Ezkar ve Deavat Külliyatı ve Dua İlmihali 1. Cilt (004222)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €42,11
İndirimli : €24,77  + KDV
KDV Dahil : €29,48
Test2
15
:

Ezkar ve Deavat Külliyatı ve Dua İlmihali 1.Cilt

Kitap Özellikleri :

DİL: Türkçe
SAYFA SAYISI:560
CİLT TİPİ: Sert Kapak
KAĞIT CİNSİ: 2.Hamur
BOYUT:19 x 27 cm

MUKADDİME / ÖNSÖZ

Kitabın Telif Sebebi
Muhterem kardeşlerim! Vaazlarımızı tâkip eden kardeşleri- mizce bilindiği üzere, sohbetlerimiz esnâsında sırası geldiğinde bâzı duâların faziletlerini açıkladığımız zaman, sohbet bitiminde ve deg;8 birçok kimse etrafımızı sararak: "Bu duâyı bana yazar mısın?" demekteydiler. Ben de bâzen birkaçına özel olarak, bâzen de evvelce yazdığımı teksir edip (çoğaltıp) dağıtarak onların bu isteklerine karşılık vermeye çalışıyordum.
Ama sonra bunun yeterli olmadığını ve daha birçok mü-him duâlardan kardeşlerimizin istifâde edemediğini düşünerek, bu hususta bir kitap hazırlamayı ve böylece daha önceden onlara vermiş olduğum sözü yerine getirmeyi münâsip gördüm ve Rabbim’in izniyle bu işe başladım. Nihâyet 1994 yılında "Dualarım" adında bir kitap neşretmeye muvaffak oldum.
Burada şunu ifade etmeliyim ki; 1992-1993 yıllarında hazırlamaya başlayıp ilk olarak 1994 yılında tabettiğim o eser, o zamanlarda vaazlarla meşgûliyetimin çokluğu sebebiyle, bilgisayarların ve yardımcılarımın da olmaması nedeniyle imkânlarımın az olduğu bir döneme rastladığından istediğim şekilde câmiiyyetli olmadı.
Dolayısıyla o kitabı hazırlamaya başlamam çeyrek asrı geçkin bir zaman önce vukû bulduğundan, konularla alâkalı hadîs-i o şerifleri cem etmem, hadîs tahrîclerini ilk kaynaklarına göre tafsilatla yapmam ve o günkü melekeme göre tercemelerde titizlik göstermem imkânlar el verdiği nispette hâsıl olmuştur.
Bu nedenle yıllardır o kitabın bâzı tashihlere ve ilâvelere ihtiyâcı olduğu bizce bilinmekteydi. İşte bu ihtiyâcı görerek 2014 yılının başlannda o kitabı tekrar gözden geçirdik, bâzı tashihler ve ziyâdeler yaparak sizlere "Duâlarım" kitabını "İlâveli, Tashîhli ve deg; ve deg; Yepyeni Baskı " adı altında tabettik.
Böylece o tashihle tabedilen kitabımız ilk baskılara göre çok daha güzel hazırlanmış olduysa da birçok faziletli duâyı sonradan görmüş olmamız bizi sürekli bu konuda 7-8 cilt olacak çok şümüllü, şerhli ve izahlı yeni bir eser yazmamız gerektiği fikrine şevketti. Bundan sonra "Duâlarım" kitabının bir muhtasar mâhiyetinde tek cilt olarak kalması ve duâlar konusundaki muhtevâsının câmiiyyeti nedeniyle "Ezkâr ve De‘avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâli" diye tesmiye ettiğimiz, müsemmâsına muvâfık düşen yeni bir kitabın hazırlanması kaçınılmaz olduğundan biz bu işe giriştik ki inşâallâh bu yeni kitap en az yedi cilt olacaktır.

Bu Eserin, Müellifin Diğer Kitaplarından Farkı

Bu eser, bu konuda yazmaya başladığımız ve epeyce bir yol aldığımız "Ezkâr ve De‘avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâli"nin birinci cildidir ki incelediğinizde müşâhede edeceğiniz veçhile; bu eserin diğerlerinden farkı:
Konuların bölümlerle, baplarla ve fasıllarla birbirinden ayrılmış olarak tertip edilmiş olması,
Hadîs-i şerifler arasında kaynak bakımından sıhhati ziyâde olanların öne alınması, Her duânm başında kendisine âit özel başlık zikredilmesi,
Önceki kitaplarımızda mevcut olmayan birçok hadîs-i şerif, zikir ve duânın mevcûdiyeti,
En mühimi de zikredilen hadîs-i şeriflere, duâlara ve zikirlere hiçbir Türkçe eserde bir arada cem olamayacak şekilde şerh ve îzahlar yapılmış olmasıdır.
Kur’ân-ı Kerîm’den başka hiçbir eserin hatâsız olmayacağına Allâh-u Te‘âlâ karar verdiğine göre; biz bu kitabımızın kusursuz ve hatâsız olduğunu iddiâ edemesek de bu eseri her yönüyle nispeten mükemmel bir kitap hâlinde sizlere arz etmeye âzamî derecede gayret etmiş bulunmaktayız.

