Emraz-ı Sariye - Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları Birinci Cild (004900)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €35,34
İndirimli : €20,79  + KDV
KDV Dahil : €24,74
Test2
15
:

Emraz-ı Sariye - Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları Birinci Cild

Ürün Özellikleri :

Yazar : Ahmet Mahmut Ünlü
Kapak Kalitesi : Karton Kapak
Sayfa Kalitesi : 2.Hamur
Sayfa Sayısı : 267
Dil : Arapça - Türçe Meal
Ebat : 16.5 x 23.5 cm
Ağırlık : 416 gr


Önsöz

"İnsanların (bizzât) ellerinin (kendilerinin) kazanmış olduğu (kötü) şeyler(in uğursuzluğu) sebebiyle karada ve denizde fesat (ve bozgunlar) belirmiştir.
Tâ ki O (Allâh-u Te‘âlâ), (kulların) yapmış oldukları (kötü) şeylerin (tümünün cezâsını âhirette vermeden önce) bir kısmını(n vebâlini dünyâda) onlara tattırsın diye. (Böylece) ola ki onlar (günahlardan) dönerler." (er-Rûm Sûresi:4l)
Abdullah ibni Ömer (Radıyallâhu Te ‘âlâ Anhümâ)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallellâhu Te ‘âlâ Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Bir milletin içerisinde fuhuş (zinâ) ortaya çıkıp, nihâyet o millet onu alenî olarak işlediğinde, mutlaka içlerinde tâûn (vebâ) hastalığı ve onların geçmişlerinde vukû bulmamış (görülmemiş) ağrılar (hastalıklar) yayılır."
(İbnü Mâce, es-Sünen, el-Fiten:22, rakam:4019, 2/1332; el-Hâkim, el- Müstedrek, rakam:8623, 4/583; Ebû Nu‘aym, Hılyetü’l-evliyâ, 8/333; el- Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, rakam:3315, 3/197; İbnü ‘Asâkir, Târîhu Medîneti Dimeşk, 35/260; es-Süyûtî, Câmi'u’l-ehâdîs, rakam:26326, 23/416; ‘Alî el-Müt- takî el-Hindî, Kenzü’l- ‘ummâl, rakam:44010, 16/80)
İmâm-ı Şâfi‘î’nin en büyük talebesi ve yakını İmâm-ı Müzeni (Rahimehumellâh) şöyle demiştir:
"Bir kitap yetmiş kere gözden geçirilse de mutlaka onda bir hatâ bulunur. Çünkü Allâh-u Te‘âlâ Kendi Kitabı dışında hiçbir kitabın hatâsız olmamasına karar vermiştir."
(el-Hatîb, Mû^ıhu evhâmil-cem'ı ve’t-tefrîk, 1/14)
Ey kâri-i kerîm (kıymetli okuyucu)!"Bir ayıp görürsen (aleyhime konuşacağına) o (hatâyı düzelterek) boşluğu kapat,Ne kadar yüce ve üstündür Kendisinde ayıp bulunmayan O Zât!" (el-Haskefî, ed-Dürru’l-muhtâr, 6/812)

MUKADDİME

Bulaşıcı hastalıkları geçmiş ümmetler için azap, bu ümmet için ise rahmet ve şehâdet (şehîdlik) vesilesi kılan Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâlar olsun.
Nihâyetsiz salât-ü selâmlar kendisi hürmetine azapların rahmete dönüştüğü Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in, kendilerinin yüzü suyu hürmetine salgınlardan Allâh-u Te‘âlâ’ya sığındığımız Ehl-i Beyti’nin ve tâûn gibi bulaşıcı hastalıklar nedeniy ve not;le şehîd olan ashâbmın ve cümle sahâbesinin üzerine olsun.
Şu bilinsin ki; bu risâle "Corona" adıyla ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalığın Çin’de başlayıp tüm dünyâyı sarması ve bizim memleketimize de uğraması nedeniyle telif edilmiştir.
Bu risâle; bulaşıcı hastalıkların geçmiş ümmetler hakkında büyük bir azap olduğu hâlde bu ümmet hakkında ne türlü keffâretlere ve türlü rahmetlere sebep olacağı ve ölümle sonuçlanırsa şehîdliğe vesile olacağını beyân etmektedir.
