Gizli Sırlar Hazinesi - H. Mustafa Varlı (001202)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €361,89
İndirimli : €212,87  + KDV
KDV Dahil : €253,32
Test2
15
:

GİZLİ SIRLAR HAZİNESİ - H. MUSTAFA VARLI

Remil / Usül-ü Havvas / Sırrı-l - Esrar

10 CİLT / 5 KİTAP

Kıymetli okurlarım; elinizde bulunan Sırrı'l Esrar Gizli Sırlar Hâzinesi isimli bu kıymetli kitabı sizlere hazırlamış bulunmaktayım. Bizi yoktan var eden yüce Rabbimin lütfü inayeti keremi ile bitirdim. Bu ilme gönül verip, kendisini çeşitli kitaplardan anlayıp yararlanmak üzere, büyük bir sıkıntı ve külfetle savaş halinde çaba gösterip, bir şeyler elde edemeden beyinsel ve maddesel düşüncelerin fayda vermediğini anladığında iflâs etmiş bir tacir gibi kendisini hesaba çekerek, bu müflisliğin nasıl giderebileceğini bu defa da günümüz ortamında çoğala gelen medyum veya yarım yamalak kisve sahiplerinin deneylerine bir müddet kendisi bir kez de onun avare edip yol alamayan düşüncelerine kendisini adapte edip böylece belirli bir zaman dilimini heba edip, yine önceki ifademizde bir müflis gibi kendisini bir çaresiz bulup tekrar çareler aramaya devam eder. İşte bu gibi insanlara yegâne tavsiyem, kendilerini canı gönülden bu gibi işlerin neticesini başarılı olarak elde etmenin yolu Hak ile Hak olmaktan geçer. Bu insanlara âcizane tavsiye ederim ki, kendilerini önce her sözün ve her işin bir külfeti vardır. Rahmani bir yoldan bu ilmi öğrenmenin ana temeli sabır, teslimiyet, hakkaniyetile en latif şekilde kendisini sevgi ile Rabbisine en güzel şekilde tarifi mümkün olmayacak bir övgü ile tenzih etmek kitabımızın içerisinde bulunan ismi azami ve bütün azameti sırları ile ilgili bir sınıflandırma cetveli hazırlanmış bulunmakta. Yapacağımız bir konu ile ilgili bölümleri kendi ihtiyacınıza uygun olan bir sıralama cetveli düzenleyerek işinizin mevzuatına uygun bir şeyi hazırlamış olursunuz. Burada sizlere bu kitabı hazırlarken bilerek veya bilmeyerek hataya yönelik bir aksaklık olduğu kanısına vardığınızda, Yüce Rabbimden ve siz saygıdeğer okurlarımdan bizleri bağışlayarak hoş görünüze sığınırım. Cenabı Allah bizleri, nefsimizin isteği gibi değil de kendisinin istediği ve sevgili habibinin gösterdiği gibi, kendisine de kulluk eden ve bu sayede rızasını kazanıp cennet ve cemaliyle şereflendirdiği kullarından eylesin. Amin.

Bihürmeti seyyidi’l-mürselin. Velhamdü lillahi Rabbil-âlemin.

Sevgili okurlarım, merakım ve mesleğim dolayısıyla nice kitaplar karıştırdım, nice üstatlar dinledim. Bizlere miras bırakan kıymetli ustalarıma yüce Mevla’dan ölenlere rahmet, hayatta olanlara da uzun ömürler diler; feyiz ve bereketlerinden biz acizlerin faydalanması dileğiyle.

Kardeşlerim; değişik konular üzerinde durarak birçok konuları siz okurlarıma hazır yenilir bir lokma haline getirdim. Bu kitabımda da veya diğer kitaplarımda ki amacım siz meraklı okurlarıma merakınız mucibince her türlü hacet ve isteğinize cevap verecek şekilde bilgiler hazırlamış bulunmaktayım. Sizlere manen ve maddeten yardımda bulunmak üzere istifadelerinize sunmuş bulunmaktayım.