Bu Ciltte Bulunan Konuların Tertibi

"Duânırı Fazileti Hakkında ve Acirc;yet-i Kerîmeler",
"Duânın ile İlgili Hadîs-i Şerifler",
"Duânın Kabûl Olunacağı Zamanlar ve Mekânlar ",
"Uyku Arasında ve Uyandıktan Sonra Okunacaklar",
"Kazâ-i Hâcet, Abdest ve Giyinme Duâları ",
"Teheccüd Namazıyla İlgili Duâlar",
"Imsâk ile Güneşin Doğması Arasında Okunacaklar" ve "Güneşin Doğuş ve Batış Vakitlerinde Okunacaklar " şeklindedir.
Diğer Ciltlerde Zikredilecek Konular

Bu kitabın ikinci cildinde inşâallâh:

"Sabah-Akşam Okunacak Duâlar ve Zikirler",
"Sâdece Sabah Okunacak Duâlar ve Zikirler ",
"Sâdece Akşam Okunacak Duâlar ve Zikirler" ve bunların teferruâtıyla alâkalı bölümler yer alacaktır.

Üçüncü ciltte ise inşâallâh:

"Ezan ve Kametle İlgili Duâ ve Zikirler",
"Namazlardan Sonra Okunacaklar " ve "Uyku Öncesi Okunacaklar" diye başlayan diğer bölümler ele alınacaktır ki inşâallâh bu cildin ardından ikinci ve üçüncü ciltler kısa zaman içerisinde ardarda çıkartılacaktır. Daha sonraki ciltlerde ise inşâallâh:
"Gün İçinde Yapılacak Faziletli Zikirler",
"Gece Okunacak Faziletli ve Acirc;yet-i Kerîmeler",
"Belli Vakitlere Bağlı Kalmaksızın Okunacaklar ",
"Namaz İçinde Okunacaklar" başlıkları altında birçok duâ ve zikir nakledilecek, sonra İslâm’ın diğer şartları olan:
"Oruç İbâdetiyle İlgili Duâ ve Zikirler",
"Hac İbâdetiyle İlgili Duâ ve Zikirler" ve
"Zekât İbâdetiyle İlgili Duâ ve Zikirler" cem edilecek.

En son ciltlerde ise inşâallâh:


"Yolculuk Duâları ",
"Hastalık Duâları ",
"Hâcet Duâları" ve
"Yeme-İçme Duâları" gibi farklı nedenlerle okunması mesnûn olan rivâyetler derlenecektir.

Bu Cildin Sağdan Başlayan Kısmıyla İlgili Mâlûmât
Şunu da bildireyim ki; yataktan kalkarken başlayıp tekrar yatmadan önce okunacakların tümünü vird hâlinde tâkip etmek isteyenlere kolaylık olsun ve bu sâyede bütün zikirlerle amel etmek isteyenler diğer cildlerin çıkmasını beklemeden bu faziletlerin hepsini elde edebilsinler diye bu cildin sağ tarafından başlayan Arapça kısmında bu husustaki duâ ve zikirlerin tümünü cem et-tik. Tabî ki faziletli zikirler çok olduğundan, günümüz insanı da gevşek ve meşgul olduğu için Arapça kısmında her konuda en mühim olanları bold (koyu siyah) olarak yazdık.
Allâh-u Te‘âlâ cümlemize bu eserde zikredilen duâ ve zikirlerle meşgul olup, Yüce Rabbimiz’in zikrinden gaflet sebebiyle iki cihanda başımıza gelecek belâları savuşturmayı ve bu zikirler mukabilinde vaad edilen ecr-u mesûbâta (sevaplara) kavuşmayı nasîb-ü müyesser eylesin. ve Acirc;mîn!
Son olarak şunu söylemeliyim ki; bu âciz kardeşiniz bu kitapta zikretmiş olduğum duâlann ve faziletli zikirlerin hepsiyle amel etmeye son derece düşkün olmam hasebiyle sizlerin de, bunlarla âmil olmanızı ziyâdesiyle temenni etmekteyim. Allâh-u Te‘âlâ bu fakiri tembellikten, gevşeklikten, üşenip terk etmekten, nazardan, gözden ve bütün âfetlerden muhâfaza ederek, siz cemâat ve okuyucularına bağışlasın. Amîn!
Yüce Rabbimiz ömrümüzün sonuna kadar hepimize gece ve gündüz saatlerinde bu zikirlerle meşgul olmayı ve her yaptığımız işte, her okuduğumuz zikirde sâdece Zât-ı Ecelli Elâ- sı’nın rızâsını gözetmeyi nasîb-ü müyesser eylesin.
Ayrıca bu fakiri bu kitabın diğer cildlerini de tamamlamaya ve kıyâmete kadar ümmetin istifâde edeceği nice eserler hazırlamaya muvaffak eylesin. Amîn! Yâ Mu‘în!

