Hayatüs Sahabe -1713 (002373)

Fiyat : €40,53  + KDV
KDV Dahil : €48,23
Test2
15
:

Muhtasar Hayatü's Sahabe - M. Yusuf Kandehlevi

 • 558 Sayfa
 • 2. Hamur Saman Kağıt
 • Sert Kapak
 • 17 x 24 cm Ebatında

TAKDİM

Alemlerin Rabbı Allah'a hamd, Rasûlullah'a, a line, arkadaşları ve kıyamete kadar ihlasla ona tabi olanlara salât ve selâm olsun.

Şüphesiz, Rasûlullah ve ashabının hayatı, davranışları ve onla-rın tarihleri, iman kuvvetinin ve din sevgisinin en kuvvetli kaynak-larından biridir. İslâm toplumları ve dini tebliğ eden mürşidler hep bu kaynaktan ilham almış, gönüllerdeki iman meşalesini bu kaynak-tan aldıkları kıvılcımla tutuşturmuşlardır. O meşale ki, çılgın rüz-garlar ve maddî fırtınalar karşısında kolayca sönebilir ve o söndüğü zaman bu ümmet kuvvetini, tesirini ve seçkin özelliklerini kaybeder. O zaman hayat onun cesedini omuzlar.

Bu kitap, kendilerine İslâm daveti geldiğinde O'na iman edip ve kalpleriyle tasdik edenlerin, Allah'a ve Rasûlüne çağrıldıklarında, "Ey Rabbimiz, biz, "Rabbinize inanın" diye imana davet eden bir ça- ğırıcı işittik ve iman ettik" dedikten sonra ellerini Rasûlün eli üzeri-ne koyan, Allah'a davet yolunda canlan, mallan ve aşiretlerinden vazgeçip acı ve zorlukları hoş görenlerin gerçek hayat hikayeleridir. İmanın kesin ve açık bilgisi kalblerini coşturdu. Bu duygu kendileri-ni ve beyinlerini istila etti. Onlarda gaybe imanın, Allah ve Rasûlullah sevgisinin, mü minlere yumuşak, kafirlere şiddetli olma-nın tezahürleri ortaya çıktı. Onlarda ahireti dünyaya tercih etmenin, gelecekte olanı şimdikine değişmenin belirtileri ortaya çıktı. Onlar hidayeti menfaate tercih ettiler. Bütün güçleriyle tebliğ yaptılar. A1 lah'ın kullarını, kula kul olmaktan tek Allah'a kulluk etmeyef üınlerin zulüm, azgınlık ve sapıklığından İslâm'ın adaletine, dünyanın darlığından İslâm'ın refahına çıkardılar. Dünya zinetlerini ve menfa-atlerini hor görüp cennete kavuşma özlemini ve Allah'la buluşma ar-zusunu gönüllerine yerleştirdiler. İslâm'ın ve onun hayırlarının tüm dünyaya yayılması için gözlerini uzaklara yönelterek gayret gösterdi-ler.

Yeryüzünün doğusuna-batısına, dağlarına, ovalarına, çöllerine ve bataklıklarına dağıldılar. İslâm'ı tebliğ uğrunda lezzetleri unuttu-lar, rahatlarını terkettiler, vatanlarından ayrıldılar. Canlarını seve seve verdiler ve mallarını dağıttılar. Nihayet din yeryüzüne hakim oldu, kalbler Allah'a yöneldi, iman rüzgarı kuvvetli, güzel kokulu, be-reketli esmeye başladı. Tevhid, iman, ibadet ve takvâ devleti ayağa kalktı ve cennet pazarı açıldı. Hidayet tüm aleme yayıldı. İnsanlar Allah'ın dinine bölük bölük girdiler.

Tarih kitapları bu kişilerin hayat hikayeleriyle doludur. İslâm tarihçileri onlara ait haberleri toplayıp kaydetmişlerdir. Maddî yeni-leşme her zaman var olacak ve müslümanlann hayatlarında değişik-likler meydana getirecektir. Bunun için bu haberlerin İslâm davetçi- lerine ve ıslahatçılarına yardımları her zaman ve artarak devam ede-cektir. Nitekim davetçiler, müslümanlan uyandırmakta, kalblerini imanla doldurmakta daima ashabtan faydalanmışlardır.

