Evlad-ı Rasul Hazaratı (004589)

Fiyat : €9,37  + KDV
KDV Dahil : €11,15
Test2
15
:

Eser Özellikleri :
Kapak Kalitesi : Karton Kapak
Sayfa Kalitesi : 2.Hamur
Ebat : 13.5 x 19.5 cm
Yazar : Ahmet Mahmut Ünlü
Baskı : 1.Baskı Ekim 2019
Sayfa Sayısı: 260
Ağırlık : 208 gr

İÇİNDEKİLER
Önsöz 5
-Ehl-i Beyt’i sevmenin önemi 5
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhive Sellemîn bütün amellerimize şâhid olduğu 8-11
BİRİNCİ BÖLÜM
RASÛLÜLL ve Acirc;H (SALLELL ve Acirc;HUALEYHİ VE SELLEM)İN EVL ve Acirc;D-I KİRAMI 13
BİRİNCİ B ve Acirc;B
EVL ve Acirc;D-IRASÛL’Ü TANIMANIN ÖNEMİ 17
-Neseb-i şerifi ve evlâd-ı Rasûl (Sallellâhu Aleyhi
ve Sellem)i bilmenin vâcip olduğunu söyleyen âlimler.... 17-19
İKİNCİ B ve Acirc;B
RASÛLÜLL ve Acirc;H (SALLELL ve Acirc;HUALEYHİVE SELLEM) İN RABÎB VE RABÎBELERİ (ÜVEY OĞULLARI VE KIZLARI) 20
Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem)
İle Hadîce (Radıyallâlıu Te‘âlâ Atıhâ)nın
Evlenme Yaşlan 20
Hadîcetü’l-Kübrâ (Radıyallâhu Te‘âlâAnhâ) validemizin Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem)dcn Önceki Evlilikleri 22
-Hadîce (Radıyallâhu Anhâ)wa önceki evliliklerinden
olan dört çocuğu da Müslüman olmuşlardır 22
İlk Evliliği ve Çocukları 22
-Hadîce (Radıyallâhu Anhâjnm ilk eşinin adı
Ebû Hâle Hind ibni’n-Nebbâş et-Temîmî’dir 22
-Hadîce (Radıyallâhu Anhâ)nm ilk evliliğinden Hind,
Hâle ve Tâhir adında üç oğlu olmuştur 22
-RasÛlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)! en İyi
târif eden sahâbî kimdir? 22-23
-Yemen bölgesine vâlî olarak gönderilen beş sahâbî... 24-25
-Hadîce (Radıyallâhu Anhâ>nm ilk evliliğinden Hâris
ve Zeyneb adında iki çocuğu daha olduğu mervîdir 25
İkinci Evliliği ve Çocukları 26
-Hadîce (Radıyallâhu Anhâ)nm ikinci eşinin adı Atîk
ibni ve Acirc;bid ibni Abdillâh ibni Ömer ibni Mahzûm’dur 26
-Hadîce (Radıyallâhu ikinci
evliliğinden Hind isminde bir kızı olmuştur 26
-Hind ismi Araplarda hem kadına
hem erkeğe konulan isimlerdendir 26
-Hadîce (Radıyallâhu Anhâ)mn ikinci evliliğinden Atîk
isminde bir oğlu daha olduğu rivâyet olunmuştur 27
Hadîce (Radıyallâhu Anhâ)n Fetret
Dönemindeki Çocuklarının ve
Eşlerinin ve Acirc;hiretteki Durumu 28
-Müşriklerin çocuklarının cehennemlik olduğu
hâkkındaki hadîslerin mensûh oluşu 28-29
-Müşriklerin bulûğ çağına erişmeden ölen
çocuklarının âhiretteki durumuyla alâkalı mâlûmât 28-30
-Müşriklerin bulûğ çağına erişmeden ölen
çocuklarının cennete olduklarına dâir hadîs-i şerifler.... 34-38
-Küçükken ölen çocukların, İbrâhîm
(Aleyhisselâm)m kefaletinde olacağı 34-36
-Cennete gireceği bildirilen dört sınıf kimlerdir? 37
-Çocukların cennetlik olduğu 38
-Fetret ehline azap olmayacağı 39
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B
EVL ve Acirc;D-IRASÛL’ÜNİSİMLERİ VE
VİL ve Acirc;DET SIRALAMASI 40
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in çocuklarının
sayısı hakkındaki farklı rivâyetler 40, 43-44
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn altı çocuğu
Hadîce vâlidemizden dünyâya gelmiştir 40
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)VA
çocuklarından sâdece İbrâhîm (Radıyallâhu Anh),
Mâriye vâlidemizden dünyâya gelmiştir 41
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in
çocuklarından Fâtıme (Radıyallâhu Anhâ) hâriç
hepsi kendisinden önce vefât etmiştir 41-42
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem/m erkek
çocuklarının, kendisi hayatta iken vefât edeceği hakkında Kur’ân-ı Kerîm’in işâreti 42-43
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendİmİz’İn
Çocuklarının Sayısı Hakkındaki İhtilâfın Sebebi.. 43
-Abdullah (Radıyallâhu Anh)m farklı isimleri 43-44
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)VA Tâhir ve Tayyib
isminde çocukları var mıydı? 43-44, 65-66
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)m evlatlarının
vilâdet sırasına göre zikredildiği beyitler 45-47
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) ve
