Faizli Muameleler- Borçtan ve İhtiyaçtan Kurtuluş Duaları-1150 (001375)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €31,96
İndirimli : €18,80  + KDV
KDV Dahil : €22,37
Test2
15
:

FAİZLİ MUAMELELER- BORÇTAN VE İHTİYAÇTAN KURTULUŞ DUALARI

Cilt Durumu:Ciltsiz

Basım Tarihi:Mart 2014

Basım Yeri:Türkiye

Boyutlar:13,50 x 19,50 cm

Basım Dili:Türkçe/Arapça

Kağıt Tipi:Şamua

Sayfa Sayısı:366

"Ey iman etmiş olan kimseler! Allâh’tan hakkıyla sakının ve faizden kalmış olan (ala-cağınız)! bırakın. Eğer (gerçekten) mümin kimseler olduysanız (böyle yapmanız gerekir. Çünkü imanın delili, inandığınız Allâh’m emir-lerini tutmaktır).

''Eğer (faizi bırakma işini) yapmazsanız, Allâh ve Rasûlü (ciheti)nden (faizcilere karşı açılmış olan) büyük bir harb (içine girdiğinizi)
İyice bilin." (Bakara Sûresi:278,279’dan)

ÖNSÖZ


Faiz gibi ferde ve kamuya zarar veren muâmeleleri haram kılarak biz kullarına büyük iyilik eden Allâh-u Te'âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâdan ve bu haramları bize tebliğ eden Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e ve al-i ashâbına sınırsız salât-ü selamdan sonra!
Bilinmelidir ki selef-i sâlihînden olan Ebû Hanîfe, Süfyân-ı Sevrî, Fudayl ibni 'Iyâz, Dâvûd-u Tâî ve Şâfi'î (Radıyallâhu Anhüm) gibi zevât-ı kirâm şöyle demişlerdir: "îman, namaz, zekât, hac, oruç, abdest ve güsul meselelerini öğrendikten sonra alış-veriş, nikâh-talâk gibi şeriatta ahkâmı bulunan konulan öğrenmek de farzdır."
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)"İlim tahsili her Müslüman üzerine farzdır" (İbni Mâce, îmân: 17, no:224, 1/81; Ebû Ya'lâ, el- Müsned, no:2837, 5/223) hadîs-i şerifinde kastedilen ilim de bunları bilmektir.
Zira hangi konuda şeriat bir farz tâyin etmişse onu öğrenmek de farz olur. Bunu tahsil etmeyen harama düşer. Nitekim Ali ibni Ebî Tâlib(Radıyallâhu Anh)
"Dinde fıkıh ilmini tahsil etmeden ticaret ya-pan faize batar, faize düşer, faizde boğulur gider" demiştir.Ebulleys es-Semerkandî,Tenbîhü’l-ğâfılîn, sh:364)
Yine bu nedenle Ömer ibni Hattâb (Radıyallâhu Anh) "Dinde fıkıh tahsil etmemiş olanlar ve ölçüyü tartıyı tamamlamayanlar bizim bu çarşılarımızda alışveriş yapmasın" diyerek câhilleri ticaretten menetmiştir.

FAİZLİ MUAMELELER- BORÇTAN VE İHTİYAÇTAN KURTULUŞ DUALARI


Şu bilinsin ki; katıldığım televizyon sohbetlerinde bendenize sürekli faizle ilgili sorular yöneltiliyordu.
Özellikle de kredi kartı, borsa, sigorta, finans kurumlan, kâr payı, altın hesabı, kasko ve leasing gibi konularda sual ediliyordu. Bu fakir bu sorulara vakit elverdiği kadar cevap vermeye çalışıyordum fakat bu cevaplarım "Caizdir" veya "Caiz değildir" şeklinde olmayıp tafsilatlı oluyordu, bazı konularda ise "Şöyle olursa caiz, değilse caiz olmaz" şeklinde taksimatlı oluyordu ki altın hesabı gibi bazı konuları 1 saat kadar anlattığım da olmuştu.
Tabi ki bu cevaplarımın dinleyicilerin kafasında kalması mümkün olmayacağından, hem faizin ne büyük bir haram olduğunu, hem de faizle irtibatlı olma tehlikesi mevcut olan konuları teker teker ele alıp izah etmeyi, böylece bu mühim mevzuların ses kaydı dinlenerek değil de yazılı kayıt okunarak anlaşılmasını istedim ve bu risaleyi kaleme aldım.
Allâh-u Te'âlâ cümlemizi helal rızıklarla merzûk eyleyip, faiz gibi haramlara ve faiz şüphesi olan diğer muâmelelere bulaşmaktan muhafaza eylesin. ve Acirc;mîn!
25-Şevval-1434 / l-Eylül-2013