Fakat daha sonra öyle bir zaman geldi ki, bu anlatılan hayat felsefesine müslümanlar ihtiyaç duymaz oldular, onlardan yüz çevi-rip zahid ve mutasavvuflann haberlerini yayma yolunu tercih ettiler. Kitaplar ve dergiler bunların kerametleriyle doldu. Halk da onlara karşı ilgi duydu. Vaaz meclisleri, ders halkaları, kitap sayfalan artık onlarla aydınlanmaya başladı.

Bildiğimiz gibi asnmızda İslâm daveti konusunda ashabın ha-yat ve haberlerini anlatmanın önemini, gerek ıslah ve gerek terbiye yönünden, sayfalar arasına sıkıştınlmış bu servetin değerini, onun kalpler üzerindeki etkisini anlayan, ona önem vererek, ilk eser yazan kişi, büyük ıslahatçı ve davetçi Şeyh Muhammed İlyas el- Kandehlevî'dir. Bu kişi, anlatılan konu üzerinde incelemede bulu-narak, ders vererek çok durmuştur. Buna karşı çok büyük bir ilgisi olduğunu gördüm. Bilhassa Rasûlullah'ın hayatı ve davranışları ile ashabın haberlerine aşın derecede önem verirdi. Talebelerine ve dostlarına devamlı bunlan anlatır, önem ve ciddiyetle her gece bun-ları okur ve izah ederdi. Bu konuların ihya edilmesi, yayılması ve müzakere edilmesinden çok hoşlanırdı. Büyük muhaddis Şeyh Mu- hammed Zekeriya el-Kandehlevî bu zatın yeğeni olup "Evcezü'l- Mesaik ilâ Muvattai'l-İmam-ı Malik" adlı kitabın sahibidir. Ayrıca Urduca sahabenin haberleri konusunda "Hikâyetü's-Sahâbe" adlı, bir kitab da yazmıştır. Şeyh bu eserden çok memnuniyet duymuş, da-vet ve tebliğle uğraşanlara bu kitabın okunmasını ve ders kitabı ola-rak görülmesini tavsiye etmiştir. Bu sebeple bu kitap davetçilerin elindeki kitapların en önemlisi olmuş ve dini çevrelerde büyük bir kabul görmüştür.

Şeyh Muhammed Yusuf, bu konuda babası Muhammed İl- yas'ın varisi olmuştur. Davet ağırlığını ve emanetin yükünü ondan almış, ashabın hayat ve davranışlarını öğrenme zevkini de babasın-dan öğrenmiştir. Babası hayatta iken bu hikayeleri okur, kendisine bu konularda dersler verirdi. Babasının vefatından sonra da güç bir tebliğ uğraşısıyla beraber siyer, tarih ve ashabın hayatları hakkmda- ki yazılmış kitapları incelemeye başladı. Sahabenin hayatı hakkında ondan daha geniş görüşlü, onların hallerine daha vakıf, onlar hak-kında daha bilgili, onlardan güzel delilller getiren, güzel dersler çıka-ran, onlar hakkında kendisinden daha fazla söz sahibi olan bir kim-seyi bilmiyoruz. Bu tarihi hikayeler, onun konuşmasının kuvvet ve tesirinin sırrı, kalblerde yerleşmesinin kaynağıdır. Konuştuğu za-man, büyük bir kalabalığı Allah uğrunda can vermeye götürürdü. Sı-kıntı ve güçlükler onlann gözünde kaybolur, Allah yolunda her sıkın-tıya katlanmayı seve seve göze alırlardı.

