Hulefa-i Raşidin Dört Büyük Halife, Şemsüddin Ahmed Sivasi (003425)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €73,56
İndirimli : €43,27  + KDV
KDV Dahil : €51,49
Test2
15
:
Kitap Hulefa-i Raşidin Dört Büyük Halife
Yazar Şemsüddin Ahmed Sivasi
Yayınevi Bedir Yayınları
Tedkik Mehmed Emre
Kağıt - Cilt 2.Hamur kağıt, Citli
Sayfa - Ebat 410 Sayfa, 17x24 cm.
Yayın Yılı 2000
ISBN 9789758514024

Bu kitabı kredi kartı, banka havalesi, posta çeki veya kapıda nakit ödeme ile satın alabilirsiniz. Tüm banka kredi kartları geçerlidir.

Bedir Yayınları Hulefa-i Raşidin Dört Büyük Halife kitabını incelemektesiniz. Menakıbı Çeharı Yarı Güzin Dört Büyük Halife kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


Menakıbı Çeharı Yarı Güzin Dört Büyük Halife
Peygamberimizin Seçtiği ve Sevdiği Dört Büyük HalifeEser ve Müellif Hakkında Bir Takdim

BEDİR YAYINEVİ tarafından yeniden baskıya hazırlanan «Dört Büyük Halife» kitabının tarafımızdan tedkik ve okuyucuya takdimi recâ edildi. Talibi olmadığım bir vazifeyi reddetmek mürüvvete uy­mayacağından —haddimiz olmayan— bu işi kabul ettim.

Müellifi tarafından kitaba verilen isim MENÂKIB-I ÇEHÂR YAR-I GÜZİN'dir. Bağdadlı İsmail Paşa, değerli eseri Esmâül Müellifin'de «Riyâz-ı Hulefâ-ı Râşidin» olarak bahsetmektedir. Kâtib Çelebi Keşfü'z Zunûn'da «Riyâzu'l-Hulefâ» olarak almış fakat bir açıklama yapmamıştır. Osmanlı Müellifleri; eseri, müellifin verdiği isimle gös­termektedir. Bedir Yayınevi tarafından «Dört Büyük Halîfe» ismi ve­rilerek ve sadeleştirilerek yeni baskısı yapılmış bulunmaktadır.

ÇEHÂR YÂR-I GÜZÎN'in müellifi, HALVET) Tarikatının ŞEMSİYYE kolunun kurucusu, Sivaslı Mehmed Efendinin oğlu, Şemsüddin Ahmed Efendidir. Babası, Amasyalı şeyh Hacı Hıdır Efendinin müntesiblerindendir. Şemsüddin Ahmed Efendi, yedi yaşında iken babası ta­rafından bu zâtın ziyaretine götürülmüş, duâ ve teveccühlerine maz-har olmuştur. Şemsüddin Ahmed Efendi, tahsil hayâtına Tokat vila­yetinde, o asrın ilim adamlarından Şemsüddin Efendinin derslerine devam ederek başlamış, daha sonra İstanbul'a gelerek tahsilini ikmâl etmiştir.

Fikir yapısını, iktisâb ettiği ilimlerle geliştirirken, rûh yapısını mâ­nevi feyizlerle ihya etmek isteyen bu zât, o devrin meşâyihinden, Cuma pazarlı Muslihü'd-din Efendi ile Şirvanlı Mecdü'd-din Efendiden feyz almıştır.

Tahsil ve manevî tefeyyüzünü ikmâl ettikten sonra Sivas'a döne­rek, bir taraftan ilim öğretmeye, diğer taraftan da tasavvuf! irşadlar-da bulunmaya devam etmiş ve hicrî 1006 yılında vefat etmiştir. Rahmetullahi aleyh 15 adedi manzum olmak üzere 30 eser yazmıştır.

