Hikmet Gonceleri - Beş Yüz Hadisi Şerif (T25709)

Fiyat : €25,16  + KDV
KDV Dahil : €29,94
Test2
15
:

Hikmet Gonceleri - Beş Yüz Hadisi Şerif
Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : Ravza Yayınları
  • Yazar : Ömer Nasuhi Bilmen
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi : Şamua
  • Sayfa Sayısı : 450
  • Dil :Arapça - Türkçe
  • Ebat : 17 X 24 cm
  • Ağırlık : 768 gr
  • Barkod : 9786059261432

ÖNSÖZ

"Hikmet Gonceleri" ünvanını vermiş olduğumuz bu eser, beş yüz hadis-i şeriften müteşekkildir.
Malûm olduğu üzere Resûl-i Ekrem sallâllahü teâlâ aleyhi vesellem Efendimizin mübarek sözleri "Sünen-i Kavliye" zât-ı risâletpenahilerine muhasses olmayan bir kısım fiillerine "sünen-i fiiliye" ve bazı şeyleri gördüğü halde men etmeyip de sükût buyurmuş olduğuna dair olan haberlerden, rivayetlerden her birine de "sünnet-i takririye" denilirdi. Sünnetin cem’i "sünen"dir.
Sünnet-i kavliyeye "hadis-i şerif” de denir ki cem'i "ehâdîs-i şerîfe”dir. Maamâfih diğer sünen-i nebeviyeye de tağlib tarikile "ehâdîs-i şerife” denilmektedir.
İslâmiyet’in Kur’an-ı Azîmüşşân’dan sonra en büyük esaslarından biri de ehâdîs-i şerifedir. İtikadiyata, ahlâkiyata, içtimâiyata ve bilcümle muamelata dair yüzbinlerce ehâdîs-i şerife vardır. İslâm âlimleri bu hususta fevkalâde bir himmet ve gayret göstermiş, şark ve garbe intişar etmiş olan mübarek hadisleri tasavvurların fevkinden bir itina ile toplamış, bunlardan en muteber hadis kitaplarını vücude getirmişlerdir. Hatta bir hadis-i şerifin ne sûretle ve kimler vasıtasile nakledildiğini anlamak için şehir şehir seyahatte bulunan birçok ilim ve irfan sahihleriyle görüşüp hakikati tesbite çalışan bir nice İslâm âlimleri, muhaddisleri İslâm tarihine şeref bahş olmuşlardır.
Bu gibi faziletli zatlar sayesindedir ki, İslâm âleminde hadis ilmi fevkalâde bir inkişâfa mazhar olmuş, hafızalarını binlerce ehâdîs-i şerife ile tezyin etmiş olan birçok muhterem muhaddis yetişmiştir.
İşte biz de bu mübarek zatların meydana getirmiş oldukları pek muteber hadis kitaplarından istifade ederek bir gonce-i hikmet, bir kevbeke-i fazilet ve marifet olan bu beş yüz hadis-i şerifi iktibas etmiş bulunmaktayız.
Bu bapta birinci mehazımız Sahîh-i Buharı, Sahîh-i Müslim ile Sünen-i Ebu Davud ve sairedir. Mahaza bu mübarek hadislerin kısmı âzami, İmam Süyutî'nin el-Câmiu's-Sagîr ve İmam Münâvî’nin el-Künûzü'l-Hakâik ünvanlı hadis kitaplarında münderiç bulunmaktadır. İsteyen zatlar bu meşhur muhaddislerin hadis kitaplarına müracaat edebilirler.
İktibas ettiğimiz bu beş yüz hadis-i şerif; bizim itiyadımıza, ibadetlerimize ahlâkiyatımıza, ictimâî varlığımıza, ruhumuzun itilâsına ait pek mükemmel birer rehber mahiyetinde bulunmaktadır. Bunlardan her biri bir hikmet ve hakikat gülkoncesidir ki, münkeşif oldukça bediî manzarasiyle, rûhânî letafetiyle bütün âfâkı tezyin ve tenvir eder.
Bizim âciz kalemimiz, bu yüksek hadislerin ihtiva ettiği hakikatleri lâyıkiyle keşf ve izaha müstait değildir. Biz ancak bu mübarek hadislerin mealleri ve bunlardan mülhem olabildiğim bir kısım izahat ve mütaleatı kayd ile iktifa etmiş bulunmaktayız.
