Fakirliğe ve Zenginliğe Sebep Olacak Haller ve Ameller - Ahmet Mahmut Ünlü (T28211)

Fiyat : €23,79  + KDV
KDV Dahil : €28,31
15
:

Fakirliğe ve Zenginliğe Sebep Olacak Haller ve Ameller - Ahmet Mahmut Ünlü


Ürün Özellikleri :

  • Yayınevi : Dervişhan Yayıncılık
  • Yazar : Cübbeli Ahmet Hoca Efendi
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt (2.Hamur)
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Sayfa Sayısı :351
  • Ebat : 16,5 X 23,5 cm
  • Ağırlık : 400 gr
  • Barkod : 9786057378286


MUKADDİME

Bütün hamdler Yüce Zâtı hakkında:
“Şüphesiz ki Allah; (rızka muhtaç olan her canlıyı rızıklandıran) Razzâk da, (eşsiz güç ve) kuvvet sâhibi de, (hiçbir işinde Kendisine en ufak bir zorluk ârız olmayacak şekilde sonsuz kudret sâhibi olan) Metin de ancak O’dur.” (ez-Zâriyât Sûresi:58) buyuran Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur.
Hududsuz salât-Ü Selâmlar Mu‘âvİye (Radıyallâhu Te'âlâ Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şeriflerinde:
“Veren ancak Allâh’tır, taksim eden ise benim.” (el-Buhârî,
es-Sahîh, rakam:3116, 4/85) buyuran RaSÛlÜllâh (Sallellâhu Te'âlâ Aleyhi ve Sellem)in, Ehl-i Beyti’nin ve sahâbesinin üzerine olsun.
Şu bilinsin ki; yaşadığımız günlerde (2022 yılında) maddî kriz ve geçim sıkıntısı haddini aşmıştır.
Çünkü Allâh-u Te‘âlâ insanların mâneviyâta, cemâatle nama¬za ve haramlardan sakınmaya önem vermemesinin peşin azâbını âhiretten önce dünyâda kendilerine tattırmayı murâd etmiştir.
Ama bu da Müslüman kulların hayrınadır, zîrâ Allâh-u Te‘â- lâ onların ebedî azâba düşmeden önce günahlardan dönmelerini dilemektedir. Nitekim:
“Andolsun ki; elbette Biz o en büyük (kıyâmet gününün) âzâb(m)dan önce (kıtlık, kuraklık, öldürülme ve esir düşme gibi) o en yakın azaptan bir kısmını muhakkak onlara tattıracağız. Tâ ki onlar(dan sağ kalanlar kâfirlikten) dönsünler.”
(es-Secde Sûresi:2l) kavl-i şerifi bu hakikati nâtıktır.
Zâten Allâh-u Te‘âlâ maddî-mânevî tüm bereketleri îmân ve takvâya bağlamış, aksi takdirde kulları her anlamda kıtlıklarla ve bereketsizliklerle cezâlandıracağım açıklamıştır.
Nitekim Rabbimiz şöyle buyurmuştur:
“Eğer o (peygamberlerin tebliğine muhâtap olan) memleketlerin halkı (kâfir olup isyân edeceklerine) gerçekten îmân etseler ve (günahlardan) hakkıyla sakınsalardı, elbette onlar üzerine gökten ve yerden (gelecek yağmur ve rızık gibi) nice bereket (hazîne)leri(ni) açardık.
Velâkin onlar (peygamberlerini ısrarla) yalanladılar, Biz de sürekli kazanmakta bulunmuş oldukları (inkâr ve isyân gibi kötü) şeyler sebebiyle onları yakalayıverdik.” (el-E‘râf Sûresi:96)
İşte bu âyet-i kerîmesinde Yüce Rabbimiz kullarını bereketlerden mahrûm etmesinin en büyük sebebinin, onların tekzîb ve inkârı ve takvâya riâyetsizlikleri olduğunu beyân etmiştir.
