Hadislerle Müslümanın Edep ve Ahlakı - El-Edebül Müfred (005190)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €53,10
İndirimli : €31,23  + KDV
KDV Dahil : €37,17
Test2
15
:

Hadislerle Müslümanın Edep ve Ahlakı - El-Edebü'l Müfred

Ürün Özellikleri :

  • Yayınevi : Çelik Yayınları
  • Yazar : İmam Buhari
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi : Şamua Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 1098
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Ebat : 16.5 X 24 cm
  • Ağırlık : 1602 gr


ÖNSÖZ


Hanifi AKIN
Araştırmacı, yazar, eğitimci, ilahiyatçı. 1971 yılında Gaziantep’te doğdu. Kıbrıs İlkokulunda başladığı ilköğrenimine Gaziantep Mütercim Asım İlkokulunda tamamladı. 1991’de Gaziantep İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1991’de Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 1993’de Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yatay geçiş yaptı. 1996’da buradan mezun oldu. 1996 yılında öğretmenliğe başladı. Polen Dergisinde danışman olarak görev yaptı ve aynı dergide yazıları yayımlandı. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Gaziantep Şubesinin yayın organı olan Şehrayin Dergisinin imtiyaz sahipliğini yaptı. Halen öğretmenlik görevine devam etmektedir. 2009-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Gaziantep Şube Başkanlığı yaptı. Gaziantep Yazarlar Birliği (GYB)’nin kurucularındandır. Uluslararası İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliğinin (AY-BİR) Gaziantep Şube üyesidir.
Yayımlanmış eserleri: 1. M. Ali Sâbûnî, Ayetler Işığında Peygamberler Ta ve not;rihi, Ahsen Yayınları, İstanbul 2003; 2. İmam Gazzalî, İtikatta Ölçülü Olmak, Ahsen Yayınları, İstanbul 2005; 3. İbrahim el-Hâzimî, Yedi Hadis İmamının İttifak Ettiği Hadisler, Karınca Yayınları, İstanbul 2004, 2005, 2006, 2007; 4. Seyyid Sabık, İnancı Sağlamlaştıran Unsurlar (İslam Akaidi), Karınca Yayınları, İstanbul 2004, Polen Yayınları, İstanbul 2006; 5. İbn Kayyim el-Cevziyye, el-Esmâu’l- Hüsna, Karınca Yayınları, İstanbul 2004,2006 (ortak çeviri); 6. Kettânî, Mütevatir Hadisler (Nazmu’l-Mütenâsire Mine’l-Hadîsi’l-Mütevâtire), Karınca Yayınları, İstanbul 2003, Polen Yayınları, İstanbul 2007; 7. İbn Kayyim el-Cevziyye, Uydurma Hadisleri Tanıma Yolları (el-Menâru’l-Münîf), Karınca Yayınları, İstanbul 2004; Polen Yayınları, İstanbul 2006; 8. Beyhakî, İman’ın Şubeleri (Şuabu’l-İman’ın Muhtasarı), Polen Yayınları, İstanbul 2005, 2007; 9. İbnu’l-Mubârek el-Mevsılî, Sekiz Hadis İmamının Kitabından Rivayet Edilen Emir ve Yasak Hadisler (el- Evâmir ve’n-Nevâhi), Polen Yayınları, İstanbul 2006; 10. Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî (Sahîh-i Buhârî Muhtasarı) (1 cilt), Saadet Yayınevi, İstanbul 2007; 11. Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî (Sahîh-i Buhârî Muhtasarı) (3 cilt), Saadet Yayınevi, İstanbul 2008; Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî (Sahîh-i Buhârî Muhtasarı) (2 cilt), Beka Yayınları, İstanbul 2008; 12. Sahîh-i Müslim Muhtasarı (3 cilt), Polen Yayınları, İstanbul 2006; 13. Sahîh-i Müslim Muhtasarı (1 cilt), Polen Yayınları, İstanbul 2008; 14. İbn Kayyim el-Cevziyye, Fıkhu’s-Siyre,
Polen Yayınları, İstanbul 2008; 15. Nevevî, Tam Metin ve Açıklamalı Riyâzu’s- Sâlihîn Tercümesi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2008; 16. Yûsuf el-Karadâvî, Sün ve not;neti Anlamada Yöntem, Nida Yayıncılık, İstanbul 2008; 17. Bedrân el-Iyârî, Riyâzu’s-Sâlihât, Polen Yayınları, İstanbul 2009; 18. M. Ali Sâbûnî, Kırk Ha ve not;dis Şerhi (Min Kunûzi’s-Sünne), Polen Yayınları, İstanbul 2009 (ortak çeviri); 19. Abdulazîz es-Seyrûn, Muttefekun Aleyh Hadisler (et-Tıbyân), Çelik Yayı ve not;nevi, İstanbul 2013; 20. Münzirî, Terğîb ve Terhib Muhtasarı, Çelik Yayınevi, İstanbul 2013; 21. Buhârî, Hadislerle Müslümanın Edeb ve Ahlakı (el-Edebü’l- Müfred), Çelik Yayınevi, İstanbul 2012; 22. Beyhakî, Hadislerle Müslümanın Edeb ve Ahlakı (el- ve Acirc;dâb), Semerkand Yayınları, İstanbul 2013; 23. Ahmed Ubeyd ed-De’as, Riyâzu’l-Muslimât (Hanımlara Özel Hadis-i Şerifler), Çelik Yayınevi, İstanbul 2013; 24. Heysemî, Zevâid-i İbn Hibbân (2 cilt), Ocak Yayın ve not;cılık, İstanbul 2012 (ortak çeviri); 25. İbnu’d-Deyba’, Kütüb-i Sitte Muhtasarı (Teysîru’l-Vusûl İlâ Câmi’i’l-Usûl) (6 cilt), Polen Yayınları, İstanbul 2013; 26. Hatîb et-Tebrîzî, Mişkâtu’l-Mesâbîh (10 cilt), Çelik Yayınevi, İstanbul 2013; 27. İbn Kesir, es-Siyretu’n-Nebeviyye/Siyer-i İbn Kesir (Hz. Peygamber (s.a.)’in Hayatı), Çelik Yayınevi, İstanbul 2013; 28. Beyhakî, Kırk Konuda Hadisler (el- Erbâune’s-Suğrâ), Çelik Yayınevi, İstanbul 2013; 29. Suyûtî, el-Luma’/Esbâbu Vurûdi’l-Hadîs (Hadislerin Rivayet Ediliş/Söyleniş Sebepleri), Çelik Yayı ve not;nevi, İstanbul 2013;
Devam eden çalışmaları: 30. İbnu’l-Esîr, Câmiu’l-Usul (Tam Metin Kütüb-i Sitte Tercümesi); 31. Suyûtî, el-Fethu’l-Kebîr, 32. Aliyyu’l-Kârî, el-Esraru’l- Merfûa (Uydurma Hadisleri Tanıma Yolları), 33. Mansûr Ali Nâsıf, Tâc Ter ve not;cümesi, 34. İbn Kesir, el-Kısasu’l-Enbiyâ (Peygamberler Tarihi), 35. Suyûtî, Mütevâtir Hadisler (Katfu’l-Ezhâri’l-Mütenâsira fî’l-ahbâri’l-mütevâtira), 36. Kuşeyrî, Kuşeyrî Risâlesi; 37. Nevevî, el-Ezkâr

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR 31
ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ 33
1.Yüce Allah’ın "Biz İnsana, Anne-Babasına İyi Davranmasını Tavsiye
Ettik" (el-Ankebût, 29/8) Ayeti 55
2.Anneye İyi Davranmak 57
3.Babaya İyi Davranmak 59
4.Zalim de Olsalar Anne-Babaya İyi Davranmak 61
5.Anne-Babaya Yumuşak Söz Söylemek 62
6.Anne-Babanın Hakkını Ödemek 64
7.Anne-Babaya Asi Olmak 68
8.Anne-Babasına Lanet Eden Kimseye Allah da Lanet Eder 70
9.Kişi, Masiyet Olmadığı Müddetçe Anne-Babasına İyilik Eder 71
10.Anne-Babasına Kavuşup da Cennet’e Giremeyen Kimse 74
11.Kim Anne-Babasına İyilikte Bulunursa Allah
O Kimsenin Ömrünü Artırır 75
12.Kişi, Müşrik Babasına Mağfiret Dileyemez 76
13.Müşrik Babaya İyilikte Bulunmak 78
14.Kişi, Anne-Babasına Sövmez 82
15.Anne-Babaya Asi Olmanın Cezası 84
16.Anne-Babayı Ağlatmak 85
17.Anne-Babanın Bedduası 86
18.Hıristiyan Anneye İslâm’ı Arz Etmek 90
19.Ölümlerinden Sonra Anne-Babaya İyilik Etmek 91
20.Babanın Dostluk Kurduğu Kimseye Evladın İyilik Etmesi 94
21.Babanın Dostluk Kurduğu Kimseyle Bağını Koparma,
Yoksa (İman) Nurun Söndürülür 96
22.Sevgi, (Büyüklerden) İntikal Edip Gelmesiyle Kazanılır 97
23.Kişi Babasını Adıyla Çağırmaz, Ondan Önce Oturmaz ve
Onun Önünde Yürümez 98
24.Kişi Babasını Künyesiyle Çağırır mı? 98
25.Akrabalık Bağını Sürdürmenin Vacip Olması 99
26.Akrabalık Bağı 101
27.Akrabalık Bağının Fazileti 103
28.Akrabalık Bağı Ömrü Artırır 107
29.Akrabalık Bağını Sürdüren Kimseyi Ailesi de Sever 109
30.İyiliğin, (İlk Önce) En Yakın Akrabaya,
(Sonra Sırayla) En Yakın Akrabaya Göre Yapılması 110
31.Rahmet, Akrabalık Bağını Koparan Kimsenin Bulunduğu
Topluluğa İnmez 112
32.Akrabalık Bağını Koparan Kimse(nin Alacağı) Günah 113
33.Akrabalık Bağını Koparan Kimsenin Dünyada Alacağı Ceza 115
34.Akrabalık Bağını Sürdüren Kimse, (Akrabasından Gördüğü İyiliğe)
Karşılık Veren Kimse Değildir 116
35.Zalim Akrabayla Akrabalık Bağını Sürdüren Kimsenin Fazileti 117
36.Cahiliye Döneminde Akrabalık Bağını Sürdüren,
Sonra Müslüman Olan Kimse(nin Durumu) 118
37.Müşrik Akrabayla Akrabalık Bağını Sürdürmek ve
Hediye Göndermek 118
38."Soylarınızdan Akrabalık Bağlarınızı
Kuracağınız Kimseleri Öğreniniz" 120
39.Azadlı Köle: ‘Ben, Filancalardanım!’ Der mi? 121
40.Kavmin Azadlı Kölesinin, (Yine O Kavmin)
Kendilerinden Sayılması 122
41.İki Kız Veya Bir Kız Çocuğun Bakımını Üstlenen Kimse 124
42.Üç KJ2 Kardeşin Bakımını Üstlenen Kimse 126
43.(Ölüm Veya Boşanma Sureti ile Kendisine)
Dönmüş Kızını Geçindiren Kimsenin Fazileti 126
44.Kızların Ölümünü Temenni Etmekten Hoşlanmayan Kimse 128
45.Çocuk, Cimrilik ve Korkaklık Sebebidir 129
46.Omuzda Çocuk Taşımak 130
47.Çocuk, Göz Aydınlığıdır 131
48.Arkadaşına, Mal ve Evladı Çok Olsun Diye Dua Eden Kimse 133
49.Anneler, Merhametlidirler 134
50.Çocukları Öpmek 135
51.Babanın (Çocuğunu) Terbiye Etmesi ve Çocuğuna İyilik Yapması 136
52.Babanın, Çocuğuna İyilik Etmesi 137
53.Merhamet Etmeyene Merhamet Olunmaz 138
54.Rahmet/Merhamet, Yüz Parçadır 141
55.Komşuya (İyi Davranmayı) Tavsiye Etmek 142
56.Komşunun Hakkı 143
57.(İkrama İlk Önce) Komşudan Başlanır 144
58.Kişi Kapısı En Yakın Olan Kimseye Hediye Verir 147
59.Komşuların En Yakınına, Sonra En Yakınına İtibar Etmek 148
60.Komşuya Kapıyı Kapatan Kimse 149
61.Kişi Komşusu Aç İken Tok Olmamalıdır 149
62.Kişi Çorbanın Suyunu Çoğaltıp Komşulara Paylaştırır 150
63.Komşuların En Hayırlısı 151
64.Dürüst/İyi Komşu 152
65.Kötü Komşu 152
66.Kişi Komşusuna Eziyet Etmez 153
67.Bir Komşu Kadın, (Diğer) Komşu Kadın(ın Verdiği Hediye)
Koyun Paçası Bile Olsa Asla Küçümsemesin 158
68.Komşunun Şikâyeti 159
69.Evinden Çıkıncaya Kadar Komşusuna Eziyet Veren
Kimse(nin Durumu) 162
70.Yahudi Komşu 162
71.Şeref 163
72.İyi Kimse ile Kötü Kimseye İhsanda Bulunmak 165
73.Bir Yetimin Geçimini Sağlayan Kimsenin Fazileti 165
74.Kendi Yetiminin Geçimini Sağlayan Kimsenin Fazileti 166
75.Anne-Babasından Kalan Bir Yetimin Geçimini Üstlenen
Kimsenin Fazileti 167
76.En Hayırlı Ev, İçinde Kendisine İyilik Yapılan Bir
Yetimin Bulunduğu Evdir 169
77.Yetime, Merhametli Bir Baba Gibi Ol 170
78.(Yetim Kalan) Çocuğuna Katlanarak Sabredip
Evlenmeyen Kadının Fazileti 172
79.Yetimin Terbiyesi/Edebi 172
80.Çocuğu Ölen Kimsenin Fazileti 173
81.Ölü Çocuğu Dünyaya Gelen Kimse 179
82.Kölelere/Çalışanlara Güzellikle Muamele Etmek 181
83.Kölelere/Çalışanlara Kötü Davranmak 183
84.(Kötülük Yapan) Hizmetçiyi/Çalışanı Bedeviye Satmak 185
85.Hizmetçinin/Çalışanı(n Kusurunu) Bağışlamak 186
86.Köle Hırsızlık Ettiği Zaman (Ne Yapılır?) 187
87.Hizmetçi Suç İşler (İse Ne Yapılır?) 188
88.Kötü Zan Korkusuyla Hizmetçisine (Teslim Ettiği Eşyayı)
Mühürleyen Kimse 189
89.Kötü Zan Korkusundan Hizmetçisine Eşyayı Sayıp
Teslim Eden Kimse 189
90.Hizmetçinin Terbiyesi 190
91."Allah Yüzünü Çirkinleştirsin" Deme 191
92.Dövme/Kavga Sırasında Yüze Vurmaktan Kaçın 193
93.Kim Kölesine Tokat Vurursa, Üzerine Vacib Olmaksızın Onu
Hürriyetine Kavuştursun 193
94.Kölenin Kısası (Cezalandırılması) 197
95.(Kölelere) Giydiğiniz Elbiselerden Giydiriniz 199
96.Kölelere Kötü Söz Söylemek 201
97.Kişi Kölesine Yardım Eder mi? 203
98.Köle Güç Yetiremeyeceği Davranıştan Yükümlü Tutulmaz 204
99.Kişinin Kölesine ve Hizmetçisine Yaptığı Harcama, Bir Sadakadır ..205
100.Kişi Kölesi ile Birlikte Yemek Yemeyi
Çirkin Gördüğü Zaman (Ne Yapılır?) 208
101.Kişi Yediği Şeyden Köleye Yedirir 208
102.Kişi Yemek Yediği Zaman Hizmetçisi Beraberinde Oturur mu? 209
103.Köle, Efendisine Karşı Dürüst/Dostane Hareket Ettiği Zaman 210
104.Köle de Bir Koruyucudur 213
105.Köle Olmayı İsteyen Kimse 214
106.Kişi: ‘Kölem/Kulum!’ Dememelidir 215
107.Köle: ‘Seyyidim/Efendim’ Der mi? 215
108.Erkek de, Ailesinin Koruyucusudur 217
109.Kadın da, Bir Koruyucudur 219
110.Kendisine Bir İyilik Edilen Kimse,
İyilik Yapana (İyilikle) Karşılık Versin 220
111.(İyilik Edene İyilikle) Karşılık Veremeyen Kimse Ona Dua Etsin 222
112.İnsanlara Teşekkür Etmeyen Kimse 223
113.İnsanın, (Din) Kardeşine Yardım Etmesi 225
114.Dünyada İyilik Yapanlar, ve Acirc;hirette İyiliğe Kavuşanlardır 226
116.Rahatsızlık Veren Şeyi Gidermek 235
115.(Yapılan) Her İyilik, Bir Sadakadır 229
117.İyi Söz 237
118.Sebze Bahçesine Çıkıp Gitmek ve
Eşyayı Zenbille Boynunda Taşıyıp Ailesine Götürmek 238
119.Bahçeye Çıkmak 242
120.Müslüman, (Din) Kardeşinin Aynasıdır 243
121.Eğlence ve Mizahtan Câiz Olmayan Şeyler 245
122.Hayırlı İşe Rehberlik Eden Kimse(nin Alacağı Sevap) 247
123.İnsanları Afetmek ve Bağışlamak 248
124.İnsanlara Karşı Güleryüzlü ve Tatlı Dilli Olmak 250
125.Tebessüm Etmek 254
126.Gülmek 255
127.Kişi, (Ön Tarafa Doğru) Yöneldiğinde Bütün (Vücuduyla)
Döner ve (Arka Tarafa) Döndüğünde İse Bütün (Vücuduyla) Döner 257
128.Bilgisine Başvurulan Kişi, Güvenilir Olmalıdır 258
129.İstişare Etmek (Danışmak) 260
130.(Din) Kardeşine Yanlış Yol Gösteren Kişinin Alacağı Günah 262
131.İnsanlar Arasında Sevgi 263
132.Dostluk Bağı 265
133.Mizah (Şaka) 266
134.Çocukla Şakalaşmak 270
135.Güzel Ahlâk 272
136.Nefsin Cömertliği 276
137.Aşırı Cimrilik 279
138.Kavrayışlı Kişilerin Güzel Ahlâkı 281
139.Cimrilik 289
140.Salih Kimse İçin Hayırlı Mal 290
141.Malı Hususunda Güven İçinde Olan Kimse 292
142.Neşeli Olmak 293
143.Çaresiz Kimseye Yardım Etmenin Gerekliliği 295
144.Ahlâkını Güzelleştirmesi İçin Allah a Duâ Eden Kimse 297
145.Mümin, Dil Uzatıcı Değildir 299
146.Lanet Etmek 302
147.Kölesine Lanet Edip de Onu Hürriyetine Kavuşturan Kimse 305
148.Allah’ın Laneti İle, Allah’ın Gazabı ile ve
(Cehennem) Ateşiyle Karşılıklı Lanetleşmek 306
149.Kafire Lanet Etmek 306
150.Koğucu 307
151.(Ahlâk Dışı) Çirkin Bir Söz İşitip de Onu Yayan Kimse 309
152.Ayıplayıcı 310
153.Fazla Övmek 315
154.Bir Kimse Arkadaşının (Kibre Düşmemesinden)
Emin İse Onu Övmesi 318
155.Övücülerin Yüzlerine Toprak Saçılır 320
156.Şiirde Övülen Kimse 323
157.Kişi Şairin Şerrinden Korktuğu Zaman Şaire Bir Şey Vermesi 324
158."Arkadaşına Ağır Gelecek Şeyi Ona İkram Etme" 325
159.Ziyaret Etmek 325
160.Bir Topluluğu Ziyaret Edip de Onların Yanında Yemek Yiyen Kimse 327
161.Ziyaret Etmenin Fazileti 329
162.Bir Topluluğu Sevip de Onların (Amel Derecesine)
Erişemeyen Kimse 330
163.(Yaşça) Büyük Kimsenin Fazileti 331
164.(Yaşça) Büyük Kimseye Saygı Göstermek 334
165.Konuşmaya ve Soru Sormaya, (İlk Önce Yaşça)
Büyük Olan Kimse Başlar 335
166.(Yaşça) Büyük Kimse Konuşmadığı Zaman (Yaşça)
Daha Küçük Kimse İçin Konuşma Hakkı Var Mıdır? 339
167.Büyük Kimseleri Tâzîm 340
168.(Turfanda) Meyve, Mevcut Çocukların En Küçüğüne Verilir 341
169.(Yaşça) Küçük Kimseye Merhamet Etmek 342
170.Çocuğu Kucaklamak 342
171.Erkeğin, Küçük Kız Çocuğunu Öpmesi 343
172.Çocuğun Başını Okşamak 344
173.Kişinin, Küçük Çocuğa: ‘Yavrum/Oğulcuğum!’ Demesi 345
174."Yeryüzünde Olan Kimseye Merhamet Et" 347
175.Aile Fertlerine Merhamet Etmek 349
176.Hayvanlara Acımak 350
177.Kaya Kuşunun Yumurtasını Almak 353
178.Kafeste Kuş Beslemek 354
179.İnsanların Arasını (Düzeltmek İçin) Hayırlı Söz İletmek 355
180.Yalan Söylemek Uygun Düşmez 356
181.İnsanların Eziyetine Sabreden (Mümin Kimse) 357
182.Eziyete Sabretmek 358
183.Dargınların Arasını Düzeltmek 359
184.Bir Kimseye Yalan Söylediğin Zaman
Onun Seni Tasdik Edici Olması 361
185.Yerine Getiremiyecegin Şeyi (Din) Kardeşine Vaat Etme 361
186.Neseplere/Soylara Dil Uzatmak 362
187.Kişinin Kendi Kavmini Sevmesi 362
188.Kişinin Dargın Olması 363
189.Müslümanın Dargın Olması 366
190.(Din) Kardeşiyle Bir Yıl Dargın Kalan Kimse 370
191.Birbirine Dargın İki Kimse 371
192.Düşmanlık Beslemek 372
193.Selâm Vermek, Dargınlığı Gidermek İçin Yeterli Olur 378
194.Gençler Arasında Ayrılık 378
195.(Din) Kardeşine, Danışmasa Bile Yol/Doğruyu Gösteren Kimse 379
196.Kötü Örnekleri Hoş Görmeyen Kimse 380
197.Hile ve Aldatma 380
198.Sövmek/Ağır Söz Söylemek 381
199.Su Vermek 383
200.Sövüşen/Ağır Söz Söyleyen İki Kimsenin Birbirlerine
Söyledikleri Sözü(n Günahı, Sövmeye) İlk Başlayana Ait Olması 384
201."Birbirlerine Söven/Ağır Söz Söyeleyen Kişiler, Şeytandırlar.
Onlar, Karşılıklı Saçmalarlar ve Birbirlerine Yalan Söylerler" 386
202.Müslümana Sövmek Fasıklıktır 389
203.(Söylediği) Sözünü İnsanlara Yöneltmeyen Kimse 394
204.Kendi Yorumuna Göre Bir Başkasına: ‘Ey Münafık!’ Diyen Kimse... 396
205.(Din) Kardeşine: ‘Ey Kâfir!’ Diyen Kimse 399
206.Düşmanların Sevinmesi 400
207.Malda İsraf 400
208.Saçıp Savuranlar 401
209.Evleri Düzgün Yapmak 402
210.Binalara (Yapılan) Harcama 403
211.Kişinin Kendi İşçileriyle Birlikte Çalışması 403
212.Bina Yapmada Karşılıklı Yükseklik Yarışında Bulunmak 404
213.Bina Yapan Kimse 406
214.Geniş Mesken 408
215.(Evinde) Çıkıntılar Edinenler 408
216.Binaları Süslemek 409
217.Yumuşaklıkla Hareket Etmek 411
218.Geçimde Yumuşaklık/Kolaylık 418
219.Yumuşaklıktan Kula Verilen Mükâfat 418
220.Huzura Kavuşturmak 420
221.Kaba Hareket 421
222.Mal Edinmek 423
223.Mazlûmun Duası 424
224."Kulun, "(Allah’ım!) Bize Rızık Ver. Çünkü Sen Rızık Verenlerin En Hayırlısısın" (el-Mâide, 5/114) Ayetine Dayanarak
Yüce Allah’tan Rızık İstemesi 425
225.Zulüm (Sahibini Saran) Karanlıklardır 426
226.Hastanın Keffareti 433
227.Gece Ortasında/Yarısında Hasta Ziyareti Yapmak 437
228.Hasta İçin, Sağlıklı İken Yapmış Olduğu İbadetin Sevabı Yazılır 440
229.Hastanın: ‘Bende Ağrı Var!’ Demesi (Hastalığı)
Şikâyet Etmesi Olur mu? 446
230.Baygın Hastayı Ziyaret Etmek 449
231.Hasta Çocukları Ziyaret Etmek 450
232.[Hasta Sahiplerine Yemek İkram Etme ile İlgili] Bir Bab/Bahis 451
233.Bedevîlere/Taşralılara Hasta Ziyaretinde Bulunmak 452
234.Hastaları Ziyaret Etmek 453
235.Hasta Ziyareti Yapan Kişinin Hasta İçin Dua Etmesi 457
236.Hastayı Ziyaret Etmenin Fazileti 459
237.Hastanın ve Ziyaretçinin Hadîs Anlatması 460
238.Hasta Yanında Namaz Kılan Kimse 461
240.Hastaya Ne Söylenir? 462
241.Hasta Nasıl Cevap Verir? 465
242.Fasık Kimseye Hasta Ziyaretinde Bulunmak 466
243.Kadınların Erkek Hastayı Ziyaret Etmesi 466
244.Evin Gereksiz Yerlerine Bakan Ziyaretçiyi Hoş Görmeyen Kimse....467
245.Göz Ağrısından Ötürü Hasta Ziyaretinde Bulunmak 467
246.Hasta Ziyaretçisi Nerede Oturur? 469
247.Erkek Evinde Ne Yapar? 470
248.Kişi (Din) Kardeşini Sevdiği Zaman Ona Bildirsin 472
249.Bir Kimse (Başka) Bir Adamı Sevdiği Zaman
Onunla Münakaşa Etmesin ve Ona Bir Şey Sormasın 473
250.Akıl Kalbdedir 474
251.Kibir (Büyüklenme) 476
252.Uğradığı Zulümden İntikam Alan Kimse 485
253.Kıtlık ve Açlık Zamanında Yardımlaşma 487
254.Tecrübeler 491
255.Allah İçin (Din) Kardeşine Yemek Yediren Kimse 493
256.Cahiliyye Döneminde Yapılan Antlaşma(Nın Durumu) 493
257.Kardeşlik Bağı Kurmak 494
258.İslam’da Antlaşma Bozmak Yoktur 496
259.İlk Yağan Yağmurda Islanmak İsteyen Kimse 496
260.Davar Berekettir 497
261.Deve, Sahibi İçin Bir İzzettir 499
262.Bedevileşmek 503
263.Köylerde Oturan Kimse 504
265.Sır Saklamayı ve Ahlâklarını Öğrenmek İçin
Her Toplulukla Oturmayı Seven Kimse 507
266.İşlerde Sabırlılık/Ağırbaşhhk 508
267.İşlerde Müsamahakarlık 510
268.Azgınlık/Taşkınlık 513
269.Hediye Kabul Etmek 517
270.İnsanlara Kızgınlık Hâli Girince Hediyeyi Kabul Etmeyen Kimse... 518
271.Haya Etmek 519
272.Sabah Kalkınca Okunacak Dua 530
273.Kendinden Başkasına Duâ Eden Kimse 531
274.Duanın Halis/Özlü Olanı 533
275.Kişi Duayı Kesin Kararlılıkla Etsin.
Çünkü Allah’ı Zorlayıcı Hiç kimse Yoktur 534
276.Duada Elleri Kaldırmak 535
277."Seyydidü’l-İstiğfâr" (=İstiğfar Dualarının En Faziletlisi) 540
278.Gıyabında (Din) Kardeşine Duâ Etmek 547
279.[Kendisiyle Dua Edilen Şeyin Bir Kısmında İstenilecek Şeylerle İlgili]
Bir Bab/Bahis 551
280.Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Üzerine Salâvat Getirmek 557
281.Yanında Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Anılıp da
O’na Salâvat Getirmeyen Kimse 562
282.Kişinin, Kendine Zulmeden Kimse Aleyhine Duâ Etmesi 566
283.Ömrün Uzaması İçin Duâ Eden Kimse 568
284."Acele Etmediği Müddetçe Kulun Duası Kabul Olunur"
Diyen Kimse 570
285.Tembellikten Allah’a Sığınan Kimse 571
286.Allah’tan (Bir Şey) İstemeyen Kimseye, Allah Gazab Eder 572
287.Allah Yolunda (Yapılan Mücadele Sırasında)
Saf Tutmuşken Dua Etmek 574
288.Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in Duaları 575
289.Bulut (Görüldüğü) ve Yağmur (Yağdığı) Zaman (Okunacak) Dua....588
290.Ölümü İstemek 588
291.Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in Duaları 589
292.Musibet/Sıkıntı Zamanında (Okunacak) Dua 603
293.İstihare Sırasında (Okunacak) Dua 605
294.Sultanın/Devlet Yöneticisinin Zulmünden Korktuğunda
(Okunacak Dua) 609
295.Duâ Eden Kimseye Kazandırılan Mükâfat ve Sevap 611
296.Duanın Fazileti 613
297.Rüzgar (Estiği) Sırada (Okunacak) Dua 616
298."Rüzgara Sövmeyiniz" 617
299.Yıldırımlar/Şimşekler (Çaktığı) Anda (Okunacak) Dua 618
300.Gök Gürültüsünü İşittiği Zaman (Okunacak Dua) 619
301.Allah’tan Afiyet İsteyen Kimse 620
302.Bela İstemeyi Floş Görmeyen Kimse 622
303.Şiddetli Beladan Allah’a Sığınan Kimse 624
304.Adamın Sözünü Ayıplayarak Hikâye Eden Kimse 625
305.[Gıybetten Nefret Ettirme ile İlgili] Bir Bab/Bahis 626
306.Gıybet ve Yüce Allah’ın: "Bir Kısmınız,
Bir Kısmınızı Gıybet Etmesin" (el-Hucurât, 49/12) Sözü 627
307.Ölüye Gıybet Etmek 628
308.Babasıyla Birlikte Bulunan Çocuğun Başını Okşayan ve
Ona (Allah Tarafından) Bereket Sağlanması İçin Dua Eden Kimse 630
309.Müslümanların Birbirlerine Gösterdiği Sevgi ve Bağlılık 631
310.Misafire İkram Etmek ve İnsanın Bizzat Misafire Hizmet Etmesi 632
311.Miafire Bahşişte Bulunmak 633
312.Misafirlik Üç Gündür 634
313.Misafir, Ev sahibine Zorluk Verecek Kadar Yanında Durmaz 635
314.Bir Kimsenin Evinin Etrafına Misafir Konakladığı Zaman
(Yapılacak Davranış) 636
315.Misafir Çaresiz Kaldığında (Ona İkramda Bulunmak) 637
316.Kişinin Misafire Bizzat Hizmet Etmesi 638
317.Misafirine Yemek İkram Edip de Namaza Duran Kimse 639
318.Kişinin, Ailesine (Çoluk-Çocuğuna) Harcama Yapması 642
319.İnsan Hanımının Ağzına Verdiği Lokmaya Varıncaya Kadar
Her Şeyden Mükafat Kazanılır 645
320.Gecenin Üçte Biri Kaldığında Dua Etmek 646
321.Kişinin, Gıybeti Değil de, Niteliği Kastederek: ‘Filanca Kimse Kıvırcık Saçlıdır, Siyahtır Veya Uzun Boyludur,
Kısa Boyludur!’ Diye Söz Söylemesi 649
322.(Önceden Meydana Gelmiş) Haberi Anlatmakta
Bir Sakınca Görmeyen Kimse 653
324.Kişinin: ‘İnsanlar Helak Oldu!’ Demesi 655
325.Kişi, Münafık Kimseye: ‘Seyyid (=Efendi)!’ Demez 656
326.Kişi Övüldüğü Zaman Ne Söyler? 657
327.Kişi Bilmediği Bir Şey İçin: ‘Allah Bilir, O Şöyledir!’ Demez 659
328.Gökkuşağı 660
329.Samanyolu 660
330."Allah’ım! Beni Rahmetinin Bulunduğu Yere Koy!’
Denilmesini Hoş Görmeyen Kimse 661
331."Dehr’e/Zamana Sövmeyiniz" 662
332.Kişi, Dönüp Gittiği Zaman (Din) Kardeşine
Keskin Bakışla Bakmasın 663
333.İnsanın, İnsana: ‘Yazıklar Olsun Sana!’ Sözü 664
334.Evler/Binalar 668
335.Kişinin, (Bir Başkasına): ‘Babana Rahmet!’ Demesi 669
336.Kişi (Bir Şey) Dilediği Zaman Az Dilemeli ve
(Dilekte Bulunduğu) O Kimseyi Övmemeli 670
337.Kişinin: ‘Sana Dil Uzatan (Düşmanın) Yaşamasın!’ Sözü 671
338.Kişi: ‘Allah ve Filanca (Yaptı)!’ Demesin 672
339.Kişinin: ‘Allah Dilerse, Sen de Dilersen!’ Sözü 673
340.Şarkı ve Eğlence 673
341.İyi Hal ve Güzel Gidişat 682
342.(Kendisine) Azık Vermediğin Kimse,
Sana Nice (Beklemediğin) Haberler Getirir 685
343.Hoşlanılmayan Temenni 686
344.Üzüme "Kerm" Demeyiniz 686
345.Kişinin: ‘Yazıklar Olsun Sana!’ Sözü 687
346.Kişinin: ‘Ey Kadıncağız!’ Sözü 688
347.Kişinin: ‘Ben de Üşengeçlik Var!’ Sözü 689
348.Tembellikten Allah’a Sığınan Kimse 690
349.Kişinin: ‘Canım Sana Feda Olsun!’ Sözü 691
350.Kişinin: ‘Annem-Babam Sana Feda Olsun!’ Sözü 693
351.Kişinin, Babası İslam’a Ulaşmamış Kimseye:
‘Yavrucuğum/Oğulcağızım!’ Demesi 694
352.Kişi: ‘Nefsim Pis Oldu!’ Demesin 695
353."Ebû’l-Hakem" Künyesi 696
354.Güzel İsim, Peygamber (sallallahu aleyhi vesellemfin Hoşuna Giderdi 698
355.Hızlı Yürümek 699
356.Yüce Allah’a, İsimlerin En Sevimli Olanı 700
357.İsmi (Başka) Bir İsimle Değiştirmek 701
358.Yüce Allah Katında İsimlerin En Hoşa Gitmeyeni 702
359.Başkasının İsmini Küçülterek Onu (İsm-i Tasğir Sığasıyla)
Çağıran Kimse 704
360.İnsan Kendine İsimlerinin En Sevimli Olanı ile Çağrılır 704
361." ve Acirc;siye" İsmini Değiştirmek 705
362."Sarm" İsmini Almak 707
363."Gurâb" (=Karga) İsmi 708
364."Şihâb" (=Parlayan Ateş Şulesi) İsmi 709
365." ve Acirc;s" (=İsyankar) İsmi 709
366.Arkadaşının İsminden Bir Şeyi Noksan Bırakıp Kısaltarak
Onu Çağıran Kimse 710
367."Zahm" (=İzdiham/Sıkışıklık) Adını Almak 712
368."Berre" (=İyi Kadın) İsmi 713
369."Eflah" (=Gayesine Erişen) İsmi 714
370."Rebâh" (=Kazanç Sağlayan) İsmi 716
371.Peygamberlerin İsimleri 717
372."Hazn" (=Sert Yer/Üzüntü) İsmi 719
373.Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in İsmi ve Künyesi 721
374.Müşrik Künyelenir mi? 724
375.Çocuğa Künye Vermek 725
376.Bir Kimsenin Çocuğu Doğmadan Önce Ona Künye Vermek 726
377.Kadınların Künyesi 727
378.Bir Kimseyi Kendisinde Olan Bir Şeyle Veya
Herhangi Biriyle Künyeleyen Kimse 728
379.Büyüklerle ve Fazilet Sahibi Kimselerle Yürümek Nasıl Olur? 729
380.[İnsanların Görgü Kuralları ve Acirc;dabı ile İlgili] Bir Bab/Bahis 730
381.Şiirden Bir Kısmının Hikmet Olması 731
382.Güzel Söz Gibi, Şiir de Güzeldir ve Şiirin de Çirkini Vardır 736
383.Şiir Okutan Kimse 738
384.İçi Şiirle Dolu Kimseyi Hoş Görmeyen Kimse 739
385.Beyândan Bir Kısmı Sihirdir 740
386.Şiirden Mekrûh Görülen Şeyler 741
387.(Sözü Tesirli Hale Getirmek İçin) Çok Konuşmak 742
388.Temenni Etmek 744
389.Bir Adama, Bir Şeye, Bir Ata: ‘Bu Bahir/Derya (Gibi)!’ Denilmesi 745
390.Hatalı Konuşmadan Dolayı Kişiyi Dövmek 746
391.Kişi, Bir Şeyin Gerçek Olmadığını Kastetmek İçin:
‘Bir Şey Değildir!’ Der 746
392.Tarizler (=Üstü Kapalı Sözler Konuşmak) 747
393.Sırrı Yaymak 749
394.Maskaralık ve Yüce Allah’ın: "Bir Toplum,
Diğer Bir Toplumla Alay Etmesin" (el-Hucurât, 49/11) ve Acirc;yet-i Kerimesi....750
395.İşlerde Acele Etmemek 750
396.Bir Sokak Veya Bir Yol Gösteren Kimse 751
397.Görme Özürlüyü Yoldan Saptıran Kimse 752
398.Azgınlık/Taşkınlık 753
399.Azgınlığın Cezası 754
400.Soy Temizliği 755
401.Ruhlar Grup Grup (Ezelde Yaratılmış) Askerlerdir 757
402.İnsanın Şaşkınlık Sırasında "Subhânallah" Demesi 759
403.Yeri El ile Sıvamak 760
404.Taş Atmak 761
405."Rüzgâra Sövmeyiniz" 762
406.Kişinin: ‘Şu ve Bu Yıldızın Doğup Batması Sebebiyle
Yağmura Kavuştuk!’ Demesi 763
407.Kişi Bir Bulut Gördüğü Zaman Okuyacağı Dua 764
408.Uğursuzluğa Yormak 765
409.(Bir Şeyi) Kötüye Yormayan Kimsenin Fazileti 766
410.Cinlerden Uğursuzluk (Cin Çarpması) 767
411.Fe’l (=Hayra Yormak) 768
412.Güzel İsmi, Bereket Sebebi Saymak 769
413.At’ta Uğursuzluk 770
414.Aksırmak 773
415.İnsan Aksırdığı/Hapşırdığı Zaman Okuyacağı Dua 774
416.Aksıran/Hapşıran Kimseye, Rahmet Dilemek
("Yerhamükellah" Demek) 775
417.Aksırmayı İşiten Kimse: "el-Hamdulillah" der 780
418.Aksırmayı İşiten Kimsenin Rahmet Dilemesi Nasıldır? 781
419.Aksıran Kimse Allah’a Hamd Etmezse (el-Hamdulillah"
Demezse) Ona Rahmet İsteğinde Bulunulmaz 783
420.Aksıran Kimse Söze Nasıl Başlar? 785
421.Eğer (Aksırdığın Zaman "el-Hamdulillah" Şeklinde)
Allah’a Hamd Etmişsen, "Allah da Sana Merhamet Etsin"
(=Yerhamükellah) Diyen Kimse 786
422.İnsan (Aksırdığında) " ve Acirc;b" Demesi 787
423.Kişi Birkaç Defa Aksırdığı Zaman (Ne Yapılır?) 787
424.Yahudi Aksırdığı Zaman (Ne Yapılır?) 788
425.Erkeğin, (Aksırdığı Zaman) Kadına Rahmet Dilemesi (=
"Yerhamukallah" Demesi) 789
426.Esnemek 791
427.Cevap Anında "Lebbeyk" Diyen Kimse 792
428.Kişinin (Din) Kardeşi İçin Ayağa Kalkması 793
429.Kişinin Oturan Adam İçin Ayağa Kalkması 798
430.Kişi Esnediği Zaman Elini Ağzına Koysun 799
431.Kişi, Bir Başkasının Başını Tarayıp Temizler mi? 801
432.Şaşkınlık Anında Başı Sallamak ve Dudakları Isırmak 804
405."Rüzgâra Sövmeyiniz" 762
406.Kişinin: ‘Şu ve Bu Yıldızın Doğup Batması Sebebiyle
Yağmura Kavuştuk!’ Demesi 763
407.Kişi Bir Bulut Gördüğü Zaman Okuyacağı Dua 764
408.Uğursuzluğa Yormak 765
409.(Bir Şeyi) Kötüye Yormayan Kimsenin Fazileti 766
410.Cinlerden Uğursuzluk (Cin Çarpması) 767
411.Fe’l (=Hayra Yormak) 768
412.Güzel İsmi, Bereket Sebebi Saymak 769
413.At’ta Uğursuzluk 770
414.Aksırmak 773
415.İnsan Aksırdığı/Hapşırdığı Zaman Okuyacağı Dua 774
416.Aksıran/Hapşıran Kimseye, Rahmet Dilemek
("Yerhamükellah" Demek) 775
417.Aksırmayı İşiten Kimse: "el-Hamdulillah" der 780
418.Aksırmayı İşiten Kimsenin Rahmet Dilemesi Nasıldır? 781
419.Aksıran Kimse Allah’a Hamd Etmezse (el-Hamdulillah"
Demezse) Ona Rahmet İsteğinde Bulunulmaz 783
420.Aksıran Kimse Söze Nasıl Başlar? 785
421.Eğer (Aksırdığın Zaman "el-Hamdulillah" Şeklinde)
Allah’a Hamd Etmişsen, "Allah da Sana Merhamet Etsin"
(=Yerhamükellah) Diyen Kimse 786
422.İnsan (Aksırdığında) " ve Acirc;b" Demesi 787
423.Kişi Birkaç Defa Aksırdığı Zaman (Ne Yapılır?) 787
424.Yahudi Aksırdığı Zaman (Ne Yapılır?) 788
425.Erkeğin, (Aksırdığı Zaman) Kadına Rahmet Dilemesi (=
"Yerhamukallah" Demesi) 789
426.Esnemek 791
427.Cevap Anında "Lebbeyk" Diyen Kimse 792
428.Kişinin (Din) Kardeşi İçin Ayağa Kalkması 793
429.Kişinin Oturan Adam İçin Ayağa Kalkması 798
430.Kişi Esnediği Zaman Elini Ağzına Koysun 799
431.Kişi, Bir Başkasının Başını Tarayıp Temizler mi? 801
432.Şaşkınlık Anında Başı Sallamak ve Dudakları Isırmak 804
433.Kişinin, Hayret Veya Birşey Anında Elini Dizine Vurması 806
434.Kişi, (Din) Kardeşinin Dizine Vurup da
Bununla Bir Kötülük Dilemezse 807
435.Kendisi Oturup da İnsanların Kendisi İçin
Ayağa Kalkmasını Hoş Görmeyen Kimse 813
436.[Erkeklerin Bir Erkeği Çevrelemesi ile İlgili] Bir Bahis/Bab 815
437.Ayağı Uyuştuğu Zaman Kişinin Okuyacağı Dua 817
438.[Mecliste/Toplantı Yerinde Güleryüzlü ve
Tatlı Dilli Olmak ile İlgili] Bir Bahis/Bab 818
439.Çocuklarla Musafaha Etmek 819
440.Musafaha 820
441.Kadının, Çocuğun Başını Okşaması 822
442.Kucaklaşma 823
443.Kişi Kızını Öper 826
444.El Öpmek 827
445.Erkeği Öpmek 828
446.Tazim İçin Kişinin (Bir Başka) Kimseye Karşı Ayağa Kalkması 830
447.Selamın Başlangıcı 832
448.Selamı Yaymak 833
449.Selâm Vermeye İlk Önce Başlayan Kimse 835
450.Selâmın Fazileti 838
451.Selâm, Yüce Olan Allah’ın İsimlerinden Bir İsimdir 841
452.Müslümanın (Diğer Bir) Müslüman Üzerindeki Hakkı,
Karşılaştığı Zaman Ona Selâm Vermesidir 842
453.Yürüyen Kimse, Oturana Selâm Verir 843
454.Bineklinin Oturana Selâm Vermesi 845
455.Yürüyen Kimse Binekliye Selâm Verir mi? 846
456.Az Olan Çok Olana Selâm Verir 846
457.Küçük Büyüğe Selâm Verir 847
458.Selamın Ölçüsü 848
459.İşaretle Selâm Veren Kimse 849
460.Kişi Selâm Verdiği Zaman (Onu) Duyurmalıdır 850
461.Selâm Veren ve Kendisine Selâm Verilmek Üzere
Dışarı Çıkan Kimse 851
462.Meclise Geldiğinde Selâm Vermek 852
463.Meclisten Kalktığında Selâm Vermek 853
464.Meclisten Kalktığında Selâm Veren Kimsenin Hakkı 853
465.Musâfaha İçin Eline Hoş Koku Süren Kimse 855
466.Tanıdığın ve Tanımadığın Kimseye Selâm Vermek 855
467.[Yollarda Selamlaşmak ile İlgili] Bir Bab/Bahis 856
468.Fâsık Kimseye Selâm Verilmez 858
469.Günahkârlara ve Boya Sürünenlere
Selâm Vermeyi Terkeden Kimse 859
470.Emire/Devlet Başkanma Selâm Vermek 861
471.Uyuyan Kimseye Selâm Vermek 866
472."Hayyâkellah" (=Allah Seni Yaşatsın) 866
473.Merhaba (=Hoş Geldin) 866
474.Selâma Nasıl Karşılık Verilir? 867
475.Selâmı Almayan Kimse 870
476.Selâmda Cimrilik Eden Kimse 871
477.Çocuklara Selâm Vermek 872
478.Kadınların Erkeklere Selâm Vermesi 873
479.(Erkeklerin) Kadınlara Selâm Vermesi 874
480.Kişiye Özel Selâm Vermeyi Hoş Görmeyen Kimse 875
481.Hicab (=Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’in Hanımlarının
Perde Gerisinde Durmaları) ve Acirc;yeti Nasıl Nazil Oldu? 877
482.Üç Çıplak Vakit 879
483.Erkeğin Hanımı ile Birlikte Yemek Yemesi 880
484.Kişi Oturulmayan (Boş) Bir Eve Girdiğinde (Nasıl Dua Eder?) 881
485."Sağ Elinizin Sahip Olduğu Kimseler (Yanınıza Girmek İçin)
Sizden İzin İstesinler" (en-Nûr, 24/58) 882
486.Yüce Allah’ın "Çocuklarınız Ergenlik Çağma Girdiklerinde
(Yanınıza Girmek İçin Sizden İzin İstesinler)" (en-Nûr, 24/59) Ayeti 883
487.Kişi Annesinin Yanma Girmek İçin İzin İster 883
488.Kişi Babasının Yanma Girmek İçin İzin İster 884
489.Kişi Babasının ve Çocuğunun Yanma Girmek İçin İzin İster 885
490.Kişi Kız Kardeşinin Yanma Girmek İçin İzin İster 885
491.Kişi Erkek Kardeşinin Yanma Girmek İçin İzin İster 886
492.(Bir Eve Girmek İçin) Üç Defa İzin İstemek 887
493.İzin İstemek, Selâmdan Başkadır 888
494.Kişi (Bir Yere) İzinsiz Baktığında Gözü Oyulur 889
495.İzin İstemek, Göz Harama Değmemek İçindir 890
496.Bir Adam (Bir Başka) Adama Evinde Selâm Verdiğinde
(Selâm Verilen Kişi Ne Yapar?) 891
497.(İçeri Girmesi İçin) Adamı Çağırmak Ona İzin Verilmiş Demektir..893
498.Kişi Kapıda Nasıl Durur? 896
499.Bir Kimse İçeri Girmek İçin İzin İstediğinde (Ev sahibi Ona):
‘BenÇıkıncaya Kadar Bekle!’ Dediği Zaman O Kişi Nerede Oturur? 897
500.Kapıyı Çalmak 897
501.Kişi İzin Almadan İçeri Girdiğinde (Ev Halkına Selâm Verir) 898
502.Kişi Selâm Vermeksizin: ‘İçeri Gireyim mi?’ Dediği Zaman
(Ona Nasıl Cevap Verilir?) 899
503.İzin İstemek Nasıldır? 901
504.‘Kim O?’ Diye Sorana Karşı: ‘Ben!’ Diyen
(Kimsenin İyi Bir Davranış Sergilememesi) 902
505.Kişi İçeri Girmek İçin İzin İstediği Zaman Ona:
‘Selâm Vermek Sûretiyle İçeri Gir!’ Denilir 903
506.Evlere Bakmak 904
507.Evine Selâm Vermek Sûretiyle Giren Kimsenin Fazileti 907
508.Bir Kimse, Eve Girdiğinde Allah’ı Anmazsa Orada Şeytan Geceler 909
509.İçeri Girmek İçin İzin İstenilmeyen Yer 909
510.Çarşı Dükkânlarına Girmek İçin İzin İstemek 910
511.Yabancılara Karsı Nasıl İzin Alınır? 911
512.Müslüman Olmayan Kişi, (Bir Müslümana) Mektup Yazıp da
(Mektûbunda) Selâm Verdiğinde Ona (Selâmla) Karşılık Verilir 911
513.Müslüman Olmayan Kimselere Önce Selâm Verilmez 912
514.Müslüman Olmayan Kimseye İşaretle Selâm Veren Kimse 914
515.Müslüman Olmayan Kimselere Selâm Nasıl Çevrilir? 915
516.Kâfir-Müslüman Karışık Olan Bir Topluluğa Selâm Nasıl Verilir?.... 916
517.Kişi, Kitap Ehline Nasıl Mektup Yazar? 916
518.hli Kitap: ‘es-Sâmu Aleykum’ (=Ölüm, Üzerinize Olsun)
Dediği Zaman (Ona Nasıl Cevap Verilir?) 918
519.Ehl-i Kitap, Yolun En Dar Yerinden Geçmeye Zorlanır 919
520.Kişi, Müslüman Olmayan Kimseye Nasıl Dua Eder? 919
521.Kişi, Tanımadığı Bir Hıristiyana
Selâm Verdiği Zaman (Ne Yapılır?) 921
522.Kişi, (Bir Başkasına): ‘Filanca Sana Selâm Söylüyor!’
Dediği Zaman (Ne Yapılır?) 921
523. Mektuba/Yazıya Cevap Vermek 922
524.Kadınlara Mektup/Yazı Yazmak ve Onların Cevap Vermesi 922
525.Mektûbun/Yazınm Giriş Kısmı Nasıl Yazılır? 923
526.(Konuşma Sırasında Veya Yazı Yazarken) "Emmâ Ba’du"
(=Bu Girizgahtan Sonra) Demek 924
527.Mektupların/Yazıların Başına
"Bismillâhirrahmânirrahim" ile Başlamak 925
528.Mektuba/Yazı Yazmaya Ne ile Başlanılır? 926
529."Nasıl Sabahladın?" Sözü 928
530.Mektûbun Sonuna: "es-Selâmu Aleykum ve Rahmetüllah"
Diye Yazan ve Ayın Onuncu Gününde "Filan Oğlu Filanca"
Diye Kaydeden Kimse 930
531."Nasılsın?" 931
532.Bir Kimseye: ‘Nasıl Sabahladın?’ Diye Sorulduğunda
O Kişi Nasıl Karşılık Verir? 932
533.Oturma Yerlerinin En Hayırlısı, En Geniş
(Ve En Rahat) Olanıdır 934
534.Kıbleye Yönelmek 935
535.Kişi (Oturduğu Yerden) Kalkar da Sonra Oturduğu Yere
Geri Döndüğü Zaman (Oraya Oturmaya Hak Sahibi midir?) 936
536.Yol Üzerinde Oturmak 937
537.Mecliste Yer Genişliği 938
538.Kişi (Bir Mecliste Boş) Bulduğu Yere Oturur 938
539.İki Kişinin Arasına Giril(ip Oturul)maz 939
540.Meclis Sahibine Doğru Yürünür 940
541.Bir Kişiye İnsanların En Çok Cömert Olanı,
Yanında Oturan Arkadaşıdır 942
542.Kişi, Oturan Arkadaşının Önüne Ayağını Uzatır mı? 943
543.İnsan Toplum İçinde Bulunur da Tükürür
(ise O Zaman Ne Yapması Gerekir?) 944
544.(Bahçe Duvarı Olmayan) Evlerin Önlerinde Oturmak 945
545.Oturup da Paçalarını Sıvayarak Ayaklarını
Kuyuya Sarkıtan Kimse 947
546.Bir Kimse İçin Adam Yerinden Kalktığı Zaman
O Kimse O Yere Oturmaz 950
547.Emanet 950
548.Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Döndüğü
Zaman Bütün (Vücudu) ile Dönerdi 951
549.Bir Kimse, Bir Adamı, Bir İş İçin, Bir Kimseye Gönderince,
Adam Ona (Önceden) Elaber Vermesin 952
550.Kişi, (Bir Başkasına): ‘Nereden Geldin?’ Der mi? 952
551.İstemedikleri Halde Bir Toplumun Sözünü
Dinlemek İsteyen Kimse 953
552.Divan/Sedir Üzerine Oturmak 954
553.Bir Kimse Fısıldaşmakta Olan Bir Topluluğu
Gördüğü Zaman Yanlarına Girmesin 958
554.İki Kimse Üçüncüyü Bırakıp da Aralarında Fısıldaşmasın 959
555.Arkadaşlar Dört Kişi Oldukları Zaman (Ne Yapılır?) 960
556.Bir Adam, Bir (Başka) Adamın Yanma Gidip Oturduğunda Yanma
Oturulan Kimse Kalkıp Gitmek Hususunda Oturandan İzin İster 962
557.Kişi, Güneş Altında Oturmaz 963
558.Elbise İçerisinde Dizleri Dikip Oturmak (=İhtiba Oturuşu) 963
559.Kendisine Bir Yastık/Minder Bırakılan Kimse 964
560.Dizleri Dikip Elleri Kavuşturarak Öne Eğilmiş
Vaziyette Oturmak (=Kurfüsa Oturuşu) 966
561.Bağdaş Kurup Oturmak 966
562.Dizleri Dikip Oturmak (=İhtiba Oturuşu) 967
563.Dizleri Üzerine Çömelen Kimse 970
564.Sırt Üstü Yatmak 971
565.Yüzüstü Yatmak 972
566.İnsan Ancak Sağ Eliyle Alır ve Verir 974
567.Kişi Oturduğu Zaman Ayakkabılarını Nereye Koyar? 975
568.Şeytan, Ağaç ve (Benzeri) Bir Şey Getirip
Onu Yatağın Üzerine Atar 975
569.Bir Örtüsü/Çatısı Bulunmayan Bir Dam
Üzerinde Geceleyen Kimse 976
570.Kişi Oturduğu Zaman Ayaklarını Sarkıtır mı? 977
571.Kişi, Bir İhtiyacı/İşi İçin (Evden) Çıktığında Okuyacağı Dua 978
572.Kişi Arkadaşlarının Önünde Ayağını Öne Doğru Uzatır mı? ve
Önlerinde (Bir Şeye) Yaslanır mı? 979
573.Kişi Sabahladığı Zaman Okuyacağı Dua 983
574.Akşamladığı Zaman Kişinin Okuyacağı Dua 985
575.Yatağına Girdiği Zaman Kişinin Okuyacağı Dua 987
576.Uykuya (Yatılacağı) Anda Okunacak Duanın Fazileti 992
577.Kişi (Uyuyacağı Zaman) Elini Yanağının Altına Koyar 994
578.[Yatağına Gireceği Sırada Kişinin Yapacağı Dua ile İlgili]
Bir Bab/Bahis 995
579.Kişi Yatağından Kalkıp Sonra (Yatmak İçin Yatağına)
Geri Döndüğünde Yatağı Silkelesin 996
580.Gece Uyanınca Kişinin Okuyacağı Dua 997
581.Eli Yağlı/Yemek Artığı Olduğu Halde Uyuyan Kimse 998
582.(Uykuya Yatılacağı Zaman) Lâmbayı Söndürmek 999
583.İnsanlar Uyuyacağı Zaman Evde Ateş Bırakılmaz 1002
584.Yağmuru Berekete Yormak 1003
585.Eve Kamçı Asmak 1004
586.Geceleyin Kapıyı Kilitlemek 1004
587.Gece Karanlığında Çocukları (Evden Çıkmaktan) Alıkoymak 1005
588.Hayvanları Birbirine Saldırtmak 1005
589.Köpeğin Havlaması ve Eşeğin Anırması 1006
590.Kişi Horozun Ötüşünü İşittiği Zaman (Ne Yapar?) 1008
591."Pireye Sövmeyiniz" 1008
592.Gün Ortası 1009
593.Gündüzün Sonunda Uyumak 1011
594.Ziyafet 1012
595.Sünnet Olmak 1013
596.Kadının Sünnet Olması 1014
597.Sünnet (Ziyafetine) Davet 1016
598.Sünnet (Ziyafetinde) Eğlence 1016
599.Müslüman Olmayan Kişinin Davette Bulunması 1017
600.Câriyelerin Sünnet Olması 1018
601.Büyükler İçin Sünnet 1018
602.(Çocuğun) Doğumundan Dolayı Davette Bulunmak 1020
603.(Yeni Doğmuş) Çocuğun Damağına Çiğnenmiş Hurma Çalmak... 1021
604.(Çocuğun) Doğumunda Dua Etmek 1023
605.Çocuk Kusursuz (Doğduğunda), Erkek Veya Kız Olduğuna
Bakılmaksızın Doğum Vaktinde Allah’a Hamd Eden Kimse 1024
606.Kasık Altı Kılları Tıraş Etmek 1024
607.(Vücut Organlarının) Temizlenme Vakti 1026
608.Kumar 1026
609.Horoz Kumarı 1028
610.Arkadaşına: ‘Gel, Seninle Kumar Oynayacağım!’ Diyen Kimse 1029
611.Güvercin Kumarı 1030
612.Kadınlar İçin Yol Nağmesi 1031
613.Türkü/Şarkı 1032
614.Tavla Oynayanlara Selâm Vermeyen Kimse 1034
615.Tavla Oynayan Kimsenin (Alacağı) Günah 1034
616.Edep ve Tavla Oynayanlar ile Bâtıl Ehlinin Dışarı Çıkarılması 1036
617.Mümin, Bir Delikten İki Kere Isırılmaz 1039
618.Gece Atış Yapan Kimse 1039
619.Allah Bir Kulunun Ruhunu Bir Yerde Almak İstediği Zaman,
618.Kul İçin Orada Bir İhtiyaç Yaratır 1041
620.(Mecbur Kaldığında) Elbisesinin Kenarın)a Sümküren Kimse 1041
621.Vesvese 1042
622.(Kötü) Zan 1043
624.Koltuk Altı Kıllarını Yolmak 1046
625.Kadirşinaslık 1048
626.Marifet/Tanıma 1048
627.Çocukların Cevizle Oynaması 1049
628.Güvercin Kesmek 1051
629.Kime İhtiyaç Varsa Ona Gitmek Daha Uygundur 1052
630.Bir Topluluk Beraberken Balgam Atan Kimse 1053
631.Kişi Bir Topluma Söz Söylediği Zaman (Sadece)
Bir Kişiye Yönelmesin 1053
632.Gereksiz Yere Bakma 1054
633.Lüzumsuz Yere Konuşmak 1055
634.İkiyüzlü 1056
635.İkiyüzlünün (Kıyamet Günü Alacağı) Günah 1057
636.İnsanların En Kötüsü Kötülüğünden Korkulan Kimsedir 1058
637.Haya/Utanma 1059
638.Cefa 1061
369."Utanmazsan Dilediğini Yap" 1062
640.Kızgınlık/Öfke 1063
642.Kişi Öfkelenince Susar 1065
643."Sevdiğini Ölçülü Sev" 1066
644.Düşmanlığın (Arkadaşını) Yok Etmesin 1066
KAYNAKÇA 1067
SÖZLÜK 1081

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.