Bununla beraber her hadis-i şerifin başlıca me'hazlerine işaret olunmuştur. Bir kısım me’hazler sarahaten gösterilmiş, bir kısım me'hazlere, nakillere de bir iki harf ile işaret edilmiştir.
Maamâfih bu muazzam hadislerin izahı vesilesiyle bazı zihinleri işgal etmiş bulunan bir kısım meselelerin hakikî mahiyeti, hikmet-i diniyesi hakkında mütâlâalar serdedilmiş, bazı yanlış düşünceler mahsulü olup diyanet-i İslâmiyeye mugayir birtakım yazıların da tashihi cihetine gidilmiştir.
Ömer Nasuhi BİLMEN

İÇİNDEKİLER


Ömer Nasûhî Bilmen (rh) ve Hayatı 5
Sunuş 9
Önsöz 11
Bu Eserdeki Mübarek Hadislerin Me’hazlarına Ait İşaretler : 13
İnsanların En Çok İbadet Edeni ve İbadetin En Faziletlisi 15
Nefis En Büyük Düşmandır 16
İnsanların En Acizi ve En Cimrisi 17
En Hayırlı Kadın 17
Bıyıkları Kısaltıp Sakalı Uzatmak 18
Bilgiç Münafığın Tehlikesi 18
Seher Vaktinde Görülen Rüya 19
Ehil Olmayana İlim Öğretmek 20
Adalet ve Zulüm 20
Münafığın Üç Alameti 22
Allah’ın En Hoşlanmadığı Helâl 22
Allah Korkusu 23
Abdesti Güzel Almak 24
Fetva Vermek Sorumluluk Yüklenmektir 24
Rızık Endişesi Yersizdir 27
Amellerin En Sevimli Olanı 28
Devamlı Yapılan İbadetin Üstünlüğü 28
Kendin İçin İstediğini Başkası İçin de İste 29
Temiz ve Tertipli Olmak 29
Birleşen ve Ayrışan Ruhlar 30
En Şiddetli Belâlara Uğrayanlar 31
Her Sahabe Bir Yıldızdır 31
Aranızda Selâmı Yayınız 32
Vaktinde Kılman Namazın ve Ana-Babaya İyiliğin Sevabı 33
Cuma Gününün Fazileti 35
En Hayırlı Para 36
Sadakanın En Faziletlisi 37
Muharrem Orucu ve Teheccüd Namazı 38
Kur’an’ı Yüzüne Bakarak Okumanın Fazileti 38
Güzel Ahlâkın Fazileti 40
Dilin Muhafazası 40
Kelime-i Tevhid’in Fazileti 40
Üstünlüğün Tek Ölçüsü Takvâ 41
Hastalıklara Sabretmenin Fazileti 43
Emanete Riâyet Rızkı Artırır 43
Resûlullah’ın (s.a.v.) Üstünlüğü 44
Peygamberlerin Rehberi 46
Peygamberler Kabirlerinde Diridirler 48
Nefsin Hakkını Vermek 49
Kendisinden Kocası Razı Olan Kadın Cennetliktir 49
İnsanlarla İyi Münasebet Kurmak 50
Adil Olursanız İtaat Edilirsiniz 51
Zulüm ve Hırs Helâk Sebebidir 51
Mazlumun Bedduası 52
Müminin Feraseti 53
Hayır Cemaat Olmadadır 53
İçki Kötülüklerin Anahtarıdır 54
Helak Edici Yedi Günah 55
İhsan 58
Dilin Muhafazası 60
Baba Dostlarına Hürmet 60
Hadleri Düşürmeye Yol Aramak 61
Kavmin Efendisine İkram 62
Helâ Adabı 63
Allah Teâlâ Sevdiği Kavmi Korur 63
Zekât Malı Temizler 64
Teenni İle Hareket 64
İki Müslüman Karşılaştığında 65
Ölen de Öldüren de Cehennemdedir 65
İmam Olan Kişi Kıraati Hafif Tutsun 65
Günahı Gizlemek 66
Zalime Karşı Durmak 67
Günah İşleme ve Dünya Nimeti Beraber Olunca 68
Yolculuk Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar 69
Mü’min Kimdir? 70
