır.
Bütün belâların günahlarımız sebebiyle başımıza geldiği hu- sûsundaki bâzı hadîs-i şerifleri risâlemizin içinde bulacaksınız.
Hazreti Mevlânâ (Kuddise Sirruhû) da:
"Zekâtlar tam verilmediğinden bulutlar gelmiyor,
Zinâ çoğaldığındandır ki altı yönden vebâ yayılıyor. "
beyitlerinde zekât verme farzı terk edildiğinden dolayı yağ ve not;murların yağmamasından, mahsullerin eksikliğinden ve bere ve not;ket kalmadığından bahsediyor.
Vebâ gibi bulaşıcı hastalık mikroplarının da zinâ gibi fuhşi- yât yüzünden yayıldığına dikkat çekiyor.
Zâten Abbâs (Radıyallâhu Te‘âlâ Anh)m, yağmur duâsı önce ve not;sinde buyurmuş olduğu:
"Ey Allâh! Şu bir gerçektir ki; her belâ(ya sebep olan kader) mutlaka bir günah sebebiyle (gökten) inmiştir ve o
(yazının meydana getirdiği sıkıntı) ancak tevbe ile açılmıştır." (ed-Dînevrî, el-Mücâlese, rakam:727, 3/102; îbnü ‘Asâkir, Târîhu Me- dîneti Dimeşk, 26/358; îbnü Hacer el-‘Askalânî, Fethu’l-Bârî Şerhu Sa ve not;hihi ’l-Buhârî, rakam:1010, 2/497; el-Kastallânî, İrşâdü’s-sârî, rakam: 1010,
2/238; Aynı mif., el-Mevâhib, 3/374) şeklindeki âyet ve hadîslere da ve not;yanan bu beyânı da aynı noktaya temâs etmektedir.
Hâl böyle olunca bizlere de bütün günahlarımızdan tevbe-i nasûh ile Allâh-u Tebârake ve Te‘âlâ’ya dönerek çokça tevbe istiğfar etmek düşüyor.
27 Receb 1441 / 19 Mart 2020


İÇİNDEKİLER
Mukaddime 5
BİRİNCİ BÖLÜM
HASTALIK BULAŞMASI HAKKINDA GENEL M ve Acirc;LÛM ve Acirc;T 7
BİRİNCİ B ve Acirc;B
BULAŞICI HASTALIKLAR ESKİ ÜMMETLER İÇİN BİR AZAPTI 11
Bulaşıcı Hastalıkların İsrâiloğullarına Gönderilmesi 11
Zinâ Yüzünden Mûsâ (Aleyhisselâm)ın Ümmetine Tâûn Musallat Edilmesi 13
Bulaşıcı Hastalıkların Kıbtîlere Musallat Edilmesi 20
Bulaşıcı Hastalıkların Dâvûd (Aleyhisselâm)ın Ümmetinden Çoklarını Helâk Etmesi 24
Vebâdan Kaçtıkları İçin Öldürülen Sonra Hızkîl (Aleyhisselâm)m Duâsıyla Diriltilen Dâverdân Halkının Kıssası.... 26
İKİNCİ B ve Acirc;B
BULAŞICI HASTALIKLAR BU ÜMMET İÇİN RAHMET VE ŞEH ve Acirc;DET VESİLESİDİR 32
Hastalıklar Günahlarımız Yüzündendir 32
Bütün Bulaşıcı Hastalıklara Vebâ Denilir 36
Salgın Hastalıklar Günahlar Yüzündense Şehîdliğe Nasıl Vesile Olmaktadır? 39
Bulaşıcı Hastalıklardan Ölenin Şehîd Olacağı 42
- Şehâdete sebep olacağı, hadîs-i şeriflerde beyân edilen ölümler 43
Bulaşıcı Hastalıklarla Ölen Kimse Kabir Suâlinden ve Azâbından Kurtulur 45
Bulaşıcı Hastalıklarla Ölenin Mahşere Kadar Amelleri Devâm Eder ve Rızkı Kesilmez 47
İÇİNDEKİLER
Mukaddime 5
BİRİNCİ BÖLÜM
HASTALIK BULAŞMASI HAKKINDA GENEL M ve Acirc;LÛM ve Acirc;T 7
BİRİNCİ B ve Acirc;B
BULAŞICI HASTALIKLAR ESKİ ÜMMETLER İÇİN BİR AZAPTI 11
Bulaşıcı Hastalıkların İsrâiloğullarına Gönderilmesi 11
Zinâ Yüzünden Mûsâ (Aleyhisselâm)m Ümmetine Tâûn Musallat Edilmesi 13
Bulaşıcı Hastalıkların Kıbtîlere Musallat Edilmesi 20
Bulaşıcı Hastalıkların Dâvûd (Aleyhisselâm)m Ümmetinden Çoklarını Helâk Etmesi 24
Vebâdan Kaçtıkları İçin Öldürülen Sonra Hızkîl (Aleyhisselâm)m Duâsıyla Diriltilen Dâverdân Halkının Kıssası 26
İKİNCİ B ve Acirc;B
BULAŞICI HASTALIKLAR BU ÜMMET İÇİN RAHMET VE ŞEH ve Acirc;DET VESİLESİDİR 32
Hastalıklar Günahlarımız Yüzündendir 32
Bütün Bulaşıcı Hastalıklara Vebâ Denilir 36
Salgın Hastalıklar Günahlar Yüzündense Şehîdliğe Nasıl Vesile Olmaktadır? 39
Bulaşıcı Hastalıklardan Ölenin Şehîd Olacağı 42
- Şehâdete sebep olacağı, hadîs-i şeriflerde beyân edilen ölümler 43
Bulaşıcı Hastalıklarla Ölen Kimse Kabir Suâlinden ve Azâbından Kurtulur 45
Bulaşıcı Hastalıklarla Ölenin Mahşere Kadar Amelleri Devâm Eder ve Rızkı Kesilmez 47
Bulaşıcı Hastalıkta Ölenin veyâ Afiyetle Kurtulanın Şehîd Sevâbı Alması İçin Şehrinden ve Evinden Çıkmaması Gibi Aranan Şartlar 4
Birinci Şart: Beldesinde ve Evinde Sabretmek ü
İkinci Şart :İhtisâb (Sevâbım Allâh’tan Umması) _Jj
Üçüncü Şart: Başına Gelenin Allâh-u Te‘âlâ‘nın Takdiri Olduğunu Bilmesi
Salgın Hastalık Döneminde Ölenlerin Şehîdlik Mertebeleri Farklıdır
Fâsık Kimse Bulaşıcı Hastalıktan Ölse Şehîd Olur mu?