Diğer bir âyet-i kerîmede ise:
“Her kim Allâh’tan hakkıyla sakınırsa (haramlardan sakınma husûsunda da takvâyı gözetirse) O (Allâh-u Te‘âlâ) ona (dünyânın şüphelerinden, ölümün şiddetlerinden ve kıyâmet gününün zorluklarından) bir çıkış nasîb eder.
Üstelik hiç hesap etmemekte olduğu bir taraftan da onu rızıklandırır.” (et-Talâk Suresi:2-3 ’den) buyurarak takvâya riâyet eden kimseye bütün rızık kapılarını açacağını açıkça beyân etmiştir.
Artık bize düşen vazîfe; Ehl-i Sünnet ulemâsının görüşleri üzere îtikâdı tashîhden (inancımızı düzelttikten) sonra, fıkıh ulemâsının beyanları veçhile; emirleri tutup yasaklardan sakınmak sûretiyle takvâya riâyet etmektir.
Zâten bunlar yapıldığında rızık, bolluk ve bereket hiç zahmet çekmeden kendiliğinden gelecektir.
Yaşadığımız günlerde insanların maddî sıkıntıları haddini aş-tığından dolayı biz bu konuda bir eser derlemeyi ve ilk başta Müslüman kardeşlerimize fakirlik ve zenginlik sebeplerini âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerden ayrıca meşâyih-ı kirâmm beyanlarından cemederek arz etmeyi murâd ettik.
Zîrâ bundan sonra neşretmeyi düşündüğümüz “Rızık Bolluğu ve Zenginlik İçin Okunacaklar” isimli eserimizden önce bu kitabın sizlerin istifâdesine arz edilmesi daha uygun görülmüştür.
Aksi takdirde ne kadar duâ ve zikir yapsanız da bu eserdeki fakirlik sebeplerinden sakınmazsanız yâhut zenginliği celbede- cek amellere başvurmazsanız okuyacağınız tüm duâ ve zikirler, anbardaki deliği tıkatmadan içine tâne toplamanıza ve boşuna zahmet çekmenize sebep olacaktır.
O hâlde biz, üstâdımız Hacı Mahmûd Efendi (Kuddise Simıhû) Hazretlerinin “Mesnevi”den naklederek sıkça okuduğu:
“Evvel ey cân def-i şerr-i mûş gün, Vân gehî der cem ‘i gendum kûş gün.
Ey carı(ım kardeşim)! Önce fdrenin şerrini
def et(mek için tedbir al),
Sonra (ambarın içine) buğday toplamaya gayretli ol. ”
(Mevlânâ, Mesnevî-i Ma ‘nevî, birinci defter, beyt rakamı:380) beytinde buy- rulduğu üzere; ilk başta bu kitapta yazılanlarla amel ederek fakir¬lik sebeplerini ortadan kaldıracağız, sonra bu kitapta zikredilen zenginliği celbedecek sâlih amellerle meşgul olacağız.
Daha sonra ise inşâallâh bundan kısa bir zaman sonra neşrede-ceğimiz “Rızık Bolluğu ve Zenginlik İçin Okunacaklar” isimli kitabımızda zikredilen duâlarla ve zikirlerle meşgul olacağız.
Allâh-u Te‘âlâ cümlemizi bu yazılanlarla amel etmeye mu¬vaffak eyleyerek dârayn saâdetine ve iki cihan zenginliğine kavuştursun. Amîn!