Şahitlik Ancak Çok Net Bilgi İle Olur 70
Kızgınlığı Yenmenin Yolu 71
Amel Defteri Kapanmayan Üç Kişi 71
İşi Ehline Vermemek 72
Yerdekilere Acıyın ki Merhamet Olunasınız 72
En Yüce Olan İslâm’dır 73
Yollardan Eziyet veren Şeyleri Gidermek 74
Allah’ın Yardımı Salih Tüccarla Beraberdir 74
Beş Şeyi Ganimet Bil 75
Kadir Gecesi 76
Allah Teâlâ Sevdiği Kavmi Belâlar İle İmtihan Eder 79
Vesveseyi Konuşmamak 79
Cennet ve Cehennem Yaratılmıştır 80
Ümmetim Bütün Yeryüzüne Hakim Olacak 83
Bütün Sanatkârların Sanatını Yaratan Allah Teâlâ’dır 84
Her İşi Güzel Yapmak 86
Çoğunluk Azınlığın İşlediği Günahlara Ses Çıkarmazsa Azab İner 89
Ancak İhlasla Yapılan Ameller Kabul Edilir 91
Allah Kalplere ve Amellere Bakar 91
Hata, Unutma ve Zorlama İle Yapılanlar Affedilmiştir 93
Nimetin Eseri Kulun Üzerinde Görülmelidir 94
Kadınlara Karşı İyi Davranmak 95
Ne Mutlu Garip Olanlara 95
Bereket Yemeğin Ortasındadır 97
Din Nasihattir 98
Günahları Bağışlatan Bakışma 100
Ahir Zamanda Zenginlik Saâdettir 100
Meleklerin Girmediği Evler 102
Nezir (Adak) Hakkında 103
Müezzinliğin Fazileti 104
Dil ve Kılıç İle Cihad 104
Ahde Vefa İmandandır 106
Kıyamet Gününde İnsanların En Şerlisi 107
Deniz Şehitlerinin Üstünlüğü 108
Namaz Uzun, Hutbe Kısa Olmalı 109
Cuma Günü Duanın Kabul Olduğu Saat 110
Ameller Niyetlere Göredir İH
Ben Güzel Ahlâkı Tamamlamak İçin Gönderildim 113
Kitapta İhtilaf Helak Sebebidir 115
Haddi Aşmak Helâke Götürür 117
Yalan İmana Aykırıdır 117
Lüzumsuz Şakalardan Kaçınmak 118
Hevâya Uymak Kör ve Sağır Eder 118
İman Esasları 120
Meddahlık 129
Duayı Kabul Olacağına İnanarak Yapmak 130
Ölünün Ardından Güzel Konuşmak 130
Hayır ve İhsan Nerede Aranır? 132
Bana Cevamiu’l-Kelim Verildi 132
Misvak İle Emrolundum 133
Fitne Gelmeden Önce Salih Ameller İşlemede Acele Edin 133
Cimri, Salât-ü Selâm Getirmeyendir 134
Anaya Hizmet Babanın İki Katıdır 134
Salih Rüya 135
Dilini Tutamayan Belâya Dûçar Olur 135
İslâm Beş Şey Üzerine Kurulmuştur 136
Tevbe Eden Hiç Günah İşlememiş Gibidir 138
Ticaret ve Cesaret 139
Dürüst Tüccar Peygamberle Beraberdir 139
Dürüst Tüccara Cennetin Bütün Kapıları Açılır 140
Rızkın Onda Dokuzu Ticarettedir 141
Doğurgan Kadınlarla Evlenmek 142
Allah Teâlâ’nın Sevmediği Erkek ve Kadın 144
Bütün Din Mensuplarına Tasadduk 145
Hac Farizasını Eda Etmede Acele Etmek 146
Şiir ve Hikmetli Sözleri Öğrenmek 146
Kötü Komşu 147
Tefekkürün Önemi 148
Yaratılan Hakkında Düşününüz 148
Evleniniz, Çoğalınız 149
Kadınla Dört Şey İçin Evlenilir 150
Ahiret Amelinde Teenni Olmaz 150
Hediyeleşmek 152
Duaları Kabul Olunan Üç Zümre 152
Güzel Ahlaktan Üç Haslet 155
Duası Kabul Olunan Üç Kişi 155
Üç Şey Dünya Saâdetindendir 156
