İbni Ebi Cemre Hazretlerinin Hayatı (002489)

Fiyat : €10,42  + KDV
KDV Dahil : €12,40
Test2
15
:

Ürün Özellikleri

BASKI SAYISI:1. Baskı

DİL: Türkçe

SAYFA SAYISI:447

CİLT TİPİ: Karton Kapak

KAĞIT CİNSİ: 2.Hamur

BOYUT:13,5 x 19,5 cm

ÖNSÖZ

Bütün hamd-ü senâlar ve şükr-ü evfâlar: "Allah, şüphesiz Kendisinden başka adâ- leti (icrâ ve) ikâme etmekte olan hiçbir ilâh bulunmadığı gerçeğine şâhitlikte bulunmuş-tur. (O’nun büyük kudretini gören) melekler ve ilim sâhipleri (olan peygamberler ve âlimler) de (aynı şâhitliği ikrâr etmiştir).

O (hiç yenilmeyip dâimâ gâlip gelen ve her işi yerli yerinde olan) Azîz ve Hakîm olan Zât’tan başka hiçbir ilâh yoktur." ( ve Acirc;l-i İmrârı

Sûresi: 18) kavl-i şerifinde Kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmadığı husûsunun şâhitleri ol-ma vasfında ilim ehlini meleklerle birlikte zikre-derek onları yücelten ve: "Kulları içinden ancak âlimler Allâh’tan korkar." (Fâtır Sûresi:28’den) âyet-i kerimesiyle Kendi azâbından hakkıyla korkma sıfatına sâhip olma husûsunda ilim ehline imtiyâz vererek on-ları tebcil eden Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur.

Salâtların en üstünü ve selâmların en kâmili Zeyd ibni Sâbit (Radıyallâhu Anhjdm rivâyet edi-len bir hadîs-i şerifinde: "Benden bir hadîs duyup, onu ezberleyen ve (başkasına) ulaştıran kişinin Allâh-u Te‘âlâ yüzünü revnakdâr eylesin (parlatsın, güzel-leştirsin)." (Ebû Dâvûd, el-İlim:J0, no:3662, 3/360; et- Tirmizî, el-İlim:7, no:2656, 5/33; îbnü Mâce, el-îmân: 18,

no:23l, 1/85) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi veSellem)in, Ehl-i Beyti’nin, sahâbesinin ve onun ehâdîs-i şerîfesini bizlere ulaştıran muhaddisîn-i kirâm hazarâtının üzerine olsun. Amîn!

Şu bilinsin ki; İslâmiyet’te Kur’ân-ı Kerîm’- den sonra en sahih kitap olarak İmâm-ı Buhârî (Rahimehullâh)ın "Sahîh"i kabûl edilmiştir.

Adı kaynaklarda farklı şekillerde tespit edil-miştir. Şöyle ki İmâm-ı Nevevî (Rahimehullâh) tam adının "el-Câmi‘u ’l-müsnedü ’s-sahîhu 7- muhtasar min umûri Rasûlillâhi sallâllâhü *aleyhi ve sellem ve sünetıihî ve eyyâmih " ol-duğunu zikretmiştir.

İbni Hacer el-Askalânî (Rahimehullâh) ise "el- Câmi‘u’s-sahîhu’l-müsned min hadîsi Rasû- lillâh sallallahü *aleyhi ve sellem ve sünenihî ve eyyâmih" olduğunu söylemiştir. Fakat eser "Sahîhu ’l-Buhâri" diye şöhret bulmuştur.

İmâm-ı Zehebî (Rahimehullâh)m Kur’ân-ı Ke-rîm’den sonra Müslümanların elindeki kitapla-rın en üstünü olduğunu söylediği "el-Câmi‘u’s- sahîh" kitabı, hasen ve zayıf hadîsleri ihtivâ et-meyip yalnız sahîh hadîsleri toplayan ilk eserdir.

İmâm-ı Buhârî (Rahimehullâh) bu eserini 600.000 hadîs-i şerîf arasından, 16 yıl süren uzun tetkikler neticesinde telif etmiştir. Bu sebepledir ki hadîs târihinde ilk defa sahîh hadîs-i şerifleri bir araya getirmeyi düşünenlerden olan müel-lifin bu eseri, "Sahîh hadîs" denildiğinde Ehl-i Sünnet nezdinde ilk akla gelen eser olmuştur.

lmâm-ı Buhârî (Rahimehullâh)m "Sahîhu’l- Buhârî" adlı bu meşhur eseri hakkında günümü-ze kadar uzanan süreçte değişik müellifler tarafın-dan, farklı zamanlarda yüzlerce muhtasar, şerh, hâşiye ve taiik türü eserler kaleme alınmıştır.