H ve Acirc;TİME / SONSÖZ

Son söz olarak şunu da ifâde edeyim ki, bu eserde geçen duâ ve zikirlerle amele muvaffak edilen kardeşlerimiz, sâdece kendi-lerini kazandırmakla yetinecek kadar cimrilik etmemeli, bilakis Aişe (Radıyallâhu Anhâ)dan rivâyet edilen:
"Yanındaki komşusu aç iken tok olarak geceleyen kişi, (kâmil mânâda) îmân sahibi değildir." (el-Hâkim, el-Müstedrek, rakam:2166, 2/15) hadîs-i şerifinin muktezâsınca amel ederek, zikir ve duâdan gâfil oldukları için ruhları mâneviyattan aç kalmış olan kimseleri de bunlardan haberdâr etmelidirler.
Yine böylece Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen:
"Sizin biriniz kendisi için sevdiğini, (mümin) kardeşi için de sevinceye kadar (hakîkî mânâda) îmân etmiş olamaz." (el-Buhârî, es-Sahîh, el-îmân:6, rakam: 13, 1/12; Müslim, es-Sahîh, el-îmân, rakam:7i, 1/67) hadîs-i şerifini önemseyerek, bu faziletlerden mah-rum olan insanları da uyandırıp teşvik etmelidirler.
Nitekim Ebû Mes‘ûd el-Ensârî (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'.
"Kim (sevap kazandıracak) bir hayra (sâlih amele başkasını delâlet (ve teşvîk) eder (de, o kişi de onunla amel eder)se onu yapanın ecrinin (sevâbının) bir misli de kendisine âit olur."
buyurmuştur. (Müslim, es-Sahîh, el-‘Imâre:38, rakam: 1893, 3/1506; Ebû Dâvûd, es-Sünen, el-Edeb: 125, rakam:5129, 4/334)
Mevlâ Te‘âlâ cümlemize, efrâd-ı âilemiz, çoluk çocuğumuz, ekribâ-i teallukâtımız ve bütün mümin kardeşlerimizle berâber bu mânevi hazînelerden istifâde etmeyi ve âhiret yolculuğuna îmân selâmetiyle ve büyük sermâyelerle çıkmayı nasîb eylesin.
ve Acirc;mîn, bi-hurmeti Tâhâ ve Yâsîn!
Son duâmız âlemlerin Rabbi olan Allâh-u Te‘âlâ’ya ham- detmektir. Allâh-u Te‘âlâ, Efendimiz Muhammed (Sallâllâhu
Aleyhi ve Sellem)Q, kardeşleri olan enbiyâ-i kirâma, ezvâc-ı tâhirâ- ta, Ehl-i Beyt-i Mustafâ’ya ve diğer cümle ashâba -bildikleri-nin sayısınca- salât-ü selâm eylesin. ve Acirc;mîn!
Rabbimiz üzerimizde hakkı olan bütün ulemâ ve meşâyihı tarafımızdan hayırla mükâfatlandırsın.
Özellikle bizi Allâh-u Te‘âlâ’ya hidâyet eden ve bize bil-mediğimiz nice şeyler öğreten Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’ne hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü âfıyet ve fevka’t- tecellî ihsân eylesin.
ve Acirc;mîn! Yâ Mu‘în! Elfe elfı ve Acirc;mîn! Yâ Rabbe’l-âlemîn!

25 Şevvâl 1439 / 9 Temmuz 2018

İÇİNDEKİLER

Mukaddime Tercemesi 6
Önsöz 7
Hâtime 11

BİRİNCİ BÖLÜM

DU ve Acirc;NIN FAZİLETİ HAKKINDA ve Acirc;YET-İ KERÎMELER 13
Allâh-u Te‘âlâ Kullarına Çok Yakındır, Duâlarını Kabûl Eder 15
Yalvararak ve Gizlice Duâ Etmek 15
Korku ile Ümit Arasında Duâ Etmek 16
Allâh-u Te‘âlâ’ya Esmâ-i Hüsnâsı ile Duâ Etmek 16
Duâ Etmeyenlere Allâh-u Te‘âlâ îtibâr Etmez 16
Darda Kalan Kişi, Kendisine Duâ Ettiğinde Allâh-u Te‘âlâ İcâbet Eder 17
Kibir Yüzünden Duâyı Terk Edenler Yakında Cehenneme Girecekler 18