Salgın Hastalıklardan Ölen Sahâbe-i Kirâmın Vefât ve Acirc;nındaki İbretlik Hâlleri 6
-Amvas tâununda birçok sahâbe-i kirâmın şehîd oldukları
-Ebû Ubeyde ibniT-Cerrâh (Radıyallâhu Anh)m tâûna yakalandığında
şehîd olmadan önce insanlara yaptığı tesirli konuşma
-Mu‘âz ibni Cebel (Radıyallâhu Anh)m Amvas
tâûnunda yaptığı konuşma _a
-Mu‘âz ibni Cebel (Radıyallâhu Anh)m oğlu Abdurrahmân’m tâûndan vefat etmeden önce babasını teselli edişi 6
-Mu‘âz ibni Cebel (Radıyallâhu Anh)m tâûndan dolayı şehîd olması 6(
-Mu‘âz ibni Cebel (Radıyallâhu Anh)m vefât ederken söyledikleri 1
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İTl Enes (Radıyallâhu Anh)2ı
uzun ömür ve çok evlâd duâsı T
-Enes (Radıyallâhu Anh)m seksen küsûr çocuğu Cârif
tâûnunda vefat etmiştir 7
Şehîd Olmak İçin Bulaşıcı Hastalığa Yakalanma Duâsı Yapmak Câiz Değildir, Aksine Tedâvi Olmak ve Şifa Duâsı Yapmak Lâzımdır
Duâ Etmek ve Tedbîr Almak Emredilmiştir 7
Tedâvi Olmak Kadere Rızâsızlık Sayılmaz 8
Ölüm İstemek Câiz Değildir, Ancak Îtikâdî Bir Tehlikeye Düşmemek İçin İstenebilir
-îmân tehlikesi gibi fitnelere mâruz kalmadan ölüm isteme duâsı
Önceki Şeriatlarda da Tedâvi Emredilmişti
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B
HASTALIK BULAŞMASI HARKINDAKİ HADÎS-İ ŞERİFLERİN ÎZ ve Acirc;HI 86
Hasta Kişiden Diğerine Hastalık Bulaşır mı? 86
-Bulaşıcı hastalığı olan kişiyle aramızdaki mesâfenin ne
kadar olması gerektiği hakkındaki Nebevi tavsiye 88
Bulaşıcı Hastalıkların Bulunduğu Yerden Çıkmama Emri 91
-Bulaşıcı hastalıkların arasıra bu ümmette baş
göstereceği hakkındaki Nebevi beyân 91
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in karantina emri 91
Bulaşıcı Hastalıktan Kaçmak Kaderden Kaçmak Değildir 93
İKİNCİ BÖLÜM
BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMAK VE BULAŞIRSA KURTULMAK İÇİN YAPILACAKLAR 99
BİRİNCİ B ve Acirc;B
İSL ve Acirc;MİYET’İN TED ve Acirc;Vİ OLMAYI EMRETTİĞİ 105
İKİNCİ B ve Acirc;B
HEKİMLERİN TAVSİYE ETTİĞİ
HUSUSLARA Rİ ve Acirc;YET ETMEK. 106
Corona Virüsten Korunmanın 14 Kuralı 107
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B
BULAŞICI HASTALIKLAR DÖNEMİNDE ZİKİR VE TEVBENİN ÖNEMİ 108
Helâlleşmek Mümkün Değilse Okunması Gereken İstiğfâr 110
-Ödenemeyen kul hakları için okunacak istiğfar 112
-Vefât eden birinin ardından okunacak 70.000
kelime-i tevhîd hatminin ehemmiyeti ve müjdesi 114
-Bin kere İhlâs Sûresi okumak cehhennemden
âzâd olmaya vesiledir 116
DÖRDÜNCÜB ve Acirc;B
BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMAK VE KURTULMAK İÇİN KUR’ ve Acirc;N-I KERÎM’DEN OKUNACAKLAR 11"
-BİRİNCİ FASIL- 117
-KUR’ ve Acirc;N ve Acirc;YETLERİNİN MADDÎ
HASTALIKLARA DA ŞİF ve Acirc; OLDUĞU - 117
-İKİNCİ FASIL -
-BULAŞICI HASTALIKLARIN ŞİF ve Acirc;SI
İÇİN OKUNACAK SÛRE-İ CELÎLELER - 121
Şifa İçin Kırâat Yaparken Riâyet Edilmesi Gereken Edepler 121
Şifanın Husûlü İçin Gözlenmesi Gereken Zaman ve Mekânlar 123
Bulaşıcı Hastalıkların Şifâsı İçin Okunacak Muayyen Sûreler 126
1)Sabah-Akşam İhlâs ve Felak-Nâs Sûrelerini Üç Kere Okumak 126
2)Her Namazın Ardından İhlâs ve Mu‘avvizeteyn Okumak 129
3)Fâtiha Sûresi’ni Belli Adedler Üzere Okumak 130
4)Her Zaman Özellikle Yatarken Fâtiha ve
İhlâs Sûrelerini Okumak 132
5)Her Namazdan Sonra Bir Kere Kâfirim, On Bir İhlâs,
Birer Kere de Mu’avvizeteyn Okumak 133
6)Kureyş Sûresi’ni Namazda Okumak 134
-Kureyş Sûresi ’nin korkulardan emin olmak için okunması
hakkında İmâm-ı Rabbânî Hazretleri’nin nakli 134
7)Vebâ Günlerinde En‘âm Sûresi Okumak 135
En'âm Sûresi Okuyana Her Harfine Mukabil Yetmiş Bin Melek Gün Boyu Duâ Eder 136
En‘âm Sûresi Okunurken İki Lafza-i Celâl Arasında Yapılan Duâ Mutlaka Kabûl Olunur 138
En‘âm Sûresi Okunurken İki Lafza-i Celâl Arasında Yapılacak Duâ 139
En‘âm Sûresi’ni Bitirdikten Sonra Tilâvet Edildiği Niyetin Husûlü İçin Okunacak Duâ ve Tercemesi 143
8)Hastanın Şifâsı ve Delinin Akıllanması İçin
Kadr Sûresi Okumak ve Yazmak 146
9)Güneş Doğarken Kadr ve Kâfırûn Sûreleri Okumak 148
10)Ahkâf Sûresi’ni On Kere Özel
Duâsıyla Birlikte Okumak 148
11)Feth Sûresi’ni Ramazân’m İlk Gecesi Okumak 149
12)Haşr Sûresi’ni Okumak 151
13)Nuh Sûresi’ni 3363 Kere Okumak 151
14)Bürûc Sûresi’ni İkindi Namazında Okumak 153
15)Güneş Doğarken Husûsî Bir Duâ ile
Nâs Sûresi Okumak 153
-ÜÇÜNCÜ FASIL -
-OKUNACAK ve Acirc;YET İ KERÎMELER - 154