Ayrıca bundan korunma ve kurtulma sebepleri hakkında hadîs-i şerif ve rivâyetlerde zikredilen duâlarm beyânı gibi önemli konuları ihtivâ etmektedir. Tabî ki bütün belâlar nefislerimizin şerlerinden kaynaklanmaktadır. Nitekim
"Size isâbet eden herhangi bir musibet, kendi ellerinizin
ıbi’l-fıil) kazanmış olduğu (kötü) şeyler(in uğursuzluğu) sebe-biyledir. Yine de O, birçoğunu affetmekte (ve onlara cezâ vermemektedir. (Aksi takdirde yeryüzünde hiçbir canlı bırakacak değildir.)" (eş-Şûrâ Sûresi:30) kavl-i şerifi bu hakikati nâtıktır.
Bütün belâların günahlarımız sebebiyle başımıza geldiği hu- sûsundaki bâzı hadîs-i şerifleri risâlemizin içinde bulacaksınız.
Hazreti Mevlânâ (Kuddise Sirruhû) da:
"Zekâtlar tam verilmediğinden bulutlar gelmiyor,
Zinâ çoğaldığındandır ki altı yönden vebâ yayılıyor. "
beyitlerinde zekât verme farzı terk edildiğinden dolayı yağ ve not;murların yağmamasından, mahsullerin eksikliğinden ve bere ve not;ket kalmadığından bahsediyor.
Vebâ gibi bulaşıcı hastalık mikroplarının da zinâ gibi fuhşi- yât yüzünden yayıldığına dikkat çekiyor.
Zâten Abbâs (Radıyallâhu Te‘âlâ Anh)m, yağmur duâsı önce ve not;sinde buyurmuş olduğu:
"Ey Allâh! Şu bir gerçektir ki; her belâ(ya sebep olan kader) mutlaka bir günah sebebiyle (gökten) inmiştir ve o
(yazının meydana getirdiği sıkıntı) ancak tevbe ile açılmıştır." (ed-Dînevrî, el-Mücâlese, rakam:727, 3/102; îbnü ‘Asâkir, Târîhu Me- dîneti Dimeşk, 26/358; îbnü Hacer el-‘Askalânî, Fethu’l-Bârî Şerhu Sa ve not;hihi ’l-Buhârî, rakam:1010, 2/497; el-Kastallânî, İrşâdü’s-sârî, rakam: 1010,
2/238; Aynı mif., el-Mevâhib, 3/374) şeklindeki âyet ve hadîslere da ve not;yanan bu beyânı da aynı noktaya temâs etmektedir.
Hâl böyle olunca bizlere de bütün günahlarımızdan tevbe-i nasûh ile Allâh-u Tebârake ve Te‘âlâ’ya dönerek çokça tevbe istiğfar etmek düşüyor.
27 Receb 1441 / 19 Mart 2020


İÇİNDEKİLER
Mukaddime 5
BİRİNCİ BÖLÜM
HASTALIK BULAŞMASI HAKKINDA GENEL M ve Acirc;LÛM ve Acirc;T 7
BİRİNCİ B ve Acirc;B
BULAŞICI HASTALIKLAR ESKİ ÜMMETLER İÇİN BİR AZAPTI 11
Bulaşıcı Hastalıkların İsrâiloğullarına Gönderilmesi 11
Zinâ Yüzünden Mûsâ (Aleyhisselâm)ın Ümmetine Tâûn Musallat Edilmesi 13
Bulaşıcı Hastalıkların Kıbtîlere Musallat Edilmesi 20
Bulaşıcı Hastalıkların Dâvûd (Aleyhisselâm)ın Ümmetinden Çoklarını Helâk Etmesi 24
Vebâdan Kaçtıkları İçin Öldürülen Sonra Hızkîl (Aleyhisselâm)m Duâsıyla Diriltilen Dâverdân Halkının Kıssası.... 26
İKİNCİ B ve Acirc;B
BULAŞICI HASTALIKLAR BU ÜMMET İÇİN RAHMET VE ŞEH ve Acirc;DET VESİLESİDİR 32
Hastalıklar Günahlarımız Yüzündendir 32
Bütün Bulaşıcı Hastalıklara Vebâ Denilir 36
Salgın Hastalıklar Günahlar Yüzündense Şehîdliğe Nasıl Vesile Olmaktadır? 39
Bulaşıcı Hastalıklardan Ölenin Şehîd Olacağı 42
