İçki Uyuşturucu Kullananların İki Cihanda Başlarına Gelecek Belalar-1122 (002070)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €23,51
İndirimli : €13,83  + KDV
KDV Dahil : €16,45
Test2
15
:

İÇKİ UYUŞTURUCU KULLANANLARIN İKİ CİHANDA BAŞLARINA GELECEK BELALAR 2 Kirap bir arada

Ürün Özellikleri

Dil : Türkçe

Sayfa Sayısı: 351 - 87

Cilt : Karton Kapak

Kağıt Cinsi : Şamua

Ebat : 14 x 20 cm

ÖNSÖZ

Allâh-u Te‘âlâ’ya nihâyetsiz hamdedip, Rasûlüne, Ehl-i Beytine ve sahâbesine salât-ü selâm okuduktan sonra!

Toplumumuzun içki, kumar ve uyuşturucu ile sarsıldığı, ailelerin çoluk-çocuklarım kaybet-tiği, bonzai gibi uyuşturucular yüzünden gence-cik yavrularımızın kaldırımlarda can verdiğini haberlerde ve sokaklarda müşâhede ettiğimiz şu âhir zamanda bu risâlenin çok iş göreceği ve birçok yavrumuzu bu belâdan kurtarmaya vesile olacağı inşâallâh muhakkaktır.

Yeter ki benim takipçim olan sizler neme- lâzımcılık yapmayı bırakarak malınızı, hat-ta canınızı ortaya koyarak bu risâleyi bu tür felâketlere mâruz kalan Müslüman kardeşleri-mize ihlâsla ve gayretle ulaştırmaya çalışın.

Eğer bu vazifeyi yapmazsanız namazınızın, orucunuzun, sakalınızın ve cübbenizin, hatta çarşafınızın sizi kurtaramayacağını Rasûlüllâh

(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz ŞU hadİS-İ şerifleriyle bildirmiştir: Ömer ibni’l-Hattâb (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh

(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki Allâh-u Te‘âlâ husûsî bir ta-kım kimselerin yaptıkları kötülükler sebebiy-le umum halka azab etmez, ne zaman ki on-lar, aralarında kötülüklerin işlendiğini görür de, onu inkâr etmeye güçlü oldukları halde reddetmezler (kötülüğe karşı gelmezler)se, işte bunu yaptıkları zaman Allâh-u Te‘âlâ husûsî umûmî (demeden) hepsine birden azabeder."

(Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, no: 17736, 6/218; Taberanî, el-Mu ‘cemu ’l-Kebîr, no:343, 17/138)

Abdurrahman ibni Avf (Radıyallâhu Anh)- dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh

(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Canım, yed(-i kudret)inde (yönetimi al-tında) olan Allâh’a yemin ederim ki, elbette ümmetimden bir kısmı, günahlar hususun-da (günahkârlara) yağcılık edip, güçleri yet-tiği hâlde onları nehyetmediklerinden dola-yı (kıyâmet günü) maymunlar ve domuzlar

sûretinde kabirlerinden çıkacaklardır." (Ebû Nu'aym, Ali el Müttakî, Kenzü’l-ummâl, no:5605, 3/83; Hatîb, Siiyûtî, ed-Dürru’l-mensûr, 3/127)

İbni Abbâs (Radhyallâhu Anhümâ)dan rivâyet edildiğine göre: "Bir kere ‘Yâ Rasûlullâh!

İçlerinde sâlih (iyi) kimseler bulunan bir karye (şehir halkı) helâk olur mu?’ diye sorul-duğunda, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'. ‘Evet’ diye cevap buyurunca, ‘Yâ Rasûlellâh! Bunun sebebi nedir?’ diye sorulması üzerine, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): ‘Günahları hafife almaları ve (insanları günahlardan uzak-laştıracakları yerde) onlara karşı suskun kal-malarıdır’ buyurdu." (Taberânî, el-Mu‘cemul-Kebîr, no: 11702, 11/270)

İşte bu sahih hadîs-i şeriflerden anlaşıldığı üzere bir kimse ne kadar ibadet yapsa da günah işleyenlere karşı sessiz kalır ve onları uyarmaz-sa, iki cihanda da helak olacaktır.