Kitapları:

1 -- Şerh-i Muhtasarü'l-Menâr el-Müsemmâ bi-Zübdetü'l-Esrâr
2 — Şerhi Kavâidi k-âb li-İbn Hişâm
3 — Menâkıb-ı Çehâr Yâr-i Güzîn
4 — Cilâü Uyûni'l-Arâisi'l-Muhaddera
5 -- Nakdü'l-Hâtır
6 — Umdetü'l-Edib fi't-Teallüm-i ve't-Tedîb
7 — Şerh-i Gâzeliyyât-ı Murâd Hân-ı Sâlis
8 — İlcâmü'n-Nüfus
9 — Letâyifü'l-Âyât
10 Dâiratü'l-Usûl
11 — Huccet-i llâhlyye
12 — Kıssa-i Mûsa ve Hızır
13 — Şerh-i Kelâmât-ı Kemli b. Ziyâd
14 — Menâzîlü'l-Ârifîn
15 — Meclis
16 — Menâkıb-i İmâmı Âzam
17 — İrşâdü'l-Avâm
18 — Menâsik-I Hacc
19 — Mir'ât el-Ahlâk
20 — İbretnümâ
21 — Gülşen-âbâd
22 — Heşt Behişt
23 — Terceme-i llâhînâme-i Şeyh Attâr
24 — Terceme-i Pendinâme-i Şeyh Attâr
25 — Süleymannâme
26 — Divân-ı Arifane
27 — Mevlidü'n-Nebi
28 El Fesâyih fi-Tercemeti'l-Levâyln
29 — Terceme-i Kasîde-I Bür'e
30 Mir’atül Eşvak

Seyyid Eyyüb bin Sıddiyk'a gelince, Keşfü'z-Zunûn, Esmâü'l Müellifin, Osmanlı Müellifleri, Vefeyâtü'l-Âyân, Şakayık-ı Nûmâniye, Kaamusü'l-Âlâm gibi eserlerde araştırma yapılmışsa da bir kayda tesadüf edemedik.

Çehar Yar-ı Güzin'in 1325 yılında Kırımlı Yûsuf Ziyâ Efendi tara­fından bastırılan eserin 337-431 'inci sahifeleri arasında 46 menkıbe-lik kısmın bu zâta âid olduğu anlaşılmaktadır.

Bu kısımda, 44. menkıbenin evvelinde Eyyüb b. Sıddiyk, büyük dedesinin Nakşî tarîkatinin ileri gelenlerinden olduğunu «BABA» lâkabı ile anıldığını ve yaz­mış olduğu manzumelerde «Âcizi» mahlasını kullandığını açıklamak­tadır.

Kırkaltıncı menkıbenin sonunda da, kitâbların bitiminde âdet hâlinde devam eden dualar yapılarak «Bu mücrim ve âsi hakirin aksâ-yi mürâdı oldur ki : Rûz-i haşirde uyûn-i zahiremize ve uyûn-i ba­tmamıza mübâlât etmeyenler, vassaflar, meddahlar ve muhibb-i sadık-ı Çehâr Yâr-i Güzin Hazretlerinin güruhundan ayrılmayanlar, Allâhümme'rzuknî hubbeke ve hubbe men yenfeunî hubbüke indek» denilerek sona ermektedir. Bu bize gösteriyor ki kitabın içinde yer al­mış 46 menkıbelik kısım ayrı bir müellifin «Eyyüb b. Sıddiyk'ın» ese­ridir. Bilemediğimiz cihet, bu iki kitabın kimin tarafından ve ne za­man birleştirilmiş olduğudur. En halisane temennimiz bu kitâbların birbirinden ayrılmasıdır.

Ashabı Kirama sevgi ve onlar hakkında Ehl-i Sünnet mezhebi­nin inançlarını kalbe yerleştirmek her mü'minin en mühim vazîfelerindendir. Ashâb, bilgiyi îmâna, îmânı da hayatî faaliyetlere tatbik et­miş olduklarından onların hayât menkıbelerini bilmemiz aynı yolda hareketimizi kolaylaştıracak başlıca âmildir.

BEDİR YAYINEVİ yeni neslin meçhulü olan mazinin değerlerini gün yüzüne çıkarırken hem dine ve hem de ilme hizmet silsilesine bir yenisini katmış olmakta, ve daha başka eserleri irfan kütübhânesine ekleyeceği ümidini takviye etmektedir.


