Fıkhi Suallere Cevaplar (Lalegülb Fm ve Lalegül Tvye Yöneltilenler)-1121 (002073)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €47,18
İndirimli : €27,75  + KDV
KDV Dahil : €33,03
Test2
15
:

LALEGUL FM'E VE LALEGÜL TV'YE YÖNELTİLEN FIKHİ SUALLERE CEVAPLAR

  • 551 Sayfa
  • 1. Hamur Şamua Kağıt
  • Sert Karton Kapak
  • Boyut 24 x 19

Ürün Özellikleri

DİL: Türkçe

SAYFA SAYISI:232

CİLT TİPİ: Karton Kapak

KAĞIT CİNSİ: Şamua

BOYUT:13,5 x 19,5 cm

TAKDİM VE TAKRİZ

Bütün hamdler bizi İslâm dînine eriştiren Allâh-u Te'âlâ’ya mahsustur. Sonsuz salât-ü selamlar bize dînimizle ilgili fıkhî me-seleleri öğreten Rasûlüllâh Efendimiz’in, Ehl-i Beyt’inin ve bü-tün ashâbının üzerine olsun.

Şu bilinsin ki; fıkıh kelimesinin lügat mânâsı anlayış demek-tir.

Din ıstılâhı (kullanımı)nda ise fıkıh ilmi, şerî‘at ahkâmını ve dînî hükümleri bilmekten ibârettir ki farz-ı ayn ve farz-ı kifâye olmak üzere iki kısma ayrılır.

Fıkhın farz-ı ayn olan kısmı, evvelâ doğru itikat (inanç)ları bilmektir.

Dînin hükümleriyle ilgili ise tahâret, namaz ve oruç hüküm-leri gibi her mükellefe gereken konuların bilinmesidir.

Yine böylece şerî‘atın bir insana gerekli kıldığı her ibâdetle ilgili ahkâmı öğrenmesi de o insan üzerine farz olur. Meselâ malı olanın, zekâtla ilgili meseleleri, üzerine hac farz olanın hac hü-kümlerini bilmesi farzdır.

Ayrıca ticâretle uğraşan ve yerlerini kirâya veren kimselerin hangi alış-veriş akitlerinin sahih, hangisinin fâsid olduğunu ve dahî fâizle ilgili hükümleri bilmeleri gerekir.

İşte Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen: "İlim tahsîli her Müslüman erkek (ve kadın) üzerine farz-dır" (İbnü Mâce, Mukaddime: 17, no:224, 1/81; Taberânî, el-Mu’cemii’l-Kebîr, No:10439, 10/195, Beyhakî, Şuabu>l-İman, No: 1666, 1667,2/254) hadİS-İ şerifi bu ilimden bahsetmektedir ki aynı zamanda buna "İlmihal" de-nir.

Sindî (Rahimehullâh), bu hadîs-i şerif hakkındaki yorumları şöyle naklediyor: Abdullah ibni Mübârek (Radıyallâhu Anh)dan bu hadîs-i şerifin açıklamasını istediklerinde:

"Hadîsin manası halkın sandığı gibi değildir. Maksat; kişinin dînî bir mesele hakkında müşkilatı olduğu zaman bunu hallet-mek için soruşturup doğruyu öğrenmesinin farz olduğunu açık-lamaktır" demiştir.

Sevrî (Rahimehullâh) ise: "Bu ilimden maksat; bilmemesi ha-linde kulun mazur sayılmadığı meselelerdir" demiştir.

Bu izahlar arasında en benimsenecek görüş, farz olan bu ilimden, İslâm’ın beş şartını öğrenme manasının kastedilmiş ol-masıdır. Tabî ki namaz ve oruç, zengin-fakir demeden herkesi ilgilendirdiği için onlar hakkındaki hükümleri bilmek her Müs- lümana farzdır.

Hac ve zekatın farziyetinde ise, zengin olmak, sağlıklı olmak ve yol güvencesi bulunmak gibi birtakım şartlar mevcut oldu-ğundan, bu şartları hâiz olan kimselerin bunlarla ilgili hükümleri de öğrenmeleri farz olur.