İKİNCİ BÖLÜM

DU ve Acirc; İLE İLGİLİ HADÎS-İ ŞERİFLER 19
BİRİNCİ B ve Acirc;B 23
DU ve Acirc;NIN FAZİLETİ HAKKINDA HADÎS-İ ŞERİFLER 23
Duâ İbâdetin Özüdür 23
İnsan Duâ Ettikçe Affedilmeyecek Günahı Kalmaz 23
Allâh-u Te‘âlâ Her Duâ Edene İstediğini Verse Dahî, Mülkünden Bir Şey Eksilmez 24
Allâh-u Te‘âlâ Duâ Eden Kuluyla Berâberdir 25
Allâh-u Te‘âlâ Duâda Israrcı Olanları Sever 25
Allâh-u Tebârake ve Te‘âlâ Kuluna Kızgın Olsa da Duâya Devâm Edince Onu Kabûl Eder 25
Allâh-u Te‘âlâ Kendisine Duâ Edilmesini Sever ve Duâ ile Kendisinden Bir Şey İstemeyene Kızar 26
Allâh-u Te‘âlâ’ya En Ufak Şeyler İçin Dahî Duâ Edilir 27
Kaderi Duâdan Başka Bir Şey Geri Çeviremez 27
Belâlara Karşı Duâ Hazırlamak Gerekir 29
Duâ ile Belâ Kıyâmete Kadar Kapışır 29
Günah Olmayan Bir Şey Hakkında Duâ Edene Mutlaka Üç Şeyden Biri Verilir 30
Duâ Etmek Nasîb Edilen Kimseye Mutlaka Kabülü de Nasîb Edilir 31
Rahat Zamanda Çok Duâ Edene Zor Zamanda Allâh-u Te‘âlâ Yetişir 31
Yûnus (Aleyhisselâm) Rahat Zamanda Duâ Ettiği İçin Zor Zamanda Duâsı Kabûl Olundu 32
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemfın Sevdiği Duâ Şekli 33
Duâda Aşırı Gitmenin Mekruh Oluşu 33
Bütün Duâlara Yeterli Gelecek Duânın Okunuşu: 35
En ve Acirc;ciz Kişi Duâ Etmekten ve Acirc;ciz Olandır 35
Duâ Ederken Kabûl Olunacağına Kesin Gözüyle Bakmak ve Gâfıl Olmamak Gerekir 35
"İster Ver, İster Verme." Şeklinde Duâ Yapılmaz 36
Duâda Büyük Şeyler İstemekten Çekinmemeli 36
"Duâm Kabûl Olunmadı." Diyen Reddedilir 37
İKİNCİ B ve Acirc;B 38
DUAYA BAŞLAMADAN OKUNACAK ZİKİRLER 38
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Her Duâdan Önce Mutlaka Okuduğu Teşbih 38
Hamd ve Salât ile Başlanan Duâ Mutlaka Kabûl Edilir 38
İki Salevât Arasında Yapılan Duâ Müstecâb Olur 39

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DU ve Acirc;NIN KABÛL OLUNACAĞI ZAMANLAR VE MEK ve Acirc;NLAR 41
BİRİNCİ B ve Acirc;B 43
DU ve Acirc;NIN KABÛL OLUNACAĞI ZAMANLAR 43
İKİNCİ B ve Acirc;B 46
DU ve Acirc;NINKABÛL OLUNACAĞI MEK ve Acirc;NLAR 46 !