- Şehâdete sebep olacağı, hadîs-i şeriflerde beyân edilen ölümler 43
Bulaşıcı Hastalıklarla Ölen Kimse Kabir Suâlinden ve Azâbından Kurtulur 45
Bulaşıcı Hastalıklarla Ölenin Mahşere Kadar Amelleri Devâm Eder ve Rızkı Kesilmez 47
İÇİNDEKİLER
Mukaddime 5
BİRİNCİ BÖLÜM
HASTALIK BULAŞMASI HAKKINDA GENEL M ve Acirc;LÛM ve Acirc;T 7
BİRİNCİ B ve Acirc;B
BULAŞICI HASTALIKLAR ESKİ ÜMMETLER İÇİN BİR AZAPTI 11
Bulaşıcı Hastalıkların İsrâiloğullarına Gönderilmesi 11
Zinâ Yüzünden Mûsâ (Aleyhisselâm)m Ümmetine Tâûn Musallat Edilmesi 13
Bulaşıcı Hastalıkların Kıbtîlere Musallat Edilmesi 20
Bulaşıcı Hastalıkların Dâvûd (Aleyhisselâm)m Ümmetinden Çoklarını Helâk Etmesi 24
Vebâdan Kaçtıkları İçin Öldürülen Sonra Hızkîl (Aleyhisselâm)m Duâsıyla Diriltilen Dâverdân Halkının Kıssası 26
İKİNCİ B ve Acirc;B
BULAŞICI HASTALIKLAR BU ÜMMET İÇİN RAHMET VE ŞEH ve Acirc;DET VESİLESİDİR 32
Hastalıklar Günahlarımız Yüzündendir 32
Bütün Bulaşıcı Hastalıklara Vebâ Denilir 36
Salgın Hastalıklar Günahlar Yüzündense Şehîdliğe Nasıl Vesile Olmaktadır? 39
Bulaşıcı Hastalıklardan Ölenin Şehîd Olacağı 42
- Şehâdete sebep olacağı, hadîs-i şeriflerde beyân edilen ölümler 43
Bulaşıcı Hastalıklarla Ölen Kimse Kabir Suâlinden ve Azâbından Kurtulur 45
Bulaşıcı Hastalıklarla Ölenin Mahşere Kadar Amelleri Devâm Eder ve Rızkı Kesilmez 47
Bulaşıcı Hastalıkta Ölenin veyâ Afiyetle Kurtulanın Şehîd Sevâbı Alması İçin Şehrinden ve Evinden Çıkmaması Gibi Aranan Şartlar 4
Birinci Şart: Beldesinde ve Evinde Sabretmek ü
İkinci Şart :İhtisâb (Sevâbım Allâh’tan Umması) _Jj
Üçüncü Şart: Başına Gelenin Allâh-u Te‘âlâ‘nın Takdiri Olduğunu Bilmesi
Salgın Hastalık Döneminde Ölenlerin Şehîdlik Mertebeleri Farklıdır
Fâsık Kimse Bulaşıcı Hastalıktan Ölse Şehîd Olur mu?
Salgın Hastalıklardan Ölen Sahâbe-i Kirâmın Vefât ve Acirc;nındaki İbretlik Hâlleri 6
-Amvas tâununda birçok sahâbe-i kirâmın şehîd oldukları
-Ebû Ubeyde ibniT-Cerrâh (Radıyallâhu Anh)m tâûna yakalandığında
şehîd olmadan önce insanlara yaptığı tesirli konuşma
-Mu‘âz ibni Cebel (Radıyallâhu Anh)m Amvas
tâûnunda yaptığı konuşma _a
-Mu‘âz ibni Cebel (Radıyallâhu Anh)m oğlu Abdurrahmân’m tâûndan vefat etmeden önce babasını teselli edişi 6
-Mu‘âz ibni Cebel (Radıyallâhu Anh)m tâûndan dolayı şehîd olması 6(
-Mu‘âz ibni Cebel (Radıyallâhu Anh)m vefât ederken söyledikleri 1
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İTl Enes (Radıyallâhu Anh)2ı
uzun ömür ve çok evlâd duâsı T
-Enes (Radıyallâhu Anh)m seksen küsûr çocuğu Cârif
tâûnunda vefat etmiştir 7
Şehîd Olmak İçin Bulaşıcı Hastalığa Yakalanma Duâsı Yapmak Câiz Değildir, Aksine Tedâvi Olmak ve Şifa Duâsı Yapmak Lâzımdır
Duâ Etmek ve Tedbîr Almak Emredilmiştir 7
Tedâvi Olmak Kadere Rızâsızlık Sayılmaz 8
Ölüm İstemek Câiz Değildir, Ancak Îtikâdî Bir Tehlikeye Düşmemek İçin İstenebilir