Ayrıca ticaret yapmak isteyenin de o işe başlamadan evvel alış-verişle ilgili meseleleri öğrenmesi, yine böylece evlenecek kimsenin, nikâhla ilgili meseleleri bilmesi kendisine farzdır.

Ama farzlar arasında da bir tertip vardır. Zira amelden evvel ilim farz olduğu gibi, ilim ve amelin içinde de ihlaslı olmak gibi bir farz mevcuttur, amelden sonra da korku ve ümit arasında ol-mak farzdır. (Ali el-Kârî, Mirkâtü’l-mefâtîh, 1/477)

Fıkhın farz-ı kifâye olan kısmına gelince; o da kişinin fet- vâ verme derecesine hattâ ictihad rütbesine ulaşıncaya kadar bu ilme çalışmasıdır.

Bir belde ahâlîsi derin mânâda fıkıh öğrenmeyi hep birlikte terk ederlerse hep birlikte günahkâr olurlar.

Ama her şehirde bir kişi dahî bu vazîfeyi deruhte edip ilim tahsil ederek fetvâ verme derecesine ulaşırsa diğerlerinden bu farz düşer. Bu durumda herkesin başlarına gelen hâdiselerde bu kişiyi taklit etmeleri gerekir.

İşte Mahmud Efendi Hazretlerimiz’in yetiştirdiği seçkin ulema sınıfından özellikle Hüsameddin Vanlıoğlu Hocaefendi ile Fatih Kalender Hocaefendi günümüzde yeni yeni ortaya çı-kan birçok fıkıh meseleleri hakkında derin araştırmalara sahip bulunduklarından bu hususta taklit edilmeleri zaruri olan şahsi-yetlerdendir.

Bâhusus Fatih Kalender Hocaefendi siz değerli cemaati-mizin Lalegül fm ve Lalegül tv’ye yönelttiğiniz birçok suâli yıl-lardır cevaplandırarak Allâh rızası için siz cemaatimize hizmet etmektedir.

Ama "Söz uçar, yazı kalır" atasözümüze göre ve şâirin: "Kağıtta olmayan her ilim zâyidir, İki kişiyi geçen her sır da şâyidir" sözü üzere Fatih Hoca-e- fendi’nin yıllardır cevaplandırdığı bunca suâliniz işte bu eliniz-deki eserde yazıya dökülerek sizlere kalıcı bir hizmet sunulmuş-tur.

Ancak bu eser Hocaefendi’nin yaptığı konuşmaların bir çö-zümü olarak hazırlandığı için, edebî cümlelerden ziyade sizin anlayacağınız tarz tercih edilmiş ve dolayısıyla yazı dilinden çok konuşma dili ağır basmıştır. Bundan dolayı bu eserdeki bazı cümleler yazı diline göre devrik gibi görünse de maksat sorduğu-nuz meselenin cevabını doğru bir şekilde anlayabilmek olduğun-dan bu husus gözardı edilerek esas gaye olan, muhatabın doğru şekilde anlaması hedeflenmiştir.

Bu vesileyle siz okurlarıma şunu taahhüd edebilirim ki bu eserde bulunan fetvalarla amel edenler yarın âhirette ilgili konu-larda azabı mûcib bir durumla karşılaşmayacaklardır.

Madem fıkhî konularda bilgisiz konumdayız, cehâletin şifâsı da hadîs-i şerifte belirtildiği üzere ancak sorgu-sual etmektir, o zaman bizler şüphelendiğimiz her konuyu mutlaka sormalı ve al-dığımız cevapla amel etmeliyiz ki âhirette Rabbimizin azabından kurtulabilelim.

Doğru şekilde sorma ve mûcebince amele erişme gayreti bizden, Tevfık ise Cenâb-ı Hakk’tandır. Rabbim amellerimizi bu eserde beyan edilen ilimlere uyarlamayı cümlemize müyesser eylesin. Amîn!