Üç Şey Peygamberlik Ahlâkındandır 157
Cennet Bahçesi Üç Şehir 158
Âlimlerle Oturunuz 158
Aşikâre Kuran Okumak Sadakadır 159
İnkârcılara Karşı Mal, Can ve Dil İle Cihad 160
İmanlarınızı Tazeleyiniz 160
Cennet Annelerin Ayakları Altındadır 161
Makbul Haccın Mükâfatı Cennettir 161
Had Cezasının Uygulanması Berekettir 162
Şüpheli Şeylerden Kaçınmak 163
Şükür Nimeti Korur 164
Hayâ Kadında Çok Güzeldir 167
Hayâ İmandandır 168
Merhameti Olmayan Zelil Olur 169
Bir Kavmin Hizmetçisi En Büyüğüdür 170
Kocaya Hizmet Sadakadır 170
Avret Yerlerinin Örtülmesi 170
Hikmeti Alın 171
Ruha Keder Veren Şeylerden Kaçınmak 172
Cömertlik ve Güzel Ahlâk 172
Cimrilik ve Kötü Huy 172
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Beş Hakkı 173
İbadetten Sayılan Beş Şey 173
Ümmetin Hayırlıları ve Cahilleri 174
Ailesine Hayırlı Olanlar 175
İnsanların En Hayırlısı 175
Zikrin ve Rızkın En Hayırlısı 176
Hayır Yolları Çoktur 177
Kadın İçin En Hayırlı Mescid Evidir 177
Hayır ve Bereket Atların Alınlarına Bağlıdır 178
Kur’an’ı Öğrenmek ve Öğretmenin Fazileti 178
Uzun Ömür ve Salih Amel 179
En Hayırlı Gün Cuma 181
Hayır ve Şerre Öncülük Eden 182
Hastalarınız Sadaka İle Tedavi Ediniz 182
Ezan ve Kamet Arasında Yapılan Dua Reddolunmaz 183
Kardeşin Kardeşe Gıyabında Yaptığı Dua Müstecâbdır 183
Şüphe Veren Şeyleri Terk Et 184
Ashâb-ı Kirâm’ın Fazileti 184
Mü’min ve Kâfir Açısından Dünya Hayatı 185
Dünya Âhiretin Tarlasıdır 186
Çekişmeden Uzak Durunuz 188
Zikir Nimettir 188
Altın ve İpek Hakkında 189
Rüşvet 190
İslam Devletinin Sınırlarını Beklemenin Fazileti 192
Dilini Tutana Allah Rahmet Eder 192
Herkesin Rızkı Peşinde Koşar 193
Rıfk Dünyada da Ahirette de Kazandırır 194
Gönülleri Dinlendirme 194
Salih Rüya 195
Ziyaret Çok Sık Yapılmamalıdır 195
Zekât Günahları Temizlemeye Vesiledir 196
Zina Fakirlik Getirir 197
Kabir Ziyareti Ahireti Hatırlatır 198
Güzel Sesle Kuran Okuma 200
Seyahatta Sıhhat Vardır 202
Ümmetim Dalâlette Birleşmez 202
Saîd ve Şakı Olan Kimseler 203
Önce Selam Sonra Kelâm 204
Faydasız İlimden Allah’a Sığınmak 204
Misvak Kullanmak Allah Teâlâ’yı Razı Eder 206
Kavmin Efendisi Hizmet Edenidir 206
İçki İçenler Lanetlenmiştir 206
Gençlik Bir Miktar Deliliktir 207
İnsanların En Şerlisi Şerlilere 207
İkramda Bulunanlardır 207
İnsanların En Şerlisi Dilinden ve Şerrinden Korkulanlardır 208
Şiir Hakkında 208
Şefaat Haktır 210
Sevabı Bol Olan İki Ay 211
Sabır Cennet Hazinelerindendir 212
Namaz Mü’minin Nûrudur 212
Cemaatle Kılman Namazın Fazileti 214
Kişinin Evde Kıldığı Namaz O Ev İçin Nurdur 214
Ömrü Artıran Üç Güzel Haslet 214
Aşure Günü Orucu 215
Arefe Günü Orucu ve Keffâret 215
Haram Mal Ateşe Götürür 216