Şerhler içerisinde en önde gelen eserler ara-sında, başta tbni Hacer el- Askalânî (Rahimehul- lâh)m "Fethu ’l-Bârî" nâmındaki muhteşem şer-hini, İbni Receb el-Hanbelî (Rahimehullâh)ın yine aynı isimle başlayan eserini, Aynî (Rahimehul- lâh)in "‘Umdetü ’l-kârî" isimli eserini ve Kastal- lânî (Rahimehullâh) in "İrşâdu’s-sâri" nâmındaki şâheseri ile Kirmânî (Rahimehullâh)m "el-Kevâ- kibu ’d-derârî" isimli eserini sayabiliriz.

Şüphesiz zikredilen bu eserler hadîs-i şe-riflerin daha iyi anlaşılması konusunda telif edil-dikleri dönemlere ışık tuttukları gibi, daha son-raki zamanlarda da Müslümanların elden düşür-mediği kitaplar arasında yer almışlardır.

Hicrî yedinci asırda yaşamış Endülüslü âlim İbni Ebî Cemre (Rahimehullâh)m "Behcetü’n- nüfûs ve tehallîhâ bi-ma‘rifeti mâ lehâ ve mâ ‘aleyhâ (Şerhu Muhtasari Sahîhi’l-Buhârî)"

isimli eseri de "Sahîhu’l-Buhâri"hin muhtasa-rının şerhleri arasındadır. İlim dünyâsında geri-de sayılan şerhler kadar meşhur olmasa da, zik-redilen eserlerden daha önce telif edilmesi sebe-biyle ayrı bir öneme sâhiptir.

Müellif bu eserinde, daha önce İmâm-ı Bu- hârî (Rahimehullâh)ın "Sdhîh"inden kendisine göre en câmiiyyetli olan 296 hadîs-i şerifi se-çerek ihtisâr ettikten sonra "Cem ‘u ’n-nihâye fî bed’Vl-hdyri ve’l-ğâye" ismini verdiği bu çalış-masını bilâhere şerhetme yoluna gitmiştir.

Bu eseri imtiyazlı kılan husus ise İbni Ebî Cemre (Rahimehullâh)m bu eserini yazdıktan sonra rüyâlarında Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) görmesidir ki kendisi bu rüyâları kitaplaştırmış ve eserini "Güzel rüyâlar" mânâsına gelen "el- Merâi’l-hisân" diye tesmiye etmiştir.

İhtivâ ettiği ilimler hakkında Rasûlüllâh (Sal-lâllâhu Aleyhi ve Sellem)in görüldüğü ve beyanları-nın bulunduğu onlarca rüyâyı bir araya getiren bu kitap gibi başka bir örnek bulmak kolay de-ğildir. Bir de konuya hadîs ilmiyle alâkası cihe-tinden bakıldığında bu neredeyse imkânsızdır.

İbni Ebî Cemre (Rahimehullâh) gördüğü bu rüyâlarında kitabı hakkında, özellikle kitabı te-mellük eden (satın alıp sâhip olan) yâhut evinde ocağında bulunduranlara vaad edilen müjdeler husûsunda Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)- den ve Allâh-u Te‘âlâ’dan bâzı medh-u senâla- ra nâil olduğunu bizlere nakletmiştir ki bunlar kitabımızın dördüncü bölümünde işlenmiştir.

İşte bundan dolayı bu fakir kardeşiniz siz kıy-metli okurlarıma böyle mübârek bir zâtı ve onun bu eserini bir nebze olsun tanıtmak gâyesiyle ve bahsedilen kitabını okuyamasanız da en azından evinizde bulundurarak birçok bereketlere nâil olmanız ümidiyle yayınlamak istedim.

Şu husûsu da zikretmek gerekir ki İbni Ebî Cemre (Rahimehullâh)m hayâtı, şahsiyeti, eserleri ve sâdık rüyâları hakkında bilinenler azdır. Bu konudaki terâcim (âlimler hakkında yazılmış ta-nıtım) eserlerindeki mâlûmât dahî hayli kısadır.

Zâten "Behcetü’n-nüfûs" adlı eserinin bas-kılarının mukaddime (önsöz)lerinde bulunan kitabın müellifini tanıtıcı yazılar bile bir ya da iki sayfayı geçmemektedir.