evlatları ile tevessül içeren beyitler 47
Vilâdet Tertîbi Hususunda Farklı Kaviller 48
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn
çocuklarından ilk oğlu ve ilk kızı kesin olup
diğerlerinin sırasındaki ihtilâfın beyânı 48-51
-Fâtıme vâlidemizin kardeşleri arasındaki sırası 49-51
İKİNCİ BÖLÜM
RASÛLÜLL ve Acirc;H (SALLELL ve Acirc;HU TE‘ ve Acirc;L ve Acirc;
ALEYHİ VE SELLEMJİN NECÎB OĞULLARI 53
BİRİNCİ B ve Acirc;B
RASÛLÜLL ve Acirc;H (SALLELL ve Acirc;HU TE‘ ve Acirc;L ve Acirc; ALEYHİ
VE SELLEM) EFENDİMİZİN HADÎCE
V ve Acirc;LİDEMİZDEN OLAN OĞULLARI 56
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İH
Hadîce Vâlidemizden Olan Oğullarının Sayısı 57
Nebî (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem)in Birinci
Oğlu KâSİm (Radıyallahu Te'âlâ Anh) 57
-Kâsim (Radıyallahu Anh)m doğumu, ne kadar
yaşadığı ve vefâtı hakkındaki kaviller 58-59
-"Ebu’l-Kasim" künyesini kullanmak câiz midir? 59
-Kâsim (Radıyallahu Anh)m vefâtından sonra Nebî
(Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)Q söylenilen yakışıksız sözler üzerine Kevser Sûresi nâzil olmuştur 59-60
-Kâsim (Radıyallahu Anh) bi‘setten sonra vefat etti 60
Kâsim (Radıyallâhu Anh)m Süt Emmesinin
Cennette Tamamlandığı 61
-Kâsim (Radıyallahu Anh)m vefâtı üzerine Hadîce vâlidemizi teselli etmek için Nebî (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in,
oğlunun cennetteki durumunu ona göstermek istemesi ....62-64
-Hadîce vâlidemizin dindeki fıkhını (derin
anlayışını) gösteren rivâyetler 62-64
Hadîce (Radıyallâhu Te‘âlâ Anhâ) Vâlidemizin,
Çocukları İçin Kaç Tâne Akîka Kurbanı
Kestiği ve Sütanne Tuttuğu 64
-Hadîce vâlidemiz çocuklarını bir sene
arayla doğurduğu için onlara sütanne tutardı 65
Nebî (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem)İn İkinci
Oğlu Abdullah (Radıyallahu Te‘âlâAnh) 65
-Hadîce vâlidemiz Kâsim (Radıyallahu Anh)âan sonra
dört kız çocuğu daha dünyâya getirmiş, ardından da
Abdullâh (Radıyallahu Anh) doğmuştur 65
-Abdullâh (Radıyallahu Anh)m lakapları 65-67
-RasÛlüllâh (Sallellâhu Te ‘âlâ Aleyhi ve Sellemjm
Tayyib ve Mutayyeb ile Tâhir ve Mutahhar isimlerinde çocukları var mıydı? 66-67
İKİNCİ B ve Acirc;B
RASÛLÜLL ve Acirc;H (SALLELL ve Acirc;HUALEYHİ VE SELLEM)İN M ve Acirc;RİYE V ve Acirc;LİDEMİZDEN OLAN ŞEREFLİ OĞLU İBR ve Acirc;HÎM (RADIYALL ve Acirc;HUANH) 69
Mâriye Vâlidemizin İslâm ile Şereflenip
Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem)^
İbrâhîm İsimli Bir Çocuk Bahşetmesi 71
-Mâriye vâlidemizin İslâm’ı kabûl etmesi 71
-Mâriye vâlidemizi Rasûlüllâh (Sallellâhu
Aleyhi ve Sellem) nereye yerleştirmişti? 71
-Mâriye vâlidemiz ne zaman vefât etmiştir? 72
İbrâhîm (Radıyallâhu Te‘âlâAnh)m Vilâdet Târihi.. 72
-İbrâhîm (Radıyallâhu Anh)m vefât zamânı ve kabri 72
İbrâhîm (Radıyallâhu Te‘âlâ Anh) Vİlâdetİ
Sonrasında Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ
Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in Yaptığı Ameller 73
-İbrâhîm (Radıyallâhu Anh)m doğum haberini verdiği
için Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem), ebesi Selmâ vâlidemize bir köle hediye etmiştir 73
-İbrâhîm (Radıyallâhu Anh)vn doğumunun ardından
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)m yaptığı ameller 73
-İbrâhîm (Radıyallâhu Anh)m sütannesi kimdir? 74
-İbrâhîm (Radıyallâhu Anh)m sütannesine Rasûlüllâh
(Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in verdiği hediye 74
Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem)İn,
Oğlu İbrâhîm’e Olan Sevgisi
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn çoluk-çocuğuna
merhameti hakkında Enes (Radıyallâhu Anh)m. sözü
Cibril (Aleyhisselâm) Rasûlüllâh (Sallellâhu
Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem)e Verdiği Müjde
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in, oğlu İbrâhîm
(Radıyallâhu Anh)m kendisine çok benzeyeceğini beyânı
-İbrâhîm (Radıyallâhu Te'âlâ Anh)a ismini
Cibril (Aleyhisselâm) vermiştir