-îmân tehlikesi gibi fitnelere mâruz kalmadan ölüm isteme duâsı
Önceki Şeriatlarda da Tedâvi Emredilmişti
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B
HASTALIK BULAŞMASI HARKINDAKİ HADÎS-İ ŞERİFLERİN ÎZ ve Acirc;HI 86
Hasta Kişiden Diğerine Hastalık Bulaşır mı? 86
-Bulaşıcı hastalığı olan kişiyle aramızdaki mesâfenin ne
kadar olması gerektiği hakkındaki Nebevi tavsiye 88
Bulaşıcı Hastalıkların Bulunduğu Yerden Çıkmama Emri 91
-Bulaşıcı hastalıkların arasıra bu ümmette baş
göstereceği hakkındaki Nebevi beyân 91
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in karantina emri 91
Bulaşıcı Hastalıktan Kaçmak Kaderden Kaçmak Değildir 93
İKİNCİ BÖLÜM
BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMAK VE BULAŞIRSA KURTULMAK İÇİN YAPILACAKLAR 99
BİRİNCİ B ve Acirc;B
İSL ve Acirc;MİYET’İN TED ve Acirc;Vİ OLMAYI EMRETTİĞİ 105
İKİNCİ B ve Acirc;B
HEKİMLERİN TAVSİYE ETTİĞİ
HUSUSLARA Rİ ve Acirc;YET ETMEK. 106
Corona Virüsten Korunmanın 14 Kuralı 107
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B
BULAŞICI HASTALIKLAR DÖNEMİNDE ZİKİR VE TEVBENİN ÖNEMİ 108
Helâlleşmek Mümkün Değilse Okunması Gereken İstiğfâr 110
-Ödenemeyen kul hakları için okunacak istiğfar 112
-Vefât eden birinin ardından okunacak 70.000
kelime-i tevhîd hatminin ehemmiyeti ve müjdesi 114
-Bin kere İhlâs Sûresi okumak cehhennemden
âzâd olmaya vesiledir 116
DÖRDÜNCÜB ve Acirc;B
BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMAK VE KURTULMAK İÇİN KUR’ ve Acirc;N-I KERÎM’DEN OKUNACAKLAR 11"
-BİRİNCİ FASIL- 117
-KUR’ ve Acirc;N ve Acirc;YETLERİNİN MADDÎ
HASTALIKLARA DA ŞİF ve Acirc; OLDUĞU - 117
-İKİNCİ FASIL -
-BULAŞICI HASTALIKLARIN ŞİF ve Acirc;SI
İÇİN OKUNACAK SÛRE-İ CELÎLELER - 121
Şifa İçin Kırâat Yaparken Riâyet Edilmesi Gereken Edepler 121
Şifanın Husûlü İçin Gözlenmesi Gereken Zaman ve Mekânlar 123
Bulaşıcı Hastalıkların Şifâsı İçin Okunacak Muayyen Sûreler 126
1)Sabah-Akşam İhlâs ve Felak-Nâs Sûrelerini Üç Kere Okumak 126
2)Her Namazın Ardından İhlâs ve Mu‘avvizeteyn Okumak 129
3)Fâtiha Sûresi’ni Belli Adedler Üzere Okumak 130
4)Her Zaman Özellikle Yatarken Fâtiha ve
İhlâs Sûrelerini Okumak 132
5)Her Namazdan Sonra Bir Kere Kâfirim, On Bir İhlâs,
Birer Kere de Mu’avvizeteyn Okumak 133
6)Kureyş Sûresi’ni Namazda Okumak 134
-Kureyş Sûresi ’nin korkulardan emin olmak için okunması
hakkında İmâm-ı Rabbânî Hazretleri’nin nakli 134
7)Vebâ Günlerinde En‘âm Sûresi Okumak 135
En'âm Sûresi Okuyana Her Harfine Mukabil Yetmiş Bin Melek Gün Boyu Duâ Eder 136
En‘âm Sûresi Okunurken İki Lafza-i Celâl Arasında Yapılan Duâ Mutlaka Kabûl Olunur 138
En‘âm Sûresi Okunurken İki Lafza-i Celâl Arasında Yapılacak Duâ 139
En‘âm Sûresi’ni Bitirdikten Sonra Tilâvet Edildiği Niyetin Husûlü İçin Okunacak Duâ ve Tercemesi 143