FİHRİST
Eser ve Müellif Hakkında bir Takdîm
Hazret-i Ebû Bekir'in Tercüme-i Hâli
Hazret-i Ömer'in Tercüme-i Hâli
Hazret-i Osman'ın Tercüme-i Hâli
Hazret-i Ali'nin Tercüme-i Hâli

BİRİNCİ FASIL: HAZRET-İ EBÛ BEKİR (66 Menkıbedir)
Lâkab-ı şerifleri
«Sıddîk»ın mânâsı
Doğumu
ömründe hiçbir puta secde etmediği
Ashabın en üstünü olduğu
En önce İslama gelmesi
Resulün rükû'da Sıddîk'ı beklemesi
Hicretde Resule arkadaş olması
Mağarada ayağını yılan sokması

Mağarada Cennet ırmağından su içmesi
Mağarada tavandaki kuş ile konuşması
Vahy işitmesi
Kıyamet günü suâl olunmadığı
Yüzüğe kudret-i ilâhî ile «Ebû Bekir Sıddîk yazılması
Kıyamette göreceği ikram
Mübarek ağzında taş tutması
Resûlullahın Cennet yemeklerinden Sıddîk'e ayırması
Ruhunun yaratılması
İmânının ağırlığı
Husûsî tecellîye kavuşması
Cebrail aleyhisselâmın Sıddîk'a ta'zîmi
Cebrail aleyhisselâm ile Sıddîk'ın işaretleşmesi
Bütün malını Allah yolunda dağıtması
Hak Teâlâ'dan selâm gelmesi ve razı olması
Hazret-i Ömer ile sadaka vermekteki yarışması
Ebü'd-Derdâ ile yolda yürürken Resûl (A.S.)in ikazı
Ciğerinin kebab olması
Vücûdunun büyük olmasını istemesi
Resûlullahın yanındaki kıymeti
Cihâdın fazîleti, Sıddîk'ın duâsıyla Nevfel'in dirilmesi
Bilâl'ı, efendisinden satın alıp âzâd etmesi
Fatiha sûresini okutarak köylünün borcunu ödemesi
Bütün Cennet kapılarından çağrılması
Sıddîk'da bütün iyiliklerin bulunduğu
Ashâb-ı Soffa'yı daveti
Resûlullaha hizmetinin çokluğu
Yahudiden borç alarak müslümâna borç vermesi
Rü'yâda yol göstermesi
Mâide sûresinin, üçüncü âyetine Sıddîk'ın ağlaması
Bütün yakınlarının müslümân olduğu
Halîfelikle müjdelenmesi
Halîfe olması
Resûlullahın yanına defni
Defin için vasıyyeti
Mürtedlerle cihâd etmesi
Bir gecelik ibâdetinin fazîleti
Son hastalığmdaki rü'yâsı
Hanımının kızı olacağını haber yermesi
Kur'ân-ı Kerîmi toplaması
Ashabın büyüklerinin imânına sebeb olması
Resûlullahın şefâ'ati hakkında gördüğü rü'yâ
Bir âşık cariyeyi satın alıp âzâd ederek evlendirmesi
Hazret-i Ebû Bekir hakkında inen (15) âyet-i kerîme Hakkında bildirilen (26) hadîs-i şerîf
ilk âyet-i kerîmenin geldiğinde Resûlullaha yardımı
Sıddîk'ın kabirden kalkması ve kıyamet gününde Kürside oturması
Hz. Ebû Bekir'in tâ'atının Hz. Ömer'den üstünlüğü
Karıncanın Sıddîk'a hitabı
Cebrail aleyhisselâmın Hazret-i Ebû Bekir'i denemesi
Resûlullahın evlenmesinde Sıddîk'ın yardımı
Enes bin Mâlik'in (radıyallahü anh) rü'yâsını bilmesi
Sıddîk'ın dilinden şikâyeti
Ca'fer-i Sâdık hazretleriyle bir râfızînin konuşmaları
Sıdk ve adl'ın açıklanması
Hazret-i Ebû Bekir'in Cennette olup olmadığını soran bir bedevîye Hazret-i Ali'nin cevâbı
Sıddîk'ın vefatı ve Hazret-i Ali'nin konuşması

