Envarül Aşıkın - Aşıkların Nurları - Merve Yayınları-1517 (001282)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €43,12
İndirimli : €25,37  + KDV
KDV Dahil : €30,19
Test2
15
:
Envarü'l Aşıkın - Aşıkların Nurları - Merve Yayınları
Altıyüz yıldır elden ele gönülden gönüle dolaşan eserlerin başında gelmektedir. Eser çok yönlü olup bir önemli yanı ise bünyesi içinde güzel bir uslüpla ve değişik bir metodoloji ile "peygamberler tarihini" de vermiş olmasıdır.

Sayfa Sayısı: 568

Cilt Durumu: Ciltli

760 gr.

Eser ve Yazarı Hakkında

Türk milleti, İslâmiyet ile şereflendikten sonra, önceleri Orta Asya'da, daha sonra Ön Asya ve Anadolu'da ve nihayet Avrupa ve Afrika dahil üç kıtada bu yüce dinin yayılmasını sağlarken, günümüze kadar devam eden sayısız Haçlı akınlarının da iman dolu göğ-sünde durdurmasını bilmiştir.

Bu hizmet yüzyıllarca sürmüştür. Bu arada Orta Asya’dan başla-mak üzere, Ahmet Yesevî, Abdülkadir Geylânî, İmam-ı Gazalî, Sühreverdî, Ebu’lleys Semerkandî, Bahaeddin Nakşibendî gibi birçok İslâm bilgini ya-nında Anadolu'yu vatan tutmamızla birlikte Mevlâna Celâleddin, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî, Somuncu Baba, Geyikli Baba, Ahi Evran, Karaca Ahmet, Hacı Bayram-ı Veli, İbrahim Tennurî, Emir Ahmed Buharî ve Ak- şemseddin gibi nice bilginler, savaşçı dervişler, manevî donanmamızı pe-kiştirmişlerdir. Dünya Tıb ilminin en büyüğü İbn-i Sîna gibi, Astronomi bilgini ve devlet reisi Uluğ Bey gibi bilim adamlarının başlattığı kervana meridyen ve paralelleri bulan, mikrobu bundan bin yıl önce tespit eden, cebir, trigonometri ve matematik ilminde insanlığa buluşlarıyla hizmet eden bilginler, Pîrî Reis gibi dünya haritasını çizen coğrafyacılar, Abdül-kadir Meragî gibi yaklaşık bin yıl önce müzikteki notayı bulan nice ilim adamları, şairler, edipler, tefsirciler ve hadisciler yetiştiren bu büyük mil-let, bu gün de geri kalmış İslâm ülkeleri arasında hizmetin öncüsü durumundandır.

Bu milletin dînî hayatını ve imanını diri tutmak için nice Allah dost-ları yüzyıllardır hizmet vermiş ve vermektedirler.

Elinizdeki eserin sahibi de devrinde berrak ve akıcı Türkçesi ile bu hizmet kervanına katılmış Allah dostlarındandır.

Kendilerine Ahmed ve Muhammed Çelebi de denen Yazıcıoğlu kar-deşler 15. Yüzyılda Gelibolu’da yaşamışlardır. Muhammediye adında aynı zamanda Türkçenin de güzel örneklerinden olan çok değerli bir eser su-nan Yazıcıoğlu Muhammed Bican, Hacı Bayram-ı Velî’den feyz almıştır. Envârü’l- ve Acirc;şıkîn / ve Acirc;şıkların Nurları adlı eseri ise kardeşi Ahmed Bican kaleme almıştır. Envârü'l- ve Acirc;şıkîn, Muhammed Bican’ın [Meğarib’ül Ze- mari) adlı Arapça yazdığı eserinin kardeşi Ahmet Bican tarafından Türk- çeye tercümesi olarak belirtilmektedir. Eser çok yönlüdür. Bir önemli yanı ise bünyesi içinde güzel bir üslûpla ve değişik bir metodoloji ile "Peygam-berler Tarihi"ni de vermiş olmasıdır.

Yazıcıoğlu kardeşlerin bu güzel ve çok önemli iki eseri; Muhamme-diye ve Envârü’I- ve Acirc;şikîn / ve Acirc;şıkların Nurları yaklaşık altıyüz yıldır elden ele ve gönülden gönüle dolaşan eserlerin başında gelmektedir.