12-Rebîulevvel-1437 23-Aralık-2015

Ahmet Mahmut ÜNLÜ (Cübbeli Ahmet Hoca Efendi)

İçindekiler

Soru: "Siz, içinde bulunduğunuz sorunlara direk Kur’an’a bakarak çare bulamazsınız" görüşü doğru mudur, dinimiz zor bir din midir? 7

Soru: Kirada oturuyoruz, ev almak için birikim yaptık. Yaptığımız birikimin zekâtını vermemiz gerekir mi? 10

Soru: Baba, çocuklarından bir veya birkaçını istisna edip malının tamamını diğer çocuklarına verebilir mi? 11

Soru: Ayrıldığım eşim çocuklara bakmıyor. İkinci eşinden olan çocuklarına bakıyor. Çocuğumu nüfusundan düşürebilir miyim? 12

Soru: Sene dolmadan zekât verebilir miyiz? Sene içinde verdiğimiz zekât, sene sonu vereceğimizden fazla olursa fazla olanı gelecek yılların zekâtına sayabilir miyiz? 13

Soru: Ava çıkıyoruz. Köpeklerimiz bazen av hayvanlarını öldürüyorlar. Ne yapmalıyız? 14

Soru: İnternet üzerinden altın almak diğer bir ifadeyle altın hesabı caiz midir? 16

Soru: Bankadan 1000 lira çekeceğim. Faiz almayacaklar. Sadece 100 lira komisyon alacaklarım söylüyorlar. Böyle bir işlem yapmam caiz olur mu?... 19

Soru: Secdedeyken ayakların bir an yerden kesilmesi namazı bozar mı? 20

Soru: Kiracım fakir; bazen kira ödeyemiyor. Ödeye. mediği kiraları zekâtıma sayabilir miyim? 20

Soru: Bir kimse zekatıyla bir başkasının borcunu ödeyebilir mi?.. 21

Soru: Fakir olduğunu zannedip zekât verdiğim kişi meğer zenginmiş. Ne yapmam gerekir? 21

Soru: Fakire bir defada nisap miktarından fazla zekât verilebilir mi? 22*

Soru: Arkadaşım benden uzun vadeli borç istiyor. Paranın değer kaybını göz önüne alarak vereceğim para o gün ne kadar altın alıyorsa ödeyeceği gün o kadar altının değeri üzerinden ödeme yapması şartıyla ona borç verebilir miyim? 22

Soru: Eşim bir defada üç talak vererek beni boşadı. Şimdi ikimizde pişmanız, yeniden bir araya gelmek istiyoruz. Ne yapmamız gerekir?.. 23

Soru: Haftada bir çıkarmam gereken lens kullanıyorum. Bu zaman içerisinde abdest ve gusülde lensleri çıkarıp gözlerimin içini yıkamam gerekir mi? 34

Soru: Kuru temizlemenin hükmü nedir? 34

Soru: Zaruret durumu dışında diş kaplamanın caiz olmadığını öğrendik. Ben gençken sırf güzel bir görüntü ortaya çıksın diye dişlerime estetik yaptırmıştım. Şimdi abdest ve guslüm olmuyor mu, ne yapmam gerekir?.. 46

Soru: Biz yeni evliyiz. Elimizdeki altınlar dinen zengin sayılacağımız miktardan fazla olduğu gibi hacca gitmemiz için gerekli olan meblağı da karşılmakta. Fakat biz bu altınları eşe. dosta borç verdik. Şimdi; onları borç verdiğimiz kişilerden geri alıp hacca mı gidelim, yoksa onları zor durumda bırakmamak için haccı tehir mi edelim? 49

Soru: Banka kredisiyle ticari kamyon almamız caiz olur mu? 50

Soru: Arkadaşıma kızdığımdan dolayı orucu bozdum. Günaha girmiş oldum mu? 52

Soru: Erkeğin platin yüzük takması caiz midir? 52

Soru: Sakalımı sünnete uygun yani bir tutam bıraktım. Gerek alttan gerek üstten sakalımın etrafını sürekli çeviriyorum. Lazerle bu bölgedeki tüyleri aldırmam caiz olur mu? 56