Onun devrinde tebliğ işi, Afrika, Amerika, Avrupa ve Hind ok-yanusu adalarına kadar yayıldı. İşte o vakit, tebliğcilerin okuyacak-ları, yolculuğa çıkanların yanlarında bulunduracakları, ders olarak okutacakları, kalpleri ve akıllan aydınlatacaktan din sevgisini ateş-leyecekleri ve hayatlanna örnek olabilecek, Allah yolunda her şeyini Cömertçe harcama sevgisini kamçılayan, yeryüzünde seyahat, hicret ve yardımlaşma hususunda onlan duygulandıran, amellerin en üstü-nü yaptıran, ahlakın en güzelini benimseten bir kitaba ihtiyaç duyul-du. Öyle ki, bu eseri okuduklannda nefisleri adeta denizlerin önünde açılan kanallardan aktığı gibi çoşacaktır. Bu kitabı okuyanlar, dağla-rın tepesindekiler gibi, bu haberlerin temiz havasını ve güzel ko kuşunu duyacak, kendilerini eksik bulacak, amellerini küçümseye-cek, hayatlarını hiçe sayacak ve azimleri harekete geçecektir.

Şeyh Muhammed Yusuf un hayatı çeşitli uğraşılarla, gelip gi-den misafirleriyle, ziyaretçi heyetler ve talebeleriyle derslerle dolu idi. Bunlar ise insanı eser yazmaktan uzaklaştıran şeylerdir. Ama, Allah'ın ihsan ettiği başarı gücü ve yardımı, yüksek himmeti ve azmi sayesinde eser yazabildi. Tebliğ işiyle kitap yazma işini birarada yü-rüttü. Hatta Allah'ın verdiği güçle şerh işlerini de yürüttü. İmam Tahavi'nin "Maani'l-Asar" adlı eserine bir şerh yazdı. "Emaniyü'l- Ahbâr" adında birkaç ciltlik bir kitap ve dört ciltlik "Hayati!'s- Sahâbe"yi yazdı. Bu eserinde, siyer, tarih ve tabakât kitaplarında dağınık bulunan haberleri bir araya topladı. Bu esere Rasûlullah'm haberleriyle başlamıştı. Ondan sonra ashabın kıssalarına geçmiştir.

Bu kitap, ashabın hayat ve davranışlarını, kıssa ve hikayelerini içinde toplamıştır. Bütün bunların bir kitapta bulunması, çok ender-dir. Çünkü onları birçok hadis, tarih ve tabakât kitaplarından derle-miştir. Bu yüzden bu kitap o asnn canlı bir örneğidir. Sahabenin ha-yatını, özelliklerini, ahlak ve hatıralarını gözler önüne sermiştir. Bu kitaptaki araştırma dikkatli, rivayetler çok, kıssalar doyurucu ve te-sirli olmuştur. Ondaki bu tesir, savaş kıssalarını anlatan hiçbir ki-tapta yoktur. Kitabın o kadar güzel bir yazılış üslubu vardır ki, oku-yucu kendini, iman ve tebliğ, kahramanlık ve fazilet, ihlas ve takvâ muhitinde bulur.

Şu bir gerçektir ki, bu eser, yazarın kalbinin bir parçasıdır. Ki-tabın tesiri, yazarın iman kuvveti, etkilenme ve duygulanması, onu madde ve manada yaşamasıyla ilgilidir. Bu gerçeği tesbit ettikten sonra bu kitabın çok tesirli ve ilgi çekici olduğunu rahatlıkla söyleye-bilirim. Çünkü yazar eseri kendi iman ve kahramanlığından, duydu-ğu zevk ve sevgiden ilham alarak yazmıştır. Yazar bu eserini yazdı-ğında sahabenin sevgisini etine ve kanma karıştırmıştı. Bu sevgi onun şuurunu ve benliğini sarmıştı. Halen de devamlı olarak onların sevgisiyle yaşamakta ve onların kaynaklarından faydalanmaktadır. Allah ömrünü uzun etsin. (Bu takdim yazıldıktan sonra müellif 2 Ni-san 1985 yılında vefat etmiştir.)

Yazarı böyle bir ihlas sahibi ve eserin yazılması konusunda Al-lah'ın yardımı bulunan bir kitabı benim övmeme gerek yoktur.