Bu kitabımın içinde birçok kıymetli Dua ve şifa kelamları bulunmaktadır. Bunların her biri bilinmeyen manevi bir silahtır. Her kim ki bu silahı yanlış kullanır; kendisine faide, başkalarına veya haksız yere bir mazluma zarar verme niyetiyle bu işlemleri kullanan okurlarıma bizleri yoktan var eden Rabbimizin azabının ağır olacağını bir kez daha hatırlatır, böyle bir fiiliyatta bulunmak isteyenlerin suçlarının Mevla katında değerlendirip ceza ve mükâfatı Mevla’nın vereceğini hiçbir zaman unutmamalarını tavsiye ederim.

Kıymetli okurlarım bu gibi konulardan iyi bir netice alabilmek için yüce Mevla’mıza karşı, günahsız olarak yönelelim. Tövbesiz arzu ve istekte bulunmayalım. Büyük üstatlarımızı güzel bir münacatla ve Fatiha’yı şerifle yâd edelim. Ben acizin gönül dostu olarak; ona da bir hayır dua ile yâd ederek;

Nice yararlı nimette bulunmamın devamını dileyen siz okurlarıma, yüce Rabbimin rızasına uygun, hayra yönelik işlerinizde başarı dileklerimi samimiyetimle yüce Mevla’ya arz eylerim.

Yine sizlerin Yüce Mevla’ya halisane yaklaşmanız için sizlere tavsiyem şudur ki; istihare etmeden bir şeye kalkışmayınız, istihare Rabbimize açılan bir penceredir. İşte bu minval üzere çalışan kâmil bir insan için bu yolun iptidaisi de ve ahiri de mevlaya gider.

Biz bu kitabımızda insanlara kendi dilek ve ihtiyacını, üzüntü ve dertlerini dua yolu ile Allah ve Resulü’ne yalvararak, bağışlanarak ve iyi bir insan olarak nasıl elde edebileceğini elimizden geldiği ve dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık.

Saygı değer okurlarım her kapının bir helayıkı görevlisi vardır; vakti gelince kapatır. İşte Yüce Mevla’mızın kapısının hiç bir zaman kapanmayacağını siz okurlarıma hatırlatmak isterim. Bu yolda tevfik Allah’tan ve takdir siz okurlarımdan.

Hepimizi Cenab-ı Mevla kendi merhametiyle acısın ve muhafaza eylesin. Amin.

Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak, Kevnü Mekanı halk eden, hiç bir yardıma muhtaç olmadan kendi zatında kusursuz, hali ve zamanı değiştiren Cenab-ı Vacib’ül Vucud Hazretlerinenihayetsiz Hamdü Sena ve Resul'ü Kibriya, Habib-i Huda, Mefhari Mevcudat Bais-i Tekvin, Kainat-ı Aliyye, Ekmelü't Tahiyyat Efendimiz Hasretleriyle Ali ve Ashab-I Kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecma'ıyn Hazaratına salat ü Selam hediye ettikten sonra bu aciz-ü pür taksir şu veçhile söze girmek ve takrir-i meram eylemek ister ki:

Hazret-i Allah Celle Celalühu ve amme nevalühu (Küntü kenzen mahfiyyen feahbebtüen 'u refe fehalaktü'l halka leu'ref).yani "Ben bir gizli hazine idim, bilinmeyi istedim şimdi bilinmekliğim için halkı halk eyledim" kelam'ı kudsiyyesi ile kainatı halk ve ibda' buyurmaktaki ilahi hikmet ve maksadını beyan ve i'lanı, kainatta da insanı eşref ve ekmel'i mahlukat olarak halk ve icad buyurmuştur. "Inni cailün fi'l-ardıhalifeh " yani "Ben arzda bir halife kılacağım" hitabı samedanisi ile melaike-i kirama insanın ulüvv-ü kadrini anlamaları için "inni a'lemü ma la ta'lemun" yani "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" kelamıalisiyle de beşerin bilahare kürre-i arz üzerinde edeceği şeref makamını anlatmıştır. "inna aradne'l emanete" kavli kerimiyle emanete yani vahdaniyyet sırlarının sırrım arz ve sema, yerlerin ve göklerin tehammülden çekindikleri halde, insanın onu yüklendiğin beyan buyurmakla, beşerin eşref ve ekmeli mahlukat olduğundaki sırrı ayan buyurmuştur.

