En Güzel Hutbeler - Vaaz Nasihat ve İrşad-1757 (001492)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €61,72
İndirimli : €36,31  + KDV
KDV Dahil : €43,21
Test2
15
:

EN GÜZEL HUTBELER - VAAZ NASİHAT VE İRŞAD


Ürün Özellikleri :

Derleyici: Emekli Müftü Ragıp Güzel
Yayın Tarihi 25.08.1992
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 480
Cilt Tipi Ciltli
Kağıt Cinsi 3. Hm. Kağıt
Boyut 16 x 24 cm

Cuma namazının farzından önce imam hatiplerin minbere çıkarak yaptıkları konuşmaya hutbe denir. Hutbenin rüknü yani özü ve esası Allah'ı anmaktır. Allah'a hamd ile başlanan bu konuşma, müslümanlara günlük olaylarla ilgili dinin hükmünü beyan etmeye güzel bir fırsattır. Müslümanların bayramı olan cuma günü, birlik ve güzelliklerin sergilendiği cuma namazı ile zinetlenmektedir.
Böyle bayram gününde hatibinde manasına uygun şekilde hitabette bulunması arzulanmaktadır. Günü zehir eden konuşmaların, bağırıp çağırmaların cemaate hiç ama hiç bir faydası olmadığı da herkes tarafından takdir edilmektedir.Bu ölçülere göre hareket ederek yazdığım eserimin faydalı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder, hatip kardeşlerime de başarılar dilerim.

Önsöz

Hitabet bir sanattir. Butiin sanatlann da sonradan elde edildigi bir gergektir. Higbir sanatkar, dunyaya sanatkar olarak gelmemi ve sect;tir. Kendini yeti ve sect;tirmi ve sect;, melekelerini geli ve sect;tirmi ve sect; ve sanat sahibi olmu ve sect;tur.Hitabet de boyledir.insan dogu ve sect;tan hatip degildir. Konu ve sect;a, konu ve sect;a anlata an- lata hitabet sanati geli ve sect;ir. Bu da bir meslektir. Bu meslegin de bir yolu ve metodu vardir.Nice konuşmalar vardir ki insam fitneye siiriikler. Fikir itibariyle oldugu kadar, soyleni ve sect; tarziyla da insam sikarlar. Soziin soylenmesi zaten sanatin kendisidir. Önemli olan; nerede ve ne ve sect;ekilde soylenecegidir.Atalanmizin "Ta ve sect;i gedigine koymak" dedikleri, sozii za- manmda ve yerinde soylemek en giizel sanattir. Bu sanatin elde edilmesi de pek kolay bir i ve sect; degildir. Ogrenilecek, egitilecek ve metodlar takip edilecektir ki bu sanat elde edilsin...Bilen igin, bilmeyeni dinlemek kadar agir bir yiik telakki edilemez. Tipki, acemi bir ve sect;oforiin yamnda yolculuk eden usta ve sect;ofbr gibi.insan ne kadar da zorlamr...

Kiiltiirlii, konu ve sect;ma teknigine sahip bir kimsenin, bozuk bir lisan, imkansiz bir hece ile okudugu hutbeyi dii ve sect;iinun. Ne kadar zor bir dinleyi ve sect;tir bu...i ve sect;te camiilerimizde ilkokul mezunundan ta iiniversite mezununa kadar farkli bir cemaat vardir. Hammalindan, bakamna kadar degi ve sect;en mevkiler bulunmaktadir. tecriibeleriyle ufkunu geni ve sect;letenden tutun da heniiz etrafim tammayan in- sanlar vardir. Biitiin bu ugurumlar arasinda hatibin dengeyi saglamasi ve cemaate anlayacaklari ve sect;ekilde hutbe irad etmesi pek kolay degildir.I ve sect;te burada, sanat gerekir, maharet gerekir..Burada hisler degil, ilim konu ve sect;ur...Burada okumak degil anlatabilmek gerekir...Bir de ozlti oziine anlatim gerekir...Hep uzun hutbelerden yakimnz.Uzun hutbelerden yakinan yetkililer de uzun hutbe hazir- lamaktadirlar.Bu konuda ya 0I9U bilinmiyor veya insamn i ve sect;ine gelmiyor...Kisa hutbe okunmasim emredenlerin 119 dosya kagidi hutbe hazirladiklanm gormekteyiz.Kisa hutbenin 0I9USU nedir?Bu, ve sect;ahislara gore degi ve sect;iyor galiba. Hani her yigidin bir yogurt yiyi ve sect;i vardir derler ya...Bu i ve sect;i bir esasa baglamak zamam 9oktan ge9iyor.Bu i ve sect;in olu9iisunu vermek kasdiyla, cemaatin zihinlerinde bir ve sect;eyler kalsin amaciyla hazirladigimiz "Minberden Goniillere Giizel Hutbeler" kitabimizin biiyiik bir ilgi gormesi bizi sevindirdi. Demek ki bir ilerlemenin oldugu meydanda.Bu i ve sect;i peki ve sect;tirmek, yer verilmeyen bazi konulara da degin- mek ve kisa hutbe okumaya destek vermek amaciyla i ve sect;te bu ese- ri hazirladik.Maksadimiz, Yiice Mevlamizin emirlerini gonullere daha tesirli ve daha giizel bir ve sect;ekilde i ve sect;leyebilmektir. Minberlerin giizellerine ba ve sect;anlar dilegimizle...