1) ve Acirc;yete’l-Kürsî ile Mümin Sûresi’nin İlk Üç
ve Acirc;yetini Sabah-Akşam Okumak 154
2)Evden Çıkarken ve Acirc;yeteT-Kürsî Okumak 156
3)Her Namazın Akabinde Tevbe Sûresi’nin Son İki
ve Acirc;yet-i Kerîmesini Yedi Kere Okumak 157
4)Hıfz ve Acirc;yetlerini Her Sabah Üç Kere Okumak 158
5)E‘râf Sûresi’nin 23. ve Acirc;yet-i Kerîmesini Çokça Okumak 161
6)Yâsîn Sûresi’nin 58. ve Acirc;yet-i Kerîmesini
28 Kere Okumak 163
7)Necm Sûresi’nin 58. ve Acirc;yet-i Kerîmesini Duâsı ile
Birlikte 1153 Kere Okumak 164
8)Feth Sûresi’nin Son ve Acirc;yet-i Kerîmesi ile Birlikte
Okunacak ve Acirc;yet-i Kerîmeler 165
9)Yûsuf Sûresi’nin 64. ve Acirc;yet-i Kerîmesini Okumak 168
10)Okuyanları veyâ Üzerinde Taşıyanları Belâlardan Kurtaran ve Gök Yere İnse Sâhibine Zarar Dokundurmayan
Yedi ve Acirc;yet-i Kerîmeyi Sabah-Akşam Okumak 169
11)Vebâ Gibi Hastalıklar Dâhil Yüz Derde Şifâ Olan
"Hırz ve Acirc;yetleri"ni Sabah-Akşam Okumak 174
12)Her Gün Uykudan Uyanınca îsrâ Sûresi’nin 105. ve Acirc;yet-i Kerîmesini Okumak
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BULAŞICI HASTALIKLARDAN KURTULMAK İÇİN HADÎS İ ŞERİFLERDEN OKUNACAKLAR
BİRİNCİ B ve Acirc;B
HADÎS-İ ŞERİFLERDE V ve Acirc;RİD OLAN ZİKİRLER
Birinci Zikir: Sabah-Akşam Üçer Kere Okuyana Hiçbir Şeyin Zarar Veremeyeceği Zikir
İkinci Zikir: Sabah-Akşam İhlâssız Dahî Yedi Kere Okuyanın Dünyâ ve ve Acirc;hiretle İlgili Her Derdine Kâfi Gelecek Bir Zikir
Ücüncü Zikir: Evden Çıkarken Okunacak Korunma Zikri
Dördüncü Zikir: Çâresiz Belâları Açacak Hasbünellâhu ve Ni‘me’l-Vekîl Zikri
Besinci Zikir: Kendisiyle Duâ Edenin Sıkıntısının Mutlaka Açılacağı Yûnus (Aleyhisselâm)m Tesbîhi
-İmâm-ı Şâfi‘î (Rahimehullâh)m bulaşıcı hastalıklardan
korunmak için tavsiyesi
-İsm-i ve Acirc;zam olduğu rivâyet edilen duâ
Altıncı Zikir: On Kere Okuyanı, İstemediği Her Şeyden Özellikle Şeytandan Koruyacak ve Şirk Dışında O Gün İşleyeceği Her Günahı Affettirecek Bir Zikir
Yedinci Zikir: Sabah Okuyanı Akşama, Akşam Okuyanı da Sabaha Kadar Muhâfaza Eden Bir Zikir
İKİNCİ B ve Acirc;B
HADÎS-İ ŞERİFLERDE V ve Acirc;RİD OLAN DU ve Acirc;LAR
-BİRİNCİ FASIL -
-HASTALIKLARDAN VE BEL ve Acirc;LARDAN
KORUNMAK İÇİN OKUNACAKLAR -
Birinci Duâ: Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Hiç Terk Ermediği; Af, ve Acirc;fıyet, Ayıpların Setri ve Korkulardan Emniyet İsteyip Her Cihetten Gelecek Şerlerden ve Zelzeleden Sığınma Duâsı 221
-Afiyetin Nebevi târifı 224
-En faziletli duâ nedir? 227
İkinci Duâ: Sabah-Akşam ve Bulunduğu Mekânda Okuyana Hiçbir Şeyin Zarar Veremeyeceği Duâ 227
Ücüncü Duâ: Bulaşıcı Hastalığa Yakalanan Birini Görenin Okuyacağı Duâ 229
Dördüncü Duâ: İlacı Bulunmamış Kötü Hastalıklardan Sığınma Duâsı 230
Besinci Duâ: Afiyetin Hastalığa ve Belâya Dönüşmesinden Sığınma Duâsı 231
Altıncı Duâ: Göze, Kulağa ve Bütün Bedene Afiyet Duâsı 232
Yedinci Duâ: Bilinmedik Hastalıklardan Sığınma Duâsı 233
-Ehl-i Sünnet itikadından ayrılmaktan sığınma duâsı 234
Sekizinci Duâ: Sabah Okuyanı Akşama Kadar, Akşam Okuyanı da Sabaha Kadar Her Musibetten Koruyan Duâ 236
Dokuzuncu Duâ: Rüzgârın Getirdiği Şeylerden Sığınma Duâsı 240
Onuncu Duâ: Kendisine Devâm Edenlere Hiçbir Belâ Vurmadan Ölmek Nasîb Olacak Güzel Akıbet Duâsı 241
On Birinci Duâ: Candan, Maldan, Aileden Hattâ Mahalleden ve Şehirden Belâları Defeden Bir İstiğfar 242
-Üstâdımız Mahmûd Efendi Hazretleri’nin her gece teheccüd
namazından sonra okumaya devâm ettiği istiğfâr 244
On İkinci Duâ: Eşinde, Malında ve Çocuklarında Ölüm Dışında İstemediği Hiçbir Şey Görmemek İçin Okunacak Duâ 244
On Ücüncü Duâ: Boğulmaktan, Yangından, Hırsızlıktan ve İstenmedik Her Şeyden Korunmak İçin Okunacak Duâ 247
İKİNCİ FASIL
-HASTALIKLARDAN KURTULMAK
İÇİN OKUNACAKLAR - 250
On Dördüncü Duâ: Ateşli Sıtma ve Şâir Ağrılar İçin Okunacak Bir Duâ
On Besinci Duâ: Ağrının Geçmesi İçin Okunacak Duâ
On Altıncı Duâ: Okunduğunda Hastalığın İyileşeceği Bir Dua
On Yedinci Duâ: Ağrıyan Yer Üzerine El Konarak Okunduğunda Mutlaka Şifâ Hâsıl Olacak Bir Duâ
On Sekizinci Duâ: Rasûlüllâh (Sallellâhu Te ‘âlâ Aleyhi ve Sellem)in Bir Beldeye Girerken Vebâ (Gibi Bulaşıcı Hastalıklardan Sığınmak İçin Okuduğu Duâ
-ÜÇÜNCÜ FASIL
-ZİY ve Acirc;RET EDİLEN HASTANIN
ŞİF ve Acirc;SI İÇİN OKUNACAKLAR - I
On Dokuzuncu Duâ: Ziyâret Edilen Hastanın Yanında Okunduğunda Mutlaka Şifâ Hâsıl Edecek Bir Duâ 26’.