İKİNCİ FASIL : HAZRET-İ ÖMER (81 Menkıbedir.)
Fârûk lâkabının verilmesi
Müslüman olması
Muhaddis olduğunun, müjdelenmesi
Cennetteki köşkü ve hûrîsi
Resûlullahın Hazret-i Ömer hakkındaki rü'yâsı
Resûlullahın içtiği sütün artığını Faruk'a vermesi
Resûlullahın gördüğü rü'yâda, Hazret-i Ömer'in kuvvetli su çekmesinin hikmeti
Hazret-i Ömer hep doğruyu söylerdi
Peygamber olacak üstünlükde olması

Bedir muharebesindeki esiriere yapılacak muamelede doğruyu bulması
Hazret-i Ömer'den şeytanın kaçması
Def çalan cariyenin Faruk'u görünce bırakması
Kadınların Hazret-i Ömer'den kaçışması
Orucun fecirden itibaren başlamasına sebeb olması
Ezvâc-ı tâhirât hakkındaki isabetli sözü
Gadablı bakışından güneşin kararması
Sıddîk'ın Faruk'u halîfe seçmesi
Güzel idaresi ile herkesin rahatlığı
Yamalı elbise giymesi
Mücevher kutusunu satıp, gâzîlere dağıtması
Ordu kumandanının hediyyesini askerlere dağıttırması
Bir kafanın fethinin gecikme sebebi
Bizans elçisi ve Faruk'un çamurlu parmakları
Bizans elçisinin hediyyeleri
Mescidden harbdeki askere verdiği cevâb
Ejderhâya yazdığı mekiûb
Yazdığı mektûbla Nil nehrinin akması
Bir kadın ile bir gencin hikâyesi
Kölesi ile nöbetleşe deveye binmesi
Fakîr kadına un götürmesi
İrân seferinde bir erin zaferdeki dahli
Beytü'l-malden borç istemesi
Oğluna had cezası vermesi
Ganimet malından Hazret-i Hüseyin'e fazla vermesi
Sesini hutbeden Irak'daki muharebe yerine duyurması
Zelzeleyi durdurması
Yangının söndürmesi
Elçinin düşündükleri ve sonrası
Deve kesip etini fakirlere dağıtması
Hac yolundaki masrafı
Yasak ettiği şeye, önce yakınlarının uymasını emrederdi
Saman çöpü gibi olsaydım buyurması
Hanımlarına gelen hediyyeleri beytü'l-mala vermesi
Irak'ın fethinden sonra ordusuna gücenmesinin sebebi
Ak sakal ölümün habercisidir buyurması
Misafir kervanı, bütün gece beklemesi
Kaldırttığı oluğu, tekrar yerine koydurtması
Yahudileri Arabistandan çıkarması
Râfızîlerin hac yerinin Meşhed olması
Râfızînin fırında yanması
Bir çocuğun Hazret-î Ömer'e te'sîr eden sözü
Rü'yâda Resûlullahın emriyle râfızînin öldürülmesi

Halîfe olacakları hakkındaki hadîs-i şerîf
Şeyheyn'in ölümü düşünmeleri
Şeyheyn'in Kur'ân-ı Kerîm okumaları
Şeyheyn, Resûİ aleyhisselâmın iki muhasibi idi
Köpeğin, kimleri ısırdığını haber vermesi
Şeyheyn'i sevmek imândandır
Şeyheyn, merhamet ve şiddetle emreden iki ashâbdır
Şeyheyn, Resûlullahı kuvvetlendirdi
Resûlullahın Şeyheyn'i sevmeği istemesi
Şeyheyn'i sevmek dereceyi yükseltir
Şeyheyn, Resulden sonra, en önce Cennete gireceklerdir
Şeyheyn'e uymak doğru yoldur
Yjrtıcı hayvanlar da Şeyheyn'i tanırlar
Şeyheyn'in yaratılmaları