10 Muharrem 1444 / 8 Ağustos 2022


İÇİNDEKİLER


Mukaddime (Önsöz) 5
BİRİNCİ BÖLÜM
ZENGİNLİK Mİ, FAKİRLİK MÎ, HANGİSİ DAHA FAZİLETLİDİR? 9
BİRİNCİ BÂB
ZENGİNLİK VE FAKİRLİKTEN HİÇBİRİ BAŞLI BAŞINA HAYIR VE YÂ ŞER DEĞİLDİR 13
Zenginlik Mal Çokluğu ile Elde Edilecek Bir Şey Değildir 13
Zenginlik ve Fakirlik Şahsa Göre Değişir 15
Allâh-u Te‘âlâ Mümin Kuluna Hayırlı Olan Muâmeleyi Yapar 19
İKİNCİ BÂB
FAKİRLİĞİN EFDALİYETİNİ İFÂDE EDEN DELİLLER 21
-BİRİNCİ FASIL -
-RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU ALEYHİ VE SELLE M) İN
ZENGİNLİKTEN SAKINDIRDIĞI HADÎS-İ ŞERİFLER - 21
Bu Ümmetin En Büyük Fitnesi Maldır 21
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Ümmeti Adına Fakirlikten Değil, Aksine Zenginlikten Korkmuştur 22
Bu Ümmetin Helâki Mal-Mülk Yüzünden Olacaktır 23
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Allâh-u Te‘âlâdan Fakirlik İstemiştir 23
Mümine Zenginliktense Fakirlik Daha Yakışır 24
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Kendisini Sevmeyenlere Zenginlik Bedduâsı Yapmıştır 24
Bir Melek Her Gün İnsanı Uyarmaktadır 25
-İKİNCİ FASIL - 25
-RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU ALEYHİ VE SELLEAÇ İN
FAKİRLİKTEN SIĞINDIĞI HADÎS-İ ŞERİFLER - 25
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Kâfirlikten Sonra Fakirlikten Sığınmıştır 25
-ÜÇÜNCÜ FASIL - 26
-RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM) ZENGİNLİĞİNDE FAKİRLİĞİN DE BÂZI TÜRLERİNDEN SIĞINMIŞTIR - 26
-DÖRDÜNCÜ FASIL - 28
-RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN
FAKİRLİK İSTEMESİ İLE FAKİRLİKTEN SIĞINMASI ARASINDA BİR TEZAT YOKTUR - 28
ÜÇÜNCÜ BÂB
ZENGİNLİĞİN FAZİLETİNİ İFÂDE EDEN DELİLLER 31
Peygamberlerin En Faziletlileri Zengin Kimselerdi 31
Bâzı Peygamberler Hayır İçin Zenginlik İstemişlerdir 31
Sahâbenin Faziletlileri Zengin Kimselerdi 32
Büyükler Zenginliği Nimet Sayıp Fakirlikten Sığınmışlardır 36
Hayır Yapan Zenginler Zikir de Yaparlarsa Fakirlerden Efdal Olurlar ...39
Hayra Para Harcamaya Muvaffak Kılınan Zengine İmrenilir 41
Zenginliğin Ölçüsü Ne ile Takdir Edilmiştir? 42
Fakirler Bile Nimetlerin Şükrü ile İlgili Hesâbı Zor Verecekse Zenginlik İsteyenler İyi Düşünmelidir 43
Zenginlik ile Fakirlik Arasındaki Fazilet (Üstünlük)
Tartışmasında Son Söz 46
İKİNCİ BÖLÜM
RIZKA VE BEREKETE MÂNİ OLAN ŞEYLER 49
Rızka ve Berekete Mâni Olan Şeyler 53
1)Genel Mânâda Haramlara ve Günahlara Bulaşmak 53
2)Günah Yüzünden Kişi Rızkından Mahrûm Edilir 55
Rızıklar Ezelde Takdir Edildiğine Göre Günahlarla Nasıl Eksilir? 56