Soru: Ramazan bayramı yaklaştığında aşağı, yukarı her sene aynı tarştışma yapılıyor. Bazı İslam ülkelerinde ülkemizden bir gün önce veya bir gün sonra bayram yapılmakta. Böyle bir durumda ne yapmalıyız. Nitekim bir bayram yakın dostlarımızdan biri, yarın bayram yapacağımız halde bugün falan ülkelerde bayram diyerek bize de bir gün önce bayram yaptırdı ne yapmamız gerekir? 57

Soru: Abdestsiz kişinin ezberden Kur’an okuması caiz midir? 58

Soru: Evde kedi besliyoruz. Ne kadar dikkat etsek de bazen kullandığımız kaplardan yiyor, içiyor. Bu durumda biz, temiz olmayan suyu mu kullanmış oluyoruz? 59

Soru: Cuma sohbeti yapılırken camiye gelenler sohbet esnasında cumanın ilk sünnetini kılıyorlar, bu doğru mudur? 61

Soru: Selam vermeden namazdan çıkılamayacağını biliyorduk. Bir kardeşimiz namazın son oturuşunu yaptıktan sonra herhangi bir fiille namazdan çıkılabilir dedi. Bu konuda bizleri bilgilendirir misiniz? 62

Soru: Bir kardeşimiz zamanında ticaretle uğraşmış, piyasada nisap miktarı maldan epeyce fazla alacağı bulunmakta. Fakat alacaklarını tahsil edemediğinden geçim sıkıntısı çekiyor. Onun bu durumunu bildiğimizden kendisine zekât vermek istedik. Bazı kardeşlerimiz yüklü alacağı olduğundan zekât alamayacağını söylüyor, ne yapmalıyız? 67

Soru: Nisap miktarı mala sahip olan zengin bir kimse alacaklarının zekâtını da vermek zorunda mıdır? 68

Soru: Borç verdiğim kişi zamanı geldiği halde borcunu ödeyemiyor. Borcu dolara çevirmek istiyoruz, bunun da caiz olmadığını biliyoruz. Çare olarak şöyle bir uygulama yapmak istiyoruz: Borçluma yeniden dolar borç versem, o da bozdurup önceki borcunu bana ödese ve artık dolar borçlu olsa caiz olur mu? 72

Soru: Cemaatle namaz kılarken imamdan önce rükûa gidenin namazı bozulur mu, derhal geri dönse namazını kurtarabilir mi? 74

Soru: Bizim bulunduğumuz yerde topladığımız mahsulü fiyat kesmeden emanete veriyor, sonra parasını alırken o günkü fiyattan alıyoruz. Bu caiz midir? Bir de hasat yapılmış tarlalardan başak yapıyoruz yani hasattan arta kalmış olanları topluyoruz. Bu da caiz midir? 74

Soru: Evli bir kadınım. Kirpiklerim az olduğundan eşim kirpik taktırmamı istiyor. Ayrıca saçımı boyamamı da istiyor. Bunları yapabilir miyim? 78

Soru: Kira gelirlerimin zekâtını nasıl hesaplamalıyım? 79

Soru: Bir fınans kurumunun kredi kartını kullanıyorum. Belli bir rakamın üzerinde alış, veriş yaptığımda banka bana mesaj gönderiyor. Örneğin; seksen liralık işleminizde aylık farklı bir komisyon ve 0.99 hizmet bedeliyle beş takside bölerek ödememi sağlıyor. Şimdi alış, veriş yaptıktan sonra hizmet bedeli adı altında ek bir ücretle bana taksitlendirme yapılması dinen caiz olur mu? 80

Soru: îmanın şartlarından birinin kader olduğunu biliyoruz. Bazıları: "Kader diye bir şey olmadığını, aksi takdirde insanlar yaptıklarından mesul tutulamazlar. Kaderi böyle olduğundan günah işlediklerini söyleyebilirler" kader konusunu nasıl anlamalıyız? 82

Soru: Araba alanlarında on beş aya sıfır faiz ya da yirmi aya sıfır faiz denilip üzerine dosya masrafı da eklenerek satış yapılıyor. Böyle bir satış caiz olur mu? 92