Eseri, değerli araştırmacı ve şair ağabeyimiz Ahmet Metin Şahin Bey, Osmanlıca aslından titiz bir çalışma ile yeniden gözden geçirmiştir. Yayına hazırlama ve redaksiyon görevini de haddimiz olmayarak üstlenmek du-rumunda kalırken, Muhammed İkbal’in eserlerini aruz vezni ile dilimize kazandıran ve Mevlâna Hazretleri'nin Mesnevî’si üzerine aynı çalışmayı yaparken bizleri kırmayarak çalışmalarına ara verip eserin Türk okuyu-cularına yeniden sunmada bizlere yardımını esirgemeyen Ahmet Metin Şahin Be/e şükranlarımızı sunarız.

Eksiklik bizlerden, yardım Allah'tandır.

15 Aralık 2001 Yaşar Ansan

İçindekiler

Eser ve Yazan Hakkında 11

Envârü'l- ve Acirc;şıkîn ( ve Acirc;şıkların Nurları) 13

Kitabı Yazmamın Sebepleri 15

BİRİNCİ BÖLÜM VARLIKLARIN TERTİP VE DÜZENİ

1- Varlıkların Sıralanışı 22

2- Gökler, Yeryüzü ve Yaratıklar Hakkında Söylenenler 30

3- Allah'ın Bildirdiği Kelimelerin Beyanı 38

İKİNCİ BÖLÜM ALLAH TE ve Acirc;LA’NIN PEYGAMBERLERE HİTABI

4- ve Acirc;dem Aleyhisselâ’a Rûh Üfürülmesi 43

5- ve Acirc;dem’in Tövbesi 56

6- Allah’ın İnsanlardan Söz (Misak) Alması 58

) ve Acirc;dem İle Havva'nın Ölümleri 66

7- Şit Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 67

8- İdris Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 68

9- Nûh Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 70

10- Hûd Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 73

11- Salih Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 74

12- İbrahim Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 76

Kabe’nin Yapılması 82

Hz. İbrahim'in Ölümü 89

13- İsmail Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 90

14- İshak Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 94

15- Yakup ve Yusuf Aleyhisselâm'ların Peygamberliği 95

Yakub ve Yusuf Aleyhisselâmların Ölümleri 107

16- Eyyûb Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 108

17- Şuayb Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 114

18- Mişâ Oğlu Musa Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 115

19- Hızır Aleyhisselâm 116

20- Musa ve Harun Aleyhisselâmların Peygamberliği 117

Tevrat’ın İndirilişi ve Hz. Musa’nın Allah’ı Görme İsteği 125

Tevrat’ta Yazılı Sözler 137

21- Yûşa Bin Nûn'un Peygamberliği 146

22- İlyas Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 147

) Davud Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 152

Hz. Davud’un Yakarışı 158

Allah'ın Davud’a Vahiyleri 162

Hz. Davud’u Allah’ın Teşviki 165

Davud Aleyhisselâm’ın Ölümü 168

23- Süleyman Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 169

Beyt-i Mukaddes’in Yapılması 174

Belkıs Kıssası 175

Hazreti Lokman Bahsi 181

Zülkameyn Kıssası 183

) Eşiyâ ve Ermiyâ Hazretlerinin Peygamberliği 185

24- Uzeyir Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 189

25- Mettâ Oğlu Yunus Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 191

26- Hz. Zekeriyya ve Hz. Yahya’nın Peygamberliği 193

Zekeriya ve Yahya Peygamberlerin ölümü 196

27- İsa Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 198

İncil’in Vasıfları Bölümü 204

Gökten Sofra İnmesi 209

Hz. İsa’nın Göğe Kaldırılması 210

28- Peygamberlerin Sırası 214

29- Hz. Muhammed Mustafa’nın Peygamberliği 227

Kur'an’m Nüzûlü 234

Miraç Bahsi 237

Peygamberimizin Allah'ı Görmesi 250

Vahyin Sırları 251

Kutsi Kelimeler 258

İlâhi Hadisler. 265

Peygamberin Mekke’den Medine'ye Hicreti 281

Nebi’nin Medine’ye Gelişi 285

Peygamberimizin Cihadı 289

Bedir Gazası 289

Uhut Gazası 291

Mekke’nin Fethi 293

Huneyn Kıssası 294

Peygamberimizin Ölümü 296

Ashabın Faziletleri ve Hz. Fatıma'nm Ölümü 306

Ebû Bekir’in Ölümü 307

Hz. Ömer’in Ölümü 309

Hz. Osman'ın Ölümü 310

Hz. Ali’nin Ölümü 310

Hz. Haşan ve Hüseyin'in Ölümlerim. 312

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ALLAH’IN MELEKLERE VAHYETTİĞİ KELİMELER