25.8.1992 Zeytinburnu-iSTANBUL


İÇİNDEKİLER

Önsöz 13
Hadis-i verifier 15
Minber giizeli 17
Soziin tesirlisi 19
Bir hutbe bir konu 20
Hutbenin okunu ve sect; ve sect;ekli 22
Hutbenin dualan 23
Hutbenin Arap^a metni 25
ikinci hutbe 27
Adalet 29
Adil olmak 31
Af nimeti 33
Af umudu : 35
Aga5 dikmek 37
Ahireti du ve sect;unmek 39
Ahiret miikafati 41
Ahirete gidecek olan 43
Ahirete yatirim yapmali 45
Aile 47
Ailede sevgi 49
Ailede saygi 51
Allah dilerse 53
Allah’a donmeli 55
Allah’a baglilik 57
Allah korkusu 59
Allah’i tammak 61
Allah’in kudreti 64
Allah’in affi 66
Allah’dan utanmak 68
Aim yazisi 70
Alimlere saygi 72
Aldatici olmamak 74
Amir-memur ili ve sect;kileri 76
Ameli salih 78
Anaya ve sect;efkat 80
Ana hatirasi 82
Ara bulmak 84
Ara diizelten yalan 86
Askerlik 87
A ve sect;ure gvinii 89
Ayb ortmek 91
Azap korkusu 93
Azaptan kurtulmak 95
Bakmak 97
Ba ve sect;kalarmi dii ve sect;unmek 99
Bayram sayilan gunler 100
Berat kandili 102
Bira da alkoldiir 104
Bo ve sect; soz 106
Bo ve sect;anma 108
Biiyiik giinahlar 110
Camii 112
Cemaatle namaz 113
Cehenneme gotiiren huy 115
Cimriligin fenaligi 117
Qali ve sect;mak 119
Qali ve sect;kan olmak 121
Qanakkale zaferi 123
Qevre temizligi 125
Qok dua etmeli 127
Qocuk egitimi 129
Dam ve sect;ma 131
Dine sahip ?ikmak 133
Din karde ve sect;i ziyaret 135
Din karde ve sect;i korumak 137
Din baglan 138
Dili korumak 140
Donii ve sect;lere Allah sevinir 142
Dul kadinlarm evlenmesi 144
Dua 145
Duannz nigin ge?ersiz 147
Duammn kiymeti 149
Dua kabul olur 151
Dunya hayati 152
Dunya mall i?in 154
Edeb 156
Emanet 158
Emanete riayet 160
E ve sect;itlik 162
Evlenecek kizlara nasihat : 164
Ezan 165
Ezana saygi 167
Fatihanin tefsiri 169
Faydasiz ilim 171
Faziletler 173
Fenaligi onlemek 175
Gaflet 177
Gafletten uzakla ve sect; 179
Gariplerin gonlvi 181
Gece namazi 183
Ge?en gunlerin hesabi 184
Geride birakilacak 186
Giyabinda dua 189
Gururlanma 191
Giinahlarm azaplan 192
Giinahlarm yiikleri 194
Giileryiiz 196
Goniil berrakligi 198
Guzel hayat 200
Guzel duygulu olmak 201
Giinahdan pi ve sect;manlik 203
Haccm hikmetleri 204
Hac 206
Hak dostlarmm olgvileri 209
Hakka davet 211
Haramdan ka9inmak 213
Haramdan sakinmak 214
Harama bakmamak 215
Hayra te ve sect;vik 217
Hayvanlara iyi davranmak 219
Hayvanata ve sect;efkat 221
Her ve sect;ey yok olacakti 223
Hayati degerlendirmek 224
Huy giizelligi 226
Helak olan milletler 228
Helallerde sevap vardir 230
Hileli sati ve sect; 231
Hicret 232
Hiyanet 234
Ibadete devam 236
ibadetlerde kendini begenmek 238
ibadetler bizim i?indir 240
ibret almali 242
Ibni Abbas’xn ogiitleri 243
ilim aramak 245
ilahi Rahmet 247
Imtihan sahnesi 249
imamn iki par?asi 251