Soru: Özel bir yatırım bankasında çalışıyorum, aldığım maaş helal midir? 93

Soru: On beş günlük hac programıyla hacca gidenler namazlarını mukim olarak tam mı kılacaklar, yoksa seferi kabul edilip dört rekâtlı namazları iki rekât mı kılacaklar? Yapmış olduğumuz böyle bir hacda kafile imamımız: "Mina veya Arafat’a gideceğimizden seferi olduğumuzu" söyledi. Hâlbuki Mekke’ye göre ne Mina ne de Arafat seferi mesafe değil. Doğrusu nedir? 94

Soru: Yeni kanuna göre bankaların bizden almış olduğu dosya masraflarını geri alma hakkımız var. Bu masrafları geri almamız caiz midir? Bankalardan kast ettiğim fınans kurumlandır. 95

Soru: Kaza namazı kılarken her namaz için ezan ve kamet getirmemiz gerekir mi? 96

Soru: Kısa da olsa omuzumda doğuştan ikinci el gibi bir uzvum var. Gusülde o da dâhil bütün bedenimi yıkıyorum. Abdest alırken ne yapmalıyım. Yani onu da yıkamam gerekir mi? 97

Soru: Ben müteahhidim. Birçok yerde ev ve iş yeri yapıp sattım. Duyduğum kadarıyla bankadan kredi çekene bu tür satışları yapmam caiz değilmiş. Bu konuda beni bilgilendirir misiniz? 97

Soru: İnternet kafe işletmek caiz midir? 98

Soru: Yabancı lisans ürünlerini sadece bu özelliğinden dolayı değerinden fazlasına satmak caiz midir? 99

Soru: Çalıştığım yerde iş kazası sonucu parmaklarımdan bir kaçı hasar gördü. Onları eskisi gibi kullanamıyorum. Bu kazadan dolayı iş yerine tazminat davası açıp tazminat talep edebilir miyim? 100

Soru: Çıplak ayakla namaz kılmak caiz midir? 419

Soru: Ben namazlarını kılan mümkün olduğu kadar dinî vazifelerini yerine getirmeye çalışan bir kadınım. Eşim başımı örtmeme müsaade etmiyor. Gizli olarak başımı kapatmaya çalışıyorum, ona yakalandığım zaman ne yapmalıyım? 419

Soru: İddet bekleyen bir kadın hangi durumlarda evden çıkabilir?....

420

Soru: Birine yüz elli lira borcum vardı. Öldü. Ne yapmalıyım? . 421

Soru: Evlenmek için ne gibi şartlar vardır? Boşanma durumunda sadece boşamayı ifade eden sözlerin söylenmesi yeterli midir? 422

Soru: Bir kadın, İslam’a göre hayat sürdürmeyen kocasına kızacak olsa günahkâr olur mu? 424

Soru: Çok temiz bir komşumuz var, kirada oturuyor, bir arsa almış ilerki zamanlarda değerlenir de satar bir ev alırım düşüncesiyle. Bu arsasının değeri şu anda nisap miktarından fazla, aldığı maaşla çok zor geçiniyor. Biz ona yardımcı olmak istiyoruz. Zekâtımızdan ona verebilir miyiz? Eğer ona vermemiz caiz değilse hanımına veya buluğa ermiş olan kızına zekât verebilir miyiz? 425

Soru: Kulağa birkaç tane delik açtırıp küpe takmak caiz midir?. 426

Soru: Kırk beş yaşındaki hanımlar yanlarında eşi veya mahremi bulunmadan umreye gidebilirler mi? 426

Soru: Teyzemin eşi şarap fabrikasında çalışıyor. Bizi evine davet ediyor, ikramı da seven biri gittiğimizde ikramda bulunuyor, ne yapmamız gerekir? 427

Soru: Eşim izin vermese de İslam’a hizmet etmek için bir Kur’an kursuna gidip hizmet etmem caiz olur mu? 427

Soru: Bir kardeşimiz piyasa da satılan birçok şeye haram karıştırılmıştır diyerek yemiyor. Ben onu tenkit etmek mahiyetinde değil, bilerek hareket etmek istiyorum, ne yapmalıyım? 428