Çünkü o, bu asırda en iyi olanlardan biridir. Aynca davet ve tebliğ konusunda onun bir benzerini bulmak gerçekten zordur. Belki ara-dan uzun bir zaman geçtikten sonra onun gibi birisi gelir. O dini ha-reketi, özelliklede en geniş ve kuvvetlisini, nefislerde tesiri en büyük olanını tutuşturmakta idi. Bununla birlikte o, bu takdimi yazma fır-satını vererek beni şereflendirmek ve yüceltmek istedi. Ben de, onun bu yüce işinde benim de nasibimin olmasını arzu ettim. Böylece ken-disiyle Allah'a yakınlık dilediğim bu sözleri yazdım. Allah bu kitabı kabul edip, kullarını onunla faydalandırsın.

Ebû'l-Hasen Ali el-Haseni En-Nedvi

Seharenpur

2. Recep 1378

İÇİNDEKİLER

TAKDİM . 29

ALLAME MUHAMMED YUSUF EL-KANDEHLEVÎ ...34

DOĞUMU - ..34

ÖĞRENİMİ 34

İLİMLE UĞRAŞMASI . 35

DAVET VE TEBLİĞ GÖREVİ .35

DAVET İÇİN YAPTIĞI YOLCULUKLAR 36

HİCAZ VE DİĞER BÖLGELERDE DAVET VE TEBLİĞ 36

MUHAMMED YUSUF’UN ÖDEV VE VASIFLARI 37

ESERLERİ 37

VEFATI 38

MUKADDİME 29

GİRİŞ 41

1) ALLAH'A VE RASÛLÜNE İTAATE DAİR AYETLER 41

 1. PEYGAMBERE İTAAT, O’NAVE HALİFELERİNE BAĞLILIK HAKKINDA HADİSİ ŞERİFLER 42
 2. PEYGAMBERfSAV)’ İN ASHABI HARKINDAKİ AYETLER 44
 3. SAHABE-İ KİRAM’IN VASIFLARI HARKINDAKİ HADİSLER 47

1.BÖLÜM

ALLAH VE RASÛLÜNE DAVET .49

 1. HZ. PEYGAMBERİN İSL ve Acirc;MA DAVET SEVGİSİ VE AŞKI 50

PEYGAMBERİMİZİN KAVMİNİ İSL ve Acirc;MA DAVETİ 50

 1. HZ. PEYGAMBERİN HAC MEVSİMLERİNDE ARAP KABİLELERİNİ İSL ve Acirc;MA DAVETİ ...53
 2. SAHABENİN TEK TEK FERTLERİ İSL ve Acirc;MA DAVETİ 54