Cebrail İle İlgili Bölüm 318

Çeşitli Meseleler 332

Ölüm Meleği İle İlgili Bölüm 340

Ruhların Makamları 345

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KIYAMET GÜNÜNDE ALLAH’IN HİTAPLARI

30- Farklı İnanışlarla İlgili Bölüm 358

31- Amelî Hükümlerle İlgili Bölüm 360

) Cuma İle İlgili Bölüm 376

32- Mescidlerle İlgili Bölüm 381

33- Zekât İle İlgili Bölüm 382

34- Oruçla İlgili Bölüm 383

35- Kadir Gecesi İle İlgili Bölüm 387

36- Hac İle İlgili Bölüm 390

37- Cihad ile İlgili Bölüm (Allah Yolunda Savaş) 394

38- Kur'an İle İlgili Bölüm 398

39- Zikir İle İlgili Bölüm 407

40- Sabır İle İlgili Bölüm 412

41- Sadakalar İle İlgili Bölüm 413

42- Allah Yoluna Girenlerin Makam ve Menzillerinin Beyanı 414

43- İlmin Faziletleri İle İlgili Bölüm 418

44- ve Acirc;limlerin Faziletleri 420

45- İyiliği Tavsiye ve Kötülüğü Men ile İlgili Bölüm 425

46- Fakirlerin Fazileti İle İlgili Bölüm 426

47- Dünya İle İlgili Bölüm 430

48- Kabir ve Ölülerle İlgili Bölüm 434

49- Dua Bölümü 436

50- Tövbe ve Af (Yarlığ Dileme) Bölümü 439

Tövbe İle İlgili Bölüm 440

51- Takva Bölümü 442

52- Kıyamet Alâmetleri - 1 443

53- Kıyamet Alâmetleri - 2 446

DeccaTın Çıkışı 447

İsa'nın Gökten Yere İnişi 447

Dâbbet'ül-Arz'ın Çıkışı 448

Güneşin Batı'dan Doğması 449

Tövbe KapısTnın Kapanması 450

Yeryüzünde Başlayan Çöküntüler 450

Sur'un Üflenmesi 451

Haşir İle İlgili Bölüm 454

Yerin ve Göklerin Değişmesi .....458

Kıyamet Durakları 463

Büyük Korku 466

Livâ’ül-Hamd 468

Mahşerde Cehennemi Getirmek 471

Mahşerdeki Hesap 472

Mahşerdeki Şefaat 475

Kabe ile İlgili Bölüm 478

Peygamberimizin Şefaati 480

Hesap İle İlgili Bölüm - 1 481

Hesap İle İlgili Bölüm - 2 483

Hesapsız Cennet’e Girecek Olanlar 487

Kitap (Amel Defteri) 494

Mizan 496

Düşmanlıklar ve Mahkemeler 499

Kıyamet Gününde Diğer Garip İşler 502

Allah’ın Meleklerle Konuşmaları 504

Cehennem ve Aşağı Dereceleri 507

Ateş (Cehennem)’e Girecekler 510

Cennettekilerin Durumları 516

Havz İle İlgili Bölüm 517

Sırat 518

BEŞİNCİ BÖLÜM ALLAH’IN YÜCE MAKAMDA SÖZLERİ

54- Cennete Girmek 529

55- A'raftakiler 533

56- Allah Teâla'yı Görmek 536

57- Dört Râşid Halife'nin Cennetteki Yerleri 539

58- Büyük Günah İşleyenlerin Durumları 540

59- Ateşin Hikmeti 543

60- Cinlerle İlgili Bölüm 543

61- Ölümün Boğazlanması 544

62- Tûbâ Ağacı 545

63- Hûriler 545

64- Vildan İle İlgili Bölüm 547

65- Gılmânlar 548

66- Cennetin Irmakları 548

67- Cennet Ehlinin Mertebeleri ve Yüce Dereceleri 550

68- Şehitler 556

69- Cennet Ehlinin Nimetleri 557

70- Cennet Halkının Mertebeleri 563

Kitabın Sonu 565

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.