İşte vahdaniyyet sırlarının sırrım yüklenmiş olan Ademoğlunun İnsanî kerametleri muhafaza ve beşerî kemalatları idrak sayesinde bütün aleme icrayı tasarruf etmesinin inkarı gayr-ı kabildir.

Enbiya-ı İzam ve evliya-yı Kiram hazeratının hakikiliği bilinen mucize ve kerametlere işte bu tasarrufun zahiri bir eseridir.

Nazil olan kitapların sırları cem etmesi, bütün şifa ve rahmetin menbaı olan Kur'an-ı Kerim' in her bir ayeti, hatta kelime ve harfi fena bulmayan, bitmez tükenmez bir Havvas hazinesi olup bunlardan bin üçyüz küsür seneden beri istifaza ve istifade olunduğu, bu sayede ne büyük ve azim harikalar meydana geldiği gibi Islamiyetin zuhurundan evvel de kahinler ve rahipler Tevrat ve Incil-i Şerifin ayetleriyle keramet ibraz etmeye muvaffak olmuşlardır ki bu erbabı indinde malumdur.

Adem A.S.' ın inişinden zamanımıza kadar ayetlerin ve esmayı şerifelerin Havvassı, evrad ve ezkâr ile iştigal olunmuş, her zaman azm ve ciddiyet, tam bir itikad ve saf bir kalb ile okunan ve yazılan evrâd ve esmâdan vefk ve tılsımlardan matlub olan fai de istihsal olunmuştur.

Ruhun bekâsı âlem-i süflâda te'sirâtı eslâf indinde tasdik üzere olduğu halde geçen asırda bütün mukaddesâtı çürütmek, dinleri ortadan kaldırmak fikrine düşen bazı adamların çalışmaları neticesi olarak bunlar ceffelkalem inkâr edilmeye başlanmıştı. Fakat bugün fevkalâde bir ehemmiyet peyda eden "ervah ve münasebet" ilmi, bir asır evvelki itikad ve kanaatın doğru ve hakiki olduğunu yeniden teyid ve isbat eylemiştir.

Bugün Avrupa bilhassa Amerika'da ulemanın ve bilim adamlarının büyüklerimin bile tasdik ye itiraf ettikleri Manyetizma ('Mıknatısıyyet-i Insaniyye) ISPIRITIZMA (llmü'l-Ervah) bu kadar seneden beri malumumuz olan llm-i Havvas ve teshirden başka bir şey değildir.

Avrupalılar iradenin kuvvetini, o kuvvet sayesinde her şeye galebe ve tahakküm mümkün olduğunu (MANYETİZMA) kitaplarında söylüyorlar. Bu bizim Havvas kıraatindeki îtikad-ıtam ve ciddiyet lazımdır" dediğimizin aynıdır. "MANYETIZMA" ile "SÜKJESTİON" yani ilga-i fikir ve arzu bizim havvas ile teshir-i kalb ve fikirden başka birşey değildir. "İSPİRİTİZMA"da ervahın celbi, onlarla mükaleme, hatta onları müşahade, bizim havas ile ruhları davet usulümüzden gayri bir şey midir?

Bizde bir takım şarlatanlarla çıkıp halkı ifal ettiği gibi Avrupa'da da "MANYETİZMA" ve "İSPİRİTİZMA" şarlatanları vardır.

Demek ki ta eski zamandan beri bizde malum olan havas ilmini ve teshir edilen ilmi bir asır kadar redve inkâr eyledikten sonra, bugün Avrupa ve Amerika'da kabul ve tasdik ediyor. Bunları beyandan maksadımız bazı inkârcıların fikirlerini tenvir içindir.Yoksa Havass-ı Kurâniyye ve itikad-ı tam ile kıraat olunan evrad ü ezkâr ve esmânın te'siratı hakkında din erbabının hiç şüphesi yoktur.