İbrâhîm İbni’n-Nebî (Radıyallâhu Anh)m
Vefatıyla İlgili Rivâyetler
- İbrâhîm (Radıyallâhu Te'âlâAnh)m vefât vakti ve kabrinin mekânıyla ilgili rivâyetler
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn,
Oğlu İbrâhîm’in Vefâtma Üzüntüsü
-İbrâhîm (Radıyallâhu Anh)vı vefâtı üzerine Rasûlüllâh
(Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn üzülüp ağlaması 79
-Çocukların, anne-babaları için cennet
reyhânından olduğuna dâir hadîs-i şerîf 81
-Cenâzede ağlamanın rahmetten,
bağırmanın şeytandan olduğu 80-
-Ölülerin işittiklerine dâir
hadîs-i şeriften delîl 83-84, 1
İbrâhîm (Radıyallâhu Te‘âlâ Anhjin Vefâtl
Gününde Güneşin Tutulması
-Güneş ve ay tutulması kimsenin doğumu
ya da ölümü ile alâkalı olamaz 85
-Güneş ve ay tutulması ânında yapılması gerekenler.... 85
İbrâhîm (Radıyallâhu Anh)ın Defninde Yaşananlar .. 85
-Kabrine su serpilip bir alâmetle kabir yeri belli
edilen ilk kişi İbrâhîm (Radıyallâhu Anhjdır 86-87
-Vehhâbîlerin kabirlerin üzerindeki alâmetleri yok
etmelerinin bidat olduğunu gösteren hadîs-i şerif. 86-87
İbrâhîm (Radıyallâhu Anh)ın Kabrinin Mekânı 88
-İbrâhîm (Radıyallâhu Anh)m kabir
komşusu olan sahâbîlerden bâzdan 89
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn,
Oğlu İbrâhîm (Radıyallâhu Anh)a Verdiği Telkîn 90
-Ölüye telkin vermenin sünnetten olduğunu
gösteren hadîs-i şerif 90-91
-İbrâhîm (Radıyallâhu Anh)m defninde Ömer
(Radıyallâhu Anh)ı ağlatan hâdise 91-93
-Allâh-u Te‘âlâ’nm müminlere, ölürken ve kabirde îmanda sebât vereceğini müjdeleyen
âyet-i kerîmenin iniş sebebi 92-93
İbrâhîm (Radıyallâhu Te‘âlâAnh) Yaşasaydı
Nebî ve Sıddîk Olacaktı 94
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)m, oğlu İbrâhîm
(Radıyallâhu Anh) hakkındaki medh-ü senâsı 94-95
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn
Mısır’ın fethini önceden müjdelemesi 95-96
-Kıbtîlere iyi davranılması hakkında
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)m tavsiyesi 95-97
-Mâriye vâlidemiz ile Hâcer vâlidemizin
(Radıyallâhu Anhümâ) Kıbtî ırkından oldukları 96-97
İbrâhîm (Radıyallâhu Te‘âlâAnh)in
Cennetteki Sütanneleri 97
-İbrâhîm (Radıyallâhu Anh) henüz süt çağında vefât ettiğinden dolayı Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve
Sellem)m onun hakkındaki müjdeli beyanları 97-98
-Emzikte ölen çocukların Tûbâ ağacından emzirildiği.. 98
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RASÛLÜLL ve Acirc;H (SALLELL ve Acirc;HUALEYHİ VESELLEM)N KERÎME-İ ŞERÎFELERİ 99
Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem)İn,
Kız Çocuklarına Düşkünlüğü 103
-Kızlarım diri diri gömen bir topluma Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in kız çocuklarım sevdirmesi... 103-107
-Çocukların en hayırlısının kız çocukları
olduğuna dâir bir hadîs-i şerîf 105
-Kız çocuk sâhibi olan bâzı peygamberler 105
BİRİNCİ B ve Acirc;B
RASÛLÜLL ve Acirc;H (SALLELL ve Acirc;HUALEYHİ VE SELLEM)İN BİRİNCİ KERÎMESİ ZEYNEB
BİNTİ HADÎCE (RADIYALL ve Acirc;HU ANHÜM ve Acirc;) 109
Zeyneb (Radıyallâhu Anhâ)nm İsmi ve Vilâdet-i Seniyyesi Hakkında Vârid Olanlar İH
-Zeyneb (Radıyallâhu Anhâ) doğduğunda Rasûlüllâh
(Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) kaç yaşındaydı? 111
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)m en büyük kızı... 111
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) İlk çocuğunun
kim olduğu hakkında vâki olan ihtilâf
-Zeyneb ismi hangi kökten alınmıştır?
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem), Kızı
Zeyneb (Radıyallâhu Anhâ)ya Olan Sevgisi 112
-Zeyneb vâlidemiz hakkında vârid olan "O benim
kızlarımın en faziletlisidir.’ hadîs-i şerifi Fâtıme vâlidemizin efdaliyyeti ile çelişmez 112-113
Zeyneb (Radıyallâhu Anhâ) Validemizin Evliliği .. 114
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) kızlarının
tümünü bizzât kendisi evlendirmiştir 114
- Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) kızlarını evlendireceği zaman nasıl bir usul izlerdi?