Vasiyete Zarar Vermek Günahtır 216
Müsafirlik Üç Gündür 217
Cömerdin Yemeği Şifadır 217
Helal Rızık Peşinde Koşmak Farzdır 217
Tamahkârlık Âlimin Kalbindeki Hikmeti Yok Eder 222
Ömrü Uzun Ameli Güzel Olana Müjdeler Olsun 223
İlim, Amel, İnfak ve Sukut 224
Mutlu Kimse 226
Ağzı Misvaklamak 226
Sadaka Kıyamet Gününde Mü’mine Gölge Olur 227
Zulmün Üç Çeşidi 227
Hasta Ziyaretinin Fazileti 229
İdrar Sıçratmak Kabir Azabına Sebeb Olur 230
Kabir Azabına İnanmayana Azab Olunur 230
Mü’minin İzzeti Halktan Bir Şey Beklememesindedir 231
İlim Mü’minin Yitik Malıdır 231
Kanaat Tükenmez Bir Hazinedir 232
Teheccüt Namazının Fazileti 232
İlk Yerine Getirilecek Ahid Allah Teâlâ’ya Verilen Sözdür 233
Göz Değmesi Hakktır 234
Cihad İçin Yürümenin Fazileti 235
Gıybetin Mahiyeti 235
Deccâl Fitnesi 235
Namus ve Haysiyete Riayet 236
Veba 236
Avret Mahallini Kapatmak 237
Asıl Fazilet 238
İyi Muamele İnsanı Korur 239
Cemaatte Rahmet, İhtilâfta Azap Vardır 239
Akîka Kurbanı Belaları Def Eder 241
Salih Kullara Verilecek Nimetler 241
Allah Teâlâ Kırık Kalplerle Beraberdir 242
Allah Teâlâ Zikredenlerle Beraberdir 243
Yüce Allah’ın Rahmeti Gazabım Geçmiştir 243
Orucun Eşsiz Mükâfatı 244
Ümmet Bozulduğunda Sünnete Riâyetin 245
Mükâfatı Şehitliğe Denktir 245
Borç Vermek Sadaka Vermekten Daha Faziletlidir 246
Asıl Şifa Kur’an-ı Kerîm’dir 246
Kur’an-ı Kerîm Bir Nûr ve Sırat-ı Müstakimdir 248
Ana-Babaya İsyan ve Akraba İlişkilerini Koparmak 254
Büyük Günahlardandır 254
İhtiyarlıkta İki Şeye Karşı İlgi Artar 255
Aile Fertlerinin Sayısı 256
İhlas Sûresi Kur’an-ı Kerim’in Üçte Birine Denktir 256
İstifade Edilen Az İlim Faydalanılmayan Çok İlimden Daha Hayırlıdır 257
Kahkaha Şeytandan, Tebessüm ise Allah Teâlâ’dandır 257
Kanaat Tükenmez Bir Hazinedir 258
İlmi Yazı İle Koruyunuz 258
Tedbir ve Tevekkül 259
Yetime Bakan Kıyamette Resûlullah İle Birliktedir 261
Aile Halkına Namazı Emretmek 262
Resûlullah’ın Duası 263
Müjdelemek ve Kolaylaştırmak 263
En Büyük Günahlar 264
Kur’an-ı Kerim Hablullah’tır 265
Kerim İnsan Güçlü İken Affedendir 265
Sorumlu Olduğu Kişilerin Nafakasını 266
Temin Etmeyenler Günahkârdır 266
Güvenilir Olmak En Büyük Mutluluktur 266
Allah Korkusu En Büyük İlimdir 267
Her İşitileni Söylemek Yalan Olarak Yeter 268
Saçın, Sakalın Ağarması Vaiz Olarak Yeter 268
Ölüm ve Tekrar Dirilme 269
Hata Edenlerin En Hayırlısı 269
Aleni Günah İşleyen ve İşlediği Günahı Yayanlar Affedilmez 270
Besmelesiz Başlanan İşte Hayır Yoktur 271
Sadaka 271
Ana Babaya İsyankârların Cezası Acele İner 272
Fâtiha’sız Namaz Yoktur 272
Hıyanet ve Yalan Mü’minde Bulunmaz 273
Sarhoşluk Veren Şeyin Azı da Çoğu da Haramdır 274
Her İyilik Bir Sadakadır 275