8)Hastanın Şifâsı ve Delinin Akıllanması İçin
Kadr Sûresi Okumak ve Yazmak 146
9)Güneş Doğarken Kadr ve Kâfırûn Sûreleri Okumak 148
10)Ahkâf Sûresi’ni On Kere Özel
Duâsıyla Birlikte Okumak 148
11)Feth Sûresi’ni Ramazân’m İlk Gecesi Okumak 149
12)Haşr Sûresi’ni Okumak 151
13)Nuh Sûresi’ni 3363 Kere Okumak 151
14)Bürûc Sûresi’ni İkindi Namazında Okumak 153
15)Güneş Doğarken Husûsî Bir Duâ ile
Nâs Sûresi Okumak 153
-ÜÇÜNCÜ FASIL -
-OKUNACAK ve Acirc;YET İ KERÎMELER - 154
1) ve Acirc;yete’l-Kürsî ile Mümin Sûresi’nin İlk Üç
ve Acirc;yetini Sabah-Akşam Okumak 154
2)Evden Çıkarken ve Acirc;yeteT-Kürsî Okumak 156
3)Her Namazın Akabinde Tevbe Sûresi’nin Son İki
ve Acirc;yet-i Kerîmesini Yedi Kere Okumak 157
4)Hıfz ve Acirc;yetlerini Her Sabah Üç Kere Okumak 158
5)E‘râf Sûresi’nin 23. ve Acirc;yet-i Kerîmesini Çokça Okumak 161
6)Yâsîn Sûresi’nin 58. ve Acirc;yet-i Kerîmesini
28 Kere Okumak 163
7)Necm Sûresi’nin 58. ve Acirc;yet-i Kerîmesini Duâsı ile
Birlikte 1153 Kere Okumak 164
8)Feth Sûresi’nin Son ve Acirc;yet-i Kerîmesi ile Birlikte
Okunacak ve Acirc;yet-i Kerîmeler 165
9)Yûsuf Sûresi’nin 64. ve Acirc;yet-i Kerîmesini Okumak 168
10)Okuyanları veyâ Üzerinde Taşıyanları Belâlardan Kurtaran ve Gök Yere İnse Sâhibine Zarar Dokundurmayan
Yedi ve Acirc;yet-i Kerîmeyi Sabah-Akşam Okumak 169
11)Vebâ Gibi Hastalıklar Dâhil Yüz Derde Şifâ Olan
"Hırz ve Acirc;yetleri"ni Sabah-Akşam Okumak 174
12)Her Gün Uykudan Uyanınca îsrâ Sûresi’nin 105. ve Acirc;yet-i Kerîmesini Okumak
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BULAŞICI HASTALIKLARDAN KURTULMAK İÇİN HADÎS İ ŞERİFLERDEN OKUNACAKLAR
BİRİNCİ B ve Acirc;B
HADÎS-İ ŞERİFLERDE V ve Acirc;RİD OLAN ZİKİRLER
Birinci Zikir: Sabah-Akşam Üçer Kere Okuyana Hiçbir Şeyin Zarar Veremeyeceği Zikir
İkinci Zikir: Sabah-Akşam İhlâssız Dahî Yedi Kere Okuyanın Dünyâ ve ve Acirc;hiretle İlgili Her Derdine Kâfi Gelecek Bir Zikir
Ücüncü Zikir: Evden Çıkarken Okunacak Korunma Zikri
Dördüncü Zikir: Çâresiz Belâları Açacak Hasbünellâhu ve Ni‘me’l-Vekîl Zikri
Besinci Zikir: Kendisiyle Duâ Edenin Sıkıntısının Mutlaka Açılacağı Yûnus (Aleyhisselâm)m Tesbîhi
-İmâm-ı Şâfi‘î (Rahimehullâh)m bulaşıcı hastalıklardan
korunmak için tavsiyesi
-İsm-i ve Acirc;zam olduğu rivâyet edilen duâ
Altıncı Zikir: On Kere Okuyanı, İstemediği Her Şeyden Özellikle Şeytandan Koruyacak ve Şirk Dışında O Gün İşleyeceği Her Günahı Affettirecek Bir Zikir
Yedinci Zikir: Sabah Okuyanı Akşama, Akşam Okuyanı da Sabaha Kadar Muhâfaza Eden Bir Zikir
İKİNCİ B ve Acirc;B
HADÎS-İ ŞERİFLERDE V ve Acirc;RİD OLAN DU ve Acirc;LAR
-BİRİNCİ FASIL -
-HASTALIKLARDAN VE BEL ve Acirc;LARDAN
KORUNMAK İÇİN OKUNACAKLAR -