Ulema ve Meşayıh-ı İzam taraflarından te'lif ve tertip olunup müruru zaman ile ötede beride zayi olmuş, istinsah edenlerin, cehalet eseri ve hatası olarak anlaşılmaz bir hale gelmiş, bir takım cühelanın elinde cer ve îfal vasıtası olmuş birçok kıymettar havas kitaplarında münderiç olup cümlesi mücerreb ve muhakkik bulunan büyük eserleri toplamak, Türkçe'ye tercüme ederek din kardeşlerime yadigar etmek arzusuna düşerek avn ü inayet-i bari ve Cenab-ı Peygamber Efendimizi^ ruhaniyyeti ile bu kitabı vücûda getirdim ve ismini "KENZ'UL HAVAS" ismi ile tesmiye eyledim. Mütalaa buyuracak ve ondan istifade ve istifâza edecek zevât-ı kiramdan bizi hayır ile yâd etmeleri talep ve arzu olunur.

Ve billâhi't-tevfik.

İÇİNDEKİLER

1. CİLT
Allah İsm-i Celîli'nin Sırları 255
ve Acirc;yete'l Kürsî'nin Özel Formülü 84
Ayın Burçların Üzerinde Etkileri 103
Ayın Hangi Burçta Olduğunu Bulmak Hesabı ve Usulü 104
Azalann Seğirmesi ve Neye Delâlet Ettiği 179
-B-
Bastı Adedi Tablosu 90
Bastı Hurûfi Tablosu 88
Baş Çizgisi 193
Başarmak İçin Ne Yapılmalı? 38
Bilek Çizgisi 203
Burçlar ve Yıldızların İnsanların Üzerinde Etkileri 113
Burçların Ayları, Günleri ve Geceleri 109
Burçların İhtiva Ettikleri Menâzil 107
-C-
Cafer-i Sadık Hazretleri'nin ihtilaçnamesi 184
Cetvel-i Ademi 43
Cetvel-i Asûrî 57
Cetvel-i Emânî 62
Cetvel-i Habeşi 53
Cetvel-i Hazarî 59
Cetvel-i Hud'i 45
Cetvel-i Humayri 52
Cetvel-i Hurûfât 41
Cetvel-i İdrisi 44
Cetvel-i İshâkî 63
Cetvel-i İskandari 47
Cetvel-i Keldâni 51
Cetvel-i Kıptî 55
Cetvel-.i Nûhi 46
Cetvel-i Nurânî 61
Cetvel-i Rayhânî 60
Cetvel-i Sahyânî 54
Cetvel-i Samarî 49
Cetvel-i Seçeri 50
Cetvel-i Süleymâni 48
Cetvel-i Türki Arabi 42
Cetvel-i Ya'gûbî 56
Cetvel-i Yusufî 58
-D-
Devam-ı Me'muriyet 208
Devri Daim Takvimleri 95
Dua İle İlgili Meseleler 222
Dua Nedir 222
- E -
Ebced Alfabesi 64
Ebced Harfi ile Tarih Düşürme Örneği Tanımlanması 83
Ebced Hesabında Latinceye Göre Sayıların Tablosu 75
Ebced Hesabında Sayıların Tablosu 42
Ebced Tablosu 65
Ebced'de Kullanılan Çeviri Yazı Çizelgesi 71
Ebced'in Kullanıldığı Yerler 79
Ebced-i Kebir Büyük Ebced Hesabı 77
Ebced-i Sagir En Küçük Ebced Hesabı 77
Ed-Dârr İsm-i Celîli 459
El-Adlü İsm-i Celîli 322
El-Afvü İsm-i Celîli 442
El- ve Acirc;hir İsm-i Celîli 428
El-Alîm İsm-i Celîli 307
El-Aliyyû İsm-i Celîli 341
El-Azim İsm-i Celîli 337
El-Aziz İsm-i Celîli 290
El-Bâis İsm-i Celîli 362
El-Bâki İsm-i Celîli 468
El-Bari İsm-i Celîli 297
El-Bâsıt İsm-i Celîli 311
El-Basîr İsm-i Celîli 320
El-Bâtın İsm-i Celîli 433
El-Bedî İsm-i Celîli 467
El-Berri İsm-i Celîli 437
El-Cami' İsm-i Celîli 451
El-Cebbâr İsm-i Celîli 291
El-Celîl İsm-i Celîli 348
El-Evvel İsm-i Celîli 427
El-Fettâh İsm-i Celîli 305
El-Gaffâr İsm-i Celîli 300
El-Gafûr İsm-i Celîli 338
El-Ganî İsm-i Celîli 453
El-Habîr İsm-i Celîli 334
El-Hâdi İsm-i Celîli 465
El-Hafıd İsm-i Celîli 314
El-Hafîz İsm-i Celîli 343
El-Hak İsm-i Celîli 364
El-Hakem İsm-i Celîli 321
El-Hakîm İsm-i Celîli 357
El-Hâlık İsm-i Celîli 296
El-Halîm İsm-i Celîli 336