Yirminci Duâ: Hastalığın Ağrısından Sığınmak İçin Okunacak En Hayırlı Duâ 262
Yirmi Birinci Duâ: Şeytandan, Haşerattan, Nazardan, Panikten, Sıtmadan ve Her Ağrıdan Kurtaran Bir Duâ 262
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) torunları Hasen ve Huseyn (Radıyallâhu Anhümâ)yı hangi duâ ile Allâh-u Te‘âlâ’ya sığındırırdı? 244
Yirmi İkinci Duâ: Hastalığın Açılması İçin Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemjm Hastaya Okuduğu Duâ 265
Yirmi Ücüncü Duâ: Cibril (Aleyhisselâm)ın Hastalığın Şifâsı İçin Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)Ç Tâlim Ettiği Duâ 267


2. Cild Ürün Özellikleri :

Yazar : Ahmet Mahmut Ünlü
Kapak Kalitesi : Karton Kapak
Sayfa Kalitesi : 2.Hamur
Sayfa Sayısı : 402
Dil : Arapça - Türçe Meal
Ebat : 16.5 x 23.5 cm
Ağırlık : 510 gr

ÖNSÖZ
"İnsanların (bizzât) ellerinin (kendilerinin) kazanmış ol-duğu (kötü) şeyler(in uğursuzluğu) sebebiyle karada ve de-nizde fesat (ve bozgunlar) belirmiştir.
Tâ ki O (Allâh-u Te‘âlâ), (kulların) yapmış oldukları (kötü) şeylerin (tümünün cezâsım âhirette vermeden önce) bir kısmmı(n vebâlini dünyâda) onlara tattırsın diye. (Böylece) ola ki onlar (günahlardan) dönerler." (er-Rûm SûresiAl)
Abdullâh ibni Ömer (Radıyallâhu Te‘âlâ AnhümâjduTi rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallellâhu Te ‘âlâ Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Bir milletin içerisinde fuhuş (zinâ) ortaya çıkıp, nihâyet o millet onu alenî olarak işlediğinde, mutlaka içlerinde tâûn (vebâ) hastalığı ve onların geçmişlerinde vukû bulmamış (gö-rülmemiş) ağrılar (hastalıklar) yayılır."
(İbnü Mâce, es-Sünen, el-Fiten:22, rakam:4019, 2/1332; el-Hâkim, el- Müstedrek, rakam:8623, 4/583; Ebû Nu‘aym, Hılyetü’l-evliyâ, 8/333; el- Beyhakî, Şu'abü’l-îmân, rakam:3315, 3/197; İbnü ‘Asâkir, Târîhu Medîneti Dimeşk, 35/260; es-Süyûtî, Câmi'u’l-ehâdîs, rakam:26326, 23/416; ‘Alî el- Müttakî el-Hindî, Kenzü 7- ‘ummâl, rakam:44010, 16/80)
İmâm-ı Şâfi‘î’nin en büyük talebesi ve yakını İmâm-ı Mü ve not;zem (Rahimehumellâh) şöyle demiştir:
"Bir kitap yetmiş kere gözden geçirilse de mudakâ orda bâr hatâ bulunur. Çünkü Allâh-u Te‘âlâ Kendi Kitabı dışında bir kitabın hatâsız olmamasına karar vermiştir."
(el-Hatîb, Mû^thu evhâmi’l-cem'ı ve’t-tefrîk, 1 /14
Ey kâri-i kerîm (kıymetli okuyucu)!