İÇİNDEKİLER


Önsöz 5
BİRİNCİ BÖLÜM
FAİZİN M ve Acirc;HİYETİ, ÇEŞİTLERİ VE YASAKLANMASININ HİKMETLERİ 9
Ribânın (Faizin) Mahiyeti 13
Faizin Çeşitleri 14
İstikraz (Borç Alıp Verme) Meselesi 21
Faiz Muamelesini Ortadan Kaldıracak Karz-ı Hasen Amelinin Faziletini Beyan Eden ve Acirc;yet-i Kerîme,
Hadîs-i Şerif ve Rivayetler 23
Borcu Bağışlamanın Hayırlı Olduğu 36
Borç Vermenin ve Zor Durumda Kalmış Kimseye Ödemesi İçin Süre Tanımanın Fazileti Hakkmdaki Hadîs-i Şerifler 38
Faiz Gibi Günahlara Sevk Etme Tehlikesi Bulunan Borç Alma İsteğine Sebebiyet Veren Hırs ve Tamahın Zemmi ve Bu Günahlardan Kurtarıcı Vasıf Olan Kanaatin Faziletleri 46
Faizin Haram Edilmesindeki Hikmetler 58
Ekonomide Faize İhtiyaç Olduğunu Söyleyenlerin Allâh’a Karşı Geldikleri 68
İKİNCİ BÖLÜM
FAİZİN HARAM OLUŞUNU VE FAİZ YİYENLERİN İKİ CİHANDAKİ KÖTÜ DURUMUNU AÇIKLAYAN ve Acirc;YET-İ KERÎMELER 73
Faiz Yiyenlerin Mahşere Şeytan Çarpmış Kimseler Gibi Çıkacakları 77
ve Acirc;yet-i Kerîmenin Tahlili 79
"Faiz Yeme" İfadesinden Maksat Nedir? 79
Faizcilerin Yanlış Kıyası 80
Faiz Yiyenlerin Mahşerdeki Feci Durumu 81
Vaaz Dinleyip Faizi Bırakanların Bağışlanacağı 90
Faizi Terk Edip Tekrar Dönenlerin Cehennemdeki Durumu 91
Allâh-u Te'âlâ’nm Faizin Bereketini Mahvetmesi... 94
Faiz Yiyen Kişinin Dünyada Birçok Yönden Mahvolacağı 96
Faizin ve Acirc;hirette Açığa Çıkacak Bereketsizliği İki Türlüdür 99
Sadakalann Büyütülmesi Birkaç Yönlüdür 100
Faizi Terk Etmeyenlerin Allâh ve Rasûlü İle Harp İçinde Oldukları 105
Faiz Yiyenlerin Kâfirler İçin Hazırlanan Cehennem İle Tehdit Edildiği 117
Faizin Geçmiş Ümmetlere De Haram Edildiği 122
Faizli Mallara Şeytanın Ortak Olduğu 125
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FAİZİ NEHYEDEN VE FAİZ YİYENLERİN KÖTÜ HALLERİNİ BEYAN EDEN HADÎS-İ ŞERÎF VE RİVAYETLER 129
Faiz Yiyenin De Yedirenin De Lânetlenmiş Olduğu 135
Faiz Yemenin Helak Edici Yedi Kebâir (Büyük) Günahtan Biri Olduğu 137
ve Acirc;hir Zamanda Faiz Belasının Herkese Bulaşacağı 139
Faizin ve Zinanın Belirginleştiği Topluma Mutlaka Azap Geleceği 143
Faizin Baş Gösterdiği Toplumlann Kıtlığa Mâruz Kalacağı 144
Faiz Yiyenin Cennete (Azapsız) Giremeyeceği 145
Faiz Yiyenlerin Kan Irmağında Yüzdürüleceği 148
Faiz Yemenin Zinadan Büyük Günah Olduğu 150
Faiz Yemenin Deccal’ın Çıkışının Alametlerinden Olduğu 152
Faiz Sebebiyle ve Acirc;hir Zamanda Bazılarının Maymuna ve Domuza Döndürüleceği 155
Faiz Yemenin Yere Batırılma ve Gökten Taş Yağdırılma Gibi Azaplara Sebebiyet Vereceği 160
Faiz Yiyenlerin Mi'râc Gecesi Rasûlüllâh
(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q Çok Kötü