El-Hamîd İsm-i Celîli 402
El-Hasîb İsm-i Celîli 347
El-Hayy-û İsm-i Celîli 410
El-Kabız İsm-i Celîli 308
El-Kadir İsm-i Celîli 421
El-Kahhâr İsm-i Celîli 301
El-Kavî İsm-i Celîli 397
El-Kayyûm İsm-i Celîli 412
El-Kebîr İsm-i Celîli 342
El-Kerim İsm-i Celîli 350
El-Kuddüs İsm-i Celîli 281
El-Latif İsm-i Celîli 323
El-Mâcid İsm-i Celîli 416
El-Mâlikü'l Mülk İsm-i Celîli 444
El-Mâni' İsm-i Celîli 458
El-Mecîd İsm-i Celîli 360
El-Melik İsm-i Şerifi 277
El-Metin İsm-i Celîli 399
El-Mu'iyd İsm-i Celîli 405
El-Muahhar İsm-i Celîli 425
El-Muğnî İsm-i Celîli 456
El-Muhsî İsm-i Celîli 403
El-Muhyî İsm-i Celîli 407
El-Muizz İsm-i Celîli 316
El-Mukaddem İsm-i Celîli 424
El-Mukît İsm-i Celîli 346
El-Muksit İsm-i Celîli 450
El-Muktedir İsm-i Celîli 422
El-Musavvir İsm-i Celîli 298
El-Mü'min İsm-i Celîli 286
El-Mübdî İsm-i Celîli 404
El-Mücîb İsm-i Celîli 353
El-Müheymin İsm-i Şerifi 287
El-Mümît İsm-i Celîli 408
El-Müntekim İsm-i Celîli 440
El-Müteâl İsm-i Celîli 435
El-Mütekebbir İsm-i Celîli 294
El-Müzill İsm-i Celîli 317
El-Raûf İsm-i Celîli 443
El-Tewâb İsm-i Celîli 439
El-Vâcid İsm-i Celîli 415
El-Vâhidu'l Ahad İsm-i Celîli 417
El-Vâli İsm-i Celîli 434
El-Vâris İsm-i Celîli 469
El-Vâsiu İsm-i Celîli 356
El-Vedûd İsm-i Celîli 358
El-Vehhâb İsm-i Celîli 303
El-Vekîl İsm-i Celîli 365
El-Velî İsm-i Celîli 401
El-Zâhir İsm-i Celîli 431
En-Nafî İsm-i Celîli 461
En-Nûr İsm-i Celîli 463
Erkeklerin Burcu, Yıldızı, Tabiatı 113
Er-Rafi İsm-i Celîli 315
Er-Rahıym İsm-i Celîlesi 275
Er-Rahmân İsm-i Celîlesi 271
Er-Rakîb İsm-i Celîli 352
Er-Reşid İsm-i Celîli 470
Er-Rezzâk İsm-i Celîli 304
Esmâü'l-Hüsnâ 246
Esmâü'l-Hüsnâ'nın Fazileti 247
Es-Sabûr İsm-i Celîli 471
Es-Samed İsm-i Celîli 420
Es-Selâm İsm-i Şerifi 283
Es-Semi İsm-i Celîli 318
Eş-Şehîd İsm-i Celîli 363
Eş-Şekûr İsm-i Celîli 340
-F -
Fizyonomi İlmi 175
-G-
Galip ve Mağlûb 209
Güneş Çizgisi 201
Güneşin Hangi Burçta Olduğunu Tayin Etme Usulü 94
-H-
Hâll-i Gâib 205
Hayat Çizgisi 191
Hesabı Cümle-i Kebir Huruf-i Ebced 112
Hesabı Cümle-i Sagir Huruf-i Ebced 112
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Hakkındaki Ayetler 366
-İ-
İbrahim Hakkı Hazretleri'nin İhtilacnamesi 179
İçtima' ve İftirak (Birleştirmek veya Ayırmak) 206
İhlâs Sûresi'nin Havvası 85
İhtilâc-ı Uzviyye (Bir Yeri Seğirmek) 178
İktiran ve İçtimai Kevakib 221
İlham Çizgisi 202
-K-
Kadmlarm Burçlarının Keyfiyetleri 128
Kalb Çizgisi 197
Kıyafetname 215
Kulak Çınlaması 175
-M -
Mühim Bir Hatırlatma 7
Müteferrik Bilgiler 175
-N-
Nahıs Günler 93
Nazar-ı Dikkate 211
-Ö-
Önemli Bilgiler 204
Önsöz 5
-R-
Rumî Seneler İçin Devir Daim Cetveli 96
-S-
Seğiren Azâ ve Delâlet Ettiği Mâna 184
Sırrı'l-Esrar / Gizli Sırların Özü 13
-Ş-
Şebhi Münharif 203
-T-
Talih Çizgisi 199
Tarih Düşürme 83
-V-
Venüs Yüzüğü 202
-Y-
Yaşı Geçmiş Olanların Kısmetini Açmak İçin 548
Yıldızların Birbirleriyle Olan Dostluk ve Düşmanlıkları 108
Yıldızların Nahısları 110
-Z-
Zaman Belirleme Usulleri 94
Zü'l-Celâli ve'l-İkram İsm-i Celîli 446