"Bir ayıp görürsen (aleyhime konuşacağına)
o (hatâyı düzelterek) boşluğu kapat,
Ne kadar yüce ve üstündür
Kendisinde ayıp bulunmayan O Zâti"
(el-Haskefî, ed-Dürru’l-muhtâr, 6/812)


İÇİNDEKİLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SALGIN HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN MEŞ ve Acirc;YİHIN BEYANLARINDA V ve Acirc;RİD OLANLAR 5
BİRİNCİ B ve Acirc;B
HER ŞEY KADERLEDİR AMA DU ve Acirc; İLE KORUNMAK DA KADERİN SIRLARINDANDIR 9
İKİNCİ B ve Acirc;B
BU BÖLÜMDE ZİKREDİLEN VAZİFELERİ YERİNE GETİRMENİN ÖNEMİ 17
Duâ Etmesi Nasîb Edilene Mutlaka Kabûlü de Nasîb Edilir 19
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B
ZİKİR VE OKUMA BAKLMLNDANRİV ve Acirc;YET OLUNANLAR 21
-BİRİNCİ FASIL -
-ALL ve Acirc;H-U TE‘ ve Acirc;L ve Acirc;’NIN İSİMLERİNİ OKUYARAK
DU ve Acirc; ETMENİN ÖNEMİ - 21
-İKİNCİ FASIL -
-ALL ve Acirc;H-U TE‘ ve Acirc;L ve Acirc;‘NIN İSİMLERİNDEN
OKUNACAKLAR- 23
BİRİNCİ KISIM
MÜNFERİD OKUNACAK İSM-İ ŞERİFLER 23
Birinci İsm-i 23
İkinci İsm-i Şerif 25
Üçüncü İsm-i Şerif 25
Dördüncü İsm-i Şerif 26
Beşinci İsm-i Şerif 26
Altıncı İsm-i Şerif 27
Yedinci İsm-i Şerif 27
Sekizinci İsm-i Şerif 28
Dokuzuncu İsm-i Şerif 28
Onuncu İsm-i Şerif 29
On Birinci İsm-i Şerif 31
On İkinci İsm-i Şerif 32
On Üçüncü İsm-i Şerif 33
On Dördüncü İsm-i Şerif 33
On Beşinci İsm-i Şerif 34
On Altıncı İsm-i Şerif 34
On Yedinci İsm-i Şerif 35
İKİNCİ KISIM
ESM ve Acirc;-İ ŞERİFE TERKİBLERİNDEN OKUNACAKLAR 36
On Sekizinci Esmâ-i Şerife ve laquo;!jiJş b b ve raquo; 36
On Dokuzuncu Esmâ-i Şerife 38
Yirminci Esmâ-i Şerife 38
Yirmi Birinci Esmâ-i Şerife
Evliyâullâhın Kendisine Ulaşmak İçin Ömür ve Mal Tükettiği 11 İsm-i Şeriften Mürekkeb İsm-i ve Acirc;zam 39
ÜCÜNCÜ KISIM
ESM ve Acirc;-İ İDRÎSİYYE’DEN HUSÛSÎ OKUNACAKLAR 41
Yirmi İkinci İsm-i Şerif Esmâ-i İdrîsiyye‘den Sekizinci İsm-i Şerif 41
Yirmi Üçüncü İsm-i Şerif Esmâ-i İdrîsiyye‘den On İkinci İsm-i Şerif 42
Yirmi Dördüncü İsm-i Şerif Esmâ-i İdrîsiyye‘den On Üçüncü Ism-i Şerif 43
Esmâ-i Îdrîsiyye’nin Tümünü Okumak 43
BEŞİNCİ BÖLÜM
VEB ve Acirc; VE MUZIRR ve Acirc;TI DEFETMEK İÇİN OKUNACAK ZİKİRLER VE SALEV ve Acirc;T-I ŞERİFE 45
BİRİNCİ B ve Acirc;B
ZİKREDENE BEL ve Acirc; VURMAZ 49
İKİNCİ B ve Acirc;B
VEB ve Acirc; GİBİ HASTALIKLARI DEFETMEK İÇİN OKUNACAK ZİKİRLER 52
-BİRİNCİ FASIL -
-MUAYYEN VAKİTLERDE OKUNACAK ZİKİRLER -...52
1)Hayırlı Uzun Ömür İçin Beş Vakit Namazdan Sonra Okunacak Bir Tesbih 52
2)Her Gün Güneş Doğarken Okuyanın, Sakındığı Her Şeye Kâfi Gelecek Bir Zikir 54
3)Bedende, Ailede ve Malda İstenmedik Bir Şeyle Karşılaşmamak İçin Sabah-Akşam Okunacak Zikir 55
4)Kelime-i Tevhidi Bin Kere Zikretmenin Belâları Kaldıracağı 56
İKİNCİ FASIL -
-GÜN İÇERİSİNDE OKUNACAK ZİKİRLER -
5)Vebâdan, Belâdan, Büyüden ve Hastalıktan Kurtaran Zikir....57
6)Yûnus (Aleyhisselâm)m Kavmini Azaptan Kurtaran Zikir 58
7)Vebâyı Defetmek İçin Okunacak İsm-i Şerifler 59
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B
BULAŞICI HASTALIKLARDAN ŞİF ve Acirc; İÇİN OKUNACAK SALEV ve Acirc;T-I ŞERİFE 60
-BİRİNCİ FASIL -
-BULAŞICI HASTALIKLARI DEFETME HUSÛSUNDA SALEV ve Acirc;T-I ŞERİFE OKUMANIN TESİRİNİN
BÜYÜK OLDUĞU - 60
-İKİNCİ FASIL -
-BULAŞICI HASTALIKLARI DEFETMEK İÇİN OKUNACAK SALEV ve Acirc;T-I ŞERİFE - 62
1)îbnü Ebî Hacele’nin Salevâtı 62
2)Nakşibendî Tarikatının Son Kolbaşı Olan
Hâlid-i Bağdâdî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin Salevâtı 63
3)Amansız Dertlerin Şifâsı, Özellikle Bulaşıcı
Hastalıkların Defi İçin Çokça Okunacak Salevât-ı Şerife 64
4)Kalbin Devâsı, Bedenin Şifası ve Rûhun Bekası İçin
Çokça Okunacak Salevât-ı Şerife 65
5)Salât-ı Münciye (Tüncînâ) 66
6)Vebâ İçin Faydalı Bir Salevât-ı Şerife 68
7)Tâûn ve Her Türlü Belânın Defi İçin Okunacak
Bir Salât ve Ahmed er-Rifâ‘î Hazretleri’nin Virdi 69
8)Vebânın Defi İçin Denenmiş Bir Salevât-ı Şerife 70
9)Abdülkâdir Geylânî Hazretleri’ne ve Acirc;it
Necât (Kurtuluş) Salât-ü Selâmı 71
10)Okuyanın Kendisini ve Ailesini Vebâdan
Koruyan Bir Salevât-ı Şerife 73
11)İmâm-l Beylûnî (Rahimehullâh)m Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)i Gördüğü Bir Rüyâsmda, Okuyarak Uyandığı Vakit
Zaman Vebâdan Kurtulmasına Vesîle Olan Salevât-ı Şerife 74
12)Vebâ ve Acirc;fetlerinden Emân İçin Mücerreb (Denenmiş)
Bir Salevât-ı Şerife 76
13)Yüz Kere Okuyanın Bulunduğu İklimin
Korunmasına Vesîle Olacak Bir Salât-ü Selâm 77
14)İbrâhîm el-Ehsâî Hazretleri’nin İcâzetli