Soru: Özellikle yazın işimiz gereği dışarda bir yerden bir yere giderken aşırı derecede açık olan kadınlara az bir zaman da olsa gözümüzün ilişmesi abdestimize bir zarar verir mi? 428

Soru: İki sene önce yüz lira bulmuştum, onu harcadım. Şimdi onu nereye vermem lazım? 431

Soru: Ma. i müsta’mel nedir, pis midir, temiz midir? 431

Soru: Kadının kocası yanında bulunduğu halde çok kalabalık olan pazara çıkması caiz midir? 433

Soru: Öldükten sonra yapılan ıskatın hükmü nedir? 434

Soru: Kadın kocasından sürekli kaçıyorsa ne yapılmalıdır? 440

Soru: Erkeklerin saç uzatması günah mıdır? 440

Soru: Akika kurbanı ne için kesilir, faydaları nelerdir? 441

Soru: Kız kardeşim hıristiyan bir erkekle evlenmek istiyor, onunla evlenmesi dimizde caiz midir? 442

Soru: Kişiye namazın farz olması, buluğa ermesiyle mi, yoksa yaş itibarıyla mıdır? Genelde 13. 14 yaşlarında buluğa eriliyor, 11 yaşında buluğa eren, 13 yaşma kadar namaz kılmayacak olsa sorumlu olur mu? 446

Soru: Ben annemin evimde annemle birlikte oturuyorum, kardeşim kirada oturuyor. Evinin kirasının yarısını ben veriyorum. Bu arada sigortadan yüklü bir para aldım. Bu paranın bir kısmı faiz olarak tahakkuk ettirilmiş. Faiz kısmıyla kardeşime ödediğim yarı kirayı ödeyebilir miyim veya düğünlerde takı olarak takabilir miyim veya eşimin mehrini bununla verebilir miyim? Bütün bunlar olmazsa bu parayı ne yapmalıyım? 447

Soru: Namaz kılmayan kâfir olur mu? 448

Soru: Televizyonda bazı hocalar namaz vakitlerinin üç vakit olduğunu söylüyorlar ne dersiniz? 457

Soru: Öğle namazını vaktinde kılamayan kişi bunu hemen kaza etmek istediğinde giren ikindi namazının vaktinden kırkbeş dakikalık bir süre geçmeden kılsa olur mu? Yoksa kırkbeş dakikanın geçmesini beklemesi mi gerekir? 458

Soru: Çamaşır makinasında yıkanan idrarlı bir çamaşır temiz olur mu? Bu çamaşır yıkandıktan sonra makinanın kazanı nasıl temizlenebilir?..459

Soru: Kot pantolonu giymek caiz midir? Ayrıca aynı malı bir pazarda bir tl’ye bir başka pazarda iki tl’ye satmak caiz midir? 460

Soru: Ben bekârken yedi gün hayız görüyordum. Evlendikten sonra korunma iğnesi vuruluyorum, çoğu zaman hayzım on gün bazen de daha az oluyor durumum nedir? Ayrıca korunma iğnesi caiz midir, nikâh tazelememiz gerekir mi? 461

Soru: Ankara’da doğdum büyüdüm. Şu anda Sivas’ta dört yıllık üniversite okuyorum, bir haftalığına Ankara’ya tatile gideceğim, benim vatan. ı aslîm neresidir? 462

Soru: Kayın validemle oturuyorum. Bunu asla istemiyorum. Ahırette kocamdan hak alır mıyım? 464

Soru: Zekât paraları kurs inşaatına harcanır mı? Genellikle yapılan bir şey var; zekât parası fakire veriliyor, sonra ondan alınıp sözüm ona rızasıyla kurs binasına harcanıyor, bu doğru mudur? 465

Soru: Köpeğin değdiği yer Hanefılere göre üç defa, Şafıilere göre ise yedi defa yıkanması gerekiyormuş bu doğru mudur? 466

Soru: Nikâhın düşmesiyle boşanma da gerçekleşmiş olur mu? Nikâhın düşmesi durumunda talak da olduğu gibi, eşimizle evlenememe durumu gerçekleşir mi? 467