HZ. EBÛ BEKİR SIDDIK'IN İSL ve Acirc;MA DAVETİ 54

HZ. ÖMER B. HATTAB'IN DAVETİ 54

MUSAB B. UMEYR'İN ÜSEYD B. HUDEYR'İ DAVETİ 55

MUSAB'IN (RA) SA'D B. MUAZ'I DAVET ETMESİ '....56

TULEYB B. UMEYR'İN ANNESİ ERVA’YI İSL ve Acirc;MA DAVETİ .-59

UMEYR B. VEHB'İN İSL ve Acirc;MA GİRİŞİ VE DAVETİ 59

UMEYR'İN MÜSLÜMAN OLUŞU VE MEKKELİLERİ İSLAMA DAVETİ 61

EBÛ HUREYRE'NİN ANNESİNİ İSL ve Acirc;MA DAVETİ 63

ÜMMÜ SÜLEYM'İN KENDİSİYLE EVLENMEK İSTEYEN

EBÛ TALHA'YI İSL ve Acirc;MA DAVETİ 63

2) ASHAB IN ARAP KABİLELERİNİ İSL ve Acirc;M’A DAVETİ 64

DİMAM B. SALEBE'NİN SA'D B. BEKR KABİLESİNİ İSL ve Acirc;M'A DAVETİ 64

BENİ SA'D KABİLESİNİN İSL ve Acirc;MA GİRİŞİ 65

URVE B. MESUD UN İSL ve Acirc;MA GİRİŞİ VE KAVMİNİ İSL ve Acirc;MA DAVETİ 66

URVE NİN ŞEHİD OLACAĞINA SEVİNCİ VE KAVMİNE VASİYETİ 66

PEYGAMBERİMİZİN DEVS KABİLESİNE DUASI VE TUFEYLİN

KAVMİNİ İSL ve Acirc;MA DAVETİ 67

3) ASHABIN İSL ve Acirc;MA DAET İÇİN FERT VE TOPLULUKLARA

GÖNDERİLMESİ 68

HİŞAM B. AS İLE ARKADAŞLARININ HAREKL'E GÖNDERİLMESİ 68

SELMAN-I FARİSİ'NİN KASR'I EBYAD SAVAŞINDA İRAN HALKINI

ÜÇ GÜN İSL ve Acirc;MA DAVET ETMESİ 68

NUMAN B. MUKARRİN VE ARKADAŞLARININ KADİSİYE GÜNÜ

RÜSTEM'İ İSL ve Acirc;MA DAVETİ v 69

MUĞİRE B. ŞU'BE'NİN RÜSTEM'İ İSL ve Acirc;M'A DAVETİ 70

RİB'İ B. AMİR'İN RÜSTEM'İ İSL ve Acirc;MA DAVETİ 71

HUZEYFE B. MUHSİN VE MUĞİRE B. ŞU'BE'NİN İKİ VE ÜÇÜNCÜ

GÜNLERDE RÜSTEM'İ İSL ve Acirc;MA DAVETİ 72

SAD'IN ARKADAŞLARINDAN BİR GRUBUN HARP BAŞLAMADAN ÖNCE

KİSRAYA GÖNDERİLMESİ 73

BENİ TAĞLİB VE DİĞER KABİLELERİN TEKRİT SAVAŞINDA

ABDULLAH İBN'İ MUTEMME TARAFINDAN İSL ve Acirc;MA DAVETİ 78

MISIR SAVAŞINDA AMR BİN ASİN İSL ve Acirc;MA DAVETİ 78

4) SAHABEYİ*KİRAMIN İNSANLARIN HİDAYETİNE VESİLE OLAN

GÜZEL AHLAK VE DAVRANIŞLARI .80

AMR İBNİ'L-CEMUH'UN İSL ve Acirc;MA GİRMESİ İÇİN OĞLU İLE

MUAZ İBN'İ CEMEL'İN ONA YAPTIKLARI * 80

EBÛ DERDA'NIN İSL ve Acirc;MA GİRİŞİNDE İBN-İ REVAHA NIN GAYRETİ 82

HZ. ALİ İLE BİR HRİSTİYAN ARASINDA ZIRH HİKAYESİ 83

ALLAH YOLUNDA ZORLUKLARA KATLANMAK .85

İNSANLIĞIN, HZ. MUHAMMED (SAV)’İN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLDİĞİ ZAMANINDAKİ DURUMU -86

5) HZ. PEYGAMBER (SAV)'İN ALLAH A DAVET YOLUNDA