Aile İçin Yapılan Harcama Sadakadır 275
Herkese Gittiği Yol Kolaylaştırılmıştır 276
Hikmet Kelimesi Mü’minin Yitik Malıdır 276
Bereket Cemaatle Beraberdir 277
Yiyiniz İçiniz Fakat İsraf Etmeyiniz 277
Her İnsan Değerlidir 278
İnsanların Evveli ve Hâtemü’l-Enbiyâ 278
Ben Yaratılışça İnsanların İlki, Peygamberlerin Sonuncusuyum 279
Zayıfların Haklarını Korumayan Bir Kavim Yükselemez 280
Emanete Riâyet Etmeyenin İmanı (Kâmil) Olmaz 281
Sağlık Zenginlikten Hayırlıdır 282
Kardeş Olunuz 282
Ümmetim Dalâlet Üzere Birleşmez 285
Mü’minde Cimrilik ve Yalan Bulunmaz 285
İki Kişi Arasına İzinsiz Oturulmaz 286
Önceki Milletlerden İbret Almak 286
Ümmetimden Bir Grup Kıyamete Kadar 287
Hak Üzere Kalacaktır 287
Allah Teâlâ’nın Koruduğu Zümre 289
Ölülere Kötü Söz Söylemek Dirileri Üzer 290
Ancak Mü’minle Arkadaş Ol 290
Yeryüzünde Allah Diyen Kaldıkça Kıyamet Kopmaz 291
İnsanlar Camilerle Övünmedikçe Kıyamet Kopmaz 291
Başkasının Kötülüğüne Sevinen 292
Belaya Davetiye Çıkarır 292
Hastaları Allah Teâlâ Yedirir 293
Rahmet (Acıma Hissi) Ancak Şakilerin Kalbinden Sökülüp Alınır 293
Hakiki Dostluk 294
Allah’a İsyanda Mahluka İtaat Yoktur 294
Günahta Israr 294
İman Ancak Dile Sahip Olmakla Kemale Erer 295
Müslüman Üç Günden Fazla Dargın Durmaz 295
Koğuculuk Yapan Cennete Giremez 296
İhtiyarlık ve İlim Tahsili 296
Ölüm İstenmez 297
Ölümün de Hayatın da Hayırlısını İstemek 298
Namahremle Halvet Haramdır 299
Kuşluk Namazı 300
Mü’min Uyanık Olur 300
Cimrilik ve Korkaklık Bir Mü’mine Yakışmaz 301
Kâmil Mü’min 302
Resûlullah’a Tâbi Olmak 302
Resûlullah’ı (sav) Her Şeyden Çok Sevmek 305
Müslümanlık En Büyük Şereftir 307
Dilenmek Haramdır 308
İnsanların Hidâyetine Vesile Olmak 309
Kuran Hafızları İçin Kabul Edilmiş Bir Dua Vardır 310
Her Hastalığın Bir İlacı Vardır 310
Günahların İlacı İstiğfardır 312
Zikir, Gönüllerin Şifasıdır 312
Âlimin Ölümü 313
Yöneticisi Kadın Olan Millet İflah Olmaz 313
Doyumsuzluk 314
Yalnız Yolculuk Tehlikelidir 315
Salih Amel 315
Asıl Zenginlik Gönül Zenginliğidir 316
Komşuluk Haklarına Riâyet 317
Müslümanı Aldatan Bizden Değildir 318
Büyüğe Saygı, Küçüğe Sevgi 320
Aile Fertlerine İkram Sadakadır 321
Faiz Kıtlık Getirir 322
En Hayırlı Kazanç El Emeği İle Kazanılandır 322
En Büyük Eza ve Cefayı Allah Resulü Çekmiştir 323
Fitne ve Kadınlar 326
Allah Rızası İçin Feragat Etmenin Mükâfatı 326
İstişare Eden Doğruyu Bulur 327
Kalbine Şüphe Vereni Terk Et 327
Vasiyetin Önemi 328
Akıl Nimeti 328
Müslümanların Güzel Gördüğü 329
Mü’minin Dünyadan Ayrılmasının Misali 329
Her Yerde İstikamet Üzere Ol 330
Resûlullah’a Salât-ü Selâm Getirmek 331
Ashâb-ı Kirâm Ümmet için Rehber ve Nurdur 332