Bu çalışmayı yaparken İbni Ebî Cemre (Rahimehullâh)in en meşhur talebesi olan Muham- med ibnü’l-Hâc el-Abderî (Rahimehullâh)m, yine hocasının tavsiyesiyle, yaşadığı dönemdeki bi-datleri ve yanlış uygulamaları eleştirmek üzere kaleme aldığı "el-Medhalilâ tenmiyeti’l-a‘mâl" adlı eserinden çok istifade ettim ki bu eser, İlmî çevrelerde meşhur olan ve İbni Ebî Cemre (Ra- himehullâh) az da olsa tanıtan bir şâheserdir.

Yine bu çalışma esnâsında, İbni Ebî Cem-re (Rahimehullâh) ve eseri "Behcetü’n-nüfûs" hakkında, 2004 yılında Konya Selçuk Üniver-sitesi İlâhiyat Fakültesi’nde Yüksek Lisans Tezi hazırlayan ve evlendikten sonra 2008 yılında Antalya’da geçirdiği elîm bir trafik kazâsında eşi ve âbisi ile birlikte bu fanî dünyâdan ebedî âhirete irtihâl eden Lokman Yiğitbaş kardeşi-min çalışmasından istifade ettim.

Kendisine Allâh-u Te‘âlâ’dan rahmet-i vâ-sfa niyâz eder ve yüce sahâbî Ebû Hureyre

(Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen: "İnsan öldüğü zaman, (yaptırdığı câmi, çeş-me gibi) devâm eden sadaka, (yazdığı kitap ve okuttuğu talebe gibi) faydalanılan ilim ve ken-disine duâ eden sâlih bir çocuktan ibâret üç şey dışında (tüm) ameli tükenir (ancak bunlar-dan dolayı sevap defteri açık kalır)." (et-Tırmizî, el-Ahkâm:36, no: 1376, 3/53) hadîs-i şerifinde beyân buyrulan bu bişâretten (müjdeden) nasipdâr ol-masını Rabbim’den niyâz ederim.

Allâh-u Te‘âlâ "Behcetü ’n-nüfûs" isimli bu

eşsiz eseri yazan İbni Ebî Cemre (Rahimehullâh)- ın şefâatlerinden bizleri mahrum etmesin.

Yazmış olduğu mübârek eserinden hakkıyla istifade etmeyi cümlemize nasîb eylesin.

Ardımızdan güzel eserler bırakmaya bizleri muvaffak kılarak amel defterlerimizi kıyâmet gününe kadar hasenât (sevaplar) ile dolduracak şekilde açık eylesin. ve Acirc;mîn!

Mukaddimemi, Kanûnî Sultân Süleymân

dönemi dîvân edebiyatı şuarâsmdan, Şeyhül-islâm Yahyâ Efendi’nin ahbâbı Bâkî merhu-mun şu beytiyle hitâma erdirmek isterim:

" ve Acirc;vâzeyi bu âlemde Dâvûd gibi sal,

Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş. "

Mânâsı:

(Yüksek sesin bu âlemde Dâvûd (Aleyhisselâm)ın Kur ’ân-ı Kerîm okuyuşu gibi çınlasın,

Çünkü bu gökkubbede ebedî kalacak olan ancak hoş bir ses yâni arkadan konuşulacak medh-u senâlar imiş.)

İşte İbni Ebî Cemre (Rahimehullâh) gibi ze- vât-ı kirâm, yaptıkları din hizmeti sâyesinde Ehl-i Sünnet bağlıları tarafından dâimâ anıla-caklar ve gökkubbeye onlar hakkında sürekli hoş sadâlar yükselecektir.