Rızık Gecikse de Günah Yollarla Aranmamalı 57
3)Fakirin Hakkını Vermeme Günâhı Rızkı Keser 59
4)Zekât Vermeyenler Meleklerin Telef Bedduâsına Çarpılır 61
5)Zinâ Rızkı Keser ve Ömrü Kısaltır 63
6)Fâiz Fakirlik îrâs Eder 65
7)İçkiye Harcanan Para Rızkın Bereketini Giderir 67
8)Yalan Yere Yemin Etmek Kazancı Mahveder 67
9)Zulüm Yapmak Kıtlık Sebebidir 69
Dünyâda Cezâsı Süratle Verilecek En Büyük Günah Zulümdür 71
Zâlime Yardım Eden de Zâlim Sayılır 72
Kim Zâlime Yardım Ederse Allâh-u Te‘âlâ Onu Ona Musallat Eder 73
10)Ölçüde Tartıda Hâinlik Yapmak Fakirlik îrâs Eder 74
11)Yalan Konuşmak Rızkı Eksiltir 76
Bâzıları Günah İşledikleri Hâlde Niçin Fakir Olmuyor? 78
12)Mâlâyânî (Fuzûlî ve Boş) Konuşmak 79
13)Sabah Namazıyla İşrâk Vakti Arasında Uyumak 8 i
Özellikle Âlimler Sabah Namazından Sonra Uyumamalıdır ..81
Güneşle İşrâk Vakti Arasında Uyumanın Türlü Zararları 82
14)Akşamdan Sonra Yatsıyı Kılmadan Uyumak 83
15)Namaza Gevşeklik Yapmak ve Ta‘dîl-i Erkânı Terk Etmek 84
16)Çok Uyumak Fakirlik ve Cehâlet Getirir 84
17)Bakımıyla Mükellef Olduğu Kimselere Karşı Cimrilik Etmek 86
18)Devletin Şeriat Hükümleriyle Yönetilmemesi 89
19)Emânete Hıyânet Etmek 91
20)Stokçuluk Yapmak İflâs Getirir 93
Stokçuluk Nedir? 93
Stok Yapan Kişi Lânetlenmiştir 94
Stok Yapan Kişinin Sonu İflâs Olur 95
Stokçuluk Yapan Cüzam İlletine Tutulur 95
Stokçuluk Yapan Sonra O Malı Sadaka Verse de Kabûl Edilmez 97
Stokçuların Cehennemin Dibindeki Yerleri 98
Stokçunun İyi Amellerinin Sevapları Silinir 98
Stokçuluk Yapmayıp İthâlât Yapan Kimsenin Mükâfatı 99
21)Yiyeceklere Saygısızlık Etmek 99
Özellikle Ekmeğe Karşı Saygısızlık İnsanı Aç ve Fakir Bırakır 100
22)Komşuya İkrâm Etmeden Et Yemek 101
23)Ucuz ama Lüzumlu Şeyleri Men Etmek Fakirlik Getirir 101
24)Önüne Gelen Her Şeye Sövüp Saymak 102
25)Allâh’m Dostlarına Kötü Davranmak 103
26)İnsanlardan Bir Şeyler İstemek 103
Kişi İhtiyâcını İnsanlardan Gizleyip Sâdece Allâh-u Te‘âlâ’ya Arz Ederse Kendisine Bir Senelik Rızık Kapısı Açılır 105
27)İyilerin Kötülere Hürmet Etmesi ve Âlimlerin
Devlet Yöneticilerine Yağcılık Etmesi 106
Genel Mânâda Fakirliğe ve Rızık Darlığına Sebep Olacak Hâller 107
28)İsrâf (ve Lüzumsuz Masraf) Yapmak 107
29)Örümcek Ağlarını Evden Temizlememek 107
Devâmındaki 30-91. maddeler için bkz 108-115
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RIZKA VE BEREKETE VESİLE OLACAK AMELLER 117
BİRİNCİ BÂB
RIZIK CELBEDEN FAZİLETLİ AMELLER 123
1)Allâh-u Te‘âlâ’nm Kitâbı’nın Hükümleriyle Amel Etmek 123