Zina Küfürden Sonra En Büyük Günahtır 332
Mizanda En Ağır Gelecek Şey Güzel Ahlaktır 333
Musibetler Günahlara Keffârettir 333
Din Adına Koşmanın Sorumluluğu Büyüktür 334
Allah Teâlâ’yı Zikredenleri İlahi Rahmet Kuşatır 334
Ekip Dikmenin Sevabı 335
Taziyenin Sevabı 336
Sadaka Malı Eksiltmez 337
Çocuk İzzettir 337
Kızgınlık ve Öfke Hakkında 338
Dilenmek ve Dilencilik Hakkında 338
Musibetler Afva Vesiledir 339
Ümmet Bozulduğunda Sünnete Uymanın Mükâfatı 339
Ümmetim Yağmur Gibidir 340
Salih Zatlar Gül Kokusu Satan Gibidir 340
Beş Vakit Namaz Kılanın Misali 341
Başkasına Nasihat Ederken Kendini Unutma 343
Asıl Cihâd, Nefsle Mücâhededir 343
İnsan Sevdiğiyle Beraberdir 344
Çocuğa Yedi Yaşına Vardığında Namazı Emredin 344
Müsteşar Emin Kimsedir 345
Müslüman Müslümamn Kardeşidir 346
Kâmil Müslüman Güvenilirdir 348
Müslüman Sözüne Sâdıktır 349
Müslümanlar Eşittir 349
Allah Korkusu Her Korkuyu Bastırır 350
Sıla-i Rahm Rızkı Artırır 351
Karaborsacılık İflasa Götürür 352
Kendisine Ait Olmayanı Sahiplenen Bizden Değildir 353
Bidat Reddedilmiştir 354
Yollar Üzerinde Müslümana Eziyet Etmek Haramdır 354
Uykudan Önce Temizliğin Önemi 355
Helâl Kazanç Peşinde Yorulmak 355
Dünyada Mescid Yapana Cennette Ev Yapılır 357
Ana-Babaya İyilik Ömrü Uzatır 358
Tevazu Yükseltir, Kibir Alçaltır 359
Üç Cuma Terk Edenin Durumu 361
Kim Bir Kavme Benzerse Ondandır 361
Camiye Gitmenin Fazileti 362
Allah’ın Gazabı Kibirlenenler Üzerindedir 363
İslam Ordusunu Teçhiz Edene Cennet Vardır 364
Gazilere Yardım Hakkında 365
Makbul Hac Günahları Siler 366
Yeminden Ne Zaman Dönülür 368
Bizi Aldatan Bizden Değildir 369
Mü’minin, Mü’min Kardeşine Gıyabında 369
Dua Etmesinin Mükâfatı 369
Düğün Yemeğine İcâbet 370
Allah Korkusundan Ağlamak 371
Resûl-i Ekrem’i (sav) Rüyada Görmek 372
Şeytan, Peygamberimizin Sûretine Bürünemez 372
Kötülüğe Karşı Kayıtsız Kalmamak 374
Şirk ve Uğursuzluk 374
Müslümanın Namusuna Yapılan Saldırıyı 375
Defedenden Cehennem Ateşi Defedilir 375
Müslümanın Ayıbını Örtmek 376
Para Kazandığın İşi Terk Etme 376
Mü’mini Tekfir Etmek Onu Öldürmektir 377
İlmi Gizleyene Ateşten Gem Vurulur 378
İhtiyacı Olmadığı Halde Dileneni Ateş Yakar 378
Kim Güzel Bir Çığır Açarsa 379
Ramazan Orucu ve Fazileti 381
Şevval Orucu 385
Issız Yerde Kılman Nafile Namazın Mükâfatı 386
Salavâtın Mükâfatı 386
Bir Kişinin Cenaze Namazını Yüz Kişi Kılarsa 387
Himaye Altındakilere Merhametli Davranmak 387
Yetimi Doyurana Cennet Vacip Olur 390
Aile ve Komşu Haklarına Riâyet Etmeyen Bizden Değildir 391
Kur’an’ı Kendi Re’yine Göre Tefsir Edenin Hali 391
Kur’an-ı Kerim ve Yorumu Hakkında 392
Kimin Son Sözü Kelime-i Tevhid Olursa 393
Allah’tan Başkası Adına Yemin Edilmez 395