DÖRDÜNCÜ FASIL : HAZRET-İ OSMAN (55 Menkıbedir.)
İslama gelmesi
Tebük gazasında orduyu techîz etmesi
Resûlullahın ondan haya etmesi
Resûlullahın Cennetde refîki olması
Halîfe ve mazlûmen şehîd olacağının müjdelenmesi
Habeşistan'a ve Medîne'ye hicretleri
Kıyamette hesabının olmayacağı
Hazret-i Rukiyye'nin kalbini kırmaması
Meleklerin Hazret-i Osman'ı tanıması

Nurunun Cennetten görülmesi
Sakalı, Yûsuf aleyhisselâmın sakalına benzerdi
Resûlullahı davet etmesi
Resûlullahın Hazret-i Osman ile övünmesi
Resûlullahın bâzı sırlar söylemesi
Hazret-i Osman'a buğz etmenin kötülüğü
Kıyamet günü şefâ'at etmesi
Muharebe yerine dokuz yük getirmesi
Altı sahâbî arasında halîfe seçilmesi
Kur'ân-ı Kerîmi çoğaltıp her tarafa yayması
Bir köylünün Mushafdaki sırayı sorması
Hazret-i Osman'ın adaleti
Dokuz suâle verdiği cevâbları
Mübarek kanının Mushafa damlaması
Müslümanlara yaptığı hizmetleri
Şehîd olunca duyulan ses
Şehâdetinden üç gün sonra defnolunması
Cenazesine meleklerin gelmesi
Şehîd olduktan sonra cinnhiierin ağlaması
Ondan sonra hiçbir halife Medîne'de oturmadı
Şehâdetinden sonra fitnelerin çıkması
Asasını kırmak isteyenin hâli
Hazret-i Osman'a yapılan edebsizliğin sonu
Hazret-i Osman'ı sevmiyeni, arslanın parçalaması
Şehîd edenlerin hâtıfdan duydukları ses
Hakkında inen (5) âyet-i kerîme
Hakkında bildirilen (21) hadîs-i şerîf
Resûlullaha ahlâk bakımından çok benzerdi
Resûlullahın kerîmesi ile tezevvücü
Hak üzere halîfe ve şehîd olduğu
Abdurrahman bin Avf ile kardeş olmaları
Nurunun Cennette şimşek gibi çıkması
Hayanın nevileri hakkında bir izah
Cemâlinin tam olarak görülmediği
Her gökte suretinin bulunması
Derecesini yükselten amelleri
"Zinnûreyn" denilmesinin izahı
Ezvâc-ı tâhiratâ ayrı ayrı hediyeler göndermesi
Allahü Teâlâ Onun duası ile, yer ile göğü değiştirir
Elindeki bütün buğdayı Resûlullaha göndermesi
Resûlullaha yedi hizmetçiyi hediyye göndermesi
Hazret-i ali'ye, düğününde yardım etmesi
Yüz deve yükü buğdayı fakîrlere dağıtması
Hazret-i Osman'ın şehîd olmasına üzülmenin fazileti
Kıyamette hesabının gizli yapılacağı

BEŞİNCİ FASIL: HAZRET-İ EBÛ BEKİR, ÖMER VE OSMAN (19 Menkıbedir.)
Uhud dağındaki zelzelenin durması
Üçünün de Cennetlik olması
İsimlerini duyunca "radıyallahü anh" denmesi
Râfızînin hamam külhanında yanması
Râfızînin bir gece dişlerinin dökülmesi
Tüccarın, şiî pâdişâhı rü'yâda öldürmesi
Rü'yâsında Hazret-i Ebû Bekir, Ömer ve Osman'dan su
içmeyen râfızîyi Hazret-i Ali'nin kör etmesi
Bozuk inancından vaz geçmeyen şiînin hâli
Râfizînin kıyamette Yahudilere merkeb olması