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

UYKU ARASINDA VE UYANDIKTAN SONRA OKUNACAKLAR 51
BİRİNCİ B ve Acirc;B 57
UYANINCA ZİKRETMEKLE AL ve Acirc;KALI MESELELER 57
BİRİNCİ FASIL - 57
Bu Eserde Zikredilen Ayet ve Duâların Okunması
Hakkında Bâzı Fıkhı Meseleler - 57
İKİNCİ FASIL- 58
Uykudan Uyanınca Zikretmenin Fazileti - 58
İKİNCİ B ve Acirc;B 63 i
ZİKİRLE UYUYUP ZİKİRLE UYANMAK 63
BİRİNCİ FASIL - 63
Uyuyana Kadar Zikretmenin Fazileti - 63
Uyuyana Kadar Zikreden Uyku Arasında ve Uyanınca Ne Duâ Etse Kabûl Olunur 63
İKİNCİ FASIL - 64
Uyku Arasında Okunacak Faziletli Zikirler - 64
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Uyku Arasında Okuduğu Zikirler 64
Uyku Arasında Okuyanı Affettiğine Dâir Allâh-u Te‘âlâ’nın Melekleri Şâhid Tuttuğu Bir Zikir 66
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B 68
UYANMA ve Acirc;NINDA OKUNACAK ZİKİRLER 68
BİRİNCİ FASIL -
Uyanır Uyanmaz Okuyana Hâcetlerinin Husulü ve Namazlarının Kabûlü Gibi Üstün Faziletler Kazandıracak Duâlar ve Zikirler - 68
Uyanınca Tesbîh ve İstiğfarda Bulunmak 68
Uyku Arasında veyâ Uyanır Uyanmaz Yapıldığında Duânın ve Namazın Kabûlüne Vesile Olacak Zikirler 69
Uyku Arasında veyâ Uyanınca Okuyanı, Anasının Doğurduğu Gün Gibi Günahsız Bırakan Bir Zikir 73
Teheccüd Namazının Sevaplarını Artıracak,
Okuyan Ölürse de Şehîd Olmasını Sağlayacak Bir Duâ 74
İKİNCİ FASIL - 76
Uyandığında Okuyanı Koruyacak Zikirler - 76
Korkulan Şeylerden Koruyacak ve Ertesi Güne Kadar Sevabı Hiçbir Günah Sebebiyle Bozulmayacak Zikirler 76
Her Türlü Musibetten, Düşmandan ve Kıskançtan Koruması İçin Dört Melek Görevlendirilen Zikirler 77
ÜÇÜNCÜ FASIL - 78
Uyandığında Okuyana Allâh-u Te ‘âlâ ’nın Tasdik ve
Takdirini Kazandıracak Duâlar - 78
Uyanan Kulundan Allâh-u Te‘âlâ’nın En Çok Duymak İstediği Teşbih 81
DÖRDÜNCÜ FASIL - 82
Okuyanın Mağfiretine ve Murâdının Husulüne
Vesile Olacak Zikirler ve Duâlar - 82
Uyandığında Okuyanın Denizin Köpükleri Kadar Günahları da Olsa Bağışlatacak Bir Zikir 82
Uyanınca Okuyana Hayırlı Murâdının Verileceği Bir Duâ 84
BEŞİNCİ FASIL - 85
Rasûliillâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Uyanınca Okudukları - 85
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Uyanınca Okuduğu ve Acirc;yet-i Kerîmeler 85
Uyanınca Mu‘avvizeteyn Okumak 89
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemğn Uyanınca Okuduğu ve Okunmasını Emrettiği Hamd-ü Senâlar 90
Uyanınca Okunması Emredilen Bir Hamd-ü Senâ 93
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Mağfiret, Rahmet, İlimde Ziyâdelik ve Hidâyette Sebât İçin Okuduğu Bir Duâ 94
Uyanınca Tevhîd Zikri Okumak Sünnettir 98
Uyanınca Tavana Baktığında Okunacak Duâ 98
ALTINCI FASIL - 99
Bâzı Sahabenin Uyandığında Okuduğu Duâlar - 99
Hazreti Ömer (Radıyallâhu Anh)m Duâsı 99
Ümmü Seleme Vâlidemizin Gece Uyanınca Okuduğu Duâ 100
Selmân-ı Fârisî (Radıyallâhu Anh)m Uyanınca Okuduğu Duâ 100