Komşuya ve Misafire İkram 395
Hadis Uydurmanın Cezası 397
Malı, Canı, Ailesi ve Dini Uğruna Öldürülen Şehittir 398
İnsanlara Merhamet Etmeyene Allah Teâlâ Merhamet Etmez 398
Küçüklere Acımak ve Büyüklerin Kıymetini Takdir Etmek 399
Merhamet Etmeyene Merhamet Olunmaz 399
İnsanlardan Utanmayan Allah Teâlâ’dan Utanmaz 401
İnsanlara Teşekkür Etmeyen Allah Teâlâ’ya Şükretmemiş olur 401
Öldüğünüz Hal Üzere Diriltilirsiniz 402
Müslümanların Velayetini Üzerine Alma Sorumluluğu 402
Allah Teâlâ Kime Hayır Vermek İsterse Onu Dinde İnce Anlayış Sahibi Kılar 403
Sıkıntıda Olana Kolayhk Sağlamak 404
Kişi Yaptığı Fenalıkla Dünyada Karşılaşır 404
Konuşanı Dinlemek Mürüvvettendir 407
Malayaniyi Terk Etmek 408
Salih Kişilerle Beraberlik 409
Anlaşmalıların Hakkını Korumak 409
Mü’min Mü’minin Aynasıdır 410
Mü’min Mü’minin Menfaatini Korur 411
Mü’minle Kolay İlişki Kurulur 411
Mü’minler Tek Vücut Gibidir 412
Allah Teâlâ Bazı Kavimleri Yüceltir Bazılarını da Alçaltır 413
Kadere Razı Olmak 414
Müslümanın İhtiyacını Giderenin Mükâfatı 415
Herkes Yaratılış İtibariyle Eşittir 416
Pişmanlık Tevbedir 417
Muhabbet ve Şevk 418
Sabır ve Dua 419
Salih Kadın 419
Kıymeti Bilinmeyen İki Değer 420
Borç Esarettir 420
Evlerinizi Namaz ve Kur’an İle Nurlandırınız 421
Duvarları Kumaşlar İle Örtmekten Nehiy 422
Setr-i Avret 423
Bekâr Yaşamak Nehyedilmiştir 423
Malda ve Aile Efradında Dağınıklıktan Nehiy 424
Altın ve Gümüş Kap Kullanmaktan Nehiy 424
Yalnız Yaşamaktan Nehiy 425
Altın Yüzük Kullanmaktan Nehiy 425
Sarhoşluk Veren Şeylerden Nehiy 426
Adak 426
Mescitlerle Övünmemek 427
Amellerin En Sevgilisi 427
İnsanların En Adili Resûlullah’tır 428
Bir Kişinin Hidayetine Vesile Olmak 429
Yalnızlık Kötü Arkadaşlıktan Hayırlıdır 430
Musibetler Mü’min İçin Birer Keffârettir 430
Abdest Küçük Günahlara Keffârettir 431
Kendisinden İlim Öğrenilene Saygı 432
Cimrilik En Büyük Hastalıktır 432
Din Kardeşliği, Ülfet ve Muhabbet 433
Siz Ancak İçinizdeki Zayıflar Sebebiyle Yardım Olunursunuz 433
Siz Ancak Zayıflarınız Sayesinde Rızıklandırılırsınız 434
Zikir ve Fikir Erbabı 434
Zühd ve Takva Tevazu İle Elde Edilir 435
Şahâdette Ölçü 435
Sadık Dostlar Şefaatçidir 436
Muhabbet, İkram ve Gece Namazı 437
Cennet Kılıçların Gölgesi Altındadır 437
Ölüm Gelmeden Önce Tevbe Etmek 439
İnsanlar Niyetleri Üzerine Diriltilirler 441
Ümmetin En Alt Tabakası da Söz Sahibidir 441
Allah Teâlâ İşini Güzel Yapanı Sever 442
Veren El Alan Elden Üstündür 443
Duada Acele Edilmezse Kabul Olur 443
Yalan Yemin Yurtları Yıkar 444
İnsan Yaşlanırken İki Şey Gençleşir 445
İkram ve Güzel Söz Cenneti Gerekli Kılar 446

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.