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Te ‘âlâ Aleyhi ve Sellem)
Zeyneb vâlidemizi Hadîce annemizin teyzesinin oğlu Ebu’l- ve Acirc;s ile evlendirdi
-Zeyneb vâlidemizin eşi Ebu’l- ve Acirc;s, müşriklerin
baskısına rağmen eşini boşamadı
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) ve çocukları Medine’ye hicret ettiğinde, eşi izin vermediği
için Zeyneb vâlidemiz Mekke’de kaldı
-Zeyneb vâlidemizin eşi Ebu’l- ve Acirc;s Bedir’de esir düştüğünde Zeyneb vâlidemiz ona
fidye olarak ne gönderdi? 116-117
-Dâmâdı esir düştüğünde Rasûlüllâh (Sallellâhu
Aleyhi ve Sellem)! çok duygulandıran hâdise 117
-Zeyneb vâlidemizin eşi Ebu’l- ve Acirc;s (Radıyallâhu Anh)
hangi şartla serbest bırakıldı? 117
-Dâmâdı Ebu’l- ve Acirc;s hakkında Rasûlüllâh
(Sallellâhu Aleyhi ve SellemJİn medhiyesi 118
Zeyneb (Radıyallâhu Anhâ) Vâlidemizin Hicreti ... 118
-Zî Tuvâ mevkii neresidir? 118
-Zeyneb vâlidemiz Medine’ye hicret ederken
yolda yaşadığı üzücü hâdise 118
-Zeyneb (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizin
vefâtma sebep olduğu rivâyet edilen vâkfa 119
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)m "Benden dolayı
musibete uğramıştır." diyerek vasfettiği kerîmesi 119
-Ci’râne mevkii neresidir? 119
-Hicret yolculuğunda Zeyneb vâlidemizi devesinden
düşüren Hebbâr’ın sonradan Müslüman oluşu 118-120
Zeyneb Vâlidemizin Eşi Ebu’l- ve Acirc;s’ın Müslüman Olması 120
-Ebu’l- ve Acirc;s (Radıyallâhu Anh)m Müslüman
olmasında yaşanan hikmetli hâdiseler 120-124
-Zeyneb vâlidemizin, eşine verdiği emânı Rasûlüllâh
(Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)m kabûl etmesi 120-122
- Zeyneb vâlidemizin cenâzesini yıkayan sahâbiyyât... 127
-Zeyneb vâlidemizin cenâzesinin yıkanması hakkında
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn tavsiyesi
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemjin peştemalini
kefen olarak Zeyneb vâlidemize giydirmesi 127-128
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn,
Peştemalini Kızma Kefen Yapmaları İçin
Vermesi Teberrük Maksadıyladır 128
-Teberrük hakkında Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)m
tatbikatı Vehhâbîlere karşı hüccet mahiyetindedir 128-130
-Alî (Radıyallâhu Anh)m annesi Fâtıme binti Esed (Radıyallâhu Anhâ)y ve , Rasûlüllâh (Sallellâhu
Aleyhi ve Sellem)m gömleğini kefen yapması 128-130
-Kabir azâbınm hak olduğuna
delâlet eden hadîs-i şerifler 129-133
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)C annelik yapan yengesi Fâtıme binti
Esed (Radıyallâhu Anhâ)WA fazileti 130
Zeyneb Vâlidemizin Cenâzesinde
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn Önce
Üzgün İken Sonra Sevinmesinin Hikmeti 131
-Zeyneb vâlidemizin cenâzesinde
Rasûlüllâh (Sallellâhu Te'âlâ Aleyhi ve Sellem)İn üzülmesine sebep olan düşünceleri 131-132
-Zeyneb vâlidemizin kabirde yaşadıkları hakkında
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)m beyanları 132-133
İKİNCİ B ve Acirc;B
RASÛLÜLL ve Acirc;H (SALLELL ve Acirc;HUALEYHİ VE
SELLEM)İN İKİNCİ KERÎMESİ R UKA YYE BİNTİ HADÎCE (RADIYALL ve Acirc;HU ANHÜM ve Acirc;) 135
Rukayye (Radıyallahu Te'âlâ Anhâ)
Vâlidemizin Vilâdet-i Seniyyesi 137
-Rukayye vâlidemiz doğduğunda Rasûlüllâh
(Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) kaç yaşındaydı? 137
Rukayye (Radıyallahu Anhâ)nm Evliliği 137
-Rukayye vâlidemiz İslâm’dan önce Ebû Leheb’in
oğlu Utbe ile evlemiş ama zifâf olmamıştı 137
-Tebbet Sûresi nâzil olunca Ebû Leheb’in
oğlu Utbe’nin, Rukayye vâlidemizi boşaması 138
-Ebû Leheb’in oğlu Utbe’nin
Rasûlüllâh (Sallellâhu Te ‘âlâ Aleyhi ve Sellemjc hakareti neticesinde başına gelenler 138-140
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)M3. bedduâsi
neticesinde Utbe’yi aslanın yemesi 138-140
Rukayye Vâlidemizin Osman (Radıyallâhu Anh) ile Evlenmesi ve Habeşistan’a Hicretleri 141
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Te ‘âlâ Aleyhi ve Sellem)İH İki
kızını Osmân (Radıyallâhu Te ‘âlâ Anh) ile evlendirmesi hakkındaki hadîs-i şerif
-Lût (Aleyhisselâml ve tfi sonra eşiyle birlikte ilk
hicret eden Osmân (Radıyallâhu Anh) olmuştur
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in kızı Rukayye