Olduğu Bir Şifâ Salevâtı 80
15)Ağrıyan Yerin Üzerine El Konularak Okunduğunda Şifâ Celbedecek Bir Salât-ü Selâm 82
ALTINCI BÖLÜM
BULAŞICI HASTALIKLARI DEFETMEK İÇİN OKUNACAK DUALAR 83
BİRİNCİ B ve Acirc;B
MUAYYEN VAKİTLERDE OKUNACAK DU ve Acirc;LAR 87
-BİRİNCİ FASIL -
-BEŞ VAKİT NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DU ve Acirc;LAR - 87
1)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemin Sâlihlerden Bir Velîye Mânâ ve Acirc;leminde Tâlîm Buyurduğu Meşhûr ve Mücerreb Vebâ Duâsı 87
2)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)ın Mânâ ve Acirc;leminde Buhârâ Ehlinin Vebâdan Kurtulması İçin Öğrettiği Duâ 91
3)Vebâ Zamânında Lütf-u İlâhîyi Celbeden Duâ 93
4)Vebâdan Fidye Niyetiyle Allâh Rızâsı İçin Kurban Keserkenve Namazların Akabinde Okunacak Mücerrebâttan Azîm Bir Duâ 103
5)Bulaşıcı Hastalıklardan Halâs İçin Vitrin Kunûtunda Okunacak Duâ 103
-İKİNCİ FASIL -
-GÜNEŞ DOĞDUĞUNDA VE SABAH VAKTİ OLDUĞUNDA OKUNACAKLAR 104
6)Vebânın Defi İçin Güneş Doğduğunda Okunacak Duâ 104
7)Besmelenin Hazînelerine Girerek Korunma Duâsı 106
-ÜÇÜNCÜ FASIL -
-SABAH-AKŞAM OKUNACAKLAR - 107
8)Hastalığın, Vebânın, Ağrıların ve ve Acirc;nî Ölümün Defi İçin Okunacak Çok Tesirli Bir Duâ 107
9)Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmak İçin Sabah-Akşam Okunacak Duâ 108
10)Canda, Malda ve Ailede Hiçbir Kötü Şey Görmemek İçin Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)Ti Mânâ ve Acirc;leminde
İmâm-ı Zerrûk Hazretleri’ne Öğrettiği Korunma Duâsı 109
11)Cismânî ve Rûhânî Musibetlerden ve Gece-Gündüz
Anî Belirecek Belâlardan Korunma Duâsı 111
12)Hastalıktan, Belâdan, Vebâdan ve Bilcümle
Gamdan Kederden Halâs İçin Okunacak Duâ 112
13)Belâdan, Vebâdan ve Gökten Nâzil Olan Kötü (Kader ve)
Kazâdan Kurtaran Çok Büyük Hıfz Duâsı 113
İKİNCİ B ve Acirc;B
GÜN İÇİNDE HERHANGİ BİR VAKİTTE OKUNA CAK DU ve Acirc;LAR 120
-BİRİNCİ FASIL -
-RASÛLÜLL ve Acirc;H (SALLELL ve Acirc;HUALEYHİ VE SELLEM)N VE BİR MELEĞİN M ve Acirc;N ve Acirc; ve Acirc;LEMİNDE
VELÎLERE ÖĞRETTİĞİ DU ve Acirc;LAR - 120
14)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Sâlihlerden Bir Velîye
Mânâ ve Acirc;leminde Tâlim Buyurduğu Meşhûr ve Mücerreb Vebâ Duâsı ....120
15)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Mânâ
ve Acirc;leminde Velîlerden Birine Öğrettiği Duâ 121
16)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn Bulaşıcı
Hastalıktan Kurtulmak İçin Öğrettiği Duâ 122
17)Ensâr-ı Kirâmdan Bir Zâtı Hırsızın Öldürmesinden Kurtaran
"Yâ Vedûd!" Duâsmı Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Tavsiyesi... 122
18)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn Vebâ İçin
Okunmasını Emrettiği Duâ 124
19)Bir Meleğin Eşlem (Radıyallâhu Anh)a Vebânm
Defi İçin (Rüyâsında) Öğrettiği Duâ 125
-İKİNCİ FASIL -
-EBÛ HANÎFE VE Ş ve Acirc;Fİ‘Î (RAHİMEHUMELL ve Acirc;H)
GİBİ MÜCTEHİDLERDEN VE Ş ve Acirc;İR FUKAH ve Acirc;
VE ULEM ve Acirc;DAN NAKLEDİLENLER - 130
20)Okuyan yâhut Abdestli İken Üzerinde Taşıyan Kişiyi ve ve Acirc;ile Efradını Bulaşıcı Mikroplardan Koruduğu Ebû Hanîfe (Radıyallâhu Anh)dan Rivâyet Edilen Duâ 130
21)Ulemâ Arasında Kabûlü Meşhûr ve Mücerreb Olan İmâm-ı ŞâfiTnin Duâsı 133
22)Vebâ İşinde Tesiri Denenmiş Uzun Ömür Duâsı 134
23)İmâm-ı RâfTî (Rahimehullâh)ın, Babasından
Naklettiği Vebâ Duâsı 13li
24)ŞemsüT-Eimme-i Halvânî (Rahimehullâh)ın Duâsı
25)Her Gün Yedi Kere Okuyanın Hastalıklardan Mahfuz
Olup, Kendisine Husn-ü Hâtime Müyesser Olacak Duâlar 131
26)Günde Bir Kere Okumaya Mülâzemet Edilmesi Hazînelerden Daha Kıymetli Bir Duâ 143
27)Yûnus (Aleyhisselâm)ın Kavmini Azaptan Kurtaran Duâ 148
28)İmâm-ı Nebhânî’nin Naklettiği îmanda Sebât Duâsı 149
29)Her Derde Şifâ Olduğu Rivâyet Edilen Bir Duâ 149
30)Vebâ Gibi Sıkıntıların Açılması İçin Tecrübe Edilmiş Bir Amel ve Duâ 150
31)Sayısız Kere Her Mekânda Okunacak Himâye Duâsı 151
32)Vebâdan Korunma Husûsunda Çok Faydalı Bir Duâ 152
33)Şeyh Zeynüddîn Ömer ibniT-Verdî (Rahimehullâh)ın Duâsı 154
34)Kırk Tâne Muhammed İsimli Kişinin Toplanıp Okuyacakları Duâ 156
EHL-İ BEYT VE ÇİH ve Acirc;R-IY ve Acirc;R-I GÜZİN (DÖRT HALÎFE) İLE TEVESSÜL DU ve Acirc;LARI - 159
35)Abdülkâdir Geylânî Hazretleri’ne ve Acirc;it Câmiiyetli Bir Tevessül Duâsı 159
36)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem), Ehl-İ Beyt ve Çihâr-ı Yâr-i Güzîn (Dört Halîfe) ile Tevessül Duâsı 11
37)Vebânm Defi İçin Denenmiş Bir Duâ 164