2)Takvâya Riâyet etmek 128
3)Allâh-u Te‘âlâ’ya Tevekkül Etmek 130
Rızık Konusunda Tevekküle Teşvik Eden Bâzı Âyet-i Kerîmeler 130
Tevekküle Teşvik Mâhiyetinde Vârid Olan Hadîs-i Şerif ve Rivâyetler 131
Allâh-u Te‘âlâ Kendisine Tevekkül Edeni ve Zikredeni Unutmaz 134
İnsan Fakirlikten Korktuğu Kadar Cehennemden Korksaydı İkisinden de Kurtulurdu 138
Rızık Konusu Çok Çalışmakla Değil Rabbimiz’in Lütfiı İledir ama Yine de Çalışmak Gereklidir 139
Rızkın Taksimi Hakkında Faydalı Bir Bilgi 141
Rızık İçin Çalışmak ile Allâh-u Te‘âlâ’ya Tevekkül Etmek Arasında Bir Tezat (Çelişki) Yoktur 141
Allâh ve Rasûlü Tevekkül Adı Altında Tembellik Yapanları Değil, Ancak İşi Gücü Olanları Sever ve Günahlarını Affeder 143
Helâl Rızık Temini Uğrunda Çekilen En Ufak Bir Zahmet Bir Sene Boyunca Cihâd Yapmaktan Daha Faziletlidir 146
Geçim Temini İçin Yorulmak Günahları Affettirir 147
Cennet Helâl Rızık İçin Yorulanlara Âşıktır 148
4)Rızka Rızâ Göstermek 149
Bir İnsan Ne Kadar Yorulsa da Ancak Allâh-u Te‘âlâ’nın Murâdı Olur 151
5) ıla-i Rahim Yapmak 153
6)Sadaka Vermek 154
7)Şükretmek ve Hamdetmek 156
8)Çok Tekbîr Getirmek 157
9)Abdest Üzere Dâim Olmak 157
10)Sabah Namazı ile Güneş Doğuşu Arasında Zikir ve Duâ Yapmak.. 161
11)Sabah Namazından Sonra Güneş Doğana Kadar Zikretmek 162
12)Sabahın Sünnetini ve Vitri Evde Kılmak ve
Vitirden Sonra Dünyâ Kelâmı Konuşmamak 162
13)Kuşluk Namazı Kılmak 163
Rızık Bolluğu İçin Kılınacak Özel Bir Kuşluk Namazı 165
14)Eve Girerken Selâm Vermek 173
15)Kur’ân-ı Kerîm Okumak 174
Âl-i İmrân Sûresi Zenginlik Sûresidir 177
16)Besmele ve Mâşâellâh Okumak 177
17)Evde Ezan Okumak 177
18)Ezandan Önce Mescidde Bulunmak 178
19)Evden Daha Çok Mescidde Oturmak 183
20)Namazı İkâme Etmek (Hakkıyla Kılmak) 183
21)Beş Vakit Namazı Cemâatle Kılmak 186
22)Eşine ve Çocuklarına Namazı Emretmek 187
23)Haccı ve Umreyi Peşpeşe Yapmak 191
24)Emânete Riâyet Etmek 192
25)Nikâh Zenginlik Sebebidir 192
26)Çocuğa Muhammed İsmi Takmak 195
27)Çocuklara Peygamber İsmi Takmak 197
28)Mevlid Okumak veyâ Okutmak 198
29)Güler Yüzlü ve Tatlı Dilli Olmak 200
30)Mâlâyânî Konuşmamak 202
Mâlâyânî Konuşmamak Niçin Rızka Sebep Olur? 203
31)Mahrem Olmayan Kadınlarla Zarûretsiz Konuşmamak 205
32)Güzel Ahlâklı Olmak 208
33)Çoluk-Çocuğa Bolluk Yapmak 210
34)Âşûrâ Günü Çoluk Çocuğa Bolluk Yapmak 211
İKİNCİ BÂB
RIZIK BOLLUĞU GETİREN MESLEKLER 212
35)Ticâret Yapmak 212
Rızkın Onda Dokuzu Alıp Satmaktadır 213
Veresiye Alışveriş Yapmak Bereket Getirir 213