2. CİLT
- A-
Acaba Dileğim Hasıl Olur mu? 125
Ağlayan ve Huysuzluk Eden Çocuklar İçin 229
Ağrılar ve Sızılar 417
Ağzını Bağlamak İçin 377
Akrep Sokmasına Formül 431
Alım - Satım ve Ticaret Nasıldır? 126
Allah'tan Yardım İstemek İçin 248
Altılı Vefk 160
Altılı Vefkin Özellikleri 160
Arka ve Bel Ağrıları İçin 421
Aşırı Derecede Bağırıp İsyan Eden Çocuklar İçin 232
Ateşli Hastalar İçin 456
-B -
Bağlanmış Olan Bir Adamın Bağını Çözmek İçin 355
Bağlıyı Çözmek İçin 340
Bana Rakip Var mı? 132
Basur Tedavisi İçin 361
Behçet Hastalığı İçin 484
Bel ve Ayak ve Diz Ağrıları 486
Beşli Vefkler 152
Beşli Vefklerin Özellikleri 158
Beyyine Sûresi ile İptali Sihir 347
Bir Davanın Kazanılması İçin 199
Bir Güçlükle Karşılaşınca Okunacak Dua 452
Bir Kız veya Kadının Evliliğe İstemek İçin 439
Bir Kızın Kısmetinin Açılması İçindir 445
Bir Kimsenin Kaçmasını Engelleme 375
Bir Kişiyi Uzaktan Yanma Getirmek İçin 374
Bir Şeyi Bulmak İçin 290
Bir Yerde Define Olup Olmadığını Anlamak İçin 363
Birbirine Karşı Bağlı Olan Eşler İçin 355
Birisini Uzaklaştırmak İçin 244
Boğaz Ağrısı İçin 417
Boğaz Ağrısı İçin 422
Boğulmaktan Kurtulmak İçin 240
Borç İstenebilir mi? 130
Boyun Ağrısı İçin 423
Böğründe Ağrı Olan İçin 421
Bu Adama Güvenilir mi? 131
Bu Evlâttan Fayda Olur mu? 114
Bu Haber Doğru mu, Değil mi? 126
Bu İş Hayırlı mı, Değil mi? 122
Bugünkü Duruma Göre Geleceğim Nasıldır? 122
Burun Kanını Durdurmak İçin 212
Büyü Nedir? 344
Büyük Tesirli Rızkın Çoğalması İçin 193
Büyüklerden Fayda ve Yardım Olur mu? 129
-C-
Celbi Rızık İçin 335
Cin ve Şeytan Musallatı İçin 394
Cinleri Def Etmek İçin 206
Cinleri Kovmak İçin 204
- Ç -
Çalan ve Çalınan Bulunur mu? 134
Çalınan Bir Malı Geri Getirmek İçin 288
Çalınan Bir Malı ve Çalan Kimseyi Bulmak İçin Genel Formül 466
Çalınan Mal İçin 287
Çalınan Mal İçin 290
Çalınan Mal İçin 296
Çalınan Malı Geri Getirmek İçin 299
Çalınan Malı Geri Getirmek İçin 466
Çalınan Malın Mahallinde Etkileyici Bir Dua 296
Çalınan Mallak İçin 295
Çantada Para Hiç Eksik Olmaz 196
Çeşitli Hastalıkların Tedavisi İçin Formüller 277
Çıban ve Sivilcelerin Tedavisi 284
Çocuğu Olmayan İçin 303
Çocuğu Olmayan Kadın İçin 308
Çocuk Düşürme Hastalığı İçin 316