Birinci Duâ: Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Hiç Terk Ermediği; Af, ve Acirc;fıyet, Ayıpların Setri ve Korkulardan Emniyet İsteyip Her Cihetten Gelecek Şerlerden ve Zelzeleden Sığınma Duâsı 221
-Afiyetin Nebevi târifı 224
-En faziletli duâ nedir? 227
İkinci Duâ: Sabah-Akşam ve Bulunduğu Mekânda Okuyana Hiçbir Şeyin Zarar Veremeyeceği Duâ 227
Ücüncü Duâ: Bulaşıcı Hastalığa Yakalanan Birini Görenin Okuyacağı Duâ 229
Dördüncü Duâ: İlacı Bulunmamış Kötü Hastalıklardan Sığınma Duâsı 230
Besinci Duâ: Afiyetin Hastalığa ve Belâya Dönüşmesinden Sığınma Duâsı 231
Altıncı Duâ: Göze, Kulağa ve Bütün Bedene Afiyet Duâsı 232
Yedinci Duâ: Bilinmedik Hastalıklardan Sığınma Duâsı 233
-Ehl-i Sünnet itikadından ayrılmaktan sığınma duâsı 234
Sekizinci Duâ: Sabah Okuyanı Akşama Kadar, Akşam Okuyanı da Sabaha Kadar Her Musibetten Koruyan Duâ 236
Dokuzuncu Duâ: Rüzgârın Getirdiği Şeylerden Sığınma Duâsı 240
Onuncu Duâ: Kendisine Devâm Edenlere Hiçbir Belâ Vurmadan Ölmek Nasîb Olacak Güzel Akıbet Duâsı 241
On Birinci Duâ: Candan, Maldan, Aileden Hattâ Mahalleden ve Şehirden Belâları Defeden Bir İstiğfar 242
-Üstâdımız Mahmûd Efendi Hazretleri’nin her gece teheccüd
namazından sonra okumaya devâm ettiği istiğfâr 244
On İkinci Duâ: Eşinde, Malında ve Çocuklarında Ölüm Dışında İstemediği Hiçbir Şey Görmemek İçin Okunacak Duâ 244
On Ücüncü Duâ: Boğulmaktan, Yangından, Hırsızlıktan ve İstenmedik Her Şeyden Korunmak İçin Okunacak Duâ 247
İKİNCİ FASIL
-HASTALIKLARDAN KURTULMAK
İÇİN OKUNACAKLAR - 250
On Dördüncü Duâ: Ateşli Sıtma ve Şâir Ağrılar İçin Okunacak Bir Duâ
On Besinci Duâ: Ağrının Geçmesi İçin Okunacak Duâ
On Altıncı Duâ: Okunduğunda Hastalığın İyileşeceği Bir Dua
On Yedinci Duâ: Ağrıyan Yer Üzerine El Konarak Okunduğunda Mutlaka Şifâ Hâsıl Olacak Bir Duâ
On Sekizinci Duâ: Rasûlüllâh (Sallellâhu Te ‘âlâ Aleyhi ve Sellem)in Bir Beldeye Girerken Vebâ (Gibi Bulaşıcı Hastalıklardan Sığınmak İçin Okuduğu Duâ
-ÜÇÜNCÜ FASIL
-ZİY ve Acirc;RET EDİLEN HASTANIN
ŞİF ve Acirc;SI İÇİN OKUNACAKLAR - I
On Dokuzuncu Duâ: Ziyâret Edilen Hastanın Yanında Okunduğunda Mutlaka Şifâ Hâsıl Edecek Bir Duâ 26’.
Yirminci Duâ: Hastalığın Ağrısından Sığınmak İçin Okunacak En Hayırlı Duâ 262
Yirmi Birinci Duâ: Şeytandan, Haşerattan, Nazardan, Panikten, Sıtmadan ve Her Ağrıdan Kurtaran Bir Duâ 262
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) torunları Hasen ve Huseyn (Radıyallâhu Anhümâ)yı hangi duâ ile Allâh-u Te‘âlâ’ya sığındırırdı? 244
Yirmi İkinci Duâ: Hastalığın Açılması İçin Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemjm Hastaya Okuduğu Duâ 265
Yirmi Ücüncü Duâ: Cibril (Aleyhisselâm)ın Hastalığın Şifâsı İçin Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)Ç Tâlim Ettiği Duâ 267

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.