Soru: Eşim dine, imana ve kitaba küfrediyor. Nikâhımızın durum nedir? 469

Soru: Çocuk emziren bir kadınım. Bazen zor durumda kaldığımdan cünüpken çocuğu emzirmem gerekiyor, bu haldeyken göğsümü yıkayıp çocuğu emzirebilir miyim? 469

Soru: Tavukların besmeleyle kesilmediği söyleniyor, besmeleyle kesilenlerde de tüylerini rahat yolmak için kaynar suya atıldığı ifade ediliyor, tavuk eti yemeyelim mi, ne tavsiye edersiniz? 470

Soru: Eşimi namaz kılmaya davet ediyorum. Gençli, ğimi yaşıyayım sonra onları yaparım diyor. Böyle bir süre var mıdır, ne yapmalıyım? 492

Soru: Nafile namazlar oturarak kılnabilir mi? 492

Soru: Lohusa iken dişime dolgu yaptırdım. Bu konuda bir bilgim yoktu. Şimdi bunu çıkartmak zorundamıyım? 493

Soru: Çarşaflı bir bayanım. Eşimim kadın pardüseleri satığı bir dükkânı var, hafta sonları gelen bayan müşterilerle ilgilenmek üzere ben de dükkânda çalışıyorum. Bunun bir mahzuru var mıdır? 494

Soru: Kadınların cemaatin önünde namaz kıldırması caiz midir? 494

Soru: Dokuz aylık çocuğum var, saçlarını kesmek istiyorum. Böyle yaparsam kurban da kesmem gerektiğini söylüyorlar. Kiracıyım, kurban kesecek durumum yok, ne yapmalıyım? 495

Soru: Haciz yoluyla değerinin altına satılan malı satın almak caiz midir? 496

Soru: Ölen yakınlarımız için bir şeyler yapmak istiyoruz, neler yapabiliririz? 497

Soru: İşsizim, işlerimin yoluna girmesi için nasıl dua etmeliyim, duanın kabulü için nelere dikkat etmeliyim? 497

Soru: Çeşmelerden akan klorlu su bazen süt aklığında oluyor, böyle bir suyla abdest almak caiz midir? 508

Soru: Bayanların evde veya dışarıda pantolon giymesi caiz midir? 508

Soru: Bizim dokuz yaşında otizm hastası bir oğlumuz var. Onu çok seviyoruz. Ahıretteki durumu ne olacaktır? 510

Soru: Dokuz aydır nişanlıyım. Kızın konuştuğu biri varmış, nişanı onlar bozdular. Ben de takıları var istiyorlar, ben de vermiyorum. Doğru mu yapıyorum? 511

Soru: Cunüp kişi yıkanmadan bir daha cünüp olsa iki defa mı yıkanması gerekir? 511

Soru: Deniz ürünlerinden kalamar, ahtapot ve midye yenir mi?. 511

Soru: Bir kadın kocasını aldatıyor, kocanın bundan haberi yok. Bu karı kocadan doğan çocuk zina çocuğu mudur? 512

Soru: Gusül almak için önce ellerimizi yıkıyoruz, sonra yıkanmış olan bu ellerimizi kovadaki suya değdirecek olursak kovada ki su müsta’mel su olur mu? 512

Soru: Eşim bana ben yetimim dedi, ben de ona şakayla karışık senin anan da baban da atan da benim dedim. Bu söylediğimden dolayı bir şey gerekir mi? 514

Soru: Eşimle nişanlıyken nikâhta kıymıştık. O zaman beni üç talakla boşamıştı. Sonra evlenirken yeniden nikâh kıydık. Durumumuz nedir? 514

Soru: Altı aydır nişanlıyım. Nişanlanmadan önce onun saçını dahi görmemiştim. Bu nişanlılık döneminde bende ona karşı hiçbir sevgi kalmadı ne yapmalıyım? 515

Soru: Evliliğe karar verme sürecindeyim. Harama düşmeden görüşme nasıl yapılmalı? 516

Soru: Araba kaskosu caiz midir? 517

Soru: Ben gece çalışıyorum, gündüz yatıyorum. Namazlarımı yatsı namazından sonra kaza olarak kılıyorum ne dersiniz? 523

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.