İle Osmân (Radıyallâhu Anhümâ)ya duâsi
Güzelliği ve Duâsının Makbûl Oluşu
-Güzelliğinden dolayı Rukayye vâlidemize
laf atanların başına gelenler
-Osmân (Radıyallâhu Anh)m güzelliği
-Osmân (Radıyallâhu Anh) ile eşi Rukayye vâlidemizin
birbirine yakışmaları husûsunda Rasûlüllâh (Sallellâhu Te ‘âlâ Aleyhi ve Sellem)in beyânı
Rukayye Vâlidemizin Çocukları
-Rukayye vâlidemizin Abdullâh adında bir
çocuk dünyâya getirdiği ama onun da küçük yaşta vefât ettiği rivâyet olunmaktadır
-Osmân ibni Affân (Radıyallâhu Anh)m künyesinin
"Ebû Abdillâh" olduğu
Rukayye Vâlidemizin Vefâtı 146
-Rukayye vâlidemizin vefât yaşı ve defin yeri 146
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Se/Zem) Bedir’de
bulunduğundan kızının cenâzesinde bulunamadı 146
-Osmân (Radıyallâhu Te'âlâAnh) eşine bakmak
için Bedir harbine katılamadı 146
-Rukayye vâlidemizin kabrinin başında ağlayan kadınları görünce Rasûlüllâh
(Sallellâhu Aleyhi ve Sellemjne buyurdu? 147
-Ölünün arkasından ağlamada
yasaklanan hareketler nelerdir? 147
Osmân (Radıyallâhu Anh) Rukayye
(Radıyallâhu Anhâ)nm Vefâtına Hüznü 148
-Rukayye vâlidemizin vefâtıyla aralarındaki hısımlığın
bittiğini düşünen Osmân (Radıyallâhu Anh)a Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in müjdesi 148-149
-Hısımlığın ölümle son bulmayacağı 149, 156
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B
RASÛLÜLL ve Acirc;H (SALLELL ve Acirc;HUALEYHİ VE SELLEM)
İN ÜÇÜNCÜ KERÎMESİ ÜMMÜ KÜLSÛM
BİNTİ HADÎCE (RADIYALL ve Acirc;HUANHÜM ve Acirc;) 151
Ümmü Külsûm binti Hadîce (Radıyallâhu
Te‘âlâ Anhümâ)nın İsmi ve Hicreti 153
Osmân (Radıyallâhu Anh) ile Evlenmesi 154
-Ümmü Külsûm vâlidemiz nübüvvetten önce
Ebû Leheb’in oğlu Uteybe ile evliydi 154
-Tebbet Sûresi nâzil olduğunda Uteybe zifâf
olmadan Ümmü Külsûm vâlidemizi boşadı 154
-Rukayye vâlidemizin vefâtına çok üzülen Osmân (Radıyallâhu Anh)l, Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İtl
kızı Ümmü Külsûm (Radıyallâhu Anhâ) ile evlendirmesi 156
-Ümmü Külsûm vâlidemize evvelce Ebû Bekr
ve Ömer (Radıyallâhu Anhümâ) tâlip olmuşlardı 157
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Te'âlâ Aleyhi ve Sellem)İn
kızlarım evlendirmesi dâhil bütün
tatbikatının vahiyle olduğu 141, 156-157
Ümmü Külsûm (Radıyallâhu Anhâ)nm
Vefâtı ve Defni ile İlgili Rivâyetler 158
-Ümmü Külsûm vâlidemizin vefât zamânı ve mekanı 158
-Ümmü Külsûm (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizin
gaslinde hazır bulunan sahâbiyyât 158
-Ümmü Külsûm vâlidemizin defninde Rasûlüllâh
(Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) neleri tenbih etti? 160-161
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in kızım
defnederken okuduğu âyet ve duâlar 159-160
-Mezarı iyi kapatmanın sünnetteki yeri 87, 160-161
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellent)İn
Osmân (Radıyallâhu Anh)ı Tesellisi 161
-İki eşi de vefât eden Osmân (Radıyallâhu Anh)ı
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in tesellisi 162
-Osmân ibni Aftan (Radıyallâhu Te ‘âlâ AnhjVTl
kıyâmete kadar Rasûlüllâh (Sallellâhu Te ‘âlâ
Aleyhi ve Sellem)m dâmâdı sayıldığı 161-162
-Osmân (Radıyallâhu Te'âlâ Anh) ve "Zü’n-nÛreyn"
denilmesinin sebebi 162
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DÖRDÜNCÜ KERÎMESİ F ve Acirc;TIMETÜ’Z-
ZEHR ve Acirc; (RADIY ve Acirc;LLAHU TE‘ ve Acirc;L ve Acirc; ANH ve Acirc;) 163
BİRİNCİ B ve Acirc;B
F ve Acirc;TIME ANNEMİZİN VİL ve Acirc;DET-İ SENİYYESİ VE HILYE-İŞERÎFESİ 167
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn
en çok sevdiği kızı Fâtıme vâlidemizdir 167
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve SellemJİn
kerîmelerinin dünyâya geliş sırası 167-168
-Fâtıme vâlidemiz doğduğunda Rasûlüllâh
(Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) kaç yaşındaydı? 168
-Fâtıme vâlidemiz doğduğunda Rasûlüllâh
(Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn ona husûsî duâsi 169
-Kureyş kadınları, Hadîce vâlidemiz Müslüman
oldu diye ona ebelik yapmadılar 169-170
Vilâdeti Esnâsında Annesinin
Müşahede Ettiği Kerâmetler 169
-Fâtıme vâlidemizi doğuracağı vakit Hadîce vâlidemizin yanma gelen çok sene vefât etmiş
dört büyük hanım ve söyledikleri 170-171