BEŞİNCİ BÖLÜM

KAZ ve Acirc;-İ H ve Acirc;CET, ABDEST VE GİYİNME DU ve Acirc;LARI 101
BİRİNCİ B ve Acirc;B 105
KAZ ve Acirc;-İ H ve Acirc;CET (ABDEST BOZMA) DU ve Acirc;LARI 105
BİRİNCİ FASIL- 105
Helâya Girerken Okunacaklar - 105
Helâda Avret Yerlerini Cinlerin Görmemesi İçin Okunacak Zikir 105
Cinlerden Sığınma Duâsı 108
Helâya Girerken Şeytandan Sığınma Duâsı 109
İKİNCİ FASIL- 112
Helâdan Çıkarken Okunacak Duâlar - 112
Tahâretten Sonra Okunacak Duâ 112
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemj'ın Her Helâdan Çıktığında Mutlaka Okuduğu Bir Duâ 112
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Helâdan Çıkarken Yaptığı Hamdler 114
Helâdan Çıkarken Okunması Emredilen Duâ 114
İKİNCİ B ve Acirc;B 117
ABDEST DU ve Acirc;LARI 117
BİRİNCİ FASIL - 117
Abdeste Başlama Duâları - 117
Abdeste Besmele ile Başlamak 117
Besmele ile Başlamayanın Abdesti Kâmil Olmaz 119
Besmele ile Abdeste Başlayan Gusül Sevâbı Kazanır 120
Abdeste Besmele ve Hamdele ile Başlayanın Sevapları 121
Abdestin Başında ve Sonunda Besmele ve Salevât Okumak 125
Abdestin Mükemmel Olması İçin Okunacak Duâ 126
Günahların Bağışlanması, Evin Geniş Gelmesi ve Rızık Bereketi İçin Abdest Arasında Okunacak Duâ 127
İKİNCİ FASIL- 129
Uzuvlar Yıkanırken Okunacaklar - 129
Şu Duâları Okuyanın Abdestinin Her Damlasında Yetmiş Dil ile Teşbih Eden Bir Melek Yaratılır ve Kıyâmet Gününe Kadar Sevâbı Ona Yazılır 129
ABDEST DU ve Acirc;LAR1NIN SIRAYLA OKUNUŞU 136-139
Abdest Esnâsında ve Sonrasında Okunduğunda Mühürlenip Arş’ın Altına Yerleştirilecek ve
Kıyâmete Kadar Mührü Açılmayacak Duâ 136
Misvâk Kullanırken Okunacak Duâlar 141
ÜÇÜNCÜ FASIL - 142
Abdestten Sonra Okunacak Duâlar - 142
Abdestten Sonra Cennetin Sekiz Kapısını Açtıracak Zikirler ve Duâlar 142
Bir Abdest ile Diğer Abdest Arasında Kalan Günahları Affettirecek Bir Zikir 148
Sevâbını Hiçbir Günahın Bozduramayacağı Bir Duâ 149
Okuyanı Günahsız Kılacak Bir Kelime-i Şehâdet 149
Abdestten Sonra Salevât-ı Şerife Okuyana Rahmet Kapıları Açılır 150
Abdesti Bitirdiğinde Okuyanın Peygamberlerle Birlikte Haşrolunacağı Bir Sûre 152
Abdestin Akabinde İhlâs Sûresi Okumak 154
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B 155
ELBİSE GİYERKEN OKUNACAK DU ve Acirc;LAR 155
Elbise Giyerken Hamdedenin Günahları Bağışlanır 155
Elbise Giyerken Okuyanın Geçmiş ve Gelecek Tüm Günahlarını Bağışlatacak Bir Duâ 156
Elbise Giyerken Okunması Sünnet Olan Bir Duâ 159

ALTINCI BÖLÜM

TEHECCÜD NAMAZIYLA İLGİLİ DU ve Acirc;LAR 161
BİRİNCİ B ve Acirc;B 165
TEHECCÜDE BAŞLAMADAN OKUNACAKLAR 165
BİRİNCİ FASIL- 165
Teheccüd Namazı Kılmanın ve Gece
Vakitlerinde Zikretmenin Fazileti - 165
İKİNCİ FASIL - 166
Teheccüd Namazına Başlamadan Önce Okunulması
Sünnet Olan Zikirler ve Duâlar - 166
Teheccüd Namazına Başlarken Okunacak Duâ 169
İKİNCİ B ve Acirc;B 173
TEHECCÜD NAMAZINDAN SONRA OKUNACAKLAR 173
BİRİNCİ FASIL - 173
Teheccüdden Sonra Okunması Mesnûn ve Me’sûr Olan Duâlar - 173
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Teheccüd Namazını Kıldıktan Sonra Okuduğu Duâ 173
Ömer (Radıyallâhu Anh)in Teheccüdden Sonra Okuduğu Duâ 175
İKİNCİ FASIL - 176
Seherlerde İstiğfârın Fazileti - 176
SEHERDE YAPILACAK FAZİLETLİ İSTİĞFARLAR 178
İmâm-ı Rabbânî Hazretleri’nin Teheccüdden Sonra Okunmasını Teşvik Ettiği İstiğfarlar 178
Üç Kere Okuyana Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Bağışlanma Sözü Verdiği Bir Duâ 179
Yağmur Tâneleri ve Deniz Köpükleri Kadar Günahı Olsa da Kendisini Okuyanı Affettirecek Bir İstiğfâr 180
Gece Seher Vaktinde Yapılacak Bir İstiğfâr 183
ÜÇÜNCÜ FASIL - 184
Teheccüdden Sonra Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e Okunacak Salevât-ı Şerife - 184
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Hakkındaki Salevât Duâsının Okunuşu ve Mânâsı 184