38)Hekim Olan ve Acirc;limlerin ve ve Acirc;lim Olan Hekimlerin
İttifakla Tavsiye Ettiği Bir Duâ 165
39)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi veSellem) ile Tevessül Duâsı 166
40)Allâh’m ve Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellenı)'m
Himâyesine Sığınma Duâsı 167
41)Her Gün Yedi Kere Okunup Üflenecek Duâ 168
42)Müzmin Hastalıkların Şifası İçin Okunacak Duâ 170
43)MâüT-Ayneyn (Rahimehullâh)m Beyitleri 170
YEDİNCİ BÖLÜM
BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMAK VE KURTULMAK İÇİN YAPILACAK AMEL-İ S ve Acirc;LİHLER 173
1)İnsanlara İyilik Yapmak 177
2)Sabah-Akşam Sadaka Vermek 177
3)Kurban Kesip Fakirlere Dağıtmak 180
4)Hâcet Namazı Kılmak 181
Vebâdan ve Şâir Musibetlerden Kurtaracak İki Hâcet Namazı 182
Birinci Namaz: Yüzlerce Muhaddis ve ve Acirc;limin Tecrübe Edip Tesirini Hak Bulduğu Bir Hâcet Namazı 182
İkinci Namaz: Ensâr-ı KirâmdanEbû Mi Tak (Radıyallâhu Anh) Eşkıyânın Elinden Kurtaran
Hâcet Namazı ve Duâsı 188
SEKİZİNCİ BÖLÜM
BULAŞICI HASTALIKLARDAN KURTULMAK İÇİN YAZILACAKLAR ve Ş ve Acirc;İR YAPILACAKLAR 193
BİRİNCİ B ve Acirc;B
YAZILIP ÜSTE TAKILACAKLAR 197
-BİRİNCİ FASIL -
-MUSKA TAKMANIN HÜKMÜ - 197
-İKİNCİ FASIL -
-VEB ve Acirc; VE T ve Acirc;ÛN GİBİ BULAŞICI HASTALIKLAR İÇİN YAZILACAKLAR - 199
İKİNCİ B ve Acirc;B
VEB ve Acirc; SITMALARINDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAKLAR VE YAZILACAKLAR 210
-BİRİNCİ FASIL -
-SITMADAN KURTULMAK İÇİN OKUNMASI SÜNNET OLAN DU ve Acirc;LAR -
-İKİNCİ FASIL -
-ATEŞLİ HUMM ve Acirc; (SITMA) İÇİN YAZILACAKLAR - 213
1)Ashâb-ı Kehf’in İsimlerini Yazmak 213
2)Hasen-i Basrî (Radıyallâhu Anh)dan Nakledilen Sıtma Nüshası 213
3)Ahmed ibni Hanbel (Rahimehullâh)dan Nakledilen Nüsha 214
4)Mu‘âviye (Radıyallâhu Anh)in Sıtmadan Şifâsına Vesile Olan Nüsha 214
5)Cumâ Günü Yazılacak Bir Nüsha 214
6)İmâm-ı Vâkıdî (Rahimehullâh)m Tecrübe Ettiği Nüsha 216
7)Muhyiddîn ibni T-Arabi (Kuddise Sirmhû)nun Nüshası 217
8)Fahruddîn er-Râzî (Rahimehullâh)dan Nakledilen Amel 217
9)Her Türlü Hastalık ve Musibet İçin Okunması ve Yazılıp Taşınması Faydalı Olan Bir Sığınma Duâsı 218
10)İtikatla Taşıyanın Hemen İyileşeceği Bir Nüsha 219
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B
OKUNUP VEY ve Acirc; YAZILIP SUYU İÇİLECEKLER 220
-BİRİNCİ FASIL -
-KUR’AN ve Acirc;YETLERİNİ YAZIP SUYUNU
İÇMENİN HÜKMÜ - 220
-İKİNCİ FASIL -
-SÛRE VE ve Acirc;YETLERDEN YAZILACAKLAR - 222
1)Fâtiha Sûresi’nin Yazılıp İçilmesi Şifâya Vesiledir 222
2)Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Şifâ ve Acirc;yetleri 223
3)Yazılıp Suyunun İçilmesi Vebâdan Koruyan ve Acirc;yet-i Kerîme 225
4)Yazılıp Suyunun İçilmesi Her Derde Şifâ
Olan ve Acirc;yet-i Kerîmeler 225
-ÜÇÜNCÜ FASIL -
-İSM-İ ŞERİFLERDEN YAZILACAKLAR - 227
1) ve laquo;"el-Latîf" İsm-i Şerifi 227
2)"el-Hamîd" İsm-i Şerifi 227
3)Namaz Vakitlerinde Yazılıp İçilmesi Şifâya
Vesile Olacak Bir Zikir 228
4)Aym İlk Gecesi ve laquo;^ ve Acirc;4JI ve raquo; "es-Selâm" İsmini Yazmak 228
5)On Adet ^ "Hâ" Harfi ile Birlikte Yazılacak İsmi Şeriflerin Şekli:.229
-DÖRDÜNCÜ FASIL -
-DU ve Acirc;LARDAN OKUNUP YAZILACAKLAR - 229
1)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemfm Mânâ
ve Acirc;leminde Öğrettiği Bir Duâ 229
2)Çiğneyip Yutulmak İçin Yazılacak Bir Nüsha 230
3) Sıtma ve Diğer Hastalıklar İçin Yazılıp İçilecek Zikirler 231
DÖRDÜNCÜB ve Acirc;B
EVLE İLGİLİ YAPILACAKLAR 232
-BİRİNCİ FASIL -
-KAPININ ÜZERİNE TAKILACAKLAR - 232
-İKİNCİ FASIL -
-EVİN İÇERİSİNE ASILACAKLAR - 236
Evin Herhangi Bir Yerine Asılacak Nüsha 236
Evin Dört Duvarına Ayrı Ayrı Asılacak Nüsha 237
Yazılıp Suyu Evin İçerisine Serpilecek Sûre-i Celîle 239
Bâqî İsm-i Şerifinin Vefkini Başta veyâ Evde yâhut Bir Yerin Kapısında Bulundurmak 241
DOKUZUNCU BÖLÜM
ULEM ve Acirc; VE MEŞ ve Acirc;YİHTAN VEB ve Acirc;NIN DEFİ İÇİN FARKLI ÖNERİLER 2
BİRİNCİ B ve Acirc;B
VEB ve Acirc;NIN DEFİ İÇİN HADÎS-İ ŞERİFLERDE VE ESERLERDE TAVSİYE OLUNAN B ve Acirc;ZI FAYDALI HUSUSLAR 2
1)Kabın Çanağın Üstünü Sürekli Örtülü Tutmak 1
2)Kendisine Devâm Edenlere Hiçbir Belâ Vurmadan Ölmek Nasîb Olacak Güzel ve Acirc;kıbet Duâsı 2
3)Zemzem Suyu İçmek 2
4)Yâkut Yüzük Takmak 2
5)Kaşların Üzerine Tarak Gezdirmek 2
6)Nal-i Şerifi Evde Ocakta Bulundurmak -2
7)Abdest Üzere Bulunmak 2
8)Menekşe Yağı ile Vücûdu Yağlamak ve Suyundan İçmek 2
9)Kabak Yaprağına ve laquo;^üül ve raquo; "eş-Şâfî" İsm-i Şerifini Yazmak 2.