Alışveriş Yapan Kazanmasa da Bereketini Görür 214
Ticâret Erbâbında Aranan Vasıflar 214
Malda Bulunan Kusuru Açıklamak Bereket Kazandırır 215
Çok Kazanmak ile Bereket Görmek Arasında Bulunan Fark 217
Malını Değerlendirmek İçin Yemin Etmemek 217
Ticârette Yapılan Yanlışlar Sonunda İflâs Getirir 218
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Tavsiye Ettiği Ticâret Meslekleri 218*30
36)Yanında Çalıştırdığı İşçileri Çoğaltmak 219
37)Rızık İçin Gurbete Gitmek ve Sefere Çıkmak 220
38)İthâlât Yapmak Rızık Celbeder 222
39)Bez ve Kumaş Satmak ve İpekçilik Yapmak 223
40)Saman Alıp-Satmak 225
41)Koku Alıp-Satmak 226
42)Ekip Biçerek Çiftçilik Yapmak 227
İşlenmemiş Bir Toprakta Çiftçilik Yapan Bereketini Görür 227
Bütün Bereketler Ekip-Biçmededir 228
43)Hayvancılık Yapmak 233
44)Özellikle Koyunculuk Yapmak 234
Özellikle Beyaz Koyun Bakmayı Âdet Edinmek 236
45)Keçi Bakmayı Âdet Edinmek 237
Özellikle Siyah Keçi Barındırmak 238
46)Hüsn-ü Hat (Güzel Yazı Yazmak) 238
47)Rızka Nâil Olduğu İşi Değiştirmemek 241
48)Uykudan Erken Kalkmak 243
Perşembe Gününün Sabahında Bulunan Bereket 246
49)İşe Erken Başlamak 247
50)Harcamada Tasarruf Yapmak 247
ÜÇÜNCÜ BÂB
YEMEK ÂDÂBI İLE İLGİLİ BEREKETLER 251
51)Yemekten Önce ve Sonra El Yıkamak 251
Yemekten Önce ve Sonra El Yıkamak Her İşi Kolaylaştım 254
52)Yemekten Sonra Parmaklarını Yalamak Bereket Getirir 254
Parmaklarını Yalamak Bereket Kazandırır ve Tokluk Hissi Verir 256
53)Yemek Yediği Kabı Çanağı İyice Sıyırmak Bereket Getirir 258
Yemek Tabağını Sünnetlemenin Faziletleri 258
54)Sofradan Düşen Yemek Artıklarını
Yemek Fakirliği Giderir 260
Sofradan Düşenleri Yiyen Kişi Mağfiret Edilir ve Cehennemden Âzâd Edilir 261
Sofradan Düşenleri Yiyen Kimselerden Bâzı Hastalıklar Uzaklaştırılır 262
55)Ekmeğe Değer Vermek 263
56)Ekmekleri ve Pideleri Küçük Yapmak 264
57)Yemeği Ailece Birlikte Yemek 265
58)Yemeği Ilık Yemek 267
59)Buğdayı Arpayla Karıştırmak Bereket Getirir 268
60)Evde Hurma Bulundurmak 268
61)Evde Sirke Bulundurmak 269
62)Şa‘bân Ayının Yansına Denk Gelen
Berâat Günü Alışveriş Yapmak 270
63)Evin Önünü Süpürmek ve Kap Kaçağı Yıkamak 270
DÖRDÜNCÜBÂB
GİYİM-KUŞAMLA İLGİLİ RIZIK GETİREN BÂZI AMELLER .271
64)Perşembe ve Cumâ Günleri Tırnak Kesmek 271
65)Abdestten Sonra Sakal Taramak ve Fâtiha Sûresi
ile İnşirâh Sûresi Okumak 273
66)Sakalı Taramak 274
67)Saçını Sakalını Taramak 275
68)Akik Yüzük Takmak 276
69)Zümrüd Yüzük Takmak 277
70)Yâkut Yüzük Takmak 278
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.