Nitekim Allâh-u Te‘âlâ bir karyeyi batıra-cakken evvela mübarek zatların batırılmasını emretmiştir. Şöyle ki bir kere Yûşa‘ (Aleyhisse- lâm)a gönderdiği bir vahiyde:

"Ey Yûşa‘! Ben senin ümmetinin iyi olan-larından, (namaz kılan, oruç tutan, ibadet eden ve günah işlemeyenlerinden) kırk bin kişiyi, şerlilerinden (günah işleyenlerinden) de altmış bin kişiyi helâk etme kararı aldım" buyurdu.

Yûşa‘ (Aleyhisselâm) Rabbinden gelen bu vah-ye şaşırarak Rabbine:

"Yâ Rabbi! Anladım, kötüleri helâk edecek-sin ama niçin bu iyi insanlara dokunuyorsun?" deyince Rabbi ona şöyle buyurdu:

"O iyiler, (Benim kızdığım işleri yapanlara) Ben kızdığım için kızmadılar, oturup onlarla beraber yeyip içiyordular. (Onun için iyilerin-den de kırk bin kişiyi helâk edeceğim)." (Ğazâlî, el-İhyâ, 3/311; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-Muhît, 6/253)

Aişe (Radıyallâhu Anhâ)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sel-lem) Efendimiz vaazı terketmemek hususunda:

"Peygamberler gibi amel eden on sekiz bin kişinin içinde bulunduğu bir memleketin halkına azab edildi" buyurdu.

Bunu duyan sahâbe-i kirâm: "Bu nasıl olur yâ Rasûlellâh?" dediklerinde, Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): "(Onlar, her ne kadar gece gün-düz ibadete devam ettilerse de) Allâh için (Allâh düşmanlarına) kızmazddar, iyiliği emretmez, kötülüğü nehyetmez (nemelâzımcılık eder) di-ler" buyurdu. (Gazâlî, el-İhyâ, 3/311-312; İsmâ'îl Hakkî el-Bursevî, Rûhu ’l-beyân, 2/74)

Yine böylece Câbir (Radıyallâhu Anhjdan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh

(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Allâh-u Te‘âlâ meleklerden bir meleğe ‘Şu şehri, halkının üzerine çevir (altını üstüne getir)’ diye vahyetti.

Bunun üzerine o melek: ‘Şüphesiz orada Senin felan kulun var ki göz açıp kapayın-caya kadar dahî Sana isyan etmemiştir’ de-yince Allâh-u Te‘âlâ: ‘Orayı onun da onların da üzerine çevir, zira onun yüzü bir an bile Benim (kızdığım şeyler) için (onları gördüğün-de) asla kızarmamıştır’ buyurdu." (Taberânî, el- Mucemu’l-Evsat, no:7661, 7/336)

Hatta bir rivâyette:

"Sen batırmaya ondan başla" şeklinde ila-ve vardır. (Kurtubî, el-Câmi‘u li ahkâmil-Kur’ân, 6/237; İbtıii Ebi’d-Dünyâ , el-Ukûbât, no: 16, 1/18)

Artık bu eseri yazarak bu fakir kardeşiniz sizlere, her biriniz üzerine farz olan; "İyiliği em-redip kötülükten nehyetme" vazifeniz hususun-da yardımcı olduğumu düşünüyorum.

Ayrıca bu eseri her yere ulaştırarak insanları kurtarmak için seferber olup olmadığınız husu-sunda da sizleri Rabbime havale ediyorum.

Eğer bu vazifeyi yapmazsanız, nemelâzım deyip sürekli hacca umreye gitmekle kurtula-cağınız düşüncesiyle avunursanız yarın âhirette Allâh-u Te‘âlâ’nm karşısında ortaya koyacağı-nız bir hüccet kalmayacaktır.

Arapça metinleri hazfedilerek bu eserden kısaltılan bir kitap da sizlere bu eserle birlikte hediye edilecektir ki bundan maksadım bu ese-ri meyhaneleri mesken edinmiş Müslüman kar-deşlerimize varıncaya kadar içki ve uyuşturucu mübtelası olmuş herkese ulaştırmanızdır.

Önsözün sonsözü olarak cümlemizin bu hususta hidâyetçi kullar olmamızı Yüce Mevlâmdan niyaz ediyorum! Şüphesiz tevfîkm velîsi ancak O’dur.

1 Receb 1437/8 Nisan 2016

İÇİNDEKİLER

Önsöz 3

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL M ve Acirc;N ve Acirc;DA VE ÖZELLİKLE ZÜLHİCCE AYINDA İLİM MECLİSİNDE BULUNMANIN FAZİLETLERİ 13

Sohbet Gecesinin Zülhicce Ayına Denk Gelmesindeki Faziletler 17

Sizlerin İbadetleriyle Günahkârlardan Belâ Kalkar 23

Bedduada Fayda Yok, Günahkârlara Duacı Olalım. 26 İKİNCİ BÖLÜM

İÇKİ İÇENLERİN VE UYUŞTURUCU KULLANANLARIN İKİ CİHANDA BAŞLARINA GELECEK BEL ve Acirc;LAR 29

İçki İçen îman Gömleğini Çıkarmış Olur 35

İçki İçerek Ölenin Kâfir Ölme Tehlikesi Vardır 40

İçkiye Verilen Para Rızkın Bereketini Azaltır ve Kabrinde Yılan Olur 45

Kur’ân-ı Kerîm’den Bir ve Acirc;yet Dahî Bilen İçki İçerse O ve Acirc;yetin Her Harfi Yakasına Yapışır 46

İçki İçene Kabrinde Kıyâmet Gününe Kadar Lânet Edilir 48

İçki İçerek Ölene Kabirde ve ve Acirc;hirette Yılan Musallat Edilir 50

İçki İçen, Kıyâmet Günü Mahşere Çok Kötü Vaziyette Gelecek 54

İçki İçenleri Sırat Köprüsü’nde Zebânîler Kapacaklar 57

İçki İçip Cehennemi Hak Edenlerin Cehennemdeki Kötü Hali 58

İçki İçenin Kırk Gün Namazı Kabul Edilmez 65

Bedeninde İçkiden Bir Zerre Bulunanın Namazı Kabul Edilmez 67

İçki İçenle Oturmak, Ona Yemek Vermek,

Borç Vermek, Kız Vermek, Selâm Vermek,

Hasta Ziyaretine Gitmek, Cenâzesini Kılmak,

Emanet Vermek, Aracı Yapmak ve Sözünü Tasdiklemek Çok Büyük Azaplara Sebebiyet Verecektir 68

Aralarında İçkinin de Bulunduğu On Haslet İşlendiğinde Belâyı Bekleyin 76

İçki İçip Çalgıcı Kadınlar Oynatmak Yüzünden Bu Ümmetten Bir Kısmı Maymuna ve Domuza Dönüşecek 82

İçki İçmeye Devam Ederek Ölene Fâhişelerin Tenâsül Uzuvlarından Çıkan İrinler İçirilecek 87

İçki İçen Kişi Allâh-u Te‘âlâ’nm Huzûruna,

Puta Tapan Kimse Gibi Kavuşacak 90

İçki İçen Kabirde Kıbleye Ters Döndürülecek ve Kabir Komşularını Rahatsız Edecek 94

Sarhoşun Hiçbir İbadeti Kabul Edilmez 98

İçki İçmeye Devam Eden Kişi Berâat ve Kadir Gecelerinde Dahî Affolunmaz 102

İçkiden Tevbe Etmeden Ölen Cennetin Kokusunu Bile Duyamaz 105

İçki İçmek Bütün Pis İşlerin Anasıdır 108

Mesânesinde İçkiden Bir Şey Bulunarak Ölen Cennete Giremez 117

İçki İçen Sarhoş Olup Namazı Terk Eder,

En Yakınıyla Bile Zina Etse Farkında Olmayabilir.. 120

Sarhoşa Kız Veren Zinaya ve Ateşe Vermiş Gibidir. 124

Sarhoşa Melekler Yaklaşmaz 127

İçki İçeni Allâh-u Te‘âlâ Günahlarından Arındırmaz, Temize Çıkarmaz 128

İçki İçmeye Devam Edene Cehennemdeki İrinler İçirilecektir 129

Sarhoşluk Yüzünden Namazı Terk Edenlerin İki Cihandaki Kötü Hali 131

Herkes Ateşini Dünyadan Götürüyor 134

İçki İçip Şarkıcı Kadın Oynatmak Faiz Yemek ve Akrabayla İlişkiyi Kesmek Yüzünden ve Acirc;hir Zamanda Gökten Taş Yağacak 135

Şeytan İçki İçenin Velîsi, Gözü ve Kulağı Olur 140

Bir Yudum İçki İçen veya Çocuğa İçiren Tevbe Etmeden Ölürse Mutlaka Cehennemin Kaynar Suyundan İçecektir 142

Sarhoş Edici Maddeler İblis’in İçeceğidir 146

İçki İçenler İblis’in En Yakın Dostlarıdır 149

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İÇKİ VE UYUŞTURUCU İLE İLGİLİ BAZI MÜHİM BİLGİLER 153

İçki İçmekle İnsan Kâfir Olmaz 159

İki Yüz Yirmi Sene İbadet Etmiş Bersîsâ İçki Yüzünden Kâfir Öldü 162

İnsan Nasıl Yaşarsa Öyle Ölür 168

Kefen Soyan Biri Müslüman Mezarlığındaki Ölülerin Bir Kısmını Kıbleden Döndürülmüş Buldu 171

Ölümünden Sonra Yaşayanlar, Diri İken Ölenler... 177

İçki ve Kumarı Nehyeden ve Acirc;yet-i Kerîmenin îzâhı 180

Sadece Şarap Değil Diğer Sarhoş Edici Maddeler de Haramdır 184

İçkinin Tulumu da, Yudumu da Haramdır 187

İçki Bütün Şerlerin Anahtarıdır 189

Câhiliye Döneminde Bile Aklını Düşünüp İçki İçmeyen Sahâbîler 191

İslâm’da Hükmü İlk Tersine Döndürülecek Konu İçki Hakkında Olacaktır 196

İçki Gibi Haramlarda Şifa Yoktur 198

Sarhoş Edici Maddelerin Yasak Edilişindeki Hikmet 202

ve Acirc;hir Zamanda Açıkça İçki İçildiğinde Engel Olmayanlara da Lânet Yağacak 204

ve Acirc;hir Zamanda Zina Edene "Bari Duvarın Arkasına Geç" Diyebilen Kimse,

Sahâbe Kadar Üstün Olacak 208

İçki Kadehini Eline Alana îmân "İçme"

Diye Ant Verir ve Her İçtiğinde

Aklından Bir Şey Kaybolur 214

İçki Satan da, Taşıyan da, Sıkan da,

Ticaretini Yapan da İçen Gibi Lânetlenmiştir 217

İçki İçen Herkese Dünyada Belâ Gelmemesi ve Rızıklarının Kesilmemesi Onları Aldatmamalıdır.... 221

İçki İçmekten Sakının, Zira On İki Kötü Hasletle Karşılaşırsınız 224

İçkinin Her Bir Yudumunda Hangi Lânetler Belirir? 228

İçki İçip de Tevbesiz Ölen, Cennete Girse de Mahrum Olur 229

Sahâbenin İçkiyi Bırakma Emrine İmtisâli 231

İçkiciler Mahşerde Birlikte Haşredilecekler ve Birbirleriyle Tartışacaklardır 232

Allâh-u Te‘âlâ On Kişiye Rahmetiyle Nazar Etmeyecek 236

İçkiden Tevbe Edenin Tevbesi Kabul Edilir 239

Tevbe Kapısı Açık, Ama Can Boğaza Gelince Tevbe Kapısı Kapanır 243

Allâh Rızası İçin İçkiyi Bırakana Büyük Müjde.... 245

Uyuşturucu Şaraptan Daha Pis ve Daha Tehlikelidir 249

Uyuşturucunun Zararları 251

Şaraba Batırılan Sigaraların Durumu Nedir? 253

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KUMAR, TAVLA VE SATRANÇ GİBİ OYUNLARIN ZARARLARI 259

İÇKİ VE KUMARIN DÎNÎ VE DÜNYEVÎ ZARARLARI 265

İçkinin Maddî ve Mânevî Zararları 265

Kumarın Maddî ve Mânevî Zararları 266

Kumar Yoluyla İnsanların Malını Yemek Haramdır 270

Kumar Yoluyla İnsanların Malını Yiyenler Cehennemliktir 272

Kumar Oynayalım Demek Bile Keffâreti Gerektirir 273

TAVLA VE SATRANÇ OYNAMAYI YASAKLAYAN HADÎS-İ ŞERİF VE RİV ve Acirc;YETLER 275

Tavla Oynayan, Elini Domuz Kanıyla Boyamış Gibidir 275

Tavla ve Satranç Oynayan, Allâh’a ve Peygamberine Karşı Gelmiştir 276

Tavla Oynadıktan Sonra Namaza Kalkan,

Domuz Kanıyla Abdest Alıp Kılan Gibidir 278

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)

Tavla Oynayanları Görünce Ne Buyurdu? 279

Tavla ve Satranç Oynayanlara Selâm Verilmez, Selâmları Alınmaz 279

Satranç Oynayanların Dünyada ve ve Acirc;hirette Rahmetten Nasibi Yoktur ve Onlar Mahlûkatın En Şerlileridir 281

Satranç Oynayanlar Cehennemliktir 283

Tavla ve Satranç Oynayanlara Bakmak İçin Yanlarına Oturanların Bütün Sevapları Silinir 285

Tavla ve Satranç Oynayanların Şâhitliği Kabul Edilmez 287

Tavla ve Satranç Gibi Oyunları Oynayanlara Ölürken Kelime-i Şehâdet Nasip Olmayabilir 288

TAVLA VE SATRANÇ OYUNLARININ FENALIĞI HUSUSUNDA SAH ve Acirc;BEDEN VE ULEM ve Acirc;DAN NAKLEDİLEN RİV ve Acirc;YETLER 290

Tavla ve Satranç Takımları Yakılmalıdır 290

Satranç Oynamaktansa Ateşe Tutmak Daha Hayırlıdır 292

Satranç Oynayan Kişi İnsanların En Yalancısıdır 293

ve Acirc;işe Annemiz Tavla Bulundurduğu İçin Kiracısını Evinden Çıkartmakla Tehdit Etmiştir 293

ibni Zübeyr (Radıyallâhu Anh) Tavla Oynayanları Dayakla Tehdit Etmiştir 294

Satranç Tavladan da, Kumardan da Beterdir 295

Satranç Rabbimizin Sevmediği Lânetli Bir Oyun Olup Onunla Uğraşanların Günahları Bağışlanmaz 297

Satranç ve Tavla Gibi Oyunların Mezheplere Göre Fıkhî Hükmü 298

Güvercin Çağırıp Bahis İçin Uçurtmak da Kumardır 302

Sportoto, Loto, Milli Piyango, Tombala,

Ganyan ve İddaa Gibi Oyunların Hepsi

Kumardır ve Haramdır 306

Kumar Parasıyla Hayır Yapılamaz 310

BEŞİNCİ BÖLÜM

İÇKİ VE ZİNA GİBİ HARAMLARDAN KURTULMAK İÇİN YAPILACAKLAR 313

İçki, Kumar, Faiz, Zina, Yalan Konuşma,

İnsanlar Arasında Söz Taşıma ve Küfürbazlık

Gibi Günahlara Mübtelâ Olanların Kurtulması

İçin Meşâyıhın Zikrettiği Dualar 317

İçki İçenin Niyetine Başkası Okuyabilir mi? 327

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.