1 Receb 1438/29 Mart 2017

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5

BİRİNCİ BÖLÜM

İBNİ EBÎ CEMRE (RAHİMEHULL ve Acirc;H)IN HAY ve Acirc;TI VE İLMÎ ŞAHSİYETİ 15

 1. HAY ve Acirc;TI ! 19

1) İsmi ve Neseb-i Şerifi 19

2) Yaşadığı Devir 20

3) Doğumu ve ve Acirc;ilesi 22

4) Şahsî Hayâtı 24

5) İnsanlarla İlişkileri 25

6) Kadılık Teklifini Reddi 26

7) Hicreti 27

8) Dînî Hayâtı 31

9) Sünnete İttibâ‘ı 33

10) Tasavvufî Yönü 41

11) Çok Hikmetli Bâzı Kelâmları 47

12) Vefatı 50

 1. İLMÎ ŞAHSİYETİ 53

1) Hocaları 56

 1. Talebeleri 58
 2. Eserleri 63

13) "CemVn-Nihâye fi Bed’i’l-Hayri ve’l-Gâye" ...64

Eserin Yazma Nüshaları 64

Eserdeki Tertîb 66

"Cem‘u’n-Nihâye fi Bed’i’l-Hayri ve’l-Ğâye" Üzerine Yapılan Bâzı Çalışmalar 68

14) "Behcetü’n-Nüfus ve Tahallîhâ

bi-Ma‘rifeti mâ Lehâ ve mâ ‘Aleyhâ" 76

15) "el-Merâi’l-Hisân" 79

İKİNCİ BÖLÜM

"BEHCETÜ’N-NÜFÛS" 95

"BEHCETÜ’N-NÜFÛS" 99

2) "Behcetü’n-Nüfûs"un Tanıtımı 101

1) Mahtût (Yazma) Nüshaları 101

2) Matbû Nüshaları 107

3) Hakkında Yapılan Çalışmalar 109

3) Eserin Tertîb Usûlü 112

4) Muhtevâsı (İçeriği) 113

1) "Behcetü’n-Nüfüs" Kitabında Ele

Alman Başlıca Konular 113

Görüşler 145

 1. îtikâd 146
 2. Fıkıh 155
 3. Zühd ve Tasavvuf 158
 4. İrşâd ve Teblîğ 164

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜJDECİ RÜY ve Acirc;LARIN İSL ve Acirc;M’DAKİ ÖNEMİ VE ALL ve Acirc;H-U TE‘ ve Acirc;L ve Acirc;’NIN RÜY ve Acirc;DA GÖRÜLEBİLECEĞİ 167

MÜJDECİ RÜY ve Acirc;LARIN İSL ve Acirc;M’DAKİ ÖNEMİ VE ALL ve Acirc;H-U TE‘ ve Acirc;L ve Acirc;’NIN RÜY ve Acirc;DA GÖRÜLEBİLECEĞİ 171

S ve Acirc;LİH RÜY ve Acirc;NIN DÎNİMİZDEKİ YERİ 171

Herkesin Rüyâsınm Mûteber Olmayacağı 173

Fâsığın Rüyâsınm Mûteber Sayılmayacağı 176

İbni Ebî Cemre (Rahimehullâh) Gibilerin Sâlih Rüyâlarmın Mûteber Olması 177

S ve Acirc;LİH RÜY ve Acirc;NIN, MÜMİNE DÜNY ve Acirc; HAY ve Acirc;TINDA VERİLEN BİR MÜJDE OLDUĞU. 179

Bâzı Sâlih Rüyânın Neden Gerçekleşmediği 180

Rüyâ Nasıl Peygamberlikten Cüz Olur 182

Tâbir İlminin Nübüvvetten Olması 184

RÜY ve Acirc; İLE AMEL ETMENİN HÜKMÜ 188

ALLAH-U TE‘ALA’NIN RÜYADA GÖRÜLMESİ 192

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

"BEHCETÜ’N-NÜFÛS"UN FAZİLETLERİYLE AL ve Acirc;KALI İBNİ EBÎ CEMRE (RAHİMEHULL ve Acirc;H)A GÖSTERİLEN RÜY ve Acirc;LAR 201

"BEHCETÜ’N-NÜFÛS"UN FAZÎLETLERİYLE AL ve Acirc;KALI İBNİ EBÎ CEMRE (RAHİMEHULL ve Acirc;H)A GÖSTERİLEN RÜY ve Acirc;LAR 205

İbni Ebî Cemre Hazretleri’nin,

Rüyâlarım Anlatmadaki Titizliği 205

İbni Ebî Cemre Hazretleri’nin "el-Merâi’l-Hisân" İsimli Eserinden Seçme Rüyâlar 206