FAİZLİ MUAMELELER- BORÇTAN VE İHTİYAÇTAN KURTULUŞ DUALARI


Sûrette Gösterildiği 163
Faiz Konusu Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve in Vefatına Yakın Nâzil Olduğundan Bazı Detayları Açıklanmamış Olabileceği İhtimaline Binaen Şüpheli Şeylerden Sakınılması Gerektiği 165
Faizin De Aralarında Bulunduğu 9 Büyük Günahtan Sakınanların, Namaz ve Zekat Vazifelerini Yerine Getirmek Şartıyla Cennette Rasûlüllâh
(Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem)Q Komşu Olacakları 171
Faiz Yiyenlerin Mahşere Çarpılmış Vaziyette Çıkacaktan 174
Faiz Yiyenlerin Şeytanın 10 Dostundan Biri Olduğu 177
Faiz Yiyenlerin, Başları Üzerine Ters Çevrilmiş Olarak Mahşere Getirileceği 181
Faiz Gibi Haramları Yiyenlerin Hac Dahil Hiçbir İbadet ve Dualannın Kabul Olunmayacağı 185
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KREDİ KARTI, SİGORTA, KASKO VE BORSA GİBİ İŞLEMLERDEKİ FAİZLİ MU ve Acirc;MELELER 191
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 195
İslam Fıkhı Açısından Finans Kurumlan 209
Finans Kurumlannın Tarihi Seyri ve Tanımı 209
İslam Fıkhına Göre Finans Kurumlannın Durumu 211
Kâr Payı Konusu 219
Leasing 223
Altın Hesabı 234
Sigorta - Kasko 243
İslam Hukukuna Göre Kredi Kartları 255
Kredi Kartının Tanımı 264
Borsa 281
Borsanm Günümüzdeki İşleyişi 284
Tahvil ve Hazine Bonolarının Fıkhî Hükmü 286
Hisse Senedinin Dînî Hükmü 291
BEŞİNCİ BÖLÜM
BORÇTAN VE İHTİYAÇTAN KURTULUŞ DUALARI 301
Borçtan ve İhtiyaçtan Kurtuluş Duaları 305
Borçtan ve İhtiyaçtan Kurtulmak İçin
Okunacak Esmâ-i İdrîsiyye 316
İkinci İsm-i Şerîf 316
Dördüncü İsm-i Şerîf 318
Beşinci İsm-i Şerîf 319
Onuncu İsm-i Şerîf 320
On Birinci İsm-i Şerîf 321
On İkinci İsm-i Şerîf 324
On Üçüncü İsm-i Şerîf 325
On Dördüncü İsm-i Şerîf. 326
On Altıncı İsm-i Şerîf. 327
On Yedinci İsm-i Şerîf 328
On Dokuzuncu İsm-i Şerîf 330
Yirminci İsm-i Şerîf 330
Yirmi Birinci İsm-i Şerîf 331
Yirmi Dördüncü İsm-i Şerîf 332
Yirmi Altıncı İsm-i Şerîf 334
Yirmi Sekizinci İsm-i Şerîf 335
Otuz İkinci İsm-i Şerîf 336
Otuz Üçüncü İsm-i Şerîf 337
Otuz Yedinci İsm-i Şerîf. 337
Otuz Sekizinci İsm-i Şerîf 338
Borçtan ve İhtiyaçtan Kurtulmak İçin Okunacak Esmâ-i Hüsnâ 340
Fihrist 347

FAİZLİ MUAMELELER- BORÇTAN VE İHTİYAÇTAN KURTULUŞ DUALARI

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.