-Fâtıme vâlidemiz doğarken, parmağını göğe
kaldırmış vaziyette yere düşüp secdeye kapandı 171
Fâtıme (Radıyallâhu Anhâynın Hılye-i Şerîfesi 172
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve SellemfC en çok
benzeyen kızının Fâtıme vâlidemiz olduğu 172-173
-Enes (Radıyallâhu Anh)ın annesi Ümmü Süleym (Radıyallâhu Anhâ) Fâtıme vâlidemizi nasıl târif etti?.... 173-174
İKİNCİ B ve Acirc;B
ESM ve Acirc;-İ ŞERÎFESİ (ŞEREFLİ İSİMLERİ) 175
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)va
Fâtıme isimli nenelerinin kimler olduğu 175-176
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in "Annemden
sonra annem" diye vasfettiği yengesi 176-177
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)V ve pound;l yakın Ehl-İ
Beyti içerisindeki beş Fâtıme kimlerdir? 178-179
Fâtıme İsmi Allâh-u Te‘âlâ’nın İlhâmı ile Verilmiştir 179
-Fâtıme isminin mânâsı ve ne hikmetle verildiği.. 179-180
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B
F ve Acirc;TIME V ve Acirc;LİDEMİZİN HİCRETİ 181
-Müslümanlara uygulanan muhâsara vaktindeki
sıkıntıları Fâtıme vâlidemiz de çekmiştir 181
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn ve müminlerin üç sene muhâsara altında tutulduğu
Şi‘b-i Ebî Tâlib neresidir? 181
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)vn kerîmelerinden
bir tek Zeyneb vâlidemiz bir süre hicret edemedi 182
-Fâtıme vâlidemize hicrette refaket edenler 182
-Ümmü Eymen (Radıyallâhu Anhâ) hakkında
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)VA medhiyesi 183
DÖRDÜNCÜB ve Acirc;B
F ve Acirc;TIME (RADIYALL ve Acirc;HUANH ve Acirc;)NINALÎ (RADIYALL ve Acirc;HUANH) İLE EVLENMESİ 184
-Fâtıme vâlidemiz Hazretli Alî (Radıyallâhu Anh)
ile ne zaman evlenmiştir? 184
-Fâtıme vâlidemize evvelce kimler tâlib oldu? 184
-Hazreti Alî (Radıyallâhu Anh)m, Fâtıme
vâlidemizi nasıl istediği ile ilgili rivâyetler 185-186
-Hazreti Alî mehir olarak Fâtıme
vâlidemize ne verdi? 186, 188-189
Rasûlüllâh (Sallellâhu Te'âlâ Aleyhi ve Sellem)İn
K1Z1 Fâtıme (Radıyallâhu Te'âlâ Anhâ)y Evlendirmesi Vahiyle Olmuştur 187
-Fâtıme vâlidemiz ile Hazretli Alî (Radıyallâhu Te ‘âlâ Anhümâ)nm nikâhlarında Rasûlüllâh (Sallellâhu
Aleyhi ve Sellem)m yaptığı bereketli zürriyet duâsı 188
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Fâtıme
vâlidemizin nikâhına kimleri çağırdı? 188
-Fâtıme vâlidemizin çeyizi nelerden ibâretti? 189
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn mehir
parasının ne kadarıyla koku alınmasını tavsiye etti 190
Alî (Radıyallâhu Anh) ile Fâtıme Vâlidemizin Zevâcınm Bereketi ile îlgili Rivâyetler 190
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in, kızı
Fâtıme vâlidemizle Hazreti Alî'nin nikâhı hakkında beyân ettiği bişâret (müjde)ler 190-194, 197-198
-Fâtıme (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizin
nikâhıyla alâkalı cennette yaşanan kutlamalar 190-198
-Cebrâîl (Aleyhisselâm)m. Fâtıme vâlidemizin
nikâhında cennette hutbe okuduğu 194
-Bir hadîsin Ğarîb olması Sahîh
olmadığı anlamına gelmez 195
-Hangi hususlarda Zayıf hadisle istidlâl edilebilir? 196
-Zayıf hadîslerle hangi konularda amel edilir? 196-197
BEŞİNCİ B ve Acirc;B
F ve Acirc;TIME (RADIYALL ve Acirc;HUANH ve Acirc;) V ve Acirc;LİDEMİZİN EVL ve Acirc;D-INECÎBESİ 199
-Fâtıme vâlidemizin beş çocuk dünyâya
getirdiği ve onların isimleri 199-200
-Fâtıme vâlidemizin kızı Zeyneb (Radıyallâhu Anhâ)ten.
gelen zürriyyetinin de Ehl-i Beyt’ten sayıldığı 200
-Zeyneb binti Alî (Radıyallâhu Te‘âlâ
Anhümâ)mn beş çocuğunun isimleri 200
ALTINCI B ve Acirc;B
BABASININ VEF ve Acirc;TINDAN SONRA
F ve Acirc;TIME (RADIYALL ve Acirc;HU TE‘ ve Acirc;L ve Acirc; ANH ve Acirc;)NIN ANLATILAMAZ HÜZNÜ 201
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Te'âlâ Aleyhi ve Sellem)İn
vefâtından önce çok üzülen Fâtıme (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizi teselli etmek için ona söyledikleri 202
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)m vefâtl
üzerine Fâtıme vâlidemizin babasının naaş-ı şerifine hitâben söylediği acıklı sözler
-Fâtıme vâlidemizin Rasûlüllâh
(Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)e hüzünlü mersiyeleri...