Râfızînin ölüm hâlindeki nasihati
Bir râfizînin yüzünde yara çıkıp ölmesi
Bir râfizînin bir gecede saçı sakalı dökülmesi
Bir râfızînin maymun şekline girmesi
Bir râfizî'nin köpek şekline girmesi
Bir râfızî'yi arıların öldürmesi
İki râfizî'nin imâna gelmesi
Hazret-i Ali'nin şiî'ler hakkındaki sözleri
Hazret-i Ali'nin üç büyük sahâbîyi övmesi

ALTINCI FASIL: HAZRET-İ ALİ (100 Menkıbedir.)
Hazret-i Ali'nin doğumu
Hiç puta tapmadan imân etmesi
Hazret-i Ali'nin isimleri
Hazret-i Fâtıma ile evlenmesi
Şemâil-i Şerîf i, kuvveti
Benî Necrân ile ibtihâl hâdisesi
Malını Allah yolunda dağıtması
Mü'min ile kâfirin müsavî olmaması
Ehl-i beyti ile üç gün arka arkaya oruç tutması

Hazret-i Fâtımanın cevâbı
Zülfikâr adındaki kılıcın akıbeti
Resûlullahın Hz. Ali'yi Medîne'ye muhafız bırakması
Hazret-i Ali'yi ancak mü'minler sever
Hayber'de sancağın Hazret-i Ali'ye verilmesi
"Ali mü'minlerin velisidir" hadîsi ve râfızîler
Resûlullahın kardeşi olması
Şiîlerin yanlış anladığı hadîsin îzahı
"Dâr-ı hikmet'in kapısı olduğu ve mânâsı
Hazret-i Ali'nin yüksek derecesi
Hazret-i Ali'nin nidası ile ölünün mezardan çıkması.
Hicrette Resûlullahın yatağını yapması
Dünyâya hiç bağlı olmadığı
Gökte arslan şeklinde görünmesi
Hakkında inen (7) âyet-i kerîme
Hakkında bildirilen (36) hadis-i şerîf
Hendek gazasında en kuvvetli kâfiri öldürmesi
Resûlullahın Hazret-i Ali'ye vasıyyetleri
Hazret-i Ali'yi medheden (12) hadîs-i şerîf
Ejderhanın Hazret-i Ali'den kaçması

Hazret-i AH ve sevenlerinin gördükleri ikram
Resûlullahın Hazret-i Ali'yi, kerîmesine övmesi
Gökdeki suretini meleklerin ziyareti
Doğumunda görülen hâlleri bildiren hadîs-i şerîf
Resûlullahın Hazret-i Ali'ye şehîd olacağını bildirmesi
Hazret-i Ali'ye soğuk ve sıcağın te'sîr etmediği
Hayber'in Hazret-i Ali'nin fetih sebebi
Resûlullahın omuzuna çıkıp Kabe'deki putu indirmesi
Rsûlullahın na'Jini ile Arşın şereflenmesi
Resûlullahın Hazret-l Ali'ye vasıyyetleri
Resûlullahın Hazret-i Ali'ye diğer vasıyyetleri
Ganîmet malından Hazret-i Ali'ye iki pay verilmesi
Hazret-i Ali'den sened alanların Cennete gireceği
Harb meydânında kuvvetli kâfiri îmâna getirmesi
Mescide giderken ihtiyarın önüne geçmemesi
Ganîmet malından Hz. Ali'ye az verilmesinin hikmeti
Anter adlı pehlivanı çağırınca mezardan çıkması
İlmin maldan üstün olduğunun, on çeşid isbâtı
Hazret-i Ali'nin Yemen'de kadı olması ve aldığı duâ
Resûlullahın abdest suyundan yeşeren mübarek ağaç
Korkulu yerdeki kuyudan su getirmesi