EZİYET VE BASKILARA DAYANMASI 86

RASÛLULLAH'IN KUREYŞ'TEN GÖRDÜĞÜ EZİYETLER 87

6) ALLAH A DAVET UĞRUNDA ASHAB IN (RA) BASKI VE

EZİYETLERE TAHAMMÜLÜ .86

EBÛ BEKİR-İ SIDDIK'IN BASKILARA TAHAMMÜLÜ 86

ÖMER BİN HATTAB’IN (RA) BASKILARA KATLANMASI 92

OSMAN BlN AFFAN'IN (RA) BASKILARA KATLANMASI 94

TALHA BlN UBEYDULLAH (RA)'IN BASKILARA TAHAMMÜLÜ 94

ZÜBEYR BİN AVVAM (RA)'IN BASKILARA TAHAMMÜLÜ 95

BİLAL’IN ALLAH YOLUNDA KARŞILAŞTIĞI EZİYETLER 96

AMMAR B. YASlR VE AİLESİNİN (RA) TAHAMMÜLÜ 97

ISL ve Acirc;M'IN İLK ŞEHİDİ; AMMAR'IN ANNESİ SÜMEYYE 98

AMMAR'IN KALBEN MÜMİN OLDUĞU HALDE ŞİDDETLİ

EZİYETLER KARŞISINDA DİLİYLE KÜFRE ZORLANMASI 98

7) DİĞER ASHABIN BASKILARA TAHAMMÜLÜ 99

ASHABIN MÜŞRİKLERDEN GÖRDÜĞÜ EZİYETLER 99

PEYGAMBER (SAV)'İN KARŞILAŞTIĞI GEÇlM SIKINTISI 99

PEYGAMBER (SAV) VE ASHABIN AÇLIKTAN

KARINLARINA TAŞ BAĞLAMALARI 101

PEYGAMBERİMİZİN tÇlNDE KANDİL VE,ATEŞ YAKILMAYAN EVLERİ 101

8) ALLAH A DAVET UĞRUNDA SUSUZLUĞA TAHAMMÜL 103

TEBÜK SEFERİNDE ASHAB'IN SUSUZ KALIŞI 103

YERMUK SAVAŞINDA, HARlS'İN, ÎKRÎME'NlN VE AYYAŞ'IN

SUSUZLUĞA KARŞI DAYANMALARI 104

EBU AMR ENSARİNİN SUSUZLUĞA TAHAMMÜLÜ 104

9) ALLAH YOLUNDA ŞİDDETLİ SOĞUKLARA TAHAMMÜL 105

BlR GAZVEDE ASHABIN ŞİDDETLİ SOĞUKTAN ÇUKUR

KAZIP ÎÇİNE GİRMELERİ 105

10) ALLAH YOLUNDA YARA VE HASTALIKLARA TAHAMMÜL 106

UHUD SAVAŞINDA ABDÜLEŞELOĞULLARINDA İKİ KİŞİNİN DURUMU 106

AMR BİN CEMUH'UN KISSASI VE UHUD GÜNÜ ŞEHlD DÜŞMESİ 106

HZ. ALİ'NİN, EBÛ ESVED ED-OÜVELİYE KUR'AN-I

HAREKELENDİRMEYİ EMRETMESİ 471

11) DEVLET BAŞKANININ İLİM ÖĞRETMEK İÇİN ARKADAŞLARINDAN BİRİNİ YERİNE VEKİL BIRAKMASI 472

HZ. ÖMER'İN ZEYD B. SABİT İ HALKI

EĞİTMEK İÇlN MEDİNEDE ALIKOYMASI 472

HZ. OSMAN'IN HİLAFETİ ZAMANINDA

ZEYD'İN İNSANLARA KUR AN ÖĞRETMESİ 472

12) ASHABIN İLİM ÖĞRETMEK İÇİN

BAŞKA ŞEHİRLERE GÖNDERİLMELERİ 473

RASÛLULLAH'IN HZ. ALİ İLE EBÛ UBEYDE'Yİ YEMEN'E GÖNDERMESİ 473

HZ. ÖMER'İN, AMMAR VE İBN-İ MES'UD'U KÜFEYE, İMRAN'I İSE

BASRA'YA GÖNDERMESİ 474

HZ. ÖMERİN MUAZ, UBADE VE EBÛ DERDA'YA ŞAM'A GÖNDERMESİ 474

13) İLİM ÖĞRENMEK İÇİN YOLCULUĞA ÇIKMAK 475

EBÛ EYYUB'UN UKBE B. AMİRDEN BİR HADİS DİNLEMEK İÇİN

MISIR'A YAPTIĞI YOLCULUK 477

UKBE B. AMİRİN MESLEM B. MUHALLED'E VE BİR SAHABİNİN