İkinci Rüyâ 208

Üçüncü Rüyâ 208

Dördüncü Rüyâ 211

Beşinci Rüyâ 212

Altıncı Rüyâ 213

Yedinci Rüyâ 216

Sekizinci Rüyâ 221

Dokuzuncu Rüyâ 229

On İkinci Rüyâ 234

On Beşinci Rüyâ 237

On Altıncı Rüyâ 238

Yirmi İkinci Rüyâ 239

Yirmi Üçüncü Rüyâ 245

Yirmi Dördüncü Rüyâ 247

Yirmi Yedinci Rüyâ... 255

Otuz Beşinci Rüyâ 258

Otuz Altıncı Rüyâ 262

Otuz Yedinci Rüyâ 268

Otuz Sekizinci Rüyâ 270

Otuz Dokuzuncu Rüyâ 272

Kırkıncı Rüyâ 273

Kırk İkinci Rüyâ 279

Kırk Üçüncü Rüyâ 280

Kırk Dördüncü Rüyâ 283

Kırk Beşinci Rüyâ 284

Kırk Altıncı Rüyâ 286

Kırk Yedinci Rüyâ 287

Elli Dördüncü Rüyâ 288

Elli Altı ve Elli Yedinci Rüyâlar 289

Altmışıncı Rüyâ 292

Altmış Beşinci Rüyâ 293

Altmış Sekizinci Rüyâ 295

Altmış Dokuzunca Rüyâ 297

Yetmişinci Rüyâ 299

BEŞİNCİ BÖLÜM

RASÛLÜLL ve Acirc;H (SALL ve Acirc;LL ve Acirc;HUALEYHİ VE SELLEM) İN, İBNİ EBÎ CEMRE (RAHİMEHULL ve Acirc;H)A M ve Acirc;N ve Acirc; ve Acirc;LEMİNDE ÖĞRETTİĞİ NAMAZLAR, DU ve Acirc;LAR, MUSKALAR VE ŞİF ve Acirc; REÇETELERİ 301

 1. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemjin,

İbni Ebî Cemre (Rahimehullâh)a Mânâ

ve Acirc;leminde Öğrettiği Duâlar 307

16) Hidâyet Üzere İstikâmet İçin Her

Sabah Okunacak Duâ 307

17) Kıskançların ve Büyü Yapan Düşmanların Şerrine Karşı Her Sabah Okunacak Duâ 308

18) Belâların Açılması ve Allâh Yolunda Yardımcıların Çoğalması İçin Okunacak Duâ 312

 1. İbni Ebî Cemre (Rahimehullâh)a, Şerhettiği Üç Hadîs-i Şerifin Sonlarına Koyması İlhâm Edilen ve Birçok İnsana Şefâat Hakkı Kazandıracağı,

Ayrıca Okunduğu Gün Hiçbir Büyünün İşlemeyeceği Bildirilen Makbûl Duâlar 314

5) Şerhteki Rakamı Üç Olan Bîat

Hadîsinin Sonundaki Duâ 316

6) 119. Hadîs-i Şerif Olan İfk Hadîsinin Sonundaki Duâ 317

7) 160. Hadîs-i Şerif Olan İsrâ Hadîsinin Sonundaki Duâ 319

 1. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem/in, İbni Ebî Cemre (Rahimehullâh)a Mânâ ve Acirc;leminde Öğrettiği Namazlar ve Ardından Okunacak Duâlar 322

19) Kılana 42 Fayda Bahşedilecek Olan ve Ardından Yapılan Duâ ile Her İsteğin Kabûl Edileceği Bildirilen Çok Mühim Bir Namaz ve Duâsı 322

20) Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Kılınacak

Namaz ve Ardından Yapılacak Duâ 337

 1. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in,

Hastalıkların Şifâsı İçin İbni Ebî Cemre (Rahimehullâh)a Rüyâsmda Öğrettiği Terkipler 340

Muska Takmanın Hükmü 340

Muska Yazıp Suyunu İçmenin Hükmü 344

Sıtma ve Diğer Hastalıklar İçin Yazılıp İçilecek Zikirler 348

Ölüm Hâriç Her Derde Şifa Olacak Şifa ve Acirc;yetleri 349

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Altı Şifâ ve Acirc;yeti 350

Muska Taşımayı Nehyeden Hadîs-i Şeriflerin îzâhı 351

8) Hastalıkların Şifâsı İçin Öğretilen Muska 355

9) Nazardan Korunmak ve Şifa Bulmak

İçin Öğretilen Muska 359

 1. İbni Ebî Cemre (Rahimehullâh)m Sihir,

Keder ve Şâir Hastalıklardan Şikâyet Eden Talebeleri İçin Tatbik Ettiği Şifa Reçeteleri 363

 1. Sihir, Keder ve Genel Mânâda Tüm Hastalıkların Şifası İçin Tatbik Ettiği Reçete 363

Birinci Tertîb: Zâferân ile Yazılıp Suyu İçilecek ve Acirc;yet-i Kerîmeler 364

İkinci Tertîb: Sudan İçtikten Sonra Acve Hurmalarının Yenilme Şekli 364

Okunmuş Zeytinyağının Hazırlanışı 365

Okunmuş Zeytinyağının Hastalıklar İçin Kullanım Şekli 367

Üçüncü Tertîb: Hastanın Üzerinde Taşıması İçin Yazılacak Muska 368

 1. Doğum Kolaylığı İçin Tatbik Ettiği Reçete 379

Fihristler 381

İBNİ EBÎ CEMRE (RAHİMEHULL ve Acirc;H)A RÜY ve Acirc;SINDA BİLDİRİLDİĞİ RİV ve Acirc;YET OLUNAN, GECE GÜNDÜZ ZİKRETMEKTEN DAHA FAZİLETLİ BİR ZİKİR 437

MUSKALAR 443

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.