Inancin boylesi 252
Insan haklarma saygi 254
insanlarla geginebilmek 256
insanlara faydali olanlar 258
Insanliga hizmet 260
insan haklan 262
islam derdi 264
istanbul’un fethi 266
istanbul’un fetih ruhu 268
Iyiligin kar ve sect;iligi 270
iyiligi emretmek 272
iyi zan beslemek 274
Kabir suali 275
Kadm haklan 277
Kadir gecesi 279
Kadere uymak 281
Kafirlere giiven olmaz 282
Kaniatin diizeni 284
Karde ve sect;lik 286
Karaborsacilik 288
Kar ve sect;ilikli hiirmet 290
Kazanmak 292
Kazan? sahibi olmak 294
Kendini begenmek 296
Kendimizi kurtarmak 298
Kendini listiin gormek 300
Kibreden al?alir 301
Kin tutmak 302
Kiskan?lik 304
Konu ve sect;ma adabi 306
Kur’an-i Kerim .........312
Kurban 310
Kurban Bayrami.. 314
Kurtulu ve sect; i?in 315
Kumar 316
Kusur ara ve sect;tirmak 318
Ku ve sect;larxn dili 320
Liizumsuz konu ve sect;mak 322
Magfiretin geni ve sect;ligi 324
Mahsul yardimi 326
Meclisimizin a^ilii-si 327
Meleklerin ve sect;ahidligi 329
Merhamet ornegp 331
Millet mail 334
Miiflis kimdir 334
Miislumunlara yardim 335
Musliimanlarin derdleri 336
Musliimanlarin derdiyle ilgilenmek 338
Miisliimanlara iyi davranmak 340
Miisliimana kafir demek 342
Nasihat etmek 343
Nazar 345
Nesep kurtarmaz 347
Neyi bekliyoruz 348
Niyet 349
Niyetin kazandirdigi 351
Ordu-millet 362
Oru? ibadeti 354
Odiin? 356
Ofke 357
Ogiitlerden hisse almak 359
6l?u ve tartida dogruluk 361
Ol^iilii olmak 363
Oliim habercileri 365
Oliilere fatiha gondermek 367
Oliimii hatirdan $ikarma 369
Omriin kiymeti 371
Omiirler gegiyor 373
Omriimiiziin hesabi 375
Peygamber sevgisi 377
Peygamberden ogiitler 378
Peygamberin emirleri 380
Rahmet Peygamberi 382
Ramazan Bayrami hutbesi 384
Ramazan Bayrami.... 386
Ramazam kar?ilarken 388
Receb ayimn fazileti 391
Rxza 393
Rizki veren 395
Rii ve sect;vet 397
Sabah namazi 398
Sabir 399
Sabnn mvikafati 400
Sabnn sonu selamettir 402
Saglik 404
Saygimn zirvesi 406
Sebepler 407
Seher vakti 409
Servete giivenmek 411
Sevgisizlik 413
Son arzu 415
Sorup ogrenmek 417
ve sect;eriatin manasi 419
ve sect;eytana uymamak 421
ve sect;iiphelilerden ka ve sect;mmak 425
Takdir-i Ilahi 427
Tam ihlas 429
Takva 430
Trafik 432
Trafik kazalan 434
Temizlik 436
Temizlik imamn yansidir 438
Ucub 440
U9 aylar 442
Vakarli olmak 444
Vasiyet etmek 446
Vatan i?in sali ve sect;mak 448
Veli kullar 450
Yardim etmek 452
Yardimci olmak 454
Yardimsever olmak 456
Yaratili? giizelligi 458
Ya ve sect;lilara hiirmet 460
Yere-goge bak 462
Yetimlere ve sect;efkat 463
Zafer haftasi 465
Zekatm faydalan 467
Zinaya yakla ve sect;ma ^ 469
Zuliim 471
Zulm-ii Kerbela 473
Zayiflarm dualan 475
Zenginlik hirsi 477
Zanna sebep olmayin 479

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.