FADALE B. UBEYD'E GİTMELERİ 477

UBEYDULLAH B. ADY'İN HZ. ALİYE GİTMESİ 478

14) İLMİ, EHLİNDEN VE GÜVENİLİR KİMSELERDEN ÖĞRENMEK 479

RASÛLULLAH'IN EBU SALABEYİ İLlM ÖĞRENMEK İÇİN

EBU UBEYDE'YE GÖNDERMESİ 479

RASÛLULLAH'IN İLMİ EHÎL OLMAYANLARIN YANINDA

ARAMANIN KIYAMET ALAMETİ OLDUĞUNU HABER VERMESİ 479

HZ. ÖMER İLE İBN-İ MESUD'UN,

iLMt BÜYÜKLERDEN ÖĞRENMEYE DAİR SÖZLERİ 480

UKBE B. AMİRİN, ÇOCUKLARINA GÜVENİLİR KİMSELERDEN

HADlS DİNLEMELERİNİ TAVSİYE ETMESİ 481

HZ. ÖMERİN İLMİ ASHABIN BİLGİNLERİNDEN ALMAYI

TAVSİYE ETTİĞİ CABİYE'DEKİ HUTMESl 481

15) İLİM İSTEYENE İLTİFATTA BULUNMAK VE ONU MÜJDELEMEK 482

RASÛLULLAH'IN SAFFAN B. ASSAL'A İLTİFATTA BULUNMASI 482

EBU SAİD EL-HUDRl'NtN İLİM ÖĞRENMEK

İSTİYENLERE İLTİFATTA BULUNMASI 482

16) İLİM MECLİSLERİNDE ALİMLERLE OTURMAK 483

SABAH NAMAZINDAN SONRA ASHABIN SOHBET TOPLANTII-ARI 484

RASÛLULLAH'IN ASHABIN FAKİRLERİYLE OTURMASI 484

RASÛLULLAH'IN İLİM MECLİSİNDE BULUNMAYI

ZİKİR MECLİSİNDE BULUNMAKTAN ÜSTÜN TUTMASI 484

EBÛ MUSA İLE ÖMERİN GECELERİ İLİM SOHBETİ YAPMALARI 485

17) İLİM MECLİSLERİNE SAYGI GÖSTERMEK 488

SEHL B. SA'D ES-SAİDİ'NİN BİR MECLİSTE VA'Z EDERKEN BİRBİRLERİYLE KONUŞANLARA KIZMASI 488

18) ÖĞRETİCİ VE EĞİTİCİLERİN ADABI 489

RASÛLULLAH KENDİSİNDEN ZİNA MÜSADESl

tSTÎYEN GENCE TATLI DİLLE KONUŞMASI 489

HZ. AÎŞE'NlN İBN-t EBİ SAİB'E DlNÎ ÖĞRETİRKEN

ÜÇ ŞEYİ GÖZETMESİNİ EMRETMESİ 490

RASÛLULLAH'IN İYİCE ANLAŞILMASI İÇİN SÖZLERİNİ

ÜÇ DEFA TEKRARLAMASI 491

RASÛLULLAH'IN, MUAZ İLE EBÛ MUSA'YI YEMEN'E

GÖNDERİRKEN SÖYLEDİKLERİ 491

CÜBEYR B. MUTIM'İN BİR SORUYA "BİLMİYORUM" DÎYE CEVAP VERMESİ .493 EBU DERDA'NIN KIYAMET GÜNÜ KENDİSİNE BİLDİKLERİNLE

AMEL ETTİN Mİ? DİYE SORULACAĞINDAN KORKMASI 494

MUAZ İLE ENESİN İLİM İLE AMELİ

BİRLİKTE YÜRÜTMEYİ TEŞVİK ETMELERİ 4 ve sect;5

19) SÜNNETE VE ASHABA UYMAK, BİD ATİ REDDETMEK 495

ABDULLAH B. MESUD'UN ASHABA UYMAYI TAVSİYE ETMESİ 496

HUZEYFE'NİN, KURRALARA, ÖNCEKİLERİN İZİNDEN

GİTMELERİNİ TAVSİYE ETMESİ 497

SA'D B. EBİ VAKKAS'IN OĞLUNA: "BİZ ÖNDERİZ, BİZE UYULUR" DEMESİ ...497

HZ. ALİ'NİN HERKESE UYMAKTAN SAKINDIRMASI 497

İBN-İ MES'UD UN ZİKİRDE SÜNNETE AYKIRI

DAVRANIŞTA BULUNAN BİR CEMAATİ KINAMASI 497