YEDİNCİ B ve Acirc;B
F ve Acirc;TIME (RADIYALL ve Acirc;HU TE‘ ve Acirc;L ve Acirc; ANH ve Acirc;)NIN
VEF ve Acirc;TI VE VASİYETLERİ 207
-Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemjm vefatına yakın Fâtıme vâlidemize söylediği hangi sözler
üzerine önce üzülüp sonra sevinmiştir? 210-212
-Cebrâîl (Aleyhisselâm)m her sene mukabele okumak
için Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)e geldiği 211-212
-Fâtıme (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizin bu
ümmetin kadınlarının efendisi olduğu
Ölümünden Sonra Kendisine
Yapılacaklarla İlgili Esmâ binti
Umeys (Radıyallâhu Anhâ)yâ Vasiyetleri 212
- Fâtıme vâlidemizin cenâzesinin üzerindeki örtünün bile erkeklere gösterilmemesini talebindeki sır 213-214
- Fâtıme vâlidemiz vefâtından önce kendi guslünü aldığından cenâzesi bir daha yıkanmadı 214-215
Fâtıme Vâlidemizin Vefât Târihi 216
Cenâze Namazını Kimin Kıldırdığı ve Kabrine Kimlerin İndirdiği
- Fâtıme vâlidemizin defin mahalli
-Fâtıme vâlidemizin cenâze namazım Ebû Bekr
(Radıyallâhu Anh) kıldırdığı rivâyeti 217
Kabrinin Mekânı Hakkındaki Rivâyetler 218
-Fâtıme (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizin kabrinin
mescidin içinde kaldığı rivâyeti 218
-Hasen (Radıyallâhu Anh)VO. Rasûlüllâh (Sallellâhu
Aleyhi ve Sellem)in yanına defnine kimler engel oldu? 218
-Fâtıme vâlidemizin Cennetü’l-Bekî‘de
defnedildiği rivâyetinin daha kuvvetli olduğu 218-219
-Ebu’l-Abbâs el-Mursî (Kuddise Sirruhû)nun
keşfinin sıhhati ve makbûliyeti 219-220
Fâtıme (Radıyallâhu Anhâ)mn Ebû Bekr
(Radıyallâhu Anh)dan Râzı Olarak Vefât Ettiği 220
-Fâtıme vâlidemizin Fedek arâzîsi
hakkındaki meseleden dolayı Ebû Bekr
(Radıyallâhu Anh)a hakkını helâl ettiği 220-221
-Ebû Bekr (Radıyallâhu Anh)m Ehl-i Beyt
için yaptığı fedâkârlıklar 221
-Fâtıme (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemiz, Ebû Bekr
(Radıyallâhu Anh)a niçin kırılmıştı? 222-224
-Ebû Bekr (Radıyallâhu Anh) Fâtıme vâlidemize
mîrâs malını neden vermemişti? 222-224
-Ebû Bekr (Radıyallâhu Te'âlâAnh)ltt
nezdinde Ehl-i Beyf in değeri 223
-Ebû Bekr (Radıyallâhu Anh)in, Rasûlüllâh (Sallellâhu
Aleyhi ve Sellem)m bütün sünnetleri ile amel ettiği 223


ÖNSÖZ

Sonsuz hamd-ü senâlar olsun O Allâh’a ki:
"(Habîbim! Bütün ümmetine:) ‘Ben buna mukabil (size İslâm’ı öğretmem karşılığında) sizden hiçbir menfaat istemiyorum. Lâkin o (Alî, Fâtıme ve onların çocukları gibi) yakmlar(ım) hakkında sevgi müstesnâ. (Zîrâ onları sevmenizi sizden bekliyorum ve zâten sizin üzerinizdeki haklarımdan dolayı bunu hak ediyorum.)’ de." (eş-Şûrâ Sûresi:23) buyurmuştur.
Nihâyetsiz salât-ü selâmlar:
"Sizin içinizde (âhirette) Sırat üzerinde ayağı en ziyâde sâbit olanlar Ehl-i Beytim’e ashâbıma karşı en kuvvetli sevgiye sâhip olanlardır." (İbnü ‘Adiyy, el-Kâmil, terceme rakamı: 1791, 6/302; es-Süyûtî, Câmiu’l-ehâdîs, rakam:570, 1/359: ‘Alî el-Müttakî, Kenzü’l-'ummâl, rakam:34157, 12/96) buyuran Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in, sevmekle memur olduğumuz Ehl-i Beyti’nin ve cümle ashâbınm üzerine olsun.
Tâkipçilerimizin bildiği üzere her sene Mevlid-i Şerif ayında Sâhibü’l-benîn ve’lbenât Rasûl-ü Zîşân Efendimiz (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) hakkında bir kitap telif etmekle ilgili evvelce (2002 yılında Bandırma Cezâevi’nde) yapmış bulunduğum nezrimi yerine getirmeye biiznillâh devâm etmekteyim. Bana bu imkânı veren Yüce Rabbim’e ne kadar şükretsem azdır.
Başıma gelen bütün musibetleri nefsimin şerrine ve günahlarıma bağladığım gibi, kavuştuğum bütün nimetleri de Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in muhabbeti uğrunda yaptığım dersler ve hazırladığım risâlelerin bereketinden bilmekteyim.
Bu sene de Mevlid ayında sizlere Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’İn Ehl-İ Beyti’nden olan necîb oğulları ve benât-ı kerîmesi (Radıyallâhu Anhüm)m siyerleri beyânında telif ettiğim bu eseri takdime beni muvaffak kılan Mevlâ-i Müte‘âl’e hamd-ü senâ ederim.
Bu risâlenin en mühim özelliği Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendİmİz’İn evlâd-1 necîbesini imkân nisbetinde tanıtmak ve bu
vesîle ile hem onların hem de Eşrafü’l-âba (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in şefâatlerine nâil olmak niyetiyle yazılmış olmasıdır.
Tabî ki bu risâle aynı zamanda Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz hakkında mâlûmât sâhibi olmamız gereken konulardan bâzısıyla alâkalı bir muhtevâya sâhiptir.
Nitekim Muhammed el-Fezâlî (Rahimehul- lâh)x. beyânı veçhile; her şahsın Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in baba ve anne cihe ve not;tinden neseb-i şerifini, çocuklarının sayısını, hattâ doğum sıralarını bile bilmesi gerekir.
Zîrâ bir insanın, büyüklerini ve seyyid (efendilerini tanıması îcâb eder. Bu ümmetin seyyidleri de hiç şüphesiz Rasûlüllâh (Sallellâ ve not;hu Aleyhi ve Sellem)in (kız ve erkek) evlâdıdır.
