Fütuhul Gayb-1563 (001307)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €36,86
İndirimli : €21,69  + KDV
KDV Dahil : €25,81
Test2
15
:

Fütuhul Gayb

  • Çevirmen:             İlyas Aslan
  • Çevirmen:             Derya Çakır
  • Yayın Tarihi           2003-01-07
  • ISBN                    9789758719389
  • Baskı Sayısı          7. Baskı
  • Dil                        TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı          212
  • Cilt Tipi                 Karton Kapak
  • Kağıt Cinsi             Kitap Kağıdı
  • Boyut                    15 x 22.5 cm

Alemlerin Kapısı

Eserin müellifi koca bir dağ; belki şârihi bile bir büyük tepedir... Onlar yer-yüzünün çivileridirler. Kıyamete kasemli dağlar gibi, makamlarında sâbit ol-muşlardır. Biz zayıflar ise; ne büyük bir tepeye gıbta etmeden bir nazar ede-bilir, ne de devasa bir dağın azâmetinde acziyetimiz fenâ bulmadan rahata erebiliriz.

Bu eser; yine -yıldızlara daha yakın ve ufku daha engin- bir dağ misâli, yukarıları gözleyebilmek adına husûsi bir rasathanedir ve bu yönüyle has dâireye hitab etmektedir. Fakat bu rasathane; yukarıdan nasıl görüldüğümüzün müşahe-desini yapabilmemiz adına, yine o dağ misâli âlemimize nâzır ve ahvâlimize hâ-kim bir makam olması sebebiyle umûmîdir ve bu yönüyle de her birimize hitab etmektedir. Bunu hâvi bir eser ise ancak bir şaheserdir. Şaheser olduğunun bir di-ğer isbatı da, müellifinin "şah" olduğuna -tıpkı şârihinde görüldüğü gibi- hiç kim-senin bir itirazda bulunmayışıdır.

Yine bu eser; burçlar içerisinde mekni yıldızların seyriyle bir yüzü mest; nur-dan kalelerle kuşatılmış olmasına rağmen başı boş bırakıldığı zannıyla Eşsiz Yaradanımızın lâneti üzerine olası hâine kapı aralayan biz manza-rasıyla da, diğer yüzü meyus bir eserdir. Allah Azze ve Celle müellifini ve şârihi- ni sınırsız nzıklandırsın, cümlemizi Habibi Sallâllahu Aleyhi Vesellem’in yaraşığı ve duâsının hissedân mü’minler eylesin.

Eseri dilimize çevirirken, bütün resûl ve nebilerin imamı olan Peygamberimizi işaret eden "O" zamirini büyük harfle ifade etmeye özen gösterdik. Sadece ve sa-dece -her şeyin öznesi olmakla beraber- gizli veya açık bir şekilde Rabbimizin de mevzu bahis olduğu cümlelerde bu zamir küçük harfle gösterilmiştir ki; bu terbi-ye de bize yine İki Cihan Serveri’nden kalmıştır. Seçeni ve bize göndereni olan Al-lah’a (Celle Celâlühû) nihayetsiz şükürler olsun.

Hayy ve Kayyûm’dur. Ol Ferd; Kuddûs, ve Hakem’dir. Biz dahi O’nun ismiyle başlarız..

Allah'ın kendisinden razı olduğu kişi şöyle buyurdu; Tabi olun; bid’atçilik yapmayın, itaat edin; sapmayın, birletin; şirk koşmayın, Hakk’ı tenzih edin; O'nu itham etmeyin, doğrulayın; şüpheye düşmeyin, korkuya kapılmayın, sebat edin; kaçmayın isteyin; karamsar olmayın bekleyin ve gözleyin; ye’se düşmeyin kardeş olun; hasım olmayın, taat üzere birleşin; ayrılığa düşmeyin, birbirinizi sevin; birbirinize buğz etmeyin, günahlardan temizlenin; onlarla bulanıp kirlenmeyin, Rabbiniz’e itaatle süslenin, Efendimizin kapısından ayrılmayın, O’na yönelmekten yüz çevirmeyin, tevbeyle ertelemeye kalkmayın, gece boyu ve gündüz saatlerinde Yaradanınız’dan özür dilemekten bıkmayın!

Böylelikle; Rahmete erer ve mesud olursunuz. Ateşten uzak tutulursunuz. Cennetle neşelendirilirsiniz. Allah’a ulaştırılırsınız! Dar-ı selamda nimetlendirilir ve bakirelerle eğleşirsiniz. Bu hal üzereebedileştirilirsiniz. Asil kadınlarla birlikte olursunuz. Huri-lerle, her tür güzellikle ve hanendelerin sesleriyle keyiflendirilirsiniz. Nebilerle, sıddıklarla ve salihlerle birlikte yükseltilirsiniz.

Abdülkâdir Geylânî

Abdülkâdir Geylânî, künyesi Ebû Muhammed’dir. 1077 (Hicrî 470) senesinde İran’ın Geylân şehrinde doğmuştur. Nesebi Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hasan’a dayanır. On sekiz yaşında tahsil için Bağdat'a gönderilmiş olan Abdülkâdir Geylânî, Kadı Ebû Sâid el-Mübarek’in elinden sûfılik hırkasını giydikten ve 1127 (Hicrî 521) senesinde Yusuf el-Hemedânfnin kendisini irşad etmesinden sonra bu şehirde vaaz vermeye başlamıştır. Daha sonra, tekrar vaaz vermeye başlayacağı döneme kadar Kerh kasabasında inzivaya çekilmiş ve yirmi beş sene sürekli ibadetle meşgul olmuştur. Kısa zamanda sayısız müridi olmuş ve şöhreti bölge sınırlannın dışına taşmıştır. 1165 (Hicrî 561) senesinde Bağdat’ta vefat etmiş ve orada defnedilmiştir.

Günyetü ’t-tâlibîn,

Hizbü ’l-beşâiri'l-hayrât,

Cilâü'l-hâtir,

Mektûbât, Sırru'l-esrar ve Mazharu’l-envar,

es-Sirâcu'l-vehhâc fi Leyleti'l-mi’rac,

el-Fethu'r-rabbânî,

el-Fuyûzâtü ’r-rabbâniyye fi ’l-Evrâdi ’l-Kâdiriyye,

Behçetü ’l-esrâr,

el-Mevâhibü ’r-rahmâniye ve'l-Futûhu’r-rabbâniyye fi Merâtibi'l-ahlâki's-seniyye ve'l-Makâmâti’l-irfâniyye,

Yevâkitü’l-hikem,

İbn Teymiye

Künyesi Ebu'l-Abbas, adı Ahmed’dir. 1263 (Hicrî 661) se-nesinde Harran’da doğmuştur. Kendisi yedi yaşındayken ailesi baskısı yüzünden Şam'a yerleşmiştir. İki yüzden fazla hocadan ders dinlediği rivayet edilir. Çabuk ezberleyip geç unuttuğu; dolayısıyla kuvvetli bir hafızaya sahip olduğu; Kur'ân-ı Kerim’in yanında, ilki el-Humeydfnin yazdığı olmak üzere hadis kitaplannı da ezberlediği söylenir. Daha 19 yaşında bile değilken fetva vermeye başlamasıyla dikkatleri çekmiştir. En önemli yanı içtihatçı, tenkitçi, yenilikçi ve ıslahatçı oluşu olan İbn Teymiye 1328 (Hicrî 728) senesinde Şam’da vefat et-miştir. Eserlerinden bazılan şunlardır:

el-Cem Beyne’l-Akl ve'n-Nakl,

Minhhacu’s-Sünneti’n-nebeviyye fi nakzı kelâmi’ş-şîati’l-kaderiyye,

İktizâu Sıratı'l-müstakîm,

el-Cevabü ’s-Sahih li-men beddele dîne’l-Mesih,

el-Red ale'n-Nesârâ, er-Risâletü’l-Kıbrısıyye,

Tahcılu ehl-i İncil,

Mes'eletü'l-Kenâis.

İÇİNDEKİLER

1. "Her Mü'mine Lâzım Olanlar"a Dâir 15

2. "Hayrı Tavsiye Etme"ye Dâir 16

3. "İmtihan"a Dâir 17

4. "Manevî Ölüm"e Dâir 19

5. "Dünyâ"ya Dair ve Ona İltifât Etmemeye Teşvik 21

6. "Mahlûkattan Fânî Olma"ya Dâir 23

7. "Kalbin Kederini Giderme"ye Dâir 25

8. "Allah Teâlâ’ya Yaklaşma"ya Dâir 28

9. "Keşf ve Müşahede "ye Dâir 30

10. "Nefs ve Hâlleri"ne Dâir 32

11. "Şehvefe Dâir 35

12. "Allah’ın Emrine Teslim Olma"ya Dâir 37

13. "Kalbi Mal Sevgisinden Temizleme"ye Dâir 40

14."Allah Dostlarının Hâllerine Uyma"ya Dâir 42

15. "Korku ve Ümife Dâir 44

16. "Tevekkül ve Makamlan"na Dâir 45

17. "Mürşid Vâsıtasıyla Hakk’a Vâsıl Olmanın Keyfıyeti"ne Dâir 47

18. "Şikâyet Etmenin Nehyedilmesi Hakkında 50

19. "Vaadine Bağlı Kalmanın Emredilmesi ve Vaadinden Dönmenin Yasaklanması"na Dâir 53

20. "Sallâllahu Aleyhi Vesellem Efendimizin ‘Şüphe Ettiklerinden Şüphe Etmediklerine Dön' Kavl-i Şerîff’ne Dâir 55

21. "İblis Aleyhillane" Hakkında 57

22. "Mü’minin İmânı Ölçüşünce Belâ ile İmtihan Edilmesi"ne Dâir 58

23. "Allah’ın Yaptığı Taksime Rızâ Gösterme’’ye Dâir 60

24. "Mevlâ’nın Kapısından Aynlmama"ya Dâir 62

25. "İmân Ağacı"na Dâir 64

26. "Yüzünden Peçeyi Kaldırmanın Yasaklanması"na Dâir 66

27. "Hayır ve Şerrin İki Meyve Olması’na Dâir 69

28. "Müridin Ahvâlinin Tafsıli"ne Dâir 73

29. "Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimizin ‘Fakirlik Neredeyse Küfür Olacaktı Kavl-i Şeriff’ne Dâir 75

30. "Hangi İşi Yapayım, Çare Nedir?" Demenin Nehyedilmesi Hakkında 77

31."Allah İçin Buğz"a Dâir 79

32. "Allah Sevgisine Başkasını Ortak Kılma"nın Nehyedilmesi Hakkında 80

33. "İnsanın Dört Sınıfta Değerlendirilmesi"ne Dâir 82

34. "Allah Teâlâ’ya Gücenmenin Nehyi" Hakkında 85

35. "Verâ"ya Dâir 88 36. "Dünya, ve Acirc;hiret ve Bu İkisi için Neler Yapmak Gerektiği"ne Dâir 90

37."Hasedin Kınanması ve Ondan Nehyedilmesi" Hakkında 94

38. "Doğruluk ve Nasihaf’a Dâir 96

39. "Şikâk, Vifâk ve Nifâkın Açıklanması"na Dâir 97

40. Sâlik, Rûhânîler Zümresine Ne Zaman Dâhil Olur? 98

41. "Zenginlik ve Keyfıyeti"ne Dâir 100

42. "Nefsin İki Hâlinin Açıklanmasına Dâir 103

43. "Allah Teâlâ’dan Başkasından Birşey İstemenin Yerilmesi" Hakkında 105

44. " ve Acirc;rif-i Billahın Duâsına İcabet Olunmasının Sebebi"ne Dâir 106

45. "Nîmet ve Belâ ile İmtihari’a Dâir 108

46. "Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimizin ‘Meşguliyeti Benim Zikrim Olan Kimse...’ Buyurduğu Hadîs-i Kutsî"ye Dâir 112

47. "Allah’a Yakınlaşma"ya Dâir 114

48. "Mü’minin Ne ile Meşgul Olması Gerektiği"ne Dâir 115

49. "Uykunun Yerilmesi" Hakkında 117

50. "Allah Teâlâ’dan Uzaklaşmaya Mâni Olan Şey ile O’na Yakınlaşmayı Temin Eden Şey"e Dâir 119

51. "Zühd"e Dâir 121

52. "Mü’minlerden Bir Grubun Belâ ile İmtihan Edilmesi"ne Dâir 123

53. "Allah Teâlâ’nın Rızâsını Talep Etmenin ve O’nda Fâni Olmanın Emredilmesi"ne Dâir 124

54. "Allah Teâlâ’ya Kavuşmayı İsteyen Kimseye ve O’na Kavuşmanın Keyfıyeti"ne Dâir 126

55. "Nasiplerin Terkedilmesi’’ne Dâir 128

56. "Kulun, Mahlûkat, Hevâ, Nefs, İrâde ve Emellerden Fâni Olmasfna Dâir 130

57. "Kaderi Tartışmama"ya ve "Ona Rıza Gösterme"ye Dâir 132

58. "Bütün Cihetlerden Sarf-u Nazar Ederek Yalnız Rabb’in Lütuf Cihetini Talep Etme"ye Dâir 134

59."Belâya Rızâ ve Nimete Şükr"e Dâir 136

60. Başlangıç ve Sonuç"a Dâir 139

61. "Mubahlığı Ortaya Çıkıncaya Kadar Herhangi Bir İşe Girişmeme"ye Dâir 141

62. "Sevmek, Sevilmek ve Gerekleri’’ne Dâir 143

63. "Mârifetin Bir Veçhi"ne Dâir 145

64. "Hayatsız Ölüm ve Ölümsüz Hayaf’a Dâir 146

65. "Duâya îcâbeti Geciktirdi Diye Rabb’e Gücenmenin Nehyi" Hakkında 147

66. "Duânın Emredilmesi ve Terkinin Nehyedilmesi"ne Dâir 149

67. "Nefs ile Cihâd ve Keyfıyeti"ne Dâir 151

68. Rabb’in, "O Her An Ayrı Bir Şe’n Üzeredir" Kavline Dâir 153

69. "Hakk Teâlâ’dan Mağfiret, İsmet, Muvaffakiyet, Rızâ ve Sabır İstemenin Emredilmesi"ne Dâir 155

70. "Şükretme ve Kusurları itiraf Etme"ye Dâir 157

71. "Mürîd ve Murâd’’a Dâir 159

72. "Çarşıya Girdiğinde Oradaki Mala Meyleden ve Çarşıya Girdiği Halde Sabrederi’e Dâir 161

73. "Rabb’in Başkalarının Ayıplarına Muttali Ettiği Bir Kısım Evliyâ’’ya Dâir 163

74. "Akıllı Kimsenin Allah Teâlâ'nın Vahdâniyetine Delil Göstermesi Gereken Şey"e Dâir 165

75. "Tasavvuf ve Onun Ne Üzerine Bina Edildiği"ne Dâir 167

76. "Vasiyet"e Dâir 169

77. "Mahlûkattan Fâni Olup Allah’la Birlikte Olma"ya Dâir 171

78. "Mücâhede Ehli, Muhâsebe Ehli, Ulü’l-Azm ve Özellikleri"ne Dâir 173

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.