İKİNCİ B ve Acirc;B
KURAN VE Ş ve Acirc;İR KİTAPLARIN HATMİYLE İLGİLİ RİV ve Acirc;YETLER
-BİRİNCİ FASIL -
-KUR’ ve Acirc;N-I KERÎM’İN AŞAĞIDA ZİKREDİLECEK
TERTİP ÜZERE HATMEDİLMESİ - -
-İKİNCİ FASIL -
-HADÎS-İ ŞERÎF KİTAPLARINDAN OKUNANLAR -
a)Kur’ân Dışındaki Kitapların Şifâ ve Teberrük
Maksadıyla Okunması ve mdash;J
b)"Sahîh-i Buhârî" Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemin Kendi Kitabıdır
"Sahîh-i Buhârî" Hatminin Bâzı Husûsiyetleri
Ulemânın Vebâ Gibi Bulaşıcı Hastalıkların Kalkması İçin Buhârî Hatmine Teşvikleri 265
2)"Müslim-i Şerif"i Hatmetmek 267
3)"Muvatta " Kitabını Hatmetmek 267
4)"Sünen-i EbîDâvûd’u Hatmetmek 268
5)"Sünen-i Tirmizî"yi Hatmetmek 268
6)"Sünen-i Nesâî"yi Hatmetmek 269
7)"Mesâbîhu ’s-Sünne " Kitabını Hatmetmek 269
8)"Meşâriku ’l-Envâr " Kitabını Hatmetmek 269
-ÜÇÜNCÜ FASIL -
-Ş ve Acirc;İR KİTAPLARDAN OKUNANLAR - 270
9)"Hızb-i Seyfl" Kıraat Etmek 270
10)"Şifâ-i Şerif "i Hatmetmek 270
11)"Kasîde-i Bürde " Okumak 273
12)"Hizbü ’l-Bahr " Okumak 275
13)"Kûtu ’l-kulûb " Kitabını Hatmetmek 276
-DÖRDÜNCÜ FASIL-
-FIKIH KİTAPLARINDAN OKUNDUĞU
RİVAYET OLUNANLAR - 276
14)"Kudûrî" Kitabını Hatmetmek 276
15)"et-Tenbîh" İsimli Fıkıh Kitabını Hatmetmek 277
16)"Kitâbu ’l-Hırakî" İsimli Eseri Hatmetmek 277
ONUNCU BÖLÜM
KADÎM TABİBLERDEN VE ULEM ve Acirc;DAN NAKLEDİLEN BİTKİSEL TAVSİYELER 279
BİRİNCİ B ve Acirc;B
ULEM ve Acirc; BEDENLE İLGİLİ İLAÇLAR KULLANMAYA ÖNEM VERMİŞLERDİR 283
Her Tabip Tedâvîsinde Mâhir Olduğu Hastalıktan Ölmüştür 285
İKİNCİ B ve Acirc;B
YENİLİP İÇİLME NEVİNDEN OLANLAR 287
-BİRİNCİ FASIL -
-İÇİLECEK TÜRDEN OLANLAR - 288
Menekşe Yağı ile Vücûdu Yağlamak ve Suyundan İçmek 288
-İKİNCİ FASIL -
-YİYECEK TÜRÜNDEN OLANLAR - 293
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B
TÜTSÜLENME TÜRÜNDEN OLANLAR 296
DÖRDÜNCÜ B ve Acirc;B
FARKLI KONULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 299
İki Cihânda Kurtuluşun Temeli Uzlettir 302
ON BİRİNCİ BÖLÜM
VEB ve Acirc; VE T ve Acirc;ÛNU DEF İÇİN EBÛ BEKR el-EHS ve Acirc;Î HAZRETLERİ’NİN TERTİP ETTİĞİ HİZB-İ ŞERİFLER 305
ON İKİNCİ BÖLÜM
"BU ÜMMETİN TÜKENİŞİ T ve Acirc;ÛNLA OLACAK." HADÎS-İ ŞERİFİNİN MÛCİZEVÎ ZUHÛRU 335
İslâm Târihinde Yaşanan Vebâ Salgınları 340
Asr-ı Se‘âdette Yaşanan Vebâ Salgını 341
Ömer (Radıyallâhu Anh)m Hilâfeti Döneminde Yaşanan Amvâs Tâûnu.341
Emevî Devleti Döneminde Yaşanan Vebâ Salgınları 345
Basra’da Vuku Bulan Cârif Tâûnu 347
Tâûnda Dişi Köpeğin Emzirdiği Çocuğun Kıssası 350
Yırtıcı Hayvanların Ölüleri Yemesi 350
Abbâsî Devleti Döneminde Yaşanan Vebâ Salgınları 355
H. 449 Yılındaki Vebâ Salgınında Yaşanan İbretlik Hâdiseler 357
H. 478’de Irak’ta Yaşanan Vebâ 363
H. 749 Yılındaki Vebâda Yaşanan İbretlik Hâdiseler 364

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.