İrşad-1755 (001497)

İndirim Oranı : %1 İndirim
KDV Dahil : €123,38
İndirimli : €102,96  + KDV
KDV Dahil : €122,52
Test2
15
:

İRŞAD

  • Baskı Sayısı        1. Baskı
  • Dil                     TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı       1630
  • Cilt Tipi              Ciltli
  • Kağıt Cinsi          3. Hm. Kağıt
  • Boyut                16.5 x 24.3 cm

Allaha hamdü Sena, Resûlüne ve cemî enbiyaya âl, evlâd, ezvac ve ahbabına selâm ederim.

İstanbul gibi bir belde-i Mübârekede, yirmi sene gibi bir zamandan beri muhtelif camilerde, Allah rızası için, Nebiyi Muhteremin rûtıaniyetinden istimdât ederek Va’z-ü nasihat ettim ve etmekteyim.

Bu kerre, dersimizi dinleyenlerden bazı kadirşinas zevat; bana mü-racaat ederek, yapmış olduğum derslerin kitap halinde neşrini ve bizden sonra gelecek neslimize yadigâr bırakmamızı rica ettiler. Ben âciz, bun-ların ricalarını emir telâkki ederek yaptığımız dersleri kitap şeklinde neşre karar verdim.

Her kitabı bir ders olarak neşredeceğiz. İhvanımızdan, kardeşlerimiz-den rağbet görüldüğü takdirde bundan böyle neşre devam edeceğimizi inayet-i Rabbaniyle vâad ederim. Tevfik ve inâyet Allah’tandır.

İRŞAD

Risâlelerimizin ismini İRŞ ve Acirc;D koyduk. Allahü Zülcelâl; okuyan ve din-leyeni İRŞ ve Acirc;D buyursun.

Amîn ve Bî-hörmeti Seyyidil-mürselin velhamdülillâhi Rabbilâlemin.

(İRŞ ve Acirc;D) adındaki bu nâçiz eserimi; bir çok kusurlarına rağmen, bir müddet. evvel neşre muvaffak olarak, aziz din kardeşlerimin ilgilerine sunmak şeref ve bahtiyarlığına nail olmuştum. Minnet ve meserretle be-lirtmeliyim ki, İRŞ ve Acirc;D’m birinci cildi, kadirşinâs din kardeşlerimin geniş mânada alâka ve teveccühlerine mazhar oldu ve bir çok dış ülkelere, hatta deniz aşırı uzak diyarlara gönderilmek mutluluğuna da erişti. Allahu teâlânın lütuf ve inayetile; Avusturalya, Kanada, İngiltere, Almanya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Romanya’da bulunan din kardeşlerimizin rağbet ve iltifatlarına mazhar olan bu nâçiz eserimin gördüğü ilgi ve sevgi, ikinci cilt olarak onbir risaleyi ve üçüncü cilt olarak oniki risaleyi daha neşretmek hususundaki vaad ve kararımda bana kuvvet ve cesaret verdi.

Allahü zülcelâl, bu kitabın neşrinden umulan ve beklenen te’siri halk buyursun!

Bu arada; birinci cildi de, ikinci baskı olarak âyet ve hadisler me-tinleri ve yeni tashihler ilâvesile neşretmeğe de karar vermiş bulunuyo-ruz. On risaleden ibaret birinci cilt ile, onbir risaleden teşekkül eden ikinci cilt; âyet ve hadis metinlerde yirmi bir risale halinde neşrolunarak, aziz ve muhterem din kardeşlerimizin istifadelerine sunulmuştur.

Risalemizin ismine İRŞ ve Acirc;D demiştik. Bir çok müminin irşadına ve Allah’a yönelmesine sebebolduğunu müşahede etmenin hazzı içindeyiz. Bu risalelerimizde görülecek hata ve nisyanlarımızın, samimiyet ve hüs-nü niyetimize bağışlanmasını, muhterem okuyucularımın hamiyyet ve ir-fanından beklerim. Risalelerimizi okuyan, okutan, dinleyen ve anlayan ihvanı dinin, iki cihanda aziz olmasını ve şefaat-i-Resulüllah’a müstehak zümreye ilhak buyurulmasını tazarrû ve niyaz ederim.

İRŞAD

İÇİNDEKİLER

1.CİLT

BİRİNCİ DERS : Allahu teâlâ’ya iyman, Isbat-ı vâcib-ül vücud, Esmaül-hüsnâ, Allah korkusu ve Allah sevgisi 5 ve mdash;46

İKİNCİ DERS : Hz. Muhammed as. şâm hakkmda bazı âyetlerin meali, Peygamber-i zişânın bazı isimleri ve hassaları, Hilye-i-evsaf-ı Muhammed aleyhisselâm, ahlâk-ı Muhammediyyeden bir nebze ve muhabbet-i Muhammediyye, Vedâ hutbesi 49 ve mdash; 86

ÜÇÜNCÜ DERS : Bir müslümanm ne gibi sıfatlara malik olması ve iymanınm kemal bulması gerektiğini misal-ler ve kıssalar ile, Hıris-tiyanlık âlemi ile İslâm dünyası arasındaki ince-leme ve mukayeseler 89 ve mdash;128

DÖRDÜNCÜ DERS : Nûr-u Muhammed’in ya-ratılması, hilkat-i âlem efendimizin şân-ı âlileri hakkmda nâzil olan âyet-ler, ilk müslümanlar, Al-lahu teâlâ’nm kıyamet gü-nünde efendimize ikram ve şefaatine izn-i İlâhinin sâdir olması 131 ve mdash; 160

BEŞlNCl DERS : Ana -baba haklan, Ana-babaya ihsan ve itaat hak-kında nâzdl olmuş âyetler, İbrahim aleyhisselâmın, oğlu. İsmail as. emr-i İlâhi ile kurban et-mesi kıssası, Cennet anala-rın ayağı altındadır Hadis-i şerifinin hikmeti 163 ve mdash;196

ALTINCI DERS : Ahiret halleri, kâfirlere ve mü’minlere tatbik oluna-cak muamele, kâfirlerin gö-recekleri azaplar, cenaze namazı kılmanın ehemmi-yeti, kabir ziyareti, münâfıklarla ilgili âyetler 199 ve mdash; 238

YEDİNCİ DERS : Recep ayının ind-i İlâhideki kıymet ve fazileti, Recep ayma hürmet edenlprin eriştikleri menziller, mü-barek geceler, Recep ayı hakkında Hadis-i şerifler 241 ve mdash;262

SEKİZİNCİ DERS : Salâvat-ı şerifenin kıymet, ehemmiyet ve faziletleri, Salâvat ile ilgili Hadis-i şerifler, Salâvat getirenle-re, dört meleğin müjdeleri, Delâil-ül-hayrat admdaki eserin te’lifi sebebi 265 ve mdash;285

DOKUZUNCU DERS : Namazın kıymet, ehemmi-yet ve faziletleri, abdestin esrarı, beş vakit namazı cemaatle kılanlara ihsan buyurulan mükâfat-ı ilâhiyye, Namaz hakkında nâal olmuş âyetler 289 ve mdash;330

ONUNCU DERS : Evlâtların ana ve baba-lar üzerindeki haklan an-ne ve babaların on mühim vazifeleri, Resûl-ü zişânm evlât terbiyesi hakkındaki ikaz ve irşatları 333 ve mdash;358

2. CİLT

ON BİRİNCİ DERS : Kevser sûresinin tefsiri, Hz. Fatıma validemizin âhirete intikalleri, Hz. İb-rahim ve İsmail as.kıssası, yedi kötü sı-fat, Kurban kesme ile ilgi-li mes’eleler 5 ve mdash; 55

ON İKİNCİ DERS : Ramazanın kıymet, ehem-miyet ve faziletleri, Rama-zan ve oruçla ilgili âyet ve Hadisi şerifler, oruç ve teravihin faziletiyle veri-len ecirler 59 ve mdash; 98

ON ÜÇÜNCÜ DERS : Asr sûresinin mealen tef-siri, sabir ve sabrın çeşit-leri, sabir hakkındaki âyetler ve Hadis-i şerifler 101 ve mdash;153

ON DÖRDÜNCÜ DERS: Duhan sûresinin mealen tefsiri Berat gecesinin kıy-met, ehemmiyet ve fazi-letleri, Berat gecesinde bu-lunan beş haslet, duaların kabul buyurulduğu beş ge-ce 157 ve mdash;182

ON BEŞÎNCİ DERS : Cuma gününün ve Cuma namazının kıymet, ehem-miyet ve faziletleri, Cuma gecesi hürmetine ümmet-i Muhammed’e olan ihsan ve ikramlar, şehadet ve şe-hitliğin kıymet ve mükâ-fatı 185 ve mdash;216

ON ALTINCI DERS : Ramazan bayramı, bay-ram hürmetine verilen ecirler, nefs ve çeşitleri, dünya ve âhiret bayramla-rı 219 ve mdash;254

ON YEDİNCİ DERS : Kur’anın inzal olunduğu mübarek ramazan ayı, ramazan ayında ümmeti Muhammed’e olan ihsan ve ikramlar, Ramazanın kıy-met ve fazileti 257 ve mdash;291

ON SEKİZİNCİ DERS : lyman, â’mal-i saliha, zikir, ölüm ve âhiret hayatı, iyman karşısında şeytanın tutumu, zâlimler ve zulmün cezası 295 ve mdash;325

ON DOKUZUNCU DERS: Menhiyattan olan dünya zevklerinin sebepleri ve tedavisi, Peygamber ve ehl-i beyt sevgisi, bazı mesheplerin tarifleri 329 ve mdash;366

YlRMlNCt DERS : Rebi’ul-evvelin on ikinci gecesi, Resûl-ü zişânm ve-lâdetleri gecesi vukubulan hadiseler, Leyle-i Mevlûd’da yapılması gerekli vazifeler 369 ve mdash;403

YlRMl BlRlNCl DERS: Esrâ sûresinin mealen tef-siri, Mi’râç hâdisesi, o gece Resûl-ü zişâna gösterilen âyetler, diğer peygamber-lerin mi’râçları, Kur’an okuyanlara ihsan buyuru-lan sevaplar ve Kur’an-ı kerimin tahlili 407 ve mdash;512

3. CİLT

YİRMİ İKİNCİ DERS : Ölüm ve ölümle ilgili me-seleler, son nefeslerinde mü’minlere ve kâfirlere nasıl muamele edilir, mü'minlerin makamları ve dereceleri, kâfirlerin azap-ları ve derekeleri 5 ve mdash; 52

YİRMİ ÜÇÜNCÜ DERS: Şeriat, tarikat, hakikat, mârifet, kutbiyyet ve ubudiyyetin mâna ve mahiyet-leri, ibadetin lüzum ve ehemmiyeti, insanları hak yolundan ve ibadetten men eden sapık şeyhlerin ger-çek niyyet ve hüviyetleri ile bunlara tâbi olanların âkibetleri 55 ve mdash;100

YİRMİ DÖRDÜNCÜ DERS : Bakara sûresinin ilk âyet-lerinin tefsiri, mü’minlerin vasıf ve sıfatları, iymanm fazilet ve ehemmiyeti, mülhidlerin alâmetleri, İslâm âlimlerine ve bütün müslümanlara beyannameler neşrederek sorular soran bir mülhide cevaplar 103- ve mdash;172

YİRMİ BEŞlNCl DERS: Ehl-i iymana pâk ve temiz yiyecekler ihsan ve in’am buyurulmasının sırları ve sebepleri, maddî ve manevî haramların mahiyetleri, mü’minlerin haramlardan neden men’edildikleri ha-ramların insanların mad-dî ve manevî hayatlarına olan tesirleri 175 ve mdash;248

YİRMİ ALTINCI DERS: Kıyametin şiddet ve deh-şeti, kıyamet alâmetleri, eşrat-ı saat, âhiret teda-rik ve hazırlığı nedir, in-sanlar nasıl haşrolunacaklardır, kâfirler ve zâ-limler kıyamette birbirle-rine, nasıl lânet edecekler-dir 251 ve mdash;305

YİRMİ YEDİNCİ DERS: Ved-Duhâ sûresinin tefsiri, Allahu teâlâ Resûlüne ve ümmetine ne gibi ihsan ve iltifatlarda bulunmuştur. Mahşerde şefaat-i Resûl nasıl tahakkuk edecektir. Liva-i hamd, makamı Mahmud, mahşerde mü’minlere ihsan ve tecelliler 309 ve mdash;408

YİRMİ SEKİZİNCİ DERS: Kadr sûresinin tefsiri, Ka-dir gecesinin kıymet ehemmiyet ve fazileti, Kur’anın Levh-i mahfuz-dan dünya semasına ve oradan beyt-ül-izzete nü-zulü, vahyin iptidası ve safhaları, Kadir gecesi mü’minlere ihsan-ı İlâhi nasıl tecelli eder, Kadir gecesi neden gizlenmiştir 411 ve mdash;471

YİRMİ DOKUZUNCU DERS: Ihlâs sûresinin tefsiri, zik-ri cehri ve zikri hafi, îhlâs sûresindeki dört esmâ, kelime-i tevhidin hassaları ve faziletleri, ihlâs sûresi Kur-anın üç bölüğünden birine tekabül eder 475 ve mdash;516

OTUZUNCU DERS : Eş-Şûra sûresinin 19 ve 20. âyetlerinin tefsiri, Al-lahu teâlâ’nın lütuf ve ih-sanlan, amellerinin karşı-lığını dünyada veya âhirette isteyenler, Ehl-i-fazl ve ehl-i-sabr, Kerbelâ faciası 519 ve mdash;573

OTUZ BİRİNCİ DERS : Et-Tahrim sûresinin 8. âyetinin tefsiri, Tövbe-i nasuh, ehl-i saadetin on bir alâmeti, mahşerde safa ve sürurda bulunacaklar, Allahu teâlâ’yı sevenlerin beş alâmeti, dünya ve âhi-ret saadetinin istihsali 577 ve mdash;622

OTUZ İKİNCİ DERS : Yunus sûresinin 7 10. âyetlerinin tefsiri, Allahu teâlâ’ya kavuşacaklarını ummayanlarm ve dünya hayatına razı ve onunla mutma’in olanların hal-leri ve âkibetleri, iyman edenlerin erecekleri nimet ve saadetler 625 ve mdash;671

OTUZ ÜÇÜNCÜ DERS : ve Acirc;l-i İmran sûresinin 103. âyetinin tefsiri habl-i İlâhi, tevhid ve vahdetin mâna ve medlûlü, müslümanlar ara-sındaki ilk anlaşmazlıklar, vahdet-i İslâmî bozmağa çalışan hainler ve müna-fıklarla, bunlara bilerek veya bilmeyerek âlet olan gafillerin gayret ve faaliyetleri, sünni-şii çatışması-nın içyüzü, İslâm camiasın-daki anlaşmazlıkların ön-lenmesinin çareleri 675 ve mdash;719
İRŞAD
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.