Şu bilinmelidir ki; ümmetin efendileri olan evlâd-l Rasûl (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)! ve onların çocuklarını tanımamak Müslü ve not;man bir insan hakkında çok kötü sayılacak sı ve not;fatlardandır. (İbrâhîm ibni Muhammed el-Bâcûrî, Tahkîku’l-makâm ‘alâ Kifâyeti’l-avâm, sh:186-187; Muhammed en-Neşşâr eş-Şirbînî, et-Tuhfetu s-Seniyye ‘ale’r-Risâleti’l-Bâcûriyye, sh:173)
Dolayısıyla bu eseri özellikle bu Mevlid-i Şerif ayında okuyup okutanlar ve hayrına dağıtanlar mutlaka Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sel- lem)in şefâat-i uzmâsına nâil olacaklardır.
Zîrâ Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)
Efendimiz’in bizim yaptıklarımızı bildiğini beyân sadedinde Allâh-u Te‘âlâ: "Ey Nebîyyi zî şân)!
Şüphesiz Biz seni (gönderildiğin insanların îmanlarına ve amellerine) büyük bir şâhid, değerli bir müjdeleyici ve önemli bir uyarıcı olarak gönderdik.
(Böylece Biz seni îmân edip itâat edenleri cennete girmekle müjdeleyesin, inkâr edip isyân edenleri de cehenneme atılmakla korkutasın diye elçilik vazifemizle müşerref kıldık)." (el-Ahzâb Sûresi:45)
"(Habîbim!) Sen (ümmetine): ‘(Dilediğiniz şekilde iyi ya da kötü) amel edin.
Muhakkak ki Allâh(-u Te‘âlâ hayır ve şer tüm) amelinizi (ezelde) bil(dıği üzere, açığa çıktıktan sonra da bilerek karşılığınızı verecektir, Rasûlü de (O’nun bildirmesiyle, sızın yaptıklarınızdan ve yapacaklarınızdan haberdâr olacaktır).’ de." (et-Tevbe Sûresi.105) buyurarak yaptığımız sâlih amellere Habîbi (Sallellâhu Aley ve not;hi ve Sellem)i de vâkıf ettiğini beyân etmektedir.
Bizim gibi sermâyesizler yarın âhirette Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)VA şefâatin- den başka bir vesile ile kurtulamayacağımıza göre onu râzı edecek bu gibi hayırları işleyerek kendisiyle aramızda muhabbet irtibâtım artırmaya gayret etmeli ve onun bizden habersiz olduğunu aslâ düşünmemeliyiz.
Benim hayâtım sizin için hayırlıdır; (ben sağ olduğum sürece bana vahiy gelmeye devâm ettiği için) bir şey yaparsınız, (onun hükmünü) size bildiririz.
(Öldüğüm zaman) vefâtım da sizin için hayır olur; (kabrimde) amelleriniz bana arz olunur, hayırdan (iyi amellerden) ne (yaptığınızı) görürsem (sizi muvaffak kıldığı için) ondan dolayı Allâh-u Te‘âlâ’ya hamdederim.
Şerden (kötü amellerden) ne (yaptığınızı) görürsem sizin (bağışlanmanız) için Allâh-u Te‘âlâdan mağfiret talep ederim." (el-Bezzâr, el-Bahru’z-zehhâr, rakam: 1925, 5/308; İbnü Sa‘d, et- Tabekatu’l-kübrâ, 2/194; el-Hâris, Buğyetü’l-bâhis, ra- kam:953, 2/884; ed-Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs ra ve not;kam: 686, 1/183; el-Heysemî, Mecme ‘u ’z-zevâid rakam: 14250, 9/24; Celâlüddîn es-Süyûtî, Câmiu’l-ehâdîs, rakam:11666, 12/157) hadîs-i Şerîfl bizleri bu hu- susta ikâz etmekte ve şuur vermektedir.
Zîrâ bu hadîs-i şerif Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve SellemfvA. yaptıklarımıza şâhitlik vasfının vefatıyla ortadan kalkmadığını sarih bir ifâde ile ortaya koymaktadır ki bu hadîs-i şerifin sıhhatinde muhaddisler ittifak etmişlerdir. (Zeynüddîn ePIrâkî, Tarhu’t-tesrîb, 4/308; İbnü Hacer el-‘Askalânî, el-Metâlibü âliye, 4/22; el-Heysemî, Mecme'u’z-zevâid, rakam: 14250; el-Münâvî, Feyzu’l-Ka- dîr, rakam:3770; ‘Alî el-Kârî, 'ş-Şifâ, 1/102)
Zâten peygamberlerin hayatta oldukları ve kabirlerinde namaz kıldıklarına dâir birçok sa ve not;hih hadîs-i şerif mûteber kaynaklarda zikredilmiştir ki ilim ehli olanlar şu kaynaklara bakabilirler. (Müslim, es-Sahîh, rakam:448, 630; Ebû Dâ- vûd, es-Sünen, rakam: 1531; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, rakam:5789; Ebû Ya‘lâ, el-Müsned, rakam:3425)
Allâh-u Te‘âlâ bu fakire bu sene nasîb ettiği gibi daha nice yıllar hayırlı uzun ömür ve sıhhat-ü âfıyetle her Mevlid-i Şerif ayında Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz hakkında bir risâle telîf edebilmeyi, sizlere de îmân ve âfıyet içerisinde okuyup okutabilmeyi müyesser eylesin. ve Acirc;mîn! Elfe elfı ve Acirc;mîn!
12 Rabî‘ulevvel 1441 / 9 Kasım 2019

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.