Hârici i'tikadındaki valinin minberden düşmesi
Kûfe'de bir ana-oğulun hikâyesi
Yüzüğün Hazret-i Ali İle konuşması
İlmi, İbâdeti, zühdü, vera'ı hakkındadır
Altında su olan büyük taşı kaldırması
Hafıza kuvvetinin sebebi
Şehîd olacağını Resûllullahdan işitmesi
Resûlullahın «Beni seven, Ali'yi de sever» hadîsi
Sözüne i'tirâz edenin deli olması
Ebû Müslim Horasânî'nin hâlini bildirmesi
Hazret-i Muâviye'nin ölüm zamanını sorması
Resullahm Hazret-i Ali'yi medhi
Resûlullahın haricîlerin çıkacağını bildirmesi
Hazret-l Ali'nin haricîlere gaalib gelmesi
Kâhin olan bir rahibi susdurması
Hazret-l Ali'yi sevmeyen haricînin hail
Hazret-i Alî ve Osman'ı sevmeyenin kötü hâli
Hazret-l Ali'nin bir hâriciye rü'yâda ders vermesi
Şehîd olma alâmetlerini bildirmesi
İnsanların en kötülerinin kimler olduğu
Kendisini şehîd eden İbn Mülcem'le konuşması
Zübeyr'in (radıyallahü anh) şehîd olması
Ammâr bin Yâser'in şehîd olması
Deve vak'asında Hazret-l Aişe'yi Med.ne'ye göndermesi
Kayser'ln suâllerine cevâb yazması
Siyahî kölenin elini kesmesi ve biizniİlah tutturması
Hazret-i Ali'nin işareti ile Fırat'ın suyunun azalması
Hazret-i Ali'nin isabetli görüşü
Bir kimseye, «Seni Haccâc öldürecek» buyurması
Haccâc'ın Kanber'i şehîd etmesi
Hazret-i Hüseyin'in şehîd olacağını haber vermesi
Hazret-I Ali'nin Kerbelâ'dakl sözleri
Kufe'den gelen askerin sayısını önceden bilmesi
Eski kitâblarda Hazret-l Ali'den bahs edilmesi
Güneşin Hz. Ali İçin iki kere batarken geri çevrilmesi
Cinnîlerl îmâna getirmesi için gitmesi
Resûlullahın eli, Hazret-I Ali'nin eli gibi olması
Resûlullahın Hazret-i Ali'ye yer verdirmesi
Terzi ile gömleğinin kolunu kısaltırken konuşmaları
Hazret-i Ali'nin kaatilinl Resûlullahın haber vermesi
ibn Mülcem'in Hazret-i Ali'yi şehîd etmesi
Namazda iken ayağındaki okun çıkarılması
Hazret-i Ali'nin kabri hakkında
Ümmetten gördüğü sıkıntıları rüyada Resûlullaha arz etmesi
Babasının vefatında Hazret-i Hüseyin'in duydukları
Techîz ve tekfîni hususunda oğullarına vasıyyeti
Hayâtında hizmet ettiği fakîrîn, kabri başında vefatı
Hazret-i Hüseyin'in üstünlükleri.
Kerbelâ Vak'ası
Hazret-i Ali'nin üstünlüğü hakkında manzum hikâye

YEDİNCİ FASIL : HZ. EBÛ BEKİR İLE HZ. ALİ'NİN MÜNAZARASI
SEKİZİNCİ FASİL : AŞERE-İ MÜBEŞŞERE
DOKUZUNCU FASIL : EHL-İ BEYT
ONUNCU FASIL : ASHÂB-I KİRAM
ONBİRİNCİ FASIL : ÜMMET-I MERHUME

NOTLAR:

Dördüncü Fasılda 23 ve Altıncı Fasılda 51*incl menkıbeler yazılma­mıştır.
1. Fasıl, 30. menkıbeye alt not : Tabakat kitâblarında ve Ashâb-ı Ki­ramın hayâtından bahseden eserlerde NEVFEL ismindeki sahabelerden bahs ederken hiç birinde böyle bir vak'a anlatılmamaktadır. Bu kadar mühim bir hadiseye siyer kitâblarında da tesadüf edemedik. Bu ve benzeri kerametle­rin mümkün olduğunda tereddüdümüz yoktur. Ancak vukü'una dâir bir de­lil bulamadık. (Musahhih).
( bedir yayınları dört büyük halife, şemseddin sivasi, dört halife hayatı, menakıbı çeharı yarı güzin dört büyük halife, hulefai raşidin, 4 büyük halife )
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.