YEDİNCİ BÖLÜM

İMS ve Acirc;K VAKTİ İLE GÜNEŞİN DOĞMASI ARASINDA OKUNACAK ZİKİR VE DU ve Acirc;LAR 193
BİRİNCİ B ve Acirc;B 199
İMSAKTANSONRA OKUNACAKLAR 199
BİRİNCİ FASIL - 199
Fecrin Tulûundan (İmsaktan) Sonraki Vakitte Zikrin Ehemmiyeti -.. 199
İKİNCİ FASIL - 201
İmsak Vakti Girdiğinde Okunacaklar - 201
Kabir Azâbından Sığınma Duâsı 201
İmsaktan Sonra Fecr Sûresi’ni Okumak 201
Sabah Namazından Önce Yüz Kere Okuyana Dünyâyı Müsehhar Kılacak ve Sevâbı Günahlarla Bozulmayacak Tesbîh ve İstiğfâr 202
İmsâk ile Sabah Arasında Zenginlik Talebi İçin Okunacaklar 205
İKİNCİ B ve Acirc;B 206
SABAH NAMAZININ SÜNNETİNDEN SONRA OKUNACAKLAR ...206
BİRİNCİ FASIL- 206
Sabahın Sünnetinden Sonra Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve
Sellem)in Okuduğu Duâlar - 206
Cehennemden Sığınma Duâsı 206
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Okuduğu Çok Mânâlı Mühim Bir Duâ 210
İKİNCİ FASIL - 217
imanlı Ölmek İçin Okunacaklar - 217
Hakîm-i Tirmizî Hazretleri’nin Duâları 217
ÜÇÜNCÜ FASIL - 219
Kalbin Ölmemesi İçin Okunacaklar - 219
Ahmed ibni Hanbel (Rahimehullâh)m Duâsı 219
Sıkıntıların Açılması ve Duânm Kabûlü İçin Okunacaklar 219
Meşâyihın Sabahın Sünneti ile Farzı Arasındaki Duâsı 220
DÖRDÜNCÜ FASIL - 221
İstiğfâr, Tesbîhât ve Şehâdet Okumak - 221
Sabahın Sünnetinden Sonra İstiğfâr ve Zikirle Meşgul Olmak 221
Meşâyihın Tavsiye Ettiği Faziletli Bir Duâ 222
BEŞİNCİ FASIL - 224
Rızık Bolluğu İçin Okunacaklar - 224
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B 226
EVDEN NAMAZA ÇIKARKEN OKUNACAKLAR 226
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Sabah Namazına Çıkarken Okuduğu Bir Duâ 226
Okuyana Yetmiş Bin Meleğin İstiğfâr Edeceği ve Allâh-u Te‘âlâ’nın Özel Tecellî Buyuracağı Bir Duâ 227
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemfın Namaza Çıkarken Okuduğu Duâ 232
Okuyanın Hidâyetine, Şehîd Olarak Ölmesine ve Sıddıklardan Yazılmasına Vesile Olan Bir Duâ 233
Namaz İçin Evden Çıkarken Okuyana Meleklerin Hidâyet,
Korunma ve Şerlere Kifâyet Müjdelediği Duâ 235
Evden Çıkışının Hayırlı Olması İçin Okunacak Duâ 236
DÖRDÜNCÜ B ve Acirc;B 237
MESCİDE GİRİŞ-ÇIKIŞ DU ve Acirc;LARI 237
BİRİNCİ FASIL - 237
Mescide Giriş-Çıkış Adâbı - 237
Mescide Girenin îtikâfa Niyet Etmesi 237
İKİNCİ FASIL - 238
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Okuduğu ve
Tavsiye Ettiği Duâlar - 238
Girişte Mağfiret ve Rahmet, Çıkışta Mağfiret ve Lütuf Kapılarının Açılmasını İstemek 238
Mescide Girerken ve Çıkarken Salevât-ı Şerife Okumak 241
Cehennemden Berâat ve Dünyâda Zenginlik İçin Mescide Girerken ve Çıkarken Okunacak Duâlar 242
ÜÇÜNCÜ FASIL - 244
Mescide Giriş Duâları - 244
Mescide Girerken Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e
Selâm Verip Şeytandan Sığınmak 244
Mescide Girerken Okuyanı Gününün Kalan Kısmında Şeytandan Koruyacak Duâlar 245
Mescide Girerken İnsanın Kendisine ve Sâlih Kullara Selâm Okuması 247
Huseyn ibni Alî (Radıyallâhu Anhümâ)nm Mescid Kapısında Yaptığı Tesirli Bir Duâ 249
BEŞİNCİ B ve Acirc;B 249
MESCİDE GİRDİKTEN SONRA OKUNACAKLAR 249
Mescide Girdiğinde Tahiyyetü’l-Mescid Namazı Kılamayanın Okuyacağı Duâ 249
Mescidin Ortasına Geldiğinde Okuyana Köle ve Acirc;zâdı Sevâbı Kazandıracak Bir Duâ 251
ALTINCI B ve Acirc;B 252
NAMAZA DURMADAN ÖNCE OKUNACAKLAR 252
Namaza Kalkmaya Niyet Edildiğinde Okunacak Duâ 252
Saffa Vardığında Okuyana Şehitlik Nasîb Olacak Duâ 253
İftitâh Tekbîrinden Önce Okunması Müstehab Olan Duâlar 254
SEKİZİNCİ BÖLÜM
GÜNEŞİN DOĞUŞ VE BATIŞ VAKİTLERİYLE İLGİLİ OKUNACAKLAR 257
BİRİNCİ B ve Acirc;B 263
GÜNEŞ DOĞMADAN VE BATMADAN ÖNCE ZİKİR VE DU ve Acirc; YAPMANIN FAZİLETİ 263
Özellikle Güneş Doğmadan Önceki Vakitte Zikrin Fazileti 266
İKİNCİ B ve Acirc;B 269
GÜNEŞ DOĞMADAN VE BATMADAN OKUNACAKLAR 269
BİRİNCİ FASIL- 269
"Sübhânellâhi vebihamdihî" Zikrinin Faziletleri - 269
Yüz Kere Okuyanın O Günün En Faziletli Ameliyle Mahşere Çıkacağı Zikirler 270
Denizin Köpüklerinden Fazla Günahları Dahî Bağışlatan Tesbîh 271
Yüz Deve Kurbân Etmekten Daha Faziletli Bir Tesbîh 275
İKİNCİ FASIL - 276
Faziletli Ayet-i Kerîme ve Zikirler - 276
Yüz Deve Kurbânından, Allâh Yolunda Yüz At İnfâkmdan ve Yüz Köle ve Acirc;zâdından Efdal Olan Zikirler 276
Dört Kere Okuyanın Mutlaka îmanlı Öleceği Bir ve Acirc;yet-i Kerîme ve îmânı Allâh’a Emânet Etme Duâsı 277
ÜÇÜNCÜ FASIL - 279
Müsebbe ‘ât-ı Aşere - 279
Büyük Günahları Dahî Affettirecek ve İmansız Öleceklere Nasîb Olmayacak Müsebbe‘ât-ı
Aşere (Yedi Kere Tekrarlanan On Zikir) 279
Müsebbe‘ât-ı Aşere’nin Birlikte Okunuşu 290
Hidâyet, Mağfiret ve İmansız Ölmekten Kurtuluş İçin Müsebbe‘âf tan Sonra Okunması Tavsiye Edilen Zikirler 290
Müsebbe‘âf m Akabinde Okunacaklar 291
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B 292
GÜNEŞ DOĞARKEN OKUNACAKLAR 292
BİRİNCİ FASIL - 292
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ve Sâlihlerin Duâları - 292
Güneş Doğunca Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Din,
Dünyâ ve ve Acirc;hiretin Mâmur Olması İçin Şu Duâyı Okurdu 292
Hazreti Hasen (Radıyallâhu Anh)m Güneş Doğduğunda Okuduğu Bir Duâ 294
ibnü Mes‘ûd (Radıyallâhu Anh) Duâsı 295
İKİNCİ FASIL - 296
Koruma Sûreleri ve Duâları - 296
Güneş Doğarken İnnâ Enzelnâhu Sûresi’ni Okumak 296
Güneş Doğarken Kâfırûn Sûresi Okumak 297
Her Gün Güneş Doğarken Okuyanın, Sakındığı Her Şeye Kâfi Gelecek Bir Zikir ve Nâs Sûresi 297
Güneş Doğarken Üç Kere Okuyana Kendisini Koruyacak Beş Melek Görevlendirilecek Duâ 299
Güneş Doğarken Okuyanı, Eşini ve Çocuklarını Belâlardan Koruyacak, Kendisine Hidâyet ve Ömrüne Bereket
Sağlayacak ve Tüm Kötülüklerden Kurtaracak Duâlar 300
DÖRDÜNCÜ B ve Acirc;B 301
GÜNEŞİN BATIŞIYLA AL ve Acirc;KALI DU ve Acirc;LAR 301
Güneş Batmaya Yaklaştığında Zikrin Önemi 301
BİRİNCİ FASIL- 305
Sığırıma ve Tesbîhât - 305
Güneş Batarken Okuyana Hiçbir Şeyin Zarar Veremeyeceği Duâ 305
Güneş Batarken Yetmiş Kere Tesbîh Edenin Kötü Amelleri Bağışlanır 306
İKİNCİ FASIL - 307
istiğfâr Etmenin Fazileti - 307
Güneş Batarken Yetmiş Kere İstiğfâr Edenlerin Yedi Yüz Günahı Bağışlanır 307
FAZİLETLİ İSTİĞFARLAR 310
Güneş Batmadan İhmâl Edilmemesi Gereken Vazifeler 313
Fihristler 315

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.