İBN-İ ZÜBEYR'İN OĞLUNA, ZİKİRDE CEZBEYE TUTULANLARIN

YANINDA OTURMAMASINI SÖYLEMESİ 499

SILA B. HARİS İLE İBN-İ MESUD'UN, MESCİDDE

AYAKTA VA'Z EDEN ADAMI AZARLAMALARI 499

20) ASILSIZ GÖRÜŞLERE UYMAKTAN SAKINMAK 500

21) ASHAB VE İÇTİHAD 501

MUAZ'IN RASÛLULLAH'A "KENDİ

GÖRÜŞÜMLE İÇTİHAD EDERİM" DEMESİ 501

HZ. ÖMER'İN KADI ŞUAYH'A GÖNDERDİĞİ MEKTUP 502

HZ. İBN-İ MESUD, HZ. HUZEYFE VE HZ. ÖMER'İN

FETVADA İHTİYATLI DAVRANMAYI TAVSİYE ETMELERİ 502

ZEYD B. ERKAM İLE BERİN HER SORUYA CEVAP VERMEMELERİ 503

HZ. EBÛ BEKİR, HZ. ÖMER, HZ. OSMAN, HZ. ALÎ VE

ABDURRAHMAN B. AVF'IN RASÛLULLA ZAMANINDA FETVA VERMELERİ .503 RASÛLULLAH VE DÖRT HALİFE DÖNEMİNDE FETVA VERENLER 504

22) ASHABIN BİLGİNLERİ 504

RASÛLULLAH'IN ALİ HAKKINDA "O, ASHABIMIN EN BİLGİLİSİDİR" SÖZÜ .506

23) RABBANİ ALİMLER VE KÖTÜ ALİMLER 509

HZ. EBÛ ZERR, HZ. ÜBEY B. KA'B VE HZ. ALİ'NİN

DÜNYA İÇİN İLİM ÖĞRENME HARKINDAKİ SÖZLERİ 510

HZ. ÖMER'İN İSLAM TOPLUMU İÇİN KÖTÜ ALİMLERDEN KORKMASI 511

HZ. HUZEYFENİN, ALİMLERİ İDARECİLERİN

KAPISINDA DOLAŞMAKTAN SAKINDARMASI 512

24) FAYDASI OLMAYAN İLİMDEN ALLAHA SIĞINMAK 512

İLMİN TEBLİĞİ KONUSUNDA HZ. HUZEYFENİN SÖZÜ 512

RASÛLULLAHIN FAYDASI OLMAYAN İLİMDEN ALLAH'A SIĞINMASI 512

İOJBÖLÜM

PEYGAMBER VE ASHABININ NAMAZ VE DUALARI 513

 1. PEYGAMBER EFENDİMİZİN NAMAZA TEŞVİKİ 514

ZEYD, HUZEYFE VE İBNİ ÖMER'İN NAMAZ HARKINDAKİ SÖZLERİ 515

RASÛLULLAH'IN GECE NAMAZLARINA DAİR SAHABENİN SÖZLERİ 516

 1. ASHABIN NAMAZA BAĞLILIĞI

VE ONA BÜYÜK ÖNEM VERMELERİ 520

E BU MUSA'NIN NAMAZA DÜŞKÜNLÜĞÜ 522

 1. MESCİDLERİN YAPIMI 522

MESCİDİ NEBİNİN İNŞAASI 522

 1. MESCİTLERİN TEMİZ TUTULMASI .524

PEYGAMBERİMİZİN EVLERDE BİR NAMAZ KILMA YERİ YAPMAYA VE

ORAYI TEMİZ TUTMAYA DAİR EMRİ

RASÛLULLAH'IN MESCİDİ NEBİ'Yİ TEMİZLEYEN KADINI

CENNETTE GÖRMESİ

 1. MESCİTLERE YAYA GİTMEK 525

RASÛLULLAH'IN NAMAZA KOŞARAK GİTMEKTEN NEHYETMESİ

 1. MESCİTLERİN YAPILIŞ GAYESİ VE ORALARDA YAPILACAK İŞLER. 526 RASÛLULLAH'IN MESCİTTE ALLAH TEALAYT

ZİKREDENLERLE BİRLİKTE OTURMASI 527

HZ. ALİ'NİN KUR’AN OKUYUCULARI HARKINDAKİ SÖZLERİ 528

RASÛLULLAH'IN HENDEK SAVAŞINDA

YARALANAN SA'D B. MUAZ İÇİN MESCİTTE ÇADIR KURMASI 526

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.