Çocuk Düşürme Hastalığına Karşı 315
Çocuk Düşürmeyle İlgili Formüller 314
Çocukları Olmayanlar İçin 243
-D-
Davayı Kazanabilir miyim? 133
Davet Edilen Cinleri Dağıtmak İçin 403
Davet Edilen Cinlerin Dağıtmak İçin 205
Define İçin Bir Formül 368
Define İçin Çeşitli Formüller 362
Define İçin Çeşitli Kaçmışlar İçin Çeşitli Formüller 374
Define Nasıl Aranır? 116
Define Var mı, Yok mu? 115
Define Yerinin Tespiti İçin 367
Define Yerinin Tespiti İçin 369
Dilek İçin 409
Dilek İçin 410
Dilek İçin 411
Dilek İçin 416
Diz Ağrısı İçin 422
Doğum Esnasında Güçlük Çeken Kadın İçin 309
Doğum Yaptıktan Sonra Çekilen Sancılar İçin 425
Dokuzlu Vefk 166
Dokuzlu Vefkin Özellikleri 167
Dörtlü Vefk 146
Duanın Kabul Olması İçin 245
Dükkânın veya Mağazanın Müşterisinin Çoğalması İçin 194
Düşmana Cin Musallat Etmek İçin 274
Düşmana Karşı Zafer Kazanmak 250
Düşmana Karşı 376
Düşmana Üstün Gelmek İçin 274
Düşmanı Dağıtmak İçin 273
Düşmanı Hasta Etmek İçin 274
Düşmanın Kötülüklerini Kendilerine Döndürmek İçin 251
Düşmanın Şerrinden Korunmak İçin 245
Düşmanlığı Sevgiye Dönüştürmek 242
Düşmanlık ve Kini Gidermek İçin 272
- E -
Elden Çıkan Mal Yine Gelir mi? 124
Elimdeki Mal Gider mi, Yoksa Kalır mı? 125
Elimden Mal ve Para Çıkar mı? 124
Elime Mal ve Para Geçer mi? 124
Erkeklerin Bağlanmış Kimseler İçin Formüller 340
Erkeklik Bağını Çözmek İçin 343
Esirlikten Kurtulmak İçin 240
Eşkali Atiyye-i Dahiliye ve Açıklaması 34
Ev Sahibi Olmak İsteyen Kimseler İçin 237
Evden Cin Çıkartmak İçin 205
Evinden Kaçanı Geri Getirmek İçin 374
Evine Geç Gelen Eşler İçin 356
Evini Terk Edeni Geri Döndürmek İçin 485
Evladı Olmayan Karı-Kocanın Çocuğunun Olması İçin 307
Evlât Olur mu. Olmaz mı? 111
Evlendirme ve Evlendirmeyi Kolaylaştırmak 439
Evlenme ve Nikâh Gerçekleşir mi? 110
Evlenmek İsteyenlerin Evlenmesi İçin 245
- I -
Fakirlikten Kurtulmak İçin 246
Fatiha Sûre-i Şerifesinin Hüddamı 404
Felekül Esma ve Merkezi Medaril El-Müsemma Cünnetül Esma 233
-G-
Gece-Gündüz Ağlayan ve Annesini-Babasını Rahatsız Eden Çocuklar İçin 230
Geceleyin Korkanlar İçin 212
Geceleyin Uykusuz Kalanlar ve Ağır Uykuları Düzeltmek İçin 268
Geçimde